: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen"

Transkript

1 : Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr /SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen den 2. august 2005 kontrolbesøg hos nogle af branchens virksomheder. 2. Da der er tale om en branche med ca virksomheder, var det i sagens natur ikke muligt at aflægge besøg hos samtlige virksomheder. Styrelsen udvalgte derfor 5 virksomheder, som mentes at have deltaget i aktiviteterne.[1] 3. Efter kontrolbesøgene den 2. august er undersøgelsen udvidet til at omfatte en række andre vvs-virksomheder, ligesom styrelsen har indhentet materiale vedrørende konkrete entrepriser og holdt møder med relevante bygherrer/rådgivere. 4. Styrelsen er i dag i besiddelse af såkaldte sortbogsregnskaber, der tegner et billede af, at der før i tiden er foregået tilbudskoordinering i vvs-branchen på samme måde, som det blev afsløret i sagen om el-kartellet. 5. Et sortbogsregnskab er et regnskab over, hvem der har vundet konkrete udbud, og angiver dermed også, hvem der har til gode at vinde fremtidige udbudte arbejder. I et sortbogsregnskab findes et ark for hver virksomhed, som bogens ejer i tidens løb har koordineret tilbud med. 6. Sortbogsregnskaberne går langt tilbage i tiden og udgør således et indicium for, at tilbudskoordinering har været praktiseret blandt virksomheder i vvs-branchen. Regnskaberne dækker over en årrække op til efteråret 1998, hvor elkartellet blev afsløret, og omfatter 113 virksomheder, der angiveligt i større eller mindre grad har medvirket i koordinering af ca. 700 entrepriser til en samlet værdi af ca. 1,8 mia. kr. 7. Denne redegørelse gengiver naturligvis kun de forhold, som kan udledes af det materiale, herunder sortbogsregnskaberne, som styrelsen i den forløbne periode er kommet i besiddelse af. Det er således ikke muligt at sige noget endegyldigt om omfanget af muligt koordinerede entrepriser, hhv. antallet af evt. deltagere heri. 8. Konkurrencestyrelsen har via materialet, der blev indhentet ved kontrolbesøgene, via møder med de virksomheder, der har været direkte inddraget i undersøgelsen, og via kontakt med en række andre virksomheder og personer med kendskab til branchen søgt at afdække, om branchen har fortsat de aktiviteter, der har fundet sted indtil Selv om enkelte kilder har givet udtryk for, at der efter deres mening stadig foregår tilbudskoordinering, men nu i en mere sofistikeret form, har ingen af kilderne villet stå åbent frem, og der er ikke fremkommet konkrete og dokumenterbare eksempler på tilbudskoordinering i nyere tid (dvs. efter slutningen af 1998). 10. Det betyder, at de entrepriser, hvor der er indicier for tilbudskoordinering, som underbygges af sortbogsregnskaber, ligger så langt tilbage i tiden, at den 5-årige forældelsesfrist for strafansvar i 23, stk. 4, finder anvendelse. 11. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse i denne sag, jf. konkurrencelovens 14, idet det vil kræve både langvarige og ressourcekrævende undersøgelser af et stort antal forhold og virksomheder. For det andet vil en sådan afgørelse ikke have nogen umiddelbar retsvirkning, og styrelsens arbejde vil derfor ikke stå mål med ressourceforbruget. 12. Ved siden af det strafferetlige ansvar er der imidlertid også bygherrernes interesse i at kunne gøre et eventuelt erstatningsansvar gældende. I så henseende antages forældelsesfristen på 5 år først at løbe fra det tidspunkt, hvor skadelidte altså bygherren får viden om, at der er lidt et tab som følge af en lovovertrædelse, fx fra det tidspunkt, hvor et kartel afsløres. Der må dog maksimalt være gået 20 år fra skadestidspunktet, fx dato for tilbudsafgivelsen. 13. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at der er behov for at offentliggøre denne redegørelse, idet den kan lette udbydernes mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at agere, fx ved at rejse erstatningskrav.

2 14. Dette kan ske ved i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 3, at offentliggøre dette notat samt en liste over de ca. 700 entrepriser, der fremgår af de sortbogsregnskaber, som Konkurrencestyrelsen er i besiddelse af. 15. Selv om offentliggørelse efter 13, stk. 3, ikke kan karakteriseres som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, har styrelsen alligevel fundet det rigtigst at forelægge notatet og listen for de berørte virksomheder. Nogle af de hørte virksomheder har peget på, at 13, stk. 3, ikke giver hjemmel til offentliggørelse af hverken notatet eller entrepriselisten, der ifølge disse virksomheder indeholder virksomhedsspecifikke oplysninger samt fortrolige oplysninger omfattet af lovens 13, stk Som det fremgår af listen, er der imidlertid alene tale om angivelse af a) dato for tilbudsafgivelse, b) hvilke entrepriser det drejer sig om, c) vindende tilbudssum samt d) antallet af bydende. Listen indeholder derimod ikke nogen angivelse af virksomhedsnavne eller oplysninger af fortrolig karakter. Listen gør det således ikke muligt for andre end kontraktsparterne at identificere konkrete virksomheder, hvorimod udenforstående ikke umiddelbart vil kunne bruge listen til at skaffe sig oplysninger om enkeltvirksomheder. 17. Efter konkurrencelovens 13, stk. 3, kan Konkurrencerådet offentliggøre oplysninger om rådets virksomhed og generelle redegørelser, dog forudsat at forvaltningslovens regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger ikke tilsidesættes. 18. Listen indgår som en naturlig del af Konkurrencestyrelsens redegørelse for undersøgelsen af vvs-branchen, og således som notatet og listen er udformet (uden virksomhedsspecifikke oplysninger), finder styrelsen det ubetænkeligt, at der sker offentliggørelse efter konkurrencelovens 13, stk Styrelsen finder heller ikke, at oplysningerne kan karakteriseres som forretningshemmeligheder, hvis offentliggørelse kan undtages i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 4. Notatet er anonymiseret, og i entrepriselisten er de angivne tilbudssummer for det første gamle oplysninger, der ikke længere kan anses for at udgøre en forretningshemmelighed. For det andet kan det ikke af oplysningerne udledes, hvilket konkret arbejde der er udført for de angivne beløb. For det tredje kan hverken tilbudssum eller antal bydende relateres til specifikke virksomheder af andre end kontraktsparterne, og for disse parter er der tale om allerede kendte oplysninger. Beslutning 20. Resultatet af Konkurrencestyrelsens undersøgelse af kartelaktiviteter i vvs-branchen offentliggøres i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 3, i form af denne redegørelse samt listen over de entrepriser, der fremgår af sortbogsregnskaberne. 21. Det meddeles de involverede virksomheder, at Konkurrencerådet ikke finder, at entrepriselisten indeholder oplysninger, der bør undtages i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 4. Konkurrencestyrelsens undersøgelse Baggrund for undersøgelsen 22. Konkurrencestyrelsen overvejer løbende, om der er grund til at mistænke forskellige brancher for kartelvirksomhed. Bl.a. har vvs-branchen været i styrelsens søgelys. 23. Ingen af styrelsens kontakter, heller ikke de kilder, der selv har henvendt sig til styrelsen om uregelmæssigheder i vvsbranchen, har imidlertid kunnet eller ønsket at pege på konkrete virksomheder og/eller konkrete entrepriser. 24. Dét var situationen indtil den 1. august 2005, hvor Konkurrencestyrelsen blev kontaktet af en journalist på Berlingske Tidende, der oplyste, at avisen næste dag ville bringe en artikel om påstået kartelvirksomhed i vvs-branchen. I samme forbindelse modtog styrelsen oplysning om navngivne virksomheder, som journalistens kilde havde refereret til, og som angiveligt skulle være direkte involveret i et vvs-kartel. 25. På denne baggrund gennemførte styrelsen kontrolbesøg hos 5 vvs-virksomheder den 2. august 2005.

3 Markedet, dets aktører og deres organisering 26. Der findes ca autoriserede vvs-virksomheder[2] på det danske marked med en samlet omsætning (i 2003) på 15,168 mia. kr.[3] Omkring 2/3 af virksomhederne er små servicevirksomheder med under 10 ansatte, og kun omkring virksomheder har mere end 50 ansatte af disse installatører er organiseret i Tekniq, der siden 2002 har været fælles brancheorganisation for Dansk VVS og ELFO (el-installatører-nes brancheforening). 28. Som en tværfaglig undersektion af Tekniq findes Teknikentreprenøren, der er en forening af 10 store installationsvirksomheder, som er i stand til at afgive tilbud på samlede teknikentrepriser, dvs. entrepriser, der indeholder både el, vvs og ventilation (8 af de 14 virksomheder, der har været direkte inddraget i styrelsens undersøgelse, er medlem af Teknikentreprenøren). 29. Dansk VVS er bygget op omkring 19 kredsforeninger. Dansk VVS har desuden en række underforeninger og sektioner, herunder VVS-entreprenøren, der er en forening af 25 virksomheder, som har kapacitet til at byde ind på større vvsentrepriser (5 af disse virksomheder har været direkte inddraget i styrelsens undersøgelse). 30. Herudover findes der en anden sammenslutning af vvs-virksomheder, nemlig Varmebranchens Licitationsforening Jermer, med 41 medlemmer (11 af de virksomheder, styrelsen har haft kontakt med i forbindelse med undersøgelsen, er samtidig medlem af Jermer). 31. Jermer var oprindeligt meldekontor for ca. 80 vvs-virksomheder i Storkøbenhavn. Da Konkurrenceankenævnet i januar 2000 stadfæstede Konkurrencerådets påbud fra februar 1999 til håndværksfagene om at ophøre med at forhåndsinformere hinanden om, hvem der havde tænkt sig at afgive tilbud på konkrete arbejder, besluttede medlemmerne af Jermer sig i november 2000 for at nedlægge meldekontoret. 32. Det kan i den forbindelse nævnes, at Jermer faktisk i marts 2000 havde fået en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 til en ny meldeordning, dog forudsat at tilbagemelding til medlemmerne om navne på andre bydende først skete, efter at tilbudsafgivelsen havde fundet sted. Dermed ville Jermer fortsat kunne forfølge det eneste formål, som man i forbindelse med rådets og ankenævnets behandling af sagen oplyste at have haft med den tidligere meldeordning, nemlig at sikre overholdelse af licitationsloven. Alligevel besluttede man ifølge referatet fra generalforsamlingen i november 2000 at at droppe hele ordningen, fordi Jermer s medlemmer ikke har gavn af ordningen, specielt hvad angår tilbagemeldingerne som danner basis for den enkeltes vurdering af konkurrencesituationen. Meldeordningen i dens nuværende form, tjener alene til at hindre overskridelse af licitationsloven. 33. Man blev dog enige om at opretholde Jermer som et mødeforum for medlemmerne med det formål... at samle udførende virksomheder inden for VVS branchen og virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelser og medarbejdere. Jermers sekretariatsfunktioner varetages i dag af Tekniq/Dansk VVS. Undersøgelsens forløb og resultat 34. Som nævnt foretog styrelsen kontrolbesøg hos 5 virksomheder den 2. august 2005, hvor styrelsen indhentede en række dokumenter, som efterfølgende er gransket og for visse dokumenters vedkommende uddybet på møder med virksomhederne. 35. Efter kontrolbesøget er styrelsen desuden kommet i besiddelse af dokumenter, der gav anledning til umiddelbart at inddrage yderligere 9 virksomheder i undersøgelsen. Disse virksomheder har derfor været indkaldt til møder med styrelsen. 36. Endelig har styrelsen indhentet materiale vedrørende konkrete entrepriser og holdt møder med relevante bygherrer/rådgivere, med udvalgte medarbejdere i virksomhederne, med fratrådte medarbejdere samt med andre virksomheder og kilder med kendskab til branchen. 37. Konkurrencestyrelsen er i besiddelse af materiale, der tegner et billede af, at der før i tiden er foregået tilbudskoordinering i vvs-branchen på samme måde, som det blev afsløret i sagen om el-kartellet. 38. Styrelsen er således i besiddelse af såkaldte sortbogsregnskaber, der i lighed med de sortbogsregnskaber, man fandt i el-kartellet, er et regnskab over, hvem der har vundet konkrete udbud, og som dermed også angiver, hvem der har til gode

4 at vinde fremtidige udbud. I et sortbogsregnskab findes et ark for hver virksomhed, som bogens ejer i tidens løb har koordineret tilbud med. 39. Styrelsen har modtaget sortbogsregnskaberne fra en kilde (der ønsker anonymitet), og ifølge kilden er der tale om én virksomheds (virksomhed A s) samlede regnskab over koordinerede entrepriser øst for Storebælt samt uddrag af sortbogsregnskabet fra en anden virksomhed (virksomhed B). 40. En gennemgang af virksomhed A s sortbogbogsregnskab viser, at det dækker over perioden fra 1990 til efteråret 98, hvor el-kartellet blev afsløret (flere sider starter dog med en status for den pågældende virksomheds gæld/tilgodehavende, dvs. at regnskabet også er ført længere tilbage i tiden). Sortbogen indeholder regnskab for 112 virksomheder, der i større eller mindre grad har medvirket i koordinering af ca. 660 entrepriser til en samlet værdi af ca. 1,6 mia. kr. 41. I regnskabet er virksomhederne angivet ved et nummer, enten virksomhedens medlemsnummer i Jermer, eller (for ikkemedlemmer) et nummer, som regnskabsføreren selv har tildelt virksomhederne[4]. Uddrag af ark fra virksomhed A s sortbogsregnskab: 524 (= virksomhedens medlemsnummer i Jermer) Tilbudsdato Sagsnr. Jermers meldenr Adressen, hvor opgaven skal udføres Lavest bydendes pris Antal bydende Ændring i tilbudssaldo Status Mosehusene Helsingør Renseanlæg Industrivej, Hillerød Vigerslev Allé/Ramsingvej Status Forklaring: I dette eksempel er virksomhed 524 startet med en gæld til virksomhed A på kr. blandt de fire nævnte entrepriser har virksomhed 524 taget sig af de tre, mens virksomhed A har taget sig af én (Helsingør Renseanlæg) med det resultat, at virksomhed 524 slutter med en gæld til Virksomhed A på kr. Ved gæld forstås ikke et finansielt tilgodehavende, men en forpligtelse til at lade en anden virksomhed få fortrinsret ved fremtidige udbud. Ser man fx på det første udbud Mosehusene kan man se, at 5 virksomheder har været inviteret til at afgive bud (virksomhed A + virksomhed andre). Man er så på et møde eller telefonisk blevet enige om, at det er virksomhed 524 s tur til at vinde (selv om virksomhed faktisk stod i gæld til virksomhed A). Det kan skyldes, at virksomhed 524 i forhold til de andre virksomheder samlet set har mest til gode. Det kan også skyldes, at udbyderen er virksomhed 524 s faste kunde, eller det kan skyldes, at virksomhed 524 er den mest sultne på det tidspunkt. Herefter har virksomhed 524 så fået lov til at vinde udbudet til en pris af kr., idet man i forvejen har sikret sig, at de andre bydende sørger for at afgive højere tilbud. Virksomhed 524 kommer dermed til at skylde de andre 4. Da der har været 5 tilbudsgivere, er regnskabet foregået således, at man har delt værdien af opgaven (dvs. tilbudssummen) med 5, og virksomhed A og de 3 andre bydende har således kunnet føje kr. til virksomhed 524 s gæld. Virksomhed 524 har samtidig i sin sortbog krediteret virksomhed A og de tre andre

5 bydende for kr. til hver. På samme måde er virksomhed 524 og de 6 andre bydende, der sammen med virksomhed A deltog i udbudet Helsingør Renseanlæg, blevet krediteret et beløb på kr. svarende til 1/8 af virksomhed A s vinderpris på kr. Til gengæld vil virksomhed A blive debiteret et beløb på kr. i de andres sortbogsregnskab. 42. Uddraget af virksomhed B s sortbogsregnskab omfatter 5 virksomheder, der i en periode fra 1984 til 1996 har deltaget i koordinering af ca. 90 entrepriser til en samlet værdi af godt 200 mio. kr. 43. Sammen med sortbogsregnskaberne har styrelsen også modtaget nogle håndskrevne noter fra 1996, der ifølge kilden stammer fra en ledende medarbejder hos en virksomhed, som instruerer en anden medarbejder om at deltage i koordineringsmøder på hans vegne. 44. Der er dels tale om et møde hos Jermer den 19. juni 1996, kl , vedrørende en entreprise på Charlottenborg, og herom fremgår bl.a.: (216) 223. Alle sk[ylder]. NB/ det er muligt at vi sk[ylder] 153. De anførte numre er virksomhedernes medlemsnumre i Jermer, og det er værd at bemærke, at virksomhed nr. 153 ifølge sortbogsregnskaberne faktisk vandt den pågældende entreprise. 45. Den anden entreprise, der nævnes i noterne, er en entreprise på Sankt Hans Hospital, hvor mødet mellem tilbudsgiverne skal finde sted samme dag, kl , hos én af virksomhederne. Hér mødes virksomhed 35, 139, 153, 216 og virksomed X (navngiven virksomhed, der ikke var medlem af Jermer). Denne entreprise blev ifølge sortbogsregnskaberne vundet af virksomhed nr Ud over sortbøgerne, der som nævnt rækker til 1998, er der i forbindelse med styrelsens undersøgelse fremkommet udsagn fra forskellige kilder i branchen om, at der eventuelt fortsat finder tilbudskoordinering sted. 47. Styrelsen har således været i kontakt med en række virksomheder og personer med kendskab til branchen, herunder også personer, der har givet udtryk for, at der efter deres mening stadig foregår tilbudskoordinering i det skjulte. 48. Men fælles for de af kilderne, der har givet udtryk for, at tilbud stadig koordineres, er, at de ikke har villet stå åbent frem, og at deres informationer har været meget lidt konkrete. Flere har blot henvist til, at der inden for håndværksfagene og måske især inden for vvs findes en mangeårig laugskultur, som det er vanskeligt at ændre på. 49. Der er dog et par konkrete projekter af nyere dato, som kilder har udpeget som sandsynlige eksempler på, at tilbudene på de pågældende vvs-entrepriser har været koordineret. 50. En kilde fra branchen har således givet udtryk for, at direktørerne for to virksomheder (virksomhed C og virksomhed D) i efteråret 2003 aftalte, at virksomhed C skulle vinde en udbudt entreprise i DR-byen, DR, Segment 2, mod at virksomhed D fik 2 ud af 3 entrepriser (distribution pipelines og råvare/solvent) for Novo Nordisk Engineering (NNE). 51. Den tredje entreprise for NNE (bygnings-vvs) var det efter sigende meningen, at virksomhed C skulle have. Men en medarbejder i virksomhed C kom til at lave en fejl i tilbudsmaterialet, der betød at tilbudet var ukonditionsmæssigt, og entreprisen gik i stedet til virksomhed D. 52. En anden kilde fra branchen har givet udtryk for, at to projekter fra 2001 på køleanlæg ved Bella Center skulle være forhåndskoordineret mellem direktørerne i to virksomheder. 53. Der var tale om indhentning af underhåndsbud, hvor kun de to virksomheder var blevet bedt om at afgive tilbud, og forhåndskoordineringen skulle efter sigende være sket ved, at de to direktører telefonisk var blevet enige om, hvem der skulle have hvilken entreprise og til hvilken pris. 54. Styrelsen har derfor haft møder med de pågældende bygherrer/rådgivere om forløbet og resultatet af disse udbud, ligesom udbuds- og tilbudsmaterialet er nøje gennemgået.

6 55. Der er dog ikke noget i dette materiale eller i bygherrernes forklaringer om udbudsforløbet, der kan understøtte udsagnene om, at de pågældende entrepriser har været forhåndskoordineret af tilbudsgiverne. 56. Der er heller ikke i det materiale, som styrelsen har medtaget fra kontrolbesøgene hos de 5 virksomheder, indicier for deltagelse i kartelaktiviteter i nyere tid, dvs. efter slutningen af Virksomhedernes kommentarer til mistanken om kartelaktiviteter 57. Ved møder med Konkurrencestyrelsen har virksomhederne fået lejlighed til at kommentere formodningen om et muligt vvs-kartel, og virksomhederne er også blevet præsenteret for de relevante sortbogs-blade. Herudover er virksomhederne blevet bedt om at redegøre for deres organisatoriske tilhørsforhold, herunder deres evt. tidligere og nuværende tilknytning til Jermer. 58. Samtlige virksomheder har afvist, at de selv er involveret i eller har noget som helst kendskab til, at der foregår kartelaktiviteter i vvs-branchen. 59. Én af virksomhederne har til støtte herfor ladet en advokat undersøge, om medarbejdere i virksomheden siden 1. oktober 2002, hvor virksomheden skiftede ejer og direktør, har deltaget i konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af tilbudskoordinering. Efter afsluttet undersøgelse konkluderer advokaten, at han ikke på nogen måde har fundet forhold, som giver grundlag for at mistænke virksomheden for at have deltaget i sådanne aktiviteter. 60. Langt de fleste virksomheder har også afvist at have noget kendskab til, at der tilbage i tiden har eksisteret et vvs-kartel. De ganske få, der ikke direkte har afvist at have en vis viden om tidligere tilbudskoordinering i vvs-branchen, har ikke ønsket at kommentere forhold, der ligger mere end 5 år tilbage (jf. konkurrencelovens forældelsesfrist). 61. Præsenteret for sortbogsregnskaberne har virksomhederne afvist at have kendskab til, hvad disse regnskaber går ud på. 62. For så vidt angår de virksomheder, der efter det oplyste er ejere af sortbogsregnskaberne, har direktøren for den ene virksomhed tilkendegivet, at han var bekendt med tilbudskoordinering før i tiden, men har afvist at kommentere forhold, der ligger længere end 5 år tilbage. 63. Repræsentanterne for den anden virksomhed har på møder med styrelsen benægtet ethvert kendskab til, at der på noget tidspunkt skulle være foregået tilbudskoordinering i vvs-branchen. Om sortbogsregnskabet, som blev præsenteret på et efterfølgende møde, har repræsentanterne henvist til, at der var tale om meget gammelt materiale, og at man ikke ønskede at kommentere eller hjælpe med at efterforske aktiviteter, der lå 5 år eller mere tilbage i tiden. 64. Til spørgsmålet om formålet med at videreføre Jermer, og hvilke mødeaktiviteter der i dag foregår i Jermer-regi, har styrelsen præsenteret den siddende bestyrelse for nogle udtalelser, som bestyrelsen fremkom med i sin beretning på generalforsamlinger i marts og november Af marts-beretningen fremgår bl.a. følgende opfordring fra bestyrelsen: Det er klart, der er parametre, der har alvorlig indflydelse på prisdannelsen, nemlig de store entreprenørers indtog i vores branche. De har store visioner, de dumper priserne, og de får kamp til stregen at vi så lader stokkeslagene hagle ned over vore kollegers rygstykker, også når der ingen fjender er i nærheden, kunne man måske tilskrive almindelig iver - eller hvad? Det er klart, at der her fra denne plads skal lyde en formaning om, at hvis et slag skal vindes, er det formålstjenligt at tildele modparten banesåret og ikke os selv. Konkurrence er godt men alting med måde. 66. På en særlig generalforsamling i november 2000 meddeler bestyrelsen, at man selv om hele meldesystemet er skudt i grus har besluttet, at foreningen bør videreføres. En af Jermers opgaver vil ifølge beretningen være fortsat [at] appellere til sine medlemmer og alle andre, om at etablere en konkurrencesituation, hvor der kalkuleres med et realistisk dækningsbidrag som også indeholder et begreb som nogen har glemt nemlig begrebet fortjeneste. 67. De hørte bestyrelsesmedlemmer har afvist, at der i disse udtalelser ligger et konkurrencebegrænsende formål med Jermers fortsatte eksistens, og har henvist til, at det må være enhver brancheorganisations opgave at erindre medlemmerne om at kalkulere på en måde, så virksomhederne kan overleve.

7 68. Ifølge såvel virksomhederne, der sidder i bestyrelsen, som andre medlemsvirksomheder og Tekniq/Dansk VVS, der fungerer som sekretariat, er det primære formål med Jermer i dag af social karakter, og mødeaktiviteten består i en årlig generalforsamling og julemiddag samt en studietur til udlandet hvert andet år. 69. Det har ikke været muligt at fremskaffe materiale, der kan be- eller afkræfte dette udsagn. Virksomhedernes kommentarer til offentliggørelse af undersøgelsen 70. Selv om der ikke lægges op til en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der dermed heller ikke foreligger en pligt til at foretage partshøring, har styrelsen alligevel fundet det rigtigst at give de involverede virksomheder lejlighed til at komme med bemærkninger. Redegørelsen har derfor været i høring hos alle virksomheder, som styrelsen har kunnet identificere via sortbogsregnskaberne. 71. Der er modtaget svar fra foreningen Jermer samt fra 17 virksomheder, hvoraf de 13 ikke tidligere har været direkte inddraget i undersøgelsen. Langt de fleste virksomheder har i svaret blot afvist at have noget kendskab til tilbudskoordinering i branchen, og 8 har henvist til, at de først har overtaget virksomheden efter den periode, som sortbogsregnskaberne dækker. 72. Advokaten for Jermer samt advokaterne for 5 af virksomhederne har protesteret mod offentliggørelse af redegørelsen samt især mod offentliggørelse af bilag 1 ud fra stort set ensartede argumenter, der kort sammenfattes nedenfor. 73. For så vidt angår selve redegørelsen, har virksomhederne især påpeget, at der bør ske en anonymisering inden offentliggørelsen, og herudover har de haft en række konkrete bemærkninger til enkelte punkter (disse ønsker/kommentarer mener styrelsen i altovervejende grad at have imødekommet, og de vil derfor ikke blive kommenteret nærmere). 74. Med hensyn til offentliggørelse af bilag 1 har virksomhederne især fremhævet fire forhold, som de mener må forhindre, at bilaget offentliggøres, nemlig 1) manglende hjemmel, 2) manglende legitim interesse, 3) varetagelse af princippet om uskyldsformodning og 4) varetagelse af principperne om god forvaltningsskik, proportionalitet og tavshedspligt. Manglende hjemmel 75. Virksomhederne har argumenteret for, at konkurrencelovens 13, stk. 3, alene giver hjemmel til at offentliggøre helt generelle redegørelser og derfor ikke kan anvendes til at offentliggøre bilag 1, der efter virksomhedernes opfattelse indeholder virksomhedsspecifikke oplysninger. Desuden har nogle af virksomhederne givet udtryk for den opfattelse, at fx oplysning om, hvilken sum de enkelte entrepriser er vundet til, må betragtes som en forretningshemmelighed og dermed undtaget fra offentliggørelse efter konkurrencelovens 13, stk. 4. Endelig har disse virksomheder også påpeget, at de opgaver, som det efter konkurrencelovens 14 påhviler Konkurrencerådet og styrelsen at udføre, er at påse overholdelse af loven, og at dette ikke indbefatter fremskaffelse af dokumentation til brug for tredjemands eventuelle sagsanlæg. Manglende legitim interesse 76. Virksomhederne har med henvisning til en nylig EU-dom[5] argumenteret for, at der kræves en berettiget interesse i at træffe beslutning om overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis overtrædelsen allerede er ophørt og omfattet af forældelsesfristen. Virksomhederne er af den opfattelse, at kravet må gælde så meget desto mere, når der er tale om at offentliggøre materiale i en sag, hvor der end ikke er konstateret en overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomhederne finder ikke, at Konkurrencestyrelsen har godtgjort en sådan berettiget interesse og henviser til, at berettiget interesse fx kan foreligge, hvis der kan henvises til verserende eller allerede planlagte retssager, mens en generel henvisning til, at der må gives skadelidte parter adgang til at anlægge sag, ikke kan være tilstrækkeligt til at godtgøre berettiget interesse. Uskyldsformodningen 77. For så vidt angår uskyldsformodningen har virksomhederne henvist til Den Europæiske Menneskerettighedskommission, der har fastslået, at en begrundelse for en retsafgørelse, der afslutter en procedure som følge af, at forældelsesfristen er udløbet, udgør en tilsidesættelse af EMRK artikel 6, stk. 2, hvis den blot antyder, at den anklagede har handlet ulovligt, eller hvis den giver anledning til at tro, at retsinstansen anser den pågældende for skyldig [6]. Endvidere henvises til en udtalelse fra Den Europæiske Menneskerettighedskommission, hvorefter beskyttelsen efter EMRK artikel 6, stk. 2, gælder også i forhold til udtalelser fra en offentlig myndighed om en persons strafskyld, selv om der ikke verserer nogen straffesag.[7] God forvaltningsskik, proportionalitet og tavshedspligt 78. Endelig har virksomhederne argumenteret for, at offentliggørelse vil være et disproportionalt og usagligt forvaltningsskridt i strid med reglerne om god forvaltningsskik og tavshedspligt. Virksomhederne har bl.a. påpeget, at offentliggørelse af bilag 1 vil være disproportionalt og få langvarige skadevirkninger, dels fordi det ikke vil være i

8 bygherrernes interesse, men blot vil udstille dem som nogen, der er blevet snydt, uden at de har nogen reel mulighed for erstatningssager, dels fordi vvs-virksomhederne dermed aldrig vil få mulighed for at blive renset. Virksomhederne har også påpeget, at offentliggørelse af bilag 1 vil være en tilsidesættelse af reglerne om god forvaltningsskik og tavshedspligt, fordi det muliggør identifikation af enkeltvirksomheder, og fordi varetagelse af bygherreinteresser må anses for at falde uden for det formål, der oprindeligt var med undersøgelsen nemlig at påse overholdelse af konkurrenceloven. Det videre forløb Strafferetligt ansvar - konkurrencelovens 6 og Tilbudskarteller udgør en meget alvorlig overtrædelse, der altid rammes af forbudet i konkurrencelovens 6, hvilket bl.a. blev statueret ved lovændringen i 2000, hvor det i lovens 7, stk. 2, nr. 2, blev præciseret, at der ikke gælder nogen bagatelgrænse for virksomheder, der gennemfører forudgående regulering af bud. 80. Forbudet mod tilbudskarteller er således absolut og dermed omfattet af straffebestemmelserne i konkurrencelovens 23, forudsat at der foreligger tilstrækkeligt bevis for overtrædelsen. 81. Det foreliggende materiale tegner efter styrelsens opfattelse et billede af, at tilbudskoordinering har været en mangeårig sædvane blandt virksomheder i vvs-branchen på samme måde, som det tilbudskartel, der blev afsløret hos el-installatørerne. 82. Styrelsen finder også, at der er tegn på, at de tidligere meldeordninger har tjent det konkurrencebegrænsende formål, der var grundlaget for at påbyde dem ophævet. 83. Imidlertid ligger de forhold, hvor indicierne kan underbygges af konkrete dokumenter i form af sortbogsregnskaber, så langt tilbage i tiden, at den 5-årige forældelsesfrist for strafansvar i 23, stk. 4, finder anvendelse. Det vil derfor ikke være relevant at tage stilling til, om indicierne udgør tilstrækkeligt bevis til at oversende sagen til SØK med henblik på strafferetlig forfølgelse. 84. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse i denne sag, jf. konkurrencelovens 14, idet det vil kræve både langvarige og ressourcekrævende undersøgelser af et stort antal forhold og virksomheder. For det andet vil en sådan afgørelse ikke have nogen umiddelbar retsvirkning, og styrelsens arbejde vil derfor ikke stå mål med ressourceforbruget. Offentliggørelse efter konkurrencelovens 13, stk Ved siden af det strafferetlige ansvar er der imidlertid også bygherrernes interesse at kunne vurdere, om de ønsker at agere, fx ved at gøre et eventuelt erstatningsansvar gældende. 86. For så vidt angår det erstatningsretlige ansvar gælder der som hovedregel en 5-årig forældelsesfrist, som løber fra det tidspunkt, hvor skadelidte (i dette tilfælde bygherren) får viden om eller burde have fået viden om, at der er lidt et tab som følge af en konkurrencelovsovertrædelse. Der må dog maksimalt være gået 20 år fra skadestidspunktet[8] (fx dato for tilbudsafgivelsen). 87. Der er ingen dansk praksis, som har taget stilling til spørgsmålet specifikt på konkurrenceområdet. Imidlertid kan der formentlig drages en parallel til retspraksis vedr. erstatning for miljøskader. I denne type sager indtræder skaden på forureningstidspunktet, men den opdages først et stykke tid efter. Forældelsesfristen løber i sådanne tilfælde først fra det tidspunkt, hvor skadelidte havde rimelig grund til at tro, at han har lidt skade som følge af en strafbar handling. 88. Det må formodes, at en tilsvarende fortolkning kan anvendes, når det drejer sig om skade, der er lidt som følge af kartelaktiviteter. I sådanne tilfælde vil de skadelidte ikke være klar over, at de har lidt et tab, før kartellet afsløres, og fristen for forældelse må derfor være suspenderet indtil det tidspunkt, hvor kartellet bliver afsløret. 89. Ganske vist var udgangspunktet i konkurrencelovgivningen før 1. januar 1998, at en konkurrencebegrænsning først var forbudt, når konkurrencemyndigheden havde udstedt påbud om at bringe den til ophør. Der forelå derfor først en strafbar overtrædelse af konkurrenceloven fra 1990 (og den tidligere monopollov), hvis et sådant påbud ikke blev efterkommet. 90. Men netop tilbudskarteller var alligevel strafbare i tiden inden konkurrencelovsændringen i Den tidligere licitationslov, der gjaldt fra 1967, og indtil den blev afløst af tilbudsloven i 2001, indeholdt nemlig et strafbelagt forbud mod tilbudskarteller, der svarer til konkurrencelovens forbud i dag. [9]

9 91. Selv om kun ca. 60 af de i alt ca. 700 vvs-entrepriser, der er omfattet af sortbøgerne, har fundet sted i 1998, dvs. efter den gældende konkurrencelovs ikrafttræden, var deltagelse i et tilbudskartel således også en strafbar handling inden da. 92. Uanset hvor store mulighederne for i praksis at gennemføre erstatningssøgsmål vurderes at være, må det i sidste ende være op til bygherrerne selv at tage stilling til, om de ønsker at agere og i så fald hvordan. Men for at de overhovedet kan træffe et sådant valg, kræver det, at de er bekendt med, om der er indicier for tilbudskoordinering forbundet med netop deres entreprise. Derfor finder styrelsen, at der er behov for at offentliggøre relevante oplysninger, som kan give bygherrerne det nødvendige grundlag for at træffe deres valg. 93. Dette kan ske ved at offentliggøre en liste over de ca. 700 entrepriser, der fremgår af sortbogsregnskaberne. Dermed undgår man at offentliggøre navne på virksomheder, der har deltaget i de enkelte tilbudsafgivelser, og som i forvejen vil være de relevante bygherrer bekendt. 94. Som nævnt ovenfor har nogle af de hørte virksomheder protesteret mod offentliggørelse af en sådan liste. 95. Virksomhederne har bl.a. argumenteret for, at der ikke er hjemmel til at offentliggøre listen. 96. Konkurrencestyrelsen skal hertil bemærke, at Konkurrencerådet efter konkurrencelovens 13, stk. 3, kan offentliggøre oplysninger om rådets virksomhed og generelle redegørelser. Det er Konkurrencerådet, der har kompetencen til at beslutte, hvad der skal offentliggøres, dog forudsat at offentliggørelsen ikke indeholder fortrolige oplysninger, omfattet af lovens 13, stk. 4, og at forvaltningslovens regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger ikke tilsidesættes.[10] 97. Listen indgår efter styrelsens opfattelse som en naturlig del af styrelsens redegørelse for undersøgelsen af vvs-branchen, og således som listen er udformet, finder styrelsen ikke, at der er tale om offentliggørelse af oplysninger i strid med reglerne om tavshedspligt. Listen indeholder således ingen virksomhedsnavne og gør det kun muligt for kontraktsparterne at identificere konkrete virksomheder, hvorimod udenforstående ikke umiddelbart vil kunne bruge listen til at skaffe sig oplysninger om enkeltvirksomheder. 98. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at den fornødne hjemmel er til stede i konkurrencelovens 13, stk Som det fremgår af listen, er der alene er tale om angivelse a) dato for tilbudsafgivelse, b) hvilke entrepriser det drejer sig om, c) vindende tilbudssum samt d) antallet af bydende. Der er dermed ikke tale om, at disse oplysninger falder ind under kategorierne oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder der er nævnt i konkurrencelovens 13, stk Det skal i den forbindelse bemærkes, at tilbudssummen og antallet af bydende jo ikke kan relateres til specifikke virksomheder af andre end kontraktsparterne, og for disse parter er der tale om allerede kendte oplysninger. Dertil kommer, at de angivne tilbudssummer er gamle oplysninger, der ikke længere kan anses for at udgøre en forretningshemmelighed, ligesom det ikke af oplysningerne kan udledes, hvilket konkret arbejde der er udført for de angivne beløb Efter konkurrencestyrelsens opfattelse kan undtagelsen i konkurrencelovens 13, stk. 4, derfor ikke påberåbes i forhold til den påtænkte offentliggørelse af listen over entrepriser indeholdt i sortbogsregnskaberne.[11] 102. I høringssvarene er der desuden argumenteret for, at offentliggørelse skal undlades, fordi der ikke er godtgjort en berettiget interesse i offentliggørelsen Konkurrencestyrelsen finder ikke, at den EU-dom, som virksomhederne henviser til, kan anvendes direkte på spørgsmålet om offentliggørelse af hverken notatet eller den omhandlede entrepriseliste For det første er der tale om en dom, som angiver, hvilken interesse Kommissionen skal kunne godtgøre for at træffe afgørelse om en forældet overtrædelse. En afgørelse har efter styrelsens opfattelse en anden og mere direkte virkning for den/de virksomheder, som afgørelsen retter sig mod, end den offentliggørelse af visse anonymiserede oplysninger, som der hér er tale om. Når Konkurrencerådet træffer beslutning, hvorved det konstateres, at en virksomhed har overtrådt loven, vil afgørelsen således blive offentliggjort efter lovens 13, stk. 2, med angivelse af navnet på den virksomhed, der er skyldig i overtrædelsen. Konkurrencestyrelsen er derfor ikke enig i argumentet om, at kravet om at godtgøre berettiget interesse må gælde så meget desto mere, når der er tale om at offentliggøre materiale i en sag, hvor der end ikke er konstateret en overtrædelse af konkurrenceloven.

10 105. For det andet finder styrelsen, at der faktisk er godtgjort en berettiget interesse i at offentliggøre de omhandlede oplysninger, da de er en forudsætning for, at bygherrer kan tage stilling til, om de vil rejse erstatningskrav. Ganske vist er baggrunden ikke allerede verserende eller planlagte retssager, men det skyldes jo det faktum, at bygherrerne ikke kan anlægge eller planlægge retssager om noget, som de ingen viden har om Herudover har virksomhederne henvist til uskyldsformodningen og argumenteret for, at offentliggørelse vil være i strid med EMRK artikel 6, stk Som nævnt vil der ikke med offentliggørelsen af notatet og listen over entrepriser ske nogen tilkendegivelser eller antydninger om skyld, der er møntet på bestemte virksomheder. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke, at offentliggørelse af hverken notat eller entrepriseliste kan komme i strid med EMRK artikel 6, stk Endelig er det i høringssvarene anført, at offentliggørelse vil være disproportionaltog dermed i strid med god forvaltningsskik (med hensyn til argumentet om tilsidesættelse af tavshedspligten henvises til punkt ovenfor) Konkurrencestyrelsen finder ikke, at der er tale om et disproportionalt forvaltningsskridt. Det skal hér igen understreges, at der ikke med listen i bilag 1 stilles oplysninger til rådighed for offentligheden om konkrete virksomheder. Der bliver derfor heller ikke tale om, at specifikke virksomheder hænges ud via en offentliggørelse. Og med hensyn til bygherrernes interesser er det styrelsens opfattelse, at deres interesse i at få de relevante oplysninger er større en deres evt. problem med at blive udstillet som nogen, der er blevet snydt Sammenfattende finder styrelsen, at denne redegørelse samt en listeover de ca. 700 entrepriser, der fremgår af sortbogsregnskaberne, bør offentliggøres i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 3. VVS-entrepriser fra sortbogsregnskaber [1] Under den efterfølgende undersøgelse konstaterede Konkurrencestyrelsen, at én af de besøgte virksomheder i realiteten måtte betragtes som et nyt selskab, der først i 2005 havde indledt udøvelse af vvs-virksomhed. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt dette selskab, at man ikke fandt, at det var involveret i de forhold, der fremgår af notatet. [2] Ifølge lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (lbkg. nr. 988/2003) og bekendtgørelse om udøvelse af virksomhed som autoriseret vvs-installatør og godkendt kompetent virksomhed (bkg. nr. 1043/2003) kræver det særlig autorisation at udøve virksomhed som vvs-installatør i Danmark. [3] Kilde: Danmarks Statistik og Normtal 2004 (udgivet af Tekniq). [4] Det er i den forbindelse værd at bemærke, at vvs-installatørerne som det også var tilfældet for el-installatørerne har haft et nemt redskab til brug for deres tilbudskoordinering i de meldeordninger, der fandtes, indtil rådet påbød dem ophævet i For vvs-installatørernes vedkommende blev meldesystemet for de storkøbenhavnske virksomheder administreret af Jermer, for øvrige vvs-virksomheder blev meldesystemet administreret af Fælleslicitationskontoret FLK. Meldeordningerne betød, at virksomheder, der ønskede at afgive tilbud på udbudte arbejder, var forpligtet til at anmelde dette til meldekontoret i god tid inden tilbudsafgivelsen. Herefter fik alle virksomheder, der havde tilkendegivet deres interesse i arbejdet, en tilbagemelding fra meldekontoret om, hvilke andre virksomheder der havde tænkt sig at give bud. På denne måde var det nemt at mødes eller ringe sammen om, hvis tur det var til at vinde opgaven og til hvilken pris. Dette var rådets og ankenævnets begrundelse for at påbyde ordningen ophævet, idet den måtte anses for at have som sit objektive formål at begrænse konkurrencen. [5] Dom fra Retten i 1. instans af 6. oktober 2005 i forenede sager T-22/02 og T-23-02, Sumito Chemical og Sumika Fine Chemicals [6] EMD dom af 26. marts 1982, Adolf samt dom af 25. marts 1983, Minelli. [7] EMK s udtalelse af 22. september 1994 i Hentrich.

11 [8] Jf. 1, nr. 1 og nr. 5, i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer. [9] Jf. 4, stk. 1, jf. 7, i lov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation: 4. Ved tilbudsgivning er det forbudt 1) at gennemføre forudgående regulering af bud, 2) at fastsætte betingelser for åbning af bud og 3) at foretage udskydning af bud. [10] Jf. bemærkningerne til lovforslaget, FT 1996/97, tillæg A, s f. [11] Det bemærkes, at der vil være adgang til at anke en beslutning truffet efter 13, stk. 4, og at en sådan klage automatisk tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 19, stk.1 og stk. 4

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler 1 af 11 18-06-2012 10:40 ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler Jnr.: 2:8032-969/ca Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO har den 15. marts 1999 anmeldt nye tilbudsregler.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Redegørelse for, om Region Hovedstaden har handlet i strid med Persondataloven Akuttelefonen 1813

Redegørelse for, om Region Hovedstaden har handlet i strid med Persondataloven Akuttelefonen 1813 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Redegørelse for, om Region Hovedstaden har handlet i strid med Persondataloven Akuttelefonen 1813 Det er PLO s vurdering, at Region Hovedstaden i forbindelse med udlevering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger 1 af 17 18-06-2012 10:25 Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger Rådsmødet den 24. februar 1999 1. Resumé 12 sammenslutninger af entreprenør- og håndværksvirksomheder har anmeldt deres meldeordning

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere