Glad Nyt. 13. udgave. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glad Nyt. 13. udgave. Januar 2012"

Transkript

1 Glad Nyt 13. udgave Januar 2012

2 Indholdsfortegnelse Vidste du det? 2 Propylenglykol nedbrydes af sol og luft 3 Vigtigheden af at få lavet analyser af glykolanlæg 4 Glykol i ventilationsanlæg 5 Velkommen til Gå hjem møde den 1. februar 6 Opmærkning af kølekredse 7 Vi drager mod vest 7 Vidste du om analysemetoder. Til bestemmelse af et stofs egenskaber underkastes det en række undersøgelser. Disse foretages efter bestemte - i reglen standardiserede undersøgelsesmetoder - og resultaterne fremkommer i form af analysetal. Standardmetoder kan være defineret af ASTM, DIN, DS, EN, IP, ISO, m.fl. at aerosol er meget findelt dispersion af faststof eller væske i luft....at et serviceeftersyn på et køle/ varmeanlæg ikke betyder, at der altid udtages en prøve til analyse af kølevæsken. Aftal derfor på forhånd, hvis der skal foretages en analyse af kølevæsken. at demineraliseret vand er aggressivt overfor metaller. Det er derfor vigtigt at have en korrosionsinhibitor i vandet for beskyttelse af køle-/ varmesystemet. vedr. blanding af glykoler. Der kan være op til 5ºC forskel i frostsikringen ved blanding i vægt % i stedet for volumen %. at bakterier kan angribe metaller. En biofilm på metal fører ikke nødvendigvis til at metaller ruster. Men får denne film lov at vokse kan der skabes et iltfrit miljø, der angriber metal. 2

3 Er du opmærksom på, at luft og sollys nedbryder Propylenglykol? Vores monopropylenglykol (MPG) er en rød, næsten lugtfri, lidt tyktflydende væske, som er et stabilt produkt under normale opbevaringsforhold og omgivelsestemperaturer. Men selv om MPG ikke kræver særlige forholdsregler ved håndtering og opbevaring, er det dog vigtigt som bruger at være opmærksom på, at dens stabilitet ikke er ubegrænset. MPG har således nogle karakteristika, der har indflydelse på stabiliteten under visse miljøforhold: MPG er følsom over for oxidationsmidler f. eks. luftens ilt - især ved skiftende temperaturer MPG er følsom overfor direkte sollys (ultraviolet lys) MPG er en hygroskopisk væske. Det vil sige, at den tiltrækker og fastholder vand, når den udsættes for miljøpåvirkninger, hvor der er vand til stede - f.eks. regnvand og /eller luftens fugtighed Anbefalede opbevaringsforhold Du bør undgå langvarig kontakt med atmosfærisk luft for at nedsætte muligheden for nedbrud grundet oxidation og optagelse af vand. Ved særlig lang lagringstid anbefaler vi, at glykolen opbevares under kvælstof eller tør luft. Glykoler bør opbevares i lukkede emballager under anbefalede lagerkonditioner ved temperaturer under 40 o C. MPG er følsom overfor sollys (ultraviolet lys) og kan give anledning til oxidationsnedbrud og dermed syredannelse. Derfor anbefaler vi, at glykolen opbevares i uigennemsigtige containere, som ikke må udsættes for direkte sollys gennem længere tid. Forsøg har vist, at MPG opbevaret udendørs i en gennemsigtig plastbeholder og udsat for normal sollys, med tiden danner syre. Således var der allerede efter 30 dage en signifikant stigning i syreindholdet i forhold til en tilsvarende beholdning opbevaret under samme konditioner, men beskyttet imod sollys. L.C. Glad leverer fremover kun MPG i plastbeholdere, der er uigennemsigtige og altså dermed beskytter produktet imod ultraviolet lys 3

4 Brug analyser som forebyggende vedligeholdelse! For at opnå driftsikker brug af et køleanlæg i hele dets levetid, anbefaler vi, at der foretages periodiske kontrolmålinger af væsken. Med kontrolmåling menes ikke blot kontrol af væskens frostsikring, men også kontrol af andre vigtige parametre som ph, suspenderet materiale, alkalinitet, biologisk vækst, udseende, bestemmelse af eventuel bundfald. m.m. Hver analyse munder ud i en tilstandsrapport, som ikke alene er dokumentation for væskens aktuelle tilstand, men også beslutningsgrundlag for eventuel vedligeholdelse af systemet, og dermed en forlængelse af anlæggets levetid. Væsken bør kontrolleres mindst en gang om året. Det er vores erfaring, at et veldimensioneret køleanlæg med den rette væske sammen med periodisk forebyggende vedligeholdelse, kan opretholde sin funktionsdygtighed i år. Hvad indeholder en analyse? Når vi udarbejder en tilstandsrapport på f. eks. glykoler, gennemfører vi en række standard analyser. Foruden vores bemærkninger til rapporten, medfølger der altid en forklaring på de enkelte analyser. Men er der noget, du er i tvivl om, eller har du spørgsmål til rapporten, så kontakt os endelig. Vi viser her den medfølgende analyseforklaring. Analyseforklaring: Glykol/Vandblanding Måling Metode/Enhed Beskrivelse Farve Visuel Farven kan i visse tilfælde give en identifikation af produktet, og om det eventuel er en blanding af forskellige glykoltyper. Klarhed Visuel Bestemmes som klar, uklar eller meget uklar alt afhængig af væskens udseende. Uklarhed kan måske ikke umiddelbart registreres med det blotte øje, da det kan dreje sig om fine partikler (kolloider). I så fald vil det kunne måles på turbiditeten. Bundfald Visuel Eventuelt bundfald beskrives med mængden lidt, en del eller meget, samt hvilken karakter f. eks. farven og/eller det er magnetisk. I visse tilfælde anvendes mikroskopi for bestemmelse. Turbiditet NTU Turbiditet er et udtryk for, hvor transparent en væske er på grund af uopløste substanser måles ved at en lysstråle sendes gennem væsken. Eventuelle uopløste substanser vil reflektere strålen, hvorved væsken vil være mindre transparent. Vor erfaring siger, at en turbiditet >25 kan have medført belægningsdannelse, hvorfor vi anbefaler en fysisk inspektion. Kimtal antal/ml. Antallet af totalbakterier. Mængden af kim er udtryk for, at der er en bakteriel vækst i gang, som kan danne en biofilm på overfladerne. Biofilm nedsætter effekten og danner grundlag for korrosion. Ved et kimtal>1000, bør der gribes ind f.eks. ved behandling med et biocid. Density Kg/l v. 15 gr. C. Density eller vægtfylden bestemmes for at bruge værdien til fastlæggelse af produkttype. Frostsikring Refraktormeter Frostsikringstemperaturen er den temperatur, hvor der er en begyndende dannelse af iskrystaller. ph Angiver om blandinger reagerer sur, neutral eller basisk. ph =7 er neutral. Er ph <7 er blandingen sur, og der kan være fare for syrekorrosion i anlægget. En for høj basisk værdi kan tillige have skadelig effekt. Normalværdi for en glykolblanding er ph = 7,5-9,5. Alkaline Reserve mgkoh/ml Udtrykker den inhibitorreserve (korrosionsbeskyttelse), der er tilbage i væsken. Ved Alkaline Reserve < 1 giver vi en bemærkning. Ledningsevne µs/cm v.25gr.c. Ledningsevne er udtryk for vandets indhold af opløste salte. Jo flere opløste salte, jo flere ioner og derved højere ledningsevne. Glykoltype Bestemmes ud fra blandingens density/vægtfylde, temperatur og refraktormetermåling. Glykolkoncentration % vol/vol Bestemmes ud fra refraktormetermåling. 4

5 Renovering af anlæg Når en køle-/varme væske er analyseret, og det af tilstandsrapporten fremgår, at der er urenheder eller bakterievækst i væsken, har det hidtil betydet tidskrævende og kostbare indgreb at fastslå overfladernes beskaffenhed. Dette uanset om det drejer sig om aflejringer af bundfald, korrosionsangreb, eller der måske er tale om biologisk vækst - en viden, der er nødvendig for at kunne stille den rigtige diagnose på anlæggets tilstand og beslutte, hvad der videre skal foretages. Sådanne indgreb er ikke længere nødvendige, idet vi nu gør brug af TV udstyr (endoskopi), som nemt kan komme rundt næsten overalt og vise, hvordan anlæggets indvendige dele ser ud på en farvemonitor. Ud fra denne viden afgøres det så hvordan og med hvilke midler, der skal foretages en renovering af systemet. Glykol i ventilationsanlæg Ventilationsanlæg findes mange steder i industrien, kontorhuse og indkøbscentre. Der tales ofte om procesventilation eller komfortventilation. På begge systemer anvendes der meget tit genindvindingsvekslere. Genindvinding har til formål at optage varmen fra afkastsluften og overføre denne varme til indblæsningsluften. I disse vekslere anvendes der ofte glykol. Glykolen sikrer, at der ikke sker frostsprængninger i systemet selvom ude temperaturen skulle være under 0 ºC. Hvilken glykol skal anvendes i et sådant system? Er der tale om et nyt system bør det være oplyst fra den rådgivende instans, hvilken glykol, det drejer sig om. Er der tale om et eksisterende system bør der være opsat et mærkeskilt, som oplyser dette. Er ingen af ovenstående informationer tilgængelige, bliver vi ofte spurgt til råds mht. hvilken glykol, der skal påfyldes. Da vi kun kan komme med anbefalinger, er udsagnet at man skal kigge på den pågældende applikation, og se hvilket produkt, der er bedst anvendeligt. Der kan være forskellige kriterier, der skal tages højde for. F.eks.: Hvad siger loven? Har den enkelte virksomhed skærpelser i forhold til loven? Fødevare-, pharma-, medicinalvirksomhed ect. Hvad siger Arbejdstilsynet? Arbejdstilsynet oplyser, at der eksisterer en bekendtgørelse, som omhandler dette område: Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning februar Kapitel 8, omhandler netop ventilationsanlæg. 37. Ventilationsanlæg skal være konstrueret og installeret således, at de ikke i sig selv tilfører arbejdsstedet sundhedsskadelige stoffer og materialer, herunder mikroorganismer. De skal være velfungerende, f.eks. med afbalancerede indblæsnings- og udsugningsmængder. Vi har spurgt Arbejdstilsynet, hvad dette betyder i forhold til genindvindingsvekslere og glykol. Tilsynet svarede, at der i sådanne systemer ikke må anvendes ethylenglykol, idet denne af miljøministeriet er mærket som sundhedsskadelig. 5

6 NYHED Fremover leverer vi som standard både ethylen og propylen glykoler i long life kvalitet til SAMME pris som almindelige glykoler. Vi bestræber os hele tiden på at optimere vores kundeservice og finder det derfor naturligt at tilbyde vores mange glykolkunder denne ekstraservice helt uden beregning. Dagens program: Velkommen til Gå hjem møde onsdag den 1. februar 2012 kl Velkomst og kort præsentation Glykol præsentation inkl. nyheder Kort pause Spørgsmål/Diskussion Evaluering/Afslutning Tilmelding: Skriv til ring på tlf eller fax til Husk at synliggøre, at der er tale om deltagelse til glykolkursus. Din tilmelding skal være os i hænde senest fredag den 27. januar. Pris: Kr. 50 pr. deltager indbetales på konto:

7 Opmærkning af kølekredse Vi vil gerne opfordre dig til at opmærke virksomhedens anlæg med: Anlægsnummer Anlægsnavn - Type kølevæske Dato for påfyldning af kølevæsken - Analysedato osv. anlæg, som vi har kendskab til, skrives der på skiltet ud for Produktnavnet at det enten er glykol eller kølevand. Når analysen er foretaget, er der efterfølgende mulighed for at skrive ethylenglykol/propylenglykol eller kølevand/ inhibiteret kølevand. Derfor bør du opmærke anlægget! Mange kunder kontakter os for at få produktbestemt indholdet i anlægget ud fra farven, men en glykoltype kan ikke bestemmes ud fra farven. Ved fremstilling er glykoler således farveløse og farven bestemmes først senere i processen. Både ethylen- og propylenglykol produceres i mange farver og vi har f.eks. valgt, at vores ethylenglykol er blå og propylenglykol er rød. Siden efteråret 2010 har vi leveret et produktmærkeskilt sammen med hvert produkt. Vi udfylder mærkaten vedrørende produktindhold samt blandingen i volumenprocent og frostsikring. Meningen er således, at modtageren af produktet skal notere anlægsvolumen og opsætte det medfølgende mærkeskilt et passende sted. Har du brug for mærkeskilte, kan disse rekvireres ved henvendelse til os. Vi kan som en ekstra service påføre jeres logo og navn øverst på skiltene. Med baggrund i ovenstående kan vi ikke umiddelbart svare på, hvilken glykol der er i dit anlæg med mindre, der er foretaget en analyse af nyere dato af den pågældende glykol. Men hvis et mærkeskilt er tilgængeligt med eksempelvis ovenstående data vil det være meget nemt at finde ud af hvilket produkt, der skal anvendes i dit anlæg. Det er også vigtigt, at oplyse anlægsvolumen, i tilfælde af udskiftning eller opgradering af kølervæsken. I de situationer hvor L. C. Glad foretager en analyse opsættes et mærkeskilt med de hensigtsmæssige oplysninger. Hvis ikke det er et Vi drager mod vest! L. C. Glad har nu etableret et lager i Jylland nærmere bestemt i Randers Olietillæg broafgifter stigende fragtpriser. Jo, det er blevet dyrere og dyrere at få sendt varer fra den ene landsdel til den anden. Dette har vi nu taget konsekvensen af med etableringen af et lager i Jylland. Vi har således - for at tilgodese vores kunder vest for Storebælt - etableret dette nye lager i Randers i håbet om at kunne servicere kunderne bedre og billigere. Målet er, at vi med lageret i Jylland kan tilbyde meget fordelagtige fragtpriser til vores kunder og at vi hermed på alle måder kan gøre afstanden kortere mellem hovedkontoret i Vallensbæk syd for København og vores kunder i Jylland. 7

8 Om os Åbningstider: Kontor (mandag - torsdag) 08:00-16:00 (fredag kl.15:30) Afhentning på fabrikken (mandag - torsdag) kl. 07:00-15:00 (fredag kl. 14:00) Adresse: L.C. Glad & Co A/S Vallensbækvej Vallensbæk Tlf Fax Web:

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S Bygninger nr. 41 2007 FarmTest Gylleforsuring Infarm A/S Gylleforsuring Infarm A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos en række landmænd i samarbejde med Infarm A/S Af Thorkild Q. Frandsen, Dansk

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere