VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A DK 8/2010 Skal opbevares!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til anlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Børn bør være under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på anlægget kan medføre livstruende ulykker. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Reaktion ved brand Fare Der er fare for forbrænding i forbindelse med ild. Sluk anlægget. Anvend en godkendt ildslukker. Betingelser for opstillingen! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på anlægget og forhindre sikker drift. Udstyr opstillet indendørs: Sørg for at sikre en omgivelsestemperatur, som er højere end 0 ºC og lavere end 35 ºC. Undgå luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Udstyr opstillet udendørs: Anvend kun varmepumpen ved en omgivelsestemperatur, som er højere end 20 ºC og lavere end 35 ºC. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med anlægget, kan medføre skader på anlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Udstyrsbeskrivelse... 7 Første idrifttagning... 7 Deres anlæg er indstillet fra fabrikken... 7 Fagbegreber... 8 Gode råd om energibesparelse... 9 Om betjeningen Betjeningselementer Åbning af reguleringen Betjeningsenhed Menu Hvorfra betjenes anlægget Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen Frakobling af varmepumpen Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning/rumkøling Nødvendige indstillinger Valg af varme-/kølekreds Indstilling af rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for opvarmning/køling Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Ændring af varmekarakteristikken Frigivelse og spærring af aktiv køledrift Frakobling af rumopvarmning/rumkøling Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af partydrift Valg af sparefunktion Valg af ferieprogram Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger Indstilling af brugsvandstemperatur Indstilling af driftsprogram

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for brugsvandsopvarmning Tilkoblingsoptimering Frakoblingsoptimering Brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Driftsstatus for cirkulationspumpe Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Frakobling af brugsvandsopvarmning Kedelvandsbufferbeholder Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for kedelvandsbufferbeholder Yderligere indstillinger Indstilling af lysstyrke i displaybelysning Indstilling af kontrast på display Indtastning af navne på varmekredse Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på meldinger Manuel drift Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt vand blinker og Henvisning vises blinker og Advarsel vises blinker og der vises Fejl Spærring elforsyn. C5 vises Eksternt program vises Vedligeholdelse Bilag Kølemiddel

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Menuoversigt Basis-menu (se side) Udvidet menu (se side) Begrebsforklaringer Stikordsregister

7 Indledende informationer Udstyrsbeskrivelse Deres varmeanlæg kan afhængigt af varmepumpetypen og det eksisterende tilbehør være udstyret på følgende måde: Varmekredse: Der kan maks. opvarmes 3 varmekredse (deraf 2 med blandeventil). Bivalent drift: Varmepumpereguleringen understøtter bivalent drift med en ekstra varmeforsyner, f.eks. en kondenserende oliekedel eller en elektrisk gennemstrømningsvarmer. Køling: Kølefunktionerne natural cooling og active cooling understøttes, hvis de pågældende installationer forefindes. Kølingen sker via en varmekreds, f.eks. gulvvarmekredsen eller via en separat kølekreds, f.eks. køletæppe eller ventilatorkonvektor. Brugsvandsopvarmning: Det er muligt med brugsvandsopvarmning vha. en ekstern varmtvandsbeholder og styring af en cirkulationspumpe. Varmepumperegulering: Betjeningen og styringen af alle tilsluttede komponenter foretages via varmepumpereguleringen med klartekstmenuer. I denne betjeningsvejledning beskrives også funktioner, som kun findes ved bestemte varmepumpetyper eller kun er mulige med tilbehør. Disse funktioner har ikke en særlig mærkning. Eventuelle spørgsmål vedrørende Deres varmepumpes og Deres varmeanlægs funktioner og tilbehør rettes til Deres VVS-firma. Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af varmepumpereguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af VVS-firmaet. Deres anlæg er indstillet fra fabrikken Varmepumpereguleringen er indstillet på Opvarmning og varmt brugsvand fra fabrikken. 7

8 Indledende informationer Deres anlæg er indstillet fra fabrikken (fortsat) Varmeanlægget er dermed driftsklart: Rumopvarmning/rumkøling Deres rum opvarmes mellem kl. 00:00 og 24:00 med 20 C Rumtemp. nominel (normal opvarmning). Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, opvarmes den. Kølingen er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Rumopvarmning/rumkøling ). Brugsvandsopvarmning Det varme brugsvand opvarmes alle dage mellem kl. 00:00 til 24:00 til 50 C Nominel brugsvandstemperatur. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Frostsikring Frostsikringen af Deres varmepumpe, varmtvandsbeholder og evt. kedelvandsbufferbeholder er sikret. Ved temperaturer under 20 C er varmepumpen, varmtvandsbeholderen og kedelvandsbufferbeholderen kun frostsikret, hvis der er monteret en gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet). Vinter-/sommertidsindstilling Denne ændring foregår automatisk. Klokkeslæt og dato Ugedag og klokkeslæt er indstillet af Deres VVS-firma ved første idrifttagning. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle data. Fagbegreber For bedre forståelse af varmepumpereguleringens funktioner, se kapitlet Begrebsforklaringer, som er vedlagt som bilag. 8

9 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse Gør brug af indstillingsmulighederne på varmepumpereguleringen og fjernbetjeningen (hvis de forefindes): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % af varmeudgifterne. Indstil ikke rumtemperaturen til mere end 20 C (se side 25). Varmeanlæg med radiatorer: Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten. Indstil tidsprogrammet til dette formål. Programmér tidsfaserne efter Deres behov, f.eks. anderledes i weekenden end på hverdagene. Varmeanlæg med gulvvarme: Gulvvarmeanlæg er træge lavtemperatur-opvarmningssystemer, som kun reagerer meget langsomt på kortvarige temperaturændringer. Der opnåes derfor ingen nævneværdig energibesparelse ved opvarmning med sænket rumtemperatur om natten eller indstilling af Sparedrift ved kortvarigt fravær. Vælg det driftsprogram til rumopvarmningen eller kølingen, som opfylder Deres aktuelle krav: Vælg ved kortvarigt fravær (et par timer, f.eks. en shoppetur) Sparedrift (ikke gulvvarmeanlæg, se den foregående forklaring). Så længe sparedrift er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen. Indstil Ferieprogram, hvis De skal være bortrejst (se side 33). Så længe ferieprogrammet er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen og brugsvandsopvarmningen er frakoblet. Hvis De ikke ønsker at opvarme rummene om sommeren, men har behov for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Kun varmtvand (se side 35). Hvis De over længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Afbrudt drift (se side 22). Indstil ikke temperaturen på varmtvandsbeholderen for højt (se side 35). Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil tidsprogrammet til dette (se side 39). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere informationer om varmepumpereguleringens energisparefunktioner. 9

10 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) Desuden anbefales følgende: Korrekt udluftning. Luk vinduerne helt op i kort tid, og luk samtidigt termostatventilerne (såfremt der ikke findes noget boligventilationssystem). Rul eventuelle udvendige persienner ned, når det bliver mørkt. Indstil termostatventilerne korrekt. Radiatorer og termostatventiler må ikke dækkes til. Begræns forbruget af varmt brugsvand: Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. 10

11 Om betjeningen Betjeningselementer De vigtigste indstillinger på Deres varmepumperegulering kan De foretage centralt på betjeningsenheden. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsenheden kan monteres i en vægmonteringssokkel. Denne kan leveres som tilbehør. Spørg Deres VVSfirma. Betjeningsvejledning til fjernbetjening Åbning af reguleringen Afhængigt af varmepumpetypen kan varmepumpereguleringen have forskelligt udseende. Regulering i varmepumpens forside D C B A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 11

12 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Regulering på varmepumpen B A i ( D C A Knap til ændring af overdelsposition B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 12

13 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Regulering på væggen D A C B i ( A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 13

14 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Betjeningsenhed Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Til åbning af en hjælpetekst til det valgte menupunkt. Til åbning af den udvidede menu. Menuen Hjælp De modtager oplysninger vedr. betjeningselementerne i form af en kort vejledning og en henvisning til valg af varmekreds (se side 24). Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 16): Tryk på tasten. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises (se side 15). Åbn menupunktet Hjælp. Menu Der findes to betjeningsniveauer: en Basismenu og en Udvidet menu. 14

15 Om betjeningen Menu (fortsat) Basismenu Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( I basismenuen kan De foretage og hente de mest benyttede indstillinger: Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Indstilling af komfortfunktionen Partydrift Indstilling af energibesparelsesfunktionen Sparedrift Indstilling af nominel varmtvandstemperatur Tilkobling af ekstraordinær brugsvandsopvarmning Forespørgsel på solvarmeudbytte Forespørgsel på informationer Temperaturer, f.eks. udetemperatur eller kollektortemperatur Pumpernes, kompressorens og kølefunktionens driftstilstand Årseffektfaktorer (JAZ) Tilkobling af manuel drift Forespørgsel på henvisnings-, advarsels- og fejlmeldinger Menu-oversigten finder De på side 57. Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises. 15

16 Om betjeningen Menu (fortsat) Udvidet menu Menu Opvarmning/køling Varmt brugsvand Anlæg Information Vælg med i ( I den udvidede menu kan De foretage og hente indstillinger fra sjældnere benyttede funktioner for varmepumpereguleringen, f.eks. indstilling af ferieprogram og tidsprogrammer. Menu-oversigten finder De på side 58. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast og derefter på. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på. Hvorfra betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. 16

17 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 15). A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Dialoglinje Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. I det følgende eksempel vises fremgangsmåden for indstillingerne med de forskellige dialoglinjer. 17

18 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solvarmeenergi Information 40 C i Vælg med ( OK Varmekreds 1 OK Ù VK1 Ú Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift ß 20 Sparedrift Vælg med ( Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 Varmekreds 2 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Vælg med OK Ù VK2 Ú ß 20 ( Nominel rumtemperatur VK1 20 Ændre med ( V eller v Nominel rumtemperatur VK1 22 Overtag med OK OK Nominel rumtemperatur VK1 22 Overtaget Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Vælg med ÙVK1 Ú 22 ß 22 ( 18

19 Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen Afhængigt af varmepumpetypen kan varmepumpereguleringen have forskelligt udseende. Regulering i varmepumpens forside D C B A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 19

20 Solarenergie Information 40 C Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen (fortsat) Regulering på varmepumpen B Vorlauftemperatur Heizung/Kühlung Warmwasser Wählen mit i ( D C A A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 20

21 Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen (fortsat) Regulering på væggen D A C B i ( A Netafbryder B Betjeningsenhed 1. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 2. Slå netafbryderen til. Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 15). Deres varmepumpe og fjernbetjeningerne (hvis de forefindes) er nu driftsklare. 21

22 Til- og frakobling Frakobling af varmepumpen Med frostsikringsovervågning Vælg for hver varme-/kølekreds driftsprogrammet Afbrudt drift. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds (se side 24) 3. Driftsprogram 4. Afbrudt drift Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift Ingen rumopvarmning/rumkøling. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikringen på varmepumpen, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Ved temperaturer under 20 C er varmepumpen, varmtvandsbeholderen og kedelvandsbufferbeholderen kun frostsikret, hvis der er monteret en gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet). Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds (se side 24) 3. Driftsprogram 4. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning/rumkøling) eller Opvarmning og varmtvand (rumopvarmning og brugsvandsopvarmning) eller Opvarmn./køling og VV (rumopvarmning/rumkøling og brugsvandsopvarmning) Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Køling (køling via separat kølekreds og brugsvandsopvarmning) Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt for hver 24 timer, så de ikke sætter sig fast. 22

23 Til- og frakobling Frakobling af varmepumpen (fortsat) Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) 1. Slå netafbryderen fra. 2. Afbryd varmepumpen, så den er spændingsfri, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder.! Hvis der forventes udetemperaturer under 3 C, skal der tages egnede forholdsregler til frostsikring af varmepumpen og varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVSfirma. Henvisninger ved længere tids ud-afdrifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Det kan være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 46). 23

24 Rumopvarmning/rumkøling Nødvendige indstillinger Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker rumopvarmning eller rumkøling: Er der valgt varme- eller kølekreds? Indstilling, se kapitlet Valg af varme-/ kølekreds. Er den ønskede rumtemperatur valgt? Se side 25vedr. indstilling. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Se side 26vedr. indstilling. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Se side 26vedr. indstilling. Valg af varme-/kølekreds Opvarmningen af alle rum kan evt. være fordelt på maks. tre varmekredse ( Varmekreds 1, Varmekreds 2 eller Varmekreds 3 ). Deraf kan en varmekreds anvendes til rumkølingen, hvis kølefunktionen er blevet indstillet af VVS-firmaet. Hvis det kun er et bestemt rum (f.eks. et lagerrum) der skal køles, kan VVS-firmaet indstille en separat kørekreds ( Kølekreds SKK ). Køling via varmekredsene 1, 2 eller 3 er derefter ikke muligt længere. Ved varmeanlæg med flere varmekredse skal De ved alle indstillinger for rumopvarmningen først vælge den varme-/kølekreds eller den separate kølekreds, som De ønsker at foretage en ændring for. I det følgende betegnes varmekredsene og den separate kølekreds samlet som varme-/kølekreds. Eksempel: Varmekreds 1 er varmekredsen for Deres beboelsesrum. Varmekreds 2 er varmekredsen for en separat tilbygget lejlighed. Kølekreds SKK er den separate kølekreds med ventilatorkonvektor i et lagerrum. Ikke alle funktioner er til rådighed for en separat kølekreds. Ved varmeanlæg med kun én varme-/ kølekreds findes denne valgmulighed ikke. 24

25 Rumopvarmning/rumkøling Valg af varme-/kølekreds (fortsat) Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift 21 ß Vælg med ( Ú Er valgt Varmekreds 2 Betegnelse fra fabrikken af varme-/kølekredse: Varmekreds 1 (VK1) Varmekreds 2 (VK2) Varmekreds 3 (VK3) Kølekreds SKK (SKK) Forkortelserne VK1, VK2, VK3 og SKK bibeholdes. De kan ændre disse mærkninger fra fabrikken (se side 45). I stedet for Kølekreds SKK vises så den ændrede betegnelse Lagerrum. Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperatur for normal opvarmning eller køledrift Fabriksindstilling: 20 C Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Rumtemp. nominel 4. Indstil den ønskede værdi. Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Der kan ikke indstilles nogen sænket nominel værdi for rumtemperatur i forbindelse med en separat kølekreds. Udvidet menu Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Fabriksindstilling: 16 25

26 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af rumtemperatur (fortsat) Rumopvarmning med denne temperatur: Driftsstatus Sænket er aktiv i tidsprogrammet (se side 28). I ferieprogrammet (se side 33). Indstilling af driftsprogram Fabriksindstilling: Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Driftsprogram 4. Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV Til den separate kølekreds: 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Køling Rummene for den valgte varme-/kølekreds opvarmes eller afkøles iht. indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet. Der foretages vedvarende køling af en separat kølekreds. Det varme brugsvand opvarmes iht. indstillingerne for brugsvandstemperaturen og i tidsprogrammet. Udvidet menu Opvarmning/køling Indstilling af tidsprogram Der kan ikke indstilles noget tidsprogram for en separat kølekreds. Tidsprogrammet for rumopvarmningen/rumkølingen er sammensat af tidsfaser. For hver tidsfase indstilles en driftsstatus ( Sænket, Normal, Konstant, se side 28). Fabriksindstilling: En tidsfase fra kl. 0:00 til kl. 24:00 for alle ugedage med driftsstatus Normal. 26

27 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Denne indstilling egner sig til drift med gulvvarmeanlæg (se side 9). Der kan vælges op til 8 tidsfaser. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Mellem tidsfaserne opvarmes og afkøles rummene ikke, kun varmepumpens frostsikring er aktiv. Tidsprogrammet kan indstilles individuelt. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmepumpen skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (side 48). Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Tidsprogram opvarmning eller Tidsprogr. varme/køling 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og (. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. Længden på den hvide bjælke i tidsdiagrammet tilpasses i overensstemmelse hermed (se følgende eksempel). 8. Vælg den ønskede driftsstatus (se side 28). De enkelte driftsstatusser vises med forskellig bjælkehøjde i tidsdiagrammet (se følgende eksempel). Hvis flere tidsfaser overlapper hinanden, har driftsstatussen med den højeste bjælke den højeste prioritet. Eksempel: Tidsprogram for mandag til søndag ( Ma-sø ) Tidsfase!: Kl. 0:00 til kl. 8:30: Sænket Tidsfase?: Kl. 8:30 til kl. 12:10: Normal Tidsfase : Kl. 13:00 til kl. 18:30: Sænket Tidsfase $: Kl. 20:00 til kl. 22:00: Konstant Tidsfase %: Kl. 22:00 til kl. 24:00: Sænket!? $ % Opvarmning/køling Ma-sø VK ! 00:00-08:30 u Sænket? 08:30-12:10 u Vælg med Normal ( 27

28 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning/kølingMa-sø - -: :- - u --- Ændre med VK ? - -: :- - u --- ( Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. eller Vælg et starttidspunkt før kl. 00:00. Driftsstatus for opvarmning/køling De forskellige driftsstatusser viser, hvordan rumopvarmning/rumkøling foretages via en varme-/kølekreds. Normal Rumopvarmning/rumkøling sker med normal rumtemperatur Rumtemp. nominel (se side 25). Fremløbstemperaturen tilpasses automatisk til udetemperaturen. Sænket Rumopvarmning/rumkøling sker med sænket rumtemperatur Red. rumtemp. nominel (se side 25 Fremløbstemperaturen tilpasses automatisk til udetemperaturen. I driftsstatussen Sænket køles en varme-/kølekreds ikke. Konstant Rumopvarmningen sker uafhængigt af udetemperaturen med den maks. tilladte fremløbstemperatur. Rumkølingen sker uafhængigt af udetemperaturen med den min. fremløbstemperatur. Fabriksindstillinger: Maks. fremløbstemperatur ved opvarmning: 60 C Min. fremløbstemperatur ved køling: 10 C 28

29 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Deres VVS-firma har evt. foretaget tilpasning af disse værdier. Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Hvis den indstillede nominelle værdi for rumtemperatur ikke nåes med varmepumpen, kan der automatisk tilkobles en gennemstrømningsvarmer (hvis forefindes) til rumopvarmningen. Konstant drift med en gennemstrømningsvarmer resulterer i et forøget strømforbrug. Det er muligt at spærre den elektriske tilskudsvarme individuelt. Udvidet menu Anlæg 3. Opvarmning med el Ændring af varmekarakteristikken Opvarmningsforholdet for Deres varmepumpe påvirkes af hældningen og niveauet for den valgte karakteristik. Yderligere informationer vedr. varmekarakteristik finder De i kapitlet Begrebsforklaringer (se side 61). Fabriksindstillinger: Hældning : 0,6 Niveau : 0 Rumtemp. nominel : 20 ºC Red. rumtemp. nominel : 16 ºC Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varmekredsen. Varmekarakteristikkernes parametre er ved en varme-/kølekreds kun aktive under opvarmningen. 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekurven. 6. Indstil den ønskede værdi. 29

30 Rumopvarmning/rumkøling Ændring af varmekarakteristikken (fortsat) Eksempel: Varmekurvens hældning ændres til 1,1. Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. Varmekarakteristik 100 C 35 C 43 C 49 C 55 C VK Hældning 1,1 Ændre med ( De tilhørende nominelle værdier for varmekredsens fremløbstemperaturer, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. En for høj eller lav indstilling af hældning eller niveau kan ikke beskadige Deres varmepumpe eller Deres varmeanlæg. Frigivelse og spærring af aktiv køledrift Kølefunktionen skal indstilles af Deres VVS-firma. Hvis køleeffekten med funktionen natural cooling ikke er tilstrækkelig (forklaring, se side 64), kan varmepumpereguleringen tilkoble den aktive kølefunktion active cooling til kølingen. Permanent aktiv køledrift resulterer i et forøget strømforbrug. De har mulighed for at at frigive og spærre den aktive køledrift individuelt. Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Aktiv køledrift Frakobling af rumopvarmning/rumkøling Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds Driftsprogram 4. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning/rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) eller

31 Frakobling af rumopvarmning/rumkøling (fortsat) Rumopvarmning/rumkøling Afbrudt drift (ingen brugsvandsopvarmning, ingen rumopvarmning/rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift (ingen brugsvandsopvarmning, ingen rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) 31

32 Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af partydrift Med denne komfortfunktion kan De ændre rumtemperaturen for en varme-/ kølekreds i nogle timer, f.eks. hvis gæster bliver længere om aftenen. Indstillinger på reguleringen, der allerede er foretaget, skal De ikke ændre i den forbindelse. Rummene opvarmes eller afkøles med den ønskede temperatur. Såfremt der ikke er foretaget en anden indstilling af Deres VVS-firma, opvarmes brugsvandet først til den nominelle temperatur, inden der sker rumopvarmning/rumkøling. Cirkulationspumpen tilkobles (såfremt til rådighed). Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Partydrift Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Ù VK1 Ú Til Þ Vælg med ( 4. Indstil den ønskede rumtemperatur for partyfunktion. Partydrift 20 C VK1 Ændre med ( Afslutning af partyfunktion Automatisk efter 8 timer eller Automatisk, når der skiftes til normal opvarmning/køledrift i overensstemmelse med tidsprogrammet eller Indstil Partydrift på Fra. 32

33 Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af sparefunktion For at spare energi kan De sænke rumtemperaturen under den normale opvarmning, hvis De f.eks. forlader hjemmet i nogle timer. Kølingen frakobles under sparefunktion. Der kan ikke indstilles nogen sparefunktion for en separat kølekreds. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Sparedrift Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Ù VK1 Ú Til â Vælg med ( Afslutning af sparefunktion Automatisk, når der skiftes til driftsstatussen Sænket i overensstemmelse med tidsprogrammet. eller Indstil Sparedrift på Fra. Valg af ferieprogram For at spare energi, f.eks. ved længere tids bortrejse pga. ferie, kan De aktivere ferieprogrammet. Varmepumpereguleringen er indstillet sådan, at ferieprogrammet virker på alle varmekredse. Afhængigt af det indstillede driftsprogram (se side 26) kan ferieprogrammet have forskellige virkninger: Driftsprogrammet Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV : Rummene opvarmes med den indstillede sænkede rumtemperatur (se side 25). Kølingen via en varmekreds er frakoblet. En separat kølekreds køles fortsat. Brugsvandsopvarmningen er frakoblet, frostsikringen af varmtvandsbeholderen er aktiv. Driftsprogrammet Kun varmtvand : For alle varmekredse er udelukkende frostsikringen af varmepumpen, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder aktiv. Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 33

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift VITODENS VITOLADENS 10/2013 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 12/2009 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vitocrossal 100, type CI1 med regulering Vitotronic 200, type GW7B til vejrkompenserende drift VITOCROSSAL 100 2/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsenhed, type LB1 4/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vejrkompenserende regulering til et flerkedelanlæg (kaskade) og til regulering af kedelvandstemperaturen i en kedel: Vitotronic 300, type CM1E Vitotronic 300,

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Varmepumpe

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Varmepumpe Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Varmepumpe DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af øvrig dokumentation... 3 1.2 Opbevaring

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm plus. Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm plus. Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm plus Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Betjeningsmodul BM. Til brugeren Betjeningsvejledning

Betjeningsmodul BM. Til brugeren Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tyskland Tlf. +49 8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062591_0709 Forbehold for ændringer DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2B, 4,8 til 35,0 kw Væghængt kondenserende gaskedel Natur- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS 200-W 4/2009

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O. Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC 400. Til installationsvejledning til VVS-installatøren 6 720 817 259(2015/10)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O. Betjeningsenhed for el-varmepumper HPC 400. Til installationsvejledning til VVS-installatøren 6 720 817 259(2015/10) EMS 2 6 720 810 300-00.2O Betjeningsenhed for el-varmepumper Til installationsvejledning til VVS-installatøren 6 720 817 259(2015/10) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Brine-vand-varmepumper DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...4 1.1 Overholdelse af øvrig

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere