KOMMENTARSKABELON Høring af C213, Tegningsstandard for VVS, del 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARSKABELON Høring af C213, Tegningsstandard for VVS, del 5"

Transkript

1 / er fra arbejdsgruppen Michael Münter Hvorfor er enkeltstregssymboler for kanaler slettet? Symboler genindføres Michael Münter Har man overvejet eventuelt at indføre symboler for armaturer med indbygget motor anvendes på indblæsningsarmaturer i VAV-anlæg Nyt særskilt symbol Michael Münter Rist i væg findes ikke længere som symbol. Hvorfor? Symbol genindføres Michael Münter Michael Münter Michael Münter Henrik K. W. Crusell Side 30 Henrik K. W. Crusell Side 30 Volumenstrømsregulator findes ikke længere som symbol. Symbol genindføres Hvorfor? DS428 opererer stadig med flamme- og røgspjæld (FRS), ser symbolmæssigt ligner BRS , men med teksten FRS-spjæld tilføjes. FRS. Symbol for ventilationsaggregat viser en ventilator. Ventilationsaggregater består af flere komponenter, Symbolet benævnes Ventilator herunder ventilator(er). Jeg synes at der mangler et symbol for en termostatisk cirkulationventil Jeg synes at der mangler et symbol for en kombineret dynamisk reguleringsventil og motorventil (dynamisk motorventil) Henrik K. W. Crusell Side 54 Varmediagram Redaktionelt Der er skrevet forindstillinger 2 gange GIBL s. 13 GIBL s. 14 Hvorfor er visse typer vand opdelt i frem og retur og andre ikke? F.eks. vil WFI-vand altid være et cirkuleret system, men den er ikke opdelt på frem og retur/cirkulation. Forklaring på vandtyper bør enten fjernes eller revideres. WFI er ikke destilleret vand til et WFI-anlæg, som der står. N2 fremgår som flydende nitrogen. Det forekommer, men N2 anvendes oftere gasformigt. Gerne signatur for begge. EN S. 17 EN s. 19 Der burde vel også være en præsentationsform for rør for rumslukningsanlæg Når der laves et særligt afsnit for materialer så bør "BT, betonrør", "GL, glaserede lerrør", fra side 22 og 23 flyttes hertil. GIBL s. 22 GV / Gulvvarme står dobbelt. GIBL s. 22 BSP2 anvendt for brand- og røgspjæld. På s. 42 anvendes forkortelser for både denne type spjæld og flere andre typer med betegnelser fra DS 428. Det ville være at foretrække, hvis disse kunne anvendes generelt. Dvs: Brand- og røgspjæld BRS Flamme- og røgspjæld FRS Røgevakueringsspjæld RES Røgspjæld RS Kontraspjæld KS denne forkortelse er også anvendt til kemikalieskabe, så måske KSP? GIBL s. 23 SPH er både spulehane og spulehane højtryk? GIBL s. 24 VV ses oftest som Varmeveksler jeg har aldrig set det som volumenstrømsregulator. Der bør findes en anden forkortelse for volumenstrømsregulator. EN s. 27 "geerelt" ændres til "generelt" EN s. 33 Symbolbeskrivelse ændres til "Alarmventil". GIBL s. 43 GIBL EN s. 45 EN s Symbol : Betegnelse bør ændres fra ventilationsaggregat til ventilator. Symbol for volustat (VS) savnes. Symbol har tidligere været brugt som "Rist i væg". Symbolet hører ikke til i afsnit 2.4 med Kontrol og reguleringsudstyr. Alle symboler der har "S" som andet bogstav bør i symbolbeskrivelsen ændres fra "alarm" til "kontakt" i overensstmmelse med tabel EN S. 47 Symbol "m3" kunne ændres til "*" for at åbne op for andre målinger som f.eks. "kwh", "MWh" mv. GIBL s. 47 Symbol for energimåler savnes. GIBL s og Der laves normalt ikke diagram for ledninger i terræn, så der bør ikke henvises til disse.

2 GIBL s og / Angivelse af fald på afløbsledninger bør tilføjes. GIBL s Angivelse af fald tilføjes. GIBL s KRN s. 47 KRN KRN Eksemplerne passer ikke helt med anbefalingerne på s Symbol for energimåler skal også vises med alle 3 følere i et rør. Symbolers stregtykkelse og størrelse er for små, der forsvinder streger ved print på nogle printere Hvordan viser man via symboler, at frekvensomformer er indbygget i motoren? Eller en ventilator, motor og frekvensomformer er en sammenbygget enhed? KRN s On/off skal erstattes med analog Layout som 2007 udgaven er fra arbejdsgruppen KRN s. 46 Symbol for luftkvalitet, røgføler, CO₂ føler, mm. mangler Det bør nok være QS og QT KRN s. 43 Symbol for en flade er både er køle- og varmeflade mangler KRN s. 30 Symbol for en termostatisk blandeventil til brugsvand mangler Et minus i en cirkel i det ene hjørne og et plus i en cirkel i det diametralt modsatte hjørne En tilføjelse af en port på symbol kunne være løsningen KRN s og 07 Symbol for VVB med opvarmning via centralvarme og el mangler, elvarmen brugs til legionella motionering når centralvarmevandet ikke er varmt nok. En kombination af og 07 KRN s. 37 Symbol for en konvektor med indbygget blæser mangler DTU 8 Eksempler for diagrammer, hvordan ser de ud? DTU Der burde også være simplificeret 3D model, som f.eks. kan bruges i udbud i modeller for offentlig bygherre, som ikke må vise produktspecifike bygnigsdele Det kan også bare være kasse med den rigitge størrelse og rørtilslutning med symbolet på toppen DTU 28ff DTU 57 Symboler fra diagrammer og plantegninger burde være i to lister. Eksempel for diagramtegning mangler. Man bruger mest diagrammer og der er der ingen eksempler Dette kunne være i to spalter ved siden af heninaden, hvis de er forskelligt DTU 57 ff A1 eksempler på gode diagrammer og plantegninger. DTU 22 Hvorfor opfinde ny Identifikation? Kan ikke CCs bruges? DTU 11 ff Mangler exsempler på model DTU DTU 40 DTU s10-18 Mlp Mlp Mlp Mlp 10ff C213 Side 12 C213 Følger den fysiske opmærkning på emnet i bygningen tegningsstandarder? Er RGB den rigtige farvekode til at bruge for fysiske farver Hvorfor er kanaler ikke indlednignsvis vis, som i VVS men under symboler? Savner en visning af stregerne. Det er meget nemmere hvis man skal lave en KS Der er byttet om på linetype alias på Brugsvand varmt og cirkulation. Formoder, at dette er en copy/paste ting, som er smuttet J Køling frem og retur har nu fået samme linetype alias, hvilket vil gøre det svært at se forskel på skærm eller et SHprint. En kolonne med visning Side 15 Ligner også en copy/paste ting J Gælder for KR, KRP og KRS C213 Side 20 C213 Side 24 Vi mener det er uhensigstmæssigt, at bundkote har samme benævnelse som brugsvand koldt - BK Sprinkler og Vandtåge er måske principielt det samme de tjener i hvertfald samme formål, men der bør findes en branchespecifik forkortelse til Vandtåge. Køling retur ændres fra bips_dash_dash_double-dot til bips_dash_dash_tripple-dot Bundkote kunne evt. ændres til B Vi har på et par projekter anvendt forkortelsen VT (har ikke tjekket om den anvendes til andet). Linetype alias kan sikkert godt være det samme, da sprinkler/vandtåge nok ikke forekommer på samme projekt. Måske VTH/VTL for hhv. høj- eller lavtryk. Ellers godt og gennemarbejdet materiale J DTU Side 14 vi bruger klassifikation CCS

3 / er fra arbejdsgruppen DTU Side 50 DTU Side Grontmij, CTN N/A N/A Grontmij, CTN Forord Højre spalte, første linje 1.1 Linjetyper Redaktionel Grontmij, CMO+CTN 1 + Grontmij, CTN Præsentationsform side Præsentationsform Signaturer, symboler m.m. som er nødvendige for forståelse af tegningerne, kan enten skrivers i noten på tegningen eller samles i en selvstændig signaturforklaring (generel note). Det sidste vil vi jo ikke ha`. Skal vi nok vende med Edith der er ingen 59 tegning og det har vi. Bips kildefil i pdf-format viser små og utydelige symboler, der optræder forskelligt ved forskellige udprintninger. Eksempel: I en udprintning er en specifik streg fuldtoptrukken. I en anden udprintning er samme streg stiplet. I en tredje udprintning forsvinder samme streg helt. Der står De valgte signaturer, skulle der stå symboler eller???. Hvor er forskellen på symboler og signaturer beskrevet? I den gl. C203, del 5, er linjetyper tegnet med eksempler, men eksemplerne er nu flyttet til C213, del 1. Varme frem og retur vises med 2 forskellige stregtyper, men køling frem og retur er nu ændret til at bruge 2 ens stregtyper Nogle RGB farvekoder er ulæselige, da tallene drukner i baggrundsfarven bips tegningsstandarder skal være så tydelige og læsevenlige, at de kan printes ud på en byggepladsprinter og bruges i et teknikrum, hvor håndværkerne er ved at granske nye tegninger. Det tydeliggøres, hvad der menes Uanset hvor linjetyper beskrives skal følgende gennemføres: Varme frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Køling frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. RGB-oplysningerne flyttes, gøres tydeligere el. lign. Grontmij, CTN Præsentationsform En række af de valgte farver ligger så tæt op ad hinanden, at de i praksis er umulige at skelne imellem Farver må ikke være eneste måde at læse en tegningsoplysning på Grontmij, CMO Grontmij, CMO I forhold til gl. Bips C203 er der byttet om på signaturer for Brugsvand, varmt og brugsvand, cirkulation Farve (A) for ventilation er vist ens for Ventilation, indtag; Ventilation, afkast og Ventilation, alment. Signaturer for Brugsvand, varmt og brugsvand, cirkulation bør ikke ændres ved denne revision. Indtag bør og afkast bør enten have samme farve som de tilhørende kanaler, dvs. indtag og indblæsning have samme farve. Alternativt bør særlige farver herfor anvendes. Grontmij, CMO Redaktionel Ordet Måleangivelser er uklar tekst. måleangivelser bør ændres til dimensionsangivelser Grontmij, CMO Måleangivelser for diameter af rør eller kanaler angives med ø, f.eks. ø200 Måleangivelser for diameter af rør eller kanaler angives med handelsdimension, f.eks. DN20, Ø28x1,2 eller Ø200 Grontmij, CMO Materialer savnes. Galv. Indføres som forkortelse for varmgalvaniseret stål. Forkortelse for Poly butuen indføres. Grontmij, CTN Identifikation af bygningsdele: Bør disse betegnelser evt. koordineres med Cuneco? Det overvejes om Forkortelse og/eller Bygningsdel kan/bør/skal koordineres med Cuneco Grontmij, CTN 2 2.x (mange) I kolonnen Standard gennemgås og rettes op. Kontakt evt. I kolonnen Standard mangler mange symboler henvisning Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO til DS/ISO 14617, selvom symbolet eksisterer i DS/ISO for at få korrekte data Forkortelse BSP - Brandspjæld: Grontmij, CMO 2 2 Ændres til Brand- og Røgspjæld Rene brandspjæld findes ikke længere BSR Brandstigerør. Grontmij, CMO 2 2 Redaktionel Det hedder Brandstigrør Stavefejl. Grontmij, CMO 2 2 R Renseanordning, symbol anvendes også til renseadgange R Renseanordning / Renseadgang Grontmij Redaktionel Stavefejl i Impulsledning, geerelt bør rettes Impulsledning, generelt Grontmij, CTN 2 Symbol og -10 Er symbol en generel strengreguleringsventil, en statisk strengreguleringsventil eller hvad? Symbol bør have en bedre forklaring, så sammenhængen med symbol er entydig Grontmij, CTN 2 Symbol Symbolbeskrivelse mangler teksten ON/OFF Symbolbeskrivelserner for spjældmotorer og ventilmotorer skal generelt koordineres og ensrettes noget bedre. Grontmij, CTN 2 Symbol og -10 Symbolbeskrivelserne Udluftning er helt ens. Hvad er forskellen på de 2 symboler? Symbolbeskrivelserne rettes

4 / er fra arbejdsgruppen Grontmij, CMO Symbol-listen er meget kort, og stemmer ikke overens med de signaturer som fremgår af lærebøgerne for Kloakmestre. Symboler for kloak bør koordineres med f.eks. figur 2.55 i Kloakmesterarbejde en håndbog Grontmij, CTN 2 Symbol , -12, - 10 Grontmij, CTN 2 Symbol og -14 Grontmij, CMO+CTN 2 Symbol Bemærkningsteksterne for pumpesymbolet indeholder fejl. Bemærkningsteksterne rettes. F.eks. skal teksten Automatisk styring udskiftes med Variabel funktion Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Symbolet for selve pumpen indeholder en skrå pil Hvis brugerne skal kunne vælges et tillægssymbol (skrå pil) betydende Variabel funktion, dette er en ændring i f.t. den og sætte dette ind oven på pumpens grundsymbol, skal det gl. C203. sammentænkes med tilsvarende ændringer i Ændringen er muligvis brugbar, men hvorfor er samme ventilatorsymbolet. Herudover skal det afklares, hvordan ændring så ikke også gennemført på ventilatorsymbolet 226- det vises, når der er en ekstern frekvensomformer, eller der 14? er en indbygget hastighedsstyring Symbol for kompressor, ventilator, mv. bruges oftest i ventilationssammenhænge, men symbolet er vist i afsnittet VVS -installationer Udstyr. Når brugerne kigger i afsnittet Ventilation Udstyr, får brugerne ingen hjælp Der savnes symboler for følgende: Det skal besluttes om symbolet for kompressor, ventilator skal placeres i afsnittet for VVS eller Ventilation. Der hvor symbolet ikke placeres, skal der være en henvisning til hvor brugerne kan finde symbolet f.eks.: Kompressor, ventilator se symbol nr. XXXX Brandventilator Grontmij, CMO+CTN 2 Symbol Symbolerne defineres Røgventilator Reversibel ventilator Grontmij, CMO 2 Symbol Symbolet for ventilator er meget småt, når ventilator skal bestykkes med funktion (f.eks. modulerende hastighed) Ventilatordel af symbol gøres større. Symbol , Grontmij, CMO , og Grontmij, CMO 2 Symbol Den meget store lighed med med indblæsningsarmaturer er uhensigtsmæssig. Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CMO 2 Symbol Der bør tilføres bemærkning Jf. DS428 Grontmij, CTN 2 Symbol Grontmij, CTN 2 Symbol og -17 Redaktionel Pile for luftretning bestykkes med et S. Symbolbeskrivelsen og bemærkningsteksten rettes. Symbolbeskrivelsen Automatisk styring er sandsynligvis misvisende. Så vidt jeg husker, siger DS/ISO Variabel Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s funktion udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Dette er ISO tillægssymboler, der bruges sammen med ISO grundsymboler. De står i afsnittet Ventilation Tilbehør, men er også gældende for alle andre afsnit Symbolerne flyttes til et afsnit le tillægssymboler Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Grontmij, CMO 2 Symbol Teksten Ventilationsaggregat forvirrer, idet symbolet viser en ventilator i en kasse. Med et ventilationsaggregat menes typisk en større enhed med flere typer udstyr i (ventilator, filter, varmegenvinding, befugter osv.) Tekst ændres til Ventilator placeret i kasse Cirklerne med + og i varme- og kølefladerne er for små. Grontmij, CTN 2 Symbol og -07 Det er for svært at se forskel på + og på den endelige tegning Cirklerne inkl. + og gøres størst mulige Symbol Grontmij, CMO og Forskellen mellem de forskellige signaturer er meget utydelig, og forsvinder ved kopiering. Indtagshætte og afkasthætte, fastgør at der er tale om taghætter og ikke f.eks. riste. Forskel tydeliggøres. Tekster bør ændres til indtag og afkast. Grontmij, CTN 2 Symbol 240-xx Der mangler en række generelle symboler for målesteder. Se mange eksempler i C203, del 7 s. 9 De manglende symboler tilføjes Grontmij, CTN 2 Symbol til -22 Grontmij, CTN 2 Symbol til -25 Grontmij, CTN 2 Symbol til -25 Der er mange fejl og manglende tekster i kolonnen Bemærkninger f.eks. symbol , hvor teksten er forkert Nogle af teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger er forkerte Alle 11 stk. symboler nr til -22 skal have gennemgået og ensrettet teksterne i kolonnen Bemærkninger Teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger gennemgås. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Definering af hvor input og output står i f.t. pilen vil nogle gange give problemer i f.t. om en ventilator f.eks. er Forskellige placeringer mellem ventilator, motor og placeret over eller under frekvensomformeren. Skal pilen så frekvensomformer gennemgås vendes på hovedet?

5 / er fra arbejdsgruppen Grontmij, CTN 2 Symbol til -07 Grontmij, CTN 2 Symbol Grontmij, CTN 2 Tabel Grontmij, CTN 2 Symbol 250-xx Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel Nogle af teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse er forkerte/ikke koordinerede Tilsvarende eksempel for energimåler mangler. Der opsættes rigtig mange energimålere i dag, så det kan ikke undværes Ud for bogstav P i kolonnen Visning eller type mangler teksten Testudtag Der mangler en række eksempler f.eks. CO 2 -føler, røgdetektor, CO-føler, NH3-detektor, PIR-detektor, luxføler, mv. Der mangler en forklaring i toppen af tabellen, omkring kilde og, at tabellen ikke er komplet Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel Der mangler en forklaring i toppen af hver kolonne Teksterne i kolonnerne Symbolbeskrivelse og Bemærkninger gennemgås. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Eksempel på visning af energimåler tilføjes Teksten tilføjes De manglende symboler tilføjes. Kontakt evt. Jørgen Aagaard, der var formand for ISO s udvalg for DS/ISO for at få korrekte data Der tilføjes følgende tekst: Denne tabel er et uddrag af DS/ISO tabel Teksten udvides til: Målte variable størrelser og (1. bogstav) Visning eller type (2. bogstav) Det forvirrer at tabellen med forklaring på 1. og 2. bogstavs Grontmij, CTN 2 Tabel Redaktionel betydning står efter de symboler, hvor tabellen er anvendt. Tabellen flyttes Grontmij, CTN 2??? Tabellen bør stå først Grontmij, CTN 2 Tabel Der er mange brugere, der ikke fortår tabellens brug Der laves mere og mere naturlig ventilation, men symbolet for et motordrevet vindue står i C203, del 7 (bygningsautomatik). Tabellen udvides med en simpel skitse på samme side, der f.eks. viser et målepunkt med bogstaverne TT og forklaringen: 1. bogstav: Temperatur 2. bogstav: Føler, analog Symbol for motordrevet vindue flyttes fra C203, del 7 til C213, del 5. Grontmij, CMO Planer bør desuden indeholdeoplysninger om ledningsfald Ledningsfald tilføjes. Grontmij, CMO Grontmij, CMO Grontmij, CMO okt-18 t I Bips Regi for VVS er det vedtaget vandbåren køling kaldes et rørnet for afkølet vand. Det er unormalt at ledninger i jord fremgår af diagrammer. Ledningsfald på kloak / regnvandsinstallationer savnes Vandmængder fremgår normalt ikke på vanddiagrammer, da der skal omregnes fra forudsatte til sandsynlige vandstrømme. Jeg synes at man bliver forvirret af at brugsvand og har så forskellige farver, Det er også forvirrende at BK er sammen(næsten) farve som varme og afløb. Det sammen gør sig gældende for blødt vand. Køling ændres til køling og afkølet vand Tekst (bør så vidt muligt fremgå udelukkende af diagrammer) bør udgå. Ledningsfald tilføjes. Tekst ændres til Vandmængder ændres til Indregulerede vandstrømme Kunne man ikke lave dem i en blå nuance alle sammen, så vidste man at de var vand. Lidt på samme måde som der er gjort for varme og køling okt-18 t Jeg bliver forvirret af at der er så stor farveforskel på afløbssystemer Kunne man ikke lave dem i samme farve med nuancer, Vi har altid brugt Magenta som farve til afløb okt-18 t I ventilation har der alle dage været brugt tre farver rød(indblæsning), blå(udsugning) og grøn(kontroludsugning) Så det var ønskværdig at det fortsatte. Det er dog i strid Jeg kunne godt tænke mig at det blev holdt i de tre farver mod mine andre ønsker, men ventilation er som hovedregel rød, blå og grøn med dobbeltstreger og større end rør. Så det kan man godt skelne mellem. Kunne man ikke få to forskellige stregtyper på FVF og FVR. 11 Så man kunne se forskel, når det nu er samme farve Forskellige stregtyper 40 Det samme gør sig gældende for Fyringsolie, CIP Jeg mangler isoleringsstgnaturer for vandrør?? Og hvad i de tilfælde hvor der er en kombination af fx brand- og kondensisolering?? t Jeg vil høre Jeres holdning til at tegne PEX rør til de enkelte tapsteder, samt at tegne r.i.r. til tapsteder, således at man får et retvisende billede i kollions kontrollen

6 / er fra arbejdsgruppen t Hvad lægger i op til mht farver/sort på etageplaner?? Også set i den sammenhæng om man har det hele på en tegning eller at det er tema opdelt. Jeg synes at det er forkert at man skal tegne et diagram isometrisk. Da man i Revit ikke kan gøre dette. Så skal man tegne i AutoCAD Men så ryger ideen med at modellere!! Det næste ved at modellere det hele i modellen er at, I gerne vil have at man ikke modellerer ventiler mm, men hvis man vil trække et diagram ud i 3D visning, så bliver man nød til at indsætte dem i modellen og så kommer de også med på etageplaner mm. Jeg vil foreslå at der som et alternativ også står at man kan tegne det i 3D visning, set fra nederste venstre hjørne og så skal man fastlåse vinklerne. Man kan måske også lave hver etage for sig ved at man laver et view for hver etage(3d etageplan) og så samler dem på sit sheet. Susanne Falck Jensen Hele standarden bør forligge i engelsk udgave Susanne Falck Jensen 1.5 Susanne Falck Jensen Målsætning som anvist er ikke altid mulig i 3D programmer, som anvender automatisk tekstning Henvisninger til DS/ISO stemmer ikke. Se symbolnummer: , , , , , , At man kan lave separat medieangivelse med koter og at det angives i teksten, at der er mulighed for afvigelser til det viste. Susanne Falck Jensen Redaktionelt Illustrationer er for små Illustrationer skaleres op. Susanne Falck Jensen 32 Ved symbol og står at det specifikt er til Enten oprette et tilsvarende symbol for luft osv. eller ændre brugsvand. Vi savner et tilsvarende symbol for f.eks. tapsted teksten til, at det er tapsted generelt og at man kan skrive for luft osv. en tekst ud for symbolet der beskriver tapstedstypen. Leon Øxenhave Linjetyper Varme frem og retur vises med 2 forskellige stregtyper, men køling frem og retur er nu ændret til at bruge 2 ens stregtyper Varme frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Køling frem og retur skal vises med 2 forskellige stregtyper. Leon Øxenhave Præsentationsform En række af de valgte farver ligger så tæt op ad hinanden, at de i praksis er umulige at skelne imellem Farver må ikke være eneste måde at læse en tegningsoplysning på. Farver skal også kunne adskilles ved sort/hvid udprintning Leon Øxenhave Leon Øxenhave 2 2.x (mange) Identifikation af bygningsdele: Bør disse betegnelser evt. koordineres med Cuneco? Det er i praksis ikke muligt både at have CCS identifikationsnummer på en komponent og samtidig anvende foreslåede forkortelser. I kolonnen Standard mangler flere symboler der ofte anvendes. Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolbeskrivelse mangler teksten ON/OFF Leon Øxenhave 2 Symbol og -10 Der findes 2 symboler for Udluftning. Hvad er symbolikken i de 2 symboler? Det overvejes om Forkortelse og/eller Bygningsdel kan/bør/skal koordineres med Cuneco Kolonnen Standard gennemgås og udvides med symboler der ofte anvendes. Symbolbeskrivelserner for spjældmotorer og ventilmotorer skal generelt koordineres Symbolbeskrivelserne uddybes under bemærkninger Leon Øxenhave 2 Symbol , -12, - 10 Fejlagtig tekst i bemærkningssøjle. Bemærkningsteksterne for pumpesymbolet omtaler Automatisk styring udskiftes med Variabel funktion Leon Øxenhave 2 Symbol og -14 Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolet for selve pumpen indeholder en skrå pil betydende Variabel funktion, dette er en ændring i f.t. den gl. C203. Ændringen er muligvis brugbar, men hvorfor er samme ændring så ikke også gennemført på ventilatorsymbolet ? Symbol for kompressor, ventilator, mv. bruges oftest i ventilationssammenhænge, men symbolet er vist i afsnittet VVS -installationer Udstyr. Hvis brugerne skal kunne vælges et tillægssymbol (skrå pil) og sætte dette ind oven på pumpens grundsymbol, skal det sammentænkes med tilsvarende ændringer i ventilatorsymbolet. Herudover skal det afklares, hvordan det vises, når der er en ekstern frekvensomformer, eller der er en indbygget hastighedsstyring Symbolet for kompressor, ventilator skal placeres i afsnittet for Ventilation. Leon Øxenhave 2 Symbol Symbolbeskrivelsen Automatisk styring er fejlagtig. Leon Øxenhave 2 Symbol til -22 Der er mange fejl og manglende tekster i kolonnen Bemærkninger f.eks. symbol , hvor teksten er forkert. Desuden ønskes listen udvidet med manglende måleværdier. (position, røgdetektorer, PIR mm.) Symbolbeskrivelsen og bemærkningsteksten rettes til Variabel funktion. Alle 11 stk. symboler nr til -22 skal have gennemgået og ensrettet teksterne i kolonnen Bemærkninger For røgdetektor anbefales måleverdi A for analyse Leon Øxenhave 2 Symbol Tilsvarende eksempel for energimåler mangler. Eksempel på visning af energimåler tilføjes

7 / er fra arbejdsgruppen Leon Øxenhave 2 Symbol 250-xx SAV - t Redaktionelt Der mangler en række eksempler f.eks. CO 2 -føler, røgdetektor, CO-føler, NH3-detektor, PIR-detektor, luxføler, mv. Der findes stavefejl/slåfejl i et, som bør rettes inden endelig udgivelse. De manglende symboler tilføjes. 3. afsnit i Ligeledes er tegningsstandardernes indhold Farvekoderne bør efterses, så de som kollonne 1 koordineret med indholdet i bips CADmanual og bips lagstruktur minimum tager udgangspunkt i gældende lagstruktur. SAV s. 6 Jeg synes ikke der er en tydelig rød tråd fra bips lagstruktur til valg af farvekoder for installations i C213-5, som ellers skrevet. Det er en udfordring som modtager, at I vælger at revidere lagstruktur og tegninsstandard samtidig, vores der ligger sig op af bips lagstruktur tager SAV - - t afsæt i den gældende og ikke høringsudgaven. Hvordan skal der skelnes mellem eksisterende og nyt. Savner overordnet metode. Præsentation t ulogiske valg af farvekoder Oplæg til farvekoder: sform I store komplekse byggerier, som er vores hverdag, skal det være muligt hurtigt i 3D views at orientere sig om hvor de forskellige rørtyper føres. Som designer i 3D modelleringsprogram, giver det stor BK= 000,000,160 Brugsvand Koldt BV= 000,128,255 værdi, at hver type rørtype (brugsvand/varme/køling/) har Brugsvand, varmt BC= 128,255,255 Brugsvand, cirk. TV = samme farvenuance. 164,000,164 Tagvand SV = 255,000,255 Spildevand I stil med det I har gjort for køling frem og retur, der er i SPR = 255,157,59 Sprinkling grønne nuancer. VF = 255,000,000 Varme, Frem VR = 255,128,128 Varme, retur GVR = 255,193,193 Gulvvarme SAV side Mest anvendte rørtyper har I givet følgende farvekoder: BK= 0,127,255 Brugsvand, Koldt BV= 255,0,127 Brugsvand, varmt BC= 129,000,129 Brugsvand, cirk. TV = 000,127,255 Tagvand SV = 255,000,000 Spildevand KF = 000,255,255 Køling, frem KR = 126,189,157 Køling, retur VI = 124,165,000 Vent., ind VU = 000,128,000 Vent., ud t vil jeg foreslå, at der tages udgangspunkt i de farver, der er defineret i C201. F.eks. hvor vent in er gul Grøn2 og vent ud er Grøn. Som vist ovenfor. Der er inden grund til at finde på nye farver J SPR = 255,000,000 Sprinkling VF = 255,000,000 Varme, Frem VR = 189,126,126, Varme, retur GVR = 255,170,170 Gulvvarme KF = 000,129,064 Køling, frem KR = 126,189,157 Køling, retur VI = 141,189,000 Vent., ind For køling som i C201 er Cyan. I eksemplet er køling retur, en tone mørkere end cyan. Dette kan man gøre til en generel regel, der hvor C201 kun definere en farve for frem og retur pr. system. VU = 000,129,064 Vent., ud Kontakt mig gerne for sparing eller yderligere forklaring. Det er ikke hensigtsmæssigt, at tre af de mest anvendte rørtyper har identiske farvekoder. Det samme gælder fx FV/FVF/FVR og med vent for alment/indt/afk med flere. Præsentation sform Følgende savnes: Hydraulik_Retur (HR) Hydraulik_Trykrør (HT) Hydraulik_Lakagerør (HL) Særligt vand / vand BF = Særligt vand / Behandlet vand frem BR = Særligt vand / Behandlet vand retur AK = Særligt vand / Blødt vand (enkelt ionbyttet) Særligt vand / Brandvand SAV s Tilføjes J

8 / er fra arbejdsgruppen Varme / Hovedforsyning, frem Varme / Hovedforsyning, retur Ventiltion / Renluftsindtag Ventilation / Processsug Ventilation / Affaldssug Ventilation / Affaldssug, biologisk Ventilation / Brand, udsug Ventilation / Brand, erstatningsluft Følgende savnes, findes hverken under præsentationsformer eller div. tabeller. Ci = Cirkonventil HE = Hydraulik, retur HF = Hydraulik, frem KKF = Kondensatormedie, frem IMJ Tilføjes J KKR = Kondensatormedie, retur KK = afkarboniseret vand PUB = pumpebrønd VE = ventilationskanal (ubenævnt) VGF = varmegenvinding, frem VGR = varmegenvinding, retur Følgende rørsystemer savnes: IMJ Rørsystemer -Afløb, spildevand -Afløb, regnvand -Dræn -Brugsvand, koldt -Brugsvand, varmt -Brugsvand, cirkulation -Køling frem -Køling, retur -Varme, frem -Varme, retur -Sprinkler -Øvrige rør Følgende kanalsystemer savnes: Tilføjes J Tilføjes J IMJ Kanalsystmer teknisk -Ventilationskanal, generelt, indblæsning (Indføj afsnit svarende til afsnit for rørsystemer ) (enkeltstreg) -Ventilationskanal, udsugning (enkeltstreg) -Ventilationskanal, generelt (dobbeltstreg) B = Bundkote, er skrevet til at være = BK, BK = SAV Forkortelser Ændres så B = Bundkote brugsvand koldt Præsentation SAV s Grafisk Stavefejl i tabellens overskrift. Linetype à Linjetype. sform Præsentation BV = BIPS_LONG-DASH_DOUBLE_DOT MLY s. 12 Grafisk Linjetype for BV og BC er byttet om sform BC = BIPS_LONG-DASH_TRIPBLE_DOT LKB/MIN 35 Køling Linietype for køling retur Den skal være bips_dash_dash_tripple_dot Fle Side 17 Ventilation Indtag og afkast Farver gøres forskellige, eller afkast stiples Fle Side 19 Signatur materialer FZ - forzinket FZn - forzinket Hvordan kan det skelnes i præsentationsform Fle Side 25/37 Radiator II og V (side 25) hvad der er eksisterende og ny radiator? Se? signatur s. 37

9 / er fra arbejdsgruppen IMJ s. 20 Forkortelse BK er skrevet = Bundkote. BK = Brugsvand koldt. IMJ s. 20 Definition Løbskote hvad er det? IMJ s. 22 Forkortelse Redaktionel GV, Gulvarme, står to gange Den ene slettes J IMJ s. 23 Forkortelse IMJ s. 24 Forkortelse Redaktionel IMJ s. 27 Rørsystemer Redaktionel Forkortelsen SPH er anvendt både til spulehane og spulehane højtryk VU er anvendt både til udsugningsarmatur og, ventilation udsugningsanlæg. SH = spulehane SHH = spulehane højtryk VU = udsugningsarmatur VUA = ventilation udsugningsanlæg strømningsretning er indskrevet på s. Strømningsretning tilføjes i oversigt på s. 27. Oversigten kan få overskriften systemer i stedet for 40, underventilation. Denne anvendes også til vvs-discipliner rørsystemer.

H318-44-RX-744. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården. Sjællandsgade 44, VVS, Ventilation og el

H318-44-RX-744. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården. Sjællandsgade 44, VVS, Ventilation og el Henvisning H318-44-RX-744 For el signatur og noter se tegning: H318-EL-RX-680 EL - Signature og noter Indholdsfortegnelse Rev. Indhold 1 VVS installationer, Kælderplan 2 VVS installationer, Stueplan 3

Læs mere

Side Rev. Indhold Dato Rev. dato. 1 VVS installationer, Stueplan 2014-02-20. 2 VVS installationer, 1. sal 2014-02-20

Side Rev. Indhold Dato Rev. dato. 1 VVS installationer, Stueplan 2014-02-20. 2 VVS installationer, 1. sal 2014-02-20 Henvisning H318-34-RX-734 For el signatur og noter se tegning: H318-EL-RX-680 EL - Signature og noter SIGNATUR Indholdsfortegnelse Rev. Indhold 1 VVS installationer, Stueplan 2 VVS installationer, 1. sal

Læs mere

3 VVS installationer, Pricip for skakte 2014-02-20. 4 Ventilation, Stueplan 2014-02-20. 5 Ventilation, 1. sal 2014-02-20

3 VVS installationer, Pricip for skakte 2014-02-20. 4 Ventilation, Stueplan 2014-02-20. 5 Ventilation, 1. sal 2014-02-20 Henvisning H318-32-RX-732 For el signatur og noter se tegning: H318-EL-RX-680 EL - Signature og noter Indholdsfortegnelse Tekst Revision 1 VVS installationer, Stueplan 2 VVS installationer, 1. sal 3 VVS

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder VVS og ventilation Publikation 8 - Del 5 - indhold Side Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

Høringsudgave. del 5 vvs og ventilation. cad tegningsstandarder. maj 2014

Høringsudgave. del 5 vvs og ventilation. cad tegningsstandarder. maj 2014 maj 2014 c 213-5 cad tegningsstandarder del 5 vvs og ventilation Kolofon 2014-06-02 < Forrige side C213 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon

Læs mere

V_X_4_59_440. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_4_59_440. VVS og Ventilation - Boligtyper 2016-05-26 1:50. 1:1 Målestok

V_X_4_59_440. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_4_59_440. VVS og Ventilation - Boligtyper 2016-05-26 1:50. 1:1 Målestok V_X_4_59_440 1:1 Målestok 1 cm 5 cm 10 cm C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg +45 9632 9797 aalborg@cfmoller.com NIAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9000 Aalborg +45 9630 6400 Bygherre: Plus

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Del 5 VVS og ventilation

Del 5 VVS og ventilation Kolofon 2015-09-03-10, revision 1 < Forrige side C213 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

del 7 bygningsautomatik

del 7 bygningsautomatik juni 2015 c 2137 cad tegningsstandarder del 7 bygningsautomatik Kolofon 2015 06 23 < Forrige side C213 Tegningsstandarder Del 7 Bygningsautomatik 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering.

Ventilationseftersynet består af en registrering af grundoplysninger, inspektion, målinger, rådgivning samt rapportering. 25. november 2010 J.nr. 2501/1207-0002 Ref. jtl Side 1/6 Instruks for lovpligtigt ventilationseftersyn 19. februar 2007 rev. 1. november 2010 MJ 1. Indledning Ventilationseftersynet omfatter ventilationsanlæg

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips Spor 1, sal C, kl.13.20 13.50 Håndtering af bygningsdele - bygningsinstallationer BIPS konference Mandag 16. September 2013 Nyborg Strand Præsentation Henrik Schledermann Alectia. Civ. Ingeniør med speciale

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_2013-01-09.pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps adj@pfmp.com Navn på CPC - ADJ CPC - ADJ afsnit

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Indhold 1. Forside 2. Varmeanlæg: Flere delanlæg 3. Varmeanlæg: Opsætning (Split, Todelt, Unit) 4. Radiatorvand: Indirekte, Direkte 5. Radiatorvand: Vejrkompensering

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885

Lederne. Ny kantine og Kompetencecenter Sags nr.: 7885 Anlæg VE01: Produktionskøkken Bygning B Ind/ud: 3.150/3.500 (m³/h) VAV Fabr. Exhausto VEX170 HL1W luftbehandlingsaggregat med FC-motor, kassettefiltre, brandtermostater for 40/70 o C, modulerende by-pass

Læs mere

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016

Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe. August 2016 Egenkontrol/test af sikkerheden for stinkskabe August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Målinger... 2 2.1 Anvendelse af måleudstyr og type... 2 2.2 Målinger af lufthastigheder omkring stinkskab...

Læs mere

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Servicerapport. Kunde : Deichmann hovedkontor Dato : østerbrogade kbh. Dato: Init. : Kontaktperson : Tlf.: Birgitta. Placering: Tag 3 sal ABA VE 01

Servicerapport. Kunde : Deichmann hovedkontor Dato : østerbrogade kbh. Dato: Init. : Kontaktperson : Tlf.: Birgitta. Placering: Tag 3 sal ABA VE 01 Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Birgitta Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Bavnehøj Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere