KOMMENTARSKABELON Høring af C213, Tegningsstandard for VVS, del 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARSKABELON Høring af C213, Tegningsstandard for VVS, del 5"

Transkript

1 / er fra arbejdsgruppen Michael Münter Hvorfor er enkeltstregssymboler for kanaler slettet? Symboler genindføres Michael Münter Har man overvejet eventuelt at indføre symboler for armaturer med indbygget motor anvendes på indblæsningsarmaturer i VAV-anlæg Nyt særskilt symbol Michael Münter Rist i væg findes ikke længere som symbol. Hvorfor? Symbol genindføres Michael Münter Michael Münter Michael Münter Henrik K. W. Crusell Side 30 Henrik K. W. Crusell Side 30 Volumenstrømsregulator findes ikke længere som symbol. Symbol genindføres Hvorfor? DS428 opererer stadig med flamme- og røgspjæld (FRS), ser symbolmæssigt ligner BRS , men med teksten FRS-spjæld tilføjes. FRS. Symbol for ventilationsaggregat viser en ventilator. Ventilationsaggregater består af flere komponenter, Symbolet benævnes Ventilator herunder ventilator(er). Jeg synes at der mangler et symbol for en termostatisk cirkulationventil Jeg synes at der mangler et symbol for en kombineret dynamisk reguleringsventil og motorventil (dynamisk motorventil) Henrik K. W. Crusell Side 54 Varmediagram Redaktionelt Der er skrevet forindstillinger 2 gange GIBL s. 13 GIBL s. 14 Hvorfor er visse typer vand opdelt i frem og retur og andre ikke? F.eks. vil WFI-vand altid være et cirkuleret system, men den er ikke opdelt på frem og retur/cirkulation. Forklaring på vandtyper bør enten fjernes eller revideres. WFI er ikke destilleret vand til et WFI-anlæg, som der står. N2 fremgår som flydende nitrogen. Det forekommer, men N2 anvendes oftere gasformigt. Gerne signatur for begge. EN S. 17 EN s. 19 Der burde vel også være en præsentationsform for rør for rumslukningsanlæg Når der laves et særligt afsnit for materialer så bør "BT, betonrør", "GL, glaserede lerrør", fra side 22 og 23 flyttes hertil. GIBL s. 22 GV / Gulvvarme står dobbelt. GIBL s. 22 BSP2 anvendt for brand- og røgspjæld. På s. 42 anvendes forkortelser for både denne type spjæld og flere andre typer med betegnelser fra DS 428. Det ville være at foretrække, hvis disse kunne anvendes generelt. Dvs: Brand- og røgspjæld BRS Flamme- og røgspjæld FRS Røgevakueringsspjæld RES Røgspjæld RS Kontraspjæld KS denne forkortelse er også anvendt til kemikalieskabe, så måske KSP? GIBL s. 23 SPH er både spulehane og spulehane højtryk? GIBL s. 24 VV ses oftest som Varmeveksler jeg har aldrig set det som volumenstrømsregulator. Der bør findes en anden forkortelse for volumenstrømsregulator. EN s. 27 "geerelt" ændres til "generelt" EN s. 33 Symbolbeskrivelse ændres til "Alarmventil". GIBL s. 43 GIBL EN s. 45 EN s Symbol : Betegnelse bør ændres fra ventilationsaggregat til ventilator. Symbol for volustat (VS) savnes. Symbol har tidligere været brugt som "Rist i væg". Symbolet hører ikke til i afsnit 2.4 med Kontrol og reguleringsudstyr. Alle symboler der har "S" som andet bogstav bør i symbolbeskrivelsen ændres fra "alarm" til "kontakt" i overensstmmelse med tabel EN S. 47 Symbol "m3" kunne ændres til "*" for at åbne op for andre målinger som f.eks. "kwh", "MWh" mv. GIBL s. 47 Symbol for energimåler savnes. GIBL s og Der laves normalt ikke diagram for ledninger i terræn, så der bør ikke henvises til disse.

2 GIBL s og / Angivelse af fald på afløbsledninger bør tilføjes. GIBL s Angivelse af fald tilføjes. GIBL s KRN s. 47 KRN KRN Eksemplerne passer ikke helt med anbefalingerne på s Symbol for energimåler skal også vises med alle 3 følere i et rør. Symbolers stregtykkelse og størrelse er for små, der forsvinder streger ved print på nogle printere Hvordan viser man via symboler, at frekvensomformer er indbygget i motoren? Eller en ventilator, motor og frekvensomformer er en sammenbygget enhed? KRN s On/off skal erstattes med analog Layout som 2007 udgaven er fra arbejdsgruppen KRN s. 46 Symbol for luftkvalitet, røgføler, CO₂ føler, mm. mangler Det bør nok være QS og QT KRN s. 43 Symbol for en flade er både er køle- og varmeflade mangler KRN s. 30 Symbol for en termostatisk blandeventil til brugsvand mangler Et minus i en cirkel i det ene hjørne og et plus i en cirkel i det diametralt modsatte hjørne En tilføjelse af en port på symbol kunne være løsningen KRN s og 07 Symbol for VVB med opvarmning via centralvarme og el mangler, elvarmen brugs til legionella motionering når centralvarmevandet ikke er varmt nok. En kombination af og 07 KRN s. 37 Symbol for en konvektor med indbygget blæser mangler DTU 8 Eksempler for diagrammer, hvordan ser de ud? DTU Der burde også være simplificeret 3D model, som f.eks. kan bruges i udbud i modeller for offentlig bygherre, som ikke må vise produktspecifike bygnigsdele Det kan også bare være kasse med den rigitge størrelse og rørtilslutning med symbolet på toppen DTU 28ff DTU 57 Symboler fra diagrammer og plantegninger burde være i to lister. Eksempel for diagramtegning mangler. Man bruger mest diagrammer og der er der ingen eksempler Dette kunne være i to spalter ved siden af heninaden, hvis de er forskelligt DTU 57 ff A1 eksempler på gode diagrammer og plantegninger. DTU 22 Hvorfor opfinde ny Identifikation? Kan ikke CCs bruges? DTU 11 ff Mangler exsempler på model DTU DTU 40 DTU s10-18 Mlp Mlp Mlp Mlp 10ff C213 Side 12 C213 Følger den fysiske opmærkning på emnet i bygningen tegningsstandarder? Er RGB den rigtige farvekode til at bruge for fysiske farver Hvorfor er kanaler ikke indlednignsvis vis, som i VVS men under symboler? Savner en visning af stregerne. Det er meget nemmere hvis man skal lave en KS Der er byttet om på linetype alias på Brugsvand varmt og cirkulation. Formoder, at dette er en copy/paste ting, som er smuttet J Køling frem og retur har nu fået samme linetype alias, hvilket vil gøre det svært at se forskel på skærm eller et SHprint. En kolonne med visning Side 15 Ligner også en copy/paste ting J Gælder for KR, KRP og KRS C213 Side 20 C213 Side 24 Vi mener det er uhensigstmæssigt, at bundkote har samme benævnelse som brugsvand koldt - BK Sprinkler og Vandtåge er måske principielt det samme de tjener i hvertfald samme formål, men der bør findes en branchespecifik forkortelse til Vandtåge. Køling retur ændres fra bips_dash_dash_double-dot til bips_dash_dash_tripple-dot Bundkote kunne evt. ændres til B Vi har på et par projekter anvendt forkortelsen VT (har ikke tjekket om den anvendes til andet). Linetype alias kan sikkert godt være det samme, da sprinkler/vandtåge nok ikke forekommer på samme projekt. Måske VTH/VTL for hhv. høj- eller lavtryk. Ellers godt og gennemarbejdet materiale J DTU Side 14 vi bruger klassifikation CCS

3 / er fra arbejdsgruppen DTU Side 50 DTU Side Grontmij, CTN N/A N/A Grontmij, CTN Forord Højre spalte, første linje 1.1 Linjetyper Redaktionel Grontmij, CMO+CTN 1 + Grontmij, CTN Præsentationsform side Præsentationsform Signaturer, symboler m.m. som er nødvendige for forståelse af tegningerne, kan enten skrivers i noten på tegningen eller samles i en selvstændig signaturforklaring (generel note). Det sidste vil vi jo ikke ha`. Skal vi nok vende med Edith der er ingen 59 tegning og det har vi. Bips kildefil i pdf-format viser små og utydelige symboler, der optræder forskelligt ved forskellige udprintninger. Eksempel: I en udprintning er en specifik streg fuldtoptrukken. I en anden udprintning er samme streg stiplet. I en tredje udprintning forsvinder samme streg helt. Der står De valgte signaturer, skulle der stå symboler eller???. Hvor er forskellen på symboler og signaturer beskrevet? I den gl. C203, del 5, er linjetyper tegnet med eksempler, men eksemplerne er nu flyttet til C213, del 1. Varme frem og retur vises med 2 forskellige stregtyper, men køling frem og retur er nu ændret til at bruge 2 ens stregtyper Nogle RGB farvekoder er ulæselige, da tallene drukner i baggrundsfarven bips tegningsstandarder skal være så tydelige og læsevenlige, at de kan printes ud på en byggepladsprinter og bruges i et teknikrum, hvor håndværkerne er ved at granske nye tegninger. Det tydeliggøres, hvad der menes Uanset hvor linjetyper beskrives skal følgende gennemføres: Varme frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Køling frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. RGB-oplysningerne flyttes, gøres tydeligere el. lign. Grontmij, CTN Præsentationsform En række af de valgte farver ligger så tæt op ad hinanden, at de i praksis er umulige at skelne imellem Farver må ikke være eneste måde at læse en tegningsoplysning på Grontmij, CMO Grontmij, CMO I forhold til gl. Bips C203 er der byttet om på signaturer for Brugsvand, varmt og brugsvand, cirkulation Farve (A) for ventilation er vist ens for Ventilation, indtag; Ventilation, afkast og Ventilation, alment. Signaturer for Brugsvand, varmt og brugsvand, cirkulation bør ikke ændres ved denne revision. Indtag bør og afkast bør enten have samme farve som de tilhørende kanaler, dvs. indtag og indblæsning have samme farve. Alternativt bør særlige farver herfor anvendes. Grontmij, CMO Redaktionel Ordet Måleangivelser er uklar tekst. måleangivelser bør ændres til dimensionsangivelser Grontmij, CMO Måleangivelser for diameter af rør eller kanaler angives med ø, f.eks. ø200 Måleangivelser for diameter af rør eller kanaler angives med handelsdimension, f.eks. DN20, Ø28x1,2 eller Ø200 Grontmij, CMO Materialer savnes. Galv. Indføres som forkortelse for varmgalvaniseret stål. Forkortelse for Poly butuen indføres. Grontmij, CTN Identifikation af bygningsdele: Bør disse betegnelser evt. koordineres med Cuneco? Det overvejes om Forkortelse og/eller Bygningsdel kan/bør/skal koordineres med Cuneco Grontmij, CTN 2 2.x (mange) I kolonnen Standard gennemgås og rettes op. Kontakt evt. I kolonnen Standard mangler mange symboler henvisning Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO til DS/ISO 14617, selvom symbolet eksisterer i DS/ISO for at få korrekte data Forkortelse BSP - Brandspjæld: Grontmij, CMO 2 2 Ændres til Brand- og Røgspjæld Rene brandspjæld findes ikke længere BSR Brandstigerør. Grontmij, CMO 2 2 Redaktionel Det hedder Brandstigrør Stavefejl. Grontmij, CMO 2 2 R Renseanordning, symbol anvendes også til renseadgange R Renseanordning / Renseadgang Grontmij Redaktionel Stavefejl i Impulsledning, geerelt bør rettes Impulsledning, generelt Grontmij, CTN 2 Symbol og -10 Er symbol en generel strengreguleringsventil, en statisk strengreguleringsventil eller hvad? Symbol bør have en bedre forklaring, så sammenhængen med symbol er entydig Grontmij, CTN 2 Symbol Symbolbeskrivelse mangler teksten ON/OFF Symbolbeskrivelserner for spjældmotorer og ventilmotorer skal generelt koordineres og ensrettes noget bedre. Grontmij, CTN 2 Symbol og -10 Symbolbeskrivelserne Udluftning er helt ens. Hvad er forskellen på de 2 symboler? Symbolbeskrivelserne rettes

4 / er fra arbejdsgruppen Grontmij, CMO Symbol-listen er meget kort, og stemmer ikke overens med de signaturer som fremgår af lærebøgerne for Kloakmestre. Symboler for kloak bør koordineres med f.eks. figur 2.55 i Kloakmesterarbejde en håndbog Grontmij, CTN 2 Symbol , -12, - 10 Grontmij, CTN 2 Symbol og -14 Grontmij, CMO+CTN 2 Symbol Bemærkningsteksterne for pumpesymbolet indeholder fejl. Bemærkningsteksterne rettes. F.eks. skal teksten Automatisk styring udskiftes med Variabel funktion Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Symbolet for selve pumpen indeholder en skrå pil Hvis brugerne skal kunne vælges et tillægssymbol (skrå pil) betydende Variabel funktion, dette er en ændring i f.t. den og sætte dette ind oven på pumpens grundsymbol, skal det gl. C203. sammentænkes med tilsvarende ændringer i Ændringen er muligvis brugbar, men hvorfor er samme ventilatorsymbolet. Herudover skal det afklares, hvordan ændring så ikke også gennemført på ventilatorsymbolet 226- det vises, når der er en ekstern frekvensomformer, eller der 14? er en indbygget hastighedsstyring Symbol for kompressor, ventilator, mv. bruges oftest i ventilationssammenhænge, men symbolet er vist i afsnittet VVS -installationer Udstyr. Når brugerne kigger i afsnittet Ventilation Udstyr, får brugerne ingen hjælp Der savnes symboler for følgende: Det skal besluttes om symbolet for kompressor, ventilator skal placeres i afsnittet for VVS eller Ventilation. Der hvor symbolet ikke placeres, skal der være en henvisning til hvor brugerne kan finde symbolet f.eks.: Kompressor, ventilator se symbol nr. XXXX Brandventilator Grontmij, CMO+CTN 2 Symbol Symbolerne defineres Røgventilator Reversibel ventilator Grontmij, CMO 2 Symbol Symbolet for ventilator er meget småt, når ventilator skal bestykkes med funktion (f.eks. modulerende hastighed) Ventilatordel af symbol gøres større. Symbol , Grontmij, CMO , og Grontmij, CMO 2 Symbol Den meget store lighed med med indblæsningsarmaturer er uhensigtsmæssig. Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CTN 2 Symbol Grontmij, CTN 2 Symbol og -17 Redaktionel Pile for luftretning bestykkes med et S. Symbolbeskrivelsen og bemærkningsteksten rettes. Symbolbeskrivelsen Automatisk styring er sandsynligvis misvisende. Så vidt jeg husker, siger DS/ISO Variabel Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s funktion udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Dette er ISO tillægssymboler, der bruges sammen med ISO grundsymboler. De står i afsnittet Ventilation Tilbehør, men er også gældende for alle andre afsnit Symbolerne flyttes til et afsnit le tillægssymboler Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Grontmij, CMO 2 Symbol Teksten Ventilationsaggregat forvirrer, idet symbolet viser en ventilator i en kasse. Med et ventilationsaggregat menes typisk en større enhed med flere typer udstyr i (ventilator, filter, varmegenvinding, befugter osv.) Tekst ændres til Ventilator placeret i kasse Cirklerne med + og i varme- og kølefladerne er for små. Grontmij, CTN 2 Symbol og -07 Det er for svært at se forskel på + og på den endelige tegning Cirklerne inkl. + og gøres størst mulige Symbol Grontmij, CMO og Forskellen mellem de forskellige signaturer er meget utydelig, og forsvinder ved kopiering. Indtagshætte og afkasthætte, fastgør at der er tale om taghætter og ikke f.eks. riste. Forskel tydeliggøres. Tekster bør ændres til indtag og afkast. Grontmij, CTN 2 Symbol 240-xx Der mangler en række generelle symboler for målesteder. Se mange eksempler i C203, del 7 s. 9 De manglende symboler tilføjes Grontmij, CTN 2 Symbol til -22 Grontmij, CTN 2 Symbol til -25 Grontmij, CTN 2 Symbol til -25 Der er mange fejl og manglende tekster i kolonnen Bemærkninger f.eks. symbol , hvor teksten er forkert Nogle af teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger er forkerte Alle 11 stk. symboler nr til -22 skal have gennemgået og ensrettet teksterne i kolonnen Bemærkninger Teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger gennemgås. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Definering af hvor input og output står i f.t. pilen vil nogle gange give problemer i f.t. om en ventilator f.eks. er Forskellige placeringer mellem ventilator, motor og placeret over eller under frekvensomformeren. Skal pilen så frekvensomformer gennemgås vendes på hovedet?

5 / er fra arbejdsgruppen Grontmij, CTN 2 Symbol til -07 Grontmij, CTN 2 Symbol Grontmij, CTN 2 Tabel Grontmij, CTN 2 Symbol 250-xx Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel Nogle af teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse er forkerte/ikke koordinerede Tilsvarende eksempel for energimåler mangler. Der opsættes rigtig mange energimålere i dag, så det kan ikke undværes Ud for bogstav P i kolonnen Visning eller type mangler teksten Testudtag Der mangler en række eksempler f.eks. CO 2 -føler, røgdetektor, CO-føler, NH3-detektor, PIR-detektor, luxføler, mv. Der mangler en forklaring i toppen af tabellen, omkring kilde og, at tabellen ikke er komplet Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel Der mangler en forklaring i toppen af hver kolonne Teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger gennemgås. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Eksempel på visning af energimåler tilføjes Teksten tilføjes De manglende symboler tilføjes. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Der tilføjes følgende tekst: Denne tabel er et uddrag af DS/ISO tabel Teksten udvides til: Målte variable størrelser og (1. bogstav) Visning eller type (2. bogstav) Det forvirrer at tabellen med forklaring på 1. og 2. bogstavs Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel betydning står efter de symboler, hvor tabellen er anvendt. Tabellen flyttes Grontmij, CTN 2??? Tabellen bør stå først Grontmij, CTN 2 Tabel Der er mange brugere, der ikke fortår tabellens brug Der laves mere og mere naturlig ventilation, men symbolet for et motordrevet vindue står i C203, del 7 (bygningsautomatik). Tabellen udvides med en simpel skitse på samme side, der f.eks. viser et målepunkt med bogstaverne TT og forklaringen: 1. bogstav: Temperatur 2. bogstav: Føler, analog Symbol for motordrevet vindue flyttes fra C203, del 7 til C213, del 5. Grontmij, CMO Planer bør desuden indeholdeoplysninger om ledningsfald Ledningsfald tilføjes. Grontmij, CMO Grontmij, CMO Grontmij, CMO okt-18 t I Bips Regi for VVS er det vedtaget vandbåren køling kaldes et rørnet for afkølet vand. Det er unormalt at ledninger i jord fremgår af diagrammer. Ledningsfald på kloak / regnvandsinstallationer savnes Vandmængder fremgår normalt ikke på vanddiagrammer, da der skal omregnes fra forudsatte til sandsynlige vandstrømme. Jeg synes at man bliver forvirret af at brugsvand og har så forskellige farver, Det er også forvirrende at BK er sammen(næsten) farve som varme og afløb. Det sammen gør sig gældende for blødt vand. Køling ændres til køling og afkølet vand Tekst (bør så vidt muligt fremgå udelukkende af diagrammer) bør udgå. Ledningsfald tilføjes. Tekst ændres til Vandmængder ændres til Indregulerede vandstrømme Kunne man ikke lave dem i en blå nuance alle sammen, så vidste man at de var vand. Lidt på samme måde som der er gjort for varme og køling okt-18 t Jeg bliver forvirret af at der er så stor farveforskel på afløbssystemer Kunne man ikke lave dem i samme farve med nuancer, Vi har altid brugt Magenta som farve til afløb okt-18 t I ventilation har der alle dage været brugt tre farver rød(indblæsning), blå(udsugning) og grøn(kontroludsugning) Så det var ønskværdig at det fortsatte. Det er dog i strid Jeg kunne godt tænke mig at det blev holdt i de tre farver mod mine andre ønsker, men ventilation er som hovedregel rød, blå og grøn med dobbeltstreger og større end rør. Så det kan man godt skelne mellem. Kunne man ikke få to forskellige stregtyper på FVF og FVR. 11 Så man kunne se forskel, når det nu er samme farve Forskellige stregtyper 40 Det samme gør sig gældende for Fyringsolie, CIP Jeg mangler isoleringsstgnaturer for vandrør?? Og hvad i de tilfælde hvor der er en kombination af fx brand- og kondensisolering?? t Jeg vil høre Jeres holdning til at tegne PEX rør til de enkelte tapsteder, samt at tegne r.i.r. til tapsteder, således at man får et retvisende billede i kollions kontrollen

6 / er fra arbejdsgruppen t Hvad lægger i op til mht farver/sort på etageplaner?? Også set i den sammenhæng om man har det hele på en tegning eller at det er tema opdelt. Jeg synes at det er forkert at man skal tegne et diagram isometrisk. Da man i Revit ikke kan gøre dette. Så skal man tegne i AutoCAD Men så ryger ideen med at modellere!! Det næste ved at modellere det hele i modellen er at, I gerne vil have at man ikke modellerer ventiler mm, men hvis man vil trække et diagram ud i 3D visning, så bliver man nød til at indsætte dem i modellen og så kommer de også med på etageplaner mm. Jeg vil foreslå at der som et alternativ også står at man kan tegne det i 3D visning, set fra nederste venstre hjørne og så skal man fastlåse vinklerne. Man kan måske også lave hver etage for sig ved at man laver et view for hver etage(3d etageplan) og så samler dem på sit sheet. Susanne Falck Jensen Hele standarden bør forligge i engelsk udgave Susanne Falck Jensen 1.5 Susanne Falck Jensen Målsætning som anvist er ikke altid mulig i 3D programmer, som anvender automatisk tekstning Henvisninger til DS/ISO stemmer ikke. Se symbolnummer: , , , , , , At man kan lave separat medieangivelse med koter og at det angives i teksten, at der er mulighed for afvigelser til det viste. Susanne Falck Jensen Redaktionelt Illustrationer er for små Illustrationer skaleres op. Susanne Falck Jensen 32 Ved symbol og står at det specifikt er til Enten oprette et tilsvarende symbol for luft osv. eller ændre brugsvand. Vi savner et tilsvarende symbol for f.eks. tapsted teksten til, at det er tapsted generelt og at man kan skrive for luft osv. en tekst ud for symbolet der beskriver tapstedstypen. Leon Øxenhave Linjetyper Varme frem og retur vises med 2 forskellige stregtyper, men køling frem og retur er nu ændret til at bruge 2 ens stregtyper Varme frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Køling frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Leon Øxenhave Præsentationsform En række af de valgte farver ligger så tæt op ad hinanden, at de i praksis er umulige at skelne imellem Farver må ikke være eneste måde at læse en tegningsoplysning på. Farver skal også kunne adskilles ved sort/hvid udprintning Leon Øxenhave Leon Øxenhave 2 2.x (mange) Identifikation af bygningsdele: Bør disse betegnelser evt. koordineres med Cuneco? Det er i praksis ikke muligt både at have CCS identifikationsnummer på en komponent og samtidig anvende foreslåede forkortelser. I kolonnen Standard mangler flere symboler der ofte anvendes. Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolbeskrivelse mangler teksten ON/OFF Leon Øxenhave 2 Symbol og -10 Der findes 2 symboler for Udluftning. Hvad er symbolikken i de 2 symboler? Det overvejes om Forkortelse og/eller Bygningsdel kan/bør/skal koordineres med Cuneco Kolonnen Standard gennemgås og udvides med symboler der ofte anvendes. Symbolbeskrivelserner for spjældmotorer og ventilmotorer skal generelt koordineres Symbolbeskrivelserne uddybes under bemærkninger Leon Øxenhave 2 Symbol , -12, - 10 Fejlagtig tekst i bemærkningssøjle. Bemærkningsteksterne for pumpesymbolet omtaler Automatisk styring udskiftes med Variabel funktion Leon Øxenhave 2 Symbol og -14 Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolet for selve pumpen indeholder en skrå pil betydende Variabel funktion, dette er en ændring i f.t. den gl. C203. Ændringen er muligvis brugbar, men hvorfor er samme ændring så ikke også gennemført på ventilatorsymbolet ? Symbol for kompressor, ventilator, mv. bruges oftest i ventilationssammenhænge, men symbolet er vist i afsnittet VVS -installationer Udstyr. Hvis brugerne skal kunne vælges et tillægssymbol (skrå pil) og sætte dette ind oven på pumpens grundsymbol, skal det sammentænkes med tilsvarende ændringer i ventilatorsymbolet. Herudover skal det afklares, hvordan det vises, når der er en ekstern frekvensomformer, eller der er en indbygget hastighedsstyring Symbolet for kompressor, ventilator skal placeres i afsnittet for Ventilation. Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolbeskrivelsen Automatisk styring er fejlagtig. Leon Øxenhave 2 Symbol til -22 Der er mange fejl og manglende tekster i kolonnen Bemærkninger f.eks. symbol , hvor teksten er forkert. Desuden ønskes listen udvidet med manglende måleværdier. (position, røgdetektorer, PIR mm.) Symbolbeskrivelsen og bemærkningsteksten rettes til Variabel funktion. Alle 11 stk. symboler nr til -22 skal have gennemgået og ensrettet teksterne i kolonnen Bemærkninger For røgdetektor anbefales måleverdi A for analyse Leon Øxenhave 2 Symbol Tilsvarende eksempel for energimåler mangler. Eksempel på visning af energimåler tilføjes

7 / er fra arbejdsgruppen Leon Øxenhave 2 Symbol 250-xx SAV - t Redaktionelt Der mangler en række eksempler f.eks. CO 2 -føler, røgdetektor, CO-føler, NH3-detektor, PIR-detektor, luxføler, mv. Der findes stavefejl/slåfejl i et, som bør rettes inden endelig udgivelse. De manglende symboler tilføjes. 3. afsnit i Ligeledes er tegningsstandardernes indhold Farvekoderne bør efterses, så de som kollonne 1 koordineret med indholdet i bips CADmanual og bips lagstruktur minimum tager udgangspunkt i gældende lagstruktur. SAV s. 6 Jeg synes ikke der er en tydelig rød tråd fra bips lagstruktur til valg af farvekoder for installations i C213-5, som ellers skrevet. Det er en udfordring som modtager, at I vælger at revidere lagstruktur og tegninsstandard samtidig, vores der ligger sig op af bips lagstruktur tager SAV - - t afsæt i den gældende og ikke høringsudgaven. Hvordan skal der skelnes mellem eksisterende og nyt. Savner overordnet metode. Præsentation t ulogiske valg af farvekoder Oplæg til farvekoder: sform I store komplekse byggerier, som er vores hverdag, skal det være muligt hurtigt i 3D views at orientere sig om hvor de forskellige rørtyper føres. Som designer i 3D modelleringsprogram, giver det stor BK= 000,000,160 Brugsvand Koldt BV= 000,128,255 værdi, at hver type rørtype (brugsvand/varme/køling/) har Brugsvand, varmt BC= 128,255,255 Brugsvand, cirk. TV = samme farvenuance. 164,000,164 Tagvand SV = 255,000,255 Spildevand I stil med det I har gjort for køling frem og retur, der er i SPR = 255,157,59 Sprinkling grønne nuancer. VF = 255,000,000 Varme, Frem VR = 255,128,128 Varme, retur GVR = 255,193,193 Gulvvarme SAV side Mest anvendte rørtyper har I givet følgende farvekoder: BK= 0,127,255 Brugsvand, Koldt BV= 255,0,127 Brugsvand, varmt BC= 129,000,129 Brugsvand, cirk. TV = 000,127,255 Tagvand SV = 255,000,000 Spildevand KF = 000,255,255 Køling, frem KR = 126,189,157 Køling, retur VI = 124,165,000 Vent., ind VU = 000,128,000 Vent., ud t vil jeg foreslå, at der tages udgangspunkt i de farver, der er defineret i C201. F.eks. hvor vent in er gul Grøn2 og vent ud er Grøn. Som vist ovenfor. Der er inden grund til at finde på nye farver J SPR = 255,000,000 Sprinkling VF = 255,000,000 Varme, Frem VR = 189,126,126, Varme, retur GVR = 255,170,170 Gulvvarme KF = 000,129,064 Køling, frem KR = 126,189,157 Køling, retur VI = 141,189,000 Vent., ind For køling som i C201 er Cyan. I eksemplet er køling retur, en tone mørkere end cyan. Dette kan man gøre til en generel regel, der hvor C201 kun definere en farve for frem og retur pr. system. VU = 000,129,064 Vent., ud Kontakt mig gerne for sparing eller yderligere forklaring. Det er ikke hensigtsmæssigt, at tre af de mest anvendte rørtyper har identiske farvekoder. Det samme gælder fx FV/FVF/FVR og med vent for alment/indt/afk med flere. Præsentation sform Følgende savnes: Hydraulik_Retur (HR) Hydraulik_Trykrør (HT) Hydraulik_Lakagerør (HL) Særligt vand / vand BF = Særligt vand / Behandlet vand frem BR = Særligt vand / Behandlet vand retur AK = Særligt vand / Blødt vand (enkelt ionbyttet) Særligt vand / Brandvand SAV s Tilføjes J

8 / er fra arbejdsgruppen Varme / Hovedforsyning, frem Varme / Hovedforsyning, retur Ventiltion / Renluftsindtag Ventilation / Processsug Ventilation / Affaldssug Ventilation / Affaldssug, biologisk Ventilation / Brand, udsug Ventilation / Brand, erstatningsluft Følgende savnes, findes hverken under præsentationsformer eller div. tabeller. Ci = Cirkonventil HE = Hydraulik, retur HF = Hydraulik, frem KKF = Kondensatormedie, frem IMJ Tilføjes J KKR = Kondensatormedie, retur KK = afkarboniseret vand PUB = pumpebrønd VE = ventilationskanal (ubenævnt) VGF = varmegenvinding, frem VGR = varmegenvinding, retur Følgende rørsystemer savnes: IMJ Rørsystemer -Afløb, spildevand -Afløb, regnvand -Dræn -Brugsvand, koldt -Brugsvand, varmt -Brugsvand, cirkulation -Køling frem -Køling, retur -Varme, frem -Varme, retur -Sprinkler -Øvrige rør Følgende kanalsystemer savnes: Tilføjes J Tilføjes J IMJ Kanalsystmer teknisk -Ventilationskanal, generelt, indblæsning (Indføj afsnit svarende til afsnit for rørsystemer ) (enkeltstreg) -Ventilationskanal, udsugning (enkeltstreg) -Ventilationskanal, generelt (dobbeltstreg) B = Bundkote, er skrevet til at være = BK, BK = SAV Forkortelser Ændres så B = Bundkote brugsvand koldt Præsentation SAV s Grafisk Stavefejl i tabellens overskrift. Linetype à Linjetype. sform Præsentation BV = BIPS_LONG-DASH_DOUBLE_DOT MLY s. 12 Grafisk Linjetype for BV og BC er byttet om sform BC = BIPS_LONG-DASH_TRIPBLE_DOT LKB/MIN 35 Køling Linietype for køling retur Den skal være bips_dash_dash_tripple_dot Fle Side 17 Ventilation Indtag og afkast Farver gøres forskellige, eller afkast stiples Fle Side 19 Signatur materialer FZ - forzinket FZn - forzinket Hvordan kan det skelnes i præsentationsform Fle Side 25/37 Radiator II og V (side 25) hvad der er eksisterende og ny radiator? Se? signatur s. 37

9 / er fra arbejdsgruppen IMJ s. 20 Forkortelse BK er skrevet = Bundkote. BK = Brugsvand koldt. IMJ s. 20 Definition Løbskote hvad er det? IMJ s. 22 Forkortelse Redaktionel GV, Gulvarme, står to gange Den ene slettes J IMJ s. 23 Forkortelse IMJ s. 24 Forkortelse Redaktionel IMJ s. 27 Rørsystemer Redaktionel Forkortelsen SPH er anvendt både til spulehane og spulehane højtryk VU er anvendt både til udsugningsarmatur og, ventilation udsugningsanlæg. SH = spulehane SHH = spulehane højtryk VU = udsugningsarmatur VUA = ventilation udsugningsanlæg strømningsretning er indskrevet på s. Strømningsretning tilføjes i oversigt på s. 27. Oversigten kan få overskriften systemer i stedet for 40, underventilation. Denne anvendes også til vvs-discipliner rørsystemer.

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

Del 5 VVS og ventilation

Del 5 VVS og ventilation Kolofon 2015-09-03-10, revision 1 < Forrige side C213 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey.

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Krav til energiregistrering med EnergyKey Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Formål med energiregistrering

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop

DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop Oktober 2013 Indholsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Lidt om DaluxFM... 3 1.2 Forberedelser... 4 1.3 Upload til DaluxFM... 4 2 Bygningerne i DaluxFM... 5 3 Arealforvaltningsmodulet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole.

Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Kurser for ledige med ret til 6 ugers selvvalg i samarbejde med Haslev byggetekniske højskole. Revit Architecture: På dette kursus vil du lære de grundlæggende funktioner som gør dig effektiv på den moderne

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus Område: Vejle Sygehus Udarbejdet af: Signe Brouer Afdeling: Projektafdelingen E-mail: signe.brouer@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23267817 Dato: 01.01.2015 Revideret den: - Tegningsinstruks for opdatering

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd. 16A, B-fløjen Sygehusvej 5 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2012

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere