ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR Betjeningsvejledning. Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0"

Transkript

1 ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220 Betjeningsvejledning Version

2 Dansk Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger til idriftsættelse og håndtering. Vær også opmærksom på dette, hvis produktet gives videre til en tredje person. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til senere brug! I indholdsfortegnelsen findes der en liste over indholdet med angivelse af de pågældende sidetal. 236

3 Oversigt over apparatet Oversigt over apparatet Bagside Illustrationerne for TVVR41200 og TVVR41210 er tilsvarende. Forside 237

4 Systembetjening Systembetjening Generelt Du kan styre apparatet på følgende måde: USB-mus Tilslutninger på bagsiden Betegnelse Funktion VIDEO IN: BNC-indgang til analoge kameraer VIDEO OUT: Spot-udgang LOOP OUT: VGA: Hver kameraindgang forbindes her og vises igen Monitortilslutning VGA (9 stikben), videoudgangssignal AUDIO IN: Audioudgang cinch (synkroniseret med videoudgangen) POWER ON/OFF: Tænd- og sluk-knap på apparatet ALARM IN / OUT: Maks. 4 alarmindgange, maks. 1 relæudgang 12 V DC RS-485 LAN 12 V DC-strømtilslutning Tilslutning til PTZ-kameraer RJ45-tilslutning til en netværksforbindelse AUDIO OUT: Audioudgang cinch (synkroniseret med videoudgangen) HDMI HDMI-monitortilslutning USB Tilslutning til USB-apparater JOG-SHUTTLE USB Valg af driftsmodus Tilslutning til USB-apparater 238

5 Indhold Betjening med musen Den videre beskrivelse i denne betjeningsvejledning foretages med musen. Apparatet er egnet til anvendelse med en USBmus. Forbind musen med USB-stikket. Tast Funktion Venstre Enkeltklik: Valg i menuen, aktivering af et indtastningsfelt eller en TAB, visning af menuen Quick Set Dobbeltklik: Skifter visningen af skærm enkeltbilledeflere billeder ved live-visning og afspilning Højre Scrollehjul Klik og træk: Opretter privatmasker eller -zoner Enkeltklik: Henter popup-menuen Tilbage til den forrige menu I live-visningen: Viser forrige/næste kamera 239

6 Indhold Oversigt over apparatet Systembetjening Generelt Tilslutninger på bagsiden Betjening med musen Kvikguide Før du starter Installation af harddisken Etablering af tilslutninger Konfiguration af apparatet Vigtige sikkerhedshenvisninger Symbolforklaring Korrekt anvendelse Generelt Strømforsyning Overbelastning/overspænding Kabler Opstillingssted/driftsomgivelser Fjernbetjening Vedligeholdelse og pleje Tilbehør Idriftsættelse Børn Indledning Generelle informationer Udpakning Leveringsomfang Skærmtastatur Start af apparatet Nedlukning, Logout og genstart af apparatet Statusvisninger Generelt Visninger på monitoren Indstillingsassistent Indstilling af systemet Indstilling af administratoren Dato / tid Netværksindstillinger Forvaltning af harddisk Kameraoptagelse Live-visning Overblik Statussymboler Popup-menu ved musebetjening Menulinje i kamerabilledet Indstillinger Indstilling af kameraudgangen Live-afspilning Generelt

7 Indhold Afspilningsskærmen Styring via kontrolfelt Apparatmenu Menuoversigt Menubeskrivelse Indstillinger Konfigurering Overblik Generelt Begreber Netværksopbygning Netværkskonfiguration Advarsel Bruger Kamera OSD PTZ Bevægelse Reaktion Privatzone Sabotageovervågning Videoafbrydelse Optagelse Definition Tidsplan Kodning Kartotekskortet Optagelse TAB Substream Udvidede indstillinger Ferie HDD Harddisks Indbygning af en harddisk Kameraets harddiskindstillinger S.M.A.R.T Kontrol af harddiskstatussen Panikoptagelse Optagelse Afspilning Normal Hændelse Videoeksport Normal Hændelse (hændelsestype Bevægelsesregistrering ) Vedligeholdelse Systeminfo Protokolsøgning Import / Eksport Opdatering Udførelse af Standard

8 Indhold Netværk Nedlukning Display Indstillinger: Optagelse Indstillinger: Netværk Rengøring og pleje af apparatet Udbedring af fejl Tekniske data HDD-lagerkapacitet Bortskaffelse til EF-direktivet vedr. gamle elektro- og elektronikapparater til RoHS EF-direktivet Ordforklaring Anvendte fagbegreber Om det interne harddiskdrev

9 Kvikguide Kvikguide Før du starter Der skal udføres følgende forberedelser: 1. Overhold de generelle henvisninger, sikkerhedshenvisninger samt forklaringer vedrørende opstilling og tilslutning, se s Kontrollér, at emballagens indhold er fuldstændigt, og om det er beskadiget. 3. Sæt batterierne i fjernbetjeningen. Læs forklaringerne i den separate kvikguide. Optagelsesindstillinger Netværksindstillinger Informér dig på ABUS-hjemmesiden (www.abus.com) om, hvorvidt der findes nye firmware-updates til dette apparat, og installér dem. Efterfølgende ændring af dato eller klokkeslæt kan medføre tab af data! Installation af harddisken Advarsel Sluk apparatet, og afbryd det fra strømforsyningen! Sørg for den nødvendige jordforbindelse for at undgå statisk afladning. 1. Installér en eller flere harddiske, se separat kvikguide. 2. Etablér først forbindelsen til hovedprintkortet (lille stik). 3. Forbind strømkablet (stort stik, med 5 ledere). 4. Kontrollér, at stikforbindelserne sidder korrekt. 5. Luk huset. Etablering af tilslutninger Overhold minimumradius ved trækning af kabler! Knæk ikke kabler! 1. Forbind alle netværkskameraer med netværket. 2. Forbind monitoren med VGA-, BNC- eller HDMItilslutningen. 3. Forbind musen med USB-stikket. 4. Etablér nettilslutningen, apparatet starter derefter automatisk. Konfiguration af apparatet Læs forklaringerne i den separate kvikguide. Udfør indstillingsassistentens enkelte trin, se s Følgende indstillinger konfigureres efter hinanden: Valg af brugeroverfladens sprog Oprettelse af administratoren Generelle indstillinger (dato, klokkeslæt ) Forvaltning af harddisk (initialisering etc.) 243

10 Vigtige sikkerhedshenvisninger Vigtige sikkerhedshenvisninger Symbolforklaring Der anvendes følgende symboler i vejledningen hhv. på apparatet: Symbol Signalord Betydning Advarsel Advarsel Vigtigt Advarsel mod fare for kvæstelser eller farer for helbredet. Advarsel mod fare for kvæstelser eller farer for helbredet som følge af elektrisk spænding. Sikkerhedshenvisninger vedr. mulige skader på apparatet/ tilbehøret. til vigtige informationer. Der anvendes følgende kendemærker i teksten: Betydning Handlungsopfordring/-anvisning med fastlagt rækkefølge for handlingstrinene i teksten Liste uden fastlagt rækkefølge i teksten eller advarselshenvisningen Korrekt anvendelse Brug kun apparatet til det formål, som det er blevet bygget og konciperet til! Enhver anden anvendelse anses for at være ukorrekt! Dette apparat må kun anvendes til følgende formål: Denne 4-kanal/8-kanal/16-kanal analoge digitaloptager anvendes i kombination med tilsluttede videosignalkilder (analoge kameraer) og videogengivelsesapparater (CRT- eller TFTmonitorer) til at overvåge objekter. Datalagringen er underlagt de nationale retningslinjer om beskyttelse af persondata. Gør ved installationen kunderne opmærksom, at disse retningslinjer findes. Generelt Læs følgende anvisninger grundigt igenne, før apparatet anvendes første gang, og overhold alle advarselshenvisninger, selv om du er bekendt med omgang med elektroniske apparater. Advarsel Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder kravet om garanti. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader! Advarsel Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med person- og/eller materielle skader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne. I sådanne tilfælde bortfalder ethvert krav om garanti! Opbevar denne håndbog omhyggeligt som fremtidig reference. Hvis apparatet sælges eller gives videre, skal denne vejledning denne vejledning også udleveres. Dette apparat blev produceret under overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder. Strømforsyning Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer netspændingen, der er anført på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken findes hos dig, skal du kontakte el-forsyningsselskabet. Advarsel Forebyg tab af data! Tilslut altid apparatet til en nødstrømsforsyning UPS med overspændingsbeskyttelse. Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller installationsarbejder. Dette apparats afbryder ikke apparatet fuldstændigt fra strømnettet. For at afbryde apparatet fuldstændigt fre nettet skal netstikket trækkes ud af stikdåsen. Derfor skal apparat opstilles, så en direkte og uhindret adgang til stikdåsen altid er sikret, og stikket i en nødsituation kan trækkes ud med det samme. 244

11 Vigtige sikkerhedshenvisninger For at udelukke brandfare skal netstikket principielt trækkes ud af stikdåsen, hvis apparatet ikke bruges i længere tid. Du bedes afbryde apparatet fra strømnettet før en storm og/eller tordenvejr med fare for lynnedslag. Eller tilslut apparatet til en nødstrømsforsyning. Advarsel Åbn aldrig apparatet selv! Der er fare for elektrisk stød! Kontakt uddannet fagpersonale eller installatøren, hvis det er nødvendigt at åbne apparatet. Indbygningen eller ombygningen af en harddisk bør kun foretages af uddannet personale eller installatøren. Advarsel Installation i eller ændringer af apparatet medfører tab af garanti, hvis det ikke foretages af fagpersonale. Vi anbefaler at lade en installatør installere en harddisk. Ved ukorrekt installation af harddisken bortfalder garantien! Overbelastning/overspænding Undgå at overbelast stikdåser, forlængerkabler og adaptere, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr). Kabler Tag altid fat i stikket på alle kabler, og træk ikke i selve kablet. Tag aldrig fat i netkablet med våde hænder, da de kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Stil hverken apparatet, møbelstykket eller andre tunge genstand på kablerne, og sørg for, at de ikke knækkes, især ved stikket og tilslutningsbøsningerne. Slå aldrig knuder på et kabel, og bind det ikke sammen med andre kabler. Alle kabler skal trækkes, så ingen træder på dem eller forhindres af dem. Et beskadiget netkabel kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontrollér netkablet regelmæssigt. Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres. Anvend ikke adapterstik eller forlængerkabler, som ikke opfylder de gældende sikkerhedsnormer, og foretag heller ikke indgreb på strøm- og netkabler! Opstillingssted/driftsomgivelser Stil apparatet på en fast, jævn overflade, og stil ikke tunge genstande på apparatet. Apparatet er ikke beregnet til drift i rum med høj temperatur eller luftfugtighed (f.eks. badeværelser), eller hvor der forekommer meget støv. Driftstemperatur og driftsluftfugtighed: -10 C til 55 C, maks. 85 % relativ fugtighed. Apparatet må kun anvendes i tempereret klima. Sørg for, at en tilstrækkelig ventilation altid er sikret (stil ikke apparatet i reoler, på et tykt tæppe, på en seng eller dér, hvor ventilationsåbninger tildækkes, og lad der være mindst 10 cm til alle sider). direkte varmekilder (f.eks. radiatorer) ikke påvirker apparatet. der ikke er direkte sollys eller kraftigt kunstigt lys på apparatet. apparatet ikke står umiddelbart i nærhden af magnetfelter (f.eks. højttalere). der ikke står åben ild (f.eks. brændende lys) på eller ved siden af apparatet. kontakt med stænk og dråber og aggressive væsker undgås. apparatet ikke anvendes i nærheden af vand, især må apparatet aldrig neddyppes (stil ikke genstande, der er fyldt med væsker, f.eks. vaser eller drikkevarer, på eller ved siden af apparatet). der ikke trænger fremmedlegemer ind. apparatet ikke udsættes for kraftige temperaturændringer, da luftfugtigheden ellers kondensere og kan medføre elektriske kortslutninger. apparatet ikke udsættes for voldsomme rystelser og vibrationer. Fjernbetjening Hvis apparatet ikke anvendes i længere tid, skal alle batterier tages ud, da de kan løbe ud og beskadige apparatet. 245

12 Vigtige sikkerhedshenvisninger Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelsesarbejder er nødvendige, hvis apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis netstik, netkabel eller hus er beskadiget, der er trængt væske eller genstande ind i apparatet, det har været udsat for regn eller fugt, eller hvis det ikke fungerer fejlfrit eller er faldet ned. Afbryd apparatet fra nettet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder (f.eks. rengøring)! Hvis du konstaterer røgudvikling, usædvanlige lyde eller lugte, skal du slukke apparatet med det samme og trække netstikket ud af stikdåsen. I disse tilfælde må apparatet ikke anvendes igen, før en fagmand har foretaget en kontrol. Lad kun kvalificeret fagpersonale foretage alle vedligeholdelsesarbejder. Åbn aldrig apparatets eller tilbehøres hus. Hvis huset er åbnet, er der livsfare på grund af elektrisk stød. Rengør apparatets hus og fjernbetjeningen med en fugtig klud. Anvend ikke opløsningsmidler, sprit, fortyndelser osv. De kan beskadige apparatets overflade. Anvend ikke de følgende substanser: Saltvand, insektbekæmpelsesmidler, chlor- eller syreholdige opløsningsmidler (salmiak), skuremidler. Gnid forsigtigt over overfladen med bomuldskluden, indtil den er helt tør. Tilbehør Advarsel Apparatet arbejder med farlig spænding. Apparatet må derfor kun åbnes af autoriserede fagfolk. Alle vedligeholdelses- og servicearbejder skal udføres af autoriserede firmaer. Ukorrekt reparationer kan medføre livsfare for apparatets bruger. Tilslut kun apparatet, der udtrykkeligt er beregnet til det. I modsat fald kan der forekomme faresituationer eller skader på apparatet. Idriftsættelse Læs alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger før den første idriftsættelse! Børn Åbn kun huset for at installere harddisken. Advarsel Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alle apparater er afbrudt fra net- og lavspændingsstrømkredsen! Advarsel Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand. Ukorrekte og uprofessionelle arbejder på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer. Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt. Lad ikke børn få fingre i elektriske apparater! Lad aldrig børn anvende elektriske apparater uden opsyn. Børn kan ikke altid erkende mulige farer rigtigt. Smådele kan være livsfarlige, hvis de sluges. Opbevar batterierne og de genopladelige batterier uden for småbørns rækkevidde. Hvis et batteri eller genopladeligt batteri er blevet slugt, skal der straks søges lægehjælp. Hold også emballagefolierne borte fra børn. Der er fare for at blive kvalt! Dette apparatet hører ikke til i børns hænder. Fjedrende dele kan springe ud ved ukorrekt anvendelse og medføre, at børn kommer til skade (f.eks. øjnene). 246

13 Indledning Indledning Kære kunde. vi takker Dem fordi du har købt dette produkt. Dette apparat opfylder kravene i gældende EU-direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing GERMANY Som bruger er du forpligtet til at følge denne betjeningsvejledning for bevare denne tilstand og sikre en farefri brug! Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelse af produktet, overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger! Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er de pågældende ejeres varemærker. Alle rettigheder forbeholdt. I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler! Ansvarsfritagelse Denne betjeningsvejledning blev udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette på adressen, der er anført på bagsiden af håndbogen. ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument. Udpakning Håndtér apparatet meget forsigtigt, når du pakker det ud. Emballage og pakningshjælpemidler kan recycles og skal som regel afleveres til genanvendelse. Vi anbefaler dig: Emballagedele af papir, pap og bølgepap og kunststof skal lægges i indsamlingscontainerne, der er beregnet hertil. Hvis de endnu ikke findes i området, som du bor i, kan du smide disse materialer ud sammen med husholdningsaffaldet. Kontrollér først apparatet, hvis den originale emballage er beskadiget. Hvis apparatet har skader, skal du sende det tilbage med emballagen og kontakte producenten. Leveringsomfang ABUS 4-kanal/8-kanal/16-kanal analog digitaloptager Strømforsyning 3x netkabel (DE, UK, AU) SATA-kabel og skruer til harddisk(e) Holder og skruer til serverskab USB-mus Quickguide Vejledning Cd Generelle informationer Læs denne brugerhåndbog omhyggeligt igennem for at anvende apparatet rigtigt, og opbevar den til senere brug. Denne håndbog indeholder vejledninger vedrørende betjening og vedligeholdelse af optageren. Kontakt et autoriseret fagfirma i forbindelse med reparation af apparatet. 247

14 Skærmtastatur Hvis du klikker på et tekstindtastningsfelt med musen, vises skærmtastaturet: Nedlukning, Logout og genstart af apparatet Klik på Nedlukning i hovedmenuen. Oversigten vises. Ved indtastninger, der kun består af tal, vises følgende skærmtastatur: 1. Vælg optionen Nedlukning for at frakoble, og bekræft forespørgslen med Ja. Apparatet frakobles. Tryk ikke på nogen tast under frakoblingen! Træk nu i strømforsyningens stik. Tasterne har identisk funktion med et computer-tastatur. Klik med den venstre musecursor på et tegn for at indtaste det. Klik på Enter for at afslutte indtastningen. Klik på for at slette tegnet foran cursoren. Klik på det indrammede a for at skifte mellem store og små bogstaver. Den aktive indstilling vises over tastaturet. Klik på ESC for at afbryde en indtastning eller at forlade fetet. 2. Vælg det venstre symbol Logout for at spærre systemet. Brugeroverfladen er spærret. For at komme til menuen er det nødvendigt at indtaste en adgangskode. 3. Vælg det højre symbol Genstart for at genstarte. Apparatet foretager en genstart. Tilkobling af apparatet Tilslut strømforsyningen for at starte apparatet. Start af apparatet Bemærk Apparatet må kun tilsluttet til netspændingen, der er anført på typeskiltet! Anvend af sikkerhedsmæssige årsager en nødstømsforsyning UPS. Hvis apparatet tilsluttes til strømforsyningen, starter det automatisk. 1. Under opstarten gennemfører apparatet en selvtest. 2. Til sidst vises indstillingsassistenten. Afslut den for at komme til live-visningen. 248

15 Statusvisninger Statusvisninger Generelt Følgende statusvisninger informerer dig om driftstilstanden: LED er på apparatets forside Akustiske signaltoner Icons (displayelementer) på monitoren Læs forklaringerne i den separate kvikguide. Visninger på monitoren Apparatet viser dato og klokkeslæt, kameranavnet, og om der optages. Permanent optagelse: Blåt R Bevægelsesregistreringsoptagelse: Gult R 249

16 Indstillingsassistent Indstillingsassistent Indstilling af systemet Indstillingsassistenten leder dig gennem de nødvendige grundindstillinger af systemet. Derefter er digitaloptageren indstillet til optagelse og overvågning. Alle detailindstillinger findes i apparatmenuen, se oversigt. Indstilling af administratoren Advarsel Notér administratorkodeordet. Følgende er forindstillet Når der tændes første gang, vises valget af sprog 1. Klik i indtastningsfeltet, og vælg dit sprog i listen. Klik på Anvend for at fortsætte. Følgende forespørgsel vises: 1. Klik på indtastningsfeltet, og indtast Admin Password (administratorkodeord). 2. Aktivér afkrydsningsboksen foran Nyt admin password for at oprette et nyt kodeord. 3. Indtast det nye kodeord, og bekræft din indtastning i feltet nedenunder. 4. Klik på Naeste. Dato / tid Klik på Naeste for at starte assistenten. Når systemet er indstillet, kan du aktivere afkrydsningsboksen. Fluebenet forsvinder, og assistenten startes ikke længere automatisk. 1. Indtast systemtiden bestående af dato og klokkeslæt. 2. Afslut indstillingen med Naeste. 250

17 Indstillingsassistent Netværksindstillinger Forvaltning af harddisk Spørg hos den ansvarlige netværksadministrator, om du kan vælge DHCP, eller om IP-adressen og de videre indstillinger skal foretages manuelt. 1. Aktiver DHCP: Hvis DHCP er indstillet i netværkrouteren, skal du aktivere afkrydsningsboksen DHCP. Alle netværksindstillinger foretages derefter automatisk 2. DHCP ikke aktiveret: Indtast dataene manuelt (IPv4-adresse, IPv4-subnetmaske samt den standardmæssigt indstillede IPv4 gateway = routerens IPv4-adresse). Som option kan du også indtaste DNS-serverens adresse, som du har brug for til at sende s En typisk adresse kunne se ud på følgende måde: IPv4 Address: IPv4 Subnet Mask: IPv4 Default Gateway: Preferred DNS Server: For at indstille en ny harddisk skal du aktivere checkboxen med et venstreklik og derefter klikke på Initialiser. Advarsel Alle data, der befinder sig på den, slettes i den forbindelse! 2. Bekræft sikkerhedsforespørgslen med OK. Harddisken indstillet til anvendelsen. Processen vises med statusbjælken. 3. Afslut indstillingen med OK, og klik på Next. Kameraoptagelse Ved fjernadgang via internettet skal enheden tildeles en fast netværksadresse. 1. Vælg et kamera, som du ønsker at optage med, under Kamera. 2. Aktivér checkboxen Start optagelse. 3. Vælg optagelsestypen. Du kan vælge mellem Tidsplan og Bevægelsesregistrering. For en bevægelsesoptagelse skal den kamerainterne bevægelsesregistrering aktiveres. 4. Tryk på Kopier for at overtage indstillingen for andre kameraer. Vælg dertil kameraerne, der vises i det nye vindue. Aktivér den pågældende checkbox med et museklik. 5. Afslut indstillingen og indstillingsassistenten med OK. 251

18 Live-visning Live-visning Overblik Live-visningen starter automatisk, når apparatet tændes. Ved at trykke flere gange på tasten Menu kommer de også tilbage til live-visningen. Statussymboler Følgende symboler vises afhængigt af apparatets driftsstatus: Symbol Betydning R Gul: Bevægelsesoptagelse Optagelse kun ved bevægelsesregistrering R Blå: Optagelse Permanent optagelse Popup-menu ved musebetjening Tryk på den højre musetast, mens musecursoren befinder sig over et live-billede. Følgende indstillinger er mulige. Pilen til højre viser, at en undermenu til udvalg åbnes: I topteksten findes menuerne Menu Playback og PTZ. Til højre findes popup-menuen for visningerne. Til højre vises datoen og klokkeslættet. Klik på symbolet for at åbne popup-menuen til multivisningen. Klik på et af symbolerne for at skifte mellem de forskellige visninger. På hovedskærmen vises signalerne for de tilsluttede kameraer. Ved at dobbeltklikke på den venstre musetast kan du vise det pågældende kamerabillede som full screen eller igen skifte tilbage til den oprindelige visning. Menu Enkeltvisning Multi-visning Forrige visning Næste kamera Start Sekvensvisning Start optagelse Quick Set Afspilning hele dagen Spotmonitor Åbner hovedmenuen Full screen for det valgte kamera Forskellige kameralayouts Visning af det forrige kamera Visning af de(t) næste kamera(er) Starter kamerasekvensen Starter bevægelsesregistreringen eller tidsplanen for hele dagen Indstilling af gengivelsesmodusen Skifter til afspilning Skift til spot-monitor 252

19 Live-visning Start Auto-switch (sekvensvisning): Fastlæg sekvensforsinkelsen for visningen i visningsindstillingerne. Menulinje i kamerabilledet Klik på et kamerabillede i enkelt- eller multi-visningen. Der vises en valgmenu: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Nr. Symbolets betydning (1) Område til at bevæge miniaturelisten (2) Aktivér/deaktivér manuel optagelse (3) Øjeblikkelig afspilning af de sidste 5 minutter (4) Audio (5) PTZ (6) Digitalt zoom (7) Billedindstillinger (8) Luk valgmenuen 253

20 Live-visning Indstillinger Live-visningen kan indstilles på følgende måde. Åbn hovedmenuen, og klik på Settings. Klik derefter på Liveview: HDMI-monitor ikke tilsluttet: Hvis HDMI-kablet ikke er tilsluttet til monitoren ved starten, gengives hovedvideosignalet på VGA-tilslutningen Main. Tilslut VGA-kablet, og start optageren igen for at foretage den automatiske registrering. Indstilling af kameraudgangen Du kan vise maks. 16 kameraer i live-visningen samtidigt. 1. Klik på Set. På kartotekskortet General står følgende indstillinger til rådighed: Video visning Audio Vis statuspanel Vis statuspanel Vis hændelse Live-visningmodus Varighed Full-screenovervågning, varighed Post Event Display Time VGA/HDMI, Main CVBS Vælger tilslutningen, hvos indstillingerne ændres Forskellige kameralayouts Omskiftningstid mellem de enkelte kameraer ved sekvensvisning Aktivér audio Aktivering/deativering af statuspanelet Aktivering/deativering af statuspanelet Tildeler monitor til gengivelse af hændelser I sekunder, som hændelsen vises på den tildelte monitor. i sekunder, bestemmer varigheden af pop-up vindue til en begivenhed 2. Vælg displaymodusen (afhængigt af modellen). 1 x 1 2 x x 3 4 x 4 3. Med navigationstasterne tilordner du det ønskede kamerasignal til det pågældende skærmudsnit. Indstillingen X betyder, at dette kamera ikke vises. 4. Klik på OK for at overtage indstillingen. VGA-monitor tilsluttet En tilsluttet VGA-monitor registreres automatisk ved start. Hovedvideosignalet vises på monitoren. 254

21 Live-afspilning Live-afspilning Generelt Afspilningen kan foretages på tre forskellige måder: Via hændelsessøgning i hovedmenuen Fra live-visningen Styring via kontrolfelt Kontrolfeltet anvendes til at styre den løbende afspilning. Symbolerne har følgende betydning: (1) Via logfilen i vedligeholdelsesmenuen Knapperne forrige fil/dag/hændelse anvendes forskelligt afhængigt af afspilningsmodussen: Normal afspilning: Ved at trykke på knappen springer afspilningen til den forrige/næste dag. Hændelsessøgning: Ved at trykke på knappen springer afspilningen til den forrige/næste hændelsesdag. Dataeksport: Ved at trykke på knappen springer afspilningen til den forrige/næste fil. Det er muligt at afspille op til 8 kamerakanaler samtidig. Afspilningsskærmen Afspilningen styres i kontrolfeltet: Nr. Område Løbende afspilning med dato og klokkeslæt Valg af kamera til afspilning Kalender med optagelsestypen Kontrolfelt med tidsakse (se til højre) (2) (3) (4) (5) (6) Nr. Symbolets betydning 1 Starter videoclip 2 Tilføjer markering 3 Tilføjer brugerdefineret markering 4 Administrerer markeringer 5 Afspilning baglæns 6 Stop 7 Afspilning start/pause 8 Springer 30 sekunder tilbage 9 Springer 30 sekunder frem 10 Langsomt frem (1/16x - 1x) 11 Hurtigt frem (1x - 16x) 12 Forrige markering optagelse 13 Næste markering Tidsakse: (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Klik med musen i tidsaksen for at fortsætte afspilningen et andet sted Klik på skyderen, og træk den til det ønskede tidspunkt for at starte afspilningen fra dette tidspunkt Optagelsestype Blå = permanent optagelse Rød = hændelsesoptagelse Grøn = smart 16 Skjuler kontrolfelt 17 Afspilning forlades (17) (18) (19) (16) 255

22 Klik på Administrer markeringer (6): Klik på redigeringssymbolet for at ændre beskrivelsen af din markering. Klik på slettesymbolet for at fjerne. 256

23 Apparatmenu Apparatmenu Menuoversigt Efterfølgende menuoversigt viser dig alle menuer, som apparatet skal indstilles og styres med.derudover kan du på den højre side se vigtige informationer om dit apparat. Klik på den ønskede menu for at åbne den. Klik på Exit for at lukke menuoversigten. Menubeskrivelse Menu Indstillinger Afspilning Videoeksport Vedligeholdelse Beskrivelse Leder videre til menuerne Konfiguration, Kamera, Optagelse, HDD, Afspilning. Parameterstyret søgning efter video- eller billedoptagelser, der blev startet af hændelser som f.eks. bevægelsesregistrering samt markeringer, der er placeret i afspilningen. Parameterstyret søgning efter video- eller billedoptagelser, der blev startet af hændelser som f.eks. alarmer eller bevægelsesregistrering, samt alarmhændelser og markeringer, der er placeret i afspilningen. Systeminformationer, gennemsøgning af protokol, import/eksport af konfiguration, vedligeholdelse af apparat som f.eks. update til ny firmware, indlæsning af fabriksindstillinger, visning af netværksbelastning. 257

24 Indstillinger Indstillinger Menu Konfiguration Beskrivelse Administration af alle apparatindstillinger (generelt, netværk, live-visning, advarsel, bruger). Kamera Menu til indstilling af kameraparametre (OSD-konfiguration, billedmodus,, bevægelsesregistrering, privatzone, sabotageovervågning, videoafbrydelse). Optagelse HDD Panikoptagelse Menu til indstilling af optagelsesparametre (tidsplan, kameropløsning, ferie etc.). Initialisering og forvaltning af indbygget harddisk (tildeling af læse- /skrivefunktion, kameraer, forvaltning af netværksharddisks etc.). Menu til indstilling af manuelle optagelser. 258

25 Konfigurering Konfigurering Generelt Overblik Menü Generelt Netværk Menuen Settings forvalter alle apparatindstillinger. Advarsel Kontrollér, at dato og klokkeslæt blev indstillet korrekt. BEMÆRK: Efterfølgende ændring kan medføre tab af data! Sørg rettidigt for en datasikring. Indstilling Sprog, video, klokkeslæt, dato, mus, kodeord, sommertid, yderligere indstillinger Nødvendige netværksindstillinger (manuel IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) samt oversigt over netværksstatus Kartotekskort General Sprog Opløsning Tidszone Datoformat Indstilling OSD-sprog Monitor-opløsning GMT (Greenwich Mean Time) MM-DD-ÅÅÅÅ, DD-MM- ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-MM-DD Systemtidsændring/Dato Dato, klokkeslæt Markørens hastighed Aktivér assistent Rullepaneler, til venstre lav, til højre høj hastighed Afkrydsningsboks aktiveret: Assistenten vises ved systemstart. Aktivér ID-autentificering Afkrydsningsboks deaktiveret: Intet kodeord Afkrydsningsboks aktiveret: Kodeord skal indtastes, før menuen kan betjenes Alarm Live-visning Advarsel Bruger Einstellungen für die Alarme Displayindstillinger, tilordning af hændelsesudgangen Apparatets reaktion i nødstilfælde (harddisk fuld, netværk afbrudt etc.) Tilføjelse, ændring af brugere, tildeling af adgangsrettigheder 259

26 Konfigurering Kartotekskortet DST-indstillinger Automatistik DSTtilpasning Aktivér DST fra / til DST Bias Yderligere indstillinger Navn Nr CVBS-lysstyrke Hændelse, henvisning Menu gengivelsesmodus Hændelse, henvisning Main CVBS Indstilling Med aktiveret checkbox skifter apparatet automatisk til sommertid. Med aktiveret checkbox kan der vælges en præcis start-/slutdato. Dato start, slut sommertid Daylight Saving Time Bias: Ændring af sommertiden til referencetid Indstilling Entydig specifikation af apparatet Til entydig identificering ved anvendelse med en fjernbetjening Skyderegulering, til venstre lav, til højre høj lysstyrke Aldrig / 1 30 minutter styrer, hvor længe menuen vises, indtil menuen skjules igen Viser billedet mere uskarpt eller mere skarpt. Afkrydsningsboks aktiveret: Akustisk alarmering ved henvisninger som f.eks. bevægelsesregistrering, HDD fuld, etc. Indstilling for CVBS-tilslutningen Begreber Nedenfor findes en oversigt over begreberne, der er relevante for anvendelsen af apparatet i netværker. Parameter Indstilling IP address Private address range Subnet mask Gateway En IP-adresse er et netværksapparats entydige adresse i et netværk. Den må kun forekomme en gang inden for et netværk. Der findes bestemte IPadresseområder, der er reserveret til offentlige netværker som f.eks. internettet. F.eks , subnetmaske Subnetmaske Subnetmaske Er en bitmaske, der anvendes til at lave afgørelser eller tilordninger ved routing. I lokale netværker standardmæssigt Netværksapparat, som gør adgangen til internettet mulig for alle andre netværksapparater. F.eks. computeren, som DSLmodemmet er tilsluttet til, eller for det meste routeren eller access point inden for netværket. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Netværkskonfiguration Generelt De korrekte netværksindstillinger er uomgængelige, hvis du vil fjernstyre apparatet og overvågningen via din browser. Læs efterfølgende generelle henvisninger, før apparatet indstilles. Et netværk er en sammenslutning af mindst 2 netværksegnede apparater. Overførselstyper: Kabelforbundne netværker (f.eks. CAT5-kabel) Trådløse netværker (WLAN) Andre overførselsmuligheder (Powerline) Alle systemer har væsentlige ligheder, men adskiller sig på forskellig måde. Parameter Name server DHCP Indstilling Også kaldet DNS (Domain Name Server) og har ansvaret for, at der tilordnes en entydig IP-adresse til en webadresse eller URL (f.eks. Når man indtaster et domæne i en browser, søger DNS en den passende IP-adresse for serveren og leder henvendelsen videre til den. Her kan IP for en udbyderen af en DNS indtastes. Men tit er det tilstrækkeligt at vælge gatewayens IP. Den leder så automatisk henvendelser videre til udbyder-dns en. DHCP-serveren tildeler automatisk et netværksapparat IP-adressen, subnetmaske, gateway og navneserver. DHCP er står til rådighed i aktuelle routere. DHCP-funktionen skal indstilles eller aktiveres separat, nærmere oplysninger findes i den pågældende håndbog. : Hvis der anvendes faste IP-adresser OG en DHCP-server, skal du være 260

27 Konfigurering Port MAC address Netværksopbygning opmærksom på, at de faste IP-adresser ligger uden for adresserne, der tildeles via DHCP, da det ellers kan medføre problemer. En port er en grænseflade, hvor de forskellige programmer kommunikerer. Bestemte ports er fast tildelt (21: Telnet, 23: FTP), andre kan vælges frit. Ports er relevante ved forskellige anvendelser, f.eks. ved ekstern adgang til apparatet via en browser. MAC-adressen (Media-Access-Controladresse, også ethernet-id) er netværkadapterens specifikke hardwareadresse. Den anvendes til entydig identificering af apparatet i et computernet. Apparatet skal være fysisk forbundet med netværket via CAT5-kabler, se tilslutninger på s Læs vejledningerne og henvisningerne vedrørende netværksapparaterne. Der kan forbindes flere switches/routere/accesspoints med hinanden. Firewalls og anden sikkerhedssoftware kan begrænse netværket. Advarsel Hvis der anvendes en router, er netværksclients og dermed også optageren forbundet med internettet. Men det gælder også omvendt. Træf ubetinget sikkerhedsforanstaltninger (som f.eks. anvendelse af en firewall, ændring af kodeord, ændring af port) for at forhindre utilsigtet adgang udefra! Netværkskonfiguration TAB General PPPOE DDNS NTP SNMP UPnP Yderligere indstillinger Indstilling Indstillinger for det lokale netværk samt valg af netværks-mode. PPPOE anvendes ved ADSLtilslutninger og ved anvendelsen af et modem Tyskland. Klik på Set for at indtaste adgangsdataene (identifikation, kodeord) til din udbyder. Server til forvaltning af det dynamiske Domain-Name-System for at aktualisere hostnavne eller DNS-poster Network Time Protocol Server til synkronisering af klokkeslæt Her specificerer du mail-indstillingerne, hvor sendes en til en specifik mail-adresse i tilfælde af alarm. Konfigurer de nødvendige parametre til modtagelse af informationer om apparatstatus. Universal Plug and Play Indstillinger til den komfortable aktivering af netværksapparater i et IPnetværk. Her konfigurerer du IP-adressen på pc en, som der skal sendes en meddelelse til ved en alarm. 261

28 Konfigurering Kartotekskortet Generelt Parameter NIC Type Aktiver DHCP IPv4 Adresse IPv4 Subnetbillede IPv4 Standardgateway IPv6 adresse 1 IPv6 adresse 2 IPv6 Standardgateway MAC Adress MTU (Bytes) Foretrukken DNS-server Alternativ DNSserver Meld netværksafbryd else Indstilling Her indstiller du overførselshastigheden for det indbyggede netværkskort. Tip: 10M/100/1000M Self-adaptive Aktivér afkrydsningsboksen, hvis du tildeler IP-adresserne dynamisk via DHCP i netværket. DHCP aktiv: Efterfølgende indtastningsfelter er deaktiverede, da parametrene modtages fra DHCP. : Hvis du tildeler IP-adresserne manuelt, skal du sørge for, at DHCP ikke er aktiveret (intet flueben i afkrydsningsboksen ). Netværksapparatet adresse i netværket ved manuel tildeling Normalt Gatewayens adresse til internetadgangen Aktuelt ingen funktion. Aktuelt ingen funktion. Aktuelt ingen funktion. Det indbyggede netværkskorts hardware-adresse Beskriver de største protokoldatas maks. størrelse. Adresse på Domain Name Server som regel gatewayens IP-adresse IP-adresse på den alternative DNS Afkrydsningsboks aktiveret: Akustisk alarmering ved netværksafbrydelse Nogle af disse indstillinger kan ikke vælges for visse modes. PPPOE 1. Aktivér afkrydsningsboksen PPPOE, og indtast derefter brugernavnet (internetadgangsidentifikationen) og kodeordet, og bekræft kodeordet. 2. Overtag dine data med Anvend. DDNS Advarsel Brug så vidt muligt kun PPPOE, hvis der ikke er nogen router til rådighed! 1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos Læs hertil FAQs på websiden. 2. Aktivér afkrydsningsfeltet Aktivér DDNS, vælg derefter DDNS-type DynDNS, og indtast IPadressen i feltet Serveradresse. 3. Overtag dine data med Anvend. IP-adressen på din internetforbindelse aktualiseres nu hvert minut på serveren. 262

29 Konfigurering NTP -adressen, der hører til adresse Vælg modtager Modtager Modtagers adresse Vedhæft billede Interval kontoen Vælg tre mulige modtagere, som skal modtage en Indtast modtagerens navn her Indtast modtagerens -adresse Aktivér afkrydsningsboksen, når kameraets optagelser skal sendes som fotofiler ud over en Vælg afstanden mellem de enkelte optagelser fra 2 til 5 sekunder Optageren kan synkronisere klokkeslættet med en ekstern server. Hertil står der flere serveradresser til rådighed i internettet. 1. Aktivér afkrydsningsboksen NTP, og angiv, efter hvilket tidsrum synkroniseringen skal foretages igen. Indtast NTP-serverens IP-adresse og NTP-porten. 2. Overtag dine data med Anvend. Ved en alarm kan apparatet sende en meddelelse via e- mail. Indtast -konfigurationen her: 1. Indtast parametrene for -meddelelsen. 2. Klik derefter på Test for at sende en som test. 3. Når dine indtastninger er korrekte, og du har modtaget en bekræftelses-mail, skal du trykke på Anvend. Apparatet sender en til den indstillede modtager. Hvis denne ikke ankommer hos modtageren, skal du kontrollere indstillingerne og korrigere dem. Kontrollér evt. junk-mail-indstillingerne for din mail-client. Brug af kompatibilitetsmæssige årsager kun -programmer, hvor der er mulighed for opkald via SMTP. Parameter Aktivér serverauthentificering Brugernavn Password SMTP-server SMTP-port Aktivér SSL Afsender Afsenders Indstilling Aktivér afkrydsningsboksen, når en tilmelding foretages på internetudbyderens server Mail-konto hos udbyderen Kodeord, som -kontoen er beskyttet med Udbyderens SMTP-serveradresse Angiv SMTP-porten (standardmæssigt: 25) Aktivér afkrydsningsboksen for at aktivere -kodningen Afsendernavn 263

30 Konfigurering SNMP Parameter Aktivér UPnP Mapping-type Indstilling Aktivér afkrydsningsfeltet for at aktivere synligheden i et IP-netværk. Vælg, om portvideresendelsen skal ske automatisk eller manuelt. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med Tilbage. Yderligere indstillinger Parameter Indstilling Aktivér SNMP Markér afkrydsningsfeltet for at oprette en forbindelse med SNMPsoftware SNMP-version SNMP-systemversion SNMP-port Angiv SNMP-porten (standard: 161) Read Community Indtast Key som angivet i indstillingerne i SNMP-softwaren. Write Community Indtast Key som angivet i indstillingerne i SNMP-softwaren. Trap-adresse Angiv SNMP-managerens IP-adresse Trap-port Angiv trap-porten (standard: 162) Der anvendes SNMP til overvågning af apparattilstanden. Hertil skal du bruge SNMPsoftware, som du ikke kan få hos ABUS. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med Tilbage. Parameter Alarm Host IP Alarm Host Port Server Port HTTP Port Multicast IP RTSP Service Port Indstilling CMS-stationens netværksadresse CMS-stationens port Port til datakommunikation Port til webserver For at minimere trafik kan du indtaste en multicast-ip. IP-adressen skal svare til IP-adressen på pc en, der kører CMS-softwaren. Angiv RTSP-porten (standard: 554) UPnP Server Port 8000 samt HTTP Port 80 er standardports for Remote Clients og Remote Internetbrowser-adgang. Under Alarm Host IP/Port skal du konfigurere netværksadressen for pc en med CMS-softwaren. I tilfælde af alarm sendes der besked til CMSsoftwaren, som eksekverer forskellige alarmreaktioner afhængigt af indstilling. 264

31 Konfigurering Advarsel Advarsel Notér administratorkodeordet. Følgende er forindstillet I brugerforvaltningen kan du tilføje nye brugere, slette eller ændre de eksisterende indstillinger. 1. Vælg Tilføy for at tilføje en ny bruger. Du kan udløse en alarm for følgende fejltyper: Parameter Audio-advarsel Informér CMS Send Udløs alarmudgang Bruger HDD, fuld HDD, fejl Netværk afbrudt IP-konflikt Ugyldig registrering Video-ind-/-udgangssignal uens Optagelse fejl Meddelelser Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange Sender et alarmsignal til en pc med ABUS CMSsoftwaren. Softwaren skal være startet og optageren dér være i overvågningsmodus. Der sendes en til en specificeret -adresse. Se indstillinger for alarmer Parameter User Name Password Confirm Level User s MAC Address Indstilling Entydig identifikation Adgangskode til apparatet og til apparatforvaltningen : Skift kodeord regelmæssigt, anvend kombinationer af bogstaver, tal etc., notér kodeord på et beskyttet sted. Indtast af sikkerhedsmæssige årsager adgangskoden igen VIGTIGT: På niveauet Manager kan der indstilles flere rettigheder end på niveauet User. MAC-adresse på netværkadapteren for pc en, som den pågældende bruger anvender : Det begrænser adgangen til pc en, hvis MAC-adresse blev indtastet her! 2. Indtast navnet og kodeordet, og bekræft indtastningen af kodeordet i feltet nedenunder. 3. Vælg niveauet, og angiv MAC-adressen. 4. Bekræft indstillingerne med et klik på OK. Advarsel Vær opmærksom på følgende henvisninger ved tildelingen af adgangsrettigheder. 265

32 Konfigurering Indstilling af rettigheder Styr brugerens adgangsrettigheder ved at klikke på symbolet Rettighed. Kun adgangsdata for manuelt tilføjede brugere kan ændres: Advarsel Rediger de generelle indstillinger for brugeren (navn, kodeord, niveau, MAC-adresse) ved at klikke på symbolet Rediger eller på kartotekskortet Rediger kodeord. Brugeren kan foretage indstillinger eller ændre parametre lokalt, dvs. på apparatet. Brugeren kan/må have adgang til apparatet via netværksforbindelsen. På kartotekskortet Camera indstilles adgangsrettigheden til de enkelte kameraer (via netværk eller lokalt). Parameter Lokal konfiguration Kamera Konfigurering Indstilling Lokal protokolsøgning Lokal parameterindstilling Udvidede indstillinger Lokal nedlukning/genstart Kamerarettigheder: Remote live-visning Lokal manuel styring Remote manuel styring Lokal afspilning Remote afspilning Lokal videoeksport 266

33 Kamera Kamera OSD PTZ Kamera Navn Vis navn Vis dato Vis uge Datoformat Tidsformat OSD-font Billede Kamera, der skal indstilles Bekræft dine indstillinger med Anvend og OK. Tildeling af kameranavnet Aktivering/deaktivering af visning af kameranavnet i live-visningen Visning af ugevisningen i livevisningen Aktivering/deaktivering af visning af ugen i live-visningen Valg af visningsformatet for datoen Indstillinger vedrørende visningen af kameranavnet og datoen Lagring og hentning af presets 1. Styr kameraet til det ønskede billedudsnit ved hjælp af piletasterne, og gem f.eks. positionen som Preset Klik på Hent for at køre til den netop gemte Preset 1. Indstilling og hentning af patruljer 1. Opret flere presets for at anvende dem til patruljen 2. Klik på + for at vælge en preset 3. Tilføj yderligere presets for at indstille den ønskede patrulje 4. Klik derefter på playsymbolet for at starte patruljen. Vælg kamerakanalen, der skal redigeres, under Kamera. Tilpas ved hjælp af indstillede indstillinger eller ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger kamerabilledet til lysforholdene under Modus. 267

34 Kamera Bevægelse Vælg kamerakanalen, der skal redigeres, under Kamera. 1. Vælg dagen, og indtast tidsplanen. Sæt fluebenet ved bevægelsesgenkendelse. Derudover skal bevægelsesgenkendelsen aktiveres i netværkskameraerne, yderligere oplysninger herom findes i håndbogen til dit netværkskamera. Du kan definere maks. 8 tidsraster, fra 00:00 til 00:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe. 2. Vælg under Kopier, om indstillingen skal overtages for alle ugens dage. Reaktion Udløs kanal Ved at klikke på Reaktion vises kartotekskortet Udløs kanal (kun ved bevægelsesregistrering): For at optage ved hjælp af bevægelsesgenkendelse skal du indstille tidsplanen under Optagelse. 3. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Reaktion Vælg kartotekskortet Reaktion. Her kan du efter ønske konfigurere optageren ved bevægelsesregistrering ved at klikke på den pågældende checkbox Vælg en eller flere kamerakanaler, der skal udføre en reaktion i tilfælde af alarm. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Tidsplan Vælg kartotekskortet Aktivér tidsplan. Indstil her, på hvilke klokkeslæt de reaktioner, som er indstillet under kartotekskortet Reaktion, skal udløses 268

35 Kamera Parameter Full-screenoverågning Audio-advarsel Informér CMS Send Udløs alarmudgang Besked På monitoren vises en meddelelse Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange Sender et alarmsignal til en pc med ABUS CMS-softwaren. Softwaren skal være startet og optageren dér være i overvågningsmodus. Det sendes en til en specificeret -adresse. Se s. 288 Indstillinger for alarmer Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Privatzone Vælg kamerakanalen, der skal redigeres, under Kamera. Aktivér fluebenet ved privatzone. 1. Markér op til fire privatzoneområder med musen. 2. Vælg under Kopiér, om indstillingen skal overtages for alle kameraer. 3. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. 1. Vælg dagen, og indtast tidsplanen. Du kan definere maks. 8 tidsraster, fra 00:00 til 00:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe. 2. Vælg under Kopier, om indstillingen skal overtages for alle ugens dage. 3. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Reaktion Vælg kartotekskortet Reaktion. Her kan du efter ønske konfigurere optageren ved bevægelsesregistrering ved at klikke på den pågældende checkbox. Sabotageovervågning Vælg kamerakanalen, der skal redigeres, under Kamera. Aktivér fluebenet ved sabotageovervågning. Tidsplan Vælg kartotekskortet Aktivér tidsplan. Indstil her, på hvilke klokkeslæt de reaktioner, som er indstillet under kartotekskortet Reaktion, skal udløses Parameter Full-screenoverågning Audio-advarsel Informér CMS Besked På monitoren vises en meddelelse Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange Sender et alarmsignal til en pc med ABUS CMS-softwaren. Softwaren skal være startet og optageren dér være i overvågningsmodus. 269

36 Kamera Send Udløs alarmudgang Det sendes en til en specificeret -adresse. Se s. 288 Indstillinger for alarmer Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Videoafbrydelse Vælg kamerakanalen, der skal redigeres, under Kamera. Sæt fluebenet under alarm for Video Loss. Tidsplan Vælg kartotekskortet Aktivér tidsplan. Indstil her, på hvilke klokkeslæt de reaktioner, som er indstillet under kartotekskortet Reaktion, skal udløses Parameter Full-screenoverågning Audio-advarsel Informér CMS Send Udløs alarmudgang Besked På monitoren vises en meddelelse Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange Sender et alarmsignal til en pc med ABUS CMS-softwaren. Softwaren skal være startet og optageren dér være i overvågningsmodus. Det sendes en til en specificeret -adresse. Se s. 288 Indstillinger for alarmer Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. 1. Vælg dagen, og indtast tidsplanen. Du kan definere maks. 8 tidsraster, fra 00:00 til 00:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe. 2. Vælg under Kopier, om indstillingen skal overtages for alle ugens dage. 3. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Reaktion Vælg kartotekskortet Reaktion. Her kan du efter ønske konfigurere optageren ved bevægelsesregistrering ved at klikke på den pågældende checkbox. 270

37 Optagelse Optagelse Definition Åbn hovedmenuen, og klik på Optagelse: Tidsplan Ved hjælp af tidsplanen indstilles optagelsestiderne eller udløserne (optagelsestype) for kameraerne. Klik på kartotekskortet Schedule: Da indstillingerne for kartotekskortene Optagelse og Øjeblikkeligt billede er forskellige, beskrives de kun en gang 1. Definér dagen, der skal indstilles, i pulldown-menuen under Tidsplan. 2. Aktivér/deaktivér Hele dagen. Hvis Hele dagen er aktiveret, kan der ikke indtastes definerede tidsrum, indstillingen gælder for hele dagen. 3. Deaktivér All Day, hvis du vil indstille tidsafhængige indstillinger. I OSD vises fra venstre til højre timerne for den pågældende dag (der er anført oppefra og ned). Under dagene vises den farvede forklaring, dvs. i den indstillede tidsplan vises optagelsestidsrummene med farve i overensstemmelse med de pågældende udløsere, dvs. optagelsestyper. Farvesymbol Blå Gul Rød Brun Lyseblå Grå Forklaring Normal: Tidsrum i timer Bevægelsesgenkendelse Alarm Bevægelse eller alarm Bevægelse og alarm Intet valg Vælg kameraet, og klik på checkboxen Aktivér tidsplan. Klik på Rediger for at bestemme tidsplanens type og varighed. 4. Angiv optagelsestype i pulldown-menuen: Normal Bevægelsesregistrering 5. Du kan definere maks. 8 tidsraster under tidsafhængig indstilling, fra 00:00 til 24:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe. Eksempel på anvendelse Der skal optages fra kl. 11:00 07:00. For at gøre dette skal der oprettes 2 tidszoner: 1. 11:00 24: :00 07:00 Med varigheden definerer du tidsvinduet, hvor der optages. De andre udløsere som bevægelsesgenkendelse og/eller alarm tilkobler kun optagelsen, hvis disse udløsere forekommer. På Kopiér kan du overtage denne indstilling for andre dage eller hele ugen Afslut dine indstillinger på optagelsesskærmbilledet med Anvend og derefter OK. 271

38 Kodning Kodning Kartotekskortet Optagelse Ved hjælp af tidsplanen indstilles optagelsestiderne eller udløserne (optagelsestype) for kameraerne. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. TAB Substream I denne undermenu står der følgende indstillingsmuligheder til rådighed: Kamera Encoding Parameter Stream-type Opløsning Bitrate Videokvalitet Billedrate Maks. bitratemodus Maks. bitrate (Kbps) Maks. bitrateområde anbefalet Fremløbstid Efterløbstid Maks. dage (dage) Optagelse af audio Aktivér 960- modus Kamera, der skal indstilles Stream, der skal indstills Fordefineret stream-video QCIF / CIF / 2CIF / 4CIF / WD1 Valg af en variabel eller konstant bitrate Forskellige kvalitetstrin +++: middel kvalitet : høj kvalitet Indstillinger af billedraten for streamen Valg af modusen for indstillingerne af bitraten Brugerdef. ( ) Indstillinger af den maks. bitrate Anbefalet bitrate afhængigt af den indstillede opløsning, billedrate, etc. Tid i sekunder, der optages før en alarm Tid i sekunder, der optages efter en alarm Indstilling af den længste opbevaringstid for optagede filer. Optagelse af audio Aktiveret: Optagelse med WD1-opløsning mulig. Følgende parametre kan indstilles: Kamera Stream-type Opløsning BitRate-type Videokvalitet Billedrate Maks. bitratemodus Maks. bitrate (Kbps) Maks. bitrateområde anbefalet Kamera, der skal indstilles Fordefineret stream-video QCIF / CIF / 2CIF / 4CIF / WD1 Valg af en variabel eller konstant bitrate Forskellige kvalitetstrin +++: middel kvalitet : høj kvalitet Indstillinger af billedraten for streamen Generelt, Brugerdef. ( ) Visning af den maks. bitrate 1344~2240 (Kbps) Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med Tilbage. 272

39 Udvidede indstillinger Ferie Aktiveret Model Starttidspunkt Sluttidspunkt Manuel indtastning af navnet på ferien eller feriedagen Aktivering og deaktivering af den indstillede ferie Efter dato/efter uge/efter måned Valg af startdatoen/starttidspunktet Valg af slutdatoen/sluttidspunktet Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK Overskrivning Ferie Fastlægger du, om ældre optagelser overskrives, når harddisken er fuld. I denne undermenu kan der foretages 32 forskellige optagelsesindstillinger for ferie eller feriedage. Klik på Rediger -symbolet for at foretage disse indstillinger. 273

40 HDD HDD Harddisks Harddiskforvaltningens parametre Apparatet kan administrere to 3,5" SATAharddisk. Før du kan foretage optagelser med apparatet, skal hver af de indbyggede harddisks initialiseres. Først derefter registrerer apparatet harddisken og tilordningen af den. Advarsel Alle data på en harddisk sletter ved initialiseringen! Sørg rettidigt for en datasikring. Indbygning af en harddisk 1. Afbryd apparatet fra strømnettet, og åbn afdækningen. 2. Overhold ESD-forskrifterne ved omgang med elektroniske apparater, og sørg for, at de er jordforbundet. 3. Åbn ikke huset i rum med tæpper eller andre belægninger, der kan oplades elektrostatisk. 4. Undgå kropskontakt med alle komponenter på printkortet. Advarsel Hvis du har spørgsmål til anvisningerne eller de ikke hjælper dig, bedes du kontakte din installatør. 5. Indbyg harddisken, og etablér tilslutningerne. 6. Montér huset igen, og forbind apparatet med strømnettet. Kontrollér tilslutningerne, hvis den installerede harddisk ikke vises. Klik i menuen på HDD for at foretage indstillingerne vedrørende harddiskadministrationen. HDD information Label Capacity Status Viser det interne tilslutningsnummer Harddisklager i GB Viser harddiskenes aktuelle status: Ikke initialiseret Normal Defekt I dvale (= standby) Property Read-only: Skrivebeskyttelse Læse/skrive: Læse og skrive Type Lokalt: Apparatharddisk NFS: Netværksharddisk Undgå om muligt at anvende NFSlagring af hensyn til eventuelle kompatibilitetsproblemer Free Space Delete Viser ca. lagerpladsen, der er fri til optagelser Fjernelse af harddisken 1. Vælg harddisken ved at aktivere afkrydsningsboksen. 2. Start processen ved at klikke på Init. 3. Bekræft sikkerhedsforespørgslen med OK. 4. Statusbjælken viser initialiseringens forløb. 5. Når processen er afsluttet, vises. 274

41 HDD Kameraets harddiskindstillinger Klik på undermenuen Udvidede indstillinger Modus: Hukommelse Klik på undermenuen S.M.A.R.T.. I denne undermenu har du mulighed for at kontrollere din harddisk for fejl. Deaktivér så vidt muligt ikke denne funktion. Kamera Bruger, hukommelse, video HDD-kapacitet (GB) Maks. kapacitet (GB) til optagelse Valg af kamerakanalen, der skal redigeres En optagelsesfils filstørrelse Harddisklager i GB Fastlæg den maks. optagelsesstørrelse på harddisken pr. kamera. 1. Vælg under Kopiér, om indstillingen skal overtages for alle kameraer. 2. Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Harddiskgruppen skal gemmes. 3. Klik på Anvend, og bekræft i det næste vindue genstarten med OK. S.M.A.R.T. S.M.A.R.T. betyder Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (selvovervågende analyse- og rapporteringsteknologi). HDD Selvteststatus Selvtesttype S.M.A.R.T. Temperatur ( C) Tilkobling (dage) Selvevaluering Komplet analyse Valg af harddisken, der skal redigeres Viser den aktuelle selvtests status. Vælg typen for selvtesten. Kort test/udvidet test/transporttest Klik på ikonet for at starte selvtesten Visning af harddisktemperaturen Visning af harddiskens driftsdage Selvevalueringens statusvisning Analysens statusvisning Bekræft indstillingerne med et klik på Anvend, og forlad menuen med OK. Vigtigt: Hvis der kun er installeret en harddisk, og den får status Read-only, kan apparatet ikke foretage optagelser! Kontrol af harddiskstatussen Du kan kontrollere status for hver harddisk i menuen Maintenance. I logdataene gemmes SMARToplysningerne (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Hent logfilen, og søg efter oplysningerne/s.m.a.r.t. Harddisk. Indstilling af harddiskalarmer Du kan fastlægge alarmer, der informerer dig om harddiskfejl. Hent Advarsel i menuen Indstillinger. 275

42 Panikoptagelse Panikoptagelse Optagelse Tryk på REC-tasten, eller gå i hovedmenuen til Panikoptagelse for at starte en manuel billed- /videooptagelse. Klik på undermenuen Optagelse. Analog Valg af indstillingerne for alle kameraer Klik på Off eller On for at ændre indstillingerne. On grøn Optagelse efter tidsplan. On gul: Optagelse med manuel betjening Off rød: Ingen optagelse Varighed Klik på tegnet for at aktivere den permanente optagelse for alle kanaler hele dagen. Klik på Ja for at bekræfte valget. Bevægelsesregistrering Klik på tegnet for at aktivere bevægelsesregistreringen for alle kanaler hele dagen. Klik på Ja for at bekræfte valget. 276

43 Afspilning Afspilning Tryk på Afspilning i hovedmenuen for at søge efter videooptagelse efter en hændelse eller en markering eller vise dine gemte billeder. Normal I afspilningsmodusen kan du altid vende tilbage til hændelsessøgningen ved at højreklikke og vælge Søg. Undermenuerne Markering og Billede er næsten identis med menuen, der er beskrevet ovenfor, og beskrives derfor ikke separat. I undermenuen Markering søges der ikke efter optagelsestypen, men efter betegnelsen eller en vigtigt ord i navnet eller markeringerne. Hændelse Følgende indstillinger står til rådighed: Alle / A1-A4 Kamera, der skal indstilles Optagelsesmo dus Filtype Starttidspunkt Sulttidspunkt Tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm eller bevægelsesgenkendelse eller/og alarm, manuel optagelse, alle optagelser Deaktiveret, aktiveret, alle Indtast dato og klokkeslæt Klik på Søg for at søge optagelser i henhold til de valgte indstillinger. Resultaterne vises: Klik på undermenuen Hændelse. Der vises en liste med alle hændelsestyper. Vælg under Hændelsestype, om der skal søges efter optagelser under bevægelse ( Bevægelsesregistrering ). Vælg en eller flere kameraer ved at aktivere afkrydsningsfeltet. Klik på Søg. Vælg en eller flere hændelsesoptagelser i listen, der vises. Klik på Detaljer for at få mere præcise informationer om optagelserne. Vælg optagelsen ved at klikke på linjen og derefter på Afspilning-symbol. 277

44 Videoeksport Videoeksport Normal Eksportfunktionen gemmer vigtige optagelser på tilsluttede, eksterne medier som f.eks. USB-medier USB-harddisk DVD-brænder etc. Med valget Quick Export eksporteres alle optagelser i det valgte tidsrum. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der ikke kan eksporteres end 24 timer 1. Indtast parametrene, se s Klik på Details for at begrænse søgningen. 1. Vælg det tilsluttede medium, hvor datasikringen skal foretages, i pulldown-menuen. 2. Klik Aktualisering, hvis mediet ikke vises. Afbryd tilslutningen til apparatet, hvis mediet stadig ikke vises, og forbind mediet igen. Læs også forklaringerne fra producenten. 3. Klik på Export for at starte eksporten. Sikringsprocessen vises. Når sikringen er foretaget, kan du vælge dataene på mediet og afspille dem med playeren, der også er gemt. Kontrollér dermed, om eksporten har fungeret fejlfrit. Den enkelte optagelses filstørrelse samt den samlede størrelse for alle fundne optagelser vises. Ved at klikke på Afspilning -symbolet kan du vise på pågældende optagelse. Klik på Låst -symbolet for at spærre eller frigive en fil. 3. Klik på Export for at komme til eksport-skærmen. 278

45 Videoeksport Hændelse (hændelsestype Bevægelsesregistrering ) Definér tidsrummet for optagelserne, der skal søges, ved hjælp af valgfelterne under Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Vælg kameraet ved at aktivere eller deaktivere checkboxen, og klik på Søg. Ved begge hændelsestyper vises følgende vindues, når der trykkes på knappen Søg: Vælg filerne, der skal eksporteres, ved at aktivere eller deaktivere checkboxen. Under Pre-play og Post-play kan du indstille for- og efteralarmtiden. Dermed kan du definere din eksportvideos længde. Klik på Detaljer for at vise den valgte video. For nærmere informationer om vinduet Detaljer, se Normal (s. 270). Pre-play -optagelser/foralarmoptagelser kan kun vises, hvis der blev optaget før alarmen. Undermenuerne Varighed og Billede er tilsvarende og anføres derfor ikke seperat 279

46 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Menuen anvendes til at vedligeholde apparatet og bør kun betjenes af erfarne brugere. I informationsmenuen vises apparatets tekniske data samt informationer om kameraets forskellige indstillinger, optagelse etc.. Det er f.eks. nyttigt ved support-forespørgsler. Protokolsøgning Menu Systeminfo Protokolsøgn ing Import / Eksport Opdatering Standard Netværk Systeminfo Indstilling Oplysninger om apparatet (serienummer, firmwarestatus etc.) I logfilen kan der søges efter optagelser eller oplysninger (S.M.A.R.T.-harddiskstatus) i henhold til bestemte kriterier, f.eks. alarm, undtagelse, betjening eller information. Eksport og import af indstillinger Foretager firmwareopgradering System-reset Visning af optagerens overførsels- og modtagelseshastighed Søgningen efter hændelser kan foretages i henhold til følgende hovedtyper/hændelser/parametre: Alle Alarm Undtagelse Forløb Information 280

47 Vedligeholdelse Filter1 Filter2 Alle - Alarm Alle Start / Afbryd bevægelsesregistrering Start / Afbryd sabotageovervægning Undtagelse Alle Videosignaltab Ugyldig registrering HDD fuld HDD, fejl IP-konflikt Netværk afbrudt Undtagelse, optagelse Video, ind- /udgangssignaler uens Optagelsesbuffer Forløb Alle Power On Lokalt: Ikke-planlagt nedlukning Lokalt: Nedlukning, genstart, tilmelding, framelding Lokalt: Ændring af indstillinger Lokalt: Update Lokalt: Start optagelse Information Alle HDD-information HDD S.M.A.R.T. Start optagelse Afslut optagelse Slet gammel optagelse 1. Vælg hændelsen, som du vil søge efter i logfilen, og vælg en underparameter. 2. Indtast dato og klokkeslæt under Start Time og End Time, klik på Søg. 3. Resultatet vises: Skift af siderne sker ved hjælp af navigationslinjen: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tryk på (3) eller (2) for henholdsvis at bladre frem eller tilbage. Tryk på (4) eller (1) for at springe til henholdsvis første eller sidste side. For at gå til et bestemt sidetal skal du indtaste tallet i feltet ved (5) og bekræfte tallet ved at klikke på (6). Klik på Details for at få nøjagtigere oplysninger. Klik på Play for evt. at starte optagelsen til hændelsen. Klik på Eksport for at gemme logfilen på et USBmedium. Import / Eksport Konfigurationsdataene indeholder alle indstillingerne af apparatet, som du har foretaget efter idriftsættelsen. Disse data kan gemmes på et USB-medium. Dermed kan du f.eks. konfigurere et andet apparat identisk. Opdatering 281

48 Vedligeholdelse Et apparat kan opgraderes fra et USB-medium eller med netværket via FTP. Kopiér opgraderingsfilen med endelsen *.mav til hovedbiblioteket på et USB-stik. Forbind USB-stikket med et af USB-stikkene på apparatet. Netværk 1. Vælg USB-stikket, klik evt. på Aktualisering. 2. Vælg opgraderingsfilen, klik på Update. 3. Vent, indtil apparatet foretager en genstart. 4. Kontrollér evt. firmware-versionen under Information i menuen Maintenance. Opgraderingen via FTP fungerer som beskrevet ovenfor: Pc en skal befindes sig i det samme lokale netværk! Indstil en pc som FTP-server. Indtast FTP-serverens IP-adresse. Her vises informationer om netværkstrafikken og netværksportene. Kartotekskortet Netværksbelastning Udførelse af Standard Ved denne proces tilbagestilles (resettes) apparatet til fabriksindstillingerne. Mængden af modtagne og sendte data vises grafisk. I feltet under grafikken vises afhængigt af netværksindstillinger status og informationer for en eller to netværkstilslutninger. Advarsel Alle indstillinger, som du har foretaget siden idriftsættelsen (kameraer, optagelsesindstillinger, alarmer etc slettes under processen! Undgå at miste indstillingerne ved at gemme dem inden. Efter reset kan du in dlæse dem igen. 282

49 Vedligeholdelse Kartotekskortet Netværksregistrering Når udviklingsvisningen er færdig, vises der et vindue med en henvisning, hvis initialiseringen lykkedes. Luk vinduet med OK. Under Netværkstest kan du teste forbindelsen til en anden enhed, som f.eks. en computer ( pinge ). Indtast netværksadressen på den enhed, som skal testes (f.eks ), og tryk på Test. Klik på Status for at få vist status for LANtilslutningerne (tilsluttet/ikke tilsluttet). Klik på Netværk for at ændre dine netværksindstillinger (se s. 286). Kartotekskortet Registrering af netværk Der vises informationer for to parametre: Parameter Indstilling Gennemsnitlig forsinkelse Pakketabsværdi: Den tid, som den enhed, der pinges til, skal bruge på at svare Viser i procent, hvor mange af pakkerne der ikke blev overført I tilfælde af en høj pakketabsværdi anbefales det at gentage Netværkstest. Hvis der fortsat er en høj pakketabsværdi, bør du kontrollere netværket for ukorrekt kabelføring eller skader på kablet. Jo større pakketabsværdien er, desto dårligere er forbindelsen mellem den enhed, der er pinget til, og optageren. I denne TAB vises den anvendte båndbredde for apparatet. Med klik på Aktualisér kan udskifte dataene. Under Netværkspakkeeksport kan du eksportere indstillingerne for de enkelte tilslutninger, eller afhængigt af indstilling den enkelte tilslutning. 1. Vælg et lagringsmedie under Apparatnavn, hvor indstillingerne skal gemmes. 2. Klik på Eksport. 283

50 Nedlukning Nedlukning Vælg Logout for at spærre betjeningsmenuen. Vælg Nedlukning for at slukke apparatet. Vælg Genstart for at boote (slukke og tænde igen). 284

ABUS 32 kanaler Netværk-videooptager NVR TVVR45030. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS 32 kanaler Netværk-videooptager NVR TVVR45030. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS 32 kanaler Netværk-videooptager NVR TVVR45030 Brugerhåndbog Version 1.0 Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ABUS 4-kanal kompakt digitaloptager TVVR30001. Brugerhåndbog. Version 1.2

ABUS 4-kanal kompakt digitaloptager TVVR30001. Brugerhåndbog. Version 1.2 ABUS 4-kanal kompakt digitaloptager TVVR30001 Brugerhåndbog Version 1.2 er om betjeningsvejledningen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 V03

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 V03 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 3 1.2 FUNKTIONER: 3 1.3 PAKKEN INDEHOLDER: 4 1.4 KRAVSPECIFIKATIONER: 4 1.5 SYSTEMOPBYGNING: 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 FORBIND LEDNINGER: 5 2.2 INSTALLATION AF NETVÆRKSSOFTWARE:

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere