KOMMENTARSKABELON Høring af C213, Tegningsstandard for VVS, del 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARSKABELON Høring af C213, Tegningsstandard for VVS, del 5"

Transkript

1 / er fra arbejdsgruppen Michael Münter Hvorfor er enkeltstregssymboler for kanaler slettet? Symboler genindføres Michael Münter Har man overvejet eventuelt at indføre symboler for armaturer med indbygget motor anvendes på indblæsningsarmaturer i VAV-anlæg Nyt særskilt symbol Michael Münter Rist i væg findes ikke længere som symbol. Hvorfor? Symbol genindføres Michael Münter Michael Münter Michael Münter Henrik K. W. Crusell Side 30 Henrik K. W. Crusell Side 30 Volumenstrømsregulator findes ikke længere som symbol. Symbol genindføres Hvorfor? DS428 opererer stadig med flamme- og røgspjæld (FRS), ser symbolmæssigt ligner BRS , men med teksten FRS-spjæld tilføjes. FRS. Symbol for ventilationsaggregat viser en ventilator. Ventilationsaggregater består af flere komponenter, Symbolet benævnes Ventilator herunder ventilator(er). Jeg synes at der mangler et symbol for en termostatisk cirkulationventil Jeg synes at der mangler et symbol for en kombineret dynamisk reguleringsventil og motorventil (dynamisk motorventil) Henrik K. W. Crusell Side 54 Varmediagram Redaktionelt Der er skrevet forindstillinger 2 gange GIBL s. 13 GIBL s. 14 Hvorfor er visse typer vand opdelt i frem og retur og andre ikke? F.eks. vil WFI-vand altid være et cirkuleret system, men den er ikke opdelt på frem og retur/cirkulation. Forklaring på vandtyper bør enten fjernes eller revideres. WFI er ikke destilleret vand til et WFI-anlæg, som der står. N2 fremgår som flydende nitrogen. Det forekommer, men N2 anvendes oftere gasformigt. Gerne signatur for begge. EN S. 17 EN s. 19 Der burde vel også være en præsentationsform for rør for rumslukningsanlæg Når der laves et særligt afsnit for materialer så bør "BT, betonrør", "GL, glaserede lerrør", fra side 22 og 23 flyttes hertil. GIBL s. 22 GV / Gulvvarme står dobbelt. GIBL s. 22 BSP2 anvendt for brand- og røgspjæld. På s. 42 anvendes forkortelser for både denne type spjæld og flere andre typer med betegnelser fra DS 428. Det ville være at foretrække, hvis disse kunne anvendes generelt. Dvs: Brand- og røgspjæld BRS Flamme- og røgspjæld FRS Røgevakueringsspjæld RES Røgspjæld RS Kontraspjæld KS denne forkortelse er også anvendt til kemikalieskabe, så måske KSP? GIBL s. 23 SPH er både spulehane og spulehane højtryk? GIBL s. 24 VV ses oftest som Varmeveksler jeg har aldrig set det som volumenstrømsregulator. Der bør findes en anden forkortelse for volumenstrømsregulator. EN s. 27 "geerelt" ændres til "generelt" EN s. 33 Symbolbeskrivelse ændres til "Alarmventil". GIBL s. 43 GIBL EN s. 45 EN s Symbol : Betegnelse bør ændres fra ventilationsaggregat til ventilator. Symbol for volustat (VS) savnes. Symbol har tidligere været brugt som "Rist i væg". Symbolet hører ikke til i afsnit 2.4 med Kontrol og reguleringsudstyr. Alle symboler der har "S" som andet bogstav bør i symbolbeskrivelsen ændres fra "alarm" til "kontakt" i overensstmmelse med tabel EN S. 47 Symbol "m3" kunne ændres til "*" for at åbne op for andre målinger som f.eks. "kwh", "MWh" mv. GIBL s. 47 Symbol for energimåler savnes. GIBL s og Der laves normalt ikke diagram for ledninger i terræn, så der bør ikke henvises til disse.

2 GIBL s og / Angivelse af fald på afløbsledninger bør tilføjes. GIBL s Angivelse af fald tilføjes. GIBL s KRN s. 47 KRN KRN Eksemplerne passer ikke helt med anbefalingerne på s Symbol for energimåler skal også vises med alle 3 følere i et rør. Symbolers stregtykkelse og størrelse er for små, der forsvinder streger ved print på nogle printere Hvordan viser man via symboler, at frekvensomformer er indbygget i motoren? Eller en ventilator, motor og frekvensomformer er en sammenbygget enhed? KRN s On/off skal erstattes med analog Layout som 2007 udgaven er fra arbejdsgruppen KRN s. 46 Symbol for luftkvalitet, røgføler, CO₂ føler, mm. mangler Det bør nok være QS og QT KRN s. 43 Symbol for en flade er både er køle- og varmeflade mangler KRN s. 30 Symbol for en termostatisk blandeventil til brugsvand mangler Et minus i en cirkel i det ene hjørne og et plus i en cirkel i det diametralt modsatte hjørne En tilføjelse af en port på symbol kunne være løsningen KRN s og 07 Symbol for VVB med opvarmning via centralvarme og el mangler, elvarmen brugs til legionella motionering når centralvarmevandet ikke er varmt nok. En kombination af og 07 KRN s. 37 Symbol for en konvektor med indbygget blæser mangler DTU 8 Eksempler for diagrammer, hvordan ser de ud? DTU Der burde også være simplificeret 3D model, som f.eks. kan bruges i udbud i modeller for offentlig bygherre, som ikke må vise produktspecifike bygnigsdele Det kan også bare være kasse med den rigitge størrelse og rørtilslutning med symbolet på toppen DTU 28ff DTU 57 Symboler fra diagrammer og plantegninger burde være i to lister. Eksempel for diagramtegning mangler. Man bruger mest diagrammer og der er der ingen eksempler Dette kunne være i to spalter ved siden af heninaden, hvis de er forskelligt DTU 57 ff A1 eksempler på gode diagrammer og plantegninger. DTU 22 Hvorfor opfinde ny Identifikation? Kan ikke CCs bruges? DTU 11 ff Mangler exsempler på model DTU DTU 40 DTU s10-18 Mlp Mlp Mlp Mlp 10ff C213 Side 12 C213 Følger den fysiske opmærkning på emnet i bygningen tegningsstandarder? Er RGB den rigtige farvekode til at bruge for fysiske farver Hvorfor er kanaler ikke indlednignsvis vis, som i VVS men under symboler? Savner en visning af stregerne. Det er meget nemmere hvis man skal lave en KS Der er byttet om på linetype alias på Brugsvand varmt og cirkulation. Formoder, at dette er en copy/paste ting, som er smuttet J Køling frem og retur har nu fået samme linetype alias, hvilket vil gøre det svært at se forskel på skærm eller et SHprint. En kolonne med visning Side 15 Ligner også en copy/paste ting J Gælder for KR, KRP og KRS C213 Side 20 C213 Side 24 Vi mener det er uhensigstmæssigt, at bundkote har samme benævnelse som brugsvand koldt - BK Sprinkler og Vandtåge er måske principielt det samme de tjener i hvertfald samme formål, men der bør findes en branchespecifik forkortelse til Vandtåge. Køling retur ændres fra bips_dash_dash_double-dot til bips_dash_dash_tripple-dot Bundkote kunne evt. ændres til B Vi har på et par projekter anvendt forkortelsen VT (har ikke tjekket om den anvendes til andet). Linetype alias kan sikkert godt være det samme, da sprinkler/vandtåge nok ikke forekommer på samme projekt. Måske VTH/VTL for hhv. høj- eller lavtryk. Ellers godt og gennemarbejdet materiale J DTU Side 14 vi bruger klassifikation CCS

3 / er fra arbejdsgruppen DTU Side 50 DTU Side Grontmij, CTN N/A N/A Grontmij, CTN Forord Højre spalte, første linje 1.1 Linjetyper Redaktionel Grontmij, CMO+CTN 1 + Grontmij, CTN Præsentationsform side Præsentationsform Signaturer, symboler m.m. som er nødvendige for forståelse af tegningerne, kan enten skrivers i noten på tegningen eller samles i en selvstændig signaturforklaring (generel note). Det sidste vil vi jo ikke ha`. Skal vi nok vende med Edith der er ingen 59 tegning og det har vi. Bips kildefil i pdf-format viser små og utydelige symboler, der optræder forskelligt ved forskellige udprintninger. Eksempel: I en udprintning er en specifik streg fuldtoptrukken. I en anden udprintning er samme streg stiplet. I en tredje udprintning forsvinder samme streg helt. Der står De valgte signaturer, skulle der stå symboler eller???. Hvor er forskellen på symboler og signaturer beskrevet? I den gl. C203, del 5, er linjetyper tegnet med eksempler, men eksemplerne er nu flyttet til C213, del 1. Varme frem og retur vises med 2 forskellige stregtyper, men køling frem og retur er nu ændret til at bruge 2 ens stregtyper Nogle RGB farvekoder er ulæselige, da tallene drukner i baggrundsfarven bips tegningsstandarder skal være så tydelige og læsevenlige, at de kan printes ud på en byggepladsprinter og bruges i et teknikrum, hvor håndværkerne er ved at granske nye tegninger. Det tydeliggøres, hvad der menes Uanset hvor linjetyper beskrives skal følgende gennemføres: Varme frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Køling frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. RGB-oplysningerne flyttes, gøres tydeligere el. lign. Grontmij, CTN Præsentationsform En række af de valgte farver ligger så tæt op ad hinanden, at de i praksis er umulige at skelne imellem Farver må ikke være eneste måde at læse en tegningsoplysning på Grontmij, CMO Grontmij, CMO I forhold til gl. Bips C203 er der byttet om på signaturer for Brugsvand, varmt og brugsvand, cirkulation Farve (A) for ventilation er vist ens for Ventilation, indtag; Ventilation, afkast og Ventilation, alment. Signaturer for Brugsvand, varmt og brugsvand, cirkulation bør ikke ændres ved denne revision. Indtag bør og afkast bør enten have samme farve som de tilhørende kanaler, dvs. indtag og indblæsning have samme farve. Alternativt bør særlige farver herfor anvendes. Grontmij, CMO Redaktionel Ordet Måleangivelser er uklar tekst. måleangivelser bør ændres til dimensionsangivelser Grontmij, CMO Måleangivelser for diameter af rør eller kanaler angives med ø, f.eks. ø200 Måleangivelser for diameter af rør eller kanaler angives med handelsdimension, f.eks. DN20, Ø28x1,2 eller Ø200 Grontmij, CMO Materialer savnes. Galv. Indføres som forkortelse for varmgalvaniseret stål. Forkortelse for Poly butuen indføres. Grontmij, CTN Identifikation af bygningsdele: Bør disse betegnelser evt. koordineres med Cuneco? Det overvejes om Forkortelse og/eller Bygningsdel kan/bør/skal koordineres med Cuneco Grontmij, CTN 2 2.x (mange) I kolonnen Standard gennemgås og rettes op. Kontakt evt. I kolonnen Standard mangler mange symboler henvisning Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO til DS/ISO 14617, selvom symbolet eksisterer i DS/ISO for at få korrekte data Forkortelse BSP - Brandspjæld: Grontmij, CMO 2 2 Ændres til Brand- og Røgspjæld Rene brandspjæld findes ikke længere BSR Brandstigerør. Grontmij, CMO 2 2 Redaktionel Det hedder Brandstigrør Stavefejl. Grontmij, CMO 2 2 R Renseanordning, symbol anvendes også til renseadgange R Renseanordning / Renseadgang Grontmij Redaktionel Stavefejl i Impulsledning, geerelt bør rettes Impulsledning, generelt Grontmij, CTN 2 Symbol og -10 Er symbol en generel strengreguleringsventil, en statisk strengreguleringsventil eller hvad? Symbol bør have en bedre forklaring, så sammenhængen med symbol er entydig Grontmij, CTN 2 Symbol Symbolbeskrivelse mangler teksten ON/OFF Symbolbeskrivelserner for spjældmotorer og ventilmotorer skal generelt koordineres og ensrettes noget bedre. Grontmij, CTN 2 Symbol og -10 Symbolbeskrivelserne Udluftning er helt ens. Hvad er forskellen på de 2 symboler? Symbolbeskrivelserne rettes

4 / er fra arbejdsgruppen Grontmij, CMO Symbol-listen er meget kort, og stemmer ikke overens med de signaturer som fremgår af lærebøgerne for Kloakmestre. Symboler for kloak bør koordineres med f.eks. figur 2.55 i Kloakmesterarbejde en håndbog Grontmij, CTN 2 Symbol , -12, - 10 Grontmij, CTN 2 Symbol og -14 Grontmij, CMO+CTN 2 Symbol Bemærkningsteksterne for pumpesymbolet indeholder fejl. Bemærkningsteksterne rettes. F.eks. skal teksten Automatisk styring udskiftes med Variabel funktion Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Symbolet for selve pumpen indeholder en skrå pil Hvis brugerne skal kunne vælges et tillægssymbol (skrå pil) betydende Variabel funktion, dette er en ændring i f.t. den og sætte dette ind oven på pumpens grundsymbol, skal det gl. C203. sammentænkes med tilsvarende ændringer i Ændringen er muligvis brugbar, men hvorfor er samme ventilatorsymbolet. Herudover skal det afklares, hvordan ændring så ikke også gennemført på ventilatorsymbolet 226- det vises, når der er en ekstern frekvensomformer, eller der 14? er en indbygget hastighedsstyring Symbol for kompressor, ventilator, mv. bruges oftest i ventilationssammenhænge, men symbolet er vist i afsnittet VVS -installationer Udstyr. Når brugerne kigger i afsnittet Ventilation Udstyr, får brugerne ingen hjælp Der savnes symboler for følgende: Det skal besluttes om symbolet for kompressor, ventilator skal placeres i afsnittet for VVS eller Ventilation. Der hvor symbolet ikke placeres, skal der være en henvisning til hvor brugerne kan finde symbolet f.eks.: Kompressor, ventilator se symbol nr. XXXX Brandventilator Grontmij, CMO+CTN 2 Symbol Symbolerne defineres Røgventilator Reversibel ventilator Grontmij, CMO 2 Symbol Symbolet for ventilator er meget småt, når ventilator skal bestykkes med funktion (f.eks. modulerende hastighed) Ventilatordel af symbol gøres større. Symbol , Grontmij, CMO , og Grontmij, CMO 2 Symbol Den meget store lighed med med indblæsningsarmaturer er uhensigtsmæssig. Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CTN 2 Symbol Grontmij, CTN 2 Symbol og -17 Redaktionel Pile for luftretning bestykkes med et S. Symbolbeskrivelsen og bemærkningsteksten rettes. Symbolbeskrivelsen Automatisk styring er sandsynligvis misvisende. Så vidt jeg husker, siger DS/ISO Variabel Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s funktion udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Dette er ISO tillægssymboler, der bruges sammen med ISO grundsymboler. De står i afsnittet Ventilation Tilbehør, men er også gældende for alle andre afsnit Symbolerne flyttes til et afsnit le tillægssymboler Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Grontmij, CMO 2 Symbol Teksten Ventilationsaggregat forvirrer, idet symbolet viser en ventilator i en kasse. Med et ventilationsaggregat menes typisk en større enhed med flere typer udstyr i (ventilator, filter, varmegenvinding, befugter osv.) Tekst ændres til Ventilator placeret i kasse Cirklerne med + og i varme- og kølefladerne er for små. Grontmij, CTN 2 Symbol og -07 Det er for svært at se forskel på + og på den endelige tegning Cirklerne inkl. + og gøres størst mulige Symbol Grontmij, CMO og Forskellen mellem de forskellige signaturer er meget utydelig, og forsvinder ved kopiering. Indtagshætte og afkasthætte, fastgør at der er tale om taghætter og ikke f.eks. riste. Forskel tydeliggøres. Tekster bør ændres til indtag og afkast. Grontmij, CTN 2 Symbol 240-xx Der mangler en række generelle symboler for målesteder. Se mange eksempler i C203, del 7 s. 9 De manglende symboler tilføjes Grontmij, CTN 2 Symbol til -22 Grontmij, CTN 2 Symbol til -25 Grontmij, CTN 2 Symbol til -25 Der er mange fejl og manglende tekster i kolonnen Bemærkninger f.eks. symbol , hvor teksten er forkert Nogle af teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger er forkerte Alle 11 stk. symboler nr til -22 skal have gennemgået og ensrettet teksterne i kolonnen Bemærkninger Teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger gennemgås. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Definering af hvor input og output står i f.t. pilen vil nogle gange give problemer i f.t. om en ventilator f.eks. er Forskellige placeringer mellem ventilator, motor og placeret over eller under frekvensomformeren. Skal pilen så frekvensomformer gennemgås vendes på hovedet?

5 / er fra arbejdsgruppen Grontmij, CTN 2 Symbol til -07 Grontmij, CTN 2 Symbol Grontmij, CTN 2 Tabel Grontmij, CTN 2 Symbol 250-xx Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel Nogle af teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse er forkerte/ikke koordinerede Tilsvarende eksempel for energimåler mangler. Der opsættes rigtig mange energimålere i dag, så det kan ikke undværes Ud for bogstav P i kolonnen Visning eller type mangler teksten Testudtag Der mangler en række eksempler f.eks. CO 2 -føler, røgdetektor, CO-føler, NH3-detektor, PIR-detektor, luxføler, mv. Der mangler en forklaring i toppen af tabellen, omkring kilde og, at tabellen ikke er komplet Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel Der mangler en forklaring i toppen af hver kolonne Teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger gennemgås. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Eksempel på visning af energimåler tilføjes Teksten tilføjes De manglende symboler tilføjes. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Der tilføjes følgende tekst: Denne tabel er et uddrag af DS/ISO tabel Teksten udvides til: Målte variable størrelser og (1. bogstav) Visning eller type (2. bogstav) Det forvirrer at tabellen med forklaring på 1. og 2. bogstavs Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel betydning står efter de symboler, hvor tabellen er anvendt. Tabellen flyttes Grontmij, CTN 2??? Tabellen bør stå først Grontmij, CTN 2 Tabel Der er mange brugere, der ikke fortår tabellens brug Der laves mere og mere naturlig ventilation, men symbolet for et motordrevet vindue står i C203, del 7 (bygningsautomatik). Tabellen udvides med en simpel skitse på samme side, der f.eks. viser et målepunkt med bogstaverne TT og forklaringen: 1. bogstav: Temperatur 2. bogstav: Føler, analog Symbol for motordrevet vindue flyttes fra C203, del 7 til C213, del 5. Grontmij, CMO Planer bør desuden indeholdeoplysninger om ledningsfald Ledningsfald tilføjes. Grontmij, CMO Grontmij, CMO Grontmij, CMO okt-18 t I Bips Regi for VVS er det vedtaget vandbåren køling kaldes et rørnet for afkølet vand. Det er unormalt at ledninger i jord fremgår af diagrammer. Ledningsfald på kloak / regnvandsinstallationer savnes Vandmængder fremgår normalt ikke på vanddiagrammer, da der skal omregnes fra forudsatte til sandsynlige vandstrømme. Jeg synes at man bliver forvirret af at brugsvand og har så forskellige farver, Det er også forvirrende at BK er sammen(næsten) farve som varme og afløb. Det sammen gør sig gældende for blødt vand. Køling ændres til køling og afkølet vand Tekst (bør så vidt muligt fremgå udelukkende af diagrammer) bør udgå. Ledningsfald tilføjes. Tekst ændres til Vandmængder ændres til Indregulerede vandstrømme Kunne man ikke lave dem i en blå nuance alle sammen, så vidste man at de var vand. Lidt på samme måde som der er gjort for varme og køling okt-18 t Jeg bliver forvirret af at der er så stor farveforskel på afløbssystemer Kunne man ikke lave dem i samme farve med nuancer, Vi har altid brugt Magenta som farve til afløb okt-18 t I ventilation har der alle dage været brugt tre farver rød(indblæsning), blå(udsugning) og grøn(kontroludsugning) Så det var ønskværdig at det fortsatte. Det er dog i strid Jeg kunne godt tænke mig at det blev holdt i de tre farver mod mine andre ønsker, men ventilation er som hovedregel rød, blå og grøn med dobbeltstreger og større end rør. Så det kan man godt skelne mellem. Kunne man ikke få to forskellige stregtyper på FVF og FVR. 11 Så man kunne se forskel, når det nu er samme farve Forskellige stregtyper 40 Det samme gør sig gældende for Fyringsolie, CIP Jeg mangler isoleringsstgnaturer for vandrør?? Og hvad i de tilfælde hvor der er en kombination af fx brand- og kondensisolering?? t Jeg vil høre Jeres holdning til at tegne PEX rør til de enkelte tapsteder, samt at tegne r.i.r. til tapsteder, således at man får et retvisende billede i kollions kontrollen

6 / er fra arbejdsgruppen t Hvad lægger i op til mht farver/sort på etageplaner?? Også set i den sammenhæng om man har det hele på en tegning eller at det er tema opdelt. Jeg synes at det er forkert at man skal tegne et diagram isometrisk. Da man i Revit ikke kan gøre dette. Så skal man tegne i AutoCAD Men så ryger ideen med at modellere!! Det næste ved at modellere det hele i modellen er at, I gerne vil have at man ikke modellerer ventiler mm, men hvis man vil trække et diagram ud i 3D visning, så bliver man nød til at indsætte dem i modellen og så kommer de også med på etageplaner mm. Jeg vil foreslå at der som et alternativ også står at man kan tegne det i 3D visning, set fra nederste venstre hjørne og så skal man fastlåse vinklerne. Man kan måske også lave hver etage for sig ved at man laver et view for hver etage(3d etageplan) og så samler dem på sit sheet. Susanne Falck Jensen Hele standarden bør forligge i engelsk udgave Susanne Falck Jensen 1.5 Susanne Falck Jensen Målsætning som anvist er ikke altid mulig i 3D programmer, som anvender automatisk tekstning Henvisninger til DS/ISO stemmer ikke. Se symbolnummer: , , , , , , At man kan lave separat medieangivelse med koter og at det angives i teksten, at der er mulighed for afvigelser til det viste. Susanne Falck Jensen Redaktionelt Illustrationer er for små Illustrationer skaleres op. Susanne Falck Jensen 32 Ved symbol og står at det specifikt er til Enten oprette et tilsvarende symbol for luft osv. eller ændre brugsvand. Vi savner et tilsvarende symbol for f.eks. tapsted teksten til, at det er tapsted generelt og at man kan skrive for luft osv. en tekst ud for symbolet der beskriver tapstedstypen. Leon Øxenhave Linjetyper Varme frem og retur vises med 2 forskellige stregtyper, men køling frem og retur er nu ændret til at bruge 2 ens stregtyper Varme frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Køling frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Leon Øxenhave Præsentationsform En række af de valgte farver ligger så tæt op ad hinanden, at de i praksis er umulige at skelne imellem Farver må ikke være eneste måde at læse en tegningsoplysning på. Farver skal også kunne adskilles ved sort/hvid udprintning Leon Øxenhave Leon Øxenhave 2 2.x (mange) Identifikation af bygningsdele: Bør disse betegnelser evt. koordineres med Cuneco? Det er i praksis ikke muligt både at have CCS identifikationsnummer på en komponent og samtidig anvende foreslåede forkortelser. I kolonnen Standard mangler flere symboler der ofte anvendes. Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolbeskrivelse mangler teksten ON/OFF Leon Øxenhave 2 Symbol og -10 Der findes 2 symboler for Udluftning. Hvad er symbolikken i de 2 symboler? Det overvejes om Forkortelse og/eller Bygningsdel kan/bør/skal koordineres med Cuneco Kolonnen Standard gennemgås og udvides med symboler der ofte anvendes. Symbolbeskrivelserner for spjældmotorer og ventilmotorer skal generelt koordineres Symbolbeskrivelserne uddybes under bemærkninger Leon Øxenhave 2 Symbol , -12, - 10 Fejlagtig tekst i bemærkningssøjle. Bemærkningsteksterne for pumpesymbolet omtaler Automatisk styring udskiftes med Variabel funktion Leon Øxenhave 2 Symbol og -14 Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolet for selve pumpen indeholder en skrå pil betydende Variabel funktion, dette er en ændring i f.t. den gl. C203. Ændringen er muligvis brugbar, men hvorfor er samme ændring så ikke også gennemført på ventilatorsymbolet ? Symbol for kompressor, ventilator, mv. bruges oftest i ventilationssammenhænge, men symbolet er vist i afsnittet VVS -installationer Udstyr. Hvis brugerne skal kunne vælges et tillægssymbol (skrå pil) og sætte dette ind oven på pumpens grundsymbol, skal det sammentænkes med tilsvarende ændringer i ventilatorsymbolet. Herudover skal det afklares, hvordan det vises, når der er en ekstern frekvensomformer, eller der er en indbygget hastighedsstyring Symbolet for kompressor, ventilator skal placeres i afsnittet for Ventilation. Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolbeskrivelsen Automatisk styring er fejlagtig. Leon Øxenhave 2 Symbol til -22 Der er mange fejl og manglende tekster i kolonnen Bemærkninger f.eks. symbol , hvor teksten er forkert. Desuden ønskes listen udvidet med manglende måleværdier. (position, røgdetektorer, PIR mm.) Symbolbeskrivelsen og bemærkningsteksten rettes til Variabel funktion. Alle 11 stk. symboler nr til -22 skal have gennemgået og ensrettet teksterne i kolonnen Bemærkninger For røgdetektor anbefales måleverdi A for analyse Leon Øxenhave 2 Symbol Tilsvarende eksempel for energimåler mangler. Eksempel på visning af energimåler tilføjes

7 / er fra arbejdsgruppen Leon Øxenhave 2 Symbol 250-xx SAV - t Redaktionelt Der mangler en række eksempler f.eks. CO 2 -føler, røgdetektor, CO-føler, NH3-detektor, PIR-detektor, luxføler, mv. Der findes stavefejl/slåfejl i et, som bør rettes inden endelig udgivelse. De manglende symboler tilføjes. 3. afsnit i Ligeledes er tegningsstandardernes indhold Farvekoderne bør efterses, så de som kollonne 1 koordineret med indholdet i bips CADmanual og bips lagstruktur minimum tager udgangspunkt i gældende lagstruktur. SAV s. 6 Jeg synes ikke der er en tydelig rød tråd fra bips lagstruktur til valg af farvekoder for installations i C213-5, som ellers skrevet. Det er en udfordring som modtager, at I vælger at revidere lagstruktur og tegninsstandard samtidig, vores der ligger sig op af bips lagstruktur tager SAV - - t afsæt i den gældende og ikke høringsudgaven. Hvordan skal der skelnes mellem eksisterende og nyt. Savner overordnet metode. Præsentation t ulogiske valg af farvekoder Oplæg til farvekoder: sform I store komplekse byggerier, som er vores hverdag, skal det være muligt hurtigt i 3D views at orientere sig om hvor de forskellige rørtyper føres. Som designer i 3D modelleringsprogram, giver det stor BK= 000,000,160 Brugsvand Koldt BV= 000,128,255 værdi, at hver type rørtype (brugsvand/varme/køling/) har Brugsvand, varmt BC= 128,255,255 Brugsvand, cirk. TV = samme farvenuance. 164,000,164 Tagvand SV = 255,000,255 Spildevand I stil med det I har gjort for køling frem og retur, der er i SPR = 255,157,59 Sprinkling grønne nuancer. VF = 255,000,000 Varme, Frem VR = 255,128,128 Varme, retur GVR = 255,193,193 Gulvvarme SAV side Mest anvendte rørtyper har I givet følgende farvekoder: BK= 0,127,255 Brugsvand, Koldt BV= 255,0,127 Brugsvand, varmt BC= 129,000,129 Brugsvand, cirk. TV = 000,127,255 Tagvand SV = 255,000,000 Spildevand KF = 000,255,255 Køling, frem KR = 126,189,157 Køling, retur VI = 124,165,000 Vent., ind VU = 000,128,000 Vent., ud t vil jeg foreslå, at der tages udgangspunkt i de farver, der er defineret i C201. F.eks. hvor vent in er gul Grøn2 og vent ud er Grøn. Som vist ovenfor. Der er inden grund til at finde på nye farver J SPR = 255,000,000 Sprinkling VF = 255,000,000 Varme, Frem VR = 189,126,126, Varme, retur GVR = 255,170,170 Gulvvarme KF = 000,129,064 Køling, frem KR = 126,189,157 Køling, retur VI = 141,189,000 Vent., ind For køling som i C201 er Cyan. I eksemplet er køling retur, en tone mørkere end cyan. Dette kan man gøre til en generel regel, der hvor C201 kun definere en farve for frem og retur pr. system. VU = 000,129,064 Vent., ud Kontakt mig gerne for sparing eller yderligere forklaring. Det er ikke hensigtsmæssigt, at tre af de mest anvendte rørtyper har identiske farvekoder. Det samme gælder fx FV/FVF/FVR og med vent for alment/indt/afk med flere. Præsentation sform Følgende savnes: Hydraulik_Retur (HR) Hydraulik_Trykrør (HT) Hydraulik_Lakagerør (HL) Særligt vand / vand BF = Særligt vand / Behandlet vand frem BR = Særligt vand / Behandlet vand retur AK = Særligt vand / Blødt vand (enkelt ionbyttet) Særligt vand / Brandvand SAV s Tilføjes J

8 / er fra arbejdsgruppen Varme / Hovedforsyning, frem Varme / Hovedforsyning, retur Ventiltion / Renluftsindtag Ventilation / Processsug Ventilation / Affaldssug Ventilation / Affaldssug, biologisk Ventilation / Brand, udsug Ventilation / Brand, erstatningsluft Følgende savnes, findes hverken under præsentationsformer eller div. tabeller. Ci = Cirkonventil HE = Hydraulik, retur HF = Hydraulik, frem KKF = Kondensatormedie, frem IMJ Tilføjes J KKR = Kondensatormedie, retur KK = afkarboniseret vand PUB = pumpebrønd VE = ventilationskanal (ubenævnt) VGF = varmegenvinding, frem VGR = varmegenvinding, retur Følgende rørsystemer savnes: IMJ Rørsystemer -Afløb, spildevand -Afløb, regnvand -Dræn -Brugsvand, koldt -Brugsvand, varmt -Brugsvand, cirkulation -Køling frem -Køling, retur -Varme, frem -Varme, retur -Sprinkler -Øvrige rør Følgende kanalsystemer savnes: Tilføjes J Tilføjes J IMJ Kanalsystmer teknisk -Ventilationskanal, generelt, indblæsning (Indføj afsnit svarende til afsnit for rørsystemer ) (enkeltstreg) -Ventilationskanal, udsugning (enkeltstreg) -Ventilationskanal, generelt (dobbeltstreg) B = Bundkote, er skrevet til at være = BK, BK = SAV Forkortelser Ændres så B = Bundkote brugsvand koldt Præsentation SAV s Grafisk Stavefejl i tabellens overskrift. Linetype à Linjetype. sform Præsentation BV = BIPS_LONG-DASH_DOUBLE_DOT MLY s. 12 Grafisk Linjetype for BV og BC er byttet om sform BC = BIPS_LONG-DASH_TRIPBLE_DOT LKB/MIN 35 Køling Linietype for køling retur Den skal være bips_dash_dash_tripple_dot Fle Side 17 Ventilation Indtag og afkast Farver gøres forskellige, eller afkast stiples Fle Side 19 Signatur materialer FZ - forzinket FZn - forzinket Hvordan kan det skelnes i præsentationsform Fle Side 25/37 Radiator II og V (side 25) hvad der er eksisterende og ny radiator? Se? signatur s. 37

9 / er fra arbejdsgruppen IMJ s. 20 Forkortelse BK er skrevet = Bundkote. BK = Brugsvand koldt. IMJ s. 20 Definition Løbskote hvad er det? IMJ s. 22 Forkortelse Redaktionel GV, Gulvarme, står to gange Den ene slettes J IMJ s. 23 Forkortelse IMJ s. 24 Forkortelse Redaktionel IMJ s. 27 Rørsystemer Redaktionel Forkortelsen SPH er anvendt både til spulehane og spulehane højtryk VU er anvendt både til udsugningsarmatur og, ventilation udsugningsanlæg. SH = spulehane SHH = spulehane højtryk VU = udsugningsarmatur VUA = ventilation udsugningsanlæg strømningsretning er indskrevet på s. Strømningsretning tilføjes i oversigt på s. 27. Oversigten kan få overskriften systemer i stedet for 40, underventilation. Denne anvendes også til vvs-discipliner rørsystemer.

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.2 Problemformulering... 10 4.3 Problemafgrænsning... 11 5 Metode...

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 19-12-2012 KOLDING SYGEHUS OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 1 Titelblad Udarbejdet af: Projekttitel: Projekttype: Fagområde: Sted:

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere