Referat af ordinær generalforsamling i- "Grundejerforeningen. på Folevadsv-ej. sømod~' torsdag åen 30.marts 2000 ki i STEFANs klubhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i- "Grundejerforeningen. på Folevadsv-ej. sømod~' torsdag åen 30.marts 2000 ki 19.30 i STEFANs klubhus"

Transkript

1 ~--~ Referat af ordinær generalforsamling i- "Grundejerforeningen sømod~' torsdag åen 30.marts 2000 ki i STEFANs klubhus på Folevadsv-ej. Referent: Niels PakJdan.. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat for generalforsamling formandens beretning 4. Orientering fra trafikudvalget ved Thomas Balstrøm 5. Orientering-om arbejdet i kvartercenter Nordvest ved Charlotte Bjerregård 6. Godkendelse af foreningens regnskab for ~ndkollme torslag 8. Budget for år 2000 og fastsættelse af kontingent 9. Valg til bestyrelsen: Næstformand (modtager genvalg) Kasserer (modtager genvalg) Sekretær (modtager genvalg) 1.0. \talg af revisorer og revisorsuppleant 11. Eventuelt aå 1. Formanden Leif Scheibye bød de fremmødte velkommen. Der var repræsentanter for 32 parceller tilstede og 3 medlemmer var repræsenteret ved fuldmagt. Bestyrelsen opfororede forsamlingen til at vælge Per Larsen til dirigent, og han valgtes enstemmigt. ad 2. Referatet fra generalforsamlingen i 1999 blev godkendt uden indvendinger eller kommentaær. ad 3. Leif Scheibye fremlagde beretningen for 1999: -1

2 Tl~ beretningen var der en- enkelt kommentar om folks parkeringsvaner på Fo~evadsv:ej ved besøg i Stefans boldklub. Kantstenene bliver ødelagt, når store busser med besøgende spillere kører ind over fortovene. Herefter blev. formandens beretning enstemmigt godkendt. ad 4. Udvalget har fulgt tra-fikudviklingen på Rådvadsvej gennem mange år, og tall"iga_ målinger har vist, at gennemsnitshastighedn langt overstiger det tilladte (ca.12 kmlt). Udvalget har diskutel"st med kommunen, der nu anerkender, at de hidtidige foranstaltninoer _ (chikaner) > ikke har virket oodt w nok. ~ - Der er blevet etableret en gl"uppe af kommunen i kvartercenteretdelarbe}delmed trafikplanlægning i 5- kantsområdet. Vi har ingen repræsentant i dett udvalg, men har ' haft kontakt gennem medlemmer der er engagereu kvarterceoterets arbejde \llbar. meddelt arbejdsgruppen og kommunen, at vi ønsker at vores område indarbejdes i handlingsplanen, hvilket kommunen har accepteret. Trafikhandlingsplanen har været præsenteret i kvartercenteret i februar med følgende hovedindhold: - Man vil søge en samlet løsning for hele 5-kanten, der kan nedbringe trafikmængden og sænke hastigheden til 30km/t.. ~TomsgårdsveJ får lyskryds ved Rentemestervej og flere midterheller. Hastighed 60kn1it. - Skoleholdervej får hastighedsgrænse på 30km/t. ~ Hast~hedsgrænsen- på Rådvadsvej på 40km/t bibeholdes, men det er uvist om det bliver et påbud eller blot en henstilling som i dag. Der oprettes tre bump: ved Ravneholmsvej, ved MosesvingeLog-vecLetendnuJkkadefinerst-5ted. _ - Generel forbedring af gademiljøet. F.eks. Utterslev Torv og pladsen foran Irma KommuoeD-prioriteæc følgendatiltag : 1) Tomsgårdsvejs sanering 2) Rådvadsve} (efteråret 2000) 3) Trafikforholdene ved den ny skole på Skoleholdervej Til spøfgsmålfra sa~n vedrørende forholdene på- Støvnæs ahe mente Thomas, at der i kommunen er en åbenhed over for egne initiativer der kan støtte oprettelsen af 30km zoner i området. Man vil derfor kunne regne med en positiv indstiuing til f.eksbump på Støvnæs alle, hvis man blot selv financierer dem. Formanden foreslog at udvalget skal amejdefor at Støvnæs alte lukkes for trafik fra Skoleholdervej. Dette er ifølge Thomas et problem idet vinderforslaget for den nye skole -5

3 opererer med indkørsel for personalet fra Støvnæs ~lie. Formanden og Charlotte Bjerregård træder ind i trafikudvalget med særlig ansvar for trafikforholdene ved den ny skoje ad 5: Charlotte Bierreaård meddelte fra Kvartercenteret at den- ny værkstedsbvqninq var ;T --. -,,$- blevet åbnet. Her er der keramik- sy- og træværksted, som kan benyttes af alle i området. Der er oaså aften åbent. Her findes oaså EDB-rum oa det er muliat for en billig -...;: ;,..'I -...:... """" penge at lele et glimrende festlokale. Mange forenu"lger benytter kvartercentret, således lokalhistorisk forening, som meget gerne modtager historier. billeder o.a. fra beboerne. Endvidere huser centret Agendaforeningen som især fokuserer på- miljøinitiativer i området. Man arbejder også på at skabe øget erhvervsvirksomhed i området med f.eks. iværksætterrprojekter osllderfoc søges der om atbllvaetubban 2,..projekL- eleu initiativ der kan betyde en massiv økonomisk indsprøjtning til området. Kvartercentret skal være selvfinancierende fra år Der skal være vals til bestyrelsen i maj måned. og interesserede opfordres hermed til at melde sig. aculregns~for 199~Foreningenharnu 8amedlernmer,. hvilkelel deu1øjeste-antal noqensinde. Arne fremlaqde det reviderede reonskab. der blev oodkendt uden ~ ~ ~ ':::':' kommentarer. ad 7. Indkomne fors/aq. '=' Som indledning til bestyrelsens egeuorslag om en vejfond fortalte-per Larsen Qm. kommunens standarder for vejvedligeholdelse på private veje. ( Dette fandt egentlig' steciundelbehandungen af punkta, men er af overskuejighedsgnmde fl}lttelbertil). Per Larsen frygtede at kommunen i hvert fald ikke vil aflevere vejene i den stand som de selv viiforlaage når vejene først er blevet overdraget til beboerne. I den forbindelse blav det anbefalet at hyre et konsulentfirma til at registrere vejenes øjeblikkelige standard og IæQQeen.oJanfOLfremticlia--vedliaeholdel5.e-DeLviLkoste i størrelsesorden9n-1q.ooqkr. ~~ ~ '-f ~ Der kom flere kommentarer hertil, både fra bestyrelsen og salen: - Man kan- trvate-atkommunenhar holdt lidt ioen med vedjioeholdelsen de sidste oarår..:~ "",;;:..." t m.h.p. at vejene skulle overdrages. ~. Man skal undgå at kommunen selv (som det har været tilfældet på Dalmosevei) iværksætter store projekter uden at konsultere beboerne. -Det er vigtigt at være på forkant! hvilket taler for en solidarjsk ordnu:lg~som i bestyrelsens forslag - Vi må meddele kommui::lenat vi jkke ønsker initiativer iværksat før vi har fået en - 6,

4 konsulentrapport, der kan indgå i fremtidige aftale med kommunen Til spørgsmålet om hvem der skal betale for en sådan konsulentrapport udtalte næstformanden, at det er et problem at der jo faktisk er treforskellige-grupperj SØMODs område: - beboerne på Rådvadsvej, åer: er offentlig - Medlemmer, der er privatvejsbeboere - privatvejsbeboeraderikkaer medlemmer af SØMQD. Endvidere har alle beboerne forskellige antal vejmeter at vedligeholde Mankanikketvjnge beboere indjelvejlaug, hvilkeualetforbestyrelsenajarslag_am en frivillio ordnino. Herfor taler ooså at det er det letteste 00 mest solidariske. Annette ~"- _.,... G fegersen (tidligere formand} vil gerne bistå med det jud~i oprettelsen af vejfonden. BestyrelsenforestUler si~at ctetårlige kontingent kunne være 500-kr., indtilman får et bedre overblik over vejenes tilstand. HerW var detflere korrunentaær frasalen: - Det dækker kun det nødtørftigste. Hellere et forhøjet startgebyr, der også kunne gå til tilstandsrapporteo, - Godt atvejfondenetknyttettil SØMDD- DetskaLværaet.kræL_atman ermediern af SØMOD - Etmedlem rnentaaten rappnrlvalligegyldi9-ogjkkakuooonruq8s-qver for kommunen. Vejene har økonomisk altid været vores ansvar og det bliver de ved med at være. -RappOrten skal også bruges mat højne vejenes-standard. Det gælder vel ikke for enhver pris om at trække arbejdet ud så vejene forfalder. På sigt vil vi vel gerne have pænafortovao9-veje. - Hvis man se!v foretager vejvedhgeholdelsen, kan det så foregå inden for ordnmgen? - Bestyrelsen må udarbejde et mere detaljeret forslag, der kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Efter debatten blev følgende vedtaget: - BestyreLsenfortsætteLarbejdetJnecLatundersøge. muligbeden..fol enjand. - Bestyrelsen får udarbejdet en tilstandsrapport for privatvejene. SØMOD lægger forejøbigpengenaud..hertil. Der var to forslag 'fra et medlem: - atpapifcontainerne ved anlægget flyttes, idet fliserne bliver ødelagt. af ~astbilerne,når containernatømme5-afh

5 Be-styrelsen undersøger om containerne kan flyttes rundt om hjørnet, så Rsafår lettere adgang. Endvidere opfordres medlemmerne til kun at putte papir (og ikke papkasser) i containerne. - Endvidere vat der ønske om at få fætdetet træ på anlægget der skygger megeli medlemmets have. Bestyrelsen vil undersøge om en beskæring ikke kan løse problemet. ad 8. Budgettet for år 2000 blev godkendt med den ændring, atformu1e.-ingen "Afholdelse af fest" ændredes til "Bestyrelsens rådighedsbeløb". Endvidere fastholdes delhidtidige kontingent. ad 9. Bestyrelsesvalg Steen Nielsen, ArneNicolaisen~09--Niels PallJdan blrulgenvajgt som henholdsvis næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere knyttes Eskil Tuesen (Ørevadsve!-t~og CharJottaDallL{Folevadsvej18}tiLbestyrelseD-Dg-vil blive indkaldt til alle møder. ad.-1o~ Revisorernal ene DelelIran og D.J.aMikkelsen blev-genvalgt som foreningens revisorer. aet11. EYMtuelt ~ En husejer- ~ foreningens område- der ofte atbrændelurent træ, hvilket medtø.rer stole lugtgener for de omkringboende, opfordres til at ophøre hermed. - Detoplyses at mankarlsøge kvarteræntret omforskønnelsesmidlec(op.lil ) til køb af materialer i forbindelse med projekter. Ansøgningsfristen til "Penge til dit plankeværlc' er_ c::1ed-1.jull Mødetdisk11teredalcLmuligaprojekter: 1) Renovering/etablering af legefaciliteter på anlægget 2) Retablering af Støvnæs ~SOJn alle. Vi er ble~et opfordret til at træde ind i Bispebjerg lokalråd, der afholder 4 møder om året. ChadotteBjerregårdgåI: mdetførste møde. Eskil Tuesen meddelte at hanvar interesseret i at være repræsentant for foreningen Der afboldesjoppemarked søncia.q-derl14.mai. Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere