Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men"

Transkript

1 DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader 2. maj 214 Påtale 19. maj 217 Skrivebordkontrol 3. december 212 Fejibehæftet (uden sanktion) Skrivebordkontrol 11. maj 212 Ukendt Mange skader 1. maj 21 Acceptabel Tidsforbrug 29. januar 29 Godkendt Stikprøve 11. maj 27 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejen d om men Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Delvist Ej end om mens beliggenhed Billedtekst Ejendommen set fra nordvest Oversigtsbilleder 28. maj 214 9:15 Sagen lukket

2 Litra A set fra øst Litra B set fra sydøst Sagsfo nø b Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 3-okt-13 8:1 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 3-okt-13 8:1 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 7-nov-13 1:59 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 7-nov-13 1:59 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 21-nov-13 9: Kontrolbesøg udført af Syn-og skønsmand 21 -nov-i 3 17:38 Kontrolrapport udarbejdet 25-nov-13 15:1 Høring iværksat 9-dec-13 9:16 Søgt ny deadline: 16. dec dec-13 9:16 Ny deadline for BS kommentar: dec dec-13 18:2 Bygningssagkyndig kommenteret høring 18-dec-13 13:11 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 2-dec-13 14:13 Kontrolrapport godkendt af NS 13-jan-14 13:47 Indstilling til nævn 18-feb-14 11:3 Indstilling til nævn ii-mar-14 14:47 Indstilling til nævn 27-mar-14 9:6 Indkaldelse til nævnsmøde 31-mar-14 13:53 Udsat til senere behandling 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 2

3 8-maj-14 13:2 Indkaldelse til nævnsmøde 2-maj-14 12:43 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Forelå ikke, se nedenfor nr. Energimærke Udarbejdes ikke jf. oplysning fra ejer Andre Evt, tidligere tilstandsrapport forsøgt fremskaffet (bla. via HEWEB), og er ikke fundet. Der kan være bygningsoplysninger enkelte bygningsdele i Hustypebeskrivelsen, der ikke stemmer overens med dette hus. Tagets restlevetid er baseret på tagbelægning fra 29 idet alder på oprindelige tagplader på kvisten mod haven ikke kendes og disse ikke kunne besigtiges udefra pga. højden over terræn. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejend om men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Murermesterhus/Bedre Byggeskik Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 1 år eller længere. Tabelopsiag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygri Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1912 i B Garage/udhus Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 3

4 Hulrum 2. Bygningsdele, der Ja: AB - over nedhængte trælofter, underlag for tæpper på I sal og vinyl i køkken samt ikke kunne besigtiges? baggang, tagrum set fra område 1 Om omkring loftslem, kælderrum mod haven ikke besigtiget pga. opmaganiseret indbo, kvist og tage set fra terræn pga. højde over terræn, dele af udhus pga. opmaganiseret indbo, ingen adgang til besigtigelse af gavl mod syd pga. indhegning. Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Ja: A - Gulve under tæppeunderlag i værelser på 1 sal. Tagrum pga manglende gangbro, alene besigtiget fra loftlem i område i Om omkring loftslem. Tagfiader og kvisttage er alene besigtiget fra terræn pga. højde over terræn. BS tager en række forbehold som ikke er relevante eller gyldige; Som det ses af foto er der intet der hindrer besigtigelse af sydgavl og der er adgang til det indhegnede område. Hulrum over nedhængte lofter er ikke normalt tilgængeligt, hvorfor der ikke skal tages forbehold. Gulve under faste belægninger i køkken og baggang er ikke normalt tilgængelige, hvorfor der ikke skal tages forbehold. Udover det af SS anførte, kan forholdene ved BS besigtigelse dog tillige have gjaldt; A Kælderrum mod haven ikke besigtiget pga. opmaganiseret indbo samt B- Dele af udhus pga. opmaganiseret indbo. Fejl vægtes på A-niveau Sydgavl er set fra hegn idet nabogrund er privat ejendom som jeg principielt ikke mener jeg skal ind på, uanset om der er adgang. Der er nedhængte trælofter tillige med de oprindelige pudsede lofter, hvorfor der er taget forbehold. Belægning i køkken og entré er forholdsvis simpel vinylbelægning der må formodes at ligge ovenpå plade eller de oprindelige trægulve, hvorfor der er taget forbehold. Al 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 4

5 SS henviser til HB, hvor det fremgår, at der ikke skal tages forbehold for skjulte konstruktioner. HB Generelt: (...). En bygningsdel betragtes som skjult, hvis der er behov for et destruktivt bygningsindgreb for at foretage en besigtigelse. (...).Lukkede og skjulte konstruktioner skal ikke angives i tilstandsrapporten som utilgængelige, hvis den bygningssagkyndige ikke forventer at kunne besigtige dem. (...) SS henviser herudover til HB , hvor der ikke ses at være hjemmel til IKKE, at besigtige en bygningsdel alene pga, at den kræver besigtigelse fra nabogrund. Hvis den bygningssagkyndige er forhindret i at besigtige en normalt tilgængelig bygningsdel eller konstruktion på grund af manglende adgangsmuligheder, skal det noteres hvilke bygningsdele det drejer sig om med litra, og der skal også stå, hvad forhindringen bestod i. A3 Der er to tvier feil i punktet oa feileoint fastholdes 3. Bemærkninger til Ja: A - Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og termoruder? snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 5

6 Bygning A (Beboelse - 146m2) 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 6

7 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A i 1.1 Kl: Der ses tætning med skum hvor tagflader er sammenbygget. Note: Skum kan visse tilfælde holde Tagbelægning/rygning på fugten hvorved træværket kan blive nedbrudt. Dog ingen tegn på skade. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 7

8 Fejlangivelse A3 Taget er tætnet med PU-skum enkelte steder i tagrum, hvor tagfiader er sammenbygget. Note: PU-skum kan blive fugtsugende og dermed medføre opfugtning og følgeskader på tagdækning og tagværk. Der ses dog pt. ikke sådanne skader. K3 BS anfører risiko for følgeskader på andre bygningsdele, men angiver karakteren Kl som ikke kan benyttes i sådant tilfælde. Vægtes på A-niveau, skræpende, idet forholdet er alm. kendt, men lempet, idet forholdet er beskrevet i rapporten. Bygningssagkyndig Korrekt der er gjort opmærksom på et velkendt problem med skum. Der var ingen synlige skader og risikoen anses for minimal. A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 8

9 r Faglitteraturen underbygger ikke BS vurdering og synspunkt. Skaden er en velbeskrevet A3 problemstilling. L Fejlpoint fastholdes 1.1 Kl: Tagplader på kvist mod haven er de oprindelige tagplader, hvorfor disse må forventes med en del Tagbelægninglrygning nedslidthed samt reduceret levetid i forhold til de nye tagplader. Note: Tagplader er set i tagrum. 1.1 K3: Der mangler skumbølgeklodser ved kip få steder samt få steder ved skotrender og grater. Note: Tagbelægning/rygning Manglende skumklodser kan give anledning til indtrængen af fygesne og slagregn 1.4 Hætter/Aftræk K3: Aftræk for badeværelse er ført uisoleret gennem tagrum. Note: Uisoleret aftræk giver anledning til kondensdannelse og med dryp tilfølge. 1.7 Kviste K2: Træbeklædning ved kviste synes med tildens th opfugtning. 28 maj 214 9:15 Sagen lukket 9

10 især og Skønsmand L ) Der er nedbrudt træ i træpladebeklædning på kviste - på østsiden. Bygningssagkyndig BS anfører tendens til opfugtning som synonym med rådskader, hvilket ikke vurderes korrekt dækkende. A-niveau, reduceret, idet karakteren er korrekt. Træbeklædning har fået karakteren K2 og der er gjort opmærksom på skaden. Om der skal stå opfugtning, råd, tåresvamp eller andet synes jeg ikke er relevant, da køber er orienteret om en K2 skade. TR bemærkning bør bortfalde. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 1

11 i.7 Kviste Årsagen til fejipoint er, at skadesomfanget verbalt skrives ned uagtet, at karakteren er korrekt. Alt udvendigt træværk opfugtes, det er ingen skade. Det er trænedbrydning derimod. Fejlpoint fastholdes. K2: lnddækninger ved kviste ses at være genanvendt fra tidligere tagbelægning og synes ikke at kunne tilpasses helt ved de nye bølgebunde. Bly slutter ikke helt tæt. A2 28 maj2149:15 Sagenlukket 11

12 Fejlangivelse B6 Bygningssagkyndig Blyinddækning omkring kviste ligger ikke tætsluttende mod tagfladen og ses flere steder simpelt repareret. Note: Blyinddækningen er gammel og genanvendt fra tidligere tagbelægning. Der vurderes risiko for indtrængen af fygesne/ slagregn. K3 BS indikerer, at der er en risiko, men beskriver den ikke nærmere, ligesom karakteren ikke er korrekt udfra en risikovurdering. Feil væates oå B-niveau, laveste trin, idet skaden er reoistreret. Blyinddækningen har fint overlæg mod plader men bør dog bankes bedre på plads. Jeg har vurderet, at der en en meget minimal risiko for indtrængen af fygesne, hvorfor karakteren er sænket til K2. Niveau bør sænkes til A. A5 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 12

13 BS beskriver ved skadesbeskrivelsen ingen følgeskade og angiver følgeligt K2. K2 angiver her, at blyinddækningen er eller er ved at være udtjent men at dette ikke medfører nærliggende risiko for følgeskade på andre bygningsdele. Denne vurdering er SS ikke enig i. Problematikken med blyinddækningen er ikke selve inddækningen, men i meget højere grad følgeskaderisikoen. Derfor er karakteren forkert og beskrivelsen af skadesomfanget skrevet ned, så den ikke er dækkende. Fejlpoint_fastholdes 1.12 Isolering Kl: Isolering ligger partielt med varierende tykkelse og isoleringsevne Gangbro Kl: Der er ikke udført gangbro. i 1.15 Andet K2: Loftslem er uisoleret og slutter ikke tæt. Note: Ved loftslemmen ses der ikke at være etableret en tætningsliste, hvorfor der er risiko for at varm og fugtig stueluft kan sive op tagrummet med deraf følgende risiko for at fugtpåvirke tagværket. Fejlangivelse Loftsiem er uisoleret og slutter ikke tæt. Note: Der er følgelig risiko for opfugtning af Al tagrummet med deraf følgende risiko for at forårsage følgeskader på tagkonstruktionen. K3 BS mangler sammenhæng imellem skadesrisiko og karakter. Vægtes_på_A-niveau,_laveste_trin,_idet_skaden_er_registreret. Bygningssagkyndig Ok, husket til næste gang. Al Enighed B6 Al 1.15 Andet Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3. Bygningssagkyndig En tagsten nederst på brandkam mod sydøst er revnet. K3 BS har ikke registreret forholdet Vægtes på A-niveau Jeg anvender altid kikkert når taget er så højt og mener helt bestemt ikke at den viste tagsten_var_revnet,_da_jeg_besigtigede_huset. SS kan ikke vide om den var revnet ved BS besigtigelse Fejipoint fastholdes A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 13

14 CDI ol CD CDI - - I < cdi Cf WO CD O CD D cc CD I D -n I CDCDI I (hw CD Q (i, (CD (CD CD CD CD 3 CD CD 3 CD CD CD (I) CD CD- (CD CD Jø I -< o I ci, CDI (Q CDI CD CD- ( i,- cl, CD cl,

15 2.1 Facader/gavle K2: Der ses skrårevner over hoveddør samt over- og under vinduer mod vej. Fugerevne over stort vindue mod haven. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 15

16 - Fejlangivelse Al I -jj-r Ç &: T1r Genereret HE-nr Kontrolrapport Status Side 28 maj Sagenlukket 16

17 - ;._. - _..;m I i - Bygningssagkyndig Der ses revneforløb hidrørende fra sokkel, gående igennem facader mod nord, øst og vest -ved og omkring døre og vinduer. Større forsætning øverst i facaden ved sydøstligt hushjørne. Note: Revnerne er ældre følgerevner fra sætninger igennem tiden og revnerne kan ikke påregnes i ro. K2 BS mangler at beskrive årsagssammenhæng med sokkelrevnerne. Vætes oå A-viveau. laveste trin, idet skaden er reoistreret Ok husket til næste gang. Enighed 2.1 Facader/gavle K2: I sydgavl samt stedvist mod vej, ses manglende facadepuds. Al Al 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre K2: Nedslidt dørkarm på kælderdør indvendigt. 3.2 Vinduer K2: Der kunne ses 3 stk. punkterede termoruder i stuevinduer mod vej. 3.2 Vinduer K2: Kældervinduer samt vinduer mod vej og haven ses delvist med rådangreb og delvist med nedslidthed. Ældre vinduer mod vej samt kvistvinduer mod haven ses med råd eller begyndende råd. Rådangreb i stort vindue mod haven. 3.3 Fuger K2: Der mangler fuge under hoveddør. 3.4 Sålbænke Kl: Revner i sålbænke mod haven. 4. Fundamentfsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Generelt ses der enkelte mindre revner i sokkel herunder mod nord-vest samt få mod haven. 28. maj Sagen lukket 17

18 4.2 Sokkel K2: Sokkelrevner ses i forbindelse med revner i murværket i nordgavl, østfacade samt i facade mod vej. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 18

19 Fejlangivelse A3.Li 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 19

20 - - = :.4.. r Der ses ældre sætningsrevner i sokkel/kældervægge mod nord, øst og vest. Note: Revnerne skyldes sandsynligvis fundering på ikke tilstrækkelig bæredygtig jordbundsforhold og revnerne har igennem tiden, forårsaget følgerevner op igennem ydermure udvendigt. Revnerne vurderes ældre, men der er stadig indikation af mindre bevægelser op igennem facaderne, se pos K3 BS anfører forkert karakter, idet der ses følgeskader op i facader. Der mangler endvidere sammenhængsbeskrivelse med de skrårevner som registreres under ydervægge, så man forstår sammenhængen. Vægtes på A-niveau, idet skaden er registreret 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 2

21 , Bygningssagkyndig Kan godt følge TR, men huset er altså over 1 år gammelt og det er forventeligt når man køber et så gammelt hus. BS skal sammenligne med tilsvarende intakte bygningsdele, hvorfor alderen ikke er en formildende omstændighed ved ikke intakte bygningsdele som fx revneforløb. Hvad der er forventeligt er helt individuelt og ikke et forhold som BS bør vurdere i rapporten. Enighed_om_fejlpoint 4.3 Udvendige trapper K2: Defekte og løse klinker på hovedtrappe. Pudsafskalning ved kant mod kældertrappe. 4.3 Udvendige trapper Kl: Mindre revner i trappetrin til kælder samt i kældervanger. - Fejlangivelse A3 A3 A2 Bygningssagkyndig Der er nedbrudt beton i et trappetrin til kælder, ligesom der ses flere revneforløb i kældertrappevanger. K2 SS vurderer ikke defekt i kældertrappe som mindre Kl revne. Vægtes_på_A-niveau,_reduceret,_idet_skaden_er_registreret. Ok husket til næste gang. Enighed 4.4 Udvendige lyskasser K2: Ingen bund i lyskasser mod vej. A2 A2 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.2 Vægge K2: Alle vægge ses opfugtede og der er generelt meget fugtigt i kælderen.pudsafskalninger hvor der ikke er opsat forsatvægge. Døre ses tillige opfugtede. Note: Vaskerum og tidligere køkken er besigtiget fra dør pga. indbo. 5.4 Indvendig Kl: Celleotex på lofter i kælder. beklædning 5.5 Etageadskillelse K2: Defekt loft i lille tidligere køkken. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 21

22 5.5 Etaqeadskillelse Fejlangivelse A3,-,., : I J - f.-,,.- y Bygningssagkyndig I lille teknikrum i kælder ses nedbrudt træ i vederlag af bjælker som bærer etageadskillelsen. Note: Bjælkerne er understøttet på simpel vis, hvorfor der ikke vurderes risiko for svigt af bæreevnen. K2 BS har ikke registreret forholdet. Vætes oå A-niveau Ok noteret, dog var det gammelt råd. Enighed.i:f [ j 5.6 Ventilation i K2: Der mangler ventilation i kælder, idet den virker meget fugtig. A3 A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 22

23 Fejlpoint fastholdes konsekvens af en følgeskade, hvorfor fejlpoint ikke kan nedsættes alene som følge at selve skaden er billig at udbedre. huskefejl kombineret med en del indbo i badeværelset. Såfremt der havde været en Vægtes på B-niveau z/ belægning [elægning [6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Enkelt revnet klinke i bruseniche. Note: Risiko for vandindtrængen. 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger BS har ikke registreret forholdet. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A belægning Iindtrængen af vand. Fejlangivelse B8 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Der er partielt gulvklinker i badeværelse der mangler vedhæftning til underlaget. Note: Risiko for løsning,_hvorfor_jeg_mener_at_b8_bør_sænkes_til_a5. åbning eller hul/rør fra gulv indtil gulvafløb i bruseniche, anses dette for en acceptabel Normalt er jeg meget opmærksom på disse forhold og det er højst sandsynligt en alm. A5 Bygningssagkyndig K3 gulv. 28. maj 214 9:15 Sagen ukket Fuger K3: Fugerevne i bruseniche og ved væghjørner/badekar. Note: Risiko for indtrængen af vand. belægning Revnede fliser under vindue. Note: Fliser ved vinduer er udenfor vådzonen. Fejlpoint indeholder såvel skadesudbedring som den potentielle økonomiske B8 tilstødende rum. Der er risiko for vandskader som følge af udførelsen. Gulvet udenfor brusenichen er udført uden fald til et gulvafløb og uden opkant mod Badeværelsegulv er forkert konstrueret og uden gulvafløb udenfor brusenichen. Note: 6.2 Vægkonstruktion/- K3: Der er enkelte vægfliser i badeværelse indenfor vådzonen, der mangler vedhæftning til underlaget. 6.2 Vægkonstruktion/- Kl: Der er enkelte vægfliser i badeværelse udenfor vådzonen, der mangler vedhæftning til underlaget. belægning Der mangler fliser til loft ved bruseniche samt ved badekar. Note: Vådzone i badeværelse omfatter hele gulvet, de nederste 1cm af alle vægge samt vægge ved bruseniche ud til,5m fra kant af bruseniche. Ved badekar 5m på hver side af karet helt til loft og ved håndvask ligeledes 5m omkring vasken til

24 6.8 Andet K2: Der mangler sikring mod vandpåvirkning af vindue idet dette er indenfor badekarets vådzone. Note: Der kan ske utilsigtet opfugtning af vindue såfremt der ikke etableres fast afskærmning. Fejlangivelse Der mangler sikring mod vandpåvirkning af vindue idet dette er indenfor badekarets Al vådzone. Note: Der kan ske utilsigtet opfugtning af vindue såfremt der ikke etableres fast afskærmning. K3 BS mangler sammenhæng imellem skadesrisiko og karakter.. Bygningssagkyndig Vægtes på A-niveau, laveste trin, idet skaden er registreret Det eneste der er risiko for er at vinduet kan blive fugtpåvirket dvs. K2 mener jeg er den rigtige karakter. Skade på vindue og vandindtrængen i lysning/fuger er alle følgeskader - selve skaden Al er en forkert konstrueret bruseniche. Fejlpoint_fastholdes 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner Kl: Spor efter borebiller i de gamle gulvbrædder. II 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 24

25 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse Pr / B8 7 i,,.,... 1 Bygningssagkyndig I 1. sals sydvestværelse er konstateret væsentlig opfugtning ved skunk og skråvæg mod tilstødende værelse. Der er tillige trænedbrydning i beklædning og liste. Note; Forholdet skyldes antageligt utæthed v. inddækning samt forøget vandbelastning på kvistfiunke herudfor. Årsag og skadesomfang kræver nærmere undersøgelse at fastlægge. UN BS har ikke registreret skaden. Huset var ved besigtigelsen beboet af enlig far med 4 børn, så alle værelserne var godt fyldte med senge, kommoder, skriveborde, inventar og plakater og andet indbo pà gulve og vægge, hvorfor den anførte skade ikke kunne besigtiges. Da det ikke var muligt at besigtige skaden, har jeg sat karakteren til Det er korrekt - som også oplyst af ejer, at ejendommen var beboet ved BS besigtigelse, men stod tom ved SS besigtigelse. Såfremt BS ikke har kunnet besigtige dette forhold, skulle det imidlertid være anført som forbehold under Bemærkninger ad 2, Utilgængelige bygningsdele som normalt tilgængelige som ikke kunne besigtiges. Det fremgår ikke dette sted. Fejipoint fastholdes B8 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 25

26 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse B8-1 ; 4 i:_ Bygningssagkyndig I sydvestligt værelse er konstateret opfugtning nderst på ydervægge - hovedsageligt i sydgavl Note Forholdet skyldes antageligt fugtopsugning fra kælderydervægge hhv højt terrænniveau mod syd Indervægge er beklædt med cellutex dette sted, hvilket følgehgt vurderes nedbrudt K2 BS har ikke registreret forholdet. Vægtes på B-niveau, pga skadesudbedring inkluderer felgeskader i opsat væbeklædnin (cellutex ) Det var ikke muligt at besigtige skaden pga. meget indbo, sofaer, borde, skabe, I kommoder mv. Da jeg ikke har kunnet besigtiget skaden, har jeg sat vurderingen til 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 26

27 som Det er korrekt - også oplyst af ejer, at ejendommen var beboet ved BS besigtigelse, men stod tom ved SS besigtigelse. Såfremt BS ikke har kunnet besigtige dette forhold, skulle det imidlertid være anført som forbehold under Bemærkninger ad 2, Utilgængelige bygningsdele som normalt tilgængelige som ikke kunne besigtiges. Det fremgår ikke dette sted. Fej Ipoint fastholdes 8.2 Vægbeklædninger Kl: Der ses enkelte mindre revner ved pladesamlinger i indvendige vægge. B8 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9. IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 1. Indvendige trapper i bygning A 1.2 Konstruktion K2: Gelænder er løst. II I I. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer K2: Overløb for sikkerhedsventil på varmtvandsbeholder er ikke ført til afløb. Note: Overløb fra sikkerhedsventil skal jf. gældende regler føres til afløb og udmunde synligt herved Vandinstallationer K2: Opvaskemaskine er tilsluttet i kælder ved køkkenvask, der ikke anvendes Vandinstallationer K2: Der forekommer korrosion ved en del fittings i kælder, under køkkenvask samt i lille toiletrum under kælder Vandinstallationer K3: Der mangler rørbrudsventil på opvaskemaskinens tilslutning. Note: Der skal være rørbrudsventil I på slangen til opvaskemaskinen, når denne står står i fugtfølsomme opgivelser Varmeinstallationer K2: Der forekommer korrosion ved fittings i teknikrum i kælder herunder ved afspærrringsventiler ved stik samt ved trykdifferensregulator Afløbsinstallationer K2: Afløb for oldvaskemaskine er tilsluttet via slange/rør til afløb under køkkenvask i kælder. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 27

28 Bygning B (Garageludhus - 33m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K3: 2 stk. huller i tagplader. Note: Risiko for opfugtning af træværk Tagbelægning/rygning 1.3 K3: Utæthed ved inddækning mod nabo, vurderes at være årsag til rådangreb i rem indvendigt. Skotrender/inddækninge Fejlangivelse Utæthed i tag ved inddækning mod nabo. Note: Der ses følgeskader på træremmen Al Bygningssagkyndig herunder. K3 BS mangler opdelig af skadestekst og notetekst. Formel fejl vægtes på A-niveau, laveste trin. Jeg mener teksten er skrevet fint og om den er opdelt på note er vel irrelevant, når forholdet er beskrevet. Der er tale om en formel fejl, når der ikke skelnes mellem skade og note. SS skal medgive, at i dette tilfælde medfører det ingen forvekslingsmulighed og teksten er klart beskrevet af BS Fejlpoint bortfalder 1.5 Udvendigt træværk K2: Råd i vindskede ved tagrende mod syd-øst. ved tag 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 28

29 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved ta Fejlangivelse A2 Bygningssagkyndig Der ses nedbrudt træ i rem som bærer tag mod nabobygning - samt nedbrudt træ i ende at bjælkespær samme sted. Note: Skaden er en følgeskade fra utæt inddækning og skaden medfører risiko for svigt at tagkonstruktionen. K3 (Se BS punkt 1.8) BS har ikke registreret skaden på bjælkespær, men alene remmen og har ikke angivet karakter som hænger sammen med følgeskaderisikoen. Væotes rå A-niveau, reduceret, idet skaden delvist frmnr Skaden er beskrevet og den kan ses af alle, så jeg mener den er Ok formuleret. A2 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 29

30 Skaden er beskrevet som en følgeskade, men ikke som en særskilt skade. Man må ikke samle flere skader under en skadesbeskrivelse. Fejlpoint fastholdes 1.8 Spær og lægter K2: Tværliggende bjælke der er oplagt under spær, synes at have for lille en dimension. 1.8 Spær og lægter K2: Råd i rem på mur mod nabo. A2 2. Ydervægge i bygning B 2.1 Facader/gavle Kl: Enkelte revner i ydervægge med puds. 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædning har rådangreb nederst. 2.2 Beklædninger K2: Råd i dele af pladebeklædninger. 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædning står tæt ned mod terræn. Note: Træværk i og ved terræn bør have en min, afstand til fliser/jord på 15 cm. 2.7 Andet Fejlangivelse A3. Bygningssagkyndig Der er nedbrudt træ i bund af to bærende træsøjler på sydside v. overdækket areal. Note: Udførelsen er konstruktivt forkert og der er risiko for svigt af bæreevnen her. K3 BS mangler sammenhæng mellem skadesrisiko og karakter, idet følgeskader betinger K3. Vægtes på A-niveau, laveste trin, idet skaderne er registreret. Udhuset er en simpel bygning opbygget på traditionelt vis for sådanne udhuse. Jeg mener karanteren K2 er retvisende da bygningsdelen ikke vil svigte indenfor en overskuelig tid. At bygningen er en traditionel simpel udhuskonstruktion ændrer ikke på vurderingsprincipper for skadeskarakter og følgeskaderisiko. Fejlpoint_fastholdes Al A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 3

31 3. Vinduer og døre i bygning B 3.1 Døre K2: Opfugtet havedør. 4. Fundament/sokler i bygning B 4. Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.1 Indvendige vægge K2: Revne i indvendig væg mod haven. Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE I Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X 2 Ydervægge 2 6 x 3. vinduer og døre i 5 4. Fundamentlsokler x Kældre/krybekældre/tenændæk x i 3 x 6. våcirum (badeværelse, toilet, bryggers) x 7. Gulvkonstruktion og gulve 8 Indervægge/skillevægge I 1 9. Lofter/etageadskillelser x 1 Indvendige trapper 11. VVS-installationer 5 I x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Huset er generelt i rimelig pæn stand og tilstanden afviger ikke væsentligt fra den forventede tilstand med husets alder. Der er dog en del vedligeholdelses arbejder at udføre specielt omkring badeværelse, vinduer, kælder og installationer, for at imødegå skader og for fortsat at kunne opretholde en god levetid. Garage/udhus er i rimelig stand. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen I. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Andre.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Nej 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 18 år hvilken periode har du boet på ejendommen? Ingen, har været udlejet 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Nyt tag i 29 (excl, kvist mod udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, haven) indretning_af_bad_/_toilet_i_rum,_der_ikke_tidligere_har_været_anvendt_hertil,_mv.)? 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 31

32 - kælder i i Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Nej 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder I ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge I skillevægge? Nej - vinduer! døre? Ja, Nyt bundstykke i vinduer mod vej. - lofter! etageadskillelser? Nej -gulve? Nej -tage Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Nyt tag Er der, eller har der været, skader / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? Nej 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder! ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafiøb)? Nej 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen! ventilerede hulrum? Ja, Hele kælderen 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (feks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ved ikke 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8._Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vâdrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? Nej 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 1. VVS-installationer 1.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 1.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført_af_personer_uden_autorisation? Nej 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 32

33 al zzz c.. > c > E c c E > UJ c -o - (13(13 >- ) C C/)CI) ) c c E (I) (13 (l) -D (13 (I) > -D (13 UJ c-. -o (13 c (13 > (13 c (13 (13 (1) -D LLJ G) ) ( 3 ) I- -o > I ) - E -Q ) I. > (i) ) (I) 4- ccl ) ø ø - E I. 9- I ø -c ) c c ø >a I ) al CO al CO. al al al cl al I- (i) Ru,. (13 D I Q t Cl I- ø CO ø _ al _ cc DC o ICO Ii x al, ) cl ø I I-,. I 4- ø =. ø = ) > m cl I. Cl al z al Ill Ca)Lfl al Cl (J c E - 1lz HW al -o E c/) ) C > >1 LiC ) mc?) al al Cl Cl ci- Cl Cl al I Cl CO ) E c c -o >-

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I.0R BOUKKEOE BYGNNGSSAGKYNDC-g Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN OSCIPUNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR RFSKIKROR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 20. december2013 Acceptabel Stikprøve

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR OFSMKFEOE BYGNNGRSAGKYNDC-E Forside Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Revis jo nsove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Forside

Revis jo nsove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Forside TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DTSCIPLINÆR OG I VI I I FOR SOKFO& BYGNINGSSAGKYNOG[ Forside Revis jo nsove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 20. december2013

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere