Block Gas Vent Centralvarmekedel for gas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas"

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/ Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger (6) Serviceanvisninger (66) Eldiagrammer & Tekniske data (66) Afleveringsrapport kedelanlæg (6) DANAK Reg. nr. 500 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 900 af Det Norske Veritas Danmark A/S Vi erklærer hermed at BAXI produkt type Block Gas Vent Overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/3/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) Gasdirektivet (90/396/EEC) Nyttevirkningsdirektivet (92/42/EEC) Typeafprøvningsattest nr. 048AS0054

2 Indholdsfortegnelse Block Gas Vent 724 Side 2 BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR 3 OVERSIGT OVER KEDLEN OG UDSTYRET 3 ANSVAR OG SIKKERHED 5 START/STOP AF KEDEL 5 DRIFTSVEJLEDNING 6 FEJL KONTROL 8 VEDLIGEHOLDELSE 9 AUTOMATISERINGSMULIGHEDER ENERGIBESPARELSE. 0 INSTALLATIONSANVISNINGER. NORMER OG FORSKRIFTER OPSTILLING LEVERANCEN BESTÅR AF OPSTILLING OG RØRTILSLUTNING AFTRÆKS MULIGHEDER OG AFSTANDSKRAV 3 AFSTANDSKRAV LUFTINDTAG/RØGAFGANG 4 LUFTINDTAG/RØGAFGANG VANDRET DOBBELTRØR 5 LODRET BALANCERET AFTRÆK 6 LODRET BALANCERET AFTRÆK MED LUFT FRA EKSISTERENDE AFMELDT SKORSTEN 7 LODRET BALANCERET AFTRÆK MED LUFT FRA EKSISTERENDE AFMELDT SKORSTEN 8 SPLIT AFTRÆK I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE AFMELDT SKORSTEN 9 SPLIT AFTRÆK MED RØGAFTRÆK OVER TAG 20 VANDRET SPLIT AFTRÆK MED LUFTINDTAG OG RØGAFTRÆK GENNEM YDERMUR 2 FROSTBESKYTTELSE. 22 PUMPESTØRRELSE. 22 EKSPANSIONSBEHOLDER 22 SIKKERHEDSVENTIL OG MANOMETER 22 GAS TILSLUTNING 22 EL. TILSLUTNING 22 START AF ANLÆG MED EKSPANSIONSBEHOLDER. 22 SERVICEANVISNINGER. 23 HVORDAN VIRKER KEDLEN 23 INDSTILLINGER OG MÅLINGER PÅ GASSIDEN 23 RENSNING 24 ANDRE KONTROLPUNKTER 24 TEKNISK INFORMATION 25 TEKNISKE DATA 25 ELSKEMAER 26 AFLEVERINGSRAPPORT KEDELANLÆG 28 MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER 28 Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl Side

3 BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR Block Gas Vent 724 Side 3 Oversigt over Kedlen og Udstyret Figur 3. Kedelstyringen 2. Varmtvandsbeholder 3. Kedelskilt 4. Shuntventil 5. Gasbrænderautomat 6. Påfyld/Aftapningshane 7. Gaskontrol 8. Ventilator 9. Anlægs cirkulationspumpe 0. Fremløbstermometer. Turbolensplader 2. Anode 3. Trykekspansionsbeholder 4. Automatisk luftudlader

4 Beskrivelse af væsentlige komponenter (se placering på fig. 2) ) Kedelstyringen herfra styres kedlens temperatur. Se side 6 A B C I E F H G J D 0 2 bar AUT. AUT. AUT X5 Figur 4 A. Plads til vejrkompenseringsanlæg B. Trykmåler C. Termometer D. (Sikring på bagsiden af panel) E. El. kontakt for anlægspumpe F. El. kontakt for brænder G. El. kontakt for ekstra pumpe H. Overkogstermostat I. Drift/Alarmlampe J. Termostat 2) Varmtvandsbeholder Den udskiftelige varmtvandsbeholder er indvendig emaljeret med specialemalje. Som ekstra korrosionsbeskyttelse er beholderen forsynet med en magnesiumanode. Se evt. side 9 (kontrol af anode) 3) Kedelskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele. På sidste side i denne instruktion er der afsat plads til oplysninger om kedelnr. og indstillinger. 4) Shuntventil Med shuntventilen kan fremløbstemperaturen til varmeanlægget indstilles på en lavere værdi end kedeltemperaturen. Fordelen hermed er at radiatorerne bliver mere gennemvarme. Dvs. hele radiatoren bliver varm på en lavere temperatur. Dette giver en mere behagelig varme end når radiatoren kun har en høj temperatur i toppen. Se side 6 (hvad sker der i en shunt) 5) Gasbrænderautomat Gasbrænderautomaten overvåger forbrændingen. Hvis der opstår driftsfejl (stop) vil alarmlampen (K) i panelet lyse. Genindkobling sker ved at sætte el. kontakten (F) på 0 og tilbage på den oprindelige stilling I eller II igen. Gasbrænderen vil da starte driften igen. Block Gas Vent 724 Side 4 6) Påfyld/Aftapningshane Her påfyldes vand til anlægget, anlægstrykket ses på (B) Se evt. side 9) 7) Gaskontrol Denne ventil åbner og lukker for gassen, den styres af gasbrænderautomaten (5) som igen styres af kedeltermostaten. 8) Ventilator Denne sørger for den nødvendige luft til forbrændingen. (Den forventilerer i 20 sek. før hver opstart). 9) Anlægscirkulationspumpen Cirkulationspumpens drejeknap kan stilles på tre trin 23, laveste tal giver laveste ydelse og mindste elforbrug. Anvend den laveste indstilling, der er tilstrækkelig til at få varmen rundt i alle radiatorer, da pumpen derved arbejder mest lydsvagt. 0) Fremløbstermometer Fremløbstermometret viser fremløbstemperaturen til radiatorerne. ) Turbolensplader Disse sikrer en korrekt justering af røggassernes temperatur og dermed god energiudnyttelse. 2) Anode Denne magnesiumanode beskytter varmtvandsbeholderen mod tæring. (se side 6 kontrol af anode) 3) Trykekspansionsbeholder Denne sikrer at trykket på kedelanlægget holder sig nogenlunde konstant ved svingende anlægstemperatur. 4) Automatisk luftudlader Denne sørger for udluftning af kedlen (Fingerskruen over den skal være løsnet så luften kan slippe ud) Service og garantier Garantien er nærmere beskrevet i det sammen med kedlen leverede BAXIGarantibevis. I tilfælde af reklamation: De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken. Reklamation kan dog også ske til fabrikken.

5 Ansvar og sikkerhed Block Gas Vent 724 Side 5 Ansvar Ifølge gasreglementet påhviler ansvaret for vedligeholdelsen af gasfyrede anlæg brugeren. I gasreglementet anbefales et årligt vedligeholdelseseftersyn af et autoriseret firma. Sikkerhed Af hensyn til sikkerheden skal følgende instrukser overholdes ifølge gasreglementet: Hvis der opstår gaslugt, skal vinduer og døre straks åbnes og gasafspærringshanen lukkes. Dernæst skal gasselskabet straks underrettes eller en VVSinstallatør tilkaldes. Kun VVSinstallatører må reparere gasanlægget. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de så hurtigt som muligt udbedres af en VVSinstallatør. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af anlægget. Gasafspærringshaner og lignende installationsdele skal til enhver tid være let tilgængelige. Vedligeholdelse Det er ejer/forbrugerens ansvar at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: almen praksis, denne instruktions anvisninger, instruktion til evt. udstyr/tilbehør samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se side 5Vedligeholdelse, side 9Rensning samt kedlens garantibevis). Start/Stop af kedel Før start. Før anlægget startes, skal vandtrykket i anlægget kontrolleres på trykmåleren (B) 2. Ved efterfyldning af vand på anlægget skal afbryderne for pumperne (E) og (G) samt el. kontakten for brænderen være afbrudt. (Se side 5 Vedligeholdelse) 3. Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/luftskruerne. Start af kedel. Gasafspærringshanen åbnes. 2. El. kontakten på væggen samt el. kontakterne for pumpe (E) og for gasbrænder (F) slås til. 3. Termostaten (L) indstilles på den ønskede temperatur. 4. Hvis der er varmebehov starter ventilatoren og efter en forventilation på ca. 20 sekunder starter kedlen. 5. Ved opstartsproblemer (se side 8 Fejlkontrol) Stop af gaskedel. Med el kontakten på væggen kan der slukkes for gaskedlen. 2. Med elkontakt (E) og (F) kan ligeledes slukkes for gaskedlen eller cirkulationspumpen.

6 Driftsvejledning Block Gas Vent 724 Side 6 Kedelstyringen herfra styres kedlens temperatur. Standardstyringen med 2 polet multistik og 3 positions omskiftere. (I0II) A B C I E F H G J D 2 bar AUT. AUT. AUT. I II X5 Figur 6 A. Plads til vejrkompenseringsanlæg B. Trykmåleren viser vandtrykket i anlægget, trykket skal ligge mellem 0,5 og 2,5 bar. C. Termometret viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (J) D. Sikring bag panelet max. 6,3 A (5 x 20 mm) EFG El. kontakterne har 3 stillinger. Trykket ind forneden overtager evt. monteret vejrkompenseringsanlæg/tændslukur placeret i (A) styringen af anlægget. Trykket ind foroven kobles vejrkompenseringsanlægget fra og kedel, pumper styres manuelt. I midterste position (0) er el. kontakterne koblet i stilling afbrudt og kedlen/pumperne er afbrudt.. E. El. Kontakt for anlægspumpe El. kontakten benyttes f.eks. til at afbryde anlægspumpen hvis der ikke er behov for varme på "radiatoranlægget". F. El. Kontakt for brænder El. kontakten bruges til at afbryde for brænderen ved service, samt for at genindkoble styringen hvis alarmlampen (I) lyser. G. El. Kontakt for ekstra pumpe bruges til at styre en evt. ekstra cirkulationspumpe, f.eks varmtvands cirkulationspumpe. Hvis styringen forsynes med BAXI tænd/sluk ur med multistik styrer uret også denne pumpe, når el. kontakten her trykkes ind forneden (pos. II). H. Overkogstermostat Hvis kedlen kommer op på ca. 00 C kobler overkogstermostaten kedlen fra. For at genindkoble, skrues beskyttelseshætten af, og stiften, der er sprunget ud, trykkes ind når kedeltemperaturen er faldet til under ca. 85 C. I. Drift/Alarmlampe. Lyser grønt under normal drift. Hvis alarmlampen lyser rødt har gasbrænderautomaten afbrudt brænderen. Der startes igen ved at sætte elkontakten (F) på 0 og tilbage på den oprindelige stilling I eller II. J. Termostat 6793 C Kedeltemperaturen der indstilles med termostaten (J) bør ligge på 7080 C. 70 C er ofte passende året rundt. (Nogle centralvarmeanlæg er dog udført således at kedeltemperaturen skal op på 8590 C i de koldeste perioder for at man kan få varme ude i rummene.) Termostaten (J) må aldrig stilles under 67 C. For at sikre at temperaturen ikke stilles under 67 C er der under drejeknappen monteret en stopskrue. Hvad sker der i en shunt

7 I en shunt blandes kedelvand på en temperatur af f.eks 75 C med returvand fra radiatorerne. Figur 6 Fremløbsvandet til radiatorerne kan afhængig af shuntens stilling og temperaturen på returvandet fra radiatorerne antage alle temperaturer mellem kedeltemperaturen og returvandstemperaturen. Fremløbstemperaturen aflæses på termometret som er placeret under shunten. Fremøbstemperaturen vil ændre sig (med samme shuntindstilling) hvis returtemperaturen ændres f.eks hvis en radiatorventil åbnes eller lukkes evt. af en radiatortermostat. Det kan være temmelig små drejninger af shunthåndtaget, der skal til, for at give den ønskede regulering. Disse små drejninger kan udføres automatisk, med de i denne instruktionsbog beskrevne automatiske shuntreguleringer. Se afsnit Block Gas Vent 724 Side 7 Brugsvandsydelse: Temperaturen på brugsvandet i varmtvandsbeholderen er den samme som kedeltemperaturen da varmtvandsbeholderen er nedsænket i kedelvandet. Varmtvandstemperaturen i beholderen holdes dermed passende høj, hvilket sikrer en hygiejnisk varmtvandsforsyning. Denne temperatur er også bekvem til køkkenvask, og ved brusebad indstilles passende tappetemperatur (40 C) på det termostatiske blandingsbatteri i brusenichen. Såfremt varmtvandstemperaturen ønskes nedsat allerede, når vandet forlader kedlens varmtvandsbeholder, kan BAXI anbefale en termostatisk vandventil (indstillingsområde 3565 C). Billigst når ventilen monteres samtidig med kedelinstallationen. (Spørg Deres VVSInstallatør) Hvis den indstillede kedeltemperatur giver for lille mængde af varmt brugsvand, så sættes kedeltemperaturen 50 C højere. Brug det varme brugsvand med omtanke, energien er dyr. Tappe karbad: Den største varmtvandsydelse til karbad fås ved kun at åbne for det varme vand. Det vand der først løber i karet er alt for varmt. Det sidste der løber i karet er måske for koldt. Den samlede vandmængde er i reglen for varmt. Fyld efter til sidst med koldt vand. Få min. efter at der er tappet et karbad er der vand igen, varmt nok til håndbruser etc. Det sidste vand, da karbadet blev tappet, var måske temmelig koldt det betyder, at der skal tappes lidt før det varme vand er fremme igen ved håndbruseren. Opvask og tappe badekar: Har man lige tappet et karbad vil det vare ca 0. min før der er vand nok til en opvask. Derimod kan man tappe til opvask først og straks derefter tappe karbad (Se tappe karbad)

8 FEJL KONTROL Block Gas Vent 724 Side 8 Fejlsøgnings skema Fejl nr. Fejl Evt. årsag/ evt. løsning. (bogstaver i parentes henviser til afsnit ). Ingen varme på anlæg A: Termostat (J) er justeret for lavt Skru op for termostat (J). B: Shuntventilen er lukket Åbn shuntventilen. C: Cirkulationspumpen kører ikke Se efter om kontakten (E) er slået til. Hvis evt. vejrkompensering har afbrudt, kan kontakten (E) stilles i manuelt. D: Er der vand nok på anlægget? Fyld vand på. F: Er der luft i anlægget? Luft kedel og radiator ud. 2. Brænderen kører ikke (inden for min.) G: Er der tændt for kontakten (F)? Tænd for den sættes evt. i manuel. H: Er sikringen sprunget? Skift den I: Lyser alarmlampen (I) rødt? Hvis alarmlampen lyser har gasbrænderautomaten afbrudt brænderen. Der startes igen ved at sætte elkontakten (F) på 0 og tilbage på den oprindelige stilling I eller II. J: Er overkogssikringen (H) afbrudt? Tryk på knappen efter at dækslet er fjernet. K: Er gasafspæringshanen åbnet? Åbn for gasafspæringshanen Hvis De ikke kan finde årsagen tilkald da Deres VVS Installatør eller Servicefirma. 3. Trykket i anlægget falder Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget se side 9 VVSInstallatør eller Servicefirma tilkaldes hvis trykket fortsat falder til 0,5 bar. Gasbrænder vil ikke slukke. Gasafspæringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes. El. kontakten slås fra. VVSinstallatør eller servicefirma tilkaldes. Der lugter vedvarende af røg i kedelrummet VVSinstallatør eller servicefirma tilkaldes. Der lugter af gas Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes. VVSinstallatør eller servicefirma tilkaldes.

9 Vedligeholdelse Block Gas Vent 724 Side 9 Vandpåfyldning Ved vandpåfyldning skal El.kontakt for pumpe (E) og for brænder (F) være slået fra. Vand påfyldes gennem påfyldningshanen ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være Figur 9 fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen. Ganske langsomt åbnes derefter vandhanen og der fyldes langsomt op indtil trykket på trykmåleren (B) viser,52,0 bar. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen. VVSInstallatør eller Servicefirma tilkaldes hvis trykket fortsat falder til 0,5 bar. Frostbeskyttelse Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet. Varmtvandsbeholderen kan tømmes med en hævert. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem der skal bede Deres VVSinstallatør gøre det hvis De ønsker det gjort. Kontrol af anode I varmtvandsbeholderen er placeret en anode. Anodens formål er at beskytte mod tæring af varmtvandsbeholderen. Anoden skal kontrolleres hvert andet år og om fornødent udskiftes. Dette skal De som bruger sørge for. Vedligeholdelsen af anoden er forudsætning for at beholderen er dækket af Deres BAXIGaranti. Arbejdet udføres normalt af en VVSinstallatør eller et servicefirma efter udtrykkelig anmodning fra forbrugeren. Rensning af gaskedel Af hensyn til sikkerhed og bedst muligt udnyttelse af energien anbefaler vi at kedlen renses x om året. Dette er et arbejde for fagfolk dvs. De skal sørge for at arbejdet udføres af VVSinstallatør eller servicefirma. Afprøvning af sikkerhedsventiler Brugeren er ansvarlig for at de sikkerhedsventiler der er monteret A B Figur 92 bliver afprøvet 2 gange om året. Dette gøres ved at trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning. Når dette gøres, kan De se og høre at der slipper lidt vand ud og derved få vished for at den er virksom. Skader der er forårsaget af en blokeret sikkerhedsventil dækkes ikke af Deres BAXI garanti. De to sikkerhedsventiler er monteret dels i forbindelse med centralvarmeanlægget (2,5 bar) og i forbindelse med varmtvandsbeholderen (6 bar eller 0 bar). De to sikkerhedsventiler er normalt placeret inde i kedlen ses når dørene åbnes. Ventilerne kan f.eks. se ud som denne, men kan have lidt forskelligt udseende. Vedr. placeringen spørg evt. Deres VVSinstallatør. Tømning af kondensfang Kond.fangsikk.vandlås på rør 2707, mod Kond.fangsikk.vandlås skorsten Figur 93 Såfremt der på aftrækket er monteret et kondensfang skal dette tømmes efter behov ved at skrue omløberen af (på en sikkerhedsvandlås den nederste plastdel). Efter tømning skal kondensfanget igen lukke tæt af hensyn til sikkerheden. Service generelt Når Deres centralvarmekedel er installeret, bør De gøre Dem klart hvilken hjælp De vil benytte såfremt der skulle blive driftsstop De ikke selv kan klare, samt til et eftersyn hvert andet år som må anbefales. Spørg VVSinstallatøren om De kan tegne et serviceabonnement hos ham eller få ham til at anbefale et servicefirma. Gode råd Kontroller løbende gasforbruget ved regelmæssig aflæsning af måleren. Hold rumtemperaturen på ca 20 C i opholdsrum og lavere i ubenyttede rum. Foretag en kort og kraftig udluftning af huset hver dag, luk for varmen imens. HUSK at kontrollere sikkerhedsventiler og varmtvandsbeholderens anode.

10 Block Gas Vent 724 Side 0 AUTOMATISERINGSMULIGHEDER ENERGIBESPARELSE. Kedlen har en meget høj nyttevirkning og er godt isoleret så den side af sagen er i orden. Der er alligevel penge at spare ved at automatisere sit varmeanlæg, så man ikke bruger varme i huset på tider, hvor det er unødvendigt. BAXI har udviklet kedelstyringen således at montagen kan foregå hurtigt og nemt ved hjælp af multistik. BAXI tænd/slukur Funktionen af BAXI tænd/slukuret er at cirkulationspumpen stoppes i de perioder man ikke ønsker varme. Man sparer derved både strøm og gas, medens kedeltemperaturen og varmtvandstemperaturen forbliver på den indstillede Figur 0 temp. (mindst 67 C). Selv om der slukkes helt for varmen, når temperaturen i rummene i reglen ikke at gå længere ned end den gerne må. I perioder med frost skal tænd/slukuret kobles fra, så pumpen kører konstant for at undgå risiko for frostsprængning af varmeanlægget Udstyret består af: Regulator(monteres i panelet) Shuntmotor (monteres på shunten kan monteres uden at tage vandet af anlægget) Udeføler (monteres på nordvendt væg) Fremløbsføler (monteres på fremløbsrøret efter shunten) Funktionen er, at fremløbstemperaturen automatisk afpasses efter udetemperaturen. Der er indbygget ugeur i regulatoren, således at hver dag i ugen kan indstilles med de tider, man ønsker "natsænkning". Figur 02 X4 X5 X4 X5 X5 X4 X2 X3 Shuntregulering med vejrkompenseringsanlæg Udstyret, der er i en speciel BAXI udgave med 2 polet multistik leveres separat fra BAXI og er beregnet til indbygning i kedelstyringen BAXI forhandler flere fabrikater af automatisk shuntregulering. X Figur 0 2 X2 X3 Figur 0 3 Danfoss ECL Figur 0 4 Landis & Staefa

11 INSTALLATIONSANVISNINGER. Normer og forskrifter Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges bla: Gasreglementet Arbejdstilsynets forskrifter Vandnormen Bygningsreglementet (BR 95 & BRS 85) Block Gas Vent 724 Side Opstilling Hvem må installere? Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen. Lufttilførsel Der kræves ikke ventilation af opstillingsrummet, idet kedlen er udført med balanceret eller split aftræk og derfor trækker luft til forbrændingen ind direkte ude fra. NB: Luftindtag skal tages fra det fri eller fra ventileret loftrum. Man kan vælge mellem vandret luftindtag/røgafgang og lodret balanceret aftræk samt split aftræk. Der skal anvendes de originale dele idet disse er godkendte sammen med kedlen. Afstandskrav kedelmontage Kedlen er godkendt til montage helt op ad træværk. Det vil dog være en fordel at holde en lille afstand sideværts til kedlens sider på f.eks. 5 mm. Leverancen består af Kedelenhed i emballage Kappe i emballage Pakke med tilslutningssæt for, balanceret aftræk vandret, lodret eller split VANDRET eller LODRET balanceret aftræksrør Evt. hætte og taginddækning Evt. 2 knærør til lodret aftræk Eller. SPLITAFTRÆK med rør, bøjninger etc. Evt. ekstra udstyr er ikke medregnet i ovenstående Opstilling og rørtilslutning Montage af Kappe. Normalt påsættes først bagpladen og den ene sideplade, der vender ind imod væggen. Efter rørmontagen skrues kedelstyringen af transportbeslaget, beslaget skal ikke bruges mere. Nu kan den sidste sideplade og forramme, uden øverste skrå forplade, monteres. Med den ene bolt i forrammen rettes kappen op således, at det står lige og således at døre flugter pænt med hinanden. Låget monteres til slut. Bemærk at de 4 samleskinner har snit så de kan bøjes, hvis det er nødvendigt af hensyn til montagehøjden. (Se figur ) Såfremt nogle af rørene skal føres gennem kappen er det selvfølgelig nødvendigt at montere den aktuelle del forinden og bore/klippe hul(ler) for rørene. Hvis hullerne ses så husk at afdække med roset(ter). Til sidst fastgøres kedelstyringen, der sad på transportbeslag, på sin plads og øverste skrå forplade skubbes på plads. Figur

12 Udtagning af blindplader. Undgå at slå blindpladen ud groft med en hammer da kappen derved kan beskadiges. Forbor i stedet et hul og bræk pladen løs med en vandpumpetang eller lignende. Hul Figur 2 Rørforbindelserne materialevalg Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobberstål. Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgå at anvende først kobber og derefter galvaniseret rør (når man går i vandets strømningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrør og kobberrør til det varme vand er derimod udmærket, hvis der ikke er cirkulationsledning på det varme vand. Den indbyggede vandvarmer er udført i emaljeret stål, hvilket også giver frihed til at anvende galvaniserede rør. Frem og returledningen skal være omhyggeligt isolerede for at undgå varmetab. Ligeledes bør varmtvandsledningerne være godt isoleret. Cirkulation på det varme vand kan monteres ved hjælp af pumpe. Det bør dog undgås, hvis man af komfortmæssige grunde kan dette, idet en stadig cirkulation i varmtvandsledning og cirkulationsledning er energikrævende. Block Gas Vent 724 Side 2 Rørtilslutning montage af fremløb og retur Den meste anvendte rørføring er ned i rørgrav i gulv indenfor kabinettet. Fremløb og retur, der begge er nedadvendte i kedlens side er lette at fortsætte fra og er forsynet med union. Fremløb og returløb kan føres ovenud og bagud af kedlen indenfor kabinettet, hvis det er en fordel. Frem og returledningen skal være omhyggeligt isolerede for at undgå varmetab. Rørtilslutning montage af brugsvandsrørene Afmonter den eventuelt medleverede ekspansionsbeholder medens brugsvandsrørene monteres. Pumpe til brugsvand placeres bedst på cirkulationsledningen monteret således at pumperetningen er ind i varmtvandsbeholderen. Ligeledes bør varmtvandsledningerne være godt isoleret. Cirkulation på det varme vand bør dog undgås, hvis man af komfortmæssige grunde kan dette, idet en stadig cirkulation i varmtvandsledning og cirkulationsledning er energikrævende. Såfremt varmtvandstemperaturen ønskes nedsat allerede, når vandet forlader kedlens varmtvandsbeholder, kan BAXI anbefale en termostatisk vandventil (indstillingsområde 3565 C). NB: Ved brug af ovennævnte termostatiske vandventil sammen med brugsvandscirkulation skal brugsvands cirkulationsstrengen og brugsvandscirkulationspumpen tilsluttes, som anvisningen vedlagt den termostatiske vandventil beskriver.

13 Block Gas Vent 724 Side 3 Aftræks muligheder og afstandskrav Forskellige aftræks muligheder Vandret balanceret aftræk (V til V3) Hosstående er vist et hus, hvor alle mulighederne med vandret balanceret aftræk er vist. Maksimal længde af aftræk er 2770 mm + bøjning V Vandret balanceret aftræk til enten venstre eller højre side V2 Vandret balanceret aftræk bagud V3 Vandret balanceret aftræk til anden højde end kedlens aftræk. (maks stk 90 bøjning) Lodret balanceret aftræk (L til L6) Hosstående er vist et hus, hvor alle muligheder med lodretbalanceret aftræk er vist. Maksimal længde med dobbeltrør er 6,5 m. Hver 90 bøjning reducerer længden med m 45 bøjning reducerer længden med 0,5 m L Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 45 bøjning for paralelforskydning L2 Lodret balanceret aftræk L3+L4Balanceret aftræk via eksisterende afmeldt skorsten, hvor luften tages fra skorstenen uden om aftræksrøret. Maksimal længde (luft+røggas) er 20 m Hver 90 bøjning reducerer længden med m Min. diameter på skorstenen er 30 mm L3 Her vist den normale rørføring med kedlen tilhøjre for skorsten L4 Her vist den normale rørføring med kedlen til venstre for skorsten L5 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 90 bøjning L6 Lodret balanceret aftræk med dobbeltrør fra kedel til afmeldt skorsten, hvor luften tages fra skorstenen uden om aftræksrøret Split aftræk (S til S5) Hosstående er alle mulighederne med split aftræk vist. Maksimal samlet længde (luft+røggas) er 20 m. Hver 90 bøjning reducerer længden med m 45 bøjning reducerer længden med 0,5 m Min. skorstens diameter er 30 mm S Luft fra ydervæg røggasrør ført gennem skorsten S2 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m 3, røggasrør ført gennem skorsten S3 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m 3, røggasrør ført lodret over tag. S4 Luft fra ydervæg røggasrør ført lodret over tag. S5 Vandret split med luft og røggasrør ført ved siden af hinanden til ydervæg. OBS! Luftindtag skal tages fra det fri eller fra ventileret loftrum Yderligere data se følgende sider. NB: Aftrækseks. L3L4L6SS2. Ved aftrækslængde over 3 meter i skorstenen anbefales installation af kondensfang.

14 Block Gas Vent 724 Side 4 Afstandskrav luftindtag/røgafgang Man skal rette sig efter Gasreglementets krav vedr. afstande til træværk og måleskabe etc. BALANCERET AFTRÆK VANDRET eller LODRET DOBBELTRØR Der er ingen afstandskrav fra udv. dobbeltrør til træværk. (ved aftræksløsning L3 & L4 se afstandskrav til splitløsning) Desuden skal følgende afstandskrav respekteres: VANDRET Placering af luftindtag/røgafgang LODRET Placering af luftindtag/røgafgang Min. afstand (mm) Lodret over tagflade med følgende afstandskrav: Min. afstand (mm) Fra lodrette afløbsrør 75 Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 Fra indvendige eller udvendige hjørner 500 Afstand til lodret væg (skorsten) 500 Fra væg overfor (imod luftindtaget/røgafgangen) 2000 Højde over skorsten (med rør ført gennem skorsten) 300 Fra anden luftindtag/røgafgang overfor 200 Højde over fladt tag 750 Lodret fra anden luftindtag/røgafgang på samme væg 500 Vandret fra anden luftindtag/røgafgang på samme væg 500 SPLITAFTRÆK Afstandskrav Hvor forholdene taler for det kan der bruges splitaftræk, dvs. luftindtag og røgrør føres i hvert sit rør. Bøjninger og rør bestilles efter de stedlige forhold, der er dog den begrænsning at: Max. totallængde af splitaftræk (Luftrør + røgrør) = 20 m minus m for hver 90 bøjning (2 stk 45 = x90 bøjning) Afstandskrav til brændbart matr. og isolering. Afstand til brændbart matr. skal være som Gasreglementet foreskriver vedr. aftrækskanal (afsnit 5.5) Det vil bl.a. sige: Der skal overalt være en afstand på mindst 50 mm fra yderkant røgrør til brændbart materiale. Aftræksrøret SKAL isoleres med min. 25 mm mineraluld fra og med første etageadskillelse til og med afslutning over tag. Desuden skal følgende afstandskrav respekteres: SPLITAFTRÆK VANDRET eller LODRET Placering af luftindtag Min. afstand (mm) Højde over terræn 300 Lodret og vandret fra andet balanceret aftræk 800 Vandret fra regulatorskab 200 Lodret fra regulatorskab 000 Til ventilationsåbning 500 eller i tagrum hvis: Tagrummets volumen min. er 70 m 3 og tagrummet er fornødent ventileret og tagrummet udgør en uudnyttet del af boligen og friskluftsindtaget afsluttes min 0,25 m. over isoleringsmaterialet. SPLITAFTRÆK LODRET Placering af røgaftræk over tag lodret over tagflade med følgende afstandskrav: Min. afstand (mm) Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 Til ventilationsåbninger el. andre balancerede aftræk. 800 Højde over skorsten (med rør ført gennem skorsten) 300 SPLITAFTRÆK VANDRET Placering af vandret split (røgaftræk og luftindtag ved siden af hinanden) Samme som placering af luftindtag. Rør fastgøres omhyggeligt og isoleres hvor nødvendigt.

15 Block Gas Vent 724 Side 5 Luftindtag/røgafgang VANDRET Dobbeltrør System V, V2 og V3 Afstand fra anlægspunkt til udv. side af murplade Pakke med tilslutningssæt VANDRET består af: stk. koblingsunit stk. pasrør Ø 80 X 330 pasrør stk. Ø 80 bøjning stk. bøjning Ø60/Ø00 m. spændbånd sæt rondelblænde stk instruktion for isætning af blænde Desuden skal bruges en pakke med aftrækskanal som består af: stk. murgril m Ø00 rør L=625 mm eller 2700 mm. stk røgrør Ø63 L=700 mm eller 2700 mm. stk. murplade 4 stk. rawlplug 6x30 4 stk. skrue 4,2 x 32 stk dækplade 40x32/hul Ø00 stk instruktion for montage af dækplade Figur 5 Luftindtag/røgafgang VANDRET Montage følg numrene V3 Fig. 5. Pasrøret Ø 80 X 330 stikkes ned i luftrøret i kedlens venstre bagerste hjørne. 2. Blænde der passer til kedelstørelsen og længden af aftrækket anbringes i bunden af kraven på røret. (Se instruktionen der medleveres) 3. Bøjningen monteres på koblingsuniten for vandret aftræk. 4. Koblingsunit for vandret aftræk med påmonteret bøjning placeres på kedlens røgafgang, samtidig med at bøjningen stikkes ned i pasrøret. 5. Husk at tage hensyn til afstandskrav til kedel og luftindtag/røgafgang. Denne ende monteres i vandret tilslutningssæt (bøjning)! Fig Fra midten af bøjning (Ø60/Ø00) for luftindtag/røgafgang tegnes en streg hen på væggen hvor røret skal gå ud. Der skal være 5 promille fald, dvs. 5 mm på 000 mm. 7. Lav et Ø070 mm hul i væggen 8. Stil kedlen på plads 9. Mål afstand fra anlægspunkt (under spændbånd) til udv. side af mur (murplade) afsæt det direkte mål på røret. 0. Afkortning skal ske ved (A) på udv. rør. Indv. rør afkortes ved (A) med samme stykke. dvs: Hvis der skæres f.eks. 0 cm af udv. rør så skal indv. rør også afkortes med 0 cm ved (A) (indv. rør vil være ca 75 mm længere end udv. rør). 2. Rørene samles og de to spændbånd på koblingsunit spændes med skruetrækker. Tilse at røret med gril er drejet så det ser pænt ud. 3. Tæt hullet omkring røret på den indvendige væg. 4. Anbring murplader over røret (Hvis hullet passer nøjagtigt er det unødvendigt at anvende murplade) 5. Mærk hullerne op 6. Fjern pladen, bor huller, sæt rawlplugs i (beskyt enden af røret mod snavs fra boringen). 7. Fjern afdækning der blev anbragt for at hindre tilsnavsning. Anbring tætningspladen og skru den fast. Lodret forskydning. Hvis der ønskes en lodret forskyning (V3) som vist på side 3. Så indkydes denne ved punkt (V3) på figur 5.. Totallængden for aftrækket må ikke overstige 2,7 m (se instruktion vedlagt (Tillæg vandret aftræk) 2. Afkortning af lodret forskydning sker på samme måde som beskrevet under pkt. 0 &. Den spidse ende skal monteres i koblingsunit.

16 Lodret balanceret aftræk System L, L2 og L5 Block Gas Vent 724 Side 6 Hvor forholdene taler herfor anvendes LODRET balanceret aftræk hvorved forstås at luften tages ind og røggas ledes ud samme sted LODRET over tag. Aftrækssystemets max. længde er 6,5 m. (minus 0,5 m pr 45 bøjning, minus m pr 90 bøjning) Pakke med tilslutningssæt LODRET består af: stk. Koblingsunit inklusiv bøjning Ø80 stk. pasrør Ø 80 X 330 u/blænde sæt rondelblænde 2 stk. instruktion for isætning af blænde Desuden skal bruges: stk. loftskrave for afslutning mod loft. stk. taggennemføring m. hætte Et antal dobbeltrør L=000 eller L=500 stk. Blyinddækning 525 eller 2545 (evt. topstykke for skorsten som inddækning for fladt tag) evt. sæt knærør (2 stk.) 45 til system L eller 2 stk knærør 90 til system L5 Taggennemføring m/hætte Blyinddækning (525 )( knærør (2 stk) Loftskrave Dobbeltrør L=000 (L=500) Luftindtag/røgafgang LODRET Pasrøret Ø 80 X 330 stikkes ned i luftrøret i kedlens venstre hjørne. Blænde der passer til kedelstørelsen og længden af aftrækket anbringes i bunden af kraven på pasrøret Ø80x330 (Se instruktion der medleveres) Koblingsunit for lodret aftræk med påmonteret bøjning placeres på kedlens røgafgang, samtidig med at bøjningen stikkes ned i pasrøret. Hullet igennem loft og tag laves (beskyt koblingsuniten mod tilsnavsning). Rørlængde opmåles og ved en eventuel afkortning er det vigtigt, at luftrør og aftræksrør afkortes lige meget. Hvis det er nødvendigt at parallelforskyde det lodrette balancerede aftrækssystem gøres dette ved at indskyde 2 stk. 45 knærør som vist. (Evt. 2 stk. 90 bøjninger). Mellem knærørene skal evt. indskydes et rørstykke for at opnå tilstrækkelig forskydning Rør monteres gennem tag og loft. NB. Husk loftkrave. Monter taginddækning Bemærk: Den sorte kant på Taggennemføring m. hætte bør gå imod vippekraven på blyinddækningen Rør fastgøres til tagkonstruktion. Taginddækning fuges med silikone. Vippekraven på blyinddækningen sikres med de medleverede skruer. Loftkrave monteres Den totale længde på aftrækket må ikke overstige 6,5 m fra koblingsunit til ud/indsugningshætte. NB! Der er ingen afstandskrav fra udvendig rør til træværk Koblingsunit inkl. bøjning Pasrør l=330 Figur 6

17 Block Gas Vent 724 Side 7 Lodret balanceret aftræk med luft fra eksisterende afmeldt skorsten System L6 Hvor forholdene taler herfor anvendes ovennævnte LODRET balanceret aftræk hvorved forstås at luften tages ind via afmeldt eksisterende afmeldt skorsten og røggas ledes ud samme sted (Gennem hætte (for balanceret lodret aftræk) der lader luften gå ned gennem en eksisterende afmeldt skorsten). Pakke med tilslutningssæt lodret via skorsten består af: stk. Koblingsunit inklusiv bøjning Ø80 stk. pasrør Ø 80 X 330 u/blænde sæt rondelblænde 2 stk. instruktion for isætning af blænde Desuden skal bruges: stk. taggennemføring m. hætte stk. Topstykke til skorsten Aftræksrør ø80/25 Bøjning 90 ø80/25 Lige rør til røggas (Til røggas anvendes rustfri) Max længde af aftræk se tabel nederst Bøjning 90 ø80 rustfri til røggas Silikone Montage af lodret balanceret aftræk, hvor den eksisterende afmeldte skorsten anvendes til føring af røggasrør og til lufttransport. Skorstenen skal være afmeldt og skal være renset meget omhyggeligt for at undgå, at der suges snavs ind i gaskedlen. Minimum diameter af skorsten Ø 30 Max længde af aftræk se tabel nederst. Benyt silikone el. lign. for vandtæt samling. 2. Topstykket skrues forsvarligt på top af skorsten. 2. Røgaftræksrørene monteres på taggennemføring m. hætte, og alle rørene sænkes ned i skorstenen. (Samlingerne sikres evt. med selvskærende rustfri skruer eller popnitter (medfølger ikke)) 2. Rør føres fra røgaftræksrør i skorsten til kedel. Da der er et vist tryktab i dobbeltrøret A er der i tabellen anført maksimal højde (H) i forhold til længden af (A) H A L6 Fig. 7# A (m) H max. (m) NB: Ved aftrækslængde over 3 meter i skorstenen anbefales installation af kondensfang Ved montage i afmeldt skorsten skal der i skorstensvangen etableres en service/renselem, der muliggør afmontering af svømmeren i underparten for rensning/service. Fig. 7#

18 Block Gas Vent 724 Side 8 Lodret balanceret aftræk med luft fra eksisterende afmeldt skorsten System L3 og L4 Hvor forholdene taler herfor anvendes ovennævnte LODRET balanceret aftræk hvorved forstås at luften tages ind via afmeldt eksisterende afmeldt skorsten og røggas ledes ud samme sted (Gennem hætte (for balanceret lodret aftræk) der lader luften gå ned gennem en eksisterende afmeldt skorsten). Pakke med tilslutningssæt aftræk/luft via skorsten (BXnr ) består af: stk. pasrør Ø80 x 330 stk. Topstykke til skorsten stk. Taggennemføring m. hætte sæt rondelblænde (med instruktion) stk instruktion for isætning af blænde Desuden skal bruges: Lige rør til luft eller røggas (Til røggas anvendes rustfri, til luft anvendes aluminium) Max totallængde af aftræk = 20 m minus m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning) Bøjning 5º, 30º, 45 eller 90 (Til røggas anvendes rustfri, til luft anvendes aluminium) Murbøsninger Evt. rørbærer for røgrør og luftrør Silikone Evt. kondensfang Montage af lodret balanceret aftræk, hvor den eksisterende afmeldte skorsten anvendes til føring af røggasrør og til lufttransport. Skorstenen skal være afmeldt og skal være renset meget omhyggeligt for at undgå, at der suges snavs ind i gaskedlen. Minimum diameter af skorsten Ø 30 Max totallængde af aftræk = 20 m minus m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning). Benyt silikone el. lign. for vandtæt samling. 2. Topstykket skrues forsvarligt på top af skorsten. 2. Røgaftræksrørene monteres på taggennemføring m. hætte, og alle rørene sænkes ned i skorstenen. (Samlingerne sikres evt. med selvskærende rustfri skruer eller popnitter (medfølger ikke) 2. Rør føres fra røgaftræksrør i skorsten til kedel. 2. Luftindtag føres til skorsten, enten over eller under røgafgang. 2. Luftindtaget skal sikres, så den ikke kan flyttes og derved begrænse luftindtag i skorsten. Afstand til brændbart matr. skal være som Gasreglementet foreskriver vedr. aftrækskanal (afsnit 5.5) Det vil bl.a. sige: Der skal overalt være en afstand på mindst 50 mm fra yderkant røgrør til brændbart materiale. Aftræksrøret SKAL isoleres med min. 25 mm mineraluld* fra og med første murgennemføring til og med afslutning. Mineraluldsisoleringen skal føres med igennem brændbart matr. og evt. slutte min. 00 mm herfra. "Vandrette" aftræksrør skal føres med min. 5 promille fald mod kedel. Det "vandrette" luftindtagsrør nærmest murrist skal føres med min. 5 promille fald udad OBS: Der er afstandskrav fra udvendig aftræksrør til brændbart matr. * 25 mm mineraluldsisolering medleveres ikke fra BAXI. NB:. Ved aftrækslængde over 3 meter i skorstenen anbefales installation af kondensfang Ved montage i afmeldt skorsten skal der i skorstensvangen etableres en service/renselem, der muliggør afmontering af svømmeren i underparten for rensning/service

19 Block Gas Vent 724 Side 9 SPLIT aftræk i forbindelse med eksisterende afmeldt skorsten System S og S2 Hvor forholdene taler herfor anvendes SPLIT aftræk hvorved forstås at luften tages ind i et rør og røggas ledes ud over tag i et andet. Pakke til Aftræk/luft via skorsten BXnr. Luftindtag (Til luft anvendes aluminium) Lyddæmper Ø 80/Ø 30 L = 380 med Ø 32 blænde 0960 består af: SKAL stikkes ned i luftrøret i kedlens venstre hjørne. stk. lyddæmper Ø 80/Ø 30 L = 380 med Ø 32 blænde Kedlens isoleringskappe presses ind (Isoleringskappen stk. murrist har en "prægning" herfor). Herfra startes luftrørsinstallationen. Det anbefales at isolere luftrøret mod kon stk. øverste isolerede røggasrør m. hætte stk drypkant for øverste isolerede røggasrør m. hætte dens. stk. topstykke til skorsten Desuden skal bruges: Lige rør til luft eller røggas (Til røggas anvendes rustfri, til luft anvendes aluminium) Max totallængde af splitaftræk = 20 m minus m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning) Bøjning 5º, 30º, 45 eller 90 (Til røggas anvendes rustfri, til luft anvendes aluminium) Silikone Evt. rørbærer for røgrør og luftrør Evt. kondensfang Montage af SPLIT i eks. skorsten Røgaftræk (Til røggas anvendes rustfri) Skorstenen skal være afmeldt og skal være renset meget omhyggeligt. Minimum diameter af skorsten Ø 30 Max totallængde af splitaftræk = 20 m minus m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning) Benyt silikone el. lign. for vandtæt samling. Topstykket skrues forsvarligt på top af skorsten. Røgaftræksrørene monteres på øverste isolerede røggasrør m. hætte, hvorefter alle rørene sænkes ned i skorstenen. (Samlingerne sikres evt. med selvskærende rustfri skruer eller popnitter (medfølger ikke)) Drypkant spændes på Isoleret røggasrør m/hætte Rør føres fra røgaftræksrør i skorsten til kedel. Afstand til brændbart matr. skal være som Gasreglementet foreskriver vedr. aftrækskanal (afsnit 5.5) Det vil bl.a. sige: Der skal overalt være en afstand på mindst 50 mm fra yderkant røgrør til brændbart materiale. Aftræksrøret SKAL isoleres med min. 25 mm mineraluld* fra og med første murgennemføring til og med afslutning. Mineraluldsisoleringen skal føres med igennem brændbart matr. og evt. slutte min. 00 mm herfra. "Vandrette" aftræksrør skal føres med min. 5 promille fald mod kedel. Det "vandrette" luftindtagsrør nærmest murrist skal føres med min. 5 promille fald udad OBS: Der er afstandskrav fra udvendig aftræksrør til brændbart matr. * 25 mm mineraluldsisolering medleveres ikke fra BAXI. NB: Ved aftrækslængde over 3 meter i skorstenen anbefales installation af kondensfang Ved montage i afmeldt skorsten skal der i skorstensvangen etableres en service/renselem, der muliggør afmontering af svømmeren i underparten for rensning/service.

20 Block Gas Vent 724 Side 20 SPLIT aftræk med røgaftræk over tag System S3 og S4 Hvor forholdene taler herfor anvendes SPLIT aftræk hvorved forstås at luften tages ind i et rør og røggas ledes ud over tag i et andet. Pakke med luftindtag, dæmper og hætte (BXnr ) består af: stk. lyddæmper Ø 80/Ø 30 L = 380 med Ø 32 blænde stk. murrist stk. øverste isolerede aftræksrør m. hætte Desuden skal bruges: Lige rør til luft eller røggas (Til røggas anvendes rustfri, til luft anvendes aluminium) Max totallængde af splitaftræk = 20 m minus m for hver 90 bøjning (0,5 m pr. 45 bøjning) Bøjning 45 eller 90 (Til røggas anvendes rustfri, til luft anvendes aluminium) Silikone Rørbærer for røgrør og luftrør Loftskrave for afslutning mod loft. stk. Blyinddækning Montage af lodret SPLIT Luftindtag/røgafgang SPLIT Luftindtag (Til luft anvendes aluminium). Lyddæmper Ø 80/Ø 30 L = 380 med Ø 32 blænde SKAL stikkes ned i luftrøret i kedlens venstre hjørne. Kedlens isoleringskappe presses ind (Isoleringskappen har en "prægning" herfor). Herfra startes luftrørsinstallationen. Det anbefales at isolere luftrøret mod kondens. Røgaftræk (Til røggas anvendes rustfri) 2. Røgaftrækket starter fra røgafgangstuden med enten en bøjning eller et lige rørstykke. Afstand til brændbart matr. skal være som Gasreglementet foreskriver vedr. aftrækskanal (afsnit 5.5) Det vil bl.a. sige: Der skal overalt være en afstand på mindst 50 mm fra yderkant røgrør til brændbart materiale. Aftræksrøret SKAL isoleres med min. 25 mm mineraluld* fra og med første murgennemføring til og med afslutning. Mineraluldsisoleringen skal føres med igennem brændbart matr. og evt. slutte min. 00 mm herfra. Ved lange aftræk anbefales desuden isolering af aftrækket mod kondens. "Vandrette" aftræksrør skal føres med min. 5 promille fald mod kedel. Det "vandrette" luftindtagsrør nærmest murrist skal føres med min. 5 promille fald udad OBS: Der er afstandskrav fra udvendig aftræksrør til brændbart matr. * 25 mm mineraluldsisolering medleveres ikke fra BAXI. NB: Luftindtag skal tages fra det fri eller fra ventileret loftrum

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS Kan installeres med lodret balanceret aftræk Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand Op til 93,2% nyttevirkning Energimærke B fra Teknologisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning Uden eller med varmt vand Miljøvenlig varme Certificeret iht. DS/EN ISO 900

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere