Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse"

Transkript

1 Indledning Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse Baggrund Køb af fast ejendom Indenfor fast ejendom gælder købelovens 47 ikke direkte. Udgangspunktet er dog at princippet i bestemmelsen anvendes på dette område. De til grund liggende hensyn er at sælgere normalt ikke handler erhvervsmæssigt og at reglen er procesbesparende. KBL 47: Har køberen før købets afslutning undersøgt salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt at efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge den,eller er der før købets afslutning givet ham lejlighed til at undersøge salgsgenstanden kan han ikke påberåbe sig mangler, der ved sådan undersøgelse burde være opdaget af ham, med mindre sælger har handlet svigagtigt. Købers undersøgelser caveat emptor Køber ikke undersøgt og ikke opfordret hertil Udgangspunktet er at i den situation har køber ingen undersøgelsespligt. Han skal derfor stilles som om caveat emptor reglen ikke finder anvendelse. Køber er i den situation alene afhængig af de skriftlige oplysninger han har modtaget om ejendommen og af at sælger opfylder sin loyale oplysningspligt. U Springende regres Tilsidesat undersøgelsespligt. Køber besigtiget inden køb Køber har set manglen => mangel Køber burde havde set => mangel U Bondehuset Køber ikke burde have set manglen => udelukker ikke mangelsbeføjelser U Råd = Svampemistanke Bl.a fremhævet at køber havde foretaget en så grundig undersøgelse af gulvene som man med rimelighed kunne kræve. Køber opfordret til at undersøge Sælger har føje til at tro at køber har undersøgt + Køber burde have set mangler. => mangelsbeføjelser. Sælger ikke føje til at tro at køber har fulgt opfordringen + forholdet burde være set ved undersøgelse. => UP: mister mangelsbeføjelser. Men på grænsen til sælgers oplysningspligt. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 1

2 U Køber tilsidesat sin undersøgelsespligt Skellig grund til at undlade undersøgelse Caveat emptor-reglen finder ikke anvendelse såfremt køber har haft skellig grund til at undlade undersøgelse. Skellig grund kan foreligge såfremt sælger har afgivet garanti, sælger har afgivet positive oplysninger om ejendommen, det er umuligt for køber at efterkomme opfordring eller undersøgelse kun kan finde sted med omkostninger til følge eller undersøgelse alligevel ikke ville have afdækket den omhandlede mangel. Sælger handlet svigagtigt Ofte vil der foreligge fejl på begge sider. Sælger har på den ene side tilsidesat sin oplysningspligt og køber har på den anden side tilsidesat sin undersøgelsespligt. Har sælger handlet svigagtigt vil svig normalt altid slå igennem og sælger være fuldt erstatningsansvarlig. U Helårsbeboelsen Dette resultat er tillige i overensstemmelse med ordlyden af købelovens 47. Sælger handlet uagtsomt Der må ske en afvejning af parternes fejl. Er der fra sælgers side handlet groft uagtsomt vil dette normalt slå igennem => sælger bliver erstatningsansvarlig. U Den lavloftede industriejendom Sælger havde på den ene side ikke oplyst køber om at benyttelsen af kontorlokaler hvilede på en tidsbegrænset ikke forlængelig dispensation. Køber havde på den anden side ikke gennemset deklaration tilstrækkelig klart, hvorved køber kunne have opdaget tidsbegrænsningen. Erstatningsansvar for sælger. Er der alene handlet simpelt uagtsomt må der som nævnt ske en afvejning. Caveatemptorreglen rummer imidlertid ikke mulighed for nogen skyldfordeling. Det er enten oplysningspligten eller undersøgelsespligten der slår igennem. U Bondehuset Ifalder sælger erstatningsansvar skal der imidlertid ske et opgør under anvendelse af compensatio lucri cum damno. U Murbier. Erstatning for murbiangreb nedsat under hensyn til at køber ved købet måtte påregne vedligeholdelse af murværk. Bemærk at der er en grænse for hvor langt sælger kan gå ad undersøgelsespligtvejen. Hvordan kan sælger p.d.e.s. hævde at være i god tro og p.d.a.s. hævde at køber burde have set forholdet ved undersøgelsen af ejendommen når sælger ikke selv havde set? U Villahaven på 780 m 2 ( Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 2

3 Arealdifference på 40 % da grund der stod opført til 780 m 2 viste sig alene at være på ca 400 m 2. Erstatning og afslag nægtet med henvisning til at køber burde have konstateret det ved undersøgelsen af ejendommen. Resultatet er rigtigt men begrundelsen er ikke rigtig. Indholdet af undersøgelsespligten Momenter for undersøgelsespligt Aftalens indhold Såfremt aftalens ordlyd helt konkret lægger op til tvivl om ejendommens stand. Fx en ansvarsfraskrivelse ligger der deri en opfordring til at undersøge genstanden. Konkrete oplysninger og omstændigheder Modtager køber oplysning om eller peger konkrete omstændigheder på at der er fejl som ikke er fuldt afdækket og som derfor giver mistanke om evt yderligere fejl må han enten undersøge forholdet til bunds eller tage forbehold, idet han ellers anses at have accepteret risikoen for fejlens fulde omfang. U Ingen forsikringsdækning p.g.a. købers kendskab K modtog ved købet af en ejendom tilstandsrapport hvori efterfundering af en husgavl var omtalt. I supplerede rapport som K lod indhente fremgik at der fortsat var risiko for sætninger og at yderligere undersøgelser var påkrævet. Ikke dækning af sætninger under ejerskifteforsikring. U Undladt undersøgelse af pyrolysegrund Købers status I forbindelse med overdragelse af et større, forurenet areal indhentede køber en delundersøgelse af kulbrinteforureningen på arealet. Undersøgelsen konstaterede at der var forurening og at yderligere undersøgelser var påkrævet for at afdække forureningens omfang. Køber undlod dette. På denne baggrund måtte risikoen for den senere konstaterede kulbrinteforurening af hele Nordmarken påhvile K. Videre udtalt. At det i 1980érne næppe var sædvanlig praksis at undersøge en industrigrund, deri væsentlig grad var opfyldt med lossepladsfyld, for forurening med tungmetaller, med mindre der efter grundens historie var skabt formodning om sådan forurening. Usagkyndig privat køber => Kun let konstaterbare (åbenlyse) fejl og mangler. Sagkyndig privat køber => Kan skærpe bedømmelsen. U Den lovkyndige køber Erhvervmæssig eller byggeteknisk indsigt => Undersøgelsespligt i overenstemmelse med indsigt. U Springende regres, afslag Sagkyndig bistand ved gennemgangen Køber er normalt ikke pligtig at afholde omkostninger forbundet med undersøgelsen. Tilbyder sælger at afholde omkostningerne kan køber dog næppe sige sig fri for pligten til at antage en sagkyndig. => normalt vil køber blive identificeret med rådgivers viden og burde viden. Skik og brug U Total svampeskade Køber havde undersøgt ejendom med arkitekt, der havde haft visse anmærkninger men ikke nævnt at ejendommen var totalskadet af svamp.ikke antaget at køber var afskåret fra at hæve grundet arkitekts medvirken ved undersøgelse da heller ikke arkitekt ud fra gennemgangen burde have vidst at ejendommen var totalskadet. Det antages således at undersøgelsespligten normalt ikke kræver andet end en overfladisk gennemgang uden destruktive indgreb og uden omkostninger og væsentlig ulempe for køber og i øvrigt skal udføres i overensstemmelse med skik og brug. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 3

4 U Undladt undersøgelse af pyrolysegrund U En byggegrund til byggeri Når der anvendes tilstandsrapport Når der anvendes tilstandsrapport er meningen at købers undersøgelser skal rette sig udelukkende mod rapportens indhold. Købers besigtigelse af ejendommen får derved ingen nævneværdig betydning da han er berettiget til at holde sig til rapportens konklusioner, alene helt åbenbare fejl undtaget. U UN borebiller UN = Undersøges Nærmere Retlige forhold Reklamation I en tilstandsrapport anførte den byggesagkyndige B under pkt Gulvkontruktion karakteren UN, der henviste til forhold, som det ikke uden en yderligere undersøgelse er muligt at bedømme, med som bør undersøges nærmere. B's bemærkning skyldtes et gammelt borebilleangreb. Efter overtagelsen konstaterede køberne K, at gulvkonstruktionen i soveværelset var delvis rådden. Årsagen hertil var at udluftningsristene i krybekælderen var tillukket med skum. B havde ikke undersøgt ventilationsristene og gjorde derfor ingen bemærkning herom i rapporten. B var erstatningsansvarlig. At K alene havde undersøgt for borebilleangreb kunne ikke føre til nedsættelse eller bortfald af erstatning. Går konklusionen imidlertid ud på at forholdet skal undersøges nærmere fx. ved brug af karakteren UN må køber undersøge nærmere eller tage forbehold. Som udgangspunkt samme undersøgelsespligt som for faktiske mangler. Viden / burde viden => mangel + undersøgelsespligt U Flyvehavre på kildegårdens areal Køber skal undersøge hvad der står i bilaget. Spørgsmålet var her vedrørende arealet på grunden. U Indsigelse mod skødeudkast Kunne ikke efterfølgende gøre indsigelser mod servitut der var anført i skødet. Oplysningen fra kontrakten kan have tilsikringskarakter U xxx.xxx Dyrkbart areal på mors Svig Slår alt. Uagtsomhed Evt. en afvejning. Sælger kan normalt opfylde sin retlige oplysningspligt ved at henvise til tingbogen. U Den kendte forkøbsret Købelovens regler om reklamation: KBL 51, 52, 81 og 82. Købelovens udgangspunkt: Reklamation ske i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold efter køber vidste eller burde kende til manglerne. I forbrugerkøb reklameres inden rimelig tid efter køber vidste eller burde vide at der var mangler. Manglende reklamation => bortfald af misligholdelsesbeføjelser. Købeloven finder ikke direkte anvendelse, men principperne kan anvendes. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 4

5 Fristens begyndelse Købelovens udgangspunkt finder i princippet anvendelse på fast ejendom. Fristen løber fra manglen er opdaget / burde være opdaget. Professionel køber er nærmere til at skulle undersøge en eventuel mistanke. U Springende regres Regnes fra reparationen var foretaget. U Regnet fra skønsrapport var modtaget. Undersøgelsespligt efter købet? Efter KBL 51 har en køber pligt til inden en vis kortere tid at foretage inspektion af varen efter levering. Man kan derfor spørge om en køber af en ejendom har pligt til inden en vis kortere tid efter overtagelsen at inspicere denne. Er det ikke sket må der vel være en formodning for at køber inden rimelig tid efter overtagelsen har foretaget en overfladisk besigtigelse af ejendommen. Har sælger givet garanti er der efter købelovens 51 stadig undersøgelsespligt. Det er uafklaret om denne regel tillige vil være gældende ved fast ejendom. formodning herfor Fristens længde Købelovens udgangspunkt Handelskøb = straks, eller uden ugrundet ophold eller inden rimelig tid. Rimelig tid Fast ejendom Formentligt retvisende at sige at perioden er ca. 1 år. Sammenhold med de nye forældelsesregler forældelse efter 3 år. Måske varetager forældelsesreglerne i tilstrækkelig grad reklamationsfristen, således at denne bortfalder. Således Rosenmeier. U Fugtsugende skumunderstrygning 10 måneder var rettidigt. U Springende regres 1 år og 4 måneder for sent. Er der givet garanti? Forlænger sandsynligvis reklamationstiden. Kravene til købers undersøgelser er mindre. Denne er dog næppe tidsubegrænset. U Kloakreklamation Svig eller uagtsomhed Forlænger ligeledes reklamationsperioden. Reklamationskravet bortfalder når sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. KBL 53. Det er udtryk for et almindeligt princip, hvorefter den forventning hos sælger som reklamationsreglen beskytter ikke kan gøres gældende svig eller grov uagtsomhed. Adækvante tiltag i sælgers interesse Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 5

6 Fx reklamation direkte til den entreprenør der har lavet fejlen. Sælger fritages herved for selv at henvende sig til entreprenøren. Dette skal ikke komme køber til skade. Reklamationens indhold Køberettens udgangspunkt. Handelskøb konkret reklamation Andre køb generel reklamation tilstrækkelig til at afbryde fristen Fast ejendom Passivitet Konkret hvis han ønsker at hæve. Køber må være så konkret som muligt. Generel reklamation der snarest følges op af en konkret reklamation Ønsker man at hæve, skal dette gøres gældende snarest. U Betingelsen for svampeforsikring Angår ikke direkte ophævelse. Gør en betingelse gældende (ophævelse i bred forstand). Køber havde i første omgang udtalt at han ikke ville hæve. Højesteret: Derfor kan han ikke efterfølgende hæve på dette grundlag. En almindelig overfladisk gennemgang. Køber skal ikke afholde omkostninger for a opfylde sin undersøgelsespligt. Omhandler tiden efter reklamationen. Ulovbestemt Baggrund Indrettelsessynspunkt. Passiviteten må være langvarig og medføre at sælger har føje til at tro at videre forfølgning af kravet er opgive Forældelse U års passivitet K købte i juni 1969 en ejerlejlighed af S med overtagelse den 1,september Den 25.august 1999 reklamerede K i anledning af konstaterede mangler ved og forestående udskiftning af ejendommens altaner.s afviste kravet den 6.september 1999.K foretog sig herefter ikke videre overfor S før K ś advokat den17.juli 2003 anlagde sag mod S med krav om erstatning, subsidiært forholdsmæssigt afslag. K fandtes under disse omstændigheder at have udvist en sådan passivitet at kravet allerede som heraf ikke kunne gøres gældende mod S. NB! Forældelsesregler nu forældelse efter 3 år! Begyndelsestidspunkt 2 2 gælder alle frister og tillægsfrister, medmindre andet er bestemt. HR: Forfaldstidspunktet - 2, stk. 1 Løbedage - 2, stk. 2 Udskyder til udløb af frist/løbedage. Misligholdelse - 2, stk. 3. Tidspunktet for misligholdelsen. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 6

7 Erstatning uden for kontrakt - 2, stk. 4. Skadens indtræden. Den absolutte frist løber dog fra den skadevoldende handlings ophør, jf. 3, stk. 3, nr. 1. Adgang til kræve opfyldelse før aftalt forfalds-tidspunkt - 2, stk. 5 Forfaldstidspunkt eller nye opfyldelsestidspunkt, f.eks. bankers lånedokumenter, hvor kræver restgæld. Ved ukendskab til fordring eller skyldner: 3, stk. 2 viden/burde viden herom Særligt absolutte frist: Erstatningskrav for miljøskade, erstatning uden for kontrakt og erstatning eller godtgørelse ved personskade: 3, stk. 3, nr. 1 og 2 fra den skadevoldende handlings ophør Almindelige forældelsesfrister 3 HR: 3 års forældelse regnet fra forfald - 3, stk. 1 Passer bedre til nutidens forhold. I overensstemmelse med EU-regler. fx produktansvarsdirektivet. Suspension ved ukendskab til fordringen eller skyldner, 3, stk. 2 Utilregnelig/undskyldelig uvidenhed. Retspraksis fra 1908-loven stadig relevant i tilfælde af tvist. fx Skjulte mangler Ukendskab til skyldners opholdssted => 14. Retsvildfarelser kan generelt ikke påberåbes som suspensionsgrund. Absolutte frister (ingen suspension) - 3, stk. 3 Absolut = løber selvom fordringshaveren er i undskyldelig uvidenhed om sit krav, jf. stk år for personskade og miljøskade. Regnes fra skadevoldende handlings ophør. Skaber klarhed og forudsigelighed. 10 år for anden skade uden for kontrakt. 10 år for andre fordring. <= Hovedreglen Egen skyld + tabsbegrænsningspligt U Afslag, benzinforurenet grund Landrettens begrundelse viser at egen skyld. Man skal foretage skridt til at begrænse tabet. Handlinger der må anses for rimeligt og sædvanlige. U IS Vasa Afhjælpningsret og -pligt Faktiske mangler Private sælgere Normalt ikke afhjælpningsret. Hvis den findes er den meget begrænset. Må ikke påføre køber ulemper eller omkostninger. U Ingen afhjælpningsret for S Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 7

8 Sælger ville selv nedtage loftet, så elektriker kunne udbedre elinstallationen. 13 dage ulempe for køber. => afhjælpningsret. Hvis der faktisk afhjælpes udbedringen kommer sælger til gode. U Reparation af badeværelse Udbedringsomkostningerne var af skønsmanden anslået til ca kr. Efter det oplyste om en af S foretagen midlertidig reparation til kr. måtte det lægges til grund, at badeværelset nu var brugbart og manglerne fandtes på den baggrund ikke ( længere ) at være af en sådan karakter at yderligere udbedring måtte anses for absolut påkrævet. Afslag nægtet. afhjælpningspligt Professionel sælger Fx en entreprenør der opfører en bygning for egen regning og efterfølgende sælger denne. Sammenholdes med entreprise regler. + afhjælpningsret + afhjælpningspligt U Afhjælpning ved A/S Jordteknik. Sælger nægtet ret til afhjælpning af funderingsmangler da teknisk anvisning ikke blev fulgt. Forudsætningsvist indrømmer afgørelsen afhjælpningsret til en professionel sælger. Vanhjemmel Objektivt ansvar for vanhjemmel KBL 59 analogt Da byrden for sælger ved at kunne afhjælpe gennemsnitligt er mindre end byrden ved at lade køber afhjælpe indrømmes en sælger derfor som udgangspunkt afhjælpningsret for vanhjemmel. + afhjælpningsret Må ikke påføre køber væsentlige ulemper. + afhjælpningspligt Ansvarsfraskrivelse Undtagen ved umulighed eller uforholdsmæssig opofrelse (offergrænsesynspunkt). Ansvarsfraskrivelser er almindeligt brugte indenfor fast ejendom. Fraskrivelserne kan være generelle eller rettede mod specielle forhold. Ansvarsfraskrivelser strider ikke mod lov og ærbarhed. Se dog LFFE 21a. Ansvarsfraskrivelserne skal være vedtaget Generelle fraskrivelsesklausuler Eksempler sælges som beset eller sælges som er og forefindes. En generel fraskrivelse kan også være en vagt formuleret erklæring fra sælger som sælger bekendt.. Klart formulerede som fx. ejendommen sælges uden ansvar for synlige eller skjulte mangler bortset fra adkomstmangel. Køber kan herefter ikke rejse krav om afslag i købesummen, erstatning eller Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 8

9 hæve købet. Købesummen er fastsat under hensyn hertil.. I retspraksis er sådanne klausuler i almindelighed ikke blevet fortolket således at der ikke kan være mangler ved ejendommen og ofte er sådanne generelle og standardmæssige forbehold ikke blevet tilkendt nogen særlig betydning. Der stilles strenge krav for anse generelle ansvarsfraskrivelser og forbehold for vedtaget og i almindelighed fortolkes sådanne klausuler meget restriktivt. Specielle fraskrivelsesklausuler Eksempel sælger hæfter ikke for mangler ved jordbundens bæreevne. Fortolkning Generelt må det udenfor forbrugerforhold kræves at en fraskrivelse er klar og giver sig tilkende som en fraskrivelsesklausul. Formentlig i forbrugerforhold tillige kræves at den er individuelt forhandlet, at den er fremhævet for køber og i visse tilfælde tillige at den retter sig mod konkrete forhold ved ejendommen. Vage og uklare klausuler Vil udenfor forbrugerforhold næppe blive tillagt nogen selvstændig betydning. Kan formentlig indgå i vurderingen af om der er en mangel. U Det 19 år gamle tagpaptag Solgt som er og forefindes inddraget i mangelsvurdering. Indenfor forbrugerforhold vil en sådan klausul ikke blive tillagt nogen betydning, jf princippet i KBL 77. Tendens til indskrænkende fortolkning. Ved fastlæggelsen af fortolkningen tages udgangspunkt i aftalen, om klausulen er generel eller speciel. Specielle U /2 Huset på skråningen Ansvarsfraskrivelse for revner fortolket efter ordlyd.ikke tilsidesat.køber burde have foranlediget yderligere undersøgelser. Sælger ikke tilsidesat loyal oplysningspligt. Sælger frifundet. U Hotel Scandic Jordbundsforhold fortolket indskrænkende. Sælger idømt afslag. U Sorteper U Pudset hus uden bygningsattest U Opfyldt industriudstykning. Ansvarsfraskrivelse for manglende bæredygtighed gyldig og ikke tvivl for køber om rækkevidde. Sælger ikke tilsidesat loyal oplysningspligt.køber accepteret risiko ved at igangsætte arbejder selvom jordbundsforhold var uafklarede. Sælger frifundet. Generelle U Konkursboets ansvarsfraskrivelse Desuden inddrages følgende momenter: Anerkendelsesværdige interesser for sælger Bobehandling Taler bobehandlingshensyn for at boet skal kunne lukkes af og ikke skal genoptages grundet senere reklamationer over mangelskrav. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 9

10 U Konkursboets ansvarsfraskrivelse Risiko for succession i afdødes onde tro Bobehandleren kender normalt ikke nærmere til boets forhold og kan derfor ikke bidrage selvstædigt til sagens oplysning. Disse hensyn taler også for at opretholde en fraskrivelse. Ufyldestgjort panthavers ukendskab til ejendommens forhold Overdragelse af en ejendom fra en ufyldestgjort panthaver til en køber er båret af samme ønske som i bosituationen om at fraskrive sig ansvaret. Men der foreligger ikke nogen bobehandlingshensyn men alene en interesse vedrørende beskyttelse af sælger mod uvidenhed om ejendommen. Ikke så stærkt et moment for sælger som i boer. Krav at anerkendelsesvædig interesse foreligger? Det er næppe et selvstændigt krav at der foreligger anerkendelsesværdig interesse, men hvis der gør vil det klart påvirke fortolkningen af klausulen til gunst for sælger. Det er vel blot en anden måde at udtrykke, at jo bredere og mere vidtgående klausulen er efter ordlyden jo mere indgående er rimelighedsfortolkningen af klausulen og jo mindre skal der til for helt eller delvist at tilsidesætte den. U Ansvarsfraskrivelse for skjulte mangler Parternes status Jo mere erhvervsmæssig aftalen er jo mere taler dette for at opretholde klausulen. Ejendommens art og beskaffenhed Særligt gamle ejendomme, nedslidte ejendomme, ejendomme til nedrivning eller lignende vil dette kunne indgå som en anerkendelsesværdig interesse i at fraskrive sig ansvaret. Sælges en ejendom til nedrivning vil dette normalt betyde at køber ikke kan rejse mangelsindsigelser vedrørende bygningen. U Utilbøjelighed til at anerkende fraskrivelser på nyere ejendomme eller på almindelige ejendomme. Manglens art, karakter og betydning Fraskrivelser accepteres muligvis lettere jo mindre betydning manglen har. Dette kan have betydning for små og mindre betydelige mangler. Omvendt vil der være en utilbøjelighed til at acceptere ansvarsfraskrivelser for væsentlige eller ( meget ) betydelige mangler. Kompensation for klausulen Er der ydet kompensation for fraskrivelsen Indgå i den samlede rimelighedsvurdering og tale for opretholdelse af fraskrivelsen. U Det Billige hus Landsrettens flertal bl.a anført, at efter ejendommens alder og pris kan mindre byggetekniske fejl ikke medføre mangelsbeføjelser for køber. Det særlige handelsvilkår, hvorefter køber skal have refunderet kr for bla. en sparet tilstandsrapport må tillige medføre, at køber er afskåret fra at påberåbe sig mindre betydende mangler. Sælgers oplysningspligt Har sælger tilsidesat sin loyale oplysningspligt vil dette som udgangspunkt føre til tilsidesættelse af fraskrivelsen. Det kan næppe længere kræves at der foreligger grovere forhold fra sælgers side. U Sorteper Sælger udvist svig. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 10

11 U Den lavloftede industriejendom Sælger groft uagtsomt tilsidesat sin oplysningspligt. LFFE 21a Købers undersøgelsespligt En ansvarsfraskrivelse kan vre en opfordring for køber til at undersøge ejendommen efter caveat emptorreglen. Eller såfremt der er givet visse oplysninger en opfordring til at lade foretage nærmere undersøgelser eller i mangel heraf tage forbehold. Tilsidesættelse af undersøgelsespligten eller den eventuelle accept af risiko, der kan ligge i ikke at lade foretage sådanne supplerende undersøgelser Kan styrke ansvarsfraskrivelsen eller måske rettere sammen med ansvarsfraskrivelsen være det der lader køber overtage risikoen for manglerne. U / 2 Huset på skråningen Bl.a. udtalt, at køber kunne have indhentet en sagkyndig udtalelse såfremt han ikke ville have påtaget sig den risiko som var forbundet med årsagen til sætningerne.. Fastsat at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret for mangler i det omfang han kunne have opnået samme retsstilling ved at bruge lovens ordning. Hvis sælger indenfor lovens ordning ønsker at fraskrive sig ansvaret Skal indhente tilstandsrapport m.v. Ansvarsfraskrivelser i strid hermed er ugyldige. Bestemmelsen udelukker dog ikke konkrete ansvarsfraskrivelser. Denne skal for at være gyldig rette sig mod en bestemt bygningsdel. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 11

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN

af KLAUS TOUGAARD KRISTENSEN Sælgerens oplysningspligt og køberens undersøgelsespligt samt køberens adgang til ophævelse og/eller erstatning i anledning af faktiske mangler - i køb, herunder også forbrugerkøb og ejendomskøb The seller

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 2 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Disposition: Grundlæggende om regulering af miljøspørgsmål i aftaleklausuler

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 1 af 73 Titelblad til kandidatspeciale Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted:

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning.

Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning. Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 3. + Mat.saml. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere