VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette produkt kan også anvendes af børn fra 8 år og ældre samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de deraf følgende farer.! Børn i nærheden af produktet skal holdes under opsyn. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Tilslutning af produktet Produktet må kun tilsluttes og tages i drift af autoriserede fagfolk. Produktet må kun anvendes med egnede brændselstyper. De gældende elektriske installationskrav skal overholdes. Ændringer af den eksisterende installation må kun udføres af autoriserede fagfolk. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må kun udføres af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Arbejder på produktet Indstillinger og arbejde på produktet må kun udføres i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Alt andet arbejde på produktet må kun udføres af autoriserede fagfolk. Åbn ikke produktet. Afmontér ikke dækpladerne. Komponenter eller installeret tilbehør må ikke ændres eller fjernes. Rørforbindelserne må ikke åbnes eller efterspændes. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Varme overflader kan medføre forbrændinger. Åbn ikke produktet. Rør ikke ved varme overflader på rør, armaturer og røggasrør uden isolering. Forholdsregler ved gaslugt Fare Udstrømmende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér farezonen. Gå udenfor og kontakt et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (uden for bygningen). Forholdsregler ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Slå varmeanlægget fra. Udluft opstillingsstedet. Luk dørene til opholdsrum. Forholdsregler ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Slå varmeanlægget fra. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Forholdsregler ved fejl på varmeanlægget Fare Fejlmeldinger henviser til defekter på varmeanlægget. Fejl, der ikke udbedres, kan have livsfarlige konsekvenser. Fejlmeldinger må ikke kvitteres flere gange med korte mellemrum. Kontakt VVS-firmaet, så det kan analysere årsagen og udbedre defekten. Opstillingsbetingelser Fare Lukkede friskluftåbninger fører til mangel på forbrændingsluft. Dette medfører ufuldstændig forbrænding og dannelse af livstruende kulilte. Eksisterende friskluftåbninger må ikke dækkes til eller lukkes. Der må ikke foretages efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold, som kan påvirke den sikre drift (f.eks. ledningsføring, beklædning eller skillevægge). 3

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Let antændelige væsker og materialer (f.eks. benzin, opløsnings- og rengøringsmidler, maling eller papir) kan udløse mindre eksplosioner og brand. Sådanne stoffer må ikke opbevares eller anvendes i opstillingsrummet eller i umiddelbar nærhed af varmeanlægget.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Overhold de tilladte omgivelsestemperaturer iht. angivelserne i denne betjeningsvejledning. Enhed til indendørs opstilling: Undgå luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og kraftig støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. pga. permanent tørring af vasketøj). Fare Samtidig drift af enheden med udstyr med udluftningsføring ud i det fri kan medføre livstruende forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser. Foretag egnede foranstaltninger for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Kontakt evt. Deres VVS-firma. Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering eller udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. Udluftningsaggregater Hvis der anvendes udstyr med udluftningsåbninger ud i det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen. Samtidig drift af enheden kan medføre tilbagestrømning af røggasser. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Korrekt anvendelse Beskrivelse af enheden Første idrifttagning Tilladte omgivelsestemperaturer Fagbegreber Deres anlæg er forindstillet Gode råd om energibesparelse Gode råd til større komfort Om betjeningen Åbning af varmepumpereguleringen Betjeningsenhed Betjeningshenvisninger Symboler Basismenu Udvidet menu Sådan betjenes anlægget Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Driftsprogrammer til ventilation Særlige driftsprogrammer Tidsprogram Indstilling af et tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Effektiv indstilling af tidsprogram Sletning af tidsfase Til- og frakobling Tilkobling af enheden Frakobling af enheden Med frostsikring Uden frostsikring (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Rumtemperatur Indstilling af normal rumtemperatur til rumopvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til rumopvarmning Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til rumopvarmning Varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder Indstilling af tidsprogram for kedelvandsbufferbeholder

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Varmekarakteristik Indstilling af karakteristik for opvarmning Frakobling af rumopvarmning Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift til rumopvarmning Afslutning af Partydrift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for opvarmning Afslutning af Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram til rumopvarmning Ændring af Ferieprogram Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperaturer Indstilling af normal brugsvandstemperatur Indstilling af forøget brugsvandstemperatur Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til brugsvandsopvarmning Indstilling af tilkoblingsoptimering Indstilling af frakoblingsoptimering Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Aktivering af 1x brugsv.opvarmn Frakobling af brugsvandsopvarmning Komfortfunktion Komfortfunktion Støjsvag drift Ventilation Tilkobling af ventilation Frakobling af ventilation Aktivering af Afbrudt drift Frakobling af ventilation for filterskift Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til ventilation Ventilation uden varmegenvinding Indstilling af rumtemperatur for ventilation Indstilling af minimumtemperatur for ventilation

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tidsprogram Indstilling af tidsprogram for ventilation Komfortfunktion Intensiv drift Indstilling af Intensiv drift for ventilation Afslutning af Intensiv drift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for ventilation Afslutning Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram til ventilation og rumopvarmning Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Strøm fra fotovoltaikanlægget (solceller) Udnyttelse af egen strøm Reguleringsstrategi for enheden Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrke på displayet Indtastning af navne på varmekredsene Indstilling af den foretrukne varmekreds i basismenuen Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Driftsdagbog Gulvtørring Forespørgsel på meldinger Manuel drift Skorstensfejer-testkørsel Særlige anlægsudførelser Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt brugsvand

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Det varme brugsvand er for varmt blinker og Henvisning vises blinker og Henvisning vises blinker og Fejl vises Spærring elforsyn. C5 vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Der vises Kontrollér filter Døre/vinduer er svære at åbne Døre/vinduer springer op, når de åbnes Vedligeholdelse Rengøring af varmeanlæg Inspektion og vedligeholdelse af varmeanlæg Varmtvandsbeholder (hvis forefindes) Sikkerhedsventil (varmtvandsbeholder) Beskadigede tilslutningsledninger Rengøring af boligventilationssystemet Rengøring af friskluft-/udluftningsventiler Rengøring af køkken-udluftningsventil Rengøring eller udskiftning af filtre Filtre i ventilationsapparatet Udskiftning af udluftningsventilernes filtre Tilbagestilling af servicemelding Bilag Kølemiddel Oversigt over den udvidede menu

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Begrebsforklaringer Anlægsudførelse Driftsprogram Driftsstatus Udnyttelse af egen strøm Spærring fra elforsyningsselskabet Gulvvarmeanlæg Støjsvag drift Opvarmning Varmekarakteristik Varmekredse Varmekredspumpe Kedelvandsbufferbeholder Kontrolleret boligventilation Ventilation Blandeventil Primær energifaktor Rumtemperatur Reguleringsstrategi for enheden Sikkerhedsventil Sekundær pumpe Sommerdrift Beholderladepumpe Kompressor Vejrkompenserende opvarmning Boligventilation Tidsprogram Cirkulationspumpe Stikordsregister

10 Indledende informationer Korrekt anvendelse Udstyret må kun installeres og anvendes i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert enkelt tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages funktionsmæssige ændringer af komponenterne i varmesystemet (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Enheden er udelukkende beregnet til brug i private hjem, hvilket betyder at også personer, der ikke er instruerede i brugen, kan betjene udstyret sikkert. Beskrivelse af enheden Hybrid-varmepumper består af en kondenserende enhed og et varmepumpemodul. Varmepumpemodulet udnytter den omgivende luft som varmekilde. Til det formål installeres der en udedel uden for bygningen. Den kondenserende enhed udnytter gas som varmekilde. Gasbrænderen er integreret i hybrid-varmepumpens indedel. Alle funktioner styres af varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1C. 10

11 Indledende informationer Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Som bruger af et nyt fyringsanlæg er De forpligtet til omgående at tilmelde dette fyringsanlæg hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren giver også oplysninger om de andre arbejder, som skal udføres på Deres fyringsanlæg (f.eks. regelmæssige målinger, rengøring). Alle varmepumpereguleringens funktioner beskrives i denne betjeningsvejledning. Nogle funktioner kræver særligt tilbehør. Disse funktioner er ikke markeret specielt. Kontakt Deres VVS-firma for eventuelle spørgsmål vedrørende enheden og varmeanlæggets funktioner og tilbehør. Tilladte omgivelsestemperaturer Indedel: Tilladte omgivelsestemperaturer 5 C til 35 C Ventilationsapparat Vitovent 300-F: Tilladte omgivelsestemperaturer 2 C til 35 C Udedel: Tilladte omgivelsestemperaturer for type HAWB-M 222.A26 og HAWB-M 222.A29: 15 C til 35 C Tilladte omgivelsestemperaturer for type HAWB 222.A29: 20 C til 35 C Fagbegreber Af hensyn til bedre forståelse af varmepumpereguleringens funktioner forklares enkelte fagbegreber nærmere. Disse fagbegreber er markeret på følgende måde: Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 11

12 Indledende informationer Deres anlæg er forindstillet Deres varmeanlæg er forindstillet fra fabrikken og dermed driftsklart: Rumopvarmning Rummene opvarmes mellem kl. 00:00 til 24:00 med 20 C Nominel rumtemperatur (normal rumtemperatur). Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, bliver denne opvarmet. Brugsvandsopvarmning Det varme brugsvand opvarmes alle dage mellem kl. 00:00 og 24:00 til 50 C Nom. brugsvandstemp. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Frostsikring Frostsikringen af enheden, varmtvandsbeholder og evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Boligventilation med Vitovent 300-F Fra kl. 00:00 til 24:00: Boligventilation i driftsstatus Normal Vinter-/sommertidsindstilling Ændringen sker automatisk. Dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt indstilles af Deres VVS-firma. De kan til enhver tid ændre indstillingerne individuelt efter Deres ønsker. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle indstillinger. Gode råd om energibesparelse Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Nominel rumtemperatur, se side 30): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke den normale rumtemperatur på over 20 C. Tidsprogram (se side 31): Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten (ikke hensigtsmæssig ved gulvvarmeanlæg). Indstil dette via tidsprogrammet. Driftsprogram: Hvis De ikke har behov for rumopvarmning, skal De vælge et af følgende driftsprogrammer: Kun brugsvand (se side 39): Hvis De ikke ønsker rumopvarmning om sommeren, men har behov for varmt brugsvand. Afbrudt drift (se side 28): Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har behov for varmt brugsvand. Kortvarigt fravær (se side 36): Sænk rumtemperaturen, f.eks. i forbindelse med en indkøbstur (ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med gulvvarmeanlæg). Vælg Sparedrift. 12

13 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) Ferie (se side 36): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. I forbindelse med et ventilationsapparat sænkes ventilationstrinet. Udluftning: Luk termostatventilerne, når der udluftes. Luk kortvarigt vinduerne helt op (såfremt der ikke er monteret et boligventilationssystem). Persienner: Rul persiennerne ned (hvis sådanne forefindes), når det bliver mørkt. Termostatventiler: Indstil termostatventilerne rigtigt. Radiatorer: Stil ikke noget umiddelbart foran radiatorerne og termostatventilerne. Brugsvandsopvarmning Cirkulationspumpe (se side 41): Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil dette via tidsprogrammet. Brugsvandsforbrug: Tag brusebad i stedet for karbad. Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat) Kortvarigt fravær (se siderne 46 og 49): Reducér ventilationstrinet f.eks. i forbindelse med en indkøbstur. Vælg Sparedrift eller driftsprogrammet Grunddrift. Ferie (se side 50): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Ventilationstrinet reduceres. Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. Anvendelse af egen strøm (i forbindelse med fotovoltaikanlæg) Brug den strøm, som Deres fotovoltaikanlæg producerer, til Deres varmeanlæg (se side 52). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere informationer om varmepumpereguleringens energisparefunktioner. 13

14 Indledende informationer Gode råd til større komfort Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Nominel rumtemperatur, se side 19): I basismenuen er det altid muligt at indstille den temperatur, som De finder behagelig. Foretrukket varmekreds (se side 56): Hvis Deres varmeanlæg består af flere varmekredse, kan De foretage de vigtigste indstillinger for en foretrukket varmekreds direkte i basismenuen. Tidsprogram (se side 31): Brug tidsprogrammet. I tidsprogrammet kan der indstilles tidsfaser med forskellige rumtemperaturer, f.eks. højere om dagen end om natten. Kedelvandsbufferbeholder (hvis forefindes, se side 32): Indstil tidsprogrammet for kedelvandsbufferbeholderen, så der altid er tilstrækkelig varme til rådighed for varmekredsene, f.eks. for at kompensere for spærretider fra elforsyningsselskabet. Varmekarakteristik (se side 33): Ved hjælp af varmekarakteristikken kan varmeanlægget tilpasses individuelt til varmebehovet i rummene. Ved korrekt indstilling sikres det, at komforttemperaturen nås året rundt. Partydrift (se side 35): Indstil Partydrift, hvis rummene skal opvarmes med en temperatur, som afviger fra tidsprogrammet. Eksempel: Sidst på aftenen er der i tidsprogrammet indstillet sænket rumtemperatur, men gæsterne bliver længere. Brugsvandsopvarmning Tidsprogram (se siderne 40 og 41): Brug tidsprogrammet til indstilling af brugsvandsopvarmningen. I tidsprogrammet kan De indstille tidsfaser med forskellige brugsvandstemperaturer, f.eks. en højere temperatur om morgenen end om dagen. Brug tidsprogrammet til indstilling af cirkulationspumpen. Der er varmt brugsvand med den ønskede temperatur til rådighed ved tappestederne i de indstillede tidsfaser. Tilkoblingsoptimering (se side 41): Med tilkoblingsoptimeringen er varmtvandsbeholderen opvarmet til den indstillede temperatur ved begyndelsen af hver tidsfase. Frakoblingsoptimering (se side 41): Med frakoblingsoptimeringen opvarmes varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur ved afslutningen af hver tidsfase. Ekstraordinær brugsvandsopvarmning (se side 42): Med 1x brugsv.opvarmn. opvarmes varmtvandsbeholderen med det samme af enheden uafhængigt af tidsprogrammet. Komfortfunktion (se side 43): Så snart der aftappes en større mængde varmt brugsvand fra varmtvandsbeholderen, efteropvarmes varmtvandsbeholderen hurtigst muligt i Komfortfunktion. 14

15 Indledende informationer Gode råd til større komfort (fortsat) Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat) Intensiv drift (se side 48): I Intensiv drift udskiftes luften i rummene hyppigere, f.eks. ved madlavning. Støjsvag drift Støjsvag drift (se side 44): Indstil tidsprogrammet for støjsvag drift f.eks. for at reducere støjniveauet på udedelen om natten. 15

16 Om betjeningen Åbning af varmepumpereguleringen 14 C 21 C Betjeningsenhed De kan foretage alle indstillinger på Deres varmepumperegulering centralt på betjeningsenheden. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen 14 C 21 C De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. 16 Til åbning af Betjeningshenvisninger (se næste kapitel) eller yderligere informationer vedr. den valgte menu. Til åbning af den udvidede menu.

17 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) Der er to betjeningsniveauer til rådighed: Basismenuen: Se side 18. Den udvidede menu: Se side 19. Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, aktiveres strømsparefunktionen (se side 20).. Betjeningshenvisninger De modtager oplysninger vedr. betjeningen i form af en kort vejledning. Sådan åbnes Betjeningshenvisninger : Strømsparefunktionen er aktiveret (se side 20): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten, indtil basismenuen vises (se side 18). Tryk på tasten Symboler Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Visninger: Frostsikring er aktiv. Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket rumtemperatur Partydrift til rumopvarmning er aktiv. Sparedrift til rumopvarmning er aktiv. Kompressor kører. Ventilator. Brænder i drift Servicetekniker-testkørsel er aktiv. I forbindelse med et fotovoltaikanlæg: Egen strøm udnyttes. Varmekredse: VK... Varmekreds... Driftsprogrammer: Driftsprogrammer til opvarmning, varmt brugsvand:,, : Vedr. symbolernes betydning, se side 23 Driftsprogrammer til ventilation: Ventilationstrin 0 til 4 afhængigt af det indstillede driftsprogram, se side 24. Ventilationstrin (i forbindelse med et ventilationsapparat): 0 Ingen ventilation 1 Minimal luftvolumenstrøm 2 Reduceret luftvolumenstrøm 3 Normal luftvolumenstrøm 4 Maksimal luftvolumenstrøm 17

18 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) 2 Frostsikring af ventilationsapparat er aktiv. Symbol ved eksempel på ventilationstrin 2 2 Forvarmer til ventilationsapparat er aktiv (hvis den forefindes). Symbol ved eksempel på ventilationstrin 2 Ventilationsapparat er afbrudt på netafbryderen. Meldinger: Fejl Advarsel Henvisning Basismenu I basismenuen kan der foretages og forespørges på følgende indstillinger for den foretrukne varmekreds (D): Nominel rumtemperatur Driftsprogram Sådan åbnes basismenuen: Strømsparefunktionen er aktiv (se side 20): Tryk på tasten OK. De befinder Dem i den udvidede menu (se side 19): Tryk på tasten, indtil basismenuen vises. D A VK1 B C 14 C 21 C Fælles fremløbstemp. 40 C A Driftsprogram til den foretrukne varmekreds (D) B Aktuel udetemperatur C Nominel rumtemperatur for den foretrukne varmekreds (D) 18 D Foretrukket varmekreds (se side 56) Ingen visning, hvis der kun findes en varmekreds.

19 Om betjeningen Basismenu (fortsat) Basis-menuen kan ved særlige anlægsudførelser afvige fra denne visning (se side 65). Indstillingerne for den foretrukne varmekreds kan også foretages i den udvidede menu (se side 19). Indstillinger for en evt. yderligere tilsluttet varmekreds kan kun foretages i den udvidede menu. Indstillinger for ventilationen (hvis til rådighed) kan kun foretages i den udvidede menu. Deres VVS-firma kan spærre for betjeningen af basismenuen. I så fald kan der hverken foretages indstillinger i basismenuen eller i den udvidede menu. Der vises Betjening spærret. Indstilling af normal rumtemperatur for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi OK for at bekræfte. Indstilling af driftsprogram for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram OK for at bekræfte. Udvidet menu I den udvidede menu kan De foretage og forespørge på alle indstillinger for funktionerne på varmepumpereguleringen, f.eks. ferieprogram og tidsprogrammer. Menuoversigten findes på side 80. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparefunktionen er aktiv: Tryk på tasterne OK og efter hinanden. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten Deres VVS-firma kan spærre for betjeningen af den udvidede menu. I så fald kan De kun forespørge på meldingerne (se side 61) og i undtagelsestilfælde aktivere den manuelle drift (se side 63). 19

20 Om betjeningen Udvidet menu (fortsat) Menu E Opvarmning Brugsvand Anlæg Varmestyring Videre med i OK E Dialoglinje Sådan betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, aktiveres strømsparefunktionen. Lyset på displayet bliver svagere. Strømsparefunktion B C B Aktuel udetemperatur C Nominel rumtemperatur Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 18). 20

21 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 19). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 20) modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. På den følgende illustration vises fremgangsmåden med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel. Illustrationen indeholder indstillingen uden og med valg af varmekredsen samt forskellige dialoglinjer. Indstillingerne for rumopvarmning kan foretages for hver varmekreds. Derfor er det nødvendigt, at De vælger den ønskede varmekreds, før de pågældende indstillinger (f.eks. rumtemperatur). 21

22 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) VK1 14 C 21 C Fælles fremløbstemp. 40 C Menu Opvarmning Brugsvand Anlæg Varmestyring Videre med Varmekreds 1 OK Partydrift ê Sparedrift ê Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Vælg med ( v / v i OK Ù VK1 Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Videre med OK VK1 OK ê ê Varmekreds 2 Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Videre med Ù VK1 VK2 Ú OK ê ê OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK2 20 C 20 C Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK1 22 C Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK2 22 C Overtag med OK Overtag med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK2 22 C 22 C Overtaget Overtaget 22

23 Om betjeningen Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Varmekredse VK1, VK2 Anlægsudførelse med brugsvandsopvarmning Anlægsudførelse uden brugsvandsopvarmning Symbol Driftsprogram Symbol Driftsprogram Afbrudt drift Afbrudt drift Kun brugsvand Opvarmning og Opvar. brugsvand (fabriksindstilling) Symbol Driftsprogram Funktion Rumopvarmning og brugsvandsopvarmning Opvarmning og brugsvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Kun brugsvand Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Ingen rumopvarmning Frostsikring af en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Rumopvarmning Opvar. Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). 23

24 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) Symbol Driftsprogram Funktion Frostsikring Afbrudt drift Ingen rumopvarmning Ingen brugsvandsopvarmning Frostsikringen på enheden, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Driftsprogrammer til ventilation Driftsprogram Driftsstatus Luftvolumenstrøm Ventilationstrin Afbrudt drift Ingen ventilation 0 Grunddrift Minimal luftvolumenstrøm 1 Automatisk ventilation Særlige driftsprogrammer Sænket Sænket luftvolumenstrøm 2 Normal Normal luftvolumenstrøm 3 Intensiv Maksimal luftvolumenstrøm 4 Visning i basismenuen 14 C 21 C Gulvtørring Fælles fremløbstemp. F VK1 40 C Særlige driftsprogrammer F: Gulvtørring Denne funktion aktiveres af VVS-firmaet. Gulvet tørres korrekt iht. materialet efter et fast indstillet tidsprogram (temperatur-tids-profil). Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Ekstern tilkobling Varmepumpereguleringen styres af en overordnet regulering. Eksternt program Driftsprogrammet blev omstillet vha. et kommunikationsinterface (f.eks. Vitocom 100). Ferieprogram Se side

25 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) I den udvidede menu kan De aflæse det aktuelle driftsprogram under Information (se side 59). Tidsprogram Efterfølgende forklares fremgangsmåden for indstillingen af et tidsprogram. Særlige forhold i forbindelse med de enkelte tidsprogrammer er beskrevet i de pågældende kapitler. Der kan indstilles et tidsprogram for følgende funktioner: Rumopvarmning (se side 31) Opvarmning af kedelvandsbufferbeholder (se side 32) Brugsvandsopvarmning (se side 40) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand (se side 41) Støjsvag drift (se side 44) Tariffer for strøm (se side 54) Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat, se side 47) I tidsprogrammet inddeles dagen i afsnit, såkaldte tidsfaser. De bestemmer, hvad der skal ske i disse tidsfaser, f.eks. hvornår rummene skal opvarmes med normal rumtemperatur. I den forbindelse skal der indstilles en driftsstatus for hver tidsfase. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage. Der kan vælges op til 8 tidsfaser pr. dag. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. Længden på denne tilpasses derefter i tidsdiagrammet. Den enkelte driftsstatus vises med forskellige bjælkehøjder i tidsdiagrammet. Hvis flere tidsfaser overlapper hinanden, har driftsstatussen med den højeste bjælke den højeste prioritet. I den udvidede menu kan De forespørge på tidsprogrammerne under Information (se side 59). Indstilling af et tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Udvidet menu: 2. Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds 4. Tidsprogram opvarmn. 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og (. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 25

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere