Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj og 27. maj Formandens orientering 2.0 vandværk og boringer: - mandag den juni installering af nyt beluftningssystem samt lægning af en ny af råvandsledning, da den gamle var rustet op og var læk - vandværket nedlukket og kørte på "nødvandprogrammet" med lavt tryk indtil lørdag den 7. juni kl på grund af afventning af positive resultater af vandprøverne - udbygningen af SRO-systemet - nedbrud af boring 6 (Toftevej) en kortslutning i pumpen torsdag den 8. maj kl. ca. 20:30 - "købevand" fra HoFor aktiveret. Pumpen er ombyttet mandag den 12. maj - udskiftningen og arbejdet er foretaget under garantiperioden - altså uden udgift for vandforsyningen, - Vandmyndigheden har overfor ejeren af Bækkeskovej 25 indskærpet påbuddet om etablering af en af vandforsyningen godkendt målerbrønd, og at arbejdet skal være udført senest den 21. marts ellers vil vandmyndigheden foretage anmeldelse til politiet - vandmyndigheden er rykket for status i sagen. Vandmyndigheden arbejder fortsat på sagen. - der har været nogle signalproblemer fra chatmelderen i boringen/ brønden Vejlegårdsvej 89. Det skulle nu være bragt i orden.

2 - den 16. juni 2014 er der konstateret lavt vandspejl i boringerne 1,2,4 og 5 i vort forsyningsområde - der foretages et mindre vandkøb indtil videre - der vil blive foretaget et nærmere eftersyn - årsagen er formentlig på grund af de sidste mange måneders manglende nedbør. 2.1 Vandmængder : maj udpumpet m3 heraf købt m3 (5,6 %) - på grund af nedbrud på pumpen i boring nr. 6 - Toftevej, 2.2 Lækager og ledningsarbejde:. - lørdag den 10. maj defekt stophane konstateret Nordfeldtvej 29 - ejeren oplyser, at han ved lukning af vand på grunden benytter forsyningsledningen skydeventiler vor lækagesøger tjekker for læk, men finder ingen - stophanens spindel er mere en 50 cm under terræn og kan ikke nås med t-nøglen, ligesom spindlen sidder fast mod spindelrøret. - mandag den 2. juni 2014 meddeles ejeren skriftligt påbud om at etablere en målerbrønd iht. vandforsyningens regulativ., ligesom det er betydet, at det kun er vandforsyningen, der må betjene forsyningsledningernes skydeventiler. Skrivelsen er af sekretæren og formanden afleveret til en af ejerne/ hustruen på ejendommens adresse. - ejeren fremsende recommanderet skrivelse af 6 juni 2014 med oplysning om, at hans vvs-montør har "kigget" på stophanen og konstateret fuld funktionsdygtig, hvorfor han i9kke vil imødekomme påbuddet. - fredag den 12. juni 2014 er ejeren ved skrivelse gjort bekendt med, at vvs-montøren skriftligt overfor vandforsyningen skal redegøre for, hvad han har foretaget ved omh. stophane, før vandforsyningen evt. vil tilbagekalde det udstedte påbud juni 2014 kopi af faktura fra vvs-montør om udført arbejde - oprensning af spindelrøret og montering af en forlængelse af spindlen samt melding om, at stophanen er fuld funktionsdygtig.

3 - påbuddet om montering af tilbagekaldes. - mandag den 16. juni 2014 afkortning af stikledning til stophanen ved spildevandspumpestationen ved Valløvej det har ikke været muligt pga. utætte regnvandsledninger at foretage opgravning ved spildevandspumpestationen ved Plantagevej. Forsyningen vil foranledige, at der sker en lænsning af regnvandsledningerne, så vi kan grave ned for at afmontere stikledningen til stophanen ved spildevandsbrønden. 2.3 Opfølgning på generalforsamlingen. - forsikring af netbank findes i vor basis forsikringspakke. - Hyttesvinget 25 angående klager om pålagt at betale for en målerbrønd. da lækagen var uden for ejerens grund, ligesom pgl. påstod at "andre" grundejere har fået målerbrønde uden betaling. Pgl. kunne dog ikke fremkomme med navne/adresser desangående. Det skal bemærkes, at omh. sag er behandlet af bestyrelsen i august 2008 og afgjort, hvilket ved skrivelser af den 22. august og 27. september 2008 er meddelt ejeren, at stophanen ikke var fuldt virksom, hvorfor den blev udskiftet - ejeren er faktureret kr ,09 ud af den totale entreprisesum på kr ,56. Lækagefirmaet har leveret kopi af lækagerapporten til den pgl august 2009 på B-møde bringer Poul Kajbæk igen spørgsmålet op og han insinuerer, at formanden eller andre har ændret indholdet af lækagerapporten. - alle bilag blev fremlagt, og Poul Kajbæk fik kopier med hjem til egen videre behandling - men intet er fremkommet fra Poul Kajbæk side, før på GF i maj Tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring. Der bør tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer i denne forsikring, der er et tillæg til vor allerede tegnede forsikringspakke, indeholder også en retshjælpsforsikring.

4 3.0 Kassererens orientering 3.1 økonomisk status 3.2 Evt. debitorer. 4.0: orientering fra fast arbejdsgrupper: - ingen 5-0: Udviklingsinitiativer: 5.2 Salg af vandværksgrunden på Vejlegårdsvej. - fortsat ingen køber til grunden 6.0 Henvendelser fra andelshavere/sager:. 7.0 Næste mødedato : 18. august Eventuelt. fastlæggelse af mødedatoer for andet halvår. Vallensbæk Strand, den 18. juni Børge Ravn Formand

5 Vallensbæk Strands Vandforsyning, a.m.b.a. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00, hos Børge Ravn, Gavnøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand. Til stede var: Børge Ravn, Liselotte Pedersen, Knud Hansen, Mogens Sørensen og Bent Olsen Følgende kan tilføjes iht., dagsordenen. Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. januar Referatet blev godkendt. Ad pkt. 2. Formandens orientering. 2.0 Vandværk og boringer: - Mellem den 2. og 4. juni, blev der installeret et nyt beluftningssystem samt nedlagt en ny råvandsledning på vandværket, da den gamle råvandsledning var rustet op og læk. Vandværket blev nedlukket og kørte efterfølgende på nødvandsprogrammet, med lavt tryk indtil lørdag, den 7. juni 2014, kl. 1110, p.gr.a., af venten på et positiv resultat af vandprøverne. - Der foretages endvidere en udbygning af SRO-systemet, (vandværksstyringer). - Torsdag, den 8. maj 2014, kl. 2030, kortsluttede pumpen i boring nr. 6, (Toftevej), hvorfor det blev nødvendigt, at købe vand hos HoFor. - Mandag, den 12. maj, blev pumpen ombyttet. Udskiftning og arbejdet dermed er foretaget under garantiperioden, hvorfor det er uden udgift for Vandforsyningen. - Bækkeskovvej 25. Vallensbæk kommune, Vandmyndigheden, har på Vandforsyningens foranledning, indskærpet over for ejeren, et påbud om etablering af en af Vandforsyningen godkendt målerbrønd, skal være effektueret senest den 21. marts I modsat fald vil Vandmyndigheden foretage en politianmeldelse. Vandmyndigheden er rykket for status i sagen, som de fortsat arbejder på. Pt, er der intet nyt i sagen. - Vejlegårdsvej 89. Der har været signalproblemer med chatmelderen i boringen/ brønden. Chatmelderen var en del af bestemmelserne i indvindingstilladelsen ifb., med den nye boring på Toftevej. Der vil blive foretaget et nærmere eftersyn af brønden. - Mandag, den 16. juni 2014, blev der konstateret et lavt vandspejl i boringerne nr. 1 og 2, nr. 4 og i nr. 5, i vort forsyningsområde. Det skyldes, at boringerne trænger til en regenerering, (syring/blæsning), samt flere mdr., med meget lidt nedbør. Årsagen undersøges nærmere. Der foretages i den anledning et mindre vandindkøb i HoFor indtil videre. Ad pkt Vandmængder: Maj md

6 Der er udpumpet m3, heraf er der købt m3, (5,6 %). Årsagen til dette er bl.a., nedbrud af pumpen i boring nr. 6, Toftevej. Ad pkt. 2,2. Lækager og ledningsarbejder: - Nordfeldtvej 29. Lørdag, den 10. maj 2014, konstateredes der en defekt stophane. Ejeren oplyste, at han ved lukning af vand på grunden benytter forsyningsledningens skydeventiler på off., område til lukning for vandet på hans ejendom. Dette medfører, at han lukker for vandet til de øvrige andelshavere i området, hvilket er helt uacceptabelt og ulovligt. Årsagen er formentligt, at stophanens spindel er mere end 50 cm under terræn, og ikke kan nås med en T-nøgle. Det blev ligeledes konstateret, at spindlen sidder fast mod spindelrøret. Vor lækagesøger har tjekket for lækager, men fandt ingen. Han konstaterede, at stophanen ikke var virksom. Mandag, den 2. juni 2014, meddeltes ejeren et skriftligt påbud om, at etabler en målerbrønd iht., Vandforsyningens regulativ, ligesom det blev pointeret, at det kun er Vandforsyningens ansatte, som må betjene forsyningsledningernes skydeventiler. Formanden og sekretæren afleverede personligt skrivelsen med påbuddet til en af ejerene, hustruen på ejendommens adresse. - Recommanderet brev. Ejeren fremsender ved skrivelse af 6. juni 2014, oplysninger om, at hans VVS-montør har set på stophanen og konstateret, at den er fuldt funktionsdygtig. Ejeren vil derfor ikke efterkomme Vandforsyningens påbud. - Fredag, den 12. juni 2014, er ejeren blevet gjort bekendt med, at VVS -montøren skriftligt skal gøre rede for, hvad han har foretaget ved omhandlede stophane, før Vandforsyningen evt., vil tilbagekalde det udstedte påbud. - Mandag, den 16. juni 2014, fremsendes en kopi af en faktura fra VVS-montøren om udført arbejde. Han har foretaget en opretning af spindelrøret, monteret en forlænger på spindlen samt oplyst, at stophanen nu er fuldt funktionsdygtig. - Påbud om montering af målerbrønd tilbagekaldes hermed. - Valløvej. Mandag, den 16. juni 2014, foretoges en afkortning af stikledningen til stophanen ved spildevandspumpestationen. - Plantagevej. Ifb., med en læk på regnsvandledninger, har det ikke været muligt, at foretage opgravninger ved spildevandspumpestationen. Vandforsyningen vil foranledige, at der sker en lænsning af regnvandsledningerne, så vi kan grave ned for, at afmontere/afblænde stikledningen til stophanen ved spildevandsledningen. Ad pkt Opfølgning på generalforsamlingen. - Netbank. Vandforsyningen er fuldt forsikret mod indbrud i vore systemer gennem vor basis forsikringspakke.

7 - Hyttesvinget 25. Thøgersen, beklager sig over, at hun, for nogle år siden, var blevet pålagt, at skulle betale for en målerbrønd, da lækagen var udenfor hendes grund, ligesom hun på-stod, at andre grundejere har fået målerbrønde, uden at skulle betale for dem! Påstanden kunne dog ikke dokumenteres med henvisning til navne og adresser. Det skal pointeres, at sagen har været behandlet af Vandforsyningens bestyrelse i aug. md., 2008 og afgjort ved skrivelser af 22. og 27. aug Ejeren blev ved den lejlighed gjort bekendt med, at stophanen ikke var fuldt virksom, hvorfor den blev udskiftet på andelshaver-ens regning. Målerbrønden blev faktureret til kr ,09, ud af den totale entreprisesum på kr ,56, for en ny anboring, stik-og jordledning, til målerbrønden. Lækagefirmaet har udleveret en kopi af lækagerapporten til andelshaveren aug Poul Kajbæk, bragte spørgsmålet frem på Vandforsyningens bestyrelses- møde, og insinuerer, at formanden eller andre har ændret i indholdet af lækagerapporten i sagen. Poul Kajbæk mangler fortsat, at fremføre bevis for sin påstand! Alle bilag og skrivelser er blevet fremlagt og Poul Kajbæk, har modtaget kopier m.m., til nærmere studier til hans egen foranstaltning. Poul Kajbæk, er efterfølgende ikke fremkommet med kommentarer i sagen, før på Vandfor-syningens ordinære generalforsamling den 27. maj Vandforsyningens bestyrelse har på ny gennemgået sagen akter, og ikke fundet anledning til yderligere kommentarer i sagen, eller til at genoptage sagen, som synes fuldt belyst gennem skrivelser, kopier osv., til andelshaveren. - Generalforsamlingen. Formanden forklarede endvidere, at der skulle mere struktur i styringen og afvikling af generalforsamlingen, idet der var for meget, som ikke kunne høres af alle fremmødte, og derfor gik tabt, og ikke kom med i resumeet bl.a., p.gr.a., manglende oplysninger om andelshavers navn og adresse og uhørlige spørgsmål. Formanden foreslog, at generalforsamlingen fremover evt., bliver optaget på bånd, samt at alle spørgsmål bliver stillet og besvaret fra talerstolen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Ad pkt Tegning af bestyrelse ansvarsforsikring. - Formanden oplyste, at der bør tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer i den forsikring, som et tillæg til vor allerede tegnede forsikringspakke med retshjælpsforsikring.

8 Bestyrelsen var enig med formanden i hans betragtninger. Ad pkt Kassererens orientering Økonomisk status. - Opkrævningerne er nu sendt ud Evt. debitorer. - Inter nyt. Ad pkt Orientering fra faste arbejdsgrupper: - Ingen. Ad pkt Udviklingsinitiativer: - Ingen. Ad pkt Salg af vandværksgrunden på Vejlegårdsvej. - Der er mange fortsat mange interesserede, men endnu ingen reelle købere har vist sig. Ad. pkt Henvendelser fra andelshavere/sager: - Ingen. Ad pkt Næste mødedato: 18. august Ad pkt Eventuelt. - fastlæggelse af mødedatoer for andet halvår således, Mandag, den 15. september 2014, Mandag, den 13. oktober 2014, og Mandag den 1. december Vallensbæk Strand, den 19. juni Bent Olsen Sekretær

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere