ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014"

Transkript

1 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN

2 INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER 6 Byggeteknikken 6 3. VISIONER FOR OMRÅDET 9 Renovering i et bæredygtigt perspektiv 9 Arkitekturen NYE BOLIGER 12 Tilgængelighedsboliger 12 Nye boligtyper 13 Lejlighedsplaner UDEAREALER 26 FORORD Udarbejdelse af tilstandsrapport og helhedsplan er opstartet på baggrund af flereårigt problem med fugt og skimmel i bl.a. gavllejligheder (forsøgt udbedret med varmvægge, uden held), og på baggrund af 360 graders undersøgelse, hvor der er massive tilkendegivelser omkring fugt og kulde/træk i boligerne. Derudover er der store foranstående investeringer i bl.a. nye vinduer og vedligeholdelse af facader. Investeringer der gerne skal bruges optimalt og fremtidssikre afdelingen. Sideløbende er der igangsat en energihandlingsplan med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne plan skal afdække energitekniske problemer / løsninger som kan indarbejdes i et kommende renoveringsprojekt. en er udarbejdet for at synliggøre mulighederne for at tilvejebringe tilgængelighedsboliger i en del af bebyggelsen. Samtidig beskrives bebyggelsens arkitektoniske udgangspunkt, kvaliteter og udfordringer, som sammen med løsningsforslag på de nævnte områder skal skabe et samlet overblik over den indsats, der vurderes nødvendig for at fastholde afdelingen som et attraktivt bo-tilbud og fremtidssikre bebyggelsens fysiske tilstand.

3 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 3 Beliggenheden Sundby- Hvorup Boligselskabs afdeling 7 Engparken er beliggende i Nørresundby, der ligger nord for Aalborg og Limfjorden. Engparken er en velbeliggende bebyggelse i Nørresundbys østlige del med god infrastruktur, nem adgang til offentlige transportmuligheder og med en umiddelbar nærhed for tilkørsel til motorvej E45. Motorvejen afgrænser området mod øst, men med meget begrænsede støjgener for bebyggelsen. Bebyggelsen er desuden beliggende med kort afstand til institutioner, skole, butikker og svømmehal og nem og hurtig adgang til centrum af Nørresundby såvel som Aalborg. OMRÅDEANALYSE I Nørresundby bor der i alt bor og der har være en positiv befolkningsudvikling over den sidste årrække. Samtidig bor der personer i skoledistriktet Nr. Uttrup Skole, hvor afdeling 7 er beliggende. Indenfor en afstand på 1 km fra afdelingen er der et fint udvalg af indkøbsmuligheder, skoler og institutioner samt sundhedstilbud BLOKKE OG LEJLIGHEDER Bebyggelsen består af i alt 7 boligblokke i 4 etager + delvis udnyttet tagetage udformet dels som stokke, dels som vinkelbygninger og med den nordvestligste blok som en åben U-formet blok. Der er i alt 555 lejligheder, der fordeler sig på 1, 2, 3, 4 og 5 værelses boliger med hovedvægt på den 3- værelses boligtype (se i øvrigt opgørelse over fordeling på blokke på omstående sider). I er der etableret 22 nye tagboliger (hvor der før var tagværelser / pulterrum) i gl. Kongevej 75-77, Uttrupvej 2-6 og samt Uttrupvej 8 18 og 57. Disse boliger er etableret for egne midler / lån uden støtte. I tilknytning til en række af blokkene er der opført garager ligeledes i røde tegl, som forstærker bebyggelsens homogene udtryk. Desuden er der i 2008 opført nyt fælleshus, med stort festlokale, industrikøkken og fællesvaskeri NØRRESUNDBY CENTRUM MOTORVEJ E45 SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 Afdeling 7 ligger delvist i Aalborg Kommunes vækstakse, hvilket er det område af Aalborg og Nørresundby, kommunen har særligt fokus på i forhold til udvikling. Samtidig er der i kommuneplanen fokus på, at erhvervsvirksomhederne skal danne rammen om Nr. Uttrups fremtidige udvikling det alt imens at bydelens rolle som bosted skal bevares, bomiljøet omkring de befærdede veje skal forbedres og den fysiske sammenhæng mellem boligområderne og rekreative arealer ved fjorden forbedres. Opsummerende er afdeling 7, med den nuværende og for fremtiden planlagte udvikling, således et godt sted at udvikle. AALBORG CENTRUM

4 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 4 Boligsammensætning SUNDSHOLMEN Blok 1 Abildgårdsvej værelses boliger 25 2 værelses boliger 3 3 værelses boliger 21 4 værelses boliger 22 5 værelses boliger 4 Boliger i alt 75 Blok 5 Abildgårdsvej og Uttrupvej værelses boliger 2 (1 uden eget køkken) 2 værelses boliger 42 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 12 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 102 HJØRRINGVEJ 4 5 UTTRUPVEJ 6 7 MOTORVEJ E45 Blok 2 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 12 3 værelses boliger 34 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 50 Blok 3 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 12 3 værelses boliger 34 4 værelses boliger erhverv 5 værelses boliger 0 Boliger i alt erhverv Blok 6 Uttrupvej værelses boliger 0 2 værelses boliger: 31 3 værelses boliger 54 4 værelses boliger 7 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 92 Blok 7 Abildgårdsvej og Uttrupvej værelses boliger 0 2 værelses boliger: 38 3 værelses boliger 50 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 4 Boliger i alt Blok 4 Abildgårdsvej og Gl. Kongevej værelses boliger 20 2 værelses boliger 8 3 værelses boliger 44 4 værelses boliger 23 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Boliger ialt 1 værelses boliger 47 2 værelses boliger: værelses boliger værelses boliger erhverv 5 værelses boliger 8 BOLIGER I ALT erhverv

5 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 5 Områdets beboere BEBOERNES TILFREDSHED Den generelle tilfredshed med at bo i afdeling 7 er høj, og generelt gælder det, at jo ældre beboerne er, jo mere tilfredse er de med at bo i afdelingen. Beboerne føler ligeledes et godt tilhørsforhold til boligområdet, de føler sig meget trygge i bydelen og oplever, at afdelingen har et godt ry. Generelt er der hos beboerne en utilfredshed med renholdelse/vedligeholdelse af bygningerne, parkeringsforholdene for både biler og cykler samt støj fra trafik, erhverv og børns leg mv. Derudover er beboerne meget utilfredse med de ældrevenlige forhold, både i bygningen og boligen. I afdelingen er der problemer med kriminalitet mange har været udsat for tyveri, hærværk eller indbrud. Ved den afholdte workshop, hvor afdeling 7s beboere var inviteret, kom det frem, at beboere generelt, i forbindelse med fremtidig indsatser i afdelingen, prioriterer nye vinduer højest. Herefter følger flere og/eller bedre parkeringspladser til såvel biler, cykler som knallerter; bedre lydisolering samt isolering af ydervægge samt et ønske om nye døre (hoved-/entré-/rumdøre). Som femte prioritet gælder det nye radiatorer. Videre følger bedre opholdsrum i udearealerne, gerne overdækket med borde, bænke og grill. På ottendepladsen er et ønske om elevatorer. Herefter følger en række af ønsker relateret til udendørsområderne. Det gælder skur eller tag til elscooter, med mulighed for parkering og opladning samt cykler; flere farver i de fælles grønne områder med beplantning af blomster, buske samt frugttræer. Herefter følger etablering af nye/flere garager eller carporte samt ønsker om bedre aktivitets-/legemuligheder for teenagere og unge, f.eks. multibane, klatrevæg og/eller skateboardbane. Derefter følger et ønske om tv-stik, internet og el (og i den forbindelse nye el-installationer og ens stikkontakter) i alle rum; renovering af ydervægge, involverende fugning af væggene. Slutteligt findes et ønske om nye skabe, generelt bedre vedligehold af udearealerne, etablering af legepladser for børn samt bedre område- og gadebelysning (evt. i form af LED-lys). PARSELHUSE GRØNT OMRÅDE HJØRRINGVEJ ENGPARKEN BEBOERSAMMENSÆTNING (KÅS OG CAMEO) Indenfor en radius på 1 km fra afdelingen bor hovedparten i en ejerbolig, enkelte huse og villaer af forskellige størrelser. Den gennemsnitlige husleje er i nogle dele af området over landsgennemsnittes, mens den for andre er her under. I dele af området er den gennemsnitlige alder 40 år eller derover og i andre er den år. Samtidig er der generelt flere end landsgennemsnittet, der har børn. I afdelingen er der en stor andel af enlige uden børn sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune og par med børn udgør kun en meget lille andel af beboerne. Der er i afdeling 7 en mindre andel af beboere, som er en del af arbejdsstyrken sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune og en større del af de offentligt forsørgede i afdelingen er på kontanthjælp. Desuden er der, sammenlignet med hele Aalborg kommune, kun få beboere med en høj indkomst. E45 INDUSTRI LIMFJORDEN Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 7 var på 428 kr. pr. m2/år i Det er lavere end den gennemsnitlige husleje for de almene lejemål indenfor en afstand på 1 km fra afdelingen og det er væsentlig lavere den gennemsnitlige boligudgift for ejerboliger i området. Med den lave og også i sammenligning lave husleje, vil det selv efter renovering af afdelingen være mindre at bibeholde boliger til mindre bemidlede, som også præger beboersammensætningen i afdelingen i dag.

6 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 6 Bebyggelsens kvaliteter ARKITEKTUR OG OPFØRELSESTIDSPUNKT Opførelsesperioden sidst i 1950 erne til først i 60 erne tegner sig tydeligt i det arkitektoniske udtryk, som med sine røde teglfacader, røde tage og hvide vinduespartier er karakteristiske for godt dansk boligbyggeri bygget på håndværksmæssige traditioner. Facaderytmen er taktfast, ensartet og repeterer sig selv i en karakteristisk balance mellem murflade og vindueshuller. Vinduer fremstår som vippevinduer med rammer uden opsprodsninger, en lidt flad fremtoning, hvor tidens vinduer ellers ofte var sidehængte vinduer med synlig lodpost, hvilket gav et mere detaljeret facadeudtryk. Siden opførelsen er der sket ændringer i ernes udseende, de er blevet lukkede med glasinddækninger, som trods visse vejrmæssige fordele, i sin nuværende fremtræden, er noget fremmede for den tids arkitektur. Tegning: Udsnit af oprindelig facadetegning, hvor vinduerne er inddelt, hvilket giver et mere detaljeret facadeudtryk. FRIAREALER OG AKTIVITETSMULIGHEDER Mod nord, øst og syd er der relativt tætte busk og hegnsplantninger, som indrammer bebyggelsen og som sammen med et effektivt støjværn skærmer mod trafikken på motorvejen og Sundholmen. Grundens størrelse og bebyggelsesstrukturen har skabt store sammenhængende friarealer med bl.a. tennisbane og petanquebane. Generelt er arealerne ekstensivt udnyttet med interne stier, store velholdte græsflader og få rumdannende buskplantninger. Området er således velfungerende, men efterlader potentialer for både flere aktivitetsmuligheder og for beplantninger, som kan danne rum og rammer om et rekreativt og aktivt udeliv. BOLIGSOCIAL STATUS Afdeling 7 er en velfungerende afdeling med en god social balance, et godt naboskab og meget ringe fraflytning. Afdelingen har desuden en meget aktiv afdelingsbestyrelse, og med udspring fra det nye fælleshus, der ligger centralt i afdleingen er der blandt andet billardklub, lektiecafe mm. Aktiviteter som tilsammen skaber grundlag for beboernes trivsel, og er med til at gøre Engparken til et attraktivt bo-tilbud. Imidlertid er den arkitektoniske identitet stadig intakt, og danner et godt udgangspunkt for kommende facademæssige bearbejdninger.

7 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER Side 7 Byggeteknikken De udfordringer bebyggelsen står overfor er af bygningsfysisk karakter dels afhjælpning af byggetekniske problemer, som kan skabe bedre boligkomfort og mindre energiforbrug dels etablering af boliger med tilgængelighed, som kan skabe basis for, at alle kan bo i bebyggelsen, samtidig med, at det muliggør et botilbud som spænder fra de unge år til seniortilværelsen med eventuelle behov for hjælpemidler. OVERORDNEDE BYGNINGSDELE RESUMÉ Kærsgaard og Andersen A/S har for Sundby-Hvorup Boligselskab udført en tilstandsvurdering, som omfatter samtlige primære bygningsdele fordelt på: Klimaskærmen, dvs. tag, facader, vinduer/døre, fundamenter Våde rum, dvs. bad og køkken Installationer, dvs. vand, afløb, kloak Tekniske anlæg, dvs. varmesystem, ventilation og el Herudover er sekundære bygninger og friarealer gennemgået. Idet der henvises til den detaljerede rapport kan følgende konklusioner give et billede af den aktuelle vurdering: TAGE: Tagene er cementtegl oplagt ca. år Der er udhæng langs facader / gavle og der er Zink tagrender. Der er mindre problemer med brandsektionering i tagrum, der udbedres i form af brandtætning af gennemføringer og udførelse af brandkams erstatning i forbindelse med vinkelsmidte, hvor der er forskydninger i bygningskroppen. Isolering på lofter er rodet efter montører / service og bør reetableres. Loftlemme opfylder ikke lovkrav (brandkrav fra 1961) Der skal monteres godkendte loftlemme. FACADER: Der er generelt dårlige fuger i facader og gavle. Der er revner i forbindelse med tegloverliggere. Der er afskalninger fra sålbænke, flere er udskiftet. Der er massiv murværk og mange kuldebroer. Det anbefales at udføre ny formur ved fjernelse af den eksisterende, efterisolere og etablere ny formur. Dette løser kuldebroer og problemerne omkring overliggere og sålbænke. Der skal etableres nye er efter facaderenoveringen. Tegning: Snit i eksisterende bygning. Her ses tydeligt en række problemer som er typiske for denne type byggeri, med massivt murværk, manglende isolering, betonoverlæggere og manglende tagisolering. Billede: Nogle blokke er udført med massive betonoverlæggere, der virker som kraftige kuldebroer. Billede: Hvor der ikke er betonoverlægger, er tegloverlæggeren dårligt udført, hvilket bevirker tilbagevendende problemer med revner i murværket. Billede: De eksisterende trævinduer er meget slidt, og der er stort behov for udskiftning, både af hensyn til vedligehold, fugtproblemer og varmeisolering. Billede: De eksisterende lukkede er er slidt, og har et udtidssvarrende udtryk, der giver hele bebyggelsen et trist præg.

8 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER Side 8 KÆLDER /FUNDAMENT Der er kælder under bebyggelsen. Der er konstateret enkelte revner i fundamenter / puds. Revner opskæres og skruk puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der er afskalninger af puds på kældervægge under terræn forårsaget af fugtindtrængende. Der etableres omfangsdræn inkl. effektiv vandtætning og reetablering af terræn. Indvendige arbejder udføres efterfølgende under driften. UISOLERET TAG FASTE MURBINDERE ETAGEDÆK VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Vinduerne og terrassedøre er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Vinduerne lever heller ikke op til nutidens isoleringsevne. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. Vinduerne skiftes til nye højisolerende træ/alu vinduer, som kræver minimal vedligeholdelse. Indgangsdøre er udskiftet til træ/alu partier og med energirude. TRAPPEOPGANGE Værn / gelænder er nogle steder defekt og bør reetableres. Tagvinduer i trappeopgange skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren (brandventilation). Brandsikring af loftkonstruktionen opfylder ikke lovkrav. Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum. Der er en lang efterklangstiden, der kan nedsættes ved at udføre felter med akustikbelægning på underside af trappeløb, repoer samt evt. på loft / væglader BADEVÆRELSER r er løbende renoveret. Der er ingen anbefalinger til badeværelser på nuværende tidspunkt KØKKENER er er af varierende stand. De bliver løbende renoveret iht. Beboerønsker / over råderet. Der er ingen anbefalinger til køkkener på nuværende tidspunkt VARMEANLÆG Teknikrum renoveres i bygning 4, 5, 6 og 7, som øvrige teknikrum, med nye pumper og isolering. AFLØBS-INSTALLATIONER Afløbene fungerer tilfredsstillende. Der er ingen anbefalinger til afløbsinstallationerne på nuværende tidspunkt. KLOAKANLÆG Der er problemer med fugt gennem kælderydervægge. Ved at etablere omfangsdræn vil man få en minimering af fugtproblemer på kælderydervægge. BRUGSVANDSINSTALLATIONER Renovering af vandinstallationer i teknikrum, der ikke er renoveret på nuværende tidspunkt. Udskiftning af fordelerarrangement i skakte pga. tæring. Varmtvandsbeholder / Varmtvandsproduktion renoveres. VENTILATION Mange aftræk er ikke tilkoblet taghætter og skal reetableres. Der etableres udsugning fra køkken og bad i tilgængelighedsboliger. Der etableres grundudsugning ved alle boliger. EL-INSTALLATIONER Der er konstateret HFI/PHFI relæer i de besigtigede lejligheder. El-måler bør/skal flyttes til trappeopgang for aflæsning hvor der ikke er adgang til lejligheden Gruppetavler i opgang flyttes til lejligheder. Sikringstavlen bør ombygges med nye og flere sikringsgrupper. Stofomviklet ledninger bør udskiftes da de er en potentiel risiko for en brand. Gl. belysningsarmaturer i kælder bør udskiftes til nye lavenergiarmaturer. Gl kraftinstallationer i kælder bør udskiftes. FRIAREALER, TERRÆN OG TILGÆNGELIGHED Gårdrum er udlagt med flise- og græsarealer. Belysning af udearealer foregår ved dels belysning opsat på bygningerne og lygter på stander i terræn. Det foreslås at udføre genopretning på belagte arealer samt etablere kriminalpræventiv belysning. I tilstandsrapporten er endvidere angivet overslagspriser for udbedring af de enkelte poster. MASSIV MURSTYKKE UISOLERET SOKKEL Tegning: Principsnit, der viser nogle af den eksisterende konstruktions udfordringer. Manglende isolering og mange kuldebroer giver dårligt indeklima og høje varmeudgifter.

9 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 9 Renovering i et bæredygtigt perspektiv Gennem den planlagte renovering, er det visionen, at sikre, at Engparken klargøres til nutidens og fremtidens bygningsfysiske krav, og at sikre, at boligkvaliteterne i bebyggelsen fastholdes til glæde for nuværende og kommende beboere, og at dette skal ske i et bæredygtigt perspektiv. Bebyggelsen er med sin bynære placering og offentlig forsyning og infrastruktur bæredygtig set i det store perspektiv, men set i bygningsskala og med nutidens briller er bæredygtigheden mere begrænset. Energioptimering af bebyggelsen er en væsentlig del af de bæredygtighedstiltag, som renoveringen muliggør. Fjernelse af formuren, med de kuldebro problemer den rummer, baner vej for isolering til dagens standard, og nye super isolerende vinduer med tætte fuger vil nedsætte energiforbruget til opvarmning, samtidig med at indeklimaet forbedres væsentligt og boligkomforten øges. Og tilvejebringelse af tilgængelighedsboliger er et andet vigtigt bæredygtighedstiltag, som med en social vinkel medvirker til diversitet og inklusion. Med afdeling 7s traditionelle og kendetegnende arkitektoniske udtryk, skal den kommende renovering basere sig på respekt for den nuværende enkle kvalitet, der netop kendetegner afdelingen. Det gælder særligt facaderenoveringen, der er strengt nødvendig i forbindelse med at gøre op med voldsomme problematikker forbundet med den dårlige klimaskærm og de opsatte forsatsvægge, det gælder særligt kludebroer og skimmelvækst. Den oprindelige afd. 1 Hjørringvej 37-39, som var Sundby-Hvorups første afdeling, er tidligere byfornyet i 1993, med stor respekt for den oprindelige stil og arkitektur. Vi anser den gamle afd. 1, som værende en del af Sundby-Hvorups arveguld, den er en kulturhistorisk perle, dansk kulturhistorie i levende live. Denne del af afdelingen bevarer vi som den er i dag. Resten af afdelingen facadeisoleres, hvor en hel udskiftning af murværket er nødvendig. Ydermuren tages ned, der efterisoleres og de mursten, der kan genbruges, anvendes til den nye mur, der opføres længere ude. Dette løser kuldebroer og problemerne omkring overliggere og sålbænke - samtidig med at de røde murstensfacader, der netop er så kendetegnende for afdelingen, bibeholdes. Med genanvendelse af de eksisterende sten, bliver der samtidig tale om en mere bæredygtig og billigere renovering STRATEGI FOR UDSKIFTNING AF FACADE EFTERISOLERET HULRUM EFTERISOLERET SOKKEL Tegning: Principsnit, der viser de fremtidige forhold efter en facadeudskiftning. Effektiv efterisolering og nye konstruktioner uden kuldebroer medfører et godt indeklima og lave varmeudgifter. Tegning: Den eksisterende mur, med massiv murvær, massive teglbindere og ingen sokkelisolering. Tegning: Den eksisterende ydemur fjernes, men indervæggen bliver stående. Derved kan facaderenoveringen udføres med minimal genhusning, fordi facaden ikke bliver fjernet helt, og beboerne derfor kan blive boende gennem en stor del af renoveringen. Tegning: Der opsættes ny ydervæg, med isoleringslag der tilvare nutidige standarder. Derved inddækkes også alle de eksisterende problemer med kuldebroer, ved at huset påføres en ny klimaskærm. Billede: Billede af Hjørringvej 37-39, som i dag er en del af Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 7. Denne del af bevares som den er i dag.

10 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 10 Arkitekturen RENOVERING I RESPEKT FOR DEN EKSISTE- RENDE ARKITEKTUR Visionen omfatter også bebyggelsens fremtræden og en respekt for de arkitektoniske kvaliteter, bebyggelsen rummer. Opførelsen af nyt muret alment boligbyggeri forsvandt næsten med montagebyggeriets fremmarch i 1960 erne og efterfølgende. Afdeling 7 er således en af de seneste eksponenter for håndværksbaseret boligbyggeri i Danmark og har derved sin egen plads i dansk arkitekturhistorie. Efter facaderenoveringen skal der ligeledes etableres nye er. Størstedelen heraf er lukkede er, der kan åbnes. Hermed er det muligt for beboerne at opholde sig på erne og kunne nyde Billede: Visualisering af facaden efter renovering, med åbne og lukkede er. naturen uden at være generet af støj fra motorvejen. Samtidig er der stadig mulighed for at kunne åbne og nyde en åben, hvis det ønskes. Disse lukkede er er meget højt værdsat af vores beboere, de giver en frihed som beboerne ønsker bibeholdt. Beboernes nye private uderum. Derfor bør afsættet for en kommende facaderenovering basere sig på respekt for den enkle kvalitet, som findes i dag, med ny facade i tegl og med nye vinduer hvide som i dag men evt. med en bearbejdning, som skaber lidt mere udtryksfuld detaljering. Samtidig vil indgangspartierne i de opgange, hvor der skabes tilgængelighed skulle ændres i forbindelse med etablering af indvendig elevator, hvilket skaber mulighed for en arkitektonisk bearbejdning, som tilfører nye kvaliteter, og som i øvrigt kan danne forbillede for en bearbejdning af de øvrige indgangspartier, så ankomstkvaliteten ved opgangene øges. Billede: Den eksisterende facade.

11 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 11 Etableringen af nye er giver desuden anledning til en arkitektonisk bearbejdning, som kan bringe dem i overensstemmelse med den øvrige arkitektur, og som tilfører kvalitet til den samlede bygningsæstetik. Visualiseringerne af facaden viser, hvordan det fremtidige udtryk kan tegne sig, med pudsede brystninger og med glasinddækninger i spinkle hvide alu-profiler et udtryk som kan genfindes i den tids arkitektur men opgraderet og fortolket med nutidens muligheder. Samlet set fastholdes således den ydre arkitektoniske fremtræden med visse forbedringer i detaljen og i en samlet fysisk tilstand, som gør bebyggelsen klar til at modstå fremtidens krav. Billede: Visualisering af forslag til nye er med pudsede brystninger og med glasinddækninger i spinkle hvide alu-profiler

12 Side 12 Tilgængelighedsboliger HJØRRINGVEJ UTTRUPVEJ SUNDSHOLMEN 7 Opgang med ny elevator MOTORVEJ E45 De nye boliger, der tilføres Engparken består af tilgængelighedsboliger, som etableres i hhv. blok 1, Abildgårdsvej og blok 4, Abildgårdsvej I alt 135 lejligheder. Karakteristisk for disse opgange er, at der er 3 lejligheder pr. etage, som hermed giver bedre udnyttelse af de nye elevatorer. Ombygning til tilgængelighed medfører ændringer i de enkelte lejligheder. Elevatoren tager arealer fra nogle af lejlighederne, andel af fællesarealer øges samtidig en smule, og nogle lejligheder reduceres i værelses antal, fra f.eks.3 til 2-værelse for at sikre, at boligen bliver attraktiv og velindrettet efter tilgængelighedsombygningen. Bortset fra de begrænsede arealændringer som etablering af elevator medfører, fastholdes alle boliger indenfor gældende lejlighedsskel. Arbejdet med nyindretning af de enkelte lejligheder viser, at det kan lade sig gøre på en både hensigtsmæssig og attraktiv måde for stueplan og normaletager, For taglejlighederne gælder imidlertid, at de med skråvægge og tagvinduer kan opleves klemte. Efter tilgængelighedsombygning forstærkes dette indtryk noget. Det kan derfor overvejes at etablere kviste, som i et vist omfang vil medvirke til at skabe luft og rumlighed. I visse af de viste planforslag er et værelse inddraget i stuen således, at der kan møbleres rummeligt i både opholds- og spise afdeling. Dette kan ske ved at fjerne den eksisterende skillevæg mellem stue og værelse, mens hovedparten af væg mod entré bibeholdes. Herved fastholdes mulighed for senere etablering af let skillevæg, hvis krav til antallet af værelser overstiger ønsket om rummelighed. Spisepladsen vil da skulle etableres i opholdsstuen. Blok 1 Abildgårdsvej Ny lejlighedssammensætning: 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger 33 3 værelses boliger 38 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 75 Elevatorer 5 Tilgængelighedsboliger 75 Blok 4 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 32 3 værelses boliger 28 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Elevatorer 4 Tilgængelighedsboliger 60 Tilgængelighedsboliger ialt 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger: 85 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 I ALT 135 ELEVATORER 9

13 Side 13 Nye boligtyper EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Blok 1 Abildgårdsvej Lejlighedstype Placering Antal r Eksisterende areal E1 Blok m 2 E2 Blok m 2 E3 Blok m 2 E4 Blok m 2 Lejlighedstype Placering Antal r Fremtidig areal 1 Blok m 2 2 Blok m 2 3 Blok m 2 4 Blok m 2 Ny lejlighedssammensætning: 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger 33 3 værelses boliger 38 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 E5 Blok m 2 E6 Blok m 2 E7 Blok m 2 E8 Blok m 2 E9 Blok m 2 E10 Blok m 2 E11 Blok m 2 E12 Blok m 2 E13 Blok m 2 E14 Blok m 2 E15 Blok m 2 E16 Blok m 2 E17 Blok m 2 E18 Blok m 2 E19 Blok m 2 E20 Blok m 2 E21 Blok m 2 E22 Blok m 2 Legligheder ialt Blok m 2 6 Blok m 2 7 Blok m 2 8 Blok m 2 9 Blok m 2 10 Blok m 2 11 Blok m 2 12 Blok m 2 13 Blok m 2 14 Blok m 2 15 Blok m 2 16 Blok m 2 17 Blok m 2 18 Blok m 2 19 Blok m 2 20 Blok m 2 21 Blok m 2 22 Blok m 2 Legligheder ialt 135 Boliger i alt 75 Elevatorer 5 Tilgængelighedsboliger 75 Blok 4 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 32 3 værelses boliger 28 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Elevatorer 4 Tilgængelighedsboliger 60 Tilgængelighedsboliger ialt 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger: 85 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 I ALT 135 ELEVATORER 9

14 Side 14 Blok 1 - Stueetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21, 23, 25 OG 27 STUEETAGEN En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 81m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 83m 2 Ny åben TYPE 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E3 (TH) Antal: 5 r: 4 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 3 (TH) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 86m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 1 TYPE 3 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

15 Side 15 Blok 1 - Etageplan GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21, 23, 25 OG SAL En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 81m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 83m 2 Ny åben TYPE 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E4 (TH) Antal: 15 r: 4 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 4 (TH) Antal: 15 r: 2 Størrelse: 89m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 1 TYPE 4 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

16 Side 16 Blok 1 - Etageplan GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 29 STUEN - 3. SAL (STUEN TIL HØJRE SOM OPGANG 21-27) En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E5 (TV) Antal: 4 r: 5 Størrelse: 122m 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E4 (TH) Antal: 15 r: 4 Størrelse: 93m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 5 (TV) Antal: 4 r: 4 Størrelse: 124m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 4 (TH) Antal: 15 r: 2 Størrelse: 89m 2 / Ophold Ny åben TYPE 2 / Alrum /Stue / Alrum Elevator TYPE 5 TYPE 4 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

17 Side 17 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21 (23+27) 4. SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E6 (TV) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 71m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype E8 (TH) Antal: 2 r: 3 Størrelse: 77m 2 Lejlighedstype 6 (TV) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 73m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 Lejlighedstype 8 (TH) Antal: 2 r: 2 Størrelse: 72m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 6 TYPE 8 Nyt vindue Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

18 Side 18 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 25 (23+27) 4. SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E9 (TV) Antal: 1 r: 2 Størrelse: 70m 2 Lejlighedstype 9 (TV) Antal: 1 r: 2 Størrelse: 72m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 / Alrum /Stue Lejlighedstype E10 (TH) Antal: 3 r: 4 Størrelse: 82m 2 Lejlighedstype 10 (TH) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 76m 2 Elevator TYPE 9 TYPE 10 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

19 Side 19 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E11 (TV) Antal: 1 r: 4 Størrelse: 91m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype E10 (TH) Antal: 3 r: 4 Størrelse: 82m 2 Lejlighedstype 11 (TV) Antal: 1 r: 3 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 Lejlighedstype 10 (TH) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 76m 2 Nyt vindue / Alrum /Stue Elevator TYPE 11 TYPE 10 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

20 Side 20 Blok 4 - Stueetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 42 OG 46 STUEETAGEN En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 13 Ny åben Lejlighedstype E12 (TV) Antal: 2 r: 4 Størrelse: 97m 2 Lejlighedstype 12 (TV) Antal: 2 r: 3 Størrelse: 90m 2 Lejlighedstype E13 (MF) Antal: 8 r: 1 Størrelse: 38m 2 Lejlighedstype 13 (MF) Antal: 8 r: 2 Størrelse: 42m 2 / Alrum /Stue Lejlighedstype E14 (TH) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 74m 2 Lejlighedstype 14 (TH) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 76m 2 Ny åben Elevator TYPE 12 TYPE 14 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 BYGGEPROGRAM PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Notat. Status og potentialer Totalværdivurderingen er opdelt i følgende bæredygtigheds parametre:

Notat. Status og potentialer Totalværdivurderingen er opdelt i følgende bæredygtigheds parametre: Notat Side: 1 af 6 Dato: 2013-01-17 Sag nr.: 2012.322 Kildeparken - Bæredygtighedsplan Emne Afdækning af status og potentialer Fase Udarbejdet af LMR/BCL Kopi Indledning Nærværende notat er konklusionen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere