VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A DK 8/2010 Skal opbevares!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til anlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Børn bør være under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på anlægget kan medføre livstruende ulykker. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Reaktion ved brand Fare Der er fare for forbrænding i forbindelse med ild. Sluk anlægget. Anvend en godkendt ildslukker. Betingelser for opstillingen! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på anlægget og forhindre sikker drift. Udstyr opstillet indendørs: Sørg for at sikre en omgivelsestemperatur, som er højere end 0 ºC og lavere end 35 ºC. Undgå luftforurening pga. CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Udstyr opstillet udendørs: Anvend kun varmepumpen ved en omgivelsestemperatur, som er højere end 20 ºC og lavere end 35 ºC. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med anlægget, kan medføre skader på anlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Udstyrsbeskrivelse... 7 Første idrifttagning... 7 Deres anlæg er indstillet fra fabrikken... 7 Fagbegreber... 8 Gode råd om energibesparelse... 9 Om betjeningen Betjeningselementer Åbning af reguleringen Betjeningsenhed Menu Hvorfra betjenes anlægget Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen Frakobling af varmepumpen Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning/rumkøling Nødvendige indstillinger Valg af varme-/kølekreds Indstilling af rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for opvarmning/køling Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Ændring af varmekarakteristikken Frigivelse og spærring af aktiv køledrift Frakobling af rumopvarmning/rumkøling Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af partydrift Valg af sparefunktion Valg af ferieprogram Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger Indstilling af brugsvandstemperatur Indstilling af driftsprogram

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for brugsvandsopvarmning Tilkoblingsoptimering Frakoblingsoptimering Brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Indstilling af tidsprogram for cirkulationspumpen Driftsstatus for cirkulationspumpe Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Frakobling af brugsvandsopvarmning Kedelvandsbufferbeholder Indstilling af tidsprogram Driftsstatus for kedelvandsbufferbeholder Yderligere indstillinger Indstilling af lysstyrke i displaybelysning Indstilling af kontrast på display Indtastning af navne på varmekredse Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på meldinger Manuel drift Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt vand blinker og Henvisning vises blinker og Advarsel vises blinker og der vises Fejl Spærring elforsyn. C5 vises Eksternt program vises Vedligeholdelse Bilag Kølemiddel

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Menuoversigt Basis-menu (se side) Udvidet menu (se side) Begrebsforklaringer Stikordsregister

7 Indledende informationer Udstyrsbeskrivelse Deres varmeanlæg kan afhængigt af varmepumpetypen og det eksisterende tilbehør være udstyret på følgende måde: Varmekredse: Der kan maks. opvarmes 3 varmekredse (deraf 2 med blandeventil). Bivalent drift: Varmepumpereguleringen understøtter bivalent drift med en ekstra varmeforsyner, f.eks. en kondenserende oliekedel eller en elektrisk gennemstrømningsvarmer. Køling: Kølefunktionerne natural cooling og active cooling understøttes, hvis de pågældende installationer forefindes. Kølingen sker via en varmekreds, f.eks. gulvvarmekredsen eller via en separat kølekreds, f.eks. køletæppe eller ventilatorkonvektor. Brugsvandsopvarmning: Det er muligt med brugsvandsopvarmning vha. en ekstern varmtvandsbeholder og styring af en cirkulationspumpe. Varmepumperegulering: Betjeningen og styringen af alle tilsluttede komponenter foretages via varmepumpereguleringen med klartekstmenuer. I denne betjeningsvejledning beskrives også funktioner, som kun findes ved bestemte varmepumpetyper eller kun er mulige med tilbehør. Disse funktioner har ikke en særlig mærkning. Eventuelle spørgsmål vedrørende Deres varmepumpes og Deres varmeanlægs funktioner og tilbehør rettes til Deres VVS-firma. Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af varmepumpereguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af VVS-firmaet. Deres anlæg er indstillet fra fabrikken Varmepumpereguleringen er indstillet på Opvarmning og varmt brugsvand fra fabrikken. 7

8 Indledende informationer Deres anlæg er indstillet fra fabrikken (fortsat) Varmeanlægget er dermed driftsklart: Rumopvarmning/rumkøling Deres rum opvarmes mellem kl. 00:00 og 24:00 med 20 C Rumtemp. nominel (normal opvarmning). Hvis der forefindes en kedelvandsbufferbeholder, opvarmes den. Kølingen er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Rumopvarmning/rumkøling ). Brugsvandsopvarmning Det varme brugsvand opvarmes alle dage mellem kl. 00:00 til 24:00 til 50 C Nominel brugsvandstemperatur. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Frostsikring Frostsikringen af Deres varmepumpe, varmtvandsbeholder og evt. kedelvandsbufferbeholder er sikret. Ved temperaturer under 20 C er varmepumpen, varmtvandsbeholderen og kedelvandsbufferbeholderen kun frostsikret, hvis der er monteret en gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet). Vinter-/sommertidsindstilling Denne ændring foregår automatisk. Klokkeslæt og dato Ugedag og klokkeslæt er indstillet af Deres VVS-firma ved første idrifttagning. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle data. Fagbegreber For bedre forståelse af varmepumpereguleringens funktioner, se kapitlet Begrebsforklaringer, som er vedlagt som bilag. 8

9 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse Gør brug af indstillingsmulighederne på varmepumpereguleringen og fjernbetjeningen (hvis de forefindes): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % af varmeudgifterne. Indstil ikke rumtemperaturen til mere end 20 C (se side 25). Varmeanlæg med radiatorer: Opvarm rummene med normal rumtemperatur om dagen og sænket rumtemperatur om natten. Indstil tidsprogrammet til dette formål. Programmér tidsfaserne efter Deres behov, f.eks. anderledes i weekenden end på hverdagene. Varmeanlæg med gulvvarme: Gulvvarmeanlæg er træge lavtemperatur-opvarmningssystemer, som kun reagerer meget langsomt på kortvarige temperaturændringer. Der opnåes derfor ingen nævneværdig energibesparelse ved opvarmning med sænket rumtemperatur om natten eller indstilling af Sparedrift ved kortvarigt fravær. Vælg det driftsprogram til rumopvarmningen eller kølingen, som opfylder Deres aktuelle krav: Vælg ved kortvarigt fravær (et par timer, f.eks. en shoppetur) Sparedrift (ikke gulvvarmeanlæg, se den foregående forklaring). Så længe sparedrift er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen. Indstil Ferieprogram, hvis De skal være bortrejst (se side 33). Så længe ferieprogrammet er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen og brugsvandsopvarmningen er frakoblet. Hvis De ikke ønsker at opvarme rummene om sommeren, men har behov for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Kun varmtvand (se side 35). Hvis De over længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Afbrudt drift (se side 22). Indstil ikke temperaturen på varmtvandsbeholderen for højt (se side 35). Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der regelmæssigt tappes varmt brugsvand. Indstil tidsprogrammet til dette (se side 39). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere informationer om varmepumpereguleringens energisparefunktioner. 9

10 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) Desuden anbefales følgende: Korrekt udluftning. Luk vinduerne helt op i kort tid, og luk samtidigt termostatventilerne (såfremt der ikke findes noget boligventilationssystem). Rul eventuelle udvendige persienner ned, når det bliver mørkt. Indstil termostatventilerne korrekt. Radiatorer og termostatventiler må ikke dækkes til. Begræns forbruget af varmt brugsvand: Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. 10

11 Om betjeningen Betjeningselementer De vigtigste indstillinger på Deres varmepumperegulering kan De foretage centralt på betjeningsenheden. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsenheden kan monteres i en vægmonteringssokkel. Denne kan leveres som tilbehør. Spørg Deres VVSfirma. Betjeningsvejledning til fjernbetjening Åbning af reguleringen Afhængigt af varmepumpetypen kan varmepumpereguleringen have forskelligt udseende. Regulering i varmepumpens forside D C B A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 11

12 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Regulering på varmepumpen B A i ( D C A Knap til ændring af overdelsposition B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 12

13 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Regulering på væggen D A C B i ( A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 13

14 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Betjeningsenhed Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Til åbning af en hjælpetekst til det valgte menupunkt. Til åbning af den udvidede menu. Menuen Hjælp De modtager oplysninger vedr. betjeningselementerne i form af en kort vejledning og en henvisning til valg af varmekreds (se side 24). Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 16): Tryk på tasten. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises (se side 15). Åbn menupunktet Hjælp. Menu Der findes to betjeningsniveauer: en Basismenu og en Udvidet menu. 14

15 Om betjeningen Menu (fortsat) Basismenu Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i ( I basismenuen kan De foretage og hente de mest benyttede indstillinger: Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Indstilling af komfortfunktionen Partydrift Indstilling af energibesparelsesfunktionen Sparedrift Indstilling af nominel varmtvandstemperatur Tilkobling af ekstraordinær brugsvandsopvarmning Forespørgsel på solvarmeudbytte Forespørgsel på informationer Temperaturer, f.eks. udetemperatur eller kollektortemperatur Pumpernes, kompressorens og kølefunktionens driftstilstand Årseffektfaktorer (JAZ) Tilkobling af manuel drift Forespørgsel på henvisnings-, advarsels- og fejlmeldinger Menu-oversigten finder De på side 57. Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises. 15

16 Om betjeningen Menu (fortsat) Udvidet menu Menu Opvarmning/køling Varmt brugsvand Anlæg Information Vælg med i ( I den udvidede menu kan De foretage og hente indstillinger fra sjældnere benyttede funktioner for varmepumpereguleringen, f.eks. indstilling af ferieprogram og tidsprogrammer. Menu-oversigten finder De på side 58. Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast og derefter på. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på. Hvorfra betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. 16

17 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 15). A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmt brugsvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Dialoglinje Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. I det følgende eksempel vises fremgangsmåden for indstillingerne med de forskellige dialoglinjer. 17

18 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solvarmeenergi Information 40 C i Vælg med ( OK Varmekreds 1 OK Ù VK1 Ú Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift ß 20 Sparedrift Vælg med ( Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 Varmekreds 2 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Vælg med OK Ù VK2 Ú ß 20 ( Nominel rumtemperatur VK1 20 Ændre med ( V eller v Nominel rumtemperatur VK1 22 Overtag med OK OK Nominel rumtemperatur VK1 22 Overtaget Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Vælg med ÙVK1 Ú 22 ß 22 ( 18

19 Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen Afhængigt af varmepumpetypen kan varmepumpereguleringen have forskelligt udseende. Regulering i varmepumpens forside D C B A Fremløbstemperatur Opvarmning/køling Varmtvand Solenergi Information Vælg med 40 C i A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 19

20 Solarenergie Information 40 C Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen (fortsat) Regulering på varmepumpen B Vorlauftemperatur Heizung/Kühlung Warmwasser Wählen mit i ( D C A A Netafbryder B Betjeningsenhed C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 20

21 Til- og frakobling Tilkobling af varmepumpen (fortsat) Regulering på væggen D A C B i ( A Netafbryder B Betjeningsenhed 1. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. C Driftskontrollampe (grøn) D Fejlvisning (rød) 2. Slå netafbryderen til. Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 15). Deres varmepumpe og fjernbetjeningerne (hvis de forefindes) er nu driftsklare. 21

22 Til- og frakobling Frakobling af varmepumpen Med frostsikringsovervågning Vælg for hver varme-/kølekreds driftsprogrammet Afbrudt drift. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds (se side 24) 3. Driftsprogram 4. Afbrudt drift Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift Ingen rumopvarmning/rumkøling. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikringen på varmepumpen, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder er aktiv. Ved temperaturer under 20 C er varmepumpen, varmtvandsbeholderen og kedelvandsbufferbeholderen kun frostsikret, hvis der er monteret en gennemstrømningsvarmer til kedelvand (på opstillingsstedet). Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds (se side 24) 3. Driftsprogram 4. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning/rumkøling) eller Opvarmning og varmtvand (rumopvarmning og brugsvandsopvarmning) eller Opvarmn./køling og VV (rumopvarmning/rumkøling og brugsvandsopvarmning) Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Køling (køling via separat kølekreds og brugsvandsopvarmning) Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt for hver 24 timer, så de ikke sætter sig fast. 22

23 Til- og frakobling Frakobling af varmepumpen (fortsat) Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) 1. Slå netafbryderen fra. 2. Afbryd varmepumpen, så den er spændingsfri, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder.! Hvis der forventes udetemperaturer under 3 C, skal der tages egnede forholdsregler til frostsikring af varmepumpen og varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVSfirma. Henvisninger ved længere tids ud-afdrifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Det kan være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 46). 23

24 Rumopvarmning/rumkøling Nødvendige indstillinger Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker rumopvarmning eller rumkøling: Er der valgt varme- eller kølekreds? Indstilling, se kapitlet Valg af varme-/ kølekreds. Er den ønskede rumtemperatur valgt? Se side 25vedr. indstilling. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Se side 26vedr. indstilling. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Se side 26vedr. indstilling. Valg af varme-/kølekreds Opvarmningen af alle rum kan evt. være fordelt på maks. tre varmekredse ( Varmekreds 1, Varmekreds 2 eller Varmekreds 3 ). Deraf kan en varmekreds anvendes til rumkølingen, hvis kølefunktionen er blevet indstillet af VVS-firmaet. Hvis det kun er et bestemt rum (f.eks. et lagerrum) der skal køles, kan VVS-firmaet indstille en separat kørekreds ( Kølekreds SKK ). Køling via varmekredsene 1, 2 eller 3 er derefter ikke muligt længere. Ved varmeanlæg med flere varmekredse skal De ved alle indstillinger for rumopvarmningen først vælge den varme-/kølekreds eller den separate kølekreds, som De ønsker at foretage en ændring for. I det følgende betegnes varmekredsene og den separate kølekreds samlet som varme-/kølekreds. Eksempel: Varmekreds 1 er varmekredsen for Deres beboelsesrum. Varmekreds 2 er varmekredsen for en separat tilbygget lejlighed. Kølekreds SKK er den separate kølekreds med ventilatorkonvektor i et lagerrum. Ikke alle funktioner er til rådighed for en separat kølekreds. Ved varmeanlæg med kun én varme-/ kølekreds findes denne valgmulighed ikke. 24

25 Rumopvarmning/rumkøling Valg af varme-/kølekreds (fortsat) Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift 21 ß Vælg med ( Ú Er valgt Varmekreds 2 Betegnelse fra fabrikken af varme-/kølekredse: Varmekreds 1 (VK1) Varmekreds 2 (VK2) Varmekreds 3 (VK3) Kølekreds SKK (SKK) Forkortelserne VK1, VK2, VK3 og SKK bibeholdes. De kan ændre disse mærkninger fra fabrikken (se side 45). I stedet for Kølekreds SKK vises så den ændrede betegnelse Lagerrum. Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperatur for normal opvarmning eller køledrift Fabriksindstilling: 20 C Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Rumtemp. nominel 4. Indstil den ønskede værdi. Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Der kan ikke indstilles nogen sænket nominel værdi for rumtemperatur i forbindelse med en separat kølekreds. Udvidet menu Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Fabriksindstilling: 16 25

26 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af rumtemperatur (fortsat) Rumopvarmning med denne temperatur: Driftsstatus Sænket er aktiv i tidsprogrammet (se side 28). I ferieprogrammet (se side 33). Indstilling af driftsprogram Fabriksindstilling: Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Driftsprogram 4. Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV Til den separate kølekreds: 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Køling Rummene for den valgte varme-/kølekreds opvarmes eller afkøles iht. indstillingerne for rumtemperaturen og tidsprogrammet. Der foretages vedvarende køling af en separat kølekreds. Det varme brugsvand opvarmes iht. indstillingerne for brugsvandstemperaturen og i tidsprogrammet. Udvidet menu Opvarmning/køling Indstilling af tidsprogram Der kan ikke indstilles noget tidsprogram for en separat kølekreds. Tidsprogrammet for rumopvarmningen/rumkølingen er sammensat af tidsfaser. For hver tidsfase indstilles en driftsstatus ( Sænket, Normal, Konstant, se side 28). Fabriksindstilling: En tidsfase fra kl. 0:00 til kl. 24:00 for alle ugedage med driftsstatus Normal. 26

27 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Denne indstilling egner sig til drift med gulvvarmeanlæg (se side 9). Der kan vælges op til 8 tidsfaser. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Mellem tidsfaserne opvarmes og afkøles rummene ikke, kun varmepumpens frostsikring er aktiv. Tidsprogrammet kan indstilles individuelt. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmepumpen skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (side 48). Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Tidsprogram opvarmning eller Tidsprogr. varme/køling 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg en tidsfase mellem! og (. Den valgte tidsfase vises som en hvid bjælke i tidsdiagrammet. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. Længden på den hvide bjælke i tidsdiagrammet tilpasses i overensstemmelse hermed (se følgende eksempel). 8. Vælg den ønskede driftsstatus (se side 28). De enkelte driftsstatusser vises med forskellig bjælkehøjde i tidsdiagrammet (se følgende eksempel). Hvis flere tidsfaser overlapper hinanden, har driftsstatussen med den højeste bjælke den højeste prioritet. Eksempel: Tidsprogram for mandag til søndag ( Ma-sø ) Tidsfase!: Kl. 0:00 til kl. 8:30: Sænket Tidsfase?: Kl. 8:30 til kl. 12:10: Normal Tidsfase : Kl. 13:00 til kl. 18:30: Sænket Tidsfase $: Kl. 20:00 til kl. 22:00: Konstant Tidsfase %: Kl. 22:00 til kl. 24:00: Sænket!? $ % Opvarmning/køling Ma-sø VK ! 00:00-08:30 u Sænket? 08:30-12:10 u Vælg med Normal ( 27

28 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning/kølingMa-sø - -: :- - u --- Ændre med VK ? - -: :- - u --- ( Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. eller Vælg et starttidspunkt før kl. 00:00. Driftsstatus for opvarmning/køling De forskellige driftsstatusser viser, hvordan rumopvarmning/rumkøling foretages via en varme-/kølekreds. Normal Rumopvarmning/rumkøling sker med normal rumtemperatur Rumtemp. nominel (se side 25). Fremløbstemperaturen tilpasses automatisk til udetemperaturen. Sænket Rumopvarmning/rumkøling sker med sænket rumtemperatur Red. rumtemp. nominel (se side 25 Fremløbstemperaturen tilpasses automatisk til udetemperaturen. I driftsstatussen Sænket køles en varme-/kølekreds ikke. Konstant Rumopvarmningen sker uafhængigt af udetemperaturen med den maks. tilladte fremløbstemperatur. Rumkølingen sker uafhængigt af udetemperaturen med den min. fremløbstemperatur. Fabriksindstillinger: Maks. fremløbstemperatur ved opvarmning: 60 C Min. fremløbstemperatur ved køling: 10 C 28

29 Rumopvarmning/rumkøling Indstilling af tidsprogram (fortsat) Deres VVS-firma har evt. foretaget tilpasning af disse værdier. Frigivelse af elektrisk tilskudsvarme Hvis den indstillede nominelle værdi for rumtemperatur ikke nåes med varmepumpen, kan der automatisk tilkobles en gennemstrømningsvarmer (hvis forefindes) til rumopvarmningen. Konstant drift med en gennemstrømningsvarmer resulterer i et forøget strømforbrug. Det er muligt at spærre den elektriske tilskudsvarme individuelt. Udvidet menu Anlæg 3. Opvarmning med el Ændring af varmekarakteristikken Opvarmningsforholdet for Deres varmepumpe påvirkes af hældningen og niveauet for den valgte karakteristik. Yderligere informationer vedr. varmekarakteristik finder De i kapitlet Begrebsforklaringer (se side 61). Fabriksindstillinger: Hældning : 0,6 Niveau : 0 Rumtemp. nominel : 20 ºC Red. rumtemp. nominel : 16 ºC Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 3. Vælg evt. varmekredsen. Varmekarakteristikkernes parametre er ved en varme-/kølekreds kun aktive under opvarmningen. 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekurven. 6. Indstil den ønskede værdi. 29

30 Rumopvarmning/rumkøling Ændring af varmekarakteristikken (fortsat) Eksempel: Varmekurvens hældning ændres til 1,1. Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. Varmekarakteristik 100 C 35 C 43 C 49 C 55 C VK Hældning 1,1 Ændre med ( De tilhørende nominelle værdier for varmekredsens fremløbstemperaturer, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. En for høj eller lav indstilling af hældning eller niveau kan ikke beskadige Deres varmepumpe eller Deres varmeanlæg. Frigivelse og spærring af aktiv køledrift Kølefunktionen skal indstilles af Deres VVS-firma. Hvis køleeffekten med funktionen natural cooling ikke er tilstrækkelig (forklaring, se side 64), kan varmepumpereguleringen tilkoble den aktive kølefunktion active cooling til kølingen. Permanent aktiv køledrift resulterer i et forøget strømforbrug. De har mulighed for at at frigive og spærre den aktive køledrift individuelt. Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Vælg evt. varme-/kølekreds. 4. Aktiv køledrift Frakobling af rumopvarmning/rumkøling Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds Driftsprogram 4. Kun varmtvand (ingen rumopvarmning/rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) eller

31 Frakobling af rumopvarmning/rumkøling (fortsat) Rumopvarmning/rumkøling Afbrudt drift (ingen brugsvandsopvarmning, ingen rumopvarmning/rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) Til den separate kølekreds: Udvidet menu Opvarmning/køling 3. Kølekreds SKK 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift (ingen brugsvandsopvarmning, ingen rumkøling, kun frostsikring af varmepumpen) 31

32 Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af partydrift Med denne komfortfunktion kan De ændre rumtemperaturen for en varme-/ kølekreds i nogle timer, f.eks. hvis gæster bliver længere om aftenen. Indstillinger på reguleringen, der allerede er foretaget, skal De ikke ændre i den forbindelse. Rummene opvarmes eller afkøles med den ønskede temperatur. Såfremt der ikke er foretaget en anden indstilling af Deres VVS-firma, opvarmes brugsvandet først til den nominelle temperatur, inden der sker rumopvarmning/rumkøling. Cirkulationspumpen tilkobles (såfremt til rådighed). Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Partydrift Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Ù VK1 Ú Til Þ Vælg med ( 4. Indstil den ønskede rumtemperatur for partyfunktion. Partydrift 20 C VK1 Ændre med ( Afslutning af partyfunktion Automatisk efter 8 timer eller Automatisk, når der skiftes til normal opvarmning/køledrift i overensstemmelse med tidsprogrammet eller Indstil Partydrift på Fra. 32

33 Komfort- og energibesparelsesfunktioner Valg af sparefunktion For at spare energi kan De sænke rumtemperaturen under den normale opvarmning, hvis De f.eks. forlader hjemmet i nogle timer. Kølingen frakobles under sparefunktion. Der kan ikke indstilles nogen sparefunktion for en separat kølekreds. Basismenu 1. Opvarmning eller Opvarmning/ køling 2. Vælg evt. varme-/kølekreds. 3. Sparedrift Varmekreds 1 Rumtemp. nominel Driftsprogram Partydrift Sparedrift Ù VK1 Ú Til â Vælg med ( Afslutning af sparefunktion Automatisk, når der skiftes til driftsstatussen Sænket i overensstemmelse med tidsprogrammet. eller Indstil Sparedrift på Fra. Valg af ferieprogram For at spare energi, f.eks. ved længere tids bortrejse pga. ferie, kan De aktivere ferieprogrammet. Varmepumpereguleringen er indstillet sådan, at ferieprogrammet virker på alle varmekredse. Afhængigt af det indstillede driftsprogram (se side 26) kan ferieprogrammet have forskellige virkninger: Driftsprogrammet Opvarmning og varmtvand eller Opvarmn./køling og VV : Rummene opvarmes med den indstillede sænkede rumtemperatur (se side 25). Kølingen via en varmekreds er frakoblet. En separat kølekreds køles fortsat. Brugsvandsopvarmningen er frakoblet, frostsikringen af varmtvandsbeholderen er aktiv. Driftsprogrammet Kun varmtvand : For alle varmekredse er udelukkende frostsikringen af varmepumpen, varmtvandsbeholderen og en evt. kedelvandsbufferbeholder aktiv. Udvidet menu: Opvarmning eller Opvarmning/ køling 33

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere