Referat af møde i Byplanudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse kl på Hvidørevej 8. Mødet fortsætter i Udvalgsværelse D kl Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje Tingleff, Bente Frimodt-Møller, Ann-Kathrine Karoff, Irene Lütken, Louise Feilberg Levy, Poul V. Jensen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Forslag til Kommuneplan (Åben) Tillæg til Kommuneplan Generelle rammer om tagterrasser og altaner i kommunens villakvarterer. Bemyndigelse (Åben) Nellikevej 19. Opførelse af enfamiliehus med tagterrasse (Åben) Lemchesvej 26B. Nyt enfamiliehus i én etage samt principper for lokalplanforslag for 7 huse ved Lemchesvej (Åben) Hvidørevej 8. Nedrivning af bevaringsværdig bygning (Åben) Frølichsvej 14. Nedrivning af bevaringsværdig bygning (Åben) VVM redegørelse for Nordhavnstunnel - høring (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne...14 Side 2

3 1 (Åben) Forslag til Kommuneplan 2017 Sags ID: EMN Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2015, pkt. 3, enstemmigt strategien for Kommuneplanlægningen og at offentliggøre den. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.marts 2016, pkt. 2, med 17 stemmer for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at der på baggrund af den gennemførte høring ikke skulle foretages ændringer i den offentliggjorte strategi. I strategien er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. Det samlede forslag til Kommuneplan 2017 samt planforudsætninger skal drøftes med henblik på beslutning om anbefaling af oversendelse til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som en del af processen for Gentofte-Plan 2017 for derefter at kunne blive sendt i offentlig høring. Baggrund Gentofte-Plan består af kommuneplan, budget, mål og tværgående politikker. Kommuneplanprocessen indgår som en del af processen med Gentofte-Plan, og hvert 4. år udarbejdes en kommuneplan. Forslag til Kommuneplan 2017 bliver en del af Gentofte-Plan 2017 og udgør samtidig en selvstændig plan. Kommuneplan 2017 udarbejdes udelukkende som en digital plan og gøres derved tilgængelig på forskellige medier. Derfor er indholdet både tekst, kort og illustrationer gjort mere egnet til skærmvisning og -læsning. Forslaget til Kommuneplan 2017 kan læses via til den digitale plan. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.marts 2016, pkt. 2, med 17 stemmer for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at der på baggrund af den gennemførte høring ikke skulle foretages ændringer i den offentliggjorte strategi. I strategien er det anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. På Byplanudvalgets møde den 2. juni 2016, pkt. 2, behandledes et udkast til forslag til ændringer i kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning. De forelagte ændringer omhandlede: Bevarelse af store villagrunde ved at begrænse udstykningsmuligheder for at undgå fortætning, herunder fastlæggelse af mindstegrundstørrelse på 800 m² for enfamiliehuse Regulering af småbygningers omfang i skel mod naboer Altaner (og tagterrasser) af en vis størrelse kan medregnes til opholdsarealer Hævede opholdsarealer i villaområder, herunder tagterrasser Etablering af elevator i bygninger over to etager Opsætning af mobilantennemaster Krav om 2 p-pladser ved alle nye boliger Forøgelse af krav om cykel p-pladser ved butikker Side 3

4 Byplanudvalget vedtog, at de ovenfor nævnte ændringer indgår i det kommende forslag til Kommuneplan Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte dog imod punktet om store villagrunde. Kommuneplanrammerne om småbygningers omfang i skel mod naboer og om hævede opholdsarealer vil blive forelagt som forslag til tillæg til Kommuneplan 2013, idet det er hensigtsmæssigt, at ændringerne hurtigst muligt får retsvirkning. Tillæggene vil efterfølgende indgå i Kommuneplan Følgende fokusområder, der er indeholdt i strategi for kommuneplanlægningen, indgår også i forslag til Kommuneplan 2017: Grøn Struktur som løftestang til sundhed og trivsel Kulturarven Byens rum bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik Trafikale udfordringer Detailhandel Klimaforandringer og bæredygtig udvikling Samtlige kapitler i kommuneplanen er opdaterede. Der indføjes, som nævnt i Gentofte-Plan 2016 og vedtaget af Region Hovedstaden, et fælleskommunalt opslag om Greater Copenhagen-samarbejdet. Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2013 vedr. klimatilpasning er fuldt ud indarbejdet. Planforudsætningerne vil indgå som et selvstændigt afsnit i Gentofte-Plan Planforudsætningerne opdateres løbende indtil Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Gentofte- Plan og forslag til kommuneplan. Der er foretaget en screening af planen og administrationen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Forslag til kommuneplan 2017 forventes at kunne vedtages på Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2016, som en del af Gentofte-Plan Forslaget forventes at blive udsendt til offentlig høring i 8 uger ultimo december. Kommuneplan 2017 vil dermed kunne blive endeligt vedtaget før sommerferien Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget At drøfte og beslutte om forslag til Kommuneplan 2017 og planforudsætninger kan anbefales oversendt til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som en del af Gentofte-Plan Side 4

5 Vedtaget at anbefale forslaget oversendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som en del af Gentofte-Plan Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) tog forbehold. 1. Forslag til Kommuneplan 2017, ændringer i generelle rammer2 ( EMN ) 2. Planlægningsforudsætninger 2017 ( EMN ) 2 (Åben) Tillæg til Kommuneplan Generelle rammer om tagterrasser og altaner i kommunens villakvarterer. Bemyndigelse Sags ID: EMN Resumé Byplanudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for etablering af tagterrasser i kommunens villakvarterer. Det skal drøftes og besluttes, hvilken model for regulering af tagterrasser og altaner, der skal bruges i forbindelse med udformning af en generel kommuneplanramme for lokalplanlægningen og ny lokalplanbestemmelse. Baggrund Byplanudvalget besluttede enstemmigt på mødet den 7. april 2016, pkt. 2, at der skal udarbejdes retningslinjer for etablering af tagterrasser i kommunens villakvarterer, så tagterrasserne ikke er til gene for naboer, og herunder med krav om at placering af tagterrasser skal ske med overholdelse af et skærpet skråt højdegrænseplan. Der er i kommunens villakvarterer stor interesse for at indrette tagterrasser og altaner, såvel i forbindelse med ombygnings- og tilbygningssager som i nybyggeri. Etablering af disse giver ofte anledning naboklager, idet placering nær naboskel opleves som genegivende. Bygningsreglementet indeholder ikke regler, som kan forhindre tagterrasser og altaner, i forbindelse med enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse nær naboskel, såfremt placeringen ligger inden for bygningsreglementets byggeret. I relation til sådanne hævede opholdsarealer afgrænses byggeretten således, at der ikke må etableres hævede opholdsarealer (gulvet hævet mere end 0,3 m over terræn) inden for en afstand af 2,5 m fra naboskel (skelbræmmen). I bygningsreglementet er der taget stilling til, hvornår indbliksgener, lys- og skyggegener er væsentlige. Det skal forstås således, at der ikke er væsentlige indbliks-, lys- og skyggegener, hvis der bygges efter byggeretten. Kun ved at vedtage en lokalplan, kan placering og eventuelt størrelse på tagterrasser og altaner reguleres. Forvaltningen vil på mødet redegøre for en række eksempler, der belyser problematikken og gennemgå forskellige modeller for regulering. Side 5

6 Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes, hvilken reguleringsmodel for etablering af tagterrasser og altaner i villakvarterer, der skal anvendes ved udformning af en generel kommuneplanramme for lokalplanlægningen og ny lokalplanbestemmelse. Byplanudvalget vedtog en reguleringsmodel for etablering af tagterrasser og altaner i villakvarterer, hvorefter der skal etableres et ugennemsigtigt værn af mindst 1 meters højde. 3 (Åben) Nellikevej 19. Opførelse af enfamiliehus med tagterrasse Sags ID: EMN Resumé Ejendommens ejer har ansøgt om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus, herunder en tagterrasse. Der skal tages stilling til, om det ansøgte skal tillades. Baggrund Ejendommen er omfattet af lokalplan 346, vedtaget den 30. september Der ansøges om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på en 741 m 2 stor grund. Projektet indeholder en tagterrasse på ca. 19 m 2 i 1. sals højde. Det ansøgte projekt overholder byggeretten, som den er formuleret i bygningsreglementet og lokalplan 346, og kommunen kan ikke afslå at give tilladelse, medmindre der nedlægges et forbud efter planlovens 14, og der udarbejdes en ny lokalplan. Den ansøgte tagterrasse er mod syd placeret i en afstand af 10,6 m fra naboskel (Nellikevej 17). Mod nord er tagterrassen placeret med en afstand på ca. 4,8 m fra naboskellet. Naboejendommen mod nord er en etageboligejendom, som har en del af sine opholdsarealer placeret ind mod Nellikevej 19. Arealerne er fælles, og har ikke karakter af at være private opholdsarealer. Der er den 12. juli 2016 varslet forbud iht. planlovens 14 mod det ansøgte. Med varslet ønsker kommunen at få mulighed for at tage stilling til, om den ansøgte udformning og placering af tagterrassen kan tillades. Side 6

7 Iht. varslet er der mulighed for at fremkomme med bemærkninger med frist for svar senest den 5. august Eventuelt indkomne bemærkninger vil blive forelagt på mødet. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes, hvorvidt der skal nedlægges forbud efter planlovens 14 imod det ansøgte byggeri.. Vedtaget at sagen behandles og afgøres i henhold til den under pkt. 2 besluttede reguleringsmodel, hvorefter det er en forudsætning for tilladelse til tagterrasse, at der etableres et ugennemsigtigt værn af mindst 1 meters højde. 1. Kortbilag. Nellikevej 19 ( EMN ) 2. Skråfoto, Nellikevej 19 ( EMN ) 3. Situationsplan.Nellikevej 19 ( EMN ) 4. Nellikevej salsplan ( EMN ) 5. Nellikevej 19. Facader ( EMN ) 6. Nellikevej 19. Isometri ( EMN ) 7. Nellikevej 19. Analyse af muligheder for hævede opholdsarealer, tagterrasser ( EMN ) 4 (Åben) Lemchesvej 26B. Nyt enfamiliehus i én etage samt principper for lokalplanforslag for 7 huse ved Lemchesvej Sags ID: EMN Resumé Ejendommens ejer har fremsendt revideret forespørgsel om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus i én etage. Der skal tages stilling til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i et kommende lokalplanforslag, og om der for Lemchesvej 26 B skal dispenseres fra nuværende lokalplanbestemmelse, således at ny bebyggelse på Lemchesvej 26 B kan opføres i én etage med en bygningshøjde, der ikke overstiger højden på den eksisterende villa og under forudsætning af, at der ikke indgår tagterrasse. Baggrund Ejendommen er omfattet af lokalplan 91 for et område omkring A.N. Hansens Alle, lyst den 11. marts Side 7

8 Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at byggeri skal opføres i mindst 2 etager og maksimalt i 2½ etager og med en maksimal bygningshøjde på 12 m. Ejendommen ligger i et område med 7 huse i ét plan, på relativt små grunde på omkring 700 m². Alle bygget i 1970 erne På Byplanudvalgets møde den 2. juni 2016, pkt. 11. blev det enstemmigt vedtaget, at der skal nedlægges forbud efter planlovens 14 mod det oprindeligt ansøgte byggeri i 2 etager med tagterrasse. Byplanudvalget besluttede desuden, at der afholdes indledende borgermøde for de berørte naboer. Den 26. juni og 1. august 2016 blev der afholdt indledende borgermøder vedrørende bebyggelsesønsker og muligheder på ejendommen. På 1. borgermøde fremkom der ønske fra områdets beboere om, at det nye projekt i højere grad tilpasses den omkringliggende bebyggelse mht. højde, volumen og uden tagterrasse. Til det 2. borgermøde blev reviderede skitser med et enfamiliehus i én etage med delvis kælder, med en bygningshøjde, der ikke overstiger den eksisterende, og uden tagterrasse præsenteret. På mødet blev bygningsvolumen og arkitekturen drøftet, og der blev også fra naboer udtrykt bekymring for tekniske forhold vedrørende den nye bebyggelses indvirkning på kloak- og grundvandsforhold. Det reviderede skitseprojekt overholder byggeretten, som den er formuleret i bygningsreglementet. En tilladelse til det reviderede skitseprojekt forudsætter, at der dispenseres fra den nuværende lokalplans bestemmelse om, at byggeriet skal opføres i mindst 2 etager. Det anbefales, at ansøger stilles i udsigt, at ny bebyggelse på Lemchesvej 26 B kan opføres i højst én etage med en bygningshøjde, der ikke overstiger højden på den eksisterende villa og under forudsætning af, at der ikke indgår tagterrasse. Såfremt dette vedtages, vil ejeren kunne få udarbejdet et egentligt projekt, som kan byggesagsbehandles. Myndighedskrav vedrørende kloakog grundvandsforhold vil naturligvis skulle overholdes. Det anbefales samtidigt, at et lokalplanforslag for de 7 huse ved Lemchesvej vil kunne udarbejdes umiddelbart efter, at der er givet byggetilladelse, således at området fremadrettet bliver reguleret efter hensigten, men samtidigt således, at det ønskede byggeri på Lemchesvej 26B ikke bliver forsinket pga. lokalplanprocessen idet der forud for meddelelse af byggetilladelse foretages en indledende nabohøring om de principper (bebyggelsesregulerende bestemmelser), der skal indgå i det kommende lokalplanforslag. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget 1. At godkende, at et lokalplanforslag omfattende de 7 huse ved Lemchesvej skal fastlægge, at ny bebyggelse i området kan opføres i højst én etage og uden tagterrasser. 2. At der for Lemchesvej 26 B dispenseres fra nuværende lokalplans bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Side 8

9 3. At godkende at ny bebyggelse på Lemchesvej 26 B kan opføres i højst én etage med en bygningshøjde, der ikke overstiger højden på den eksisterende villa og under forudsætning af, at der ikke indgår tagterrasse. 4. At der efter en meddelt byggetilladelse udarbejdes et forslag til lokalplan, der fastlægger, at ny bebyggelse i det omhandlede område kan opføres i højst én etage og uden tagterrasser, idet der forud for meddelelse af byggetilladelse gennemføres en indledende nabohøring om de principper (bebyggelsesregulerende bestemmelser), der vil indgå i det kommende lokalplanforslag.. Pkt. 1-4: Vedtaget 1. Lemchesvej 26B. Kortbilag ( EMN ) 2. Lemchesvej 26B. Skråfoto ( EMN ) 3. Lemchesvej 26b - Skitser ( EMN ) 4. Lemchesvej 26B. Oprindeligt projektmateriale ( EMN ) 5 (Åben) Hvidørevej 8. Nedrivning af bevaringsværdig bygning Sags ID: EMN Resumé Arkitekt Povl Krebs ansøger på vegne af ejer, om tilladelse til at nedrive enfamiliehuset beliggende Hvidørevej 8, samt opføre et dobbelthus på grunden. Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til nedrivning af det bevaringsværdige hus og opførelse af dobbelthus. Baggrund Huset beliggende på ovenstående adresse er udpeget i lokalplan 143 som bevaringsværdigt, og er i kommuneplanen tildelt en bevaringsværdi på 4. Grundens areal er 1600 m 2. Ansøger begrunder nedrivningen med et ønske om at opføre et tidssvarende dobbelthus på grunden, som jf. lokalplan 143 er stor nok til et dobbelthus. Ansøger begrunder endvidere projektet med, at bygningen er dårligt isoleret og giver ringe muligheder for efterisolering både udvendigt pga. klassificeringen som bevaringsværdig og indvendigt pga. ringe husdybde. Bebyggelsen på grunden består af to sammenbyggede bygninger: Bygning 1 er det nyeste afsnit opført i 1956 og SAVE-registreret, med en bevaringsværdi på 4. Bygning 2 er et oprindeligt sommerhus fra 1924, med efterfølgende ombygningsperioder. Det var oprindeligt intentionen at nedrive bygning 2 i forbindelse med opførelse af bygning 1. Sommerhusafsnittet, bygning 2, fremgår ikke af SAVE-registreringen, men er dog indtegnet sammen med bygning 1 som bevaringsværdig i lokalplanen. Bygning 2 bliver ikke benyttet om vinteren pga. ringe isolering. Side 9

10 Det er Plan og Bygs vurdering, at bygning 1, som er den primære beboelse, fremstår med en velproportioneret krop, og er et godt eksempel på, hvordan modernismen bliver en del af den mere traditionelle danske arkitekturtradition. Den er tidstypisk med blanke gule tegl, røde tagsten, og detaljering i mørkt, malet træ. Det sidste for at give en visuel adskillelse af elementerne, og fremhæve disse. Bygningen har et markant, men også noget lukket, udtryk mod vejen. Det er Plan og Bygs vurdering at Bygning 2 ikke besidder nogen væsentlige arkitektoniske eller historiske værdier, og at sammenbygningen endvidere fremstår uharmonisk og devaluerende. Byplanudvalget har inden for de senere år behandlet følgende bevaringsværdige huse med værdien 4 (anført i omvendt kronologisk rækkefølge med nyeste afgørelse først): Schimmelmannsvej 6. På Byplanudvalgets møde d. 3. marts 2016 (pkt. 5) blev det enstemmigt vedtaget at give tilladelse til nedrivning på betingelse af, at der opføres en identisk ny beboelsesbygning med samme placering, udformning og materialevalg. Skovbakkevej 18. På Byplanudvalgets møde den 4. juni 2015 (pkt. 11) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Strandvejen 307A. På Bygningsudvalgets møde den 26.januar 2015 (pkt. 5) blev det enstemmigt vedtaget, at give tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på grund af dårlig vedligeholdelsesstand under forudsætning af, at der opføres en identisk ny beboelsesbygning med samme placering og udformning. Niels Steensens Vej 8. På Byplanudvalgets møde den 6. januar 2015 (pkt. 5) blev det vedtaget at give afslag på nedrivning. Louise Feilberg Levy (V) undlod at stemme. Poul V. Jensen (I) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. I kommunalbestyrelsen blev det den 26. januar 2015 (pkt. 12) vedtaget at give afslag på nedrivning. 2 stemte imod (I og Ø). Skovvej 49. På Byplanudvalgets møde den 15. august 2013 (pkt. 18) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Jægersvinget 15. På Byplanudvalgets møde den 1. marts 2012 (pkt. 8) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Bindesbøllsvej 15. På Byplanudvalgets møde den 6. oktober 2011 (pkt. 6) blev det enstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til nedrivning af bygningen, idet bygningskroppen, proportionerne og placeringen på grunden af det nye hus skal være identisk med det eksisterende hus. Strandvejen 321. På Bygningsudvalgets møde den 23. februar 2006 (pkt. 10) blev det enstemmigt vedtaget at give tilladelse til nedrivning af erhvervsbygningen samt opførelse af ny bebyggelse indeholdende én bolig. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes hvorvidt der skal meddeles tilladelse til nedrivning og opførelse af dobbelthus. Side 10

11 . Vedtaget at give tilladelse til nedrivning af bygning 2. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod, idet han finder, at der skal gives en samlet tilladelse til nedrivning af bygning 1 og Kortbilag ( EMN ) 2. Skråfoto ( EMN ) 3. Idéoplæg til dobbelthus ( EMN ) 4. Eksisterende forhold - Tegninger ( EMN ) 5. Facade m. vej.jpg ( EMN ) 6. Gavl.JPG ( EMN ) 7. Sommerhuset.JPG ( EMN ) 8. Mod vej.jpg ( EMN ) 6 (Åben) Frølichsvej 14. Nedrivning af bevaringsværdig bygning Sags ID: EMN Resumé Ejeren af ejendommen ansøger om tilladelse til at nedrive bygningen, som er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan Der skal tages stilling til, om der skal meddeles forbud mod nedrivning. Baggrund Plan og Byg har den 13. maj 2016 modtaget en ansøgning om nedrivning af bygningen på Frølichsvej 14. Ansøgningen er indsendt af Home Charlottenlund/Klampenborg på vegne af ejer. I 2003/2004 blev bygningen udpeget som bevaringsværdig i SAVE-registreringen, og den er Kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdig med værdien 4. Ejendommen er omfattet af lokalplan 61 tinglyst den 23. december 1988 og lokalplan 61.1 tinglyst den 3. juni Bygningen er ikke udpeget bevaringsværdig i lokalplanenerne. Byplanudvalget har inden for de senere år behandlet følgende bevaringsværdige huse med værdien 4 (anført i omvendt kronologisk rækkefølge med nyeste afgørelse først): Schimmelmannsvej 6. På Byplanudvalgets møde d. 3. marts 2016 (pkt. 5) blev det enstemmigt vedtaget at give tilladelse til nedrivning på betingelse af, at der opføres en identisk ny beboelsesbygning med samme placering, udformning og materialevalg. Skovbakkevej 18. På Byplanudvalgets møde den 4. juni 2015 (pkt. 11) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Strandvejen 307A. På Bygningsudvalgets møde den 26.januar 2015 (pkt. 5) blev det enstemmigt vedtaget, at give tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på grund af dårlig Side 11

12 vedligeholdelsesstand under forudsætning af, at der opføres en identisk ny beboelsesbygning med samme placering og udformning. Niels Steensens Vej 8. På Byplanudvalgets møde den 6. januar 2015 (pkt. 5) blev det vedtaget at give afslag på nedrivning. Louise Feilberg Levy (V) undlod at stemme. Poul V. Jensen (I) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. I kommunalbestyrelsen blev det den 26. januar 2015 (pkt. 12) vedtaget at give afslag på nedrivning. 2 stemte imod (I og Ø). Skovvej 49. På Byplanudvalgets møde den 15. august 2013 (pkt. 18) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Jægersvinget 15. På Byplanudvalgets møde den 1. marts 2012 (pkt. 8) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning. Bindesbøllsvej 15. På Byplanudvalgets møde den 6. oktober 2011 (pkt. 6) blev det enstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til nedrivning af bygningen, idet bygningskroppen, proportionerne og placeringen på grunden af det nye hus skal være identisk med det eksisterende hus. Strandvejen 321. På Bygningsudvalgets møde den 23. februar 2006 (pkt. 10) blev det enstemmigt vedtaget at give tilladelse til nedrivning af erhvervsbygningen samt opførelse af ny bebyggelse indeholdende én bolig. Den 22. juni 2016 har Plan og Byg varslet et forbud efter planlovens 14 mod nedrivning. Fristen for bemærkninger til det varslede forbud var den 4. august 2016 Der er ikke modtaget bemærkninger. Der er i vurderingen lagt vægt på, at bygningen, som er opført med bindingsværk, med sin enkle men levende facade fremstår markant for området, og at den historisk set er en vigtig del af gadebilledet med sin stil (nationalromantik) og sin placering på en hjørnegrund mod krydset, hvor de omkringliggende bygninger ligeledes er opført i starten af 1900 tallet. Samlet set vurderer Plan og Byg, at der er tale om en bygning med særlige arkitektoniske værdier, og at bygningen er en fin repræsentant for den stil, den repræsenterer. Bygningen fremtræder desuden markant i vejbilledet i kraft af sin beliggenhed og sin arkitektur. Desuden vurderer Plan og Byg, at der ikke er grundlag for at lade ejendommens vedligeholdelsesstand indgå i vurderingen af, om ejendommen skal tillades nedrevet. Nedrives bygningen, vil bevaringsværdierne gå tabt. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At der nedlægges et forbud mod nedrivning af bygningen.. Side 12

13 Udgår. 1. Kortbilag Frølichsvej 14 ( EMN ) 2. Skråfoto Frølichsvej 14 ( EMN ) 3. Frølichsvej 14. Hoveddokument for ansøgningen ( EMN ) 4. Frølichsvej 14. Tilstandsrapport ( EMN ) 5. Frølichsvej 14, billeder ( EMN ) 7 (Åben) VVM redegørelse for Nordhavnstunnel - høring Sags ID: EMN Resumé Vejdirektoratet har sendt Sammenfattende rapport VVM redegørelse for Nordhavnstunnel i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om udkast til høringssvar kan godkendes. Baggrund Vejdirektoratet har den 19. juli 2016 meddelt Gentofte Kommune, at Sammenfattende rapport VVM redegørelse for Nordhavnstunnel er i offentlig høring med frist for fremsendelse af bemærkninger senest den 29. august VVM-redegørelsen indeholder 4 løsningsforslag for en videreførelse af Nordhavnsvejen, via tunnel, til Nordhavnen. Løsningsforslagene beskriver hver især, hvor tunnelen skal have forbindelse til vejnettet i Nordhavn, samt om der skal være forberedt for en eventuelt kommende Østlig Ringvej. Der er endvidere undersøgt 3 forskellige løsninger for stiforbindelse fra Svaneknoppen til Nordhavn. Høringssvar er under udarbejdelse og vil blive eftersendt. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen At udkast til høringssvar godkendes.. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. Nordhavnstunnel - VVM-redegørelse.pdf ( EMN ) Side 13

14 2. Gentofte Kommunes høringsbrev vedr. VVM-redegørelse Nordhavnstunnel ( EMN ) 8 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Kulturministeriet har annulleret fredningen for Hellerup Strandpark pga. sagsbehandlingsfejl fra Slots- og Kulturstyrelsen side, idet der ikke har været holdt møde med Gentofte Kommune som særlig part i sagen. 2. Der er i høringsperioden vedrørende Forslag til lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave og en del af Charlottenlund skov modtaget 3 henvendelser. 3. Alléhuset forvaltningen har tilskrevet Naturstyrelsen om, at boligen, som tidligere meddelt, ikke må nedlægges, og at ejendommen skal holdes i en forsvarlig og sømmelig stand. 9 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 14

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 26-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-02-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.45 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 10-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG Lokalplan 395 For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 395 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 06-10-2016 17:00 Mødeafholdelse: Mødet starter med besigtigelse kl 1630 på Strandparksvej 14-18 og kl 1645 på Annettevej 16A Herefter forsætter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt.

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt. Dagsordenpunkt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, 2. behandling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Byrådet vedtog 13.01.2016, punkt 3, at sende forslag til tillæg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 29-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 30-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1800 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere