De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De to grupper har dog omtrent samme chance (63-"

Transkript

1 oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste ansøgere til lange videregående uddannelser med et karaktergennemsnit fra gymnasiet lige under adgangskravet til deres førsteprioritet får på lidt længere sigt samme uddannelsesniveau som dem, der har et gennemsnit lige over adgangskravet. Det samme gælder erhvervsindkomsten. Ansøgere til lange videregående uddannelser, som har et karaktergennemsnit, der ligger lige over standby-adgangskravet til den uddannelse, de har som førsteprioritet, optages for langt størstedelens vedkommende på uddannelsen. Det sker enten direkte via kvote 1 eller via standby. For dem, der har en karakter lige over standby-kravet, optages ca. 88 %, mens 97 % af dem med en karakter lige over kvote 1-adgangskravet optages. Når nogle få i den sidste gruppe ikke optages, skyldes det, at mange studier har ekstra adgangskrav. Det kan fx være matematik på højt niveau. For dem, der har et gennemsnit lige under standby-kravet, optages kun ca. 16 %, hvilket sker via kvote 2. Den store forskel i chancen for at blive optaget på sin førsteprioritet slår også ud i sandsynligheden for at gennemføre en lang videregående uddannelse af den foretrukne type. Det sker for ca. 3 % af dem med et gennemsnit lige under adgangskravet. Men for ca. 45 % af dem med et gennemsnit lige over. At gennemføre en uddannelse af den foretrukne type betyder her, at man mindst opnår en bachelorgrad i det fag, man havde som førsteprioritet, og at man desuden opnår en kandidatgrad i dette eller et andet fag. At 3 % af dem med et gennemsnit lige under adgangskravet kan gennemføre en uddannelse af den foretrukne type, selvom kun 16 % optages på deres førsteprioritet i ansøgningsåret, skyldes, at nogle kommer ind på den samme type af uddannelse på et andet universitet (fx jura i Aarhus i stedet for jura i København), eller at de søger igen et efterfølgende år og der bliver optaget. De to grupper har dog omtrent samme chance (63-65 %) for at gennemføre en eller anden lang videregående uddannelse. De opnår også omtrent samme antal års uddannelse (ca. 16,3 år) og samme erhvervsindkomst 11 år efter ansøgningsåret: ca. 34. kr. målt i 216-priser. Der er således ingen statistisk sikker forskel i uddannelsesniveau eller indkomst mellem de to grupper. En lille forskel i karaktergennemsnit på ned til,2 karakterpoint mellem to ansøgere til den samme uddannelse kan betragtes som tilfældig. Det viser sig da også, at de to grupper ikke adskiller sig fra hinanden mht. en række baggrundskarakteristika. Det gælder fx alder, køn og forældreuddannelse og -indkomst. Derfor er forskellen mellem de to grupper i sandsynligheden for at gennemføre den foretrukne uddannelse udtryk for en effekt af at blive optaget på sin førsteprioritet. Og størrelsen Figur 1. Betydningen af et karaktergennemsnit, der ligger henholdsvis lige under og lige over adgangskravet til førsteprioritet 1 Procent Optaget på første prioritet, Gennemført foretrukken uddannelse, Gennemført en lang videregående uddannelse, 1 kr. Erhvervsindkomst 11 år efter ansøgning 1 kr. (højre akse) Under Over Note: De to grupper er defineret ved, om deres gennemsnit fra gymnasiet er lige under eller lige over standby-adgangskravet til den lange videregående uddannelse, de havde som førsteprioritet, da de første gang søgte en videregående uddannelse i årene Erhvervsindkomst er opgjort i 216-priser. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

2 af denne effekt er ca. 2 procentpoint nemlig de 15 procentpoints forskel i chancen for at gennemføre (45 % i forhold til 3 %) divideret med forskellen i optagelseschance på,72 (88 % i forhold til 16 %, se Figur 1). Der er altså ikke nogen effekt af at blive optaget på sin førsteprioritet på længden af den uddannelse, man ender med at få. Og heller ikke på den erhvervsindkomst man har 11 år efter ansøgningen. Det skyldes bl.a., at størstedelen af de personer med et gennemsnit lige under adgangskravet bliver optaget på andre uddannelser. Eller også på den samme type uddannelse ved et andet universitet eller på uddannelsen i et efterfølgende år. De ender derfor med at have samme uddannelsesniveau og indkomst som dem, der blev optaget på deres førsteprioritet. I gennemsnit bliver de dog først færdige med deres uddannelse ca. 3-4 måneder senere end dem, der blev optaget direkte på deres førsteprioritet. Det skyldes, at mange først påbegynder deres uddannelse året efter den første ansøgning. Optagelse på en af de ansøgte uddannelser har kun lille effekt på uddannelseslængde og ingen effekt på erhvervsindkomst efter endt uddannelse At blive optaget på en af de lange videregående uddannelser, man har prioriteret på ansøgningsskemaet (altså ikke blot førsteprioriteten), øger sandsynligheden for at gennemføre en lang videregående uddannelse med 6-9 procentpoint, men antal års uddannelse øges kun med ca.,2 år i gennemsnit. Og der er igen ikke nogen statistisk sikker effekt på erhvervsindkomst 11 år efter ansøgningen. Mulige forklaringer på fravær af indkomsteffekter Det er overraskende, at optagelse på førstepriori tetsuddannelsen eller på en af de foretrukne uddannelser kun har en meget beskeden (eller ingen) effekt på længden af den uddannelse, man opnår, og at der ikke er nogen statistisk sikker effekt på fremtidig erhvervsindkomst. Man kunne således forvente, at mange søger uddannelser inden for områder, hvor de har stærke kompetencer og derfor har bedre mulighed for at gennemføre uddannelsen og få et vellønnet job efter endt uddannelse. Når denne mekanisme ikke slår igennem, kan det skyldes flere forhold. For det første vil de ansøgere, der afvises, men har et karaktergennemsnit tæt på adgangskravet, have mange andre muligheder for at få en videregående uddannelse. De kan søge den samme uddannelse året efter, evt. kan de søge både kvote 1 og 2, og de kan søge om at komme ind på uddannelsen på flere forskellige universiteter (fx medicin i København, Aarhus og Odense), eller søge andre uddannelser, som ligner den foretrukne. Da mange uddannelser ikke har adgangsbegrænsning (men derimod ledige studiepladser), kan de afviste ansø gere også starte på en sådan uddannelse allerede i an søgningsåret. I de ansøgningsår, der er omfattet af undersøgelsen ( ), var der fx ikke adgangsbegrænsning på økonomi-, fysik-, eller ingeniøruddannelserne. For det andet er fremtidig indtjening for mange ikke det primære mål med at tage en uddannelse. Hvis fx interessen ligger inden for litteraturvidenskab eller andre humanistiske fag, vil mange vælge det, selv om den forventede fremtidige indkomst måske ville være højere, hvis man valgte at læse andre fag, fx medicin eller økonomi. For nogle ansøgere kan det ligefrem være en fordel mht. fremtidig indkomst at blive afvist på den foretrukne uddannelse. For det tredje måles erhvervsindkomst 11 år efter ansøgningsåret, hvilket er tidligt i arbejdsmarkedskarrieren, da de fleste var omkring 7 år om at færdiggøre en lang videregående uddannelse. Det er muligt, at effekten på indkomsten af at blive optaget på en foretrukken uddannelse først slår igennem senere i karrieren. I supplerende analyser med fokus på de ældste årgange, for hvem vi har data for indkomsten op til 19 år efter ansøgningsåret, er der dog heller ikke indkomstforskelle af betydning. Der er heller ikke effekter på andre aspekter af arbejdsmarkedskarrieren som fx sandsynligheden for at være i beskæftigelse efter endt uddannelse. Effekter af en skærpelse af adgangsbegrænsningen Undersøgelsens resultater er relevante for at vurdere, hvordan mindre ændringer i optagelseskvotienter til videregående uddannelser påvirker den fremtidige uddannelses- og arbejdsmarkedskarriere for de ansøgere, hvis karaktergennemsnit fra gymnasiet ligger tæt på optagelseskvotienterne. Ændringer i optagelseskvotienter kan fremkomme ved ændringer i antallet af studiepladser på de enkelte uddannelser, ændringer i søgningen til de videregående uddannelser (både med hensyn til antal ansøgere, deres fordeling på uddannelser og fordelingen af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet) og ændringer i reglerne for optagelse. Som et eksempel kan her nævnes, at man i de senere år har kunnet gange sit karaktergennemsnit op med en faktor, hvis man søger inden for to år efter afslutning af gymnasial uddannelse. 2

3 Undersøgelsens resultater tyder på, at mens en skærpelse af adgangsbegrænsningen som forventet vil betyde, at flere ikke gennemfører deres ønskede uddannelse, så vil det kun have meget begrænsede effekter på niveauet for den uddannelse, de opnår, og deres fremtidige indtjening. Det skyldes, at de ansøgere, der afvises i første omgang, men har et karaktergennemsnit tæt på adgangskravet, gennemfører andre uddannelser med lavere adgangskvotienter, eller at det alligevel lykkes dem, at komme ind på deres foretrukne uddannelse i en senere ansøgningsrunde. En skærpelse af adgangsbegrænsningen vil dog tendere til at forsinke studiestarten for flere ansøgere. Det skyldes dels, at nogle af dem, der bliver afvist til deres foretrukne uddannelse, vil søge igen det følgende år, dels at flere måske bliver optaget på standby i stedet for direkte via kvote 1 eller 2. Og størstedelen af dem, der optages på standby, kan først påbegynde studiet det følgende år. Vores resultater tyder således på, at dem, der pga. af lidt for lavt karaktergennemsnit ikke bliver optaget direkte på kvote 1, i gennemsnit først bliver færdige med deres uddannelse ca. et halvt år senere end dem, der lige havde højt nok gennemsnit til at blive optaget direkte. Resultater for udvalgte fag: Medicin I stedet for at se på alle lange videregående uddannelser under ét kan man undersøge effekten af at blive optaget på en bestemt uddannelse. Fx tyder flere undersøgelser på, at der er et meget højt økonomisk afkast af at uddanne sig til læge. Ved at afgrænse analysen til dem, der havde medicin som første ønske, kan man derfor forvente større indkomsteffekt af at blive optaget på den foretrukne uddannelse. Det er imidlertid ikke tilfældet. Ansøgere til medicin-studiet med et karaktergennemsnit lige over adgangskravet har væsentlig større chance for at blive optaget i ansøgningsåret, end dem med et gennemsnit lige under adgangskravet. De har også større chance for at gennemføre medicin-studiet ca. 12 procentpoint større chance. Men de opnår ikke et Figur 2. Ansøgere med lægestudiet som førsteprioritet: Betydningen af at have et karaktergennemsnit, der ligger henholdsvis lige under og lige over adgangskravet 1 Procent Optaget på første prioritet, Gennemført lægeuddannelsen, Under Gennemført en lang videregående uddannelse, Over Erhvervsindkomst 11 år efter ansøgning 1 kr. (højre akse) 1 kr. 4 Note: De to grupper er defineret ved, om deres karaktergennemsnit fra gymnasiet er lige under eller lige over standby-adgangskravet til det medicinstudium, de havde som førsteprioritet, da de første gang søgte en videregående uddannelse i årene Erhvervsindkomst er opgjort i 216-priser. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed højere uddannelsesniveau, hverken mht. gennemførelse af en lang videregående uddannelse eller mht. antal års uddannelse. De tjener heller ikke mere 11 år efter ansøgningsåret. Der er altså ikke nogen statistisk sikker forskel i indkomst mellem de to grupper, selvom dem med et gennemsnit lige over adgangskravet i højere grad gennemfører lægestudiet. Det kan bl.a. skyldes, at mange af de ansøgere, som ikke gennemfører lægestudiet, gennemfører andre videregående uddannelser, hvor indkomsten efter endt uddannelse også typisk er høj. Når man ser på ansøgere med et karaktergennemsnit tæt på adgangskravet til deres førsteprioritet, er der markante forskelle på ansøgere til medicin-studiet og ansøgere til andre lange videregående uddannelser med adgangsbegrænsning: 1. Ansøgere med medicin som førsteprioritet gennemfører i langt højere grad deres foretrukne uddannelse end andre ansøgere til lange videregående uddannelser. 73 % med et karaktergennemsnit lige over adgangskravet gennemfører medicin-studiet, og det gælder for 61 % med et gennemsnit lige under adgangskravet. I den generelle analyse for alle lange videregående uddannelser med adgangsbegrænsning er de tilsvarende procenter for dem, der gennemfører deres foretrukne uddannelse, henholdsvis ca. 45 og Ansøgere med medicin som førsteprioritet opnår også et højere generelt uddannelsesniveau: Ca. 83 % gennemfører en eller anden lang videregående uddannelse, mens det kun gælder for ca. 64 % af ansøgerne til alle lange videregående uddannelser med adgangsbegrænsning. Dette og det forhold, at medicin-studiet er længere end de fleste andre lange videregående uddannelser, bevirker, at ansøgere til medicin opnår ca.,8 års længere uddannelse (17,1 år i forhold til 16,3). 3

4 Data og metode Undersøgelsen omfatter ansøgere til lange videregående uddannelser med adgangsbegrænsning i perioden For personer, der søger flere år, medtages kun den første ansøgning, og der fokuseres på personer, der ikke i forvejen har en videregående uddannelse. Personerne i undersøgelsen er fulgt i 11 år efter ansøgningsåret. Data stammer fra Den Koordinerede Tilmelding til de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet samt fra registre i Danmarks Statistik. I undersøgelsen fokuseres på effekten af at blive optaget på en lang videregående uddannelse for de personer, der har et karaktergennemsnit fra gymnasiet, som ligger tæt på optagelseskravet for den uddannelse, de har som førsteprioritet. Det kan betragtes som tilfældigt, om en ansøger til en given uddannelse har et karaktergennemsnit lige over eller lige under adgangskravet, og de to grupper har da også de samme karakteristika mht. fx køn, alder og forældreuddannelse. Da sandsynligheden for at blive optaget på den foretrukne uddannelse er markant større for dem med et karaktergennemsnit lige over adgangskravet end for dem med et gennemsnit lige under, kan effekten af at blive optaget beregnes ved at undersøge, om der er markante forskelle i senere uddannelsesresultater og indkomst mellem de to grupper. I stedet for kun at se på den uddannelse, ansøgerne havde som førsteprioritet, fokuseres i en supplerende analyse på alle de uddannelser, de søgte ind på. Ansøgerne kan søge op til 8 uddannelser i prioriteret rækkefølge. Hvis en person ansøger om at komme ind på fx 4 forskellige lange videregående uddannelser, der alle har adgangsbegrænsning, antages det, at det er det laveste af de 4 adgangskrav, der er afgørende for personen: Hvis hans eller hendes karaktergennemsnit er over dette niveau, kan personen (i det mindste) komme ind på en af de ansøgte uddannelser. Foruden at optage ansøgere direkte via kvote 1 og 2 har mange uddannelser optag på en standby-liste (venteliste). Ansøgere, der optages på en sådan liste, kan få en studieplads i ansøgningsåret, hvis nogen af dem, der er optaget direkte via kvote 1 eller 2, springer fra tidligt. Men de fleste må vente til det følgende år med at påbegynde uddannelsen. Adgangskravet til en standby-liste er typisk et karaktergennemsnit, der ligger lidt under adgangskravet til at blive optaget direkte via kvote 1. Når det her analyseres, hvordan det at blive optaget på en fortrukken uddannelse påvirker gennemført uddannelse og indtjening, fokuseres på standby-adgangskravet. I den del af analysen, der fokuserer på standby-adgangskravet til den uddannelse, ansøgeren havde som førsteprioritet, benyttes data for førstegangsansøgere med et karaktergennemsnit fra gymnasiet, der maksimalt er et karakterpoint over eller under adgangskravet. I den del af analysen, der fokuserer på det laveste standby-adgangskrav blandt de lange videregående uddannelser, der søges, består datasættet af personer år efter ansøgningsåret tjente dem, der havde medicin-studiet som førsteprioritet, ca. 3 % mere end ansøgere til lange videregående uddannelser generelt (nemlig ca. 4. kr. i forhold til 34. kr.). Når man ser på ansøgere med et karaktergennemsnit tæt på adgangskravet, tyder resultaterne altså på, at dem med medicin som førsteprioritet er mere målrettede i den forstand, at de i højere grad gennemfører den uddannelse, de i deres første ansøgning havde som førsteprioritet, og også i højere grad gennemfører en eller anden lang videregående uddannelse. En del af disse forskelle kan dog også være udtryk for, at adgangskravet til medicin er relativt højt, og at de ansøgere til medicin-studiet, som har et karaktergennemsnit tæt på adgangskravet, også generelt har stærke akademiske forudsætninger. Begge forhold kan bidrage til at forklare at ansøgere til medicin efter endt uddannelse tjener væsentlig mere end andre ansøgere til videregående uddannelser. Resultater for andre udvalgte fag og fagområder Som for medicin er analysen blevet gennemført for andre udvalgte fag som fx jura og for udvalgte fagområder som fx humaniora og samfundsvidenskab. Heller ikke i disse analyser er der en statistisk sikker effekt af optagelse på indkomst 11 år efter ansøgningsåret. Undersøgelsens publicering Eskil Heinesen Admission to Higher Education Programmes and Student Educational Outcomes and Earnings Evidence from Denmark. Study Paper 113 Rockwool Fondens Forskningsenhed. 4

5 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. (ISSN ) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i Enheden. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. Du kan se andre af udgivelserne fra Rockwool Fondens Forskningsenhed på adressen: Rockwoolfonden.dk/forskning

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning

Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning JUNI 218 NYT FRA RFF Flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår bedre arbejdsmarkedstilknytning D e ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, der uddanner sig

Læs mere

Brud mellem forældre har negative konsekvenser for børnene og antallet af skilsmisser er steget

Brud mellem forældre har negative konsekvenser for børnene og antallet af skilsmisser er steget SEPTEMBER 219 NYT FRA RFF Brud mellem forældre har negative konsekvenser for børnene og antallet af skilsmisser er steget S kilsmisser har flere negative konsekvenser for familien, som bliver delt efter

Læs mere

Skolen påvirker hele familien

Skolen påvirker hele familien JANUAR 2019 NYT FRA RFF Skolen påvirker hele familien N år et barns skolestart udskydes, har det konsekvenser - ikke kun for barnet selv, men også for forældrene og for barnets ældre søskende. Det viser

Læs mere

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA JUNI 216 NYT FRA RFF På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i D en dag børn er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tjene nogenlunde det samme som deres forældre

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Kriminalitet smitter. Tre mulige mekanismer

Kriminalitet smitter. Tre mulige mekanismer april 18 Nyt fra rff marginaliserede grupper og risikoadfærd issn 446-386 Kriminalitet smitter U ndgå én kriminel handling og få, uden yderligere omkostninger, betydeligt flere undgåede kriminelle handlinger

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug MARTS 218 NYT FRA RFF De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug T il trods for, at den danske ungdom er stordrikkende i international sammenhæng, så har mere end halvdelen af dem et ganske moderat

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. Kort om sygeplejerskeuddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Udvikling i optag i og uden for de fire store byer 4. Sygeplejersker har lav ledighed og flere

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

61 % af dem, der har haft sabbatår, begrunder det med, at de havde brug for en pause fra uddannelsessystemet.

61 % af dem, der har haft sabbatår, begrunder det med, at de havde brug for en pause fra uddannelsessystemet. Studerendes sabbatår 28. maj 2019 Baggrund Sabbatår betegner perioden, fra gymnasiet er gennemført, til man påbegynder en videregående uddannelse. I denne minianalyse kortlægger Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017

Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017 december 2018 Nyt fra rff Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017 A rbejde uden moms og regning er steget set i forhold til det danske bruttonationalprodukt (BNP). Konkret er omfanget af sort arbejde

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen

Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen Indhold 1. Professionshøjskolerne uddanner lærere til hele landet...2 2. Byer med læreruddannelsesudbud i 2008 og i 2017...3 2.1 Uddannelsesstationer...4

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Hovedresultater fra registeranalyse. Fra uddannelse til første job med handicap. April Gennemført af: Pluss Leadership VIA University College

Hovedresultater fra registeranalyse. Fra uddannelse til første job med handicap. April Gennemført af: Pluss Leadership VIA University College Hovedresultater fra registeranalyse Fra uddannelse til første job med handicap April 2019 Gennemført af: Pluss Leadership VIA University College Publikationstitel: Hovedresultater fra registeranalyse Projekttitel:

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social (u)lighed i optaget til universiteterne

Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social (u)lighed i optaget til universiteterne In Kli og i d Sk Kli sle ek pro af Nå og Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 53 Offentligt www.eva.dk Den sociale profil i optagesystemet Perspektiver på karakteroptag og social

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen April 27 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 1: Komplet spørgeskema med fra studerende au AARHUS

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse Ansøgning og optagelse Klar til at søge? - eller er du i tvivl om, hvilken uddannelse du vil søge ind på? - eller skal du supplere i et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav? GSK = gymnasialt

Læs mere

Hver 3. nye studerende savner feedback fra underviserne

Hver 3. nye studerende savner feedback fra underviserne Hver 3. nye studerende savner fra underviserne 18. september 2018 Baggrund Feedback er en central metode til at styrke de studerendes læringsudbytte og derved sikre kvaliteten på de videregående uddannelser.

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Optag Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 15

Optag Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 15 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 15 1. Udvikling i grænsekvotienter 48 pct. af uddannelserne (udbuddene) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser og dermed en

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018

Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Vesthimmerlands Gymnasium og HF i tal 2018 Kilder: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), gymnasiets studieadministrative system Lectio, Studievalg Nord samt gymnasiets årsregnskaber

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked

Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Side 1 af 7 Kønsbestemt lønforskel på det private arbejdsmarked Hovedkonklusioner 1. Blandt de privatansatte akademikere uden ledelsesansvar indenfor DM s område er den uforklarede lønforskel mellem mænd

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Svenske ansøgere søger optagelse til bacheloruddannelser i fri konkurrence med danske ansøgere. Der er ingen særlige kvoter

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn

Unges valg af videregående uddannelse. Carsten Yndigegn Unges valg af videregående uddannelse Carsten Yndigegn Institut for grænseregionsforskning 2003 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Sammenfatning... 13 2 Problemstilling, formål og metode... 22 2.1 Indledning...

Læs mere

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1

Optag Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner. Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner Nr. 1 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2018 på 64.943 studerende, hvilket er 0,3 pct. lavere end sidste år, svarende til

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 17. marts 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Undersøgelse af det faglige indgangsniveau

Undersøgelse af det faglige indgangsniveau Undersøgelse af det faglige indgangsniveau 74 pct. af undervisere på første studieår på 11 udvalgte uddannelser vurderer, at nye studerende har et tilstrækkeligt indgangsniveau. Over de seneste 20 år er

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser www.eva.dk Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser EVA for Aarhus Universitet Bjarke T. Hartkopf 14. september 2017 Disposition 1. Aktuelle EVA-undersøgelser 2. EVAs projekt om frafald på videregående

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Søgning Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper Søgning 2017 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli, 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt

Læs mere

Markant effekt af overenskomstfastsatte mindstelønninger på unges beskæftigelse

Markant effekt af overenskomstfastsatte mindstelønninger på unges beskæftigelse august Nyt fra rff issn -3 Markant effekt af overenskomstfastsatte mindstelønninger på unges beskæftigelse E t nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at der er en markant beskæftigelseseffekt

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

De studerende er fordelt med i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i Esbjerg (+6, +6,6%).

De studerende er fordelt med i Aalborg (-55, -1,3%), 464 i København (+7, +1,5%) og 97 i Esbjerg (+6, +6,6%). Notat om KOT-optaget den 28. juli 2018 Studieservice Fibigerstræde 10 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Ann-Pia Valentin Sørensen Telefon: 99 40 94 21 Email: avs@adm.aau.dk Dato: 28. juli 2018 Sagsnr.:

Læs mere

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne. Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på universiteterne?

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne. Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på universiteterne? Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne Kan gymnasiale karakterer forudsige frafald på universiteterne? INDHOLD Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng?

Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng? FebrUAR 2016 Nyt fra rff Arbejde, skat og familien er der nogen sammenhæng? D Børn har ikke den store betydning for fædres er er stort fokus på, om danskerne arbejder nok, samtidig med at stadig flere

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Optagelsen Overblik. Nr. 1

Optagelsen Overblik. Nr. 1 Overblik Nr. 1 1. Den samlede optagelse i hovedtal Optagne: 65.714. 82 pct. er optaget på deres 1. prioritet. Standby: 4.034 Afviste kvalificerede ansøgere: 8.418 Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Valg af ansøgningsstrategi

Valg af ansøgningsstrategi Valg af ansøgningsstrategi De 4 vigtigste pointer i dag: Forholde dig til at søge kvote 1 og/eller 2 og evt. standby Fordele/ulemper sabbat Måder at supplere på SU og økonomi Fra det virkelige liv: Grete

Læs mere

Analysen viser, at der er markant forskel på mandlige og kvindelige lederes chancer for topledelse.

Analysen viser, at der er markant forskel på mandlige og kvindelige lederes chancer for topledelse. Marts 2018 Glasloftet er tykkere for kvinder end for mænd Djøf har analyseret mænds og kvinders chancer for at gå fra ledelse til topledelse, når der tages højde for forskelle i sammensætning, fx alder,

Læs mere

Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst

Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst FEBRUAR 2018 NYT FRA RFF Mere uddannelse giver højere økonomisk vækst D et danske samfund er på ingen måde mættet af mennesker med en uddannelse. Tværtimod: Hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse, ville

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere