Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse"

Transkript

1 Indledning Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse Baggrund Køb af fast ejendom Indenfor fast ejendom gælder købelovens 47 ikke direkte. Udgangspunktet er dog at princippet i bestemmelsen anvendes på dette område. De til grund liggende hensyn er at sælgere normalt ikke handler erhvervsmæssigt og at reglen er procesbesparende. KBL 47: Har køberen før købets afslutning undersøgt salgsgenstanden eller uden skellig grund undladt at efterkomme sælgerens opfordring til at undersøge den,eller er der før købets afslutning givet ham lejlighed til at undersøge salgsgenstanden kan han ikke påberåbe sig mangler, der ved sådan undersøgelse burde være opdaget af ham, med mindre sælger har handlet svigagtigt. Købers undersøgelser caveat emptor Køber ikke undersøgt og ikke opfordret hertil Udgangspunktet er at i den situation har køber ingen undersøgelsespligt. Han skal derfor stilles som om caveat emptor reglen ikke finder anvendelse. Køber er i den situation alene afhængig af de skriftlige oplysninger han har modtaget om ejendommen og af at sælger opfylder sin loyale oplysningspligt. U Springende regres Tilsidesat undersøgelsespligt. Køber besigtiget inden køb Køber har set manglen => mangel Køber burde havde set => mangel U Bondehuset Køber ikke burde have set manglen => udelukker ikke mangelsbeføjelser U Råd = Svampemistanke Bl.a fremhævet at køber havde foretaget en så grundig undersøgelse af gulvene som man med rimelighed kunne kræve. Køber opfordret til at undersøge Sælger har føje til at tro at køber har undersøgt + Køber burde have set mangler. => mangelsbeføjelser. Sælger ikke føje til at tro at køber har fulgt opfordringen + forholdet burde være set ved undersøgelse. => UP: mister mangelsbeføjelser. Men på grænsen til sælgers oplysningspligt. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 1

2 U Køber tilsidesat sin undersøgelsespligt Skellig grund til at undlade undersøgelse Caveat emptor-reglen finder ikke anvendelse såfremt køber har haft skellig grund til at undlade undersøgelse. Skellig grund kan foreligge såfremt sælger har afgivet garanti, sælger har afgivet positive oplysninger om ejendommen, det er umuligt for køber at efterkomme opfordring eller undersøgelse kun kan finde sted med omkostninger til følge eller undersøgelse alligevel ikke ville have afdækket den omhandlede mangel. Sælger handlet svigagtigt Ofte vil der foreligge fejl på begge sider. Sælger har på den ene side tilsidesat sin oplysningspligt og køber har på den anden side tilsidesat sin undersøgelsespligt. Har sælger handlet svigagtigt vil svig normalt altid slå igennem og sælger være fuldt erstatningsansvarlig. U Helårsbeboelsen Dette resultat er tillige i overensstemmelse med ordlyden af købelovens 47. Sælger handlet uagtsomt Der må ske en afvejning af parternes fejl. Er der fra sælgers side handlet groft uagtsomt vil dette normalt slå igennem => sælger bliver erstatningsansvarlig. U Den lavloftede industriejendom Sælger havde på den ene side ikke oplyst køber om at benyttelsen af kontorlokaler hvilede på en tidsbegrænset ikke forlængelig dispensation. Køber havde på den anden side ikke gennemset deklaration tilstrækkelig klart, hvorved køber kunne have opdaget tidsbegrænsningen. Erstatningsansvar for sælger. Er der alene handlet simpelt uagtsomt må der som nævnt ske en afvejning. Caveatemptorreglen rummer imidlertid ikke mulighed for nogen skyldfordeling. Det er enten oplysningspligten eller undersøgelsespligten der slår igennem. U Bondehuset Ifalder sælger erstatningsansvar skal der imidlertid ske et opgør under anvendelse af compensatio lucri cum damno. U Murbier. Erstatning for murbiangreb nedsat under hensyn til at køber ved købet måtte påregne vedligeholdelse af murværk. Bemærk at der er en grænse for hvor langt sælger kan gå ad undersøgelsespligtvejen. Hvordan kan sælger p.d.e.s. hævde at være i god tro og p.d.a.s. hævde at køber burde have set forholdet ved undersøgelsen af ejendommen når sælger ikke selv havde set? U Villahaven på 780 m 2 ( Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 2

3 Arealdifference på 40 % da grund der stod opført til 780 m 2 viste sig alene at være på ca 400 m 2. Erstatning og afslag nægtet med henvisning til at køber burde have konstateret det ved undersøgelsen af ejendommen. Resultatet er rigtigt men begrundelsen er ikke rigtig. Indholdet af undersøgelsespligten Momenter for undersøgelsespligt Aftalens indhold Såfremt aftalens ordlyd helt konkret lægger op til tvivl om ejendommens stand. Fx en ansvarsfraskrivelse ligger der deri en opfordring til at undersøge genstanden. Konkrete oplysninger og omstændigheder Modtager køber oplysning om eller peger konkrete omstændigheder på at der er fejl som ikke er fuldt afdækket og som derfor giver mistanke om evt yderligere fejl må han enten undersøge forholdet til bunds eller tage forbehold, idet han ellers anses at have accepteret risikoen for fejlens fulde omfang. U Ingen forsikringsdækning p.g.a. købers kendskab K modtog ved købet af en ejendom tilstandsrapport hvori efterfundering af en husgavl var omtalt. I supplerede rapport som K lod indhente fremgik at der fortsat var risiko for sætninger og at yderligere undersøgelser var påkrævet. Ikke dækning af sætninger under ejerskifteforsikring. U Undladt undersøgelse af pyrolysegrund Købers status I forbindelse med overdragelse af et større, forurenet areal indhentede køber en delundersøgelse af kulbrinteforureningen på arealet. Undersøgelsen konstaterede at der var forurening og at yderligere undersøgelser var påkrævet for at afdække forureningens omfang. Køber undlod dette. På denne baggrund måtte risikoen for den senere konstaterede kulbrinteforurening af hele Nordmarken påhvile K. Videre udtalt. At det i 1980érne næppe var sædvanlig praksis at undersøge en industrigrund, deri væsentlig grad var opfyldt med lossepladsfyld, for forurening med tungmetaller, med mindre der efter grundens historie var skabt formodning om sådan forurening. Usagkyndig privat køber => Kun let konstaterbare (åbenlyse) fejl og mangler. Sagkyndig privat køber => Kan skærpe bedømmelsen. U Den lovkyndige køber Erhvervmæssig eller byggeteknisk indsigt => Undersøgelsespligt i overenstemmelse med indsigt. U Springende regres, afslag Sagkyndig bistand ved gennemgangen Køber er normalt ikke pligtig at afholde omkostninger forbundet med undersøgelsen. Tilbyder sælger at afholde omkostningerne kan køber dog næppe sige sig fri for pligten til at antage en sagkyndig. => normalt vil køber blive identificeret med rådgivers viden og burde viden. Skik og brug U Total svampeskade Køber havde undersøgt ejendom med arkitekt, der havde haft visse anmærkninger men ikke nævnt at ejendommen var totalskadet af svamp.ikke antaget at køber var afskåret fra at hæve grundet arkitekts medvirken ved undersøgelse da heller ikke arkitekt ud fra gennemgangen burde have vidst at ejendommen var totalskadet. Det antages således at undersøgelsespligten normalt ikke kræver andet end en overfladisk gennemgang uden destruktive indgreb og uden omkostninger og væsentlig ulempe for køber og i øvrigt skal udføres i overensstemmelse med skik og brug. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 3

4 U Undladt undersøgelse af pyrolysegrund U En byggegrund til byggeri Når der anvendes tilstandsrapport Når der anvendes tilstandsrapport er meningen at købers undersøgelser skal rette sig udelukkende mod rapportens indhold. Købers besigtigelse af ejendommen får derved ingen nævneværdig betydning da han er berettiget til at holde sig til rapportens konklusioner, alene helt åbenbare fejl undtaget. U UN borebiller UN = Undersøges Nærmere Retlige forhold Reklamation I en tilstandsrapport anførte den byggesagkyndige B under pkt Gulvkontruktion karakteren UN, der henviste til forhold, som det ikke uden en yderligere undersøgelse er muligt at bedømme, med som bør undersøges nærmere. B's bemærkning skyldtes et gammelt borebilleangreb. Efter overtagelsen konstaterede køberne K, at gulvkonstruktionen i soveværelset var delvis rådden. Årsagen hertil var at udluftningsristene i krybekælderen var tillukket med skum. B havde ikke undersøgt ventilationsristene og gjorde derfor ingen bemærkning herom i rapporten. B var erstatningsansvarlig. At K alene havde undersøgt for borebilleangreb kunne ikke føre til nedsættelse eller bortfald af erstatning. Går konklusionen imidlertid ud på at forholdet skal undersøges nærmere fx. ved brug af karakteren UN må køber undersøge nærmere eller tage forbehold. Som udgangspunkt samme undersøgelsespligt som for faktiske mangler. Viden / burde viden => mangel + undersøgelsespligt U Flyvehavre på kildegårdens areal Køber skal undersøge hvad der står i bilaget. Spørgsmålet var her vedrørende arealet på grunden. U Indsigelse mod skødeudkast Kunne ikke efterfølgende gøre indsigelser mod servitut der var anført i skødet. Oplysningen fra kontrakten kan have tilsikringskarakter U xxx.xxx Dyrkbart areal på mors Svig Slår alt. Uagtsomhed Evt. en afvejning. Sælger kan normalt opfylde sin retlige oplysningspligt ved at henvise til tingbogen. U Den kendte forkøbsret Købelovens regler om reklamation: KBL 51, 52, 81 og 82. Købelovens udgangspunkt: Reklamation ske i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold efter køber vidste eller burde kende til manglerne. I forbrugerkøb reklameres inden rimelig tid efter køber vidste eller burde vide at der var mangler. Manglende reklamation => bortfald af misligholdelsesbeføjelser. Købeloven finder ikke direkte anvendelse, men principperne kan anvendes. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 4

5 Fristens begyndelse Købelovens udgangspunkt finder i princippet anvendelse på fast ejendom. Fristen løber fra manglen er opdaget / burde være opdaget. Professionel køber er nærmere til at skulle undersøge en eventuel mistanke. U Springende regres Regnes fra reparationen var foretaget. U Regnet fra skønsrapport var modtaget. Undersøgelsespligt efter købet? Efter KBL 51 har en køber pligt til inden en vis kortere tid at foretage inspektion af varen efter levering. Man kan derfor spørge om en køber af en ejendom har pligt til inden en vis kortere tid efter overtagelsen at inspicere denne. Er det ikke sket må der vel være en formodning for at køber inden rimelig tid efter overtagelsen har foretaget en overfladisk besigtigelse af ejendommen. Har sælger givet garanti er der efter købelovens 51 stadig undersøgelsespligt. Det er uafklaret om denne regel tillige vil være gældende ved fast ejendom. formodning herfor Fristens længde Købelovens udgangspunkt Handelskøb = straks, eller uden ugrundet ophold eller inden rimelig tid. Rimelig tid Fast ejendom Formentligt retvisende at sige at perioden er ca. 1 år. Sammenhold med de nye forældelsesregler forældelse efter 3 år. Måske varetager forældelsesreglerne i tilstrækkelig grad reklamationsfristen, således at denne bortfalder. Således Rosenmeier. U Fugtsugende skumunderstrygning 10 måneder var rettidigt. U Springende regres 1 år og 4 måneder for sent. Er der givet garanti? Forlænger sandsynligvis reklamationstiden. Kravene til købers undersøgelser er mindre. Denne er dog næppe tidsubegrænset. U Kloakreklamation Svig eller uagtsomhed Forlænger ligeledes reklamationsperioden. Reklamationskravet bortfalder når sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. KBL 53. Det er udtryk for et almindeligt princip, hvorefter den forventning hos sælger som reklamationsreglen beskytter ikke kan gøres gældende svig eller grov uagtsomhed. Adækvante tiltag i sælgers interesse Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 5

6 Fx reklamation direkte til den entreprenør der har lavet fejlen. Sælger fritages herved for selv at henvende sig til entreprenøren. Dette skal ikke komme køber til skade. Reklamationens indhold Køberettens udgangspunkt. Handelskøb konkret reklamation Andre køb generel reklamation tilstrækkelig til at afbryde fristen Fast ejendom Passivitet Konkret hvis han ønsker at hæve. Køber må være så konkret som muligt. Generel reklamation der snarest følges op af en konkret reklamation Ønsker man at hæve, skal dette gøres gældende snarest. U Betingelsen for svampeforsikring Angår ikke direkte ophævelse. Gør en betingelse gældende (ophævelse i bred forstand). Køber havde i første omgang udtalt at han ikke ville hæve. Højesteret: Derfor kan han ikke efterfølgende hæve på dette grundlag. En almindelig overfladisk gennemgang. Køber skal ikke afholde omkostninger for a opfylde sin undersøgelsespligt. Omhandler tiden efter reklamationen. Ulovbestemt Baggrund Indrettelsessynspunkt. Passiviteten må være langvarig og medføre at sælger har føje til at tro at videre forfølgning af kravet er opgive Forældelse U års passivitet K købte i juni 1969 en ejerlejlighed af S med overtagelse den 1,september Den 25.august 1999 reklamerede K i anledning af konstaterede mangler ved og forestående udskiftning af ejendommens altaner.s afviste kravet den 6.september 1999.K foretog sig herefter ikke videre overfor S før K ś advokat den17.juli 2003 anlagde sag mod S med krav om erstatning, subsidiært forholdsmæssigt afslag. K fandtes under disse omstændigheder at have udvist en sådan passivitet at kravet allerede som heraf ikke kunne gøres gældende mod S. NB! Forældelsesregler nu forældelse efter 3 år! Begyndelsestidspunkt 2 2 gælder alle frister og tillægsfrister, medmindre andet er bestemt. HR: Forfaldstidspunktet - 2, stk. 1 Løbedage - 2, stk. 2 Udskyder til udløb af frist/løbedage. Misligholdelse - 2, stk. 3. Tidspunktet for misligholdelsen. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 6

7 Erstatning uden for kontrakt - 2, stk. 4. Skadens indtræden. Den absolutte frist løber dog fra den skadevoldende handlings ophør, jf. 3, stk. 3, nr. 1. Adgang til kræve opfyldelse før aftalt forfalds-tidspunkt - 2, stk. 5 Forfaldstidspunkt eller nye opfyldelsestidspunkt, f.eks. bankers lånedokumenter, hvor kræver restgæld. Ved ukendskab til fordring eller skyldner: 3, stk. 2 viden/burde viden herom Særligt absolutte frist: Erstatningskrav for miljøskade, erstatning uden for kontrakt og erstatning eller godtgørelse ved personskade: 3, stk. 3, nr. 1 og 2 fra den skadevoldende handlings ophør Almindelige forældelsesfrister 3 HR: 3 års forældelse regnet fra forfald - 3, stk. 1 Passer bedre til nutidens forhold. I overensstemmelse med EU-regler. fx produktansvarsdirektivet. Suspension ved ukendskab til fordringen eller skyldner, 3, stk. 2 Utilregnelig/undskyldelig uvidenhed. Retspraksis fra 1908-loven stadig relevant i tilfælde af tvist. fx Skjulte mangler Ukendskab til skyldners opholdssted => 14. Retsvildfarelser kan generelt ikke påberåbes som suspensionsgrund. Absolutte frister (ingen suspension) - 3, stk. 3 Absolut = løber selvom fordringshaveren er i undskyldelig uvidenhed om sit krav, jf. stk år for personskade og miljøskade. Regnes fra skadevoldende handlings ophør. Skaber klarhed og forudsigelighed. 10 år for anden skade uden for kontrakt. 10 år for andre fordring. <= Hovedreglen Egen skyld + tabsbegrænsningspligt U Afslag, benzinforurenet grund Landrettens begrundelse viser at egen skyld. Man skal foretage skridt til at begrænse tabet. Handlinger der må anses for rimeligt og sædvanlige. U IS Vasa Afhjælpningsret og -pligt Faktiske mangler Private sælgere Normalt ikke afhjælpningsret. Hvis den findes er den meget begrænset. Må ikke påføre køber ulemper eller omkostninger. U Ingen afhjælpningsret for S Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 7

8 Sælger ville selv nedtage loftet, så elektriker kunne udbedre elinstallationen. 13 dage ulempe for køber. => afhjælpningsret. Hvis der faktisk afhjælpes udbedringen kommer sælger til gode. U Reparation af badeværelse Udbedringsomkostningerne var af skønsmanden anslået til ca kr. Efter det oplyste om en af S foretagen midlertidig reparation til kr. måtte det lægges til grund, at badeværelset nu var brugbart og manglerne fandtes på den baggrund ikke ( længere ) at være af en sådan karakter at yderligere udbedring måtte anses for absolut påkrævet. Afslag nægtet. afhjælpningspligt Professionel sælger Fx en entreprenør der opfører en bygning for egen regning og efterfølgende sælger denne. Sammenholdes med entreprise regler. + afhjælpningsret + afhjælpningspligt U Afhjælpning ved A/S Jordteknik. Sælger nægtet ret til afhjælpning af funderingsmangler da teknisk anvisning ikke blev fulgt. Forudsætningsvist indrømmer afgørelsen afhjælpningsret til en professionel sælger. Vanhjemmel Objektivt ansvar for vanhjemmel KBL 59 analogt Da byrden for sælger ved at kunne afhjælpe gennemsnitligt er mindre end byrden ved at lade køber afhjælpe indrømmes en sælger derfor som udgangspunkt afhjælpningsret for vanhjemmel. + afhjælpningsret Må ikke påføre køber væsentlige ulemper. + afhjælpningspligt Ansvarsfraskrivelse Undtagen ved umulighed eller uforholdsmæssig opofrelse (offergrænsesynspunkt). Ansvarsfraskrivelser er almindeligt brugte indenfor fast ejendom. Fraskrivelserne kan være generelle eller rettede mod specielle forhold. Ansvarsfraskrivelser strider ikke mod lov og ærbarhed. Se dog LFFE 21a. Ansvarsfraskrivelserne skal være vedtaget Generelle fraskrivelsesklausuler Eksempler sælges som beset eller sælges som er og forefindes. En generel fraskrivelse kan også være en vagt formuleret erklæring fra sælger som sælger bekendt.. Klart formulerede som fx. ejendommen sælges uden ansvar for synlige eller skjulte mangler bortset fra adkomstmangel. Køber kan herefter ikke rejse krav om afslag i købesummen, erstatning eller Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 8

9 hæve købet. Købesummen er fastsat under hensyn hertil.. I retspraksis er sådanne klausuler i almindelighed ikke blevet fortolket således at der ikke kan være mangler ved ejendommen og ofte er sådanne generelle og standardmæssige forbehold ikke blevet tilkendt nogen særlig betydning. Der stilles strenge krav for anse generelle ansvarsfraskrivelser og forbehold for vedtaget og i almindelighed fortolkes sådanne klausuler meget restriktivt. Specielle fraskrivelsesklausuler Eksempel sælger hæfter ikke for mangler ved jordbundens bæreevne. Fortolkning Generelt må det udenfor forbrugerforhold kræves at en fraskrivelse er klar og giver sig tilkende som en fraskrivelsesklausul. Formentlig i forbrugerforhold tillige kræves at den er individuelt forhandlet, at den er fremhævet for køber og i visse tilfælde tillige at den retter sig mod konkrete forhold ved ejendommen. Vage og uklare klausuler Vil udenfor forbrugerforhold næppe blive tillagt nogen selvstændig betydning. Kan formentlig indgå i vurderingen af om der er en mangel. U Det 19 år gamle tagpaptag Solgt som er og forefindes inddraget i mangelsvurdering. Indenfor forbrugerforhold vil en sådan klausul ikke blive tillagt nogen betydning, jf princippet i KBL 77. Tendens til indskrænkende fortolkning. Ved fastlæggelsen af fortolkningen tages udgangspunkt i aftalen, om klausulen er generel eller speciel. Specielle U /2 Huset på skråningen Ansvarsfraskrivelse for revner fortolket efter ordlyd.ikke tilsidesat.køber burde have foranlediget yderligere undersøgelser. Sælger ikke tilsidesat loyal oplysningspligt. Sælger frifundet. U Hotel Scandic Jordbundsforhold fortolket indskrænkende. Sælger idømt afslag. U Sorteper U Pudset hus uden bygningsattest U Opfyldt industriudstykning. Ansvarsfraskrivelse for manglende bæredygtighed gyldig og ikke tvivl for køber om rækkevidde. Sælger ikke tilsidesat loyal oplysningspligt.køber accepteret risiko ved at igangsætte arbejder selvom jordbundsforhold var uafklarede. Sælger frifundet. Generelle U Konkursboets ansvarsfraskrivelse Desuden inddrages følgende momenter: Anerkendelsesværdige interesser for sælger Bobehandling Taler bobehandlingshensyn for at boet skal kunne lukkes af og ikke skal genoptages grundet senere reklamationer over mangelskrav. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 9

10 U Konkursboets ansvarsfraskrivelse Risiko for succession i afdødes onde tro Bobehandleren kender normalt ikke nærmere til boets forhold og kan derfor ikke bidrage selvstædigt til sagens oplysning. Disse hensyn taler også for at opretholde en fraskrivelse. Ufyldestgjort panthavers ukendskab til ejendommens forhold Overdragelse af en ejendom fra en ufyldestgjort panthaver til en køber er båret af samme ønske som i bosituationen om at fraskrive sig ansvaret. Men der foreligger ikke nogen bobehandlingshensyn men alene en interesse vedrørende beskyttelse af sælger mod uvidenhed om ejendommen. Ikke så stærkt et moment for sælger som i boer. Krav at anerkendelsesvædig interesse foreligger? Det er næppe et selvstændigt krav at der foreligger anerkendelsesværdig interesse, men hvis der gør vil det klart påvirke fortolkningen af klausulen til gunst for sælger. Det er vel blot en anden måde at udtrykke, at jo bredere og mere vidtgående klausulen er efter ordlyden jo mere indgående er rimelighedsfortolkningen af klausulen og jo mindre skal der til for helt eller delvist at tilsidesætte den. U Ansvarsfraskrivelse for skjulte mangler Parternes status Jo mere erhvervsmæssig aftalen er jo mere taler dette for at opretholde klausulen. Ejendommens art og beskaffenhed Særligt gamle ejendomme, nedslidte ejendomme, ejendomme til nedrivning eller lignende vil dette kunne indgå som en anerkendelsesværdig interesse i at fraskrive sig ansvaret. Sælges en ejendom til nedrivning vil dette normalt betyde at køber ikke kan rejse mangelsindsigelser vedrørende bygningen. U Utilbøjelighed til at anerkende fraskrivelser på nyere ejendomme eller på almindelige ejendomme. Manglens art, karakter og betydning Fraskrivelser accepteres muligvis lettere jo mindre betydning manglen har. Dette kan have betydning for små og mindre betydelige mangler. Omvendt vil der være en utilbøjelighed til at acceptere ansvarsfraskrivelser for væsentlige eller ( meget ) betydelige mangler. Kompensation for klausulen Er der ydet kompensation for fraskrivelsen Indgå i den samlede rimelighedsvurdering og tale for opretholdelse af fraskrivelsen. U Det Billige hus Landsrettens flertal bl.a anført, at efter ejendommens alder og pris kan mindre byggetekniske fejl ikke medføre mangelsbeføjelser for køber. Det særlige handelsvilkår, hvorefter køber skal have refunderet kr for bla. en sparet tilstandsrapport må tillige medføre, at køber er afskåret fra at påberåbe sig mindre betydende mangler. Sælgers oplysningspligt Har sælger tilsidesat sin loyale oplysningspligt vil dette som udgangspunkt føre til tilsidesættelse af fraskrivelsen. Det kan næppe længere kræves at der foreligger grovere forhold fra sælgers side. U Sorteper Sælger udvist svig. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 10

11 U Den lavloftede industriejendom Sælger groft uagtsomt tilsidesat sin oplysningspligt. LFFE 21a Købers undersøgelsespligt En ansvarsfraskrivelse kan vre en opfordring for køber til at undersøge ejendommen efter caveat emptorreglen. Eller såfremt der er givet visse oplysninger en opfordring til at lade foretage nærmere undersøgelser eller i mangel heraf tage forbehold. Tilsidesættelse af undersøgelsespligten eller den eventuelle accept af risiko, der kan ligge i ikke at lade foretage sådanne supplerende undersøgelser Kan styrke ansvarsfraskrivelsen eller måske rettere sammen med ansvarsfraskrivelsen være det der lader køber overtage risikoen for manglerne. U / 2 Huset på skråningen Bl.a. udtalt, at køber kunne have indhentet en sagkyndig udtalelse såfremt han ikke ville have påtaget sig den risiko som var forbundet med årsagen til sætningerne.. Fastsat at sælger ikke kan fraskrive sig ansvaret for mangler i det omfang han kunne have opnået samme retsstilling ved at bruge lovens ordning. Hvis sælger indenfor lovens ordning ønsker at fraskrive sig ansvaret Skal indhente tilstandsrapport m.v. Ansvarsfraskrivelser i strid hermed er ugyldige. Bestemmelsen udelukker dog ikke konkrete ansvarsfraskrivelser. Denne skal for at være gyldig rette sig mod en bestemt bygningsdel. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse - Køb af fast ejendom 11

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Mangler (herunder vanhjemmel)

Mangler (herunder vanhjemmel) Mangler (herunder vanhjemmel) Køb af fast ejendom Indledning Sondring mellem faktiske og retlige mangler. Faktiske mangler Fysiske defekter. Retlige mangler Rådighedsmangler I strid med offentlig regulering.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn 26. februar 2015 IBK K/S IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 11. marts 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000)

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) 21. august 2013 K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 3. september 2013 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670)

Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670) 26. juni 2015 Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670) Eftersyn: 1. juli 2015 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Svanemøllevej 34, København Ø Budfrist: 3.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel)

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) 1. september 2015 KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) Eftersyn: 7. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Svanemøllevej

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

First Pantebrevsselskab ApS

First Pantebrevsselskab ApS 21. maj 2015 First Pantebrevsselskab ApS IKKE under konkurs (2 fordringer på hhv. kr. 285.055 og kr. 282.841.) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 2. juni 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

In2design ApS under konkurs (Domæner)

In2design ApS under konkurs (Domæner) 18. februar 2014 In2design ApS under konkurs (Domæner) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 27. februar 2014 kl. 14.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne Se varegruppeinddelingerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.)

Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.) 14. september 2015 Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.) Eftersyn: 24. september 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Nørregade 21, 1165 København efter

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside)

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) 18. juli 2012 Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 6. august 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud -

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 2 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Disposition: Grundlæggende om regulering af miljøspørgsmål i aftaleklausuler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Løkken Landhandel ApS

Løkken Landhandel ApS 15. juli 2015 Løkken Landhandel ApS IKKE under konkurs (10 stk nye pulverlarkerede udstillingsstativer) Eftersyn: Løkken - kan aftales på tlf. 51 56 88 88 Budfrist: 5. august 2015 kl. 16.00 Se mere på

Læs mere

Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads)

Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads) 8. februar 2013 Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads) Eftersyn: 19. februar 2013 fra kl. 15.30 til kl. 16.00 Livjægergade 43, 2100 København Ø. Budfrist: 20. februar 2013 kl. 15.00 Se

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager)

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) 16. september 2015 Online Group Aps IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) Eftersyn: 22. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Langebjergvænget 19E st.tv., 4000 Roskilde.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Restaurant Aarestrup v/dennis Aarestrup Nielsen under konkurs (Kaffemaskine, kasseapparat m.v.)

Restaurant Aarestrup v/dennis Aarestrup Nielsen under konkurs (Kaffemaskine, kasseapparat m.v.) 29. april 2013 Restaurant Aarestrup v/dennis Aarestrup Nielsen under konkurs (Kaffemaskine, kasseapparat m.v.) Eftersyn: 6. maj 2013 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Hos Drachmann Advokater, Nordhavnsvej 1,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm)

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) 23. februar 2015 Lasse Kjeldmand IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) Eftersyn: 3. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Balticagade 10, Århus eller efter aftale pr. tlf. 2019

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov 8. januar 2015 TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov IKKE under konkurs (Komplet butik i gågaden i Nakskov) Eftersyn: 20. januar 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Søndergade 35, 4900 Nakskov

Læs mere