VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette produkt kan også anvendes af børn fra 8 år og ældre samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de deraf følgende farer.! Børn i nærheden af produktet skal holdes under opsyn. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Tilslutning af produktet Produktet må kun tilsluttes og tages i drift af autoriserede fagfolk. Produktet må kun anvendes med egnede brændselstyper. De gældende elektriske installationskrav skal overholdes. Ændringer af den eksisterende installation må kun udføres af autoriserede fagfolk. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må kun udføres af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Arbejder på produktet Indstillinger og arbejde på produktet må kun udføres i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Alt andet arbejde på produktet må kun udføres af autoriserede fagfolk. Åbn ikke produktet. Afmontér ikke dækpladerne. Komponenter eller installeret tilbehør må ikke ændres eller fjernes. Rørforbindelserne må ikke åbnes eller efterspændes. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Varme overflader kan medføre forbrændinger. Åbn ikke produktet. Rør ikke ved varme overflader på rør, armaturer og røggasrør uden isolering. Forholdsregler ved gaslugt Fare Udstrømmende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér farezonen. Gå udenfor og kontakt et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (uden for bygningen). Forholdsregler ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Slå varmeanlægget fra. Udluft opstillingsstedet. Luk dørene til opholdsrum. Forholdsregler ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Slå varmeanlægget fra. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Forholdsregler ved fejl på varmeanlægget Fare Fejlmeldinger henviser til defekter på varmeanlægget. Fejl, der ikke udbedres, kan have livsfarlige konsekvenser. Fejlmeldinger må ikke kvitteres flere gange med korte mellemrum. Kontakt VVS-firmaet, så det kan analysere årsagen og udbedre defekten. Opstillingsbetingelser Fare Lukkede friskluftåbninger fører til mangel på forbrændingsluft. Dette medfører ufuldstændig forbrænding og dannelse af livstruende kulilte. Eksisterende friskluftåbninger må ikke dækkes til eller lukkes. Der må ikke foretages efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold, som kan påvirke den sikre drift (f.eks. ledningsføring, beklædning eller skillevægge). 3

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Let antændelige væsker og materialer (f.eks. benzin, opløsnings- og rengøringsmidler, maling eller papir) kan udløse mindre eksplosioner og brand. Sådanne stoffer må ikke opbevares eller anvendes i opstillingsrummet eller i umiddelbar nærhed af varmeanlægget.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Overhold de tilladte omgivelsestemperaturer iht. angivelserne i denne betjeningsvejledning. Enhed til indendørs opstilling: Undgå luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og kraftig støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. pga. permanent tørring af vasketøj). Fare Samtidig drift af enheden med udstyr med udluftningsføring ud i det fri kan medføre livstruende forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser. Foretag egnede foranstaltninger for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Kontakt evt. Deres VVS-firma. Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering eller udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. Udluftningsaggregater Hvis der anvendes udstyr med udluftningsåbninger ud i det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen. Samtidig drift af enheden kan medføre tilbagestrømning af røggasser. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Korrekt anvendelse Beskrivelse af enheden Første idrifttagning Tilladte omgivelsestemperaturer Fagbegreber Deres anlæg er forindstillet Gode råd om energibesparelse Gode råd til større komfort Om betjeningen Åbning af varmepumpereguleringen Betjeningsenhed Betjeningshenvisninger Symboler Basismenu Udvidet menu Sådan betjenes anlægget Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Driftsprogrammer til ventilation Særlige driftsprogrammer Tidsprogram Indstilling af et tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Effektiv indstilling af tidsprogram Sletning af tidsfase Til- og frakobling Tilkobling af enheden Frakobling af enheden Med frostsikring Uden frostsikring (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Rumtemperatur Indstilling af normal rumtemperatur til rumopvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til rumopvarmning Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til rumopvarmning Varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder Indstilling af tidsprogram for kedelvandsbufferbeholder

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Varmekarakteristik Indstilling af karakteristik for opvarmning Frakobling af rumopvarmning Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift til rumopvarmning Afslutning af Partydrift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for opvarmning Afslutning af Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram til rumopvarmning Ændring af Ferieprogram Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperaturer Indstilling af normal brugsvandstemperatur Indstilling af forøget brugsvandstemperatur Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til brugsvandsopvarmning Indstilling af tilkoblingsoptimering Indstilling af frakoblingsoptimering Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Aktivering af 1x brugsv.opvarmn Frakobling af brugsvandsopvarmning Komfortfunktion Komfortfunktion Støjsvag drift Ventilation Tilkobling af ventilation Frakobling af ventilation Aktivering af Afbrudt drift Frakobling af ventilation for filterskift Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til ventilation Ventilation uden varmegenvinding Indstilling af rumtemperatur for ventilation Indstilling af minimumtemperatur for ventilation

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tidsprogram Indstilling af tidsprogram for ventilation Komfortfunktion Intensiv drift Indstilling af Intensiv drift for ventilation Afslutning af Intensiv drift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for ventilation Afslutning Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram til ventilation og rumopvarmning Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Strøm fra fotovoltaikanlægget (solceller) Udnyttelse af egen strøm Reguleringsstrategi for enheden Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrke på displayet Indtastning af navne på varmekredsene Indstilling af den foretrukne varmekreds i basismenuen Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Driftsdagbog Gulvtørring Forespørgsel på meldinger Manuel drift Skorstensfejer-testkørsel Særlige anlægsudførelser Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt brugsvand

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Det varme brugsvand er for varmt blinker og Henvisning vises blinker og Henvisning vises blinker og Fejl vises Spærring elforsyn. C5 vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Der vises Kontrollér filter Døre/vinduer er svære at åbne Døre/vinduer springer op, når de åbnes Vedligeholdelse Rengøring af varmeanlæg Inspektion og vedligeholdelse af varmeanlæg Varmtvandsbeholder (hvis forefindes) Sikkerhedsventil (varmtvandsbeholder) Beskadigede tilslutningsledninger Rengøring af boligventilationssystemet Rengøring af friskluft-/udluftningsventiler Rengøring af køkken-udluftningsventil Rengøring eller udskiftning af filtre Filtre i ventilationsapparatet Udskiftning af udluftningsventilernes filtre Tilbagestilling af servicemelding Bilag Kølemiddel Oversigt over den udvidede menu

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Begrebsforklaringer Anlægsudførelse Driftsprogram Driftsstatus Udnyttelse af egen strøm Spærring fra elforsyningsselskabet Gulvvarmeanlæg Støjsvag drift Opvarmning Varmekarakteristik Varmekredse Varmekredspumpe Kedelvandsbufferbeholder Kontrolleret boligventilation Ventilation Blandeventil Primær energifaktor Rumtemperatur Reguleringsstrategi for enheden Sikkerhedsventil Sekundær pumpe Sommerdrift Beholderladepumpe Kompressor Vejrkompenserende opvarmning Boligventilation Tidsprogram Cirkulationspumpe Stikordsregister

10 Indledende informationer Korrekt anvendelse Udstyret må kun installeres og anvendes i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert enkelt tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages funktionsmæssige ændringer af komponenterne i varmesystemet (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Enheden er udelukkende beregnet til brug i private hjem, hvilket betyder at også personer, der ikke er instruerede i brugen, kan betjene udstyret sikkert. Beskrivelse af enheden Hybrid-varmepumper består af en kondenserende enhed og et varmepumpemodul. Varmepumpemodulet udnytter den omgivende luft som varmekilde. Til det formål installeres der en udedel uden for bygningen. Den kondenserende enhed udnytter gas som varmekilde. Gasbrænderen er integreret i hybrid-varmepumpens indedel. Alle funktioner styres af varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1C. 10

11 Indledende informationer Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Som bruger af et nyt fyringsanlæg er De forpligtet til omgående at tilmelde dette fyringsanlæg hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren giver også oplysninger om de andre arbejder, som skal udføres på Deres fyringsanlæg (f.eks. regelmæssige målinger, rengøring). Alle varmepumpereguleringens funktioner beskrives i denne betjeningsvejledning. Nogle funktioner kræver særligt tilbehør. Disse funktioner er ikke markeret specielt. Kontakt Deres VVS-firma for eventuelle spørgsmål vedrørende enheden og varmeanlæggets funktioner og tilbehør. Tilladte omgivelsestemperaturer Indedel: Tilladte omgivelsestemperaturer 5 C til 35 C Ventilationsapparat Vitovent 300-F: Tilladte omgivelsestemperaturer 2 C til 35 C Udedel: Tilladte omgivelsestemperaturer for type HAWB-M 222.A26 og HAWB-M 222.A29: 15 C til 35 C Tilladte omgivelsestemperaturer for type HAWB 222.A29: 20 C til 35 C Fagbegreber Af hensyn til bedre forståelse af varmepumpereguleringens funktioner forklares enkelte fagbegreber nærmere. Disse fagbegreber er markeret på følgende måde: Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 11

12 Indledende informationer Deres anlæg er forindstillet Deres varmeanlæg er forindstillet fra fabrikken og dermed driftsklart: Rumopvarmning Rummene opvarmes mellem kl. 00:00 til 24:00 med 20 C Nominel rumtemperatur (normal rumtemperatur). Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, bliver denne opvarmet. Brugsvandsopvarmning Det varme brugsvand opvarmes alle dage mellem kl. 00:00 og 24:00 til 50 C Nom. brugsvandstemp. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Frostsikring Frostsikringen af enheden, varmtvandsbeholder og evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Boligventilation med Vitovent 300-F Fra kl. 00:00 til 24:00: Boligventilation i driftsstatus Normal Vinter-/sommertidsindstilling Ændringen sker automatisk. Dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt indstilles af Deres VVS-firma. De kan til enhver tid ændre indstillingerne individuelt efter Deres ønsker. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle indstillinger. Gode råd om energibesparelse Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Nominel rumtemperatur, se side 30): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke den normale rumtemperatur på over 20 C. Tidsprogram (se side 31): Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten (ikke hensigtsmæssig ved gulvvarmeanlæg). Indstil dette via tidsprogrammet. Driftsprogram: Hvis De ikke har behov for rumopvarmning, skal De vælge et af følgende driftsprogrammer: Kun brugsvand (se side 39): Hvis De ikke ønsker rumopvarmning om sommeren, men har behov for varmt brugsvand. Afbrudt drift (se side 28): Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har behov for varmt brugsvand. Kortvarigt fravær (se side 36): Sænk rumtemperaturen, f.eks. i forbindelse med en indkøbstur (ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med gulvvarmeanlæg). Vælg Sparedrift. 12

13 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) Ferie (se side 36): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. I forbindelse med et ventilationsapparat sænkes ventilationstrinet. Udluftning: Luk termostatventilerne, når der udluftes. Luk kortvarigt vinduerne helt op (såfremt der ikke er monteret et boligventilationssystem). Persienner: Rul persiennerne ned (hvis sådanne forefindes), når det bliver mørkt. Termostatventiler: Indstil termostatventilerne rigtigt. Radiatorer: Stil ikke noget umiddelbart foran radiatorerne og termostatventilerne. Brugsvandsopvarmning Cirkulationspumpe (se side 41): Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil dette via tidsprogrammet. Brugsvandsforbrug: Tag brusebad i stedet for karbad. Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat) Kortvarigt fravær (se siderne 46 og 49): Reducér ventilationstrinet f.eks. i forbindelse med en indkøbstur. Vælg Sparedrift eller driftsprogrammet Grunddrift. Ferie (se side 50): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Ventilationstrinet reduceres. Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. Anvendelse af egen strøm (i forbindelse med fotovoltaikanlæg) Brug den strøm, som Deres fotovoltaikanlæg producerer, til Deres varmeanlæg (se side 52). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere informationer om varmepumpereguleringens energisparefunktioner. 13

14 Indledende informationer Gode råd til større komfort Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Nominel rumtemperatur, se side 19): I basismenuen er det altid muligt at indstille den temperatur, som De finder behagelig. Foretrukket varmekreds (se side 56): Hvis Deres varmeanlæg består af flere varmekredse, kan De foretage de vigtigste indstillinger for en foretrukket varmekreds direkte i basismenuen. Tidsprogram (se side 31): Brug tidsprogrammet. I tidsprogrammet kan der indstilles tidsfaser med forskellige rumtemperaturer, f.eks. højere om dagen end om natten. Kedelvandsbufferbeholder (hvis forefindes, se side 32): Indstil tidsprogrammet for kedelvandsbufferbeholderen, så der altid er tilstrækkelig varme til rådighed for varmekredsene, f.eks. for at kompensere for spærretider fra elforsyningsselskabet. Varmekarakteristik (se side 33): Ved hjælp af varmekarakteristikken kan varmeanlægget tilpasses individuelt til varmebehovet i rummene. Ved korrekt indstilling sikres det, at komforttemperaturen nås året rundt. Partydrift (se side 35): Indstil Partydrift, hvis rummene skal opvarmes med en temperatur, som afviger fra tidsprogrammet. Eksempel: Sidst på aftenen er der i tidsprogrammet indstillet sænket rumtemperatur, men gæsterne bliver længere. Brugsvandsopvarmning Tidsprogram (se siderne 40 og 41): Brug tidsprogrammet til indstilling af brugsvandsopvarmningen. I tidsprogrammet kan De indstille tidsfaser med forskellige brugsvandstemperaturer, f.eks. en højere temperatur om morgenen end om dagen. Brug tidsprogrammet til indstilling af cirkulationspumpen. Der er varmt brugsvand med den ønskede temperatur til rådighed ved tappestederne i de indstillede tidsfaser. Tilkoblingsoptimering (se side 41): Med tilkoblingsoptimeringen er varmtvandsbeholderen opvarmet til den indstillede temperatur ved begyndelsen af hver tidsfase. Frakoblingsoptimering (se side 41): Med frakoblingsoptimeringen opvarmes varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur ved afslutningen af hver tidsfase. Ekstraordinær brugsvandsopvarmning (se side 42): Med 1x brugsv.opvarmn. opvarmes varmtvandsbeholderen med det samme af enheden uafhængigt af tidsprogrammet. Komfortfunktion (se side 43): Så snart der aftappes en større mængde varmt brugsvand fra varmtvandsbeholderen, efteropvarmes varmtvandsbeholderen hurtigst muligt i Komfortfunktion. 14

15 Indledende informationer Gode råd til større komfort (fortsat) Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat) Intensiv drift (se side 48): I Intensiv drift udskiftes luften i rummene hyppigere, f.eks. ved madlavning. Støjsvag drift Støjsvag drift (se side 44): Indstil tidsprogrammet for støjsvag drift f.eks. for at reducere støjniveauet på udedelen om natten. 15

16 Om betjeningen Åbning af varmepumpereguleringen 14 C 21 C Betjeningsenhed De kan foretage alle indstillinger på Deres varmepumperegulering centralt på betjeningsenheden. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen 14 C 21 C De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. 16 Til åbning af Betjeningshenvisninger (se næste kapitel) eller yderligere informationer vedr. den valgte menu. Til åbning af den udvidede menu.

17 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) Der er to betjeningsniveauer til rådighed: Basismenuen: Se side 18. Den udvidede menu: Se side 19. Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, aktiveres strømsparefunktionen (se side 20).. Betjeningshenvisninger De modtager oplysninger vedr. betjeningen i form af en kort vejledning. Sådan åbnes Betjeningshenvisninger : Strømsparefunktionen er aktiveret (se side 20): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten, indtil basismenuen vises (se side 18). Tryk på tasten Symboler Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Visninger: Frostsikring er aktiv. Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket rumtemperatur Partydrift til rumopvarmning er aktiv. Sparedrift til rumopvarmning er aktiv. Kompressor kører. Ventilator. Brænder i drift Servicetekniker-testkørsel er aktiv. I forbindelse med et fotovoltaikanlæg: Egen strøm udnyttes. Varmekredse: VK... Varmekreds... Driftsprogrammer: Driftsprogrammer til opvarmning, varmt brugsvand:,, : Vedr. symbolernes betydning, se side 23 Driftsprogrammer til ventilation: Ventilationstrin 0 til 4 afhængigt af det indstillede driftsprogram, se side 24. Ventilationstrin (i forbindelse med et ventilationsapparat): 0 Ingen ventilation 1 Minimal luftvolumenstrøm 2 Reduceret luftvolumenstrøm 3 Normal luftvolumenstrøm 4 Maksimal luftvolumenstrøm 17

18 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) 2 Frostsikring af ventilationsapparat er aktiv. Symbol ved eksempel på ventilationstrin 2 2 Forvarmer til ventilationsapparat er aktiv (hvis den forefindes). Symbol ved eksempel på ventilationstrin 2 Ventilationsapparat er afbrudt på netafbryderen. Meldinger: Fejl Advarsel Henvisning Basismenu I basismenuen kan der foretages og forespørges på følgende indstillinger for den foretrukne varmekreds (D): Nominel rumtemperatur Driftsprogram Sådan åbnes basismenuen: Strømsparefunktionen er aktiv (se side 20): Tryk på tasten OK. De befinder Dem i den udvidede menu (se side 19): Tryk på tasten, indtil basismenuen vises. D A VK1 B C 14 C 21 C Fælles fremløbstemp. 40 C A Driftsprogram til den foretrukne varmekreds (D) B Aktuel udetemperatur C Nominel rumtemperatur for den foretrukne varmekreds (D) 18 D Foretrukket varmekreds (se side 56) Ingen visning, hvis der kun findes en varmekreds.

19 Om betjeningen Basismenu (fortsat) Basis-menuen kan ved særlige anlægsudførelser afvige fra denne visning (se side 65). Indstillingerne for den foretrukne varmekreds kan også foretages i den udvidede menu (se side 19). Indstillinger for en evt. yderligere tilsluttet varmekreds kan kun foretages i den udvidede menu. Indstillinger for ventilationen (hvis til rådighed) kan kun foretages i den udvidede menu. Deres VVS-firma kan spærre for betjeningen af basismenuen. I så fald kan der hverken foretages indstillinger i basismenuen eller i den udvidede menu. Der vises Betjening spærret. Indstilling af normal rumtemperatur for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi OK for at bekræfte. Indstilling af driftsprogram for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram OK for at bekræfte. Udvidet menu I den udvidede menu kan De foretage og forespørge på alle indstillinger for funktionerne på varmepumpereguleringen, f.eks. ferieprogram og tidsprogrammer. Menuoversigten findes på side 80. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparefunktionen er aktiv: Tryk på tasterne OK og efter hinanden. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten Deres VVS-firma kan spærre for betjeningen af den udvidede menu. I så fald kan De kun forespørge på meldingerne (se side 61) og i undtagelsestilfælde aktivere den manuelle drift (se side 63). 19

20 Om betjeningen Udvidet menu (fortsat) Menu E Opvarmning Brugsvand Anlæg Varmestyring Videre med i OK E Dialoglinje Sådan betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, aktiveres strømsparefunktionen. Lyset på displayet bliver svagere. Strømsparefunktion B C B Aktuel udetemperatur C Nominel rumtemperatur Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 18). 20

21 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 19). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 20) modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. På den følgende illustration vises fremgangsmåden med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel. Illustrationen indeholder indstillingen uden og med valg af varmekredsen samt forskellige dialoglinjer. Indstillingerne for rumopvarmning kan foretages for hver varmekreds. Derfor er det nødvendigt, at De vælger den ønskede varmekreds, før de pågældende indstillinger (f.eks. rumtemperatur). 21

22 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) VK1 14 C 21 C Fælles fremløbstemp. 40 C Menu Opvarmning Brugsvand Anlæg Varmestyring Videre med Varmekreds 1 OK Partydrift ê Sparedrift ê Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Vælg med ( v / v i OK Ù VK1 Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Videre med OK VK1 OK ê ê Varmekreds 2 Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Videre med Ù VK1 VK2 Ú OK ê ê OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK2 20 C 20 C Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK1 22 C Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK2 22 C Overtag med OK Overtag med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK2 22 C 22 C Overtaget Overtaget 22

23 Om betjeningen Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Varmekredse VK1, VK2 Anlægsudførelse med brugsvandsopvarmning Anlægsudførelse uden brugsvandsopvarmning Symbol Driftsprogram Symbol Driftsprogram Afbrudt drift Afbrudt drift Kun brugsvand Opvarmning og Opvar. brugsvand (fabriksindstilling) Symbol Driftsprogram Funktion Rumopvarmning og brugsvandsopvarmning Opvarmning og brugsvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Kun brugsvand Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Ingen rumopvarmning Frostsikring af en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Rumopvarmning Opvar. Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). 23

24 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) Symbol Driftsprogram Funktion Frostsikring Afbrudt drift Ingen rumopvarmning Ingen brugsvandsopvarmning Frostsikringen på enheden, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Driftsprogrammer til ventilation Driftsprogram Driftsstatus Luftvolumenstrøm Ventilationstrin Afbrudt drift Ingen ventilation 0 Grunddrift Minimal luftvolumenstrøm 1 Automatisk ventilation Særlige driftsprogrammer Sænket Sænket luftvolumenstrøm 2 Normal Normal luftvolumenstrøm 3 Intensiv Maksimal luftvolumenstrøm 4 Visning i basismenuen 14 C 21 C Gulvtørring Fælles fremløbstemp. F VK1 40 C Særlige driftsprogrammer F: Gulvtørring Denne funktion aktiveres af VVS-firmaet. Gulvet tørres korrekt iht. materialet efter et fast indstillet tidsprogram (temperatur-tids-profil). Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Ekstern tilkobling Varmepumpereguleringen styres af en overordnet regulering. Eksternt program Driftsprogrammet blev omstillet vha. et kommunikationsinterface (f.eks. Vitocom 100). Ferieprogram Se side

25 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) I den udvidede menu kan De aflæse det aktuelle driftsprogram under Information (se side 59). Tidsprogram Efterfølgende forklares fremgangsmåden for indstillingen af et tidsprogram. Særlige forhold i forbindelse med de enkelte tidsprogrammer er beskrevet i de pågældende kapitler. Der kan indstilles et tidsprogram for følgende funktioner: Rumopvarmning (se side 31) Opvarmning af kedelvandsbufferbeholder (se side 32) Brugsvandsopvarmning (se side 40) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand (se side 41) Støjsvag drift (se side 44) Tariffer for strøm (se side 54) Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat, se side 47) I tidsprogrammet inddeles dagen i afsnit, såkaldte tidsfaser. De bestemmer, hvad der skal ske i disse tidsfaser, f.eks. hvornår rummene skal opvarmes med normal rumtemperatur. I den forbindelse skal der indstilles en driftsstatus for hver tidsfase. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage. Der kan vælges op til 8 tidsfaser pr. dag. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. Længden på denne tilpasses derefter i tidsdiagrammet. Den enkelte driftsstatus vises med forskellige bjælkehøjder i tidsdiagrammet. Hvis flere tidsfaser overlapper hinanden, har driftsstatussen med den højeste bjælke den højeste prioritet. I den udvidede menu kan De forespørge på tidsprogrammerne under Information (se side 59). Indstilling af et tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Udvidet menu: 2. Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds 4. Tidsprogram opvarmn. 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og (. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 25

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift VITODENS VITOLADENS 10/2013 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 12/2009 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vitocrossal 100, type CI1 med regulering Vitotronic 200, type GW7B til vejrkompenserende drift VITOCROSSAL 100 2/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsenhed, type LB1 4/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vejrkompenserende regulering til et flerkedelanlæg (kaskade) og til regulering af kedelvandstemperaturen i en kedel: Vitotronic 300, type CM1E Vitotronic 300,

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2B, 4,8 til 35,0 kw Væghængt kondenserende gaskedel Natur- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS 200-W 4/2009

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere