VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A DK 8/2010 Skal opbevares!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til anlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Børn bør være under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på anlægget kan medføre livstruende ulykker. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Reaktion ved brand Fare Der er fare for forbrænding i forbindelse med ild. Sluk anlægget. Anvend en godkendt ildslukker. Betingelser for opstillingen! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på anlægget og forhindre sikker drift. Udstyr opstillet indendørs: Sørg for at sikre en omgivelsestemperatur, som er højere end 0 ºC og lavere end 35 ºC. Undgå luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Udstyr opstillet udendørs: Anvend kun varmepumpen ved en omgivelsestemperatur, som er højere end 20 ºC og lavere end 35 ºC. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med anlægget, kan medføre skader på anlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Udstyrsbeskrivelse... 7 Første idrifttagning... 7 Deres anlæg er indstillet fra fabrikken... 7 Fagbegreber... 8 Gode råd om energibesparelse... 9 Om betjeningen Betjeningselementer Åbning af reguleringen Betjeningsenhed Menu Hvorfra betjenes anlægget Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen Frakobling af varmepumpen Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning/rumkøling Nødvendige indstillinger Valg af varme-/kølekreds Indstilling af rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for opvarmning/køling Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Ændring af varmekarakteristikken Frigivelse og spærring af aktiv køledrift Frakobling af rumopvarmning/rumkøling Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af partydrift Valg af sparefunktion Valg af ferieprogram Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger Indstilling af brugsvandstemperatur Indstilling af driftsprogram

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for brugsvandsopvarmning Tilkoblingsoptimering Frakoblingsoptimering Brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Driftsstatus for cirkulationspumpe Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Frakobling af brugsvandsopvarmning Kedelvandsbufferbeholder Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for kedelvandsbufferbeholder Yderligere indstillinger Indstilling af lysstyrke i displaybelysning Indstilling af kontrast på display Indtastning af navne på varmekredse Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på meldinger Manuel drift Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt vand blinker og Henvisning vises blinker og Advarsel vises blinker og der vises Fejl Spærring elforsyn. C5 vises Eksternt program vises Vedligeholdelse Bilag Kølemiddel

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Menuoversigt Basis-menu (se side) Udvidet menu (se side) Begrebsforklaringer Stikordsregister

7 Indledende informationer Udstyrsbeskrivelse Deres varmeanlæg kan afhængigt af varmepumpetypen og det eksisterende tilbehør være udstyret på følgende måde: Varmekredse: Der kan maks. opvarmes 3 varmekredse (deraf 2 med blandeventil). Bivalent drift: Varmepumpereguleringen understøtter bivalent drift med en ekstra varmeforsyner, f.eks. en kondenserende oliekedel eller en elektrisk gennemstrømningsvarmer. Køling: Kølefunktionerne natural cooling og active cooling understøttes, hvis de pågældende installationer forefindes. Kølingen sker via en varmekreds, f.eks. gulvvarmekredsen eller via en separat kølekreds, f.eks. køletæppe eller ventilatorkonvektor. Brugsvandsopvarmning: Det er muligt med brugsvandsopvarmning vha. en ekstern varmtvandsbeholder og styring af en cirkulationspumpe. Varmepumperegulering: Betjeningen og styringen af alle tilsluttede komponenter foretages via varmepumpereguleringen med klartekstmenuer. I denne betjeningsvejledning beskrives også funktioner, som kun findes ved bestemte varmepumpetyper eller kun er mulige med tilbehør. Disse funktioner har ikke en særlig mærkning. Eventuelle spørgsmål vedrørende Deres varmepumpes og Deres varmeanlægs funktioner og tilbehør rettes til Deres VVS-firma. Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af varmepumpereguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af VVS-firmaet. Deres anlæg er indstillet fra fabrikken Varmepumpereguleringen er indstillet på Opvarmning og varmt brugsvand fra fabrikken. 7

8 Indledende informationer Deres anlæg er indstillet fra fabrikken (fortsat) Varmeanlægget er dermed driftsklart: Rumopvarmning/rumkøling Deres rum opvarmes mellem kl. 00:00 og 24:00 med 20 C Rumtemp. nominel (normal opvarmning). Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, opvarmes den. Kølingen er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Rumopvarmning/rumkøling ). Brugsvandsopvarmning Det varme brugsvand opvarmes alle dage mellem kl. 00:00 til 24:00 til 50 C Nominel brugsvandstemperatur. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Frostsikring Frostsikringen af Deres varmepumpe, varmtvandsbeholder og evt. kedelvandsbufferbeholder er sikret. Ved temperaturer under 20 C er varmepumpen, varmtvandsbeholderen og kedelvandsbufferbeholderen kun frostsikret, hvis der er monteret en gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet). Vinter-/sommertidsindstilling Denne ændring foregår automatisk. Klokkeslæt og dato Ugedag og klokkeslæt er indstillet af Deres VVS-firma ved første idrifttagning. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle data. Fagbegreber For bedre forståelse af varmepumpereguleringens funktioner, se kapitlet Begrebsforklaringer, som er vedlagt som bilag. 8

9 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse Gør brug af indstillingsmulighederne på varmepumpereguleringen og fjernbetjeningen (hvis de forefindes): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % af varmeudgifterne. Indstil ikke rumtemperaturen til mere end 20 C (se side 25). Varmeanlæg med radiatorer: Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten. Indstil tidsprogrammet til dette formål. Programmér tidsfaserne efter Deres behov, f.eks. anderledes i weekenden end på hverdagene. Varmeanlæg med gulvvarme: Gulvvarmeanlæg er træge lavtemperatur-opvarmningssystemer, som kun reagerer meget langsomt på kortvarige temperaturændringer. Der opnåes derfor ingen nævneværdig energibesparelse ved opvarmning med sænket rumtemperatur om natten eller indstilling af Sparedrift ved kortvarigt fravær. Vælg det driftsprogram til rumopvarmningen eller kølingen, som opfylder Deres aktuelle krav: Vælg ved kortvarigt fravær (et par timer, f.eks. en shoppetur) Sparedrift (ikke gulvvarmeanlæg, se den foregående forklaring). Så længe sparedrift er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen. Indstil Ferieprogram, hvis De skal være bortrejst (se side 33). Så længe ferieprogrammet er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen og brugsvandsopvarmningen er frakoblet. Hvis De ikke ønsker at opvarme rummene om sommeren, men har behov for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Kun varmtvand (se side 35). Hvis De over længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Afbrudt drift (se side 22). Indstil ikke temperaturen på varmtvandsbeholderen for højt (se side 35). Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil tidsprogrammet til dette (se side 39). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere informationer om varmepumpereguleringens energisparefunktioner. 9

10 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) Desuden anbefales følgende: Korrekt udluftning. Luk vinduerne helt op i kort tid, og luk samtidigt termostatventilerne (såfremt der ikke findes noget boligventilationssystem). Rul eventuelle udvendige persienner ned, når det bliver mørkt. Indstil termostatventilerne korrekt. Radiatorer og termostatventiler må ikke dækkes til. Begræns forbruget af varmt brugsvand: Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. 10

11 Om betjeningen Betjeningselementer De vigtigste indstillinger på Deres varmepumperegulering kan De foretage centralt på betjeningsenheden. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsenheden kan monteres i en vægmonteringssokkel. Denne kan leveres som tilbehør. Spørg Deres VVSfirma. Betjeningsvejledning til fjernbetjening Åbning af reguleringen Afhængigt af varmepumpetypen kan varmepumpereguleringen have forskelligt udseende. Regulering i varmepumpens forside D C B A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 11

12 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Regulering på varmepumpen B A i ( D C A Knap til ændring af overdelsposition B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 12

13 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Regulering på væggen D A C B i ( A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 13

14 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Betjeningsenhed Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Til åbning af en hjælpetekst til det valgte menupunkt. Til åbning af den udvidede menu. Menuen Hjælp De modtager oplysninger vedr. betjeningselementerne i form af en kort vejledning og en henvisning til valg af varmekreds (se side 24). Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 16): Tryk på tasten. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises (se side 15). Åbn menupunktet Hjælp. Menu Der findes to betjeningsniveauer: en Basismenu og en Udvidet menu. 14

15 Om betjeningen Menu (fortsat) Basismenu Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( I basismenuen kan De foretage og hente de mest benyttede indstillinger: Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Indstilling af komfortfunktionen Partydrift Indstilling af energibesparelsesfunktionen Sparedrift Indstilling af nominel varmtvandstemperatur Tilkobling af ekstraordinær brugsvandsopvarmning Forespørgsel på solvarmeudbytte Forespørgsel på informationer Temperaturer, f.eks. udetemperatur eller kollektortemperatur Pumpernes, kompressorens og kølefunktionens driftstilstand Årseffektfaktorer (JAZ) Tilkobling af manuel drift Forespørgsel på henvisnings-, advarsels- og fejlmeldinger Menu-oversigten finder De på side 57. Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises. 15

16 Om betjeningen Menu (fortsat) Udvidet menu Menu Opvarmning/køling Varmt brugsvand Anlæg Information Vælg med i ( I den udvidede menu kan De foretage og hente indstillinger fra sjældnere benyttede funktioner for varmepumpereguleringen, f.eks. indstilling af ferieprogram og tidsprogrammer. Menu-oversigten finder De på side 58. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast og derefter på. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på. Hvorfra betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. 16

17 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 15). A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Dialoglinje Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. I det følgende eksempel vises fremgangsmåden for indstillingerne med de forskellige dialoglinjer. 17

18 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solvarmeenergi Information 40 C i Vælg med ( OK Varmekreds 1 OK Ù VK1 Ú Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift ß 20 Sparedrift Vælg med ( Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 Varmekreds 2 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Vælg med OK Ù VK2 Ú ß 20 ( Nominel rumtemperatur VK1 20 Ændre med ( V eller v Nominel rumtemperatur VK1 22 Overtag med OK OK Nominel rumtemperatur VK1 22 Overtaget Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Vælg med ÙVK1 Ú 22 ß 22 ( 18

19 Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen Afhængigt af varmepumpetypen kan varmepumpereguleringen have forskelligt udseende. Regulering i varmepumpens forside D C B A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 19

20 Solarenergie Information 40 C Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen (fortsat) Regulering på varmepumpen B Vorlauftemperatur Heizung/Kühlung Warmwasser Wählen mit i ( D C A A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 20

21 Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen (fortsat) Regulering på væggen D A C B i ( A Netafbryder B Betjeningsenhed 1. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 2. Slå netafbryderen til. Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 15). Deres varmepumpe og fjernbetjeningerne (hvis de forefindes) er nu driftsklare. 21

22 Til- og frakobling Frakobling af varmepumpen Med frostsikringsovervågning Vælg for hver varme-/kølekreds driftsprogrammet Afbrudt drift. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds (se side 24) 3. Driftsprogram 4. Afbrudt drift Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift Ingen rumopvarmning/rumkøling. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikringen på varmepumpen, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Ved temperaturer under 20 C er varmepumpen, varmtvandsbeholderen og kedelvandsbufferbeholderen kun frostsikret, hvis der er monteret en gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet). Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds (se side 24) 3. Driftsprogram 4. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning/rumkøling) eller Opvarmning og varmtvand (rumopvarmning og brugsvandsopvarmning) eller Opvarmn./køling og VV (rumopvarmning/rumkøling og brugsvandsopvarmning) Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Køling (køling via separat kølekreds og brugsvandsopvarmning) Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt for hver 24 timer, så de ikke sætter sig fast. 22

23 Til- og frakobling Frakobling af varmepumpen (fortsat) Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) 1. Slå netafbryderen fra. 2. Afbryd varmepumpen, så den er spændingsfri, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder.! Hvis der forventes udetemperaturer under 3 C, skal der tages egnede forholdsregler til frostsikring af varmepumpen og varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVSfirma. Henvisninger ved længere tids ud-afdrifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Det kan være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 46). 23

24 Rumopvarmning/rumkøling Nødvendige indstillinger Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker rumopvarmning eller rumkøling: Er der valgt varme- eller kølekreds? Indstilling, se kapitlet Valg af varme-/ kølekreds. Er den ønskede rumtemperatur valgt? Se side 25vedr. indstilling. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Se side 26vedr. indstilling. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Se side 26vedr. indstilling. Valg af varme-/kølekreds Opvarmningen af alle rum kan evt. være fordelt på maks. tre varmekredse ( Varmekreds 1, Varmekreds 2 eller Varmekreds 3 ). Deraf kan en varmekreds anvendes til rumkølingen, hvis kølefunktionen er blevet indstillet af VVS-firmaet. Hvis det kun er et bestemt rum (f.eks. et lagerrum) der skal køles, kan VVS-firmaet indstille en separat kørekreds ( Kølekreds SKK ). Køling via varmekredsene 1, 2 eller 3 er derefter ikke muligt længere. Ved varmeanlæg med flere varmekredse skal De ved alle indstillinger for rumopvarmningen først vælge den varme-/kølekreds eller den separate kølekreds, som De ønsker at foretage en ændring for. I det følgende betegnes varmekredsene og den separate kølekreds samlet som varme-/kølekreds. Eksempel: Varmekreds 1 er varmekredsen for Deres beboelsesrum. Varmekreds 2 er varmekredsen for en separat tilbygget lejlighed. Kølekreds SKK er den separate kølekreds med ventilatorkonvektor i et lagerrum. Ikke alle funktioner er til rådighed for en separat kølekreds. Ved varmeanlæg med kun én varme-/ kølekreds findes denne valgmulighed ikke. 24

25 Rumopvarmning/rumkøling Valg af varme-/kølekreds (fortsat) Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift 21 ß Vælg med ( Ú Er valgt Varmekreds 2 Betegnelse fra fabrikken af varme-/kølekredse: Varmekreds 1 (VK1) Varmekreds 2 (VK2) Varmekreds 3 (VK3) Kølekreds SKK (SKK) Forkortelserne VK1, VK2, VK3 og SKK bibeholdes. De kan ændre disse mærkninger fra fabrikken (se side 45). I stedet for Kølekreds SKK vises så den ændrede betegnelse Lagerrum. Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperatur for normal opvarmning eller køledrift Fabriksindstilling: 20 C Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Rumtemp. nominel 4. Indstil den ønskede værdi. Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Der kan ikke indstilles nogen sænket nominel værdi for rumtemperatur i forbindelse med en separat kølekreds. Udvidet menu Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Fabriksindstilling: 16 25

26 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af rumtemperatur (fortsat) Rumopvarmning med denne temperatur: Driftsstatus Sænket er aktiv i tidsprogrammet (se side 28). I ferieprogrammet (se side 33). Indstilling af driftsprogram Fabriksindstilling: Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Driftsprogram 4. Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV Til den separate kølekreds: 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Køling Rummene for den valgte varme-/kølekreds opvarmes eller afkøles iht. indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet. Der foretages vedvarende køling af en separat kølekreds. Det varme brugsvand opvarmes iht. indstillingerne for brugsvandstemperaturen og i tidsprogrammet. Udvidet menu Opvarmning/køling Indstilling af tidsprogram Der kan ikke indstilles noget tidsprogram for en separat kølekreds. Tidsprogrammet for rumopvarmningen/rumkølingen er sammensat af tidsfaser. For hver tidsfase indstilles en driftsstatus ( Sænket, Normal, Konstant, se side 28). Fabriksindstilling: En tidsfase fra kl. 0:00 til kl. 24:00 for alle ugedage med driftsstatus Normal. 26

27 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Denne indstilling egner sig til drift med gulvvarmeanlæg (se side 9). Der kan vælges op til 8 tidsfaser. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Mellem tidsfaserne opvarmes og afkøles rummene ikke, kun varmepumpens frostsikring er aktiv. Tidsprogrammet kan indstilles individuelt. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmepumpen skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (side 48). Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Tidsprogram opvarmning eller Tidsprogr. varme/køling 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og (. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. Længden på den hvide bjælke i tidsdiagrammet tilpasses i overensstemmelse hermed (se følgende eksempel). 8. Vælg den ønskede driftsstatus (se side 28). De enkelte driftsstatusser vises med forskellig bjælkehøjde i tidsdiagrammet (se følgende eksempel). Hvis flere tidsfaser overlapper hinanden, har driftsstatussen med den højeste bjælke den højeste prioritet. Eksempel: Tidsprogram for mandag til søndag ( Ma-sø ) Tidsfase!: Kl. 0:00 til kl. 8:30: Sænket Tidsfase?: Kl. 8:30 til kl. 12:10: Normal Tidsfase : Kl. 13:00 til kl. 18:30: Sænket Tidsfase $: Kl. 20:00 til kl. 22:00: Konstant Tidsfase %: Kl. 22:00 til kl. 24:00: Sænket!? $ % Opvarmning/køling Ma-sø VK ! 00:00-08:30 u Sænket? 08:30-12:10 u Vælg med Normal ( 27

28 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning/kølingMa-sø - -: :- - u --- Ændre med VK ? - -: :- - u --- ( Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. eller Vælg et starttidspunkt før kl. 00:00. Driftsstatus for opvarmning/køling De forskellige driftsstatusser viser, hvordan rumopvarmning/rumkøling foretages via en varme-/kølekreds. Normal Rumopvarmning/rumkøling sker med normal rumtemperatur Rumtemp. nominel (se side 25). Fremløbstemperaturen tilpasses automatisk til udetemperaturen. Sænket Rumopvarmning/rumkøling sker med sænket rumtemperatur Red. rumtemp. nominel (se side 25 Fremløbstemperaturen tilpasses automatisk til udetemperaturen. I driftsstatussen Sænket køles en varme-/kølekreds ikke. Konstant Rumopvarmningen sker uafhængigt af udetemperaturen med den maks. tilladte fremløbstemperatur. Rumkølingen sker uafhængigt af udetemperaturen med den min. fremløbstemperatur. Fabriksindstillinger: Maks. fremløbstemperatur ved opvarmning: 60 C Min. fremløbstemperatur ved køling: 10 C 28

29 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Deres VVS-firma har evt. foretaget tilpasning af disse værdier. Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Hvis den indstillede nominelle værdi for rumtemperatur ikke nåes med varmepumpen, kan der automatisk tilkobles en gennemstrømningsvarmer (hvis forefindes) til rumopvarmningen. Konstant drift med en gennemstrømningsvarmer resulterer i et forøget strømforbrug. Det er muligt at spærre den elektriske tilskudsvarme individuelt. Udvidet menu Anlæg 3. Opvarmning med el Ændring af varmekarakteristikken Opvarmningsforholdet for Deres varmepumpe påvirkes af hældningen og niveauet for den valgte karakteristik. Yderligere informationer vedr. varmekarakteristik finder De i kapitlet Begrebsforklaringer (se side 61). Fabriksindstillinger: Hældning : 0,6 Niveau : 0 Rumtemp. nominel : 20 ºC Red. rumtemp. nominel : 16 ºC Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varmekredsen. Varmekarakteristikkernes parametre er ved en varme-/kølekreds kun aktive under opvarmningen. 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekurven. 6. Indstil den ønskede værdi. 29

30 Rumopvarmning/rumkøling Ændring af varmekarakteristikken (fortsat) Eksempel: Varmekurvens hældning ændres til 1,1. Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. Varmekarakteristik 100 C 35 C 43 C 49 C 55 C VK Hældning 1,1 Ændre med ( De tilhørende nominelle værdier for varmekredsens fremløbstemperaturer, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. En for høj eller lav indstilling af hældning eller niveau kan ikke beskadige Deres varmepumpe eller Deres varmeanlæg. Frigivelse og spærring af aktiv køledrift Kølefunktionen skal indstilles af Deres VVS-firma. Hvis køleeffekten med funktionen natural cooling ikke er tilstrækkelig (forklaring, se side 64), kan varmepumpereguleringen tilkoble den aktive kølefunktion active cooling til kølingen. Permanent aktiv køledrift resulterer i et forøget strømforbrug. De har mulighed for at at frigive og spærre den aktive køledrift individuelt. Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Aktiv køledrift Frakobling af rumopvarmning/rumkøling Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds Driftsprogram 4. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning/rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) eller

31 Frakobling af rumopvarmning/rumkøling (fortsat) Rumopvarmning/rumkøling Afbrudt drift (ingen brugsvandsopvarmning, ingen rumopvarmning/rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift (ingen brugsvandsopvarmning, ingen rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) 31

32 Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af partydrift Med denne komfortfunktion kan De ændre rumtemperaturen for en varme-/ kølekreds i nogle timer, f.eks. hvis gæster bliver længere om aftenen. Indstillinger på reguleringen, der allerede er foretaget, skal De ikke ændre i den forbindelse. Rummene opvarmes eller afkøles med den ønskede temperatur. Såfremt der ikke er foretaget en anden indstilling af Deres VVS-firma, opvarmes brugsvandet først til den nominelle temperatur, inden der sker rumopvarmning/rumkøling. Cirkulationspumpen tilkobles (såfremt til rådighed). Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Partydrift Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Ù VK1 Ú Til Þ Vælg med ( 4. Indstil den ønskede rumtemperatur for partyfunktion. Partydrift 20 C VK1 Ændre med ( Afslutning af partyfunktion Automatisk efter 8 timer eller Automatisk, når der skiftes til normal opvarmning/køledrift i overensstemmelse med tidsprogrammet eller Indstil Partydrift på Fra. 32

33 Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af sparefunktion For at spare energi kan De sænke rumtemperaturen under den normale opvarmning, hvis De f.eks. forlader hjemmet i nogle timer. Kølingen frakobles under sparefunktion. Der kan ikke indstilles nogen sparefunktion for en separat kølekreds. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Sparedrift Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Ù VK1 Ú Til â Vælg med ( Afslutning af sparefunktion Automatisk, når der skiftes til driftsstatussen Sænket i overensstemmelse med tidsprogrammet. eller Indstil Sparedrift på Fra. Valg af ferieprogram For at spare energi, f.eks. ved længere tids bortrejse pga. ferie, kan De aktivere ferieprogrammet. Varmepumpereguleringen er indstillet sådan, at ferieprogrammet virker på alle varmekredse. Afhængigt af det indstillede driftsprogram (se side 26) kan ferieprogrammet have forskellige virkninger: Driftsprogrammet Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV : Rummene opvarmes med den indstillede sænkede rumtemperatur (se side 25). Kølingen via en varmekreds er frakoblet. En separat kølekreds køles fortsat. Brugsvandsopvarmningen er frakoblet, frostsikringen af varmtvandsbeholderen er aktiv. Driftsprogrammet Kun varmtvand : For alle varmekredse er udelukkende frostsikringen af varmepumpen, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder aktiv. Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 33

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere