ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014"

Transkript

1 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN

2 INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER 6 Byggeteknikken 6 3. VISIONER FOR OMRÅDET 9 Renovering i et bæredygtigt perspektiv 9 Arkitekturen NYE BOLIGER 12 Tilgængelighedsboliger 12 Nye boligtyper 13 Lejlighedsplaner UDEAREALER 26 FORORD Udarbejdelse af tilstandsrapport og helhedsplan er opstartet på baggrund af flereårigt problem med fugt og skimmel i bl.a. gavllejligheder (forsøgt udbedret med varmvægge, uden held), og på baggrund af 360 graders undersøgelse, hvor der er massive tilkendegivelser omkring fugt og kulde/træk i boligerne. Derudover er der store foranstående investeringer i bl.a. nye vinduer og vedligeholdelse af facader. Investeringer der gerne skal bruges optimalt og fremtidssikre afdelingen. Sideløbende er der igangsat en energihandlingsplan med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne plan skal afdække energitekniske problemer / løsninger som kan indarbejdes i et kommende renoveringsprojekt. en er udarbejdet for at synliggøre mulighederne for at tilvejebringe tilgængelighedsboliger i en del af bebyggelsen. Samtidig beskrives bebyggelsens arkitektoniske udgangspunkt, kvaliteter og udfordringer, som sammen med løsningsforslag på de nævnte områder skal skabe et samlet overblik over den indsats, der vurderes nødvendig for at fastholde afdelingen som et attraktivt bo-tilbud og fremtidssikre bebyggelsens fysiske tilstand.

3 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 3 Beliggenheden Sundby- Hvorup Boligselskabs afdeling 7 Engparken er beliggende i Nørresundby, der ligger nord for Aalborg og Limfjorden. Engparken er en velbeliggende bebyggelse i Nørresundbys østlige del med god infrastruktur, nem adgang til offentlige transportmuligheder og med en umiddelbar nærhed for tilkørsel til motorvej E45. Motorvejen afgrænser området mod øst, men med meget begrænsede støjgener for bebyggelsen. Bebyggelsen er desuden beliggende med kort afstand til institutioner, skole, butikker og svømmehal og nem og hurtig adgang til centrum af Nørresundby såvel som Aalborg. OMRÅDEANALYSE I Nørresundby bor der i alt bor og der har være en positiv befolkningsudvikling over den sidste årrække. Samtidig bor der personer i skoledistriktet Nr. Uttrup Skole, hvor afdeling 7 er beliggende. Indenfor en afstand på 1 km fra afdelingen er der et fint udvalg af indkøbsmuligheder, skoler og institutioner samt sundhedstilbud BLOKKE OG LEJLIGHEDER Bebyggelsen består af i alt 7 boligblokke i 4 etager + delvis udnyttet tagetage udformet dels som stokke, dels som vinkelbygninger og med den nordvestligste blok som en åben U-formet blok. Der er i alt 555 lejligheder, der fordeler sig på 1, 2, 3, 4 og 5 værelses boliger med hovedvægt på den 3- værelses boligtype (se i øvrigt opgørelse over fordeling på blokke på omstående sider). I er der etableret 22 nye tagboliger (hvor der før var tagværelser / pulterrum) i gl. Kongevej 75-77, Uttrupvej 2-6 og samt Uttrupvej 8 18 og 57. Disse boliger er etableret for egne midler / lån uden støtte. I tilknytning til en række af blokkene er der opført garager ligeledes i røde tegl, som forstærker bebyggelsens homogene udtryk. Desuden er der i 2008 opført nyt fælleshus, med stort festlokale, industrikøkken og fællesvaskeri NØRRESUNDBY CENTRUM MOTORVEJ E45 SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 Afdeling 7 ligger delvist i Aalborg Kommunes vækstakse, hvilket er det område af Aalborg og Nørresundby, kommunen har særligt fokus på i forhold til udvikling. Samtidig er der i kommuneplanen fokus på, at erhvervsvirksomhederne skal danne rammen om Nr. Uttrups fremtidige udvikling det alt imens at bydelens rolle som bosted skal bevares, bomiljøet omkring de befærdede veje skal forbedres og den fysiske sammenhæng mellem boligområderne og rekreative arealer ved fjorden forbedres. Opsummerende er afdeling 7, med den nuværende og for fremtiden planlagte udvikling, således et godt sted at udvikle. AALBORG CENTRUM

4 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 4 Boligsammensætning SUNDSHOLMEN Blok 1 Abildgårdsvej værelses boliger 25 2 værelses boliger 3 3 værelses boliger 21 4 værelses boliger 22 5 værelses boliger 4 Boliger i alt 75 Blok 5 Abildgårdsvej og Uttrupvej værelses boliger 2 (1 uden eget køkken) 2 værelses boliger 42 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 12 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 102 HJØRRINGVEJ 4 5 UTTRUPVEJ 6 7 MOTORVEJ E45 Blok 2 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 12 3 værelses boliger 34 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 50 Blok 3 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 12 3 værelses boliger 34 4 værelses boliger erhverv 5 værelses boliger 0 Boliger i alt erhverv Blok 6 Uttrupvej værelses boliger 0 2 værelses boliger: 31 3 værelses boliger 54 4 værelses boliger 7 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 92 Blok 7 Abildgårdsvej og Uttrupvej værelses boliger 0 2 værelses boliger: 38 3 værelses boliger 50 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 4 Boliger i alt Blok 4 Abildgårdsvej og Gl. Kongevej værelses boliger 20 2 værelses boliger 8 3 værelses boliger 44 4 værelses boliger 23 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Boliger ialt 1 værelses boliger 47 2 værelses boliger: værelses boliger værelses boliger erhverv 5 værelses boliger 8 BOLIGER I ALT erhverv

5 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 5 Områdets beboere BEBOERNES TILFREDSHED Den generelle tilfredshed med at bo i afdeling 7 er høj, og generelt gælder det, at jo ældre beboerne er, jo mere tilfredse er de med at bo i afdelingen. Beboerne føler ligeledes et godt tilhørsforhold til boligområdet, de føler sig meget trygge i bydelen og oplever, at afdelingen har et godt ry. Generelt er der hos beboerne en utilfredshed med renholdelse/vedligeholdelse af bygningerne, parkeringsforholdene for både biler og cykler samt støj fra trafik, erhverv og børns leg mv. Derudover er beboerne meget utilfredse med de ældrevenlige forhold, både i bygningen og boligen. I afdelingen er der problemer med kriminalitet mange har været udsat for tyveri, hærværk eller indbrud. Ved den afholdte workshop, hvor afdeling 7s beboere var inviteret, kom det frem, at beboere generelt, i forbindelse med fremtidig indsatser i afdelingen, prioriterer nye vinduer højest. Herefter følger flere og/eller bedre parkeringspladser til såvel biler, cykler som knallerter; bedre lydisolering samt isolering af ydervægge samt et ønske om nye døre (hoved-/entré-/rumdøre). Som femte prioritet gælder det nye radiatorer. Videre følger bedre opholdsrum i udearealerne, gerne overdækket med borde, bænke og grill. På ottendepladsen er et ønske om elevatorer. Herefter følger en række af ønsker relateret til udendørsområderne. Det gælder skur eller tag til elscooter, med mulighed for parkering og opladning samt cykler; flere farver i de fælles grønne områder med beplantning af blomster, buske samt frugttræer. Herefter følger etablering af nye/flere garager eller carporte samt ønsker om bedre aktivitets-/legemuligheder for teenagere og unge, f.eks. multibane, klatrevæg og/eller skateboardbane. Derefter følger et ønske om tv-stik, internet og el (og i den forbindelse nye el-installationer og ens stikkontakter) i alle rum; renovering af ydervægge, involverende fugning af væggene. Slutteligt findes et ønske om nye skabe, generelt bedre vedligehold af udearealerne, etablering af legepladser for børn samt bedre område- og gadebelysning (evt. i form af LED-lys). PARSELHUSE GRØNT OMRÅDE HJØRRINGVEJ ENGPARKEN BEBOERSAMMENSÆTNING (KÅS OG CAMEO) Indenfor en radius på 1 km fra afdelingen bor hovedparten i en ejerbolig, enkelte huse og villaer af forskellige størrelser. Den gennemsnitlige husleje er i nogle dele af området over landsgennemsnittes, mens den for andre er her under. I dele af området er den gennemsnitlige alder 40 år eller derover og i andre er den år. Samtidig er der generelt flere end landsgennemsnittet, der har børn. I afdelingen er der en stor andel af enlige uden børn sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune og par med børn udgør kun en meget lille andel af beboerne. Der er i afdeling 7 en mindre andel af beboere, som er en del af arbejdsstyrken sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune og en større del af de offentligt forsørgede i afdelingen er på kontanthjælp. Desuden er der, sammenlignet med hele Aalborg kommune, kun få beboere med en høj indkomst. E45 INDUSTRI LIMFJORDEN Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 7 var på 428 kr. pr. m2/år i Det er lavere end den gennemsnitlige husleje for de almene lejemål indenfor en afstand på 1 km fra afdelingen og det er væsentlig lavere den gennemsnitlige boligudgift for ejerboliger i området. Med den lave og også i sammenligning lave husleje, vil det selv efter renovering af afdelingen være mindre at bibeholde boliger til mindre bemidlede, som også præger beboersammensætningen i afdelingen i dag.

6 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 6 Bebyggelsens kvaliteter ARKITEKTUR OG OPFØRELSESTIDSPUNKT Opførelsesperioden sidst i 1950 erne til først i 60 erne tegner sig tydeligt i det arkitektoniske udtryk, som med sine røde teglfacader, røde tage og hvide vinduespartier er karakteristiske for godt dansk boligbyggeri bygget på håndværksmæssige traditioner. Facaderytmen er taktfast, ensartet og repeterer sig selv i en karakteristisk balance mellem murflade og vindueshuller. Vinduer fremstår som vippevinduer med rammer uden opsprodsninger, en lidt flad fremtoning, hvor tidens vinduer ellers ofte var sidehængte vinduer med synlig lodpost, hvilket gav et mere detaljeret facadeudtryk. Siden opførelsen er der sket ændringer i ernes udseende, de er blevet lukkede med glasinddækninger, som trods visse vejrmæssige fordele, i sin nuværende fremtræden, er noget fremmede for den tids arkitektur. Tegning: Udsnit af oprindelig facadetegning, hvor vinduerne er inddelt, hvilket giver et mere detaljeret facadeudtryk. FRIAREALER OG AKTIVITETSMULIGHEDER Mod nord, øst og syd er der relativt tætte busk og hegnsplantninger, som indrammer bebyggelsen og som sammen med et effektivt støjværn skærmer mod trafikken på motorvejen og Sundholmen. Grundens størrelse og bebyggelsesstrukturen har skabt store sammenhængende friarealer med bl.a. tennisbane og petanquebane. Generelt er arealerne ekstensivt udnyttet med interne stier, store velholdte græsflader og få rumdannende buskplantninger. Området er således velfungerende, men efterlader potentialer for både flere aktivitetsmuligheder og for beplantninger, som kan danne rum og rammer om et rekreativt og aktivt udeliv. BOLIGSOCIAL STATUS Afdeling 7 er en velfungerende afdeling med en god social balance, et godt naboskab og meget ringe fraflytning. Afdelingen har desuden en meget aktiv afdelingsbestyrelse, og med udspring fra det nye fælleshus, der ligger centralt i afdleingen er der blandt andet billardklub, lektiecafe mm. Aktiviteter som tilsammen skaber grundlag for beboernes trivsel, og er med til at gøre Engparken til et attraktivt bo-tilbud. Imidlertid er den arkitektoniske identitet stadig intakt, og danner et godt udgangspunkt for kommende facademæssige bearbejdninger.

7 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER Side 7 Byggeteknikken De udfordringer bebyggelsen står overfor er af bygningsfysisk karakter dels afhjælpning af byggetekniske problemer, som kan skabe bedre boligkomfort og mindre energiforbrug dels etablering af boliger med tilgængelighed, som kan skabe basis for, at alle kan bo i bebyggelsen, samtidig med, at det muliggør et botilbud som spænder fra de unge år til seniortilværelsen med eventuelle behov for hjælpemidler. OVERORDNEDE BYGNINGSDELE RESUMÉ Kærsgaard og Andersen A/S har for Sundby-Hvorup Boligselskab udført en tilstandsvurdering, som omfatter samtlige primære bygningsdele fordelt på: Klimaskærmen, dvs. tag, facader, vinduer/døre, fundamenter Våde rum, dvs. bad og køkken Installationer, dvs. vand, afløb, kloak Tekniske anlæg, dvs. varmesystem, ventilation og el Herudover er sekundære bygninger og friarealer gennemgået. Idet der henvises til den detaljerede rapport kan følgende konklusioner give et billede af den aktuelle vurdering: TAGE: Tagene er cementtegl oplagt ca. år Der er udhæng langs facader / gavle og der er Zink tagrender. Der er mindre problemer med brandsektionering i tagrum, der udbedres i form af brandtætning af gennemføringer og udførelse af brandkams erstatning i forbindelse med vinkelsmidte, hvor der er forskydninger i bygningskroppen. Isolering på lofter er rodet efter montører / service og bør reetableres. Loftlemme opfylder ikke lovkrav (brandkrav fra 1961) Der skal monteres godkendte loftlemme. FACADER: Der er generelt dårlige fuger i facader og gavle. Der er revner i forbindelse med tegloverliggere. Der er afskalninger fra sålbænke, flere er udskiftet. Der er massiv murværk og mange kuldebroer. Det anbefales at udføre ny formur ved fjernelse af den eksisterende, efterisolere og etablere ny formur. Dette løser kuldebroer og problemerne omkring overliggere og sålbænke. Der skal etableres nye er efter facaderenoveringen. Tegning: Snit i eksisterende bygning. Her ses tydeligt en række problemer som er typiske for denne type byggeri, med massivt murværk, manglende isolering, betonoverlæggere og manglende tagisolering. Billede: Nogle blokke er udført med massive betonoverlæggere, der virker som kraftige kuldebroer. Billede: Hvor der ikke er betonoverlægger, er tegloverlæggeren dårligt udført, hvilket bevirker tilbagevendende problemer med revner i murværket. Billede: De eksisterende trævinduer er meget slidt, og der er stort behov for udskiftning, både af hensyn til vedligehold, fugtproblemer og varmeisolering. Billede: De eksisterende lukkede er er slidt, og har et udtidssvarrende udtryk, der giver hele bebyggelsen et trist præg.

8 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER Side 8 KÆLDER /FUNDAMENT Der er kælder under bebyggelsen. Der er konstateret enkelte revner i fundamenter / puds. Revner opskæres og skruk puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der er afskalninger af puds på kældervægge under terræn forårsaget af fugtindtrængende. Der etableres omfangsdræn inkl. effektiv vandtætning og reetablering af terræn. Indvendige arbejder udføres efterfølgende under driften. UISOLERET TAG FASTE MURBINDERE ETAGEDÆK VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Vinduerne og terrassedøre er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Vinduerne lever heller ikke op til nutidens isoleringsevne. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. Vinduerne skiftes til nye højisolerende træ/alu vinduer, som kræver minimal vedligeholdelse. Indgangsdøre er udskiftet til træ/alu partier og med energirude. TRAPPEOPGANGE Værn / gelænder er nogle steder defekt og bør reetableres. Tagvinduer i trappeopgange skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren (brandventilation). Brandsikring af loftkonstruktionen opfylder ikke lovkrav. Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum. Der er en lang efterklangstiden, der kan nedsættes ved at udføre felter med akustikbelægning på underside af trappeløb, repoer samt evt. på loft / væglader BADEVÆRELSER r er løbende renoveret. Der er ingen anbefalinger til badeværelser på nuværende tidspunkt KØKKENER er er af varierende stand. De bliver løbende renoveret iht. Beboerønsker / over råderet. Der er ingen anbefalinger til køkkener på nuværende tidspunkt VARMEANLÆG Teknikrum renoveres i bygning 4, 5, 6 og 7, som øvrige teknikrum, med nye pumper og isolering. AFLØBS-INSTALLATIONER Afløbene fungerer tilfredsstillende. Der er ingen anbefalinger til afløbsinstallationerne på nuværende tidspunkt. KLOAKANLÆG Der er problemer med fugt gennem kælderydervægge. Ved at etablere omfangsdræn vil man få en minimering af fugtproblemer på kælderydervægge. BRUGSVANDSINSTALLATIONER Renovering af vandinstallationer i teknikrum, der ikke er renoveret på nuværende tidspunkt. Udskiftning af fordelerarrangement i skakte pga. tæring. Varmtvandsbeholder / Varmtvandsproduktion renoveres. VENTILATION Mange aftræk er ikke tilkoblet taghætter og skal reetableres. Der etableres udsugning fra køkken og bad i tilgængelighedsboliger. Der etableres grundudsugning ved alle boliger. EL-INSTALLATIONER Der er konstateret HFI/PHFI relæer i de besigtigede lejligheder. El-måler bør/skal flyttes til trappeopgang for aflæsning hvor der ikke er adgang til lejligheden Gruppetavler i opgang flyttes til lejligheder. Sikringstavlen bør ombygges med nye og flere sikringsgrupper. Stofomviklet ledninger bør udskiftes da de er en potentiel risiko for en brand. Gl. belysningsarmaturer i kælder bør udskiftes til nye lavenergiarmaturer. Gl kraftinstallationer i kælder bør udskiftes. FRIAREALER, TERRÆN OG TILGÆNGELIGHED Gårdrum er udlagt med flise- og græsarealer. Belysning af udearealer foregår ved dels belysning opsat på bygningerne og lygter på stander i terræn. Det foreslås at udføre genopretning på belagte arealer samt etablere kriminalpræventiv belysning. I tilstandsrapporten er endvidere angivet overslagspriser for udbedring af de enkelte poster. MASSIV MURSTYKKE UISOLERET SOKKEL Tegning: Principsnit, der viser nogle af den eksisterende konstruktions udfordringer. Manglende isolering og mange kuldebroer giver dårligt indeklima og høje varmeudgifter.

9 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 9 Renovering i et bæredygtigt perspektiv Gennem den planlagte renovering, er det visionen, at sikre, at Engparken klargøres til nutidens og fremtidens bygningsfysiske krav, og at sikre, at boligkvaliteterne i bebyggelsen fastholdes til glæde for nuværende og kommende beboere, og at dette skal ske i et bæredygtigt perspektiv. Bebyggelsen er med sin bynære placering og offentlig forsyning og infrastruktur bæredygtig set i det store perspektiv, men set i bygningsskala og med nutidens briller er bæredygtigheden mere begrænset. Energioptimering af bebyggelsen er en væsentlig del af de bæredygtighedstiltag, som renoveringen muliggør. Fjernelse af formuren, med de kuldebro problemer den rummer, baner vej for isolering til dagens standard, og nye super isolerende vinduer med tætte fuger vil nedsætte energiforbruget til opvarmning, samtidig med at indeklimaet forbedres væsentligt og boligkomforten øges. Og tilvejebringelse af tilgængelighedsboliger er et andet vigtigt bæredygtighedstiltag, som med en social vinkel medvirker til diversitet og inklusion. Med afdeling 7s traditionelle og kendetegnende arkitektoniske udtryk, skal den kommende renovering basere sig på respekt for den nuværende enkle kvalitet, der netop kendetegner afdelingen. Det gælder særligt facaderenoveringen, der er strengt nødvendig i forbindelse med at gøre op med voldsomme problematikker forbundet med den dårlige klimaskærm og de opsatte forsatsvægge, det gælder særligt kludebroer og skimmelvækst. Den oprindelige afd. 1 Hjørringvej 37-39, som var Sundby-Hvorups første afdeling, er tidligere byfornyet i 1993, med stor respekt for den oprindelige stil og arkitektur. Vi anser den gamle afd. 1, som værende en del af Sundby-Hvorups arveguld, den er en kulturhistorisk perle, dansk kulturhistorie i levende live. Denne del af afdelingen bevarer vi som den er i dag. Resten af afdelingen facadeisoleres, hvor en hel udskiftning af murværket er nødvendig. Ydermuren tages ned, der efterisoleres og de mursten, der kan genbruges, anvendes til den nye mur, der opføres længere ude. Dette løser kuldebroer og problemerne omkring overliggere og sålbænke - samtidig med at de røde murstensfacader, der netop er så kendetegnende for afdelingen, bibeholdes. Med genanvendelse af de eksisterende sten, bliver der samtidig tale om en mere bæredygtig og billigere renovering STRATEGI FOR UDSKIFTNING AF FACADE EFTERISOLERET HULRUM EFTERISOLERET SOKKEL Tegning: Principsnit, der viser de fremtidige forhold efter en facadeudskiftning. Effektiv efterisolering og nye konstruktioner uden kuldebroer medfører et godt indeklima og lave varmeudgifter. Tegning: Den eksisterende mur, med massiv murvær, massive teglbindere og ingen sokkelisolering. Tegning: Den eksisterende ydemur fjernes, men indervæggen bliver stående. Derved kan facaderenoveringen udføres med minimal genhusning, fordi facaden ikke bliver fjernet helt, og beboerne derfor kan blive boende gennem en stor del af renoveringen. Tegning: Der opsættes ny ydervæg, med isoleringslag der tilvare nutidige standarder. Derved inddækkes også alle de eksisterende problemer med kuldebroer, ved at huset påføres en ny klimaskærm. Billede: Billede af Hjørringvej 37-39, som i dag er en del af Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 7. Denne del af bevares som den er i dag.

10 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 10 Arkitekturen RENOVERING I RESPEKT FOR DEN EKSISTE- RENDE ARKITEKTUR Visionen omfatter også bebyggelsens fremtræden og en respekt for de arkitektoniske kvaliteter, bebyggelsen rummer. Opførelsen af nyt muret alment boligbyggeri forsvandt næsten med montagebyggeriets fremmarch i 1960 erne og efterfølgende. Afdeling 7 er således en af de seneste eksponenter for håndværksbaseret boligbyggeri i Danmark og har derved sin egen plads i dansk arkitekturhistorie. Efter facaderenoveringen skal der ligeledes etableres nye er. Størstedelen heraf er lukkede er, der kan åbnes. Hermed er det muligt for beboerne at opholde sig på erne og kunne nyde Billede: Visualisering af facaden efter renovering, med åbne og lukkede er. naturen uden at være generet af støj fra motorvejen. Samtidig er der stadig mulighed for at kunne åbne og nyde en åben, hvis det ønskes. Disse lukkede er er meget højt værdsat af vores beboere, de giver en frihed som beboerne ønsker bibeholdt. Beboernes nye private uderum. Derfor bør afsættet for en kommende facaderenovering basere sig på respekt for den enkle kvalitet, som findes i dag, med ny facade i tegl og med nye vinduer hvide som i dag men evt. med en bearbejdning, som skaber lidt mere udtryksfuld detaljering. Samtidig vil indgangspartierne i de opgange, hvor der skabes tilgængelighed skulle ændres i forbindelse med etablering af indvendig elevator, hvilket skaber mulighed for en arkitektonisk bearbejdning, som tilfører nye kvaliteter, og som i øvrigt kan danne forbillede for en bearbejdning af de øvrige indgangspartier, så ankomstkvaliteten ved opgangene øges. Billede: Den eksisterende facade.

11 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 11 Etableringen af nye er giver desuden anledning til en arkitektonisk bearbejdning, som kan bringe dem i overensstemmelse med den øvrige arkitektur, og som tilfører kvalitet til den samlede bygningsæstetik. Visualiseringerne af facaden viser, hvordan det fremtidige udtryk kan tegne sig, med pudsede brystninger og med glasinddækninger i spinkle hvide alu-profiler et udtryk som kan genfindes i den tids arkitektur men opgraderet og fortolket med nutidens muligheder. Samlet set fastholdes således den ydre arkitektoniske fremtræden med visse forbedringer i detaljen og i en samlet fysisk tilstand, som gør bebyggelsen klar til at modstå fremtidens krav. Billede: Visualisering af forslag til nye er med pudsede brystninger og med glasinddækninger i spinkle hvide alu-profiler

12 Side 12 Tilgængelighedsboliger HJØRRINGVEJ UTTRUPVEJ SUNDSHOLMEN 7 Opgang med ny elevator MOTORVEJ E45 De nye boliger, der tilføres Engparken består af tilgængelighedsboliger, som etableres i hhv. blok 1, Abildgårdsvej og blok 4, Abildgårdsvej I alt 135 lejligheder. Karakteristisk for disse opgange er, at der er 3 lejligheder pr. etage, som hermed giver bedre udnyttelse af de nye elevatorer. Ombygning til tilgængelighed medfører ændringer i de enkelte lejligheder. Elevatoren tager arealer fra nogle af lejlighederne, andel af fællesarealer øges samtidig en smule, og nogle lejligheder reduceres i værelses antal, fra f.eks.3 til 2-værelse for at sikre, at boligen bliver attraktiv og velindrettet efter tilgængelighedsombygningen. Bortset fra de begrænsede arealændringer som etablering af elevator medfører, fastholdes alle boliger indenfor gældende lejlighedsskel. Arbejdet med nyindretning af de enkelte lejligheder viser, at det kan lade sig gøre på en både hensigtsmæssig og attraktiv måde for stueplan og normaletager, For taglejlighederne gælder imidlertid, at de med skråvægge og tagvinduer kan opleves klemte. Efter tilgængelighedsombygning forstærkes dette indtryk noget. Det kan derfor overvejes at etablere kviste, som i et vist omfang vil medvirke til at skabe luft og rumlighed. I visse af de viste planforslag er et værelse inddraget i stuen således, at der kan møbleres rummeligt i både opholds- og spise afdeling. Dette kan ske ved at fjerne den eksisterende skillevæg mellem stue og værelse, mens hovedparten af væg mod entré bibeholdes. Herved fastholdes mulighed for senere etablering af let skillevæg, hvis krav til antallet af værelser overstiger ønsket om rummelighed. Spisepladsen vil da skulle etableres i opholdsstuen. Blok 1 Abildgårdsvej Ny lejlighedssammensætning: 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger 33 3 værelses boliger 38 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 75 Elevatorer 5 Tilgængelighedsboliger 75 Blok 4 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 32 3 værelses boliger 28 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Elevatorer 4 Tilgængelighedsboliger 60 Tilgængelighedsboliger ialt 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger: 85 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 I ALT 135 ELEVATORER 9

13 Side 13 Nye boligtyper EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Blok 1 Abildgårdsvej Lejlighedstype Placering Antal r Eksisterende areal E1 Blok m 2 E2 Blok m 2 E3 Blok m 2 E4 Blok m 2 Lejlighedstype Placering Antal r Fremtidig areal 1 Blok m 2 2 Blok m 2 3 Blok m 2 4 Blok m 2 Ny lejlighedssammensætning: 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger 33 3 værelses boliger 38 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 E5 Blok m 2 E6 Blok m 2 E7 Blok m 2 E8 Blok m 2 E9 Blok m 2 E10 Blok m 2 E11 Blok m 2 E12 Blok m 2 E13 Blok m 2 E14 Blok m 2 E15 Blok m 2 E16 Blok m 2 E17 Blok m 2 E18 Blok m 2 E19 Blok m 2 E20 Blok m 2 E21 Blok m 2 E22 Blok m 2 Legligheder ialt Blok m 2 6 Blok m 2 7 Blok m 2 8 Blok m 2 9 Blok m 2 10 Blok m 2 11 Blok m 2 12 Blok m 2 13 Blok m 2 14 Blok m 2 15 Blok m 2 16 Blok m 2 17 Blok m 2 18 Blok m 2 19 Blok m 2 20 Blok m 2 21 Blok m 2 22 Blok m 2 Legligheder ialt 135 Boliger i alt 75 Elevatorer 5 Tilgængelighedsboliger 75 Blok 4 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 32 3 værelses boliger 28 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Elevatorer 4 Tilgængelighedsboliger 60 Tilgængelighedsboliger ialt 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger: 85 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 I ALT 135 ELEVATORER 9

14 Side 14 Blok 1 - Stueetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21, 23, 25 OG 27 STUEETAGEN En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 81m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 83m 2 Ny åben TYPE 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E3 (TH) Antal: 5 r: 4 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 3 (TH) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 86m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 1 TYPE 3 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

15 Side 15 Blok 1 - Etageplan GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21, 23, 25 OG SAL En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 81m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 83m 2 Ny åben TYPE 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E4 (TH) Antal: 15 r: 4 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 4 (TH) Antal: 15 r: 2 Størrelse: 89m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 1 TYPE 4 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

16 Side 16 Blok 1 - Etageplan GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 29 STUEN - 3. SAL (STUEN TIL HØJRE SOM OPGANG 21-27) En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E5 (TV) Antal: 4 r: 5 Størrelse: 122m 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E4 (TH) Antal: 15 r: 4 Størrelse: 93m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 5 (TV) Antal: 4 r: 4 Størrelse: 124m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 4 (TH) Antal: 15 r: 2 Størrelse: 89m 2 / Ophold Ny åben TYPE 2 / Alrum /Stue / Alrum Elevator TYPE 5 TYPE 4 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

17 Side 17 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21 (23+27) 4. SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E6 (TV) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 71m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype E8 (TH) Antal: 2 r: 3 Størrelse: 77m 2 Lejlighedstype 6 (TV) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 73m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 Lejlighedstype 8 (TH) Antal: 2 r: 2 Størrelse: 72m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 6 TYPE 8 Nyt vindue Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

18 Side 18 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 25 (23+27) 4. SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E9 (TV) Antal: 1 r: 2 Størrelse: 70m 2 Lejlighedstype 9 (TV) Antal: 1 r: 2 Størrelse: 72m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 / Alrum /Stue Lejlighedstype E10 (TH) Antal: 3 r: 4 Størrelse: 82m 2 Lejlighedstype 10 (TH) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 76m 2 Elevator TYPE 9 TYPE 10 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

19 Side 19 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E11 (TV) Antal: 1 r: 4 Størrelse: 91m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype E10 (TH) Antal: 3 r: 4 Størrelse: 82m 2 Lejlighedstype 11 (TV) Antal: 1 r: 3 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 Lejlighedstype 10 (TH) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 76m 2 Nyt vindue / Alrum /Stue Elevator TYPE 11 TYPE 10 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

20 Side 20 Blok 4 - Stueetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 42 OG 46 STUEETAGEN En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 13 Ny åben Lejlighedstype E12 (TV) Antal: 2 r: 4 Størrelse: 97m 2 Lejlighedstype 12 (TV) Antal: 2 r: 3 Størrelse: 90m 2 Lejlighedstype E13 (MF) Antal: 8 r: 1 Størrelse: 38m 2 Lejlighedstype 13 (MF) Antal: 8 r: 2 Størrelse: 42m 2 / Alrum /Stue Lejlighedstype E14 (TH) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 74m 2 Lejlighedstype 14 (TH) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 76m 2 Ny åben Elevator TYPE 12 TYPE 14 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere