: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen"

Transkript

1 : Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr /SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen den 2. august 2005 kontrolbesøg hos nogle af branchens virksomheder. 2. Da der er tale om en branche med ca virksomheder, var det i sagens natur ikke muligt at aflægge besøg hos samtlige virksomheder. Styrelsen udvalgte derfor 5 virksomheder, som mentes at have deltaget i aktiviteterne.[1] 3. Efter kontrolbesøgene den 2. august er undersøgelsen udvidet til at omfatte en række andre vvs-virksomheder, ligesom styrelsen har indhentet materiale vedrørende konkrete entrepriser og holdt møder med relevante bygherrer/rådgivere. 4. Styrelsen er i dag i besiddelse af såkaldte sortbogsregnskaber, der tegner et billede af, at der før i tiden er foregået tilbudskoordinering i vvs-branchen på samme måde, som det blev afsløret i sagen om el-kartellet. 5. Et sortbogsregnskab er et regnskab over, hvem der har vundet konkrete udbud, og angiver dermed også, hvem der har til gode at vinde fremtidige udbudte arbejder. I et sortbogsregnskab findes et ark for hver virksomhed, som bogens ejer i tidens løb har koordineret tilbud med. 6. Sortbogsregnskaberne går langt tilbage i tiden og udgør således et indicium for, at tilbudskoordinering har været praktiseret blandt virksomheder i vvs-branchen. Regnskaberne dækker over en årrække op til efteråret 1998, hvor elkartellet blev afsløret, og omfatter 113 virksomheder, der angiveligt i større eller mindre grad har medvirket i koordinering af ca. 700 entrepriser til en samlet værdi af ca. 1,8 mia. kr. 7. Denne redegørelse gengiver naturligvis kun de forhold, som kan udledes af det materiale, herunder sortbogsregnskaberne, som styrelsen i den forløbne periode er kommet i besiddelse af. Det er således ikke muligt at sige noget endegyldigt om omfanget af muligt koordinerede entrepriser, hhv. antallet af evt. deltagere heri. 8. Konkurrencestyrelsen har via materialet, der blev indhentet ved kontrolbesøgene, via møder med de virksomheder, der har været direkte inddraget i undersøgelsen, og via kontakt med en række andre virksomheder og personer med kendskab til branchen søgt at afdække, om branchen har fortsat de aktiviteter, der har fundet sted indtil Selv om enkelte kilder har givet udtryk for, at der efter deres mening stadig foregår tilbudskoordinering, men nu i en mere sofistikeret form, har ingen af kilderne villet stå åbent frem, og der er ikke fremkommet konkrete og dokumenterbare eksempler på tilbudskoordinering i nyere tid (dvs. efter slutningen af 1998). 10. Det betyder, at de entrepriser, hvor der er indicier for tilbudskoordinering, som underbygges af sortbogsregnskaber, ligger så langt tilbage i tiden, at den 5-årige forældelsesfrist for strafansvar i 23, stk. 4, finder anvendelse. 11. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse i denne sag, jf. konkurrencelovens 14, idet det vil kræve både langvarige og ressourcekrævende undersøgelser af et stort antal forhold og virksomheder. For det andet vil en sådan afgørelse ikke have nogen umiddelbar retsvirkning, og styrelsens arbejde vil derfor ikke stå mål med ressourceforbruget. 12. Ved siden af det strafferetlige ansvar er der imidlertid også bygherrernes interesse i at kunne gøre et eventuelt erstatningsansvar gældende. I så henseende antages forældelsesfristen på 5 år først at løbe fra det tidspunkt, hvor skadelidte altså bygherren får viden om, at der er lidt et tab som følge af en lovovertrædelse, fx fra det tidspunkt, hvor et kartel afsløres. Der må dog maksimalt være gået 20 år fra skadestidspunktet, fx dato for tilbudsafgivelsen. 13. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at der er behov for at offentliggøre denne redegørelse, idet den kan lette udbydernes mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at agere, fx ved at rejse erstatningskrav.

2 14. Dette kan ske ved i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 3, at offentliggøre dette notat samt en liste over de ca. 700 entrepriser, der fremgår af de sortbogsregnskaber, som Konkurrencestyrelsen er i besiddelse af. 15. Selv om offentliggørelse efter 13, stk. 3, ikke kan karakteriseres som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, har styrelsen alligevel fundet det rigtigst at forelægge notatet og listen for de berørte virksomheder. Nogle af de hørte virksomheder har peget på, at 13, stk. 3, ikke giver hjemmel til offentliggørelse af hverken notatet eller entrepriselisten, der ifølge disse virksomheder indeholder virksomhedsspecifikke oplysninger samt fortrolige oplysninger omfattet af lovens 13, stk Som det fremgår af listen, er der imidlertid alene tale om angivelse af a) dato for tilbudsafgivelse, b) hvilke entrepriser det drejer sig om, c) vindende tilbudssum samt d) antallet af bydende. Listen indeholder derimod ikke nogen angivelse af virksomhedsnavne eller oplysninger af fortrolig karakter. Listen gør det således ikke muligt for andre end kontraktsparterne at identificere konkrete virksomheder, hvorimod udenforstående ikke umiddelbart vil kunne bruge listen til at skaffe sig oplysninger om enkeltvirksomheder. 17. Efter konkurrencelovens 13, stk. 3, kan Konkurrencerådet offentliggøre oplysninger om rådets virksomhed og generelle redegørelser, dog forudsat at forvaltningslovens regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger ikke tilsidesættes. 18. Listen indgår som en naturlig del af Konkurrencestyrelsens redegørelse for undersøgelsen af vvs-branchen, og således som notatet og listen er udformet (uden virksomhedsspecifikke oplysninger), finder styrelsen det ubetænkeligt, at der sker offentliggørelse efter konkurrencelovens 13, stk Styrelsen finder heller ikke, at oplysningerne kan karakteriseres som forretningshemmeligheder, hvis offentliggørelse kan undtages i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 4. Notatet er anonymiseret, og i entrepriselisten er de angivne tilbudssummer for det første gamle oplysninger, der ikke længere kan anses for at udgøre en forretningshemmelighed. For det andet kan det ikke af oplysningerne udledes, hvilket konkret arbejde der er udført for de angivne beløb. For det tredje kan hverken tilbudssum eller antal bydende relateres til specifikke virksomheder af andre end kontraktsparterne, og for disse parter er der tale om allerede kendte oplysninger. Beslutning 20. Resultatet af Konkurrencestyrelsens undersøgelse af kartelaktiviteter i vvs-branchen offentliggøres i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 3, i form af denne redegørelse samt listen over de entrepriser, der fremgår af sortbogsregnskaberne. 21. Det meddeles de involverede virksomheder, at Konkurrencerådet ikke finder, at entrepriselisten indeholder oplysninger, der bør undtages i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 4. Konkurrencestyrelsens undersøgelse Baggrund for undersøgelsen 22. Konkurrencestyrelsen overvejer løbende, om der er grund til at mistænke forskellige brancher for kartelvirksomhed. Bl.a. har vvs-branchen været i styrelsens søgelys. 23. Ingen af styrelsens kontakter, heller ikke de kilder, der selv har henvendt sig til styrelsen om uregelmæssigheder i vvsbranchen, har imidlertid kunnet eller ønsket at pege på konkrete virksomheder og/eller konkrete entrepriser. 24. Dét var situationen indtil den 1. august 2005, hvor Konkurrencestyrelsen blev kontaktet af en journalist på Berlingske Tidende, der oplyste, at avisen næste dag ville bringe en artikel om påstået kartelvirksomhed i vvs-branchen. I samme forbindelse modtog styrelsen oplysning om navngivne virksomheder, som journalistens kilde havde refereret til, og som angiveligt skulle være direkte involveret i et vvs-kartel. 25. På denne baggrund gennemførte styrelsen kontrolbesøg hos 5 vvs-virksomheder den 2. august 2005.

3 Markedet, dets aktører og deres organisering 26. Der findes ca autoriserede vvs-virksomheder[2] på det danske marked med en samlet omsætning (i 2003) på 15,168 mia. kr.[3] Omkring 2/3 af virksomhederne er små servicevirksomheder med under 10 ansatte, og kun omkring virksomheder har mere end 50 ansatte af disse installatører er organiseret i Tekniq, der siden 2002 har været fælles brancheorganisation for Dansk VVS og ELFO (el-installatører-nes brancheforening). 28. Som en tværfaglig undersektion af Tekniq findes Teknikentreprenøren, der er en forening af 10 store installationsvirksomheder, som er i stand til at afgive tilbud på samlede teknikentrepriser, dvs. entrepriser, der indeholder både el, vvs og ventilation (8 af de 14 virksomheder, der har været direkte inddraget i styrelsens undersøgelse, er medlem af Teknikentreprenøren). 29. Dansk VVS er bygget op omkring 19 kredsforeninger. Dansk VVS har desuden en række underforeninger og sektioner, herunder VVS-entreprenøren, der er en forening af 25 virksomheder, som har kapacitet til at byde ind på større vvsentrepriser (5 af disse virksomheder har været direkte inddraget i styrelsens undersøgelse). 30. Herudover findes der en anden sammenslutning af vvs-virksomheder, nemlig Varmebranchens Licitationsforening Jermer, med 41 medlemmer (11 af de virksomheder, styrelsen har haft kontakt med i forbindelse med undersøgelsen, er samtidig medlem af Jermer). 31. Jermer var oprindeligt meldekontor for ca. 80 vvs-virksomheder i Storkøbenhavn. Da Konkurrenceankenævnet i januar 2000 stadfæstede Konkurrencerådets påbud fra februar 1999 til håndværksfagene om at ophøre med at forhåndsinformere hinanden om, hvem der havde tænkt sig at afgive tilbud på konkrete arbejder, besluttede medlemmerne af Jermer sig i november 2000 for at nedlægge meldekontoret. 32. Det kan i den forbindelse nævnes, at Jermer faktisk i marts 2000 havde fået en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 til en ny meldeordning, dog forudsat at tilbagemelding til medlemmerne om navne på andre bydende først skete, efter at tilbudsafgivelsen havde fundet sted. Dermed ville Jermer fortsat kunne forfølge det eneste formål, som man i forbindelse med rådets og ankenævnets behandling af sagen oplyste at have haft med den tidligere meldeordning, nemlig at sikre overholdelse af licitationsloven. Alligevel besluttede man ifølge referatet fra generalforsamlingen i november 2000 at at droppe hele ordningen, fordi Jermer s medlemmer ikke har gavn af ordningen, specielt hvad angår tilbagemeldingerne som danner basis for den enkeltes vurdering af konkurrencesituationen. Meldeordningen i dens nuværende form, tjener alene til at hindre overskridelse af licitationsloven. 33. Man blev dog enige om at opretholde Jermer som et mødeforum for medlemmerne med det formål... at samle udførende virksomheder inden for VVS branchen og virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelser og medarbejdere. Jermers sekretariatsfunktioner varetages i dag af Tekniq/Dansk VVS. Undersøgelsens forløb og resultat 34. Som nævnt foretog styrelsen kontrolbesøg hos 5 virksomheder den 2. august 2005, hvor styrelsen indhentede en række dokumenter, som efterfølgende er gransket og for visse dokumenters vedkommende uddybet på møder med virksomhederne. 35. Efter kontrolbesøget er styrelsen desuden kommet i besiddelse af dokumenter, der gav anledning til umiddelbart at inddrage yderligere 9 virksomheder i undersøgelsen. Disse virksomheder har derfor været indkaldt til møder med styrelsen. 36. Endelig har styrelsen indhentet materiale vedrørende konkrete entrepriser og holdt møder med relevante bygherrer/rådgivere, med udvalgte medarbejdere i virksomhederne, med fratrådte medarbejdere samt med andre virksomheder og kilder med kendskab til branchen. 37. Konkurrencestyrelsen er i besiddelse af materiale, der tegner et billede af, at der før i tiden er foregået tilbudskoordinering i vvs-branchen på samme måde, som det blev afsløret i sagen om el-kartellet. 38. Styrelsen er således i besiddelse af såkaldte sortbogsregnskaber, der i lighed med de sortbogsregnskaber, man fandt i el-kartellet, er et regnskab over, hvem der har vundet konkrete udbud, og som dermed også angiver, hvem der har til gode

4 at vinde fremtidige udbud. I et sortbogsregnskab findes et ark for hver virksomhed, som bogens ejer i tidens løb har koordineret tilbud med. 39. Styrelsen har modtaget sortbogsregnskaberne fra en kilde (der ønsker anonymitet), og ifølge kilden er der tale om én virksomheds (virksomhed A s) samlede regnskab over koordinerede entrepriser øst for Storebælt samt uddrag af sortbogsregnskabet fra en anden virksomhed (virksomhed B). 40. En gennemgang af virksomhed A s sortbogbogsregnskab viser, at det dækker over perioden fra 1990 til efteråret 98, hvor el-kartellet blev afsløret (flere sider starter dog med en status for den pågældende virksomheds gæld/tilgodehavende, dvs. at regnskabet også er ført længere tilbage i tiden). Sortbogen indeholder regnskab for 112 virksomheder, der i større eller mindre grad har medvirket i koordinering af ca. 660 entrepriser til en samlet værdi af ca. 1,6 mia. kr. 41. I regnskabet er virksomhederne angivet ved et nummer, enten virksomhedens medlemsnummer i Jermer, eller (for ikkemedlemmer) et nummer, som regnskabsføreren selv har tildelt virksomhederne[4]. Uddrag af ark fra virksomhed A s sortbogsregnskab: 524 (= virksomhedens medlemsnummer i Jermer) Tilbudsdato Sagsnr. Jermers meldenr Adressen, hvor opgaven skal udføres Lavest bydendes pris Antal bydende Ændring i tilbudssaldo Status Mosehusene Helsingør Renseanlæg Industrivej, Hillerød Vigerslev Allé/Ramsingvej Status Forklaring: I dette eksempel er virksomhed 524 startet med en gæld til virksomhed A på kr. blandt de fire nævnte entrepriser har virksomhed 524 taget sig af de tre, mens virksomhed A har taget sig af én (Helsingør Renseanlæg) med det resultat, at virksomhed 524 slutter med en gæld til Virksomhed A på kr. Ved gæld forstås ikke et finansielt tilgodehavende, men en forpligtelse til at lade en anden virksomhed få fortrinsret ved fremtidige udbud. Ser man fx på det første udbud Mosehusene kan man se, at 5 virksomheder har været inviteret til at afgive bud (virksomhed A + virksomhed andre). Man er så på et møde eller telefonisk blevet enige om, at det er virksomhed 524 s tur til at vinde (selv om virksomhed faktisk stod i gæld til virksomhed A). Det kan skyldes, at virksomhed 524 i forhold til de andre virksomheder samlet set har mest til gode. Det kan også skyldes, at udbyderen er virksomhed 524 s faste kunde, eller det kan skyldes, at virksomhed 524 er den mest sultne på det tidspunkt. Herefter har virksomhed 524 så fået lov til at vinde udbudet til en pris af kr., idet man i forvejen har sikret sig, at de andre bydende sørger for at afgive højere tilbud. Virksomhed 524 kommer dermed til at skylde de andre 4. Da der har været 5 tilbudsgivere, er regnskabet foregået således, at man har delt værdien af opgaven (dvs. tilbudssummen) med 5, og virksomhed A og de 3 andre bydende har således kunnet føje kr. til virksomhed 524 s gæld. Virksomhed 524 har samtidig i sin sortbog krediteret virksomhed A og de tre andre

5 bydende for kr. til hver. På samme måde er virksomhed 524 og de 6 andre bydende, der sammen med virksomhed A deltog i udbudet Helsingør Renseanlæg, blevet krediteret et beløb på kr. svarende til 1/8 af virksomhed A s vinderpris på kr. Til gengæld vil virksomhed A blive debiteret et beløb på kr. i de andres sortbogsregnskab. 42. Uddraget af virksomhed B s sortbogsregnskab omfatter 5 virksomheder, der i en periode fra 1984 til 1996 har deltaget i koordinering af ca. 90 entrepriser til en samlet værdi af godt 200 mio. kr. 43. Sammen med sortbogsregnskaberne har styrelsen også modtaget nogle håndskrevne noter fra 1996, der ifølge kilden stammer fra en ledende medarbejder hos en virksomhed, som instruerer en anden medarbejder om at deltage i koordineringsmøder på hans vegne. 44. Der er dels tale om et møde hos Jermer den 19. juni 1996, kl , vedrørende en entreprise på Charlottenborg, og herom fremgår bl.a.: (216) 223. Alle sk[ylder]. NB/ det er muligt at vi sk[ylder] 153. De anførte numre er virksomhedernes medlemsnumre i Jermer, og det er værd at bemærke, at virksomhed nr. 153 ifølge sortbogsregnskaberne faktisk vandt den pågældende entreprise. 45. Den anden entreprise, der nævnes i noterne, er en entreprise på Sankt Hans Hospital, hvor mødet mellem tilbudsgiverne skal finde sted samme dag, kl , hos én af virksomhederne. Hér mødes virksomhed 35, 139, 153, 216 og virksomed X (navngiven virksomhed, der ikke var medlem af Jermer). Denne entreprise blev ifølge sortbogsregnskaberne vundet af virksomhed nr Ud over sortbøgerne, der som nævnt rækker til 1998, er der i forbindelse med styrelsens undersøgelse fremkommet udsagn fra forskellige kilder i branchen om, at der eventuelt fortsat finder tilbudskoordinering sted. 47. Styrelsen har således været i kontakt med en række virksomheder og personer med kendskab til branchen, herunder også personer, der har givet udtryk for, at der efter deres mening stadig foregår tilbudskoordinering i det skjulte. 48. Men fælles for de af kilderne, der har givet udtryk for, at tilbud stadig koordineres, er, at de ikke har villet stå åbent frem, og at deres informationer har været meget lidt konkrete. Flere har blot henvist til, at der inden for håndværksfagene og måske især inden for vvs findes en mangeårig laugskultur, som det er vanskeligt at ændre på. 49. Der er dog et par konkrete projekter af nyere dato, som kilder har udpeget som sandsynlige eksempler på, at tilbudene på de pågældende vvs-entrepriser har været koordineret. 50. En kilde fra branchen har således givet udtryk for, at direktørerne for to virksomheder (virksomhed C og virksomhed D) i efteråret 2003 aftalte, at virksomhed C skulle vinde en udbudt entreprise i DR-byen, DR, Segment 2, mod at virksomhed D fik 2 ud af 3 entrepriser (distribution pipelines og råvare/solvent) for Novo Nordisk Engineering (NNE). 51. Den tredje entreprise for NNE (bygnings-vvs) var det efter sigende meningen, at virksomhed C skulle have. Men en medarbejder i virksomhed C kom til at lave en fejl i tilbudsmaterialet, der betød at tilbudet var ukonditionsmæssigt, og entreprisen gik i stedet til virksomhed D. 52. En anden kilde fra branchen har givet udtryk for, at to projekter fra 2001 på køleanlæg ved Bella Center skulle være forhåndskoordineret mellem direktørerne i to virksomheder. 53. Der var tale om indhentning af underhåndsbud, hvor kun de to virksomheder var blevet bedt om at afgive tilbud, og forhåndskoordineringen skulle efter sigende være sket ved, at de to direktører telefonisk var blevet enige om, hvem der skulle have hvilken entreprise og til hvilken pris. 54. Styrelsen har derfor haft møder med de pågældende bygherrer/rådgivere om forløbet og resultatet af disse udbud, ligesom udbuds- og tilbudsmaterialet er nøje gennemgået.

6 55. Der er dog ikke noget i dette materiale eller i bygherrernes forklaringer om udbudsforløbet, der kan understøtte udsagnene om, at de pågældende entrepriser har været forhåndskoordineret af tilbudsgiverne. 56. Der er heller ikke i det materiale, som styrelsen har medtaget fra kontrolbesøgene hos de 5 virksomheder, indicier for deltagelse i kartelaktiviteter i nyere tid, dvs. efter slutningen af Virksomhedernes kommentarer til mistanken om kartelaktiviteter 57. Ved møder med Konkurrencestyrelsen har virksomhederne fået lejlighed til at kommentere formodningen om et muligt vvs-kartel, og virksomhederne er også blevet præsenteret for de relevante sortbogs-blade. Herudover er virksomhederne blevet bedt om at redegøre for deres organisatoriske tilhørsforhold, herunder deres evt. tidligere og nuværende tilknytning til Jermer. 58. Samtlige virksomheder har afvist, at de selv er involveret i eller har noget som helst kendskab til, at der foregår kartelaktiviteter i vvs-branchen. 59. Én af virksomhederne har til støtte herfor ladet en advokat undersøge, om medarbejdere i virksomheden siden 1. oktober 2002, hvor virksomheden skiftede ejer og direktør, har deltaget i konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af tilbudskoordinering. Efter afsluttet undersøgelse konkluderer advokaten, at han ikke på nogen måde har fundet forhold, som giver grundlag for at mistænke virksomheden for at have deltaget i sådanne aktiviteter. 60. Langt de fleste virksomheder har også afvist at have noget kendskab til, at der tilbage i tiden har eksisteret et vvs-kartel. De ganske få, der ikke direkte har afvist at have en vis viden om tidligere tilbudskoordinering i vvs-branchen, har ikke ønsket at kommentere forhold, der ligger mere end 5 år tilbage (jf. konkurrencelovens forældelsesfrist). 61. Præsenteret for sortbogsregnskaberne har virksomhederne afvist at have kendskab til, hvad disse regnskaber går ud på. 62. For så vidt angår de virksomheder, der efter det oplyste er ejere af sortbogsregnskaberne, har direktøren for den ene virksomhed tilkendegivet, at han var bekendt med tilbudskoordinering før i tiden, men har afvist at kommentere forhold, der ligger længere end 5 år tilbage. 63. Repræsentanterne for den anden virksomhed har på møder med styrelsen benægtet ethvert kendskab til, at der på noget tidspunkt skulle være foregået tilbudskoordinering i vvs-branchen. Om sortbogsregnskabet, som blev præsenteret på et efterfølgende møde, har repræsentanterne henvist til, at der var tale om meget gammelt materiale, og at man ikke ønskede at kommentere eller hjælpe med at efterforske aktiviteter, der lå 5 år eller mere tilbage i tiden. 64. Til spørgsmålet om formålet med at videreføre Jermer, og hvilke mødeaktiviteter der i dag foregår i Jermer-regi, har styrelsen præsenteret den siddende bestyrelse for nogle udtalelser, som bestyrelsen fremkom med i sin beretning på generalforsamlinger i marts og november Af marts-beretningen fremgår bl.a. følgende opfordring fra bestyrelsen: Det er klart, der er parametre, der har alvorlig indflydelse på prisdannelsen, nemlig de store entreprenørers indtog i vores branche. De har store visioner, de dumper priserne, og de får kamp til stregen at vi så lader stokkeslagene hagle ned over vore kollegers rygstykker, også når der ingen fjender er i nærheden, kunne man måske tilskrive almindelig iver - eller hvad? Det er klart, at der her fra denne plads skal lyde en formaning om, at hvis et slag skal vindes, er det formålstjenligt at tildele modparten banesåret og ikke os selv. Konkurrence er godt men alting med måde. 66. På en særlig generalforsamling i november 2000 meddeler bestyrelsen, at man selv om hele meldesystemet er skudt i grus har besluttet, at foreningen bør videreføres. En af Jermers opgaver vil ifølge beretningen være fortsat [at] appellere til sine medlemmer og alle andre, om at etablere en konkurrencesituation, hvor der kalkuleres med et realistisk dækningsbidrag som også indeholder et begreb som nogen har glemt nemlig begrebet fortjeneste. 67. De hørte bestyrelsesmedlemmer har afvist, at der i disse udtalelser ligger et konkurrencebegrænsende formål med Jermers fortsatte eksistens, og har henvist til, at det må være enhver brancheorganisations opgave at erindre medlemmerne om at kalkulere på en måde, så virksomhederne kan overleve.

7 68. Ifølge såvel virksomhederne, der sidder i bestyrelsen, som andre medlemsvirksomheder og Tekniq/Dansk VVS, der fungerer som sekretariat, er det primære formål med Jermer i dag af social karakter, og mødeaktiviteten består i en årlig generalforsamling og julemiddag samt en studietur til udlandet hvert andet år. 69. Det har ikke været muligt at fremskaffe materiale, der kan be- eller afkræfte dette udsagn. Virksomhedernes kommentarer til offentliggørelse af undersøgelsen 70. Selv om der ikke lægges op til en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der dermed heller ikke foreligger en pligt til at foretage partshøring, har styrelsen alligevel fundet det rigtigst at give de involverede virksomheder lejlighed til at komme med bemærkninger. Redegørelsen har derfor været i høring hos alle virksomheder, som styrelsen har kunnet identificere via sortbogsregnskaberne. 71. Der er modtaget svar fra foreningen Jermer samt fra 17 virksomheder, hvoraf de 13 ikke tidligere har været direkte inddraget i undersøgelsen. Langt de fleste virksomheder har i svaret blot afvist at have noget kendskab til tilbudskoordinering i branchen, og 8 har henvist til, at de først har overtaget virksomheden efter den periode, som sortbogsregnskaberne dækker. 72. Advokaten for Jermer samt advokaterne for 5 af virksomhederne har protesteret mod offentliggørelse af redegørelsen samt især mod offentliggørelse af bilag 1 ud fra stort set ensartede argumenter, der kort sammenfattes nedenfor. 73. For så vidt angår selve redegørelsen, har virksomhederne især påpeget, at der bør ske en anonymisering inden offentliggørelsen, og herudover har de haft en række konkrete bemærkninger til enkelte punkter (disse ønsker/kommentarer mener styrelsen i altovervejende grad at have imødekommet, og de vil derfor ikke blive kommenteret nærmere). 74. Med hensyn til offentliggørelse af bilag 1 har virksomhederne især fremhævet fire forhold, som de mener må forhindre, at bilaget offentliggøres, nemlig 1) manglende hjemmel, 2) manglende legitim interesse, 3) varetagelse af princippet om uskyldsformodning og 4) varetagelse af principperne om god forvaltningsskik, proportionalitet og tavshedspligt. Manglende hjemmel 75. Virksomhederne har argumenteret for, at konkurrencelovens 13, stk. 3, alene giver hjemmel til at offentliggøre helt generelle redegørelser og derfor ikke kan anvendes til at offentliggøre bilag 1, der efter virksomhedernes opfattelse indeholder virksomhedsspecifikke oplysninger. Desuden har nogle af virksomhederne givet udtryk for den opfattelse, at fx oplysning om, hvilken sum de enkelte entrepriser er vundet til, må betragtes som en forretningshemmelighed og dermed undtaget fra offentliggørelse efter konkurrencelovens 13, stk. 4. Endelig har disse virksomheder også påpeget, at de opgaver, som det efter konkurrencelovens 14 påhviler Konkurrencerådet og styrelsen at udføre, er at påse overholdelse af loven, og at dette ikke indbefatter fremskaffelse af dokumentation til brug for tredjemands eventuelle sagsanlæg. Manglende legitim interesse 76. Virksomhederne har med henvisning til en nylig EU-dom[5] argumenteret for, at der kræves en berettiget interesse i at træffe beslutning om overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis overtrædelsen allerede er ophørt og omfattet af forældelsesfristen. Virksomhederne er af den opfattelse, at kravet må gælde så meget desto mere, når der er tale om at offentliggøre materiale i en sag, hvor der end ikke er konstateret en overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomhederne finder ikke, at Konkurrencestyrelsen har godtgjort en sådan berettiget interesse og henviser til, at berettiget interesse fx kan foreligge, hvis der kan henvises til verserende eller allerede planlagte retssager, mens en generel henvisning til, at der må gives skadelidte parter adgang til at anlægge sag, ikke kan være tilstrækkeligt til at godtgøre berettiget interesse. Uskyldsformodningen 77. For så vidt angår uskyldsformodningen har virksomhederne henvist til Den Europæiske Menneskerettighedskommission, der har fastslået, at en begrundelse for en retsafgørelse, der afslutter en procedure som følge af, at forældelsesfristen er udløbet, udgør en tilsidesættelse af EMRK artikel 6, stk. 2, hvis den blot antyder, at den anklagede har handlet ulovligt, eller hvis den giver anledning til at tro, at retsinstansen anser den pågældende for skyldig [6]. Endvidere henvises til en udtalelse fra Den Europæiske Menneskerettighedskommission, hvorefter beskyttelsen efter EMRK artikel 6, stk. 2, gælder også i forhold til udtalelser fra en offentlig myndighed om en persons strafskyld, selv om der ikke verserer nogen straffesag.[7] God forvaltningsskik, proportionalitet og tavshedspligt 78. Endelig har virksomhederne argumenteret for, at offentliggørelse vil være et disproportionalt og usagligt forvaltningsskridt i strid med reglerne om god forvaltningsskik og tavshedspligt. Virksomhederne har bl.a. påpeget, at offentliggørelse af bilag 1 vil være disproportionalt og få langvarige skadevirkninger, dels fordi det ikke vil være i

8 bygherrernes interesse, men blot vil udstille dem som nogen, der er blevet snydt, uden at de har nogen reel mulighed for erstatningssager, dels fordi vvs-virksomhederne dermed aldrig vil få mulighed for at blive renset. Virksomhederne har også påpeget, at offentliggørelse af bilag 1 vil være en tilsidesættelse af reglerne om god forvaltningsskik og tavshedspligt, fordi det muliggør identifikation af enkeltvirksomheder, og fordi varetagelse af bygherreinteresser må anses for at falde uden for det formål, der oprindeligt var med undersøgelsen nemlig at påse overholdelse af konkurrenceloven. Det videre forløb Strafferetligt ansvar - konkurrencelovens 6 og Tilbudskarteller udgør en meget alvorlig overtrædelse, der altid rammes af forbudet i konkurrencelovens 6, hvilket bl.a. blev statueret ved lovændringen i 2000, hvor det i lovens 7, stk. 2, nr. 2, blev præciseret, at der ikke gælder nogen bagatelgrænse for virksomheder, der gennemfører forudgående regulering af bud. 80. Forbudet mod tilbudskarteller er således absolut og dermed omfattet af straffebestemmelserne i konkurrencelovens 23, forudsat at der foreligger tilstrækkeligt bevis for overtrædelsen. 81. Det foreliggende materiale tegner efter styrelsens opfattelse et billede af, at tilbudskoordinering har været en mangeårig sædvane blandt virksomheder i vvs-branchen på samme måde, som det tilbudskartel, der blev afsløret hos el-installatørerne. 82. Styrelsen finder også, at der er tegn på, at de tidligere meldeordninger har tjent det konkurrencebegrænsende formål, der var grundlaget for at påbyde dem ophævet. 83. Imidlertid ligger de forhold, hvor indicierne kan underbygges af konkrete dokumenter i form af sortbogsregnskaber, så langt tilbage i tiden, at den 5-årige forældelsesfrist for strafansvar i 23, stk. 4, finder anvendelse. Det vil derfor ikke være relevant at tage stilling til, om indicierne udgør tilstrækkeligt bevis til at oversende sagen til SØK med henblik på strafferetlig forfølgelse. 84. Konkurrencestyrelsen finder på den baggrund, at der ikke er grundlag for at træffe afgørelse i denne sag, jf. konkurrencelovens 14, idet det vil kræve både langvarige og ressourcekrævende undersøgelser af et stort antal forhold og virksomheder. For det andet vil en sådan afgørelse ikke have nogen umiddelbar retsvirkning, og styrelsens arbejde vil derfor ikke stå mål med ressourceforbruget. Offentliggørelse efter konkurrencelovens 13, stk Ved siden af det strafferetlige ansvar er der imidlertid også bygherrernes interesse at kunne vurdere, om de ønsker at agere, fx ved at gøre et eventuelt erstatningsansvar gældende. 86. For så vidt angår det erstatningsretlige ansvar gælder der som hovedregel en 5-årig forældelsesfrist, som løber fra det tidspunkt, hvor skadelidte (i dette tilfælde bygherren) får viden om eller burde have fået viden om, at der er lidt et tab som følge af en konkurrencelovsovertrædelse. Der må dog maksimalt være gået 20 år fra skadestidspunktet[8] (fx dato for tilbudsafgivelsen). 87. Der er ingen dansk praksis, som har taget stilling til spørgsmålet specifikt på konkurrenceområdet. Imidlertid kan der formentlig drages en parallel til retspraksis vedr. erstatning for miljøskader. I denne type sager indtræder skaden på forureningstidspunktet, men den opdages først et stykke tid efter. Forældelsesfristen løber i sådanne tilfælde først fra det tidspunkt, hvor skadelidte havde rimelig grund til at tro, at han har lidt skade som følge af en strafbar handling. 88. Det må formodes, at en tilsvarende fortolkning kan anvendes, når det drejer sig om skade, der er lidt som følge af kartelaktiviteter. I sådanne tilfælde vil de skadelidte ikke være klar over, at de har lidt et tab, før kartellet afsløres, og fristen for forældelse må derfor være suspenderet indtil det tidspunkt, hvor kartellet bliver afsløret. 89. Ganske vist var udgangspunktet i konkurrencelovgivningen før 1. januar 1998, at en konkurrencebegrænsning først var forbudt, når konkurrencemyndigheden havde udstedt påbud om at bringe den til ophør. Der forelå derfor først en strafbar overtrædelse af konkurrenceloven fra 1990 (og den tidligere monopollov), hvis et sådant påbud ikke blev efterkommet. 90. Men netop tilbudskarteller var alligevel strafbare i tiden inden konkurrencelovsændringen i Den tidligere licitationslov, der gjaldt fra 1967, og indtil den blev afløst af tilbudsloven i 2001, indeholdt nemlig et strafbelagt forbud mod tilbudskarteller, der svarer til konkurrencelovens forbud i dag. [9]

9 91. Selv om kun ca. 60 af de i alt ca. 700 vvs-entrepriser, der er omfattet af sortbøgerne, har fundet sted i 1998, dvs. efter den gældende konkurrencelovs ikrafttræden, var deltagelse i et tilbudskartel således også en strafbar handling inden da. 92. Uanset hvor store mulighederne for i praksis at gennemføre erstatningssøgsmål vurderes at være, må det i sidste ende være op til bygherrerne selv at tage stilling til, om de ønsker at agere og i så fald hvordan. Men for at de overhovedet kan træffe et sådant valg, kræver det, at de er bekendt med, om der er indicier for tilbudskoordinering forbundet med netop deres entreprise. Derfor finder styrelsen, at der er behov for at offentliggøre relevante oplysninger, som kan give bygherrerne det nødvendige grundlag for at træffe deres valg. 93. Dette kan ske ved at offentliggøre en liste over de ca. 700 entrepriser, der fremgår af sortbogsregnskaberne. Dermed undgår man at offentliggøre navne på virksomheder, der har deltaget i de enkelte tilbudsafgivelser, og som i forvejen vil være de relevante bygherrer bekendt. 94. Som nævnt ovenfor har nogle af de hørte virksomheder protesteret mod offentliggørelse af en sådan liste. 95. Virksomhederne har bl.a. argumenteret for, at der ikke er hjemmel til at offentliggøre listen. 96. Konkurrencestyrelsen skal hertil bemærke, at Konkurrencerådet efter konkurrencelovens 13, stk. 3, kan offentliggøre oplysninger om rådets virksomhed og generelle redegørelser. Det er Konkurrencerådet, der har kompetencen til at beslutte, hvad der skal offentliggøres, dog forudsat at offentliggørelsen ikke indeholder fortrolige oplysninger, omfattet af lovens 13, stk. 4, og at forvaltningslovens regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger ikke tilsidesættes.[10] 97. Listen indgår efter styrelsens opfattelse som en naturlig del af styrelsens redegørelse for undersøgelsen af vvs-branchen, og således som listen er udformet, finder styrelsen ikke, at der er tale om offentliggørelse af oplysninger i strid med reglerne om tavshedspligt. Listen indeholder således ingen virksomhedsnavne og gør det kun muligt for kontraktsparterne at identificere konkrete virksomheder, hvorimod udenforstående ikke umiddelbart vil kunne bruge listen til at skaffe sig oplysninger om enkeltvirksomheder. 98. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at den fornødne hjemmel er til stede i konkurrencelovens 13, stk Som det fremgår af listen, er der alene er tale om angivelse a) dato for tilbudsafgivelse, b) hvilke entrepriser det drejer sig om, c) vindende tilbudssum samt d) antallet af bydende. Der er dermed ikke tale om, at disse oplysninger falder ind under kategorierne oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder der er nævnt i konkurrencelovens 13, stk Det skal i den forbindelse bemærkes, at tilbudssummen og antallet af bydende jo ikke kan relateres til specifikke virksomheder af andre end kontraktsparterne, og for disse parter er der tale om allerede kendte oplysninger. Dertil kommer, at de angivne tilbudssummer er gamle oplysninger, der ikke længere kan anses for at udgøre en forretningshemmelighed, ligesom det ikke af oplysningerne kan udledes, hvilket konkret arbejde der er udført for de angivne beløb Efter konkurrencestyrelsens opfattelse kan undtagelsen i konkurrencelovens 13, stk. 4, derfor ikke påberåbes i forhold til den påtænkte offentliggørelse af listen over entrepriser indeholdt i sortbogsregnskaberne.[11] 102. I høringssvarene er der desuden argumenteret for, at offentliggørelse skal undlades, fordi der ikke er godtgjort en berettiget interesse i offentliggørelsen Konkurrencestyrelsen finder ikke, at den EU-dom, som virksomhederne henviser til, kan anvendes direkte på spørgsmålet om offentliggørelse af hverken notatet eller den omhandlede entrepriseliste For det første er der tale om en dom, som angiver, hvilken interesse Kommissionen skal kunne godtgøre for at træffe afgørelse om en forældet overtrædelse. En afgørelse har efter styrelsens opfattelse en anden og mere direkte virkning for den/de virksomheder, som afgørelsen retter sig mod, end den offentliggørelse af visse anonymiserede oplysninger, som der hér er tale om. Når Konkurrencerådet træffer beslutning, hvorved det konstateres, at en virksomhed har overtrådt loven, vil afgørelsen således blive offentliggjort efter lovens 13, stk. 2, med angivelse af navnet på den virksomhed, der er skyldig i overtrædelsen. Konkurrencestyrelsen er derfor ikke enig i argumentet om, at kravet om at godtgøre berettiget interesse må gælde så meget desto mere, når der er tale om at offentliggøre materiale i en sag, hvor der end ikke er konstateret en overtrædelse af konkurrenceloven.

10 105. For det andet finder styrelsen, at der faktisk er godtgjort en berettiget interesse i at offentliggøre de omhandlede oplysninger, da de er en forudsætning for, at bygherrer kan tage stilling til, om de vil rejse erstatningskrav. Ganske vist er baggrunden ikke allerede verserende eller planlagte retssager, men det skyldes jo det faktum, at bygherrerne ikke kan anlægge eller planlægge retssager om noget, som de ingen viden har om Herudover har virksomhederne henvist til uskyldsformodningen og argumenteret for, at offentliggørelse vil være i strid med EMRK artikel 6, stk Som nævnt vil der ikke med offentliggørelsen af notatet og listen over entrepriser ske nogen tilkendegivelser eller antydninger om skyld, der er møntet på bestemte virksomheder. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke, at offentliggørelse af hverken notat eller entrepriseliste kan komme i strid med EMRK artikel 6, stk Endelig er det i høringssvarene anført, at offentliggørelse vil være disproportionaltog dermed i strid med god forvaltningsskik (med hensyn til argumentet om tilsidesættelse af tavshedspligten henvises til punkt ovenfor) Konkurrencestyrelsen finder ikke, at der er tale om et disproportionalt forvaltningsskridt. Det skal hér igen understreges, at der ikke med listen i bilag 1 stilles oplysninger til rådighed for offentligheden om konkrete virksomheder. Der bliver derfor heller ikke tale om, at specifikke virksomheder hænges ud via en offentliggørelse. Og med hensyn til bygherrernes interesser er det styrelsens opfattelse, at deres interesse i at få de relevante oplysninger er større en deres evt. problem med at blive udstillet som nogen, der er blevet snydt Sammenfattende finder styrelsen, at denne redegørelse samt en listeover de ca. 700 entrepriser, der fremgår af sortbogsregnskaberne, bør offentliggøres i medfør af konkurrencelovens 13, stk. 3. VVS-entrepriser fra sortbogsregnskaber [1] Under den efterfølgende undersøgelse konstaterede Konkurrencestyrelsen, at én af de besøgte virksomheder i realiteten måtte betragtes som et nyt selskab, der først i 2005 havde indledt udøvelse af vvs-virksomhed. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt dette selskab, at man ikke fandt, at det var involveret i de forhold, der fremgår af notatet. [2] Ifølge lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (lbkg. nr. 988/2003) og bekendtgørelse om udøvelse af virksomhed som autoriseret vvs-installatør og godkendt kompetent virksomhed (bkg. nr. 1043/2003) kræver det særlig autorisation at udøve virksomhed som vvs-installatør i Danmark. [3] Kilde: Danmarks Statistik og Normtal 2004 (udgivet af Tekniq). [4] Det er i den forbindelse værd at bemærke, at vvs-installatørerne som det også var tilfældet for el-installatørerne har haft et nemt redskab til brug for deres tilbudskoordinering i de meldeordninger, der fandtes, indtil rådet påbød dem ophævet i For vvs-installatørernes vedkommende blev meldesystemet for de storkøbenhavnske virksomheder administreret af Jermer, for øvrige vvs-virksomheder blev meldesystemet administreret af Fælleslicitationskontoret FLK. Meldeordningerne betød, at virksomheder, der ønskede at afgive tilbud på udbudte arbejder, var forpligtet til at anmelde dette til meldekontoret i god tid inden tilbudsafgivelsen. Herefter fik alle virksomheder, der havde tilkendegivet deres interesse i arbejdet, en tilbagemelding fra meldekontoret om, hvilke andre virksomheder der havde tænkt sig at give bud. På denne måde var det nemt at mødes eller ringe sammen om, hvis tur det var til at vinde opgaven og til hvilken pris. Dette var rådets og ankenævnets begrundelse for at påbyde ordningen ophævet, idet den måtte anses for at have som sit objektive formål at begrænse konkurrencen. [5] Dom fra Retten i 1. instans af 6. oktober 2005 i forenede sager T-22/02 og T-23-02, Sumito Chemical og Sumika Fine Chemicals [6] EMD dom af 26. marts 1982, Adolf samt dom af 25. marts 1983, Minelli. [7] EMK s udtalelse af 22. september 1994 i Hentrich.

11 [8] Jf. 1, nr. 1 og nr. 5, i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer. [9] Jf. 4, stk. 1, jf. 7, i lov nr. 216 af 8. juni 1966 om licitation: 4. Ved tilbudsgivning er det forbudt 1) at gennemføre forudgående regulering af bud, 2) at fastsætte betingelser for åbning af bud og 3) at foretage udskydning af bud. [10] Jf. bemærkningerne til lovforslaget, FT 1996/97, tillæg A, s f. [11] Det bemærkes, at der vil være adgang til at anke en beslutning truffet efter 13, stk. 4, og at en sådan klage automatisk tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 19, stk.1 og stk. 4

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere