Plan for risikobaseret redningsberedskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for risikobaseret redningsberedskab"

Transkript

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL FORLØB FOR ARBEJDET DISPOSITION KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL RISIKOOBJEKTER GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER OMFANGET OG TYPEN AF UDRYKNINGER OPBYGNING AF DET KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB OPBYGNING AF DET OPERATIVE BEREDSKAB... 7 A. Stationer og udrykningstider... 7 B. Indsatslederfunktionen C. Bemandingsniveau D. Køretøjer og materiel E. Vandforsyning F. Uddannelse og øvelse G. Det frivillige beredskab H. Indkvartering og forplejning I. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab OPBYGNING AF VARETAGELSE AF DE FOREBYGGENDE AKTIVITETER A. Forebyggende myndighedsopgaver B. Risikobaserede forebyggelsestiltag SAMLET ADMINISTRATIVT RESSOURCEBEHOV SERVICEOPGAVER, SOM LØSES OG KUNNE LØSES AF REDNINGSBEREDSKABET Nødbehandlerenhed OPSUMMERING AF HANDLINGSPLANER Bilag: 1) Delrapport 1: Risikoidentifikation med tilhørende bilag ) Delrapport 2: Risikoanalyse med tilhørende bilag ) Strategi for vandforsyning til brandslukning 2

3 1. Baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelse af en plan for risikobaseret dimensionering i Kolding Kommune er den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt Folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes. Konkret indebærer det, at kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen. På basis af denne analyse skal Byrådet fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. 2. Forløb for arbejdet Kolding Brandvæsen arbejdede fra oktober 2010 intensivt med en revision af den gældende plan for redningsberedskabet vedtaget af Sammenlægningsudvalget i Ny Kolding Kommune med ikrafttrædelse 1. januar Beredskabschefen, beredskabspersonalet og en ekstern rådgiver indgik i projektet. Fra oktober til november 2010 blev der arbejdet med en risikoidentifikation, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i Kolding Kommune. Bl.a. blev der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner. Fra december 2010 til januar 2011 blev der arbejdet med en risikoanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag. Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation og Delrapport 2: Risikoanalyse, som er vedlagt som bilag. Disse rapporter danner grundlag for den fremtidige organisering af Kolding Kommunes redningsberedskab. Beredskabskommissionen satte formelt processen for revision af den risikobaserede dimensionering i gang på møde den 8. september På møde den 9. februar 2011 drøftede Beredskabskommissionen risikoidentifikationen og analysen, mens idéer til serviceniveauet for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Kolding Kommune drøftedes på møde den 13. april Oplæg til serviceniveau vedtoges på møde i Beredskabskommissionen den 18. maj Beredskabskommissionen behandlede på møder den 5. september 2011, den 16. november 2011 og den 29. februar 2012 Beredskabsstyrelsens udtalelse og uafklarede forhold vedr. dimensioneringen. Planen blev endeligt vedtaget af Byrådet på møde den 26. marts Disposition Planen er opbygget af følgende overordnede afsnit: Kolding Kommunes risikoprofil Opbygning af det kommunale redningsberedskab i form af: a. Opbygning af det operative beredskab b. Opbygning af de forebyggende aktiviteter c. Forslag til serviceopgaver, som løses og kunne løses af redningsberedskabet. 3

4 Opsummering af handlingsplaner 4. Kolding Kommunes risikoprofil 4.1 Risikoobjekter De største risikoobjekter i Kolding Kommune er: Virksomheder i form af risikovirksomheder som Novadan, Rockwool og H. Daugaard lagerhotel. Derudover er der virksomheder som Würth højlager, Dachser lagerhotel og Promens plastvarefabrik Uddannelsesinstitutioner i form af Designskolen og pædagogseminarium Kulturelle værdier i form af Koldinghus og Trapholt Større forsamlingssteder i form af diskoteker i Kolding By, Koldinghus, TREFOR Arena og Arena Syd Trafikinfrastruktur i form af IC-togstrækning, motorvej og Kolding Havn med godstransport og -oplag Steder med mange dyr i form af rideskoler Oversvømmelsestruede trafikale knudepunkter og boligområder, som bliver oversvømmet ved store mængder af regn. Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heri blandt bygninger på over 3. sal samt landområder med stråtækte ejendomme. En mere uddybende beskrivelse af kommunen fremgår af Kommuneplan (http://www.kolding.dk/pdf/ pdf). 4.2 Geografisk placering af udrykninger Udrykningerne (analyseret for perioden halvår 2010) har været i det meste af kommunen, dog med flest udrykninger i Kolding by og opland. Hertil kommer især udrykninger i Lunderskov, Vamdrup, Christiansfeld samt i tilknytning til motorvejsnettet. Kort 1 viser udrykninger i halvår 2010 kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = redning Grøn = miljø Grå = blinde og falske alarmer Blå = diverse Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Kort 1: Udrykninger halvår 2010 Brandopgaver forekommer i hele området, men en stor del af brandopgaverne ligger i og omkring Kolding by, samt i tilknytning til byerne i øvrigt. 4

5 Udrykninger Miljøopgaver forekommer i og omkring Kolding by. Derudover ligger miljøopgaverne primært i tilknytning til de øvrige byer i området, samt motorvejsnettet. Redningsopgaverne er primært færdselsuheld i tilknytning til indfaldsveje og veje i Kolding, samt i tilknytning til motorvejsnettet og større veje i oplandet. Herudover ligger der et mindre antal redningsopgaver omkring drukneulykker, herunder primært ved Kolding Fjord. Blinde alarmer forekommer med størstedelen i Kolding by. Der er endvidere nogle blinde alarmer i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Diverse opgaver ligger primært i tilknytning til Kolding by og Vamdrup. Det store antal af diverse opgaver i Vamdrup vedrører en nødbehandlerenhed. 4.3 Omfanget og typen af udrykninger Der har i perioden halvår 2010 været 694 udrykninger pr. år i snit i Kolding Kommune svarende til 1,9 udrykning pr. døgn. Det svarer til 7,83 alarmer pr indbygger pr år svarende til en alarm for hver 128. indbygger pr. år. Landsgennemsnittet er 7,23 alarmer pr indbygger pr. år svarende til en alarm pr. år for hver 139. indbygger. Kolding Kommune ligger således 8 % over landsgennemsnittet. Fordeling på reelle, blinde og falske alarmer Udrykningerne i Kolding Kommune fordeler sig på 3/4 som reelle alarmer (75 %) og 1/4 på blinde og falske (25 %). Det er en højere andel af reelle alarmer end landsgennemsnittet for samme periode, hvor 2/3 (67 %) er reelle alarmer og 1/3 (33 %) er blinde og falske alarmer, men tæt på resten af Region Syddanmark, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer Udrykninger halvår 2010 fordelt på blinde, falske og reelle Falsk alarm Blind alarm halvår Årstal Reel alarm Tabel 1: Udrykninger halvår 2010 fordelt på alarmtype 5

6 Fordeling på opgavetype De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Reelle alarmer 2008 til 2010, 1. halvår fordelt på opgavetyper Diverse; 25; 2% Redning; 142; 10% Miljø; 285; 19% Brand; 1026; 69% Det svarer til, at der er en brandopgave 34 gange om måneden, en miljøopgave 10 gange om måneden og en redningsopgave 5 gange om måneden. Fordeling på meldingsgrupper De største meldingsgrupper i perioden 2008 til og med 1. halvår 2010 er: 1. ABA-alarmer: 22,5 % 2. Andet: 15,1 % som primært består af indsatslederopgaver i form af serviceopgaver og forespørgsler fra borgere, presse mv. 3. Bygningsbrand: 14,6 %, hvoraf de største grupper er villa/rækkehus (4,0 %), industribygning (2,5 %), etageejendomme (1,9 %), udhus fritliggende (1,3 %), mindre brande (0,9 % ), gård (0,7 %) og lejlighed (0,7 %), mens resten fordeler sig på øvrige underkategorier. 4. Mindre forurening: 12,2 %, som primært er mindre spild (7,0 %) og mindre forurening ved færdselsuheld (3,2 %) 5. Transportmidler (brand): 7.8 %., som primært udgøres af brand-bil i det fri (5,1 %) og brand- MC/Knallert (1,2 %) 6. Indsatslederudkald: 5,9 %, der overvejende er ISL-Eftersyn (4,1 %) 7. Færdselsuheld: 5,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (4,3 %) 8. Container/affald (brand): 4,6 %, som primært er container i det fri (1,7 %) og mindre brand (1,1 %) 9. Naturbrand: 4,5 %, som primært er mindre brand (1,6 %) og Skråning/Grøft (1,2 %) 10. Skorstensbrand: 2,8 %, som primært er hårdt tag (2,5 %) Fordeling på måneder Antal udrykninger svinger fra 32 op til 91 udrykninger pr. måned pr. år og topper i november og december og bunder i januar, maj og oktober pga. antallet af reelle alarmer. Kigger man på de enkelte år er der dog ikke en generel tendens for, hvornår antallet af udrykninger topper og bunder. 6

7 Fordeling på ugedage Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på fredage pga. et højt niveau af reelle alarmer og lavt om søndagen, hvilket primært skyldes et lavere niveau for alle typer af alarmer. Fordeling på tid på døgnet Antallet af udrykninger er højest fra kl undtaget kl og og lavest fra kl. 0 til kl. 7. Fra kl. 7 8, kl. 9-10, kl og fra kl. 19 til kl. 0 er niveauet gennemsnitligt. Udrykninger i Station Koldings område alene følger næsten samme tendens. Dog er der top i en længere periode, fra kl undtaget kl , kl og 21-22, men stadig bund fra kl. 0 til kl. 7. Jul og nytår I julen er der et lidt forhøjet niveau af udrykninger i forhold til normaldøgn, mens der i nytårsdøgnet (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12) er seks gange så mange udrykninger som på et normaldøgn. Samtidige hændelser Der er i alt 143 gange, hvor der har været samtidige hændelser, svarende til et snit på 57 gang pr. år eller 4,8 gange pr. måned. Det er typisk forskellige stationer, der får hændelser samtidigt. Dog har Station Kolding haft 40 samtidige hændelser og Vamdrup har haft én samtidig hændelse i perioden. Resten af stationerne har ikke haft samtidige udrykninger. Tilkaldte assistancer Der har i perioden halvår 2010 været 19 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt henholdsvis niveau 1 (andre kommunale redningsberedskaber) 0 gange, niveau 2 (regionale statslige støttepunkter) 11 gange og niveau 3 (statslige beredskabscentre) 10 gange. Assistancerne har været i forbindelse med 15 brande, 2 miljøopgaver, 1 redningsopgave og 1 sneberedskabsopgave. 5. Opbygning af det kommunale redningsberedskab Beskrivelsen af opbygningen af det kommunale redningsberedskab i Kolding Kommune består af et afsnit om opbygningen af det operative beredskab og dernæst et afsnit om opbygningen af de forebyggende aktiviteter. 5.1 Opbygning af det operative beredskab A. Stationer og udrykningstider Udrykningstider Ud fra de nuværende seks stationers placering i henholdsvis Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Tyrstrup, Stepping og Aller kan de største byer Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld nås inden for 10 minutter (grøn zone) og det meste af kommunen inden for 15 minutter (gul zone) og hele kommunen inden for 20 minutter (rød zone). Kolding Kommunes naboberedskaber (Vejle, Fredericia, Vejen, Haderslev, Støttepunkt Fredericia og BRS Sydjylland) kan tilsammen nå Kolding By inden for ca. 30 minutter. 7

8 Udrykningstid registreres som tiden fra alarmmodtagelse på vagtcentral til første udrykningskøretøjs fremmøde på skadestedet. Der er to områder, hvor udrykningstiden er i fokus: 1. Området omkring Jordrup/Knudsbøl indeholdende Jordrup Skole og Hal, hvor udrykningstiden er over 15 minutter og op til 19 minutter. Til gengæld er der næsten ingen udrykninger i området. 2. Yderste spids af Stenderup Hage, hvor udrykningstiden er 16 minutter. Der er to ferielejre med plads til henholdsvis 55 og 75 overnattende gæster i området. Det foreslås, at krav til udrykningstid bliver som følgende: Kolding by: 5 minutter for 1- minutsberedskabet, 10 minutter for 5-minutsberedskabet Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld: 10 minutter Uden for Kolding og centerbyerne: 15 minutter, dog undtaget Jordrup/Knudsbøl og yderste spids af Stenderup Hage. 98 % af udrykningerne skal overholde disse krav. Fremtidige stationer I dag kører Station Kolding, Vamdrup, Tyrstrup og Lunderskov henholdsvis pr. år ca. 470 udrykninger, ca. 150 udrykninger, ca. 90 udrykninger og ca. 45 udrykninger. Station Aller derimod kører kun knap 14 udrykninger om året og Station Stepping knap 13 om året. I flere tilfælde er der konstateret et utilstrækkeligt fremmøde af holdledere og brandmænd i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder; især på stationerne i Lunderskov, Vamdrup og Aller. Af akutte, ikke-aflyste udrykninger i perioden 1. januar 2010 til 30. april 2011 havde st. Lunderskov 27 ud af 46 udrykninger svarende til 59 % og st. Vamdrup 35 ud af 77 udrykninger svarende til 45 %, hvor afgangstiden på 5 minutter ikke kunne overholdes for sprøjte og tankvogn. I fremtiden må det forventes, at samme tendens viser sig på øvrige stationer med tilkaldebrandfolk. Især st. Aller er svær at bemande. I dag rykker st. Tyrstrup således med ud på alle de udrykninger, som st. Aller har, mens st. Tyrstrup assisterer st. Stepping ved udrykninger, der kræver miljø- og redningsmateriel. Det lave antal udrykninger betyder, at det er vanskeligt at opretholde kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk på stationer, hvor der er få eller et begrænset antal udrykninger på trods af øvelsesaktivitet. Byudviklingen omkring st. Kolding, der medfører øget trafik, medfører også ringere fremkommelighed for tilkaldebrandfolk. Dertil kommer, at rekrutteringsgrundlaget ændres i nærområdet, når typen af boliger og arbejdspladser skifter. Udrykningstidszonerne (op til 10 minutter: grøn zone, minutter: gul zone minutter: rød zone) i kommunen vil se ud som vist på kort 1 (nuværende udrykningstidszoner vist på kort 2) nedenfor, hvis ikke der rykkes ud fra Aller og Stepping. Hvis ikke der køres fra Aller 8

9 (kort 3), vil det ikke give større ændringer i udrykningstiderne, mens hvis der ikke køres fra Stepping (kort 4), vil det forøge udrykningstiderne i Steppingområdet med ca. 5 minutter. Kort 1: Uden Stepping og Aller Kort 2: Som pt. Kort 3: Uden Aller Kort 4: Uden Stepping 9

10 Drift og vedligeholdelse af stationer Redningsberedskabet i Kolding Kommune er kendetegnet ved en decentral struktur med mange lokaliteter til følge. Adresse Funktion Beskrivelse Funktion og vedligeholdelse Nytorv 11, 6000 Administration og ledelse Ejes af Kolding Nyindrettet i Kolding Kommune. Rømøvej 4, 6000 Kolding Kommandocentral Ejes af Kolding Kommune. Anvendes pt. ikke af redningsberedskabet. Vedligeholdes kun nødtørftigt. Ændrer anvendelse til museum og lign. i Caspar Müllers Gade 4, 6000 Kolding Smedegade 10, 6000 Kolding Smedegade 14, 6000 Kolding Metalvej 2, Lunderskov Kobbelvænget 3, Lunderskov Jernbanegade 3, 6580 Vamdrup Nygade 5, Stepping, 6070 Chr.feld Industrivej 1, 6070 Chr.feld Lindegade 58, 6070 Chr.feld (del af ejendommen) Aller Møllevej, Aller, 6070 Chr.feld St. Kolding (Falck) Beredskabsdepot, garager og undervisningslokaler Det friv. beredskab St. Lunderskov Kommandocentral St. Vamdrup St. Stepping St. Tyrstrup Tidl. det friv. beredskab St. Aller Ejes af Falck Danmark A/S. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Kolding Kommune. Ejes af Aller Friv. Brandværn og er beliggende på lejet grund. Kommunen har tegnet bygnings- og løsøreforsikring og dækker udgifter til el, vand - Gode forhold. Undervisnings- og mødelokaler kan udnyttes mere effektivt gennem udlejning til eksterne. God beliggenhed. Rummelige lokaler. God beliggenhed. Forholdsvis ny bygning med ideelle forhold. God beliggenhed. Anvendes pt. ikke af redningsberedskabet. Bygningsmassen er utidssvarende. Beliggenheden i centrum af byen er ikke hensigtsmæssig. Der bør findes en anden beliggenhed, fx i industriområdet. Bygningsmassen er nedslidt og utidssvarende. Snævre forhold giver ikke mulighed for nødvendig udvidelse af vognhal og opholdsfaciliteter. Der bør findes en anden beliggenhed. Rummelige lokaler. God beliggenhed. Anvendes pt. ikke af redningsberedskabet. - 10

11 Betondækningsgrave Branddamme og varme. Kan være beliggende på kommunal eller privat grund. Kan være beliggende på kommunal eller privat grund. Begrænset vedligeholdelse i form af sikring mod uvedkommendes indtrængning. Derudover vedligeholdes evt. beplantning. Indgår ikke længere aktivt i vandforsyningen. Vedligeholdes kun nødtørftigt. Stationerne i Kolding (ejes og drives af Falck), Lunderskov, Tyrstrup og Aller er tidssvarende og vedligeholdte. Derimod er stationerne i Vamdrup og Stepping utidssvarende, og deres nuværende placeringer er ikke hensigtsmæssige. En relokalisering af st. Vamdrup til eksempelvis et erhvervsområde i Vamdrup kunne frigøre et bynært areal til centerformål. Brandstationen i Stepping er beliggende på en grund i et boligområde, og de snævre rammer kombineret med en dårlig bygningsmasse giver ikke mulighed for en tilrådelig ud- eller ombygning for at opgradere de nedslidte lokaler og udvide vognhallen. Der bør findes en anden beliggenhed for begge stationer. Udrykningsområder Udrykningsområderne er stort set identiske med de tidligere kommuner og de daværende udrykningsområder. I forbindelse med kommunalreformen pr blev Vester Nebel dog tillagt st. Koldings udrykningsområde, og der blev foretaget en justering af grænsen mellem st. Vamdrup og st. Steppings udrykningsområder gældende Ødis-Bramdrup. Der er foretaget analyser af de nuværende udrykningsområder i forhold til, hvilken station der har korteste udrykningstid. Analyserne peger på, at justeringer af udrykningsområderne bør drøftes for så vidt angår nedenstående to tættere bebyggede områder: Området omkring Frørup er i dag beliggende i st. Tyrstrups udrykningsområde, dog har st. Stepping en kortere udrykningstid. En evt. justering af udrykningsområderne er udgiftsneutral. St. Stepping inden for 10 minutter (grøn zone) St. Stepping inden for 15 minutter (gul zone) St. Stepping inden for 20 minutter (rød zone) St. Tyrstrup inden for 10 minutter (grøn zone) St. Tyrstrup inden for 15 minutter (gul zone) St. Tyrstrup inden for 20 minutter (rød zone) 11

12 Området omkring Hjarup er i dag beliggende i st. Vamdrups udrykningsområde, dog har st. Kolding en kortere udrykningstid. En evt. justering af udrykningsområderne vil alt andet lige medføre en fast, ekstra udgift til kontrakten med Falck. St. Kolding inden for 10 minutter (grøn zone) St. Kolding inden for 15 minutter (gul zone) St. Kolding inden for 20 minutter (rød zone) St. Vamdrup inden for 10 minutter (grøn zone) St. Vamdrup inden for 15 minutter (gul zone) St. Vamdrup inden for 20 minutter (rød zone) Handlingsplan Det fastlagte mål for udrykningstiden overholdes i 98% af tilfældene. I 2011 udarbejdes der en oversigt over muligheder for en relokalisering af stationerne i Vamdrup og Stepping. Der sker en løbende monitorering af byudviklingen omkring st. Kolding, herunder o afdækning af tilkaldebrandfolks udfordringer med fremmøde. o opfølgning på køretøjers udrykningstider. o dialog med vejmyndighed om trafikregulerende muligheder. o løbende opfølgning på den fysiske ud- og ombygning af området. Der rettes fokus på tilkaldebrandfolks kompetencer og rutiner. Området omkring Frørup overgår til st. Steppings udrykningsområde. Området omkring Hjarup fastholdes i st. Vamdrups udrykningsområde. B. Indsatslederfunktionen Indsatslederen er Kolding Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås viden og kendskab til risikoobjekter og hændelser i kommunen, som er vigtig viden i forhold til varetagelse af kommunens forebyggende opgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. På den anden side opbygges der viden om disse risikoobjekter gennem varetagelsen af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling. Det tilrådes derfor, at der er overlap mellem en del af dem, der varetager indsatslederfunktionen og dem, der varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i kommunen med 12

13 henblik på at sikre videndeling mellem og styrke begge områder. Det opnås ved at lade medarbejdere, som varetager brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling i Kolding Kommunes område indgå i indsatsledervagten. Der er pt. én indsatsledervagt i hele kommunen, dvs. at indsatslederfunktionen ikke kan varetage to samtidige hændelser. Til gengæld er holdlederne uddannet til at kunne varetage den tekniske ledelse på skadestedet i en førsteindsats, indtil indsatslederen er fremme på skadestedet. Indsatslederen alarmeres og afgår i dag til alle udrykninger i Kolding Kommune. Dermed garanteres koordineringen af indsatser i samarbejde med øvrige beredskabsmyndigheder så som politiet og det præhospitale beredskab, jf. gældende retningslinjer for indsatsledelse. Ved mindre hændelser, typisk mindre forureninger eller mindre brande, kvalitetssikrer indsatslederen opgaveløsningen og sørger for den nødvendige afslutning af og opfølgning på indsatsen, herunder at der ikke efterlades en forurening på stedet og, at der sikres oplysninger om evt. skadevolder. Disse mindre hændelser varetages fremover af holdlederen som teknisk leder. Indsatsledervagten varetages af fem personer på skift, heraf fire fastansatte og en timelønnet. Generelt bistår redningsberedskabets døgnbemandede vagtcentral indsatslederen med bl.a. tilkald af ressourcer, indhentning af supplerende oplysninger, kommunikation med og overblik over indsatte styrker samt registrering af udrykningsdata. Ved større hændelser fungerer redningsberedskabets kommandovogn bemandet af det frivillige beredskab som støtte til indsatslederen. Derudover har redningsberedskabet mulighed for at etablere en kommandostation i redningsberedskabets stabsrum med deltagelse af f.eks. beredskabschefen eller en vagtfri indsatsleder, så indsatslederen på skadestedet kan støttes med eksempelvis forslag om fremadrettet indsatstaktik ved længerevarende og/eller komplicerede hændelser. C. Bemandingsniveau Stigende problemer med bemanding på hverdage i dagtimerne Kolding Kommunes operative beredskab er hovedsageligt baseret på 5-minutsberedskab, dvs. brandfolk på tilkald, som skal kunne møde på station og afgå derfra i brandkøretøjerne inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Det indebærer, at brandfolkene skal rekrutteres blandt folk, der bor eller arbejder tæt på stationen. Som nævnt i afsnit 5.1.A underpunkt Fremtidige stationer er der problemer med utilstrækkeligt fremmøde af holdledere og brandmænd i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder og det bliver generelt sværere og sværere at rekruttere brandfolk på tilkald i Danmark som helhed, især brandfolk, som kan være på tilkald i dagtimerne på hverdage. Det forstærkes af, at der er en tendens til, at tilknyttede tilkaldebrandfolk ændrer hovedarbejdssted enten midlertidigt eller permanent, hvilket forstærker udfordringerne med svingende bemandingsniveau på stationerne hovedsageligt i dagtimerne på hverdage. Derudover har en del af brandfolkene oplevet problemer i forhold til deres hovedarbejdsgiver, idet arbejdsgiverne helst ikke ser, at medarbejderen skal af sted i forbindelse med en alarm i arbejdstiden. Der er således behov for, at der sker en bearbejdelse af de lokale virksomheder i de forskellige stationers rekrutteringsområde. Det skal understreges, at denne udfordring selvsagt også omfatter holdledere, der ifølge gældende regler skal afgå sammen med førsteudrykningen af hensyn til ledelse af brandmandskabet og den tekniske ledelse på skadestedet i tilfælde af, at indsatslederen ikke møder på skadestedet som den første. 13

14 Der pågår overvejelser om at tænke personale på de nuværende driftsafdelinger i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld ind som ressource på hverdage i dagtimerne, men en sådan løsning øger antallet af brandmænd, der skal vedligeholde uddannelsen og opretholde en rutine, der er svær at opnå som følge af, at antallet af udrykninger kan være lavt. Nuværende model Den nuværende bemandingsmodel bygger overordnet på det operative beredskabs struktur dels fra før kommunesammenlægningen i 2007 og dels fra før, der kom nye regler for dimensionering af kommunale redningsberedskaber i Det indebærer, at der i høj grad køres med standardiserede udrykningssammensætninger frem for udrykningssammensætninger, der er tilpasset den enkelte alarmmelding, og at alle brandfolk i tilkaldemandskabet alarmeres ved alle alarmer frem for den del af styrken, der er behov for. Derudover kører hver station nogenlunde selvstændigt i deres eget udrykningsområde og der assisteres næsten udelukkende på tværs af stationerne ved særligt store eller komplekse hændelser. Dog får st. Aller altid og st. Stepping i tilfælde af forurenings- eller redningsopgaver assistance fra st. Tyrstrup. Denne model forudsætter stor styrke/normering på hver station, så der er tilstrækkeligt med mandskab i tilkaldestyrken og det er som nævnt et stigende problem at skaffe brandmandskab på tilkald, især i dagtimerne på hverdage. Fremtidig model Alternativet til den nuværende model for bemanding bygger overordnet på, at det operative beredskab tænkes som et samlet beredskab med seks baser, der rykker ud sammen på tværs af udrykningsområderne. Det bygges op med en hovedstation i Kolding og lokalstationer i de andre byer. Hovedstationen vil som i dag rumme hurtig udrykning på 1+3 samt 1+9 i tilkaldeberedskab døgnet rundt og lokalstationerne vil rumme 1+3 i tilkaldeberedskab undtaget st. Vamdrup og st. Tyrstrup, der vil rumme 1+5 i tilkaldeberedskab, og st. Aller med 0+2 i tilkaldeberedskab. Ud over assistance fra hovedstationen skal de andre stationer i højere grad rykke ud sammen, så f.eks. en udrykning i Lunderskov, der kræver mere end 1+3, automatisk vil medføre, at der pr. automatik afsendes det fornødne mandskab fra den anden station, der er nærmest skadestedet. Ved at organisere beredskab på denne måde med bl.a. fast assistance på tværs af stationerne, kan beredskabet håndtere mindst en lige så stor andel af udrykningerne som med den nuværende model. Normeringen på st. Tyrstrup fastholdes, idet stationen fortsat har ansvaret for at bemande redningsvognen, der dels løser rednings- og forureningsopgaver i st. Stepping og st. Allers udrykningsområder, og dels rykker ud med specialmateriel til frigørelsesopgaver i hele kommunen. Brandfolkene på stationen har igennem mange år haft specialopgaven med at frigøre fastklemte i forbindelse med trafikuheld, hvor der er impliceret større køretøjer. Stationen råder derfor over en svær redningsvogn med specialmateriel, kran og spil. Derudover har brandfolkene gennemgået særlige uddannelser og øvelser for at opretholde de nødvendige kompetencer. Placeringen af redningsvognen på st. Tyrstrup er således valgt ud fra nøje overvejelser. Holdleder som teknisk leder indføres i følgende 9 indsatssituationer for at frigøre ressourcer blandt det fastansatte personel: Affaldsoplag i det fri Brand Brand-Bil i det fri Brand-MC/Knallert 14

15 Container i det fri-brand Container-Mindre brand Min. forurening-mindre spild Min. forurening-v/fuh Skorst.brand-Hårdt tag Skraldespand i det fri-brand Den fremtidige model medfører af fordele: o o o Større fleksibilitet og robusthed i beredskabet, idet det samlede beredskab er mindre sårbart over for de stigende problemer med at rekruttere mandskab til tilkaldeberedskabet, da stationerne supplerer hinanden. Bedre udnyttelse af ressourcerne, idet der i højere grad køres med udrykningssammensætninger, der er tilpasset den enkelte alarmmelding frem for standard udrykningssammensætninger, og at der kun alarmeres den del af styrken, der er behov for frem for hele mandskabet samt at de forskellige stationers ressourcer benyttes på tværs af udrykningsområderne i højere grad. Flere udrykninger pr. brandmand, da der rykkes ud i andre udrykningsområder, hvilket øger rutinen og forbedrer den enkelte brandmands kompetencer. Sammenligning af nuværende og fremtidig model for bemanding Tabel 3 skematiserer den nuværende model og den fremtidige model (ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt). Som pt. Fremtidig model Station Styrke Bemanding* Bemanding* Kolding 1-minut minut minutsberedskaber Egne Supplement Lunderskov Vamdrup Tyrstrup (+ 1+5 redningsvogn) 1+5 (+ 1+5 redningsvogn) 1+3 Stepping Aller Assistancebehov udefra 7-8 gange om året 7-8 gange om året * Den styrke, som skal kunne afgå inden for 5 minutter fra alarmen er modtaget. Tabel 3: Fremtidige bemandingsniveauer for det operative beredskab i Kolding Kommune Ud over de nævnte ressourcer råder Kolding Brandvæsen over såkaldte stedlige beredskabsstyrker, som er lokale borgere i landzonen udstyret med personlig udrustning til indsats og en håndslukker og som er instrueret i elementær brandslukning, førstehjælp mv. De er tænkt som supplement ved f.eks. gård- og markbrande. De stedlige beredskabsstyrker har i de senere år kun været aktiveret i ganske få tilfælde og udgør ikke længere et nødvendigt element i brandsikkerheden på landet. Redningsberedskabets ressourceforbrug står ikke længere mål med udbyttet. 15

16 Handlingsplan Bemandingsniveauet og udrykningssammensætningen ændres på lokalstationerne med undtagelse af st. Aller. Den nye model evalueres efter 6 og 12 måneder. En evalueringsrapport sendes til Beredskabsstyrelsen. Normeringen bevares. Holdleder som teknisk leder indføres i 9 indsatssituationer. De stedlige beredskabsstyrker nedlægges ultimo 2011, og der takkes for indsatsen i forbindelse med det årlige møde. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Ud over Kolding Kommunes eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærvedliggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Der er aftale om gensidig vederlagsfri assistance med Fredericia, Vejle, Vejen og Haderslev. Overordnet set har Kolding Brandvæsen mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det daglige beredskab Det daglige beredskab i Kolding Kommune, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærvedliggende kommuner Nærmeste kommuner: Vejle, Vejen, Haderslev og Fredericia minutter Niveau 2: Støttepunkter Assisterer ved større brand-, rednings- og forureningsopgaver end hvad det daglige beredskab kan håndtere. Nærmeste støttepunkt: Fredericia 45 minutter Assistance ydes vederlagsfrit. Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Nærmeste: Beredskabsstyrelsen Sydjylland (Haderslev) maks. 45 minutter Assistance ydes vederlagsfrit. Tabel 4: Assistancemuligheder ved større hændelser Den opstillede model for det daglige beredskab skal således ses i lyset af, at der er mulighed for at trække på andre ressourcer end dem, der er til rådighed i Kolding Kommune. 16

17 D. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og det materiel, som Kolding Brandvæsen pt. råder over, samt en oversigt over den fremtidige model. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Stationer Pt. Fremtidig model Kolding 2 autosprøjter med og L, 1 sæt frigørelse og 4 kemikaliedragter Lunderskov Vamdrup Tyrstrup 2 tankvogne med og L X Redningslift Miljøtrailer Båd Autosprøjte med L, 1 sæt frigørelse og hjertestarter Tankvogn med L Miljøtrailer Materielvogn Autosprøjte med L, 1 sæt frigørelse og hjertestarter Tankvogn med L og 2 kemikaliedragter Materielvogn X + ekstra sæt frigørelse + 2 hjertestartere + 1 termisk kamera X X X X Renoveres/udskiftes X X X + 1 termisk kamera X X X + 1 termisk kamera Tankvogn med L Udskiftes med ny tankvogn med L Redningsvogn med 2 sæt frigørelse Materielvogn Materieltrailer Stepping Autosprøjte med L Erstattes af tanksprøjte med L Tankvogn med L og hjertestarter. Tankvogn bibeholdes indtil større reparation er påkrævet Aller Autosprøjte med L X Autosprøjte med L og hjertestarter Redningsberedskabet Vandkapacitet I alt HSE med 200 L 4 indsatsleder/-tjenestevogne med 2 termiske kameraer X X X + 1 hjertestarter 1 indsatsleder-/tjenestevogn udgår L L ( L efter udfasning af tankvogn på st. Stepping) 7 autosprøjter og 1 HSE 6 tankvogne 1 redningslift 1 redningsvogn 3 materielvogne 1 materieltrailer 6 autosprøjter, 1 tanksprøjte og 1 HSE 5 tankvogne efter udfasning i Stepping 1 redningslift 1 redningsvogn 3 materielvogne 1 materieltrailer 17

18 Det friv. beredskab 2 miljøtrailere 1 båd 4 indsatsleder-/tjenestevogne 4 sæt frigørelse 6 kemikaliedragter 3 hjertestartere 2 termiske kameraer 3 mandskabsvogne og 1 kommandovogn 1 tender med frigørelse og 1 slangetender 6 trailere med henh. venteplads, pumpe-/belysning, materiel, generator, feltkomfur og kørestel 2 miljøtrailere 1 båd 3 indsatsleder-/tjenestevogne 5 sæt frigørelse 10 kemikaliedragter 7 hjertestartere 5 termiske kameraer - 1 sæt frigørelse Hver ændring uddybes i det nedenstående. Tankvogn på Station Lunderskov renoveres/udskiftes Tankvognen på Station Lunderskov står til udfasning i 2012 pga. alder og slitage. Chassiset forventes udskiftet til nyere brugt eller nyt, eller tankvognen udskiftes til en ny eller brugt tankvogn. Tankvogn på Station Tyrstrup udskiftes med ny tankvogn Tankvognen på st. Tyrstrup står til udfasning i 2012 pga. alder og slitage. Tankvognen udskiftes til en ny tankvogn; dels ud fra det samlede behov for tankvognskapacitet og dels ud fra et lokalt behov i kommunens syd/sydøstlige del. Autosprøjte og tankvogn på Station Stepping erstattes af tanksprøjte Begge køretøjer står til udfasning i hhv og 2011 pga. alder og slitage. I stedet for at erstatte køretøjerne med køretøjer magen til, erstattes de med én tanksprøjte, der er slukningskøretøj og tankvogn samlet i et køretøj. Tankvognen bibeholdes dog indtil en større reparation er påkrævet. Ekstra sæt frigørelse på Station Kolding Det ekstra sæt frigørelsesværktøj placeres på 2. sprøjten på Station Kolding med det formål at kunne garantere hurtig førsteindsats ved færdselsuheld med fastklemte i tilfælde af, at 1. sprøjten er optaget. Det ekstra sæt frigørelsesværktøj er i dag placeret ved det frivillige beredskab. Hjertestartere på autosprøjter på Station Kolding (2 stk.), Stepping (1 stk.) og Aller (1 stk.) Ved at have hjertestartere på de brandkøretøjer, der afgår først, vil der kunne ydes ekstra livreddende førstehjælp under indsats. 2 hjertestartere på st. Koldings autosprøjter medtages ved konkurrenceudsættelse af st. Kolding. Termiske kameraer på autosprøjter på Station Kolding, Vamdrup og Tyrstrup, i alt 3 ekstra Et termisk kamera er med til at optimere indsatser, hvor der skal foretages personeftersøgning eller indvendig brandslukning, da kameraet er med til, at man hurtigere kan lokalisere personen og brandstedet. Det vil således muliggøre en hurtig målrettet indsats. 18

19 1 termisk kamera på st. Koldings førstesprøjte medtages ved konkurrenceudsættelse af st. Kolding. Redningsberedskabet En indsatsleder-/tjenestevogn benyttes som udrykningskøretøj af vagthavende indsatsleder og som tjenestevogn af beredskabsinspektørerne i forbindelse med brandsyn og øvrige tilsyn, møder, kurser osv. Udskiftningsbehovet for indsatsleder-/tjenestevogne baserer sig på erfaringstal for maks. levetid under hensyntagen til drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ud fra det nuværende aktivitetsniveau og den nødvendige driftssikkerhed bør antallet af indsatsleder-/tjenestevogne fastholdes, dog kan en tjenestevogn udgå i forbindelse med udskiftning af nedennævnte terrængående mandskabsvogn. Det frivillige beredskab Det frivillige beredskab råder over mandskabsvogne til transportopgaver i forbindelse med indsatser, øvrig opgaveløsning og uddannelsesaktiviteter. Den ene mandskabsvogn er firehjulstrukket/terrængående og står i beredskab til kørsel i ekstreme vejrsituationer og til fremførsel af nødgeneratoren og andre trailere med specialmateriel. Dette køretøj kan ved udskiftning indrettes og udstyres således, at køretøjet både kan stå til rådighed for det frivillige beredskab og indgå i vognparken til tjenestekørsel i forbindelse med brandsyn m.m. Drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer Den eksisterende drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer beskriver rækkefølgen for udskiftning af køretøjerne over de næste 20 år. Efter en konsekvensrettelse af planen på baggrund af ovenstående er der følgende planlagte udskiftninger inden for den kommende, 4-årige budgetlægningsperiode: Stationer Udskiftning Lunderskov Tankvogn (afklares i 2012) Tyrstrup Tankvogn i 2012 Stepping Tanksprøjte i 2012 Redningsberedskabet Indsatsleder-/tjenestevogn i 2013 Indsatsleder-/tjenestevogn i 2014 Det frivillige beredskab Mandskabsvogn 4x4 i 2012 Mandskabsvogn i 2015 Udskiftning af indsatsleder-/tjenestevogne og mandskabsvogn forventes alt andet lige at kunne finansieres over brandvæsnets driftsbudget, hvis der udskiftes ét køretøj om året. Gennemføres udskiftningerne ikke som planlagt, kompromitteres udrykningsparatheden og driftssikkerheden, og driftsudgifterne til vedligeholdelse af køretøjerne vil alt andet lige stige. Handlingsplan Køretøjerne udskiftes i overensstemmelse med den konsekvensrettede drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer. Omplacering af specialmateriel iværksættes som beskrevet. Indkøb af specialmateriel iværksættes som beskrevet. Der udarbejdes en redegørelse af udnyttelsen af redningsvognen. 19

20 E. Vandforsyning Vandforsyningen til de operative opgaver er baseret på tankvognskapacitet (min. 4 tankvogne) og enkelte taktisk vigtige brandhaner med høj ydelseskapacitet. Den nødvendige tankvognskapacitet i kommunens redningsberedskab er fastlagt på baggrund af scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser beskrevet i bilag 2.3. Det fremgår af oplæg til kapacitetsniveauer (bilag 2.4), at 3 tankvogne som udgangspunkt er tilstrækkelige for vandforsyningen på brandstedet. Konklusionen er derfor, at det kommunale redningsberedskab i Kolding Kommune bør råde over mindst 4 tankvogne til håndtering af indsatserne, herunder større brande, og samtidige hændelser. Branddamme indgår ikke mere i vandforsyningskapaciteten. Brandhaner med lav ydelseskapacitet nedlægges efterhånden, som de slides ned og der vedligeholdes kun på enkelte taktisk vigtige brandhaner med høj ydelseskapacitet. Ved behov for yderligere vandforsyning end vandmængden medbragt på brandvæsenets egne køretøjer er det muligt at trække på kommunens egen slangetender og ekstra bæresprøjter, nabokommuners tankvognskapacitet og slangetendere (aftaler om gensidig, vederlagsfri assistance) samt niveau-2 og niveau-3 beredskaberne, jf. strategi for vandforsyning (bilag). F. Uddannelse og øvelse Brandmandskab Der er lovpligtige krav til, hvilke uddannelser og øvelser brandmandskabet skal gennemgå. Uddannelseskrav er afhængige af, om der er tale om en brandmand eller en holdleder. En brandmand skal have gennemgået: Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Grunduddannelse Indsats (74 timer), herunder håndtering af tilskadekomne og fællesuddannelse, og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus Ud over disse kurser skal en holdleder have gennemgået: Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) Holdlederuddannelse Brand (185 timer) I alt ud over brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. For både brandfolk og holdledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får vedligeholdt hele deres brandmandsuddannelse hen over en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Indsatsledere Indsatsledere skal udover brandmands- og holdlederuddannelsen have gennemgået indsatslederuddannelsen (35 dage) og skal ligesom brandmandskabet og holdlederne deltage i de 12 årlige øvelser. Som beskrevet i afsnit 5.1.B om indsatslederfunktionen er indsatslederen ansvarlig for den tekniske ledelse af en indsats og er bemyndiget til at forvalte kommunens myndighedsansvar på skadestedet, bl.a. i forbindelse med forureningssager, hvor den kommunale miljømyndig- 20

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport : Risikoanalyse Indholdsfortegnelse. FORMÅL MED RISIKOANALYSEN.... FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYSEN... 3. UDVÆLGELSE AF SCENARIER... 4. BESKRIVELSE OG KAPACITETSANALYSE AF SCENARIER...

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Af: Overingeniør Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF og Kulturchef Frederik Madsen, Falck 5. juni 2012 Introduktion til brandvæsnet i Danmark

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere