19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste."

Transkript

1 SIDE R 19.1 GENERELT Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning på Jyllandsgade 16 i Randers. Bygning udføres i betonelementer med udvendig isolering og pudset facade. Skillevægge udføres i betonelementer. Etageadskillelser udføres i huldæk, med gulvopbygning på strøer. Der indføres nyt fjernvarmestik og nyt vandstik. Varmesystem udføres som anlæg med direkte fjernvarme. Rumopvarmning foregår via radiatorer og der udføres blandesløjfe for radiatorkredse. Varmtvandsproduktion udføres via veksler. Til ventilationsaggregat føres direkte fjernvarme op til øverste etage hvor der udføres blandesløjfe i teknikrum under ventilationsaggregat. Ventilationsaggregat er placeret på tag Almengyldige dokumenter Følgende almengyldige dokumenter skal følges: DS 432: Norm for afløbsinstallationer. DS 439: Norm for vandinstallationer. DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. DS 469, Dansk Ingeniørforenings norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium DS 468, Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske reguleringssystemer til VVStekniske anlæg Kommune- og vandforsyningsregulativer og bestemmelser Fjernvarmeværkers tekniske bestemmelser. Bygningsreglement 2010 SBI-anvisning nr. 185, Afløbsinstallationer. SBI-anvisning nr. 165, Vandinstallationer Brandteknisk vejledning 31 Rørforeningens VVS-kataloger Anvisningsblade fra Rockwool vedr. Teknisk Isolering Boligministeriets VA- godkendelser/ GDV Kvalitetssikring (Vejledning), Byggestyrelsen 2001 med tilhørende cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder Kvalitetssikring i VVS-virksomheder, Dansk VVS-installatør forening, oktober 1994 Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Myndigheder Fjernvarme og vand leveres af VERDO. Entreprenøren skal have autorisation til at udføre vand- og afløbsinstallationer samt

2 SIDE 19.2 gasinstallationer. Entreprenøren skal tilkalde myndighedernes tilsyn i det omfang de måtte ønske dette. Endvidere påhviler det entreprenøren at foretage de nødvendige anmeldelser til myndigheder. Alle nødvendige anmeldelser og tilkaldelse af myndigheder / forsyningsselskaber for godkendelser af det udførte arbejde, påhviler entreprenøren. Kopi af anmeldelser og godkendelser tilsendes byggeledelsen snarest muligt. Entreprenøren skal om fornødent stille nødvendigt mandskab til rådighed for myndighedernes tilsyn Relationer til andre arbejder mv. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn således, at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Samarbejde med andre entreprenører er en selvfølge ARBEJDETS OMFANG Afgrænsning. På tegninger er angivet hvilke ændringer der foretages i de enkelte lokaler. Tegninger er opdelt i de forskellige delområder. Ved nummerering af radiatorer henvises til Radiatorliste og ved nummerering af sanitet henvises til Sanitetsliste. Indeholdt er således alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler i forbindelse med arbejdernes gennemførelse. Entreprenøren foranlediger selv den endelige registrering af installationer inden nedbrydning / ombygning, så den tilbageværende installation er fuld funktionsdygtig Arbejdet i hovedtræk Etablering af vand- og afløbsinstallation samt tilslutning af sanitetsgenstande. Sanitets porcelæn, sanitetsudstyr, armatur mv. Opbygning af varmeanlæg, med blandesløjfe for radiatorkreds. Levering og montering af radiatorer. Opbygning af varmtvandsproduktion. Automatik for vejrkompensering og styring af varmekredse samt cirkulation af varmt brugsvand. Etablering af varmerør samt blandesløjfe for ventilationsaggregat. Isolering af nye brugsvandsrør, varmerør, faldstammer og regnvandsledninger. Etablering af gasinstallationer for fysiklokale. Afsætning af huller/ udsparinger i betonelementer og dæk samt koordinering med elementleverandør. Boring af huller i alle materialer for fastgørelser, bæringer og rørgennemføringer. Alle former for reparationer efter rørgennembrydninger, således også udstøbning om rørgennemføringer i vægge/dæk og udsparinger for installationer som koblingsledninger og dåser. Bøsningsrør, rosetter og rørophæng. Indregulering, opstart, idriftsætning og funktionstest.

3 SIDE 19.3 Kvalitetssikring og udarbejdelse af Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger 19.3 MATERIALER: Materialer og udstyr Beskrivelsens krav til udstyr og materialer kan være angivet ved funktionskrav, ved henvisning til fabrikat eller ved en kombination af begge dele. Alle komponenter der indbygges i vand- og afløbsinstallationer skal være GDV-godkendte. Leverede materialer skal svare til nedenstående, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Hovedtilbudssum skal indeholde pris på beskrevne anlæg Alternativt fabrikat Det står entreprenøren frit for, at vedlægge tilbud på alternative fabrikater, hvor udbuddets krav er at betragte som et minimum. Alternativt tilbud kan vedlægges tilbudslisten. Det skal tydeligt fremgå af liste for alternativt tilbud, hvilket fabrikat og hvilke komponenter der er valgt. Ligeledes skal entreprenøren sammen med tilbuddet vedlægges en fyldestgørende liste med komponenternes data, hvor de alternative og udbuddets anlæg umiddelbart kan sammenlignes Produkter Brugsvand og afløb PEX-rør i rør Rør leveres i trykklasse 1,0 MPa (10 bar) som Wirsbo PEX-rør. Koblingsledninger i terræn udføres i PEX15-rør i rør. Kolde rør udføres med rør Varme rør udføres med isolerede rør Fordelerrør- overgangsmuffer Koblingsledninger sluttes til fordelerrør VVS nr , og (2, 3 og 4 afgreninger), eller til TA Px overgangsmuffer/nipler der monteret på fordelingsledninger Rustfri stålrør Rør leveres som MAPRESS rustfri stålrør for brugsvand med tilhørende fittings. Rørsamlinger udføres med tilhørende presseværktøj. (Anvendes til alle nye synlige brugsvandsrør) Afløbsrør - spildevand Afløbsrør udføres i PVC frie rør. Skjulte afløbsrør fra håndvaske, rengøringsvaske og køkkenvaske udføres i GEBERIT PEH rør. Rør samles ved spejlsvejsning. Synlige rør udføres i Blücher rustfri stålrør og samles med muffer. Rør anvendes iht. fabrikkens anvisning Afløbsrør - regnvand Regnvandsledninger udføres jf. nedenstående. Synlige udføres i Blücher rustfri stålrør Skjulte udføres i GEBERIT PEH rør. Rør anvendes iht. fabrikkens anvisning. PEH rør samles med elektromuffer eller ved spejlsvejsning.

4 SIDE Gulvafløb Gulvafløb leveres i fabr. Blücher, jf. komponent og sanitetsliste Kloakudluftning Udluftningsrør for kloak udføres i 110 mm Geberit Silent rør og føres over tag Rør afsluttes med udluftningshætter i tagpaptage. Udluftningshætter i zink lev. og sættes af VVS Tagafvandingssystem Tagafvandingssystem udføres som et komplet UV-tagafvandingssystem i fabr. som Geberit Pluvia. System skal være med frostsikre tagbrønde Varme Sanitets porcelæn og udstyr Der leveres og monteres sanitets porcelæn, sanitetsudstyr, rustfri stålvare, armatur mv. jf. Sanitetsliste El-forzinket stålrør Rør leveres som Mapress El- forzinkede stålrør for varme med tilhørende fittings. Rørsamlinger udføres med tilhørende presseværktøj. (Anvendes som alternativ til sorte stålrør) Alupex rør til varme I tilfælde af skjulte varmerør anvendes Alupex rør som Tigris inkl. tilhørende overgangsstykker. Ved samlinger anvendes støttebøsninger Radiatorer Radiatorer i fabrikat RIO, typer og størrelser som angivet i radiatorlister. Radiatorer leveres færdiglakerede og emballerede. Emballering fjernes ved aflevering. Ved aflevering skal komponenter fremstå uden ridser og lignende, og udbedring af radiatorer/ konvektorer, der ikke opfylder disse krav, foretages af VVS-entreprenøren Komponenter-ventiler-pumper mv. Der leveres og monteres komponenter pumper, mv. jf. tegninger Gasinstallationer Nye Gasrør udføres hovedsageligt i Geberit Mapress Kobber Gas, der samles med pressfittings med tilhørende pressværktøj. Gasrør der føres i terrændæk udføres i plast Herudover leveres og monteres flaskeskab type BP med varenr I flaskeskab monteres flaskeomskifter type med regulator Herudover monteres fyraftensventil (magnetventil) type Valvario VAS fra Elster-Instroment A/S. Laboratoriesikring og gashaner i fysiklokale leveres af inventarleverandør Bæringer Til stålrør anvendes bæringer som system Mürpo fra Universal Fastgørelse med

5 SIDE 19.5 lyddæmpende gummiindlæg. Hvor PEX koblingsledninger fastgøres til vægge og lofter, anvendes patentbånd eller lign. pr. ca. pr.1000 mm Bøsningsrør / rosetter Ved væg- og dæk gennemføringer anvendes bøsningsrør. Mellem brandceller anvendes bøsningsrør der kan opfylde krav til luft-, brand- og lydtæthed som Karfa VVS nr xxx. Ved væggennemføring i øvrigt kan anvendes Trolbøsninger. Der anvendes ikke bøsningsrør om PEX-rør i rør Produkter - isolering Varmeisolering Fa. Rockwool Universal rørskåle Øvrige materialer Isogenopak VVS nr Rørmanchetter VVS nr Rørmærkningstape: VF, VR VVS nr ARBEJDETS UDFØRELSE Brugsvandsstik Brugsvandsstik føres fra afspærringshane i fortov frem til teknikrum Rør udføres i PEM- rør i dimension 40 mm. Rør i terræn må ikke samles. Ved ledningens op og nedføring anvendes ISIFLO rørkoblinger. Brugsvandsstik i 40PEM indføres i teknikrum, hvor der opbygges fordelingsarrangement med afspærringsventiler, m3 måler, kontraventiler og tømmeventiler Brugsvandinstallation Der udføres ny brugsvandsinstallation iht. tegninger, så alt sanitet er fuld funktionsdygtigt. Ny rørinstallation udføres i rustfri stålrør og PEX rør i rør. Rør føres skjult i terrændæk/ over nedhængte lofter og i vægge frem til sanitetsgenstand. Huller og udsparinger i dæk og vægge medregnes under denne entreprise. Alle ledninger skal monteres således, at deres ekspansion er sikret. Fastspændinger og sidestyr skal være indregnet i tilstrækkeligt antal og udføres efter bygherrens/ tilsyns anvisninger. Endvidere skal ledninger føres således, at systemets udluftning uhindret kan finde sted ved almindelig vandaftapning. Hvor rør føres gennem bygningsdele anvendes bøsninger. Gennemføringer skal opfylde alle krav til luft-, brand- og lydtæthed. Røranlægget forsynes med tømmehaner i fornødent omfang, så alle rørstrækninger kan tømmes. Synlige rør oplægges i lige flugter og parallelt med vægge og lofter. Alle rørender skal under arbejdet holdes lukkede med propper, således at der ikke kommer fremmedlegemer ind i rørene Trykprøvning mv. Vandanlæg udføres for driftstryk på 0,6 MPa og trykprøves 1 MPa (10 bar). Når anlægget er færdigt, skal det gennemskylles omhyggeligt, og der foretages trykprøvning med koldt vand i henhold til DS 439 af den nye del af installationen. Prøvetrykket opretholdes i 1 time, og herunder skal alt vise sig absolut tæt. Ledninger der skal indstøbes, isoleres eller på anden måde inddækkes må trykprøves separat.

6 SIDE Afløbsinstallation Der udføres ny afløbsinstallation til ny sanitet. Rør føres skjult i vægge/ under dæk. Der udføres endvidere faldstammeudluftning, ført over tag. Huller og udsparinger for afløbsinstallationer i dæk og vægge medregnes under denne entreprise. Skjulte afløbsrør fra håndvaske og køkkenvaske, udføres i PEH rør, der anvendes i henhold til det pågældende fabrikats VA-godkendelse, DS 432 og SBI-anvisning 96. Rør samles ved spejlsvejsning. Rør ophænges og anvendes iht. fabrikkens anvisning. Det skal påses, at fald på hoved- og sideledninger er minimum 20. Åbne ender af afløbssystemet skal holdes midlertidigt lukkede under arbejdets gang. Til afpropning skal anvendes slutmuffer af plast. Isoleringsmateriale eller lignende må ikke anvendes til afpropning. Ved arbejdets aflevering skal hele afløbssystemet gennemskylles ved højtryksspuling og renses for fremmedlegemer af enhver art, herunder også eventuel beton, mørtel og maling Tagafvandingssystem Tagafvandingssystem udføres som et komplet UV-tagafvandingssystem fra tilslutning ved fodbøjning til og med tagbrønde. System skal være med frostsikre tagbrønde, bæringer og rørisolering. Rør samles ved spejlsvejsning. Rør udføres i GEBERIT Silent der samles med elektromuffer eller ved spejlsvejsning Sanitetsarbejde Sanitet leveres i henhold til sanitetsliste. For placering henvises til tegninger. Udstyr monteres efter arkitektens anvisning. Alt monteres efter fabrikanternes anvisninger. Alle vandlåse og installationsgenstande skal renses omhyggeligt inden afleveringen Varmeinstallation I teknikrum indføres nyt fjernvarmestik Der opbygges varmtvandsproduktion via veksler samt blandesløjfe for varmekreds til radiatorer. Til ventilationsaggregater placeret på tag fremføres varmerør til 2. sal hvor blandesløjfer placeres i rengøringsrum umiddelbart under ventilationsaggregat. Der opbygges ligeledes automatik for styring af varmeanlæg. Koblingsledninger til radiatorer føres i betonelementer. VVS-entreprenør skal selv sørge for afsætning af huller og udsparinger i dæk og vægge. Alle rørender skal under arbejdet holdes lukkede med propper, således at der ikke kommer fremmedlegemer ind i rørene. Alle rørender skal under arbejdet holdes lukkede med propper, således at der ikke kommer fremmedlegemer ind i rørene Gasinstallationer Der udføres ny gasinstallation til fysiklokalet. Der opbygges skur (under anden entreprise) til gasflasker dertil leveres skilt "Trykflasker fjernes ved brand. I gasskab monteres flaskeomskifter, -regulator, samt fyraftensventil (magnetventil) type Valvario VAS fra Elster- Instroment A/S. Fra gasskab føres gasrør i terræn ind i teknikrum. Rør i terræn føres i forringsrør. Fra teknikrum føres gasrør via skakt frem til fysiklokale. I fysiklokale afsluttes rør ved installationsskab med kuglehane. Laboratoriesikring til gas samt gashaner og fremføring til gashaner leveres af

7 SIDE 19.7 Inventarleverandør (MMA MØBLER A/S tlf.: ) Ledningstræk mellem fyraftensventil og laboratoriesikring udføres under VVS. Rør dimensioneres af vvs-entreprenøren. Rør opmærkes iht. gasreglementet ligesom gasrør føres gennem vægge og dæk jf. reglementet. Ved endt arbejde indhentes den nødvendige godkendelse fra gasleverandøren under vvsarbejdet Bygningsudtørring VVS entreprenøren leverer, opstiller, tilslutter, servicerer og fjerner 9 stk. genbrugs vandbårne varmeventilatorer på ca. 9x20 kw. Vandbårne varmeventilatorer opstilles efter tilsynets anvisning. Varmeventilatorer tilsluttes varme fra fordelingsledninger i teknikrum via Alupex 16 rør. Der monteres FJVR ventiler på returløb Byggevand. VVS-entreprenøren etablerer byggevand og fjerner det igen efter endt brug. Entreprenøren er pligtig til jævnligt at tilse installationen, således at vandspild på grund af defekte armaturer m.m. undgås. Der tilsluttes byggevand til 1 sanitetsvogn og 2 stk. stander med 20 mm spulehaner. Der regnes med, at VVS entreprenøren fører et 75 m PEM32 rør fra eksist. bygning.. Montering og tilslutning udføres efter anvisning af fagtilsynet. Entreprenøren er pligtig til at frostbeskytte installationer for byggevand Trykprøvning mv. Fjernvarmeanlæg udføres for et driftstryk på 0,6 MPa (6 bar) og trykprøves med 1 MPa (10 bar) overtryk. Når anlægget er færdigt, skal det gennemskylles omhyggeligt, og der foretages trykprøve med vand iht. DS 569, side 306. Prøvetrykket opretholdes i 1 time, og herunder skal alt vise sig absolut tæt. Ledninger, der skal indstøbes, isoleres eller på anden måde inddækkes, inden en samlet trykprøve kan finde sted, må trykprøves separat Rørisolering Rør isoleres med Universal rørskåle med tapede samlinger. Isoleringstykkelser skal være som følgende ved anvendelse af Universal rørskåle, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet (anvendes andet isoleringsmateriale skal isoleringsnormens krav opfyldes): Og iht. DS452: Varmerør, sekundærside Alle rør (VF og VR) isoleres mod varmetab. Koblingsledning over nedhængte lofter, rør i gulvopbygning samt i vægge skal isoleres. Isoleringstykkelse jf. skema for varme. Synlige rør afsluttes med isogena. Rør i det fri til varmeflader for ventilationsaggregater afsluttes alukappe i matsort farve. Omgivelsestemperatur: - 12/ 20 C Medietemperatur: 70/40 C Isoleringsklasse: Koblingsledninger i samme rum som varmegiver: kl. 0 Koblingsledninger i andre rum end tapsted, samt ledninger nedlagt eller indstøbt i gulve,

8 SIDE 19.8 vægge eller lofter: kl. 2 Fordelingsledninger i omgivende temperatur > 5 C: kl. 3 Fordelings- samt koblingsledninger i omgivende temperatur 5 C: kl. 6 Materiale: fabr. Rockwool. Universal rørskåle isolerede bæringer (U.R) for kl. 6 anvendes Rørskål 800 isolerede bæringer (R.800) Varme Rørdiameter Kl. 2 (U.R) Kl. 3 (U.R) Kl. 6 (R.800) Brugsvandsrør for varmt vand Alle rør (BV og BC) isoleres mod varmetab. Isoleringstykkelse jf. skema for brugsvand. Synlige rør afsluttes med isogena. Anvendelse: varmeisolering på cirkulations- og varmt brugsvandsrør Formål: varmeisolering Omgivelsestemperatur: 20 C Medietemperatur: 55 C Isoleringsklasse: Koblingsledninger i samme rum som tapsted: kl. 0 Koblingsledninger i andre rum end tapsted: kl. 4 Fordelingsledninger i omgivende temperatur > 5 C: kl. 4 Fordelings- samt koblingsledninger i omgivende temperatur 5 C: kl. 6 Materiale: fabr. Rockwool. Universal rørskåle isolerede bæringer for kl. 6 anvendes Rørskål 800 isolerede bæringer Varmt brugsvand Rørdiameter Kl. 4 (U.R) Kl. 6 (R.800) Brugsvandsrør for koldt vand Alle rør (BK) isoleres mod kondens. Isoleringstykkelse jf. skema for brugsvand. Synlige rør afsluttes med isogena. Anvendelse: koldt brugsvand Formål: kondensisolering Omgivelsestemperatur: 20 C Medietemperatur: 10 C Isoleringsklasse: Fordelings- samt koblingsledninger i omgivende temperatur > 5 C: kl. 2 Materiale: Universal rørskåle koldt brugsvand Rørdiameter Kl. 2 (U.R)

9 SIDE Afløbsrør Regnvandsledninger: Indvendige regnvandsledninger skal isoleres mod kondens med 30mm isolering Isoleringsafslutning Alle synlige rør afsluttes med isogenapak. Komponenter: Nye komponenter som pumper, ventiler mm. isoleres med dertilhørende kappe. Rørmanchetter Rørisolering afsluttes med rørmanchetter mod ventiler, pumpe vægge mv. Ved eksist. rør afsluttes både eksist. isolering og ny isolering med rørmanchetter, for at få en pæn overgang mellem de forskellige isoleringstykkelser GENNEMFØRINGER, OPHÆNG MM Rørledningsarbejder generelt Alle ledninger oplægges således, at deres indbyrdes afstande overholder DS 1102 Installationer i byggeriet og beregning af pladsbehov for montage. Hvor der anvendes messingkomponenter sammen med varmforzinkede stålrør skal messingkomponenterne være afzinkningsbestandige. På tegningsmaterialet er ikke angivet udluftninger og aftapningsventiler. Entreprenøren skal selv sørge for, at alle ledninger monteres således, at en effektiv udluftning og aftapning kan finde sted. Rørledninger skal, når de er paralleltløbende og ligger i samme niveau, have underkant af færdig isolering i samme plan. Hvor ledninger føres igennem allerede opsatte dampmembraner i lofts-, væg- og dækkonstruktioner, skal entreprenøren selv sørge for en effektiv lukning omkring gennemføringen. Under montage af ledningsanlæg skal alle rør holdes lukkede. Ansvaret for alle følgeskader forårsaget af fremmedlegemer i anlæggene påhviler entreprenøren Rørinstallationer af metal generelt Ifølge Brandteknisk Vejledning nr. 31 stilles der ikke krav om særlige brandmæssige foranstaltninger til gennemføringer af metalrør i plastbøsningsrør. hvis: Medierør ikke er større end DN40 (48,8 mm) og rørbøsningens udvendige diameter ikke er større end 54 mm. Rørbøsning er støbt eller fuget brandmæssigt forsvarligt til den gennembrudte bygningsdel. Spalten mellem medierør og inderside af rørbøsning ikke er større end 6 mm. Samlet spalteareal i gennembrydning ikke er større en mm². Luftspalte mellem medierør og rørbøsningens inderside lufttætnes med f.eks. gummiring, mineraluld eller fugemasse. Luftspalte mellem medierør og bøsningsrør lufttætnes. Er medierør større end DN 40, skal bøsningsrør udføres af ubrændbart materiale som Karfa Flex-bøsninger Rørinstallationer af plast generelt Vandførende installationer af brændbart materiale kan anvendes i bygninger op til 23 m over terræn (målt til underkant redningsåbning). Ifølge Brandteknisk Vejledning nr. 31 stilles der ikke krav om særlige brandmæssige foranstaltninger til gennemføringer af plastrør i bøsningsrør hvis: Rørgruppen er på maks. 6 rør, med udvendig diameter der ikke er større end 32 mm. Den gennembrudte væg er mindst 75 mm tyk og udført som BS-bygningsdel 60 eller bedre. Den gennembrudte etageadskillelse er mindst 150 mm tyk og udført som BS-bygningsdel 60 eller bedre.

10 SIDE Den gennembrudte bygningsdel er massiv i en afstand på mindst 150 mm fra det vandførende rørs yderside og udført i murværk, beton eller letbeton. Omkring plastrørsgennembrydninger brandtætnes med mineraluld eller fugemasse. Er de vandførende rør større end 32 mm, skal rør isoleres med ubrændbart materiale eller rørgruppen skal beklædes til BD- bygningsdel 30. Der bør være mindst 40 mm mellem de vandførende rørs yderside og beklædning Afløbsrør generelt Hvor afløbsrør af brændbart materiale gennembryder brandcelle afgrænsende vægge og etageadskillelser, skal monteres godkendte brandmanchetter i henhold til gældende regler Huller og udsparinger generelt Med mindre andet er angivet på tegning, gælder følgende: Hultagning: Nærværende entreprenør skal i sit tilbud indregne afsætning af huller / udsparinger samt boring / hugning / skæring af huller og udsparinger for egne installationer i alle konstruktionsdele. Lukning af huller og udsparinger: Det påhviler nærværende entreprenør at lukke alle ovenstående udsparinger og huller efter, at egne installationer er ført igennem. Tilstøbning af udsparinger/ recess: Tilstøbning af riller i vægge henhører under denne entreprise og udføres 1 mm tilbageliggende i forhold til væg, så væg fremstår klar til spartling under malerentreprisen.. Hvor rør føres gennem allerede opsatte dampmembraner i lofts-, væg- og dækkonstruktioner, skal entreprenøren selv sørge for en effektiv lukning omkring gennemføringen Rørgennemføringer generelt Vådrum: Hvor rørledninger føres igennem konstruktioner omkring vådrum, skal SBI-anvisning 169 Gulve og vægge i vådrum og By- og Byg anvisning 200 Vådrum følges. Brandtætte gennemføringer: Hvor rørledninger føres igennem vægge og dæk, som er brandklassificeret, skal Brandteknisk Vejledning nr. 31 Brandtætninger følges. Anvendes støbemasser skal disse være MK-godkendte. Det er entreprenørens ansvar at alle brandgennemføringer forsynes med mærkning iht. MKgodkendelser Lydtætte rørgennemføringer Hvor rørledninger føres igennem vægge og dæk med lydkrav, er det afgørende, at huller ikke bores større end nødvendigt, og at hulrum mellem hul og bøsningsrør tætnes med mineraluld og tilstøbes. Ved dobbeltvægge gælder anvisninger i SBI-anvisning Bygningsakustik, Teori og praksis Almindelige rørgennemføringer Hulrum tætnes ved udmuring, tilstøbning eller stopning med mineraluld. Lukningen udføres således, at den beskrevne malerbehandling af den pågældende konstruktion kan ske uden yderligere behandlinger Fejlafsatte huller og udsparinger Efterreparation af fejlafsatte og unødigt store huller sker på nærværende entreprenørs regning Bøsninger og rosetter Alle steder hvor rørledninger passerer gennem etageadskillelser og vægge, skal der

11 SIDE anvendes bøsningsrør af plast beregnet for den pågældende gennembrydningsdel men mellemrum mellem medierør og bøsningsrør skal efterfølgende udstoppes med mineraluld, eller der skal anvendes gummipakningsringe. Hvor der er brandkrav skal Karfa Flex-bøsning benyttes. Rosetterne skal passe til ovenstående systemløsninger. Hvor rørene føres igennem tyndplader, nedhængte lofter og lignende, anvendes almindelige hvide plastrosetter, som fastlimes til konstruktionsdelen Bæringer Der anvendes bæringer / rørophængningssystem i fabrikat, som Müpro eller Flamco. Hvor mere end 2 rør monteres ved siden af hinanden monteres fællesbæring. Alle rørbøjler skal være med lydisolerende indlæg. Afstandene mellem bæringerne i vandanlæg, skal overholde afstandskrav jf. DS 439:2000 s tabellerne V.4.5.3a-b. Afstandene mellem bæringerne i varmeanlæg, skal overholde afstandskrav jf. DS469 beregningsafstand i afsnit vejledning. Afstandene mellem bæringer for afløbsledninger skal overholde fabrikantens anvisninger. Hvor ledninger monteres synlige på væg anvendes rørbærere af zink med vægflange VVS nr Ved evt. fastgørelse af forkromede afløbsrør i vådrum skal rørbærere være forkromede. Alle rørbærere forsynes med lydisolerende indlæg af PE. Hvor flere rør monteres paralleltløbende, placeres rørbærere ud for hinanden Indlæg i lette vægge Det er entreprenørens ansvar og ydelse, at alle nødvendige indlæg i lette vægge for ophængning af egne installationer såsom radiatorer, sanitetsvarer, veksler / varmtvandsbeholdere m.m. bliver etableret. Montering af indlæg i lette vægge skal udføres i samråd med snedker/ tømrerentreprenøren. Det er desuden entreprenørens ansvar, at oplyse om den rette højde og placering af nødvendige indlæg og forstærkninger, der skal indbygges i præfabrikerede vægge og facadepartier Affaldshåndtering og rengøring Entreprenøren skal selv sørge for bortskaffelse af eget affald. Alle udgifter til bortskaffelsen og deponering skal være indeholdt i tilbuddet. I løbet af byggeperioden skal entreprenøren sørge for renholdelse af byggepladsen i forbindelse med eget arbejde. Fremstår byggepladsen ikke renholdt og velordnet vil byggeledelsen af sikkerhedsmæssige årsager foranledige en rengøring og oprydning på pladsen, for den enkelte entreprenørens regning. Umiddelbart inden afleveringen rengøres de færdige anlæg for snavs, byggestøv m.m. Vandlåse og afløbsskåle renses omhyggeligt og beskyttelsesfolie og lignende fjernes fra sanitetsgenstande, rosetter m.m Beskyttelse af materialer Alt materiale der modtages på byggepladsen, skal opbevares efter leverandørens anvisninger. Indtil afleveringen har entreprenøren selv ansvaret for alle materialer, der bliver leveret på byggepladsen. Også komponenter der af andre skal indbygges i rørsystemet har entreprenøren ansvaret for, medmindre der foreligger en skriftlig overdragelseserklæring. Bortkomne komponenter vedrører således ikke bygherren. Entreprenøren har ligeledes ansvaret for, at eksist. komponenter der henhører under eget arbejde og som senere skal genanvendes, opbevares på en sådan måde, at disse ikke beskadiges KVALITETSSIKRING Drift- og vedligeholdelsesvejledninger Anlæggene betragtes først som værende afleveret, når entreprenøren har udarbejdet 2 sæt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, der afleveres i ringbind med skilleblade i følgende delafsnit:

12 SIDE Adresseliste på entreprenøren med kontaktpersoner og evt. tilkaldeordninger. Anlægsbeskrivelse Driftsvejledning Vedligeholdelsesrutiner, som er nødvendige for dækning på entreprenørens garanti. Brochureblade på de indbyggede komponenter, med angivelse af tekniske specifikationer, specielt med henblik på senere udskiftninger. Indreguleringsrapporter m.m. På opfordring skal entreprenøren på stedet gennemgå anlæggene med bygherrens repræsentant. Driftsinstruktionen vil normalt finde sted umiddelbart efter ibrugtagningen Afprøvning og regulering Omfatter en altomfattende afprøvning af anlæggenes funktioner med nødvendige korrektioner til opnåelse af korrekt drift Ajourførte tegninger På opfordring fra entreprenøren vil der blive fremsendt et ekstra tegningssæt, hvorpå entreprenøren skal indtegne alle ændringer, som aftales undervejs i byggeriet Aflevering Inden endelig aflevering skal alle betingelserne i denne beskrivelse være opfyldt og anlæggene være 100 % funktionsduelige. Selv om varme- og ventilationsanlæggene helt eller delvis er taget i brug i forbindelse med opvarmning/udtørring, sker afleveringsforretningen samlet, når alle arbejder er tilendebragt Kontrolprocedure Entreprenøren er forpligtet til at kvalitetssikre sine ydelser i henhold til: Kvalitetssikring i byggeriet (Vejledning), Erhvervs og boligstyrelsen (1. maj 2000) Alle omkostninger vedrørende entreprenørens kvalitetssikring skal være indeholdt i tilbuddet.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 09 2006 6012 Indholdsfortegnelse Uponor Brugsvandssystem PEX Side Systembeskrivelse...4 Materialegenskaper Wirsbo-PEX, fornettet

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere