VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette produkt kan også anvendes af børn fra 8 år og ældre samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de deraf følgende farer.! Børn i nærheden af produktet skal holdes under opsyn. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Tilslutning af produktet Produktet må kun tilsluttes og tages i drift af autoriserede fagfolk. Produktet må kun anvendes med egnede brændselstyper. De gældende elektriske installationskrav skal overholdes. Ændringer af den eksisterende installation må kun udføres af autoriserede fagfolk. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må kun udføres af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Arbejder på produktet Indstillinger og arbejde på produktet må kun udføres i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Alt andet arbejde på produktet må kun udføres af autoriserede fagfolk. Åbn ikke produktet. Afmontér ikke dækpladerne. Komponenter eller installeret tilbehør må ikke ændres eller fjernes. Rørforbindelserne må ikke åbnes eller efterspændes. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Varme overflader kan medføre forbrændinger. Åbn ikke produktet. Rør ikke ved varme overflader på rør, armaturer og røggasrør uden isolering. Forholdsregler ved gaslugt Fare Udstrømmende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér farezonen. Gå udenfor og kontakt et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (uden for bygningen). Forholdsregler ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Slå varmeanlægget fra. Udluft opstillingsstedet. Luk dørene til opholdsrum. Forholdsregler ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Slå varmeanlægget fra. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Forholdsregler ved fejl på varmeanlægget Fare Fejlmeldinger henviser til defekter på varmeanlægget. Fejl, der ikke udbedres, kan have livsfarlige konsekvenser. Fejlmeldinger må ikke kvitteres flere gange med korte mellemrum. Kontakt VVS-firmaet, så det kan analysere årsagen og udbedre defekten. Opstillingsbetingelser Fare Lukkede friskluftåbninger fører til mangel på forbrændingsluft. Dette medfører ufuldstændig forbrænding og dannelse af livstruende kulilte. Eksisterende friskluftåbninger må ikke dækkes til eller lukkes. Der må ikke foretages efterfølgende ændringer af de bygningsmæssige forhold, som kan påvirke den sikre drift (f.eks. ledningsføring, beklædning eller skillevægge). 3

4 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Fare Let antændelige væsker og materialer (f.eks. benzin, opløsnings- og rengøringsmidler, maling eller papir) kan udløse mindre eksplosioner og brand. Sådanne stoffer må ikke opbevares eller anvendes i opstillingsrummet eller i umiddelbar nærhed af varmeanlægget.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Overhold de tilladte omgivelsestemperaturer iht. angivelserne i denne betjeningsvejledning. Enhed til indendørs opstilling: Undgå luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og kraftig støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. pga. permanent tørring af vasketøj). Fare Samtidig drift af enheden med udstyr med udluftningsføring ud i det fri kan medføre livstruende forgiftninger på grund af tilbagestrømning af røggasser. Foretag egnede foranstaltninger for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Kontakt evt. Deres VVS-firma. Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering eller udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. Udluftningsaggregater Hvis der anvendes udstyr med udluftningsåbninger ud i det fri (emhætter, udluftningsaggregater, klimaapparater), kan der opstå undertryk på grund af udsugningen. Samtidig drift af enheden kan medføre tilbagestrømning af røggasser. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Korrekt anvendelse Beskrivelse af enheden Første idrifttagning Tilladte omgivelsestemperaturer Fagbegreber Deres anlæg er forindstillet Gode råd om energibesparelse Gode råd til større komfort Om betjeningen Åbning af varmepumpereguleringen Betjeningsenhed Betjeningshenvisninger Symboler Basismenu Udvidet menu Sådan betjenes anlægget Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Driftsprogrammer til ventilation Særlige driftsprogrammer Tidsprogram Indstilling af et tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Effektiv indstilling af tidsprogram Sletning af tidsfase Til- og frakobling Tilkobling af enheden Frakobling af enheden Med frostsikring Uden frostsikring (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Rumtemperatur Indstilling af normal rumtemperatur til rumopvarmning Indstilling af sænket rumtemperatur til rumopvarmning Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til rumopvarmning Varmeanlæg med kedelvandsbufferbeholder Indstilling af tidsprogram for kedelvandsbufferbeholder

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Varmekarakteristik Indstilling af karakteristik for opvarmning Frakobling af rumopvarmning Komfortfunktion Partydrift Indstilling af Partydrift til rumopvarmning Afslutning af Partydrift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for opvarmning Afslutning af Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram til rumopvarmning Ændring af Ferieprogram Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Brugsvandstemperaturer Indstilling af normal brugsvandstemperatur Indstilling af forøget brugsvandstemperatur Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Tidsprogram Indstilling af tidsprogram til brugsvandsopvarmning Indstilling af tilkoblingsoptimering Indstilling af frakoblingsoptimering Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Aktivering af 1x brugsv.opvarmn Frakobling af brugsvandsopvarmning Komfortfunktion Komfortfunktion Støjsvag drift Ventilation Tilkobling af ventilation Frakobling af ventilation Aktivering af Afbrudt drift Frakobling af ventilation for filterskift Driftsprogram Indstilling af driftsprogram til ventilation Ventilation uden varmegenvinding Indstilling af rumtemperatur for ventilation Indstilling af minimumtemperatur for ventilation

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tidsprogram Indstilling af tidsprogram for ventilation Komfortfunktion Intensiv drift Indstilling af Intensiv drift for ventilation Afslutning af Intensiv drift Energibesparelsesfunktion Sparedrift Indstilling af Sparedrift for ventilation Afslutning Sparedrift Energibesparelsesfunktion Ferieprogram Indstilling af Ferieprogram til ventilation og rumopvarmning Afbrydelse eller sletning af Ferieprogram Strøm fra fotovoltaikanlægget (solceller) Udnyttelse af egen strøm Reguleringsstrategi for enheden Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrke på displayet Indtastning af navne på varmekredsene Indstilling af den foretrukne varmekreds i basismenuen Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Driftsdagbog Gulvtørring Forespørgsel på meldinger Manuel drift Skorstensfejer-testkørsel Særlige anlægsudførelser Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt brugsvand

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Det varme brugsvand er for varmt blinker og Henvisning vises blinker og Henvisning vises blinker og Fejl vises Spærring elforsyn. C5 vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Der vises Kontrollér filter Døre/vinduer er svære at åbne Døre/vinduer springer op, når de åbnes Vedligeholdelse Rengøring af varmeanlæg Inspektion og vedligeholdelse af varmeanlæg Varmtvandsbeholder (hvis forefindes) Sikkerhedsventil (varmtvandsbeholder) Beskadigede tilslutningsledninger Rengøring af boligventilationssystemet Rengøring af friskluft-/udluftningsventiler Rengøring af køkken-udluftningsventil Rengøring eller udskiftning af filtre Filtre i ventilationsapparatet Udskiftning af udluftningsventilernes filtre Tilbagestilling af servicemelding Bilag Kølemiddel Oversigt over den udvidede menu

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Begrebsforklaringer Anlægsudførelse Driftsprogram Driftsstatus Udnyttelse af egen strøm Spærring fra elforsyningsselskabet Gulvvarmeanlæg Støjsvag drift Opvarmning Varmekarakteristik Varmekredse Varmekredspumpe Kedelvandsbufferbeholder Kontrolleret boligventilation Ventilation Blandeventil Primær energifaktor Rumtemperatur Reguleringsstrategi for enheden Sikkerhedsventil Sekundær pumpe Sommerdrift Beholderladepumpe Kompressor Vejrkompenserende opvarmning Boligventilation Tidsprogram Cirkulationspumpe Stikordsregister

10 Indledende informationer Korrekt anvendelse Udstyret må kun installeres og anvendes i lukkede varmesystemer i henhold til EN under hensyntagen til de tilhørende montage-, service- og betjeningsvejledninger. Det er udelukkende beregnet til opvarmning af kedelvand i drikkevandskvalitet. Den korrekte anvendelse forudsætter, at der er foretaget en stationær installation i forbindelse med anlægsspecifikt tilladte komponenter. Erhvervsmæssig eller industriel anvendelse med et andet formål end til bygningsopvarmning eller brugsvandsopvarmning anses for ukorrekt. Al anden brug skal godkendes af producenten i hvert enkelt tilfælde. Fejlagtig brug af udstyret eller ukorrekt betjening (f.eks. hvis brugeren åbner udstyret) er forbudt og fører til ansvarsfraskrivelse. Det anses også for fejlagtig brug, hvis der foretages funktionsmæssige ændringer af komponenterne i varmesystemet (f.eks. på grund af lukning af røggas- og friskluftveje). Enheden er udelukkende beregnet til brug i private hjem, hvilket betyder at også personer, der ikke er instruerede i brugen, kan betjene udstyret sikkert. Beskrivelse af enheden Hybrid-varmepumper består af en kondenserende enhed og et varmepumpemodul. Varmepumpemodulet udnytter den omgivende luft som varmekilde. Til det formål installeres der en udedel uden for bygningen. Den kondenserende enhed udnytter gas som varmekilde. Gasbrænderen er integreret i hybrid-varmepumpens indedel. Alle funktioner styres af varmepumpereguleringen Vitotronic 200, type WO1C. 10

11 Indledende informationer Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Som bruger af et nyt fyringsanlæg er De forpligtet til omgående at tilmelde dette fyringsanlæg hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren giver også oplysninger om de andre arbejder, som skal udføres på Deres fyringsanlæg (f.eks. regelmæssige målinger, rengøring). Alle varmepumpereguleringens funktioner beskrives i denne betjeningsvejledning. Nogle funktioner kræver særligt tilbehør. Disse funktioner er ikke markeret specielt. Kontakt Deres VVS-firma for eventuelle spørgsmål vedrørende enheden og varmeanlæggets funktioner og tilbehør. Tilladte omgivelsestemperaturer Indedel: Tilladte omgivelsestemperaturer 5 C til 35 C Ventilationsapparat Vitovent 300-F: Tilladte omgivelsestemperaturer 2 C til 35 C Udedel: Tilladte omgivelsestemperaturer for type HAWB-M 222.A26 og HAWB-M 222.A29: 15 C til 35 C Tilladte omgivelsestemperaturer for type HAWB 222.A29: 20 C til 35 C Fagbegreber Af hensyn til bedre forståelse af varmepumpereguleringens funktioner forklares enkelte fagbegreber nærmere. Disse fagbegreber er markeret på følgende måde: Yderligere informationer kan findes i kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. 11

12 Indledende informationer Deres anlæg er forindstillet Deres varmeanlæg er forindstillet fra fabrikken og dermed driftsklart: Rumopvarmning Rummene opvarmes mellem kl. 00:00 til 24:00 med 20 C Nominel rumtemperatur (normal rumtemperatur). Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, bliver denne opvarmet. Brugsvandsopvarmning Det varme brugsvand opvarmes alle dage mellem kl. 00:00 og 24:00 til 50 C Nom. brugsvandstemp. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Frostsikring Frostsikringen af enheden, varmtvandsbeholder og evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Boligventilation med Vitovent 300-F Fra kl. 00:00 til 24:00: Boligventilation i driftsstatus Normal Vinter-/sommertidsindstilling Ændringen sker automatisk. Dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt indstilles af Deres VVS-firma. De kan til enhver tid ændre indstillingerne individuelt efter Deres ønsker. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle indstillinger. Gode råd om energibesparelse Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Nominel rumtemperatur, se side 30): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke den normale rumtemperatur på over 20 C. Tidsprogram (se side 31): Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten (ikke hensigtsmæssig ved gulvvarmeanlæg). Indstil dette via tidsprogrammet. Driftsprogram: Hvis De ikke har behov for rumopvarmning, skal De vælge et af følgende driftsprogrammer: Kun brugsvand (se side 39): Hvis De ikke ønsker rumopvarmning om sommeren, men har behov for varmt brugsvand. Afbrudt drift (se side 28): Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har behov for varmt brugsvand. Kortvarigt fravær (se side 36): Sænk rumtemperaturen, f.eks. i forbindelse med en indkøbstur (ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med gulvvarmeanlæg). Vælg Sparedrift. 12

13 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) Ferie (se side 36): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. I forbindelse med et ventilationsapparat sænkes ventilationstrinet. Udluftning: Luk termostatventilerne, når der udluftes. Luk kortvarigt vinduerne helt op (såfremt der ikke er monteret et boligventilationssystem). Persienner: Rul persiennerne ned (hvis sådanne forefindes), når det bliver mørkt. Termostatventiler: Indstil termostatventilerne rigtigt. Radiatorer: Stil ikke noget umiddelbart foran radiatorerne og termostatventilerne. Brugsvandsopvarmning Cirkulationspumpe (se side 41): Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil dette via tidsprogrammet. Brugsvandsforbrug: Tag brusebad i stedet for karbad. Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat) Kortvarigt fravær (se siderne 46 og 49): Reducér ventilationstrinet f.eks. i forbindelse med en indkøbstur. Vælg Sparedrift eller driftsprogrammet Grunddrift. Ferie (se side 50): Hvis De rejser bort, skal De indstille Ferieprogram : Ventilationstrinet reduceres. Rumtemperaturen sænkes, og brugsvandsopvarmningen frakobles. Anvendelse af egen strøm (i forbindelse med fotovoltaikanlæg) Brug den strøm, som Deres fotovoltaikanlæg producerer, til Deres varmeanlæg (se side 52). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere informationer om varmepumpereguleringens energisparefunktioner. 13

14 Indledende informationer Gode råd til større komfort Rumopvarmning Normal rumtemperatur ( Nominel rumtemperatur, se side 19): I basismenuen er det altid muligt at indstille den temperatur, som De finder behagelig. Foretrukket varmekreds (se side 56): Hvis Deres varmeanlæg består af flere varmekredse, kan De foretage de vigtigste indstillinger for en foretrukket varmekreds direkte i basismenuen. Tidsprogram (se side 31): Brug tidsprogrammet. I tidsprogrammet kan der indstilles tidsfaser med forskellige rumtemperaturer, f.eks. højere om dagen end om natten. Kedelvandsbufferbeholder (hvis forefindes, se side 32): Indstil tidsprogrammet for kedelvandsbufferbeholderen, så der altid er tilstrækkelig varme til rådighed for varmekredsene, f.eks. for at kompensere for spærretider fra elforsyningsselskabet. Varmekarakteristik (se side 33): Ved hjælp af varmekarakteristikken kan varmeanlægget tilpasses individuelt til varmebehovet i rummene. Ved korrekt indstilling sikres det, at komforttemperaturen nås året rundt. Partydrift (se side 35): Indstil Partydrift, hvis rummene skal opvarmes med en temperatur, som afviger fra tidsprogrammet. Eksempel: Sidst på aftenen er der i tidsprogrammet indstillet sænket rumtemperatur, men gæsterne bliver længere. Brugsvandsopvarmning Tidsprogram (se siderne 40 og 41): Brug tidsprogrammet til indstilling af brugsvandsopvarmningen. I tidsprogrammet kan De indstille tidsfaser med forskellige brugsvandstemperaturer, f.eks. en højere temperatur om morgenen end om dagen. Brug tidsprogrammet til indstilling af cirkulationspumpen. Der er varmt brugsvand med den ønskede temperatur til rådighed ved tappestederne i de indstillede tidsfaser. Tilkoblingsoptimering (se side 41): Med tilkoblingsoptimeringen er varmtvandsbeholderen opvarmet til den indstillede temperatur ved begyndelsen af hver tidsfase. Frakoblingsoptimering (se side 41): Med frakoblingsoptimeringen opvarmes varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur ved afslutningen af hver tidsfase. Ekstraordinær brugsvandsopvarmning (se side 42): Med 1x brugsv.opvarmn. opvarmes varmtvandsbeholderen med det samme af enheden uafhængigt af tidsprogrammet. Komfortfunktion (se side 43): Så snart der aftappes en større mængde varmt brugsvand fra varmtvandsbeholderen, efteropvarmes varmtvandsbeholderen hurtigst muligt i Komfortfunktion. 14

15 Indledende informationer Gode råd til større komfort (fortsat) Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat) Intensiv drift (se side 48): I Intensiv drift udskiftes luften i rummene hyppigere, f.eks. ved madlavning. Støjsvag drift Støjsvag drift (se side 44): Indstil tidsprogrammet for støjsvag drift f.eks. for at reducere støjniveauet på udedelen om natten. 15

16 Om betjeningen Åbning af varmepumpereguleringen 14 C 21 C Betjeningsenhed De kan foretage alle indstillinger på Deres varmepumperegulering centralt på betjeningsenheden. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen 14 C 21 C De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. 16 Til åbning af Betjeningshenvisninger (se næste kapitel) eller yderligere informationer vedr. den valgte menu. Til åbning af den udvidede menu.

17 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) Der er to betjeningsniveauer til rådighed: Basismenuen: Se side 18. Den udvidede menu: Se side 19. Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, aktiveres strømsparefunktionen (se side 20).. Betjeningshenvisninger De modtager oplysninger vedr. betjeningen i form af en kort vejledning. Sådan åbnes Betjeningshenvisninger : Strømsparefunktionen er aktiveret (se side 20): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten, indtil basismenuen vises (se side 18). Tryk på tasten Symboler Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Visninger: Frostsikring er aktiv. Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket rumtemperatur Partydrift til rumopvarmning er aktiv. Sparedrift til rumopvarmning er aktiv. Kompressor kører. Ventilator. Brænder i drift Servicetekniker-testkørsel er aktiv. I forbindelse med et fotovoltaikanlæg: Egen strøm udnyttes. Varmekredse: VK... Varmekreds... Driftsprogrammer: Driftsprogrammer til opvarmning, varmt brugsvand:,, : Vedr. symbolernes betydning, se side 23 Driftsprogrammer til ventilation: Ventilationstrin 0 til 4 afhængigt af det indstillede driftsprogram, se side 24. Ventilationstrin (i forbindelse med et ventilationsapparat): 0 Ingen ventilation 1 Minimal luftvolumenstrøm 2 Reduceret luftvolumenstrøm 3 Normal luftvolumenstrøm 4 Maksimal luftvolumenstrøm 17

18 Om betjeningen Betjeningsenhed (fortsat) 2 Frostsikring af ventilationsapparat er aktiv. Symbol ved eksempel på ventilationstrin 2 2 Forvarmer til ventilationsapparat er aktiv (hvis den forefindes). Symbol ved eksempel på ventilationstrin 2 Ventilationsapparat er afbrudt på netafbryderen. Meldinger: Fejl Advarsel Henvisning Basismenu I basismenuen kan der foretages og forespørges på følgende indstillinger for den foretrukne varmekreds (D): Nominel rumtemperatur Driftsprogram Sådan åbnes basismenuen: Strømsparefunktionen er aktiv (se side 20): Tryk på tasten OK. De befinder Dem i den udvidede menu (se side 19): Tryk på tasten, indtil basismenuen vises. D A VK1 B C 14 C 21 C Fælles fremløbstemp. 40 C A Driftsprogram til den foretrukne varmekreds (D) B Aktuel udetemperatur C Nominel rumtemperatur for den foretrukne varmekreds (D) 18 D Foretrukket varmekreds (se side 56) Ingen visning, hvis der kun findes en varmekreds.

19 Om betjeningen Basismenu (fortsat) Basis-menuen kan ved særlige anlægsudførelser afvige fra denne visning (se side 65). Indstillingerne for den foretrukne varmekreds kan også foretages i den udvidede menu (se side 19). Indstillinger for en evt. yderligere tilsluttet varmekreds kan kun foretages i den udvidede menu. Indstillinger for ventilationen (hvis til rådighed) kan kun foretages i den udvidede menu. Deres VVS-firma kan spærre for betjeningen af basismenuen. I så fald kan der hverken foretages indstillinger i basismenuen eller i den udvidede menu. Der vises Betjening spærret. Indstilling af normal rumtemperatur for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi OK for at bekræfte. Indstilling af driftsprogram for den foretrukne varmekreds Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram OK for at bekræfte. Udvidet menu I den udvidede menu kan De foretage og forespørge på alle indstillinger for funktionerne på varmepumpereguleringen, f.eks. ferieprogram og tidsprogrammer. Menuoversigten findes på side 80. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparefunktionen er aktiv: Tryk på tasterne OK og efter hinanden. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på tasten Deres VVS-firma kan spærre for betjeningen af den udvidede menu. I så fald kan De kun forespørge på meldingerne (se side 61) og i undtagelsestilfælde aktivere den manuelle drift (se side 63). 19

20 Om betjeningen Udvidet menu (fortsat) Menu E Opvarmning Brugsvand Anlæg Varmestyring Videre med i OK E Dialoglinje Sådan betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, aktiveres strømsparefunktionen. Lyset på displayet bliver svagere. Strømsparefunktion B C B Aktuel udetemperatur C Nominel rumtemperatur Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 18). 20

21 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 19). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 20) modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. På den følgende illustration vises fremgangsmåden med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel. Illustrationen indeholder indstillingen uden og med valg af varmekredsen samt forskellige dialoglinjer. Indstillingerne for rumopvarmning kan foretages for hver varmekreds. Derfor er det nødvendigt, at De vælger den ønskede varmekreds, før de pågældende indstillinger (f.eks. rumtemperatur). 21

22 Om betjeningen Sådan betjenes anlægget (fortsat) VK1 14 C 21 C Fælles fremløbstemp. 40 C Menu Opvarmning Brugsvand Anlæg Varmestyring Videre med Varmekreds 1 OK Partydrift ê Sparedrift ê Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Vælg med ( v / v i OK Ù VK1 Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Videre med OK VK1 OK ê ê Varmekreds 2 Partydrift Sparedrift Rumtemperatur nominel Red. rumtemp. nominel Videre med Ù VK1 VK2 Ú OK ê ê OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK2 20 C 20 C Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK1 22 C Ændring med ( V eller v Rumtemperatur nominel VK2 22 C Overtag med OK Overtag med OK OK OK Rumtemperatur nominel VK1 Rumtemperatur nominel VK2 22 C 22 C Overtaget Overtaget 22

23 Om betjeningen Driftsprogram Driftsprogrammer for opvarmning, varmt brugsvand, frostsikring Varmekredse VK1, VK2 Anlægsudførelse med brugsvandsopvarmning Anlægsudførelse uden brugsvandsopvarmning Symbol Driftsprogram Symbol Driftsprogram Afbrudt drift Afbrudt drift Kun brugsvand Opvarmning og Opvar. brugsvand (fabriksindstilling) Symbol Driftsprogram Funktion Rumopvarmning og brugsvandsopvarmning Opvarmning og brugsvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Kun brugsvand Det varme brugsvand opvarmes i henhold til indstillingerne for brugsvandstemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Ingen rumopvarmning Frostsikring af en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Rumopvarmning Opvar. Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet (se kapitlet Rumopvarmning ). 23

24 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) Symbol Driftsprogram Funktion Frostsikring Afbrudt drift Ingen rumopvarmning Ingen brugsvandsopvarmning Frostsikringen på enheden, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Driftsprogrammer til ventilation Driftsprogram Driftsstatus Luftvolumenstrøm Ventilationstrin Afbrudt drift Ingen ventilation 0 Grunddrift Minimal luftvolumenstrøm 1 Automatisk ventilation Særlige driftsprogrammer Sænket Sænket luftvolumenstrøm 2 Normal Normal luftvolumenstrøm 3 Intensiv Maksimal luftvolumenstrøm 4 Visning i basismenuen 14 C 21 C Gulvtørring Fælles fremløbstemp. F VK1 40 C Særlige driftsprogrammer F: Gulvtørring Denne funktion aktiveres af VVS-firmaet. Gulvet tørres korrekt iht. materialet efter et fast indstillet tidsprogram (temperatur-tids-profil). Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Ekstern tilkobling Varmepumpereguleringen styres af en overordnet regulering. Eksternt program Driftsprogrammet blev omstillet vha. et kommunikationsinterface (f.eks. Vitocom 100). Ferieprogram Se side

25 Om betjeningen Driftsprogram (fortsat) I den udvidede menu kan De aflæse det aktuelle driftsprogram under Information (se side 59). Tidsprogram Efterfølgende forklares fremgangsmåden for indstillingen af et tidsprogram. Særlige forhold i forbindelse med de enkelte tidsprogrammer er beskrevet i de pågældende kapitler. Der kan indstilles et tidsprogram for følgende funktioner: Rumopvarmning (se side 31) Opvarmning af kedelvandsbufferbeholder (se side 32) Brugsvandsopvarmning (se side 40) Cirkulationspumpe til varmt brugsvand (se side 41) Støjsvag drift (se side 44) Tariffer for strøm (se side 54) Boligventilation (i forbindelse med ventilationsapparat, se side 47) I tidsprogrammet inddeles dagen i afsnit, såkaldte tidsfaser. De bestemmer, hvad der skal ske i disse tidsfaser, f.eks. hvornår rummene skal opvarmes med normal rumtemperatur. I den forbindelse skal der indstilles en driftsstatus for hver tidsfase. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage. Der kan vælges op til 8 tidsfaser pr. dag. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. Længden på denne tilpasses derefter i tidsdiagrammet. Den enkelte driftsstatus vises med forskellige bjælkehøjder i tidsdiagrammet. Hvis flere tidsfaser overlapper hinanden, har driftsstatussen med den højeste bjælke den højeste prioritet. I den udvidede menu kan De forespørge på tidsprogrammerne under Information (se side 59). Indstilling af et tidsprogram med eksemplet rumopvarmning Udvidet menu: 2. Opvarmning 3. Evt. / for den ønskede varmekreds 4. Tidsprogram opvarmn. 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og (. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 25

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere