Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men"

Transkript

1 DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader 2. maj 214 Påtale 19. maj 217 Skrivebordkontrol 3. december 212 Fejibehæftet (uden sanktion) Skrivebordkontrol 11. maj 212 Ukendt Mange skader 1. maj 21 Acceptabel Tidsforbrug 29. januar 29 Godkendt Stikprøve 11. maj 27 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejen d om men Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Delvist Ej end om mens beliggenhed Billedtekst Ejendommen set fra nordvest Oversigtsbilleder 28. maj 214 9:15 Sagen lukket

2 Litra A set fra øst Litra B set fra sydøst Sagsfo nø b Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 3-okt-13 8:1 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 3-okt-13 8:1 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 7-nov-13 1:59 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 7-nov-13 1:59 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 21-nov-13 9: Kontrolbesøg udført af Syn-og skønsmand 21 -nov-i 3 17:38 Kontrolrapport udarbejdet 25-nov-13 15:1 Høring iværksat 9-dec-13 9:16 Søgt ny deadline: 16. dec dec-13 9:16 Ny deadline for BS kommentar: dec dec-13 18:2 Bygningssagkyndig kommenteret høring 18-dec-13 13:11 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 2-dec-13 14:13 Kontrolrapport godkendt af NS 13-jan-14 13:47 Indstilling til nævn 18-feb-14 11:3 Indstilling til nævn ii-mar-14 14:47 Indstilling til nævn 27-mar-14 9:6 Indkaldelse til nævnsmøde 31-mar-14 13:53 Udsat til senere behandling 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 2

3 8-maj-14 13:2 Indkaldelse til nævnsmøde 2-maj-14 12:43 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Forelå ikke, se nedenfor nr. Energimærke Udarbejdes ikke jf. oplysning fra ejer Andre Evt, tidligere tilstandsrapport forsøgt fremskaffet (bla. via HEWEB), og er ikke fundet. Der kan være bygningsoplysninger enkelte bygningsdele i Hustypebeskrivelsen, der ikke stemmer overens med dette hus. Tagets restlevetid er baseret på tagbelægning fra 29 idet alder på oprindelige tagplader på kvisten mod haven ikke kendes og disse ikke kunne besigtiges udefra pga. højden over terræn. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejend om men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Murermesterhus/Bedre Byggeskik Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 1 år eller længere. Tabelopsiag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygri Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1912 i B Garage/udhus Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 3

4 Hulrum 2. Bygningsdele, der Ja: AB - over nedhængte trælofter, underlag for tæpper på I sal og vinyl i køkken samt ikke kunne besigtiges? baggang, tagrum set fra område 1 Om omkring loftslem, kælderrum mod haven ikke besigtiget pga. opmaganiseret indbo, kvist og tage set fra terræn pga. højde over terræn, dele af udhus pga. opmaganiseret indbo, ingen adgang til besigtigelse af gavl mod syd pga. indhegning. Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Ja: A - Gulve under tæppeunderlag i værelser på 1 sal. Tagrum pga manglende gangbro, alene besigtiget fra loftlem i område i Om omkring loftslem. Tagfiader og kvisttage er alene besigtiget fra terræn pga. højde over terræn. BS tager en række forbehold som ikke er relevante eller gyldige; Som det ses af foto er der intet der hindrer besigtigelse af sydgavl og der er adgang til det indhegnede område. Hulrum over nedhængte lofter er ikke normalt tilgængeligt, hvorfor der ikke skal tages forbehold. Gulve under faste belægninger i køkken og baggang er ikke normalt tilgængelige, hvorfor der ikke skal tages forbehold. Udover det af SS anførte, kan forholdene ved BS besigtigelse dog tillige have gjaldt; A Kælderrum mod haven ikke besigtiget pga. opmaganiseret indbo samt B- Dele af udhus pga. opmaganiseret indbo. Fejl vægtes på A-niveau Sydgavl er set fra hegn idet nabogrund er privat ejendom som jeg principielt ikke mener jeg skal ind på, uanset om der er adgang. Der er nedhængte trælofter tillige med de oprindelige pudsede lofter, hvorfor der er taget forbehold. Belægning i køkken og entré er forholdsvis simpel vinylbelægning der må formodes at ligge ovenpå plade eller de oprindelige trægulve, hvorfor der er taget forbehold. Al 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 4

5 SS henviser til HB, hvor det fremgår, at der ikke skal tages forbehold for skjulte konstruktioner. HB Generelt: (...). En bygningsdel betragtes som skjult, hvis der er behov for et destruktivt bygningsindgreb for at foretage en besigtigelse. (...).Lukkede og skjulte konstruktioner skal ikke angives i tilstandsrapporten som utilgængelige, hvis den bygningssagkyndige ikke forventer at kunne besigtige dem. (...) SS henviser herudover til HB , hvor der ikke ses at være hjemmel til IKKE, at besigtige en bygningsdel alene pga, at den kræver besigtigelse fra nabogrund. Hvis den bygningssagkyndige er forhindret i at besigtige en normalt tilgængelig bygningsdel eller konstruktion på grund af manglende adgangsmuligheder, skal det noteres hvilke bygningsdele det drejer sig om med litra, og der skal også stå, hvad forhindringen bestod i. A3 Der er to tvier feil i punktet oa feileoint fastholdes 3. Bemærkninger til Ja: A - Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold og termoruder? snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold for yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 5

6 Bygning A (Beboelse - 146m2) 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 6

7 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A i 1.1 Kl: Der ses tætning med skum hvor tagflader er sammenbygget. Note: Skum kan visse tilfælde holde Tagbelægning/rygning på fugten hvorved træværket kan blive nedbrudt. Dog ingen tegn på skade. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 7

8 Fejlangivelse A3 Taget er tætnet med PU-skum enkelte steder i tagrum, hvor tagfiader er sammenbygget. Note: PU-skum kan blive fugtsugende og dermed medføre opfugtning og følgeskader på tagdækning og tagværk. Der ses dog pt. ikke sådanne skader. K3 BS anfører risiko for følgeskader på andre bygningsdele, men angiver karakteren Kl som ikke kan benyttes i sådant tilfælde. Vægtes på A-niveau, skræpende, idet forholdet er alm. kendt, men lempet, idet forholdet er beskrevet i rapporten. Bygningssagkyndig Korrekt der er gjort opmærksom på et velkendt problem med skum. Der var ingen synlige skader og risikoen anses for minimal. A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 8

9 r Faglitteraturen underbygger ikke BS vurdering og synspunkt. Skaden er en velbeskrevet A3 problemstilling. L Fejlpoint fastholdes 1.1 Kl: Tagplader på kvist mod haven er de oprindelige tagplader, hvorfor disse må forventes med en del Tagbelægninglrygning nedslidthed samt reduceret levetid i forhold til de nye tagplader. Note: Tagplader er set i tagrum. 1.1 K3: Der mangler skumbølgeklodser ved kip få steder samt få steder ved skotrender og grater. Note: Tagbelægning/rygning Manglende skumklodser kan give anledning til indtrængen af fygesne og slagregn 1.4 Hætter/Aftræk K3: Aftræk for badeværelse er ført uisoleret gennem tagrum. Note: Uisoleret aftræk giver anledning til kondensdannelse og med dryp tilfølge. 1.7 Kviste K2: Træbeklædning ved kviste synes med tildens th opfugtning. 28 maj 214 9:15 Sagen lukket 9

10 især og Skønsmand L ) Der er nedbrudt træ i træpladebeklædning på kviste - på østsiden. Bygningssagkyndig BS anfører tendens til opfugtning som synonym med rådskader, hvilket ikke vurderes korrekt dækkende. A-niveau, reduceret, idet karakteren er korrekt. Træbeklædning har fået karakteren K2 og der er gjort opmærksom på skaden. Om der skal stå opfugtning, råd, tåresvamp eller andet synes jeg ikke er relevant, da køber er orienteret om en K2 skade. TR bemærkning bør bortfalde. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 1

11 i.7 Kviste Årsagen til fejipoint er, at skadesomfanget verbalt skrives ned uagtet, at karakteren er korrekt. Alt udvendigt træværk opfugtes, det er ingen skade. Det er trænedbrydning derimod. Fejlpoint fastholdes. K2: lnddækninger ved kviste ses at være genanvendt fra tidligere tagbelægning og synes ikke at kunne tilpasses helt ved de nye bølgebunde. Bly slutter ikke helt tæt. A2 28 maj2149:15 Sagenlukket 11

12 Fejlangivelse B6 Bygningssagkyndig Blyinddækning omkring kviste ligger ikke tætsluttende mod tagfladen og ses flere steder simpelt repareret. Note: Blyinddækningen er gammel og genanvendt fra tidligere tagbelægning. Der vurderes risiko for indtrængen af fygesne/ slagregn. K3 BS indikerer, at der er en risiko, men beskriver den ikke nærmere, ligesom karakteren ikke er korrekt udfra en risikovurdering. Feil væates oå B-niveau, laveste trin, idet skaden er reoistreret. Blyinddækningen har fint overlæg mod plader men bør dog bankes bedre på plads. Jeg har vurderet, at der en en meget minimal risiko for indtrængen af fygesne, hvorfor karakteren er sænket til K2. Niveau bør sænkes til A. A5 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 12

13 BS beskriver ved skadesbeskrivelsen ingen følgeskade og angiver følgeligt K2. K2 angiver her, at blyinddækningen er eller er ved at være udtjent men at dette ikke medfører nærliggende risiko for følgeskade på andre bygningsdele. Denne vurdering er SS ikke enig i. Problematikken med blyinddækningen er ikke selve inddækningen, men i meget højere grad følgeskaderisikoen. Derfor er karakteren forkert og beskrivelsen af skadesomfanget skrevet ned, så den ikke er dækkende. Fejlpoint_fastholdes 1.12 Isolering Kl: Isolering ligger partielt med varierende tykkelse og isoleringsevne Gangbro Kl: Der er ikke udført gangbro. i 1.15 Andet K2: Loftslem er uisoleret og slutter ikke tæt. Note: Ved loftslemmen ses der ikke at være etableret en tætningsliste, hvorfor der er risiko for at varm og fugtig stueluft kan sive op tagrummet med deraf følgende risiko for at fugtpåvirke tagværket. Fejlangivelse Loftsiem er uisoleret og slutter ikke tæt. Note: Der er følgelig risiko for opfugtning af Al tagrummet med deraf følgende risiko for at forårsage følgeskader på tagkonstruktionen. K3 BS mangler sammenhæng imellem skadesrisiko og karakter. Vægtes_på_A-niveau,_laveste_trin,_idet_skaden_er_registreret. Bygningssagkyndig Ok, husket til næste gang. Al Enighed B6 Al 1.15 Andet Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3. Bygningssagkyndig En tagsten nederst på brandkam mod sydøst er revnet. K3 BS har ikke registreret forholdet Vægtes på A-niveau Jeg anvender altid kikkert når taget er så højt og mener helt bestemt ikke at den viste tagsten_var_revnet,_da_jeg_besigtigede_huset. SS kan ikke vide om den var revnet ved BS besigtigelse Fejipoint fastholdes A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 13

14 CDI ol CD CDI - - I < cdi Cf WO CD O CD D cc CD I D -n I CDCDI I (hw CD Q (i, (CD (CD CD CD CD 3 CD CD 3 CD CD CD (I) CD CD- (CD CD Jø I -< o I ci, CDI (Q CDI CD CD- ( i,- cl, CD cl,

15 2.1 Facader/gavle K2: Der ses skrårevner over hoveddør samt over- og under vinduer mod vej. Fugerevne over stort vindue mod haven. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 15

16 - Fejlangivelse Al I -jj-r Ç &: T1r Genereret HE-nr Kontrolrapport Status Side 28 maj Sagenlukket 16

17 - ;._. - _..;m I i - Bygningssagkyndig Der ses revneforløb hidrørende fra sokkel, gående igennem facader mod nord, øst og vest -ved og omkring døre og vinduer. Større forsætning øverst i facaden ved sydøstligt hushjørne. Note: Revnerne er ældre følgerevner fra sætninger igennem tiden og revnerne kan ikke påregnes i ro. K2 BS mangler at beskrive årsagssammenhæng med sokkelrevnerne. Vætes oå A-viveau. laveste trin, idet skaden er reoistreret Ok husket til næste gang. Enighed 2.1 Facader/gavle K2: I sydgavl samt stedvist mod vej, ses manglende facadepuds. Al Al 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre K2: Nedslidt dørkarm på kælderdør indvendigt. 3.2 Vinduer K2: Der kunne ses 3 stk. punkterede termoruder i stuevinduer mod vej. 3.2 Vinduer K2: Kældervinduer samt vinduer mod vej og haven ses delvist med rådangreb og delvist med nedslidthed. Ældre vinduer mod vej samt kvistvinduer mod haven ses med råd eller begyndende råd. Rådangreb i stort vindue mod haven. 3.3 Fuger K2: Der mangler fuge under hoveddør. 3.4 Sålbænke Kl: Revner i sålbænke mod haven. 4. Fundamentfsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Generelt ses der enkelte mindre revner i sokkel herunder mod nord-vest samt få mod haven. 28. maj Sagen lukket 17

18 4.2 Sokkel K2: Sokkelrevner ses i forbindelse med revner i murværket i nordgavl, østfacade samt i facade mod vej. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 18

19 Fejlangivelse A3.Li 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 19

20 - - = :.4.. r Der ses ældre sætningsrevner i sokkel/kældervægge mod nord, øst og vest. Note: Revnerne skyldes sandsynligvis fundering på ikke tilstrækkelig bæredygtig jordbundsforhold og revnerne har igennem tiden, forårsaget følgerevner op igennem ydermure udvendigt. Revnerne vurderes ældre, men der er stadig indikation af mindre bevægelser op igennem facaderne, se pos K3 BS anfører forkert karakter, idet der ses følgeskader op i facader. Der mangler endvidere sammenhængsbeskrivelse med de skrårevner som registreres under ydervægge, så man forstår sammenhængen. Vægtes på A-niveau, idet skaden er registreret 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 2

21 , Bygningssagkyndig Kan godt følge TR, men huset er altså over 1 år gammelt og det er forventeligt når man køber et så gammelt hus. BS skal sammenligne med tilsvarende intakte bygningsdele, hvorfor alderen ikke er en formildende omstændighed ved ikke intakte bygningsdele som fx revneforløb. Hvad der er forventeligt er helt individuelt og ikke et forhold som BS bør vurdere i rapporten. Enighed_om_fejlpoint 4.3 Udvendige trapper K2: Defekte og løse klinker på hovedtrappe. Pudsafskalning ved kant mod kældertrappe. 4.3 Udvendige trapper Kl: Mindre revner i trappetrin til kælder samt i kældervanger. - Fejlangivelse A3 A3 A2 Bygningssagkyndig Der er nedbrudt beton i et trappetrin til kælder, ligesom der ses flere revneforløb i kældertrappevanger. K2 SS vurderer ikke defekt i kældertrappe som mindre Kl revne. Vægtes_på_A-niveau,_reduceret,_idet_skaden_er_registreret. Ok husket til næste gang. Enighed 4.4 Udvendige lyskasser K2: Ingen bund i lyskasser mod vej. A2 A2 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.2 Vægge K2: Alle vægge ses opfugtede og der er generelt meget fugtigt i kælderen.pudsafskalninger hvor der ikke er opsat forsatvægge. Døre ses tillige opfugtede. Note: Vaskerum og tidligere køkken er besigtiget fra dør pga. indbo. 5.4 Indvendig Kl: Celleotex på lofter i kælder. beklædning 5.5 Etageadskillelse K2: Defekt loft i lille tidligere køkken. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 21

22 5.5 Etaqeadskillelse Fejlangivelse A3,-,., : I J - f.-,,.- y Bygningssagkyndig I lille teknikrum i kælder ses nedbrudt træ i vederlag af bjælker som bærer etageadskillelsen. Note: Bjælkerne er understøttet på simpel vis, hvorfor der ikke vurderes risiko for svigt af bæreevnen. K2 BS har ikke registreret forholdet. Vætes oå A-niveau Ok noteret, dog var det gammelt råd. Enighed.i:f [ j 5.6 Ventilation i K2: Der mangler ventilation i kælder, idet den virker meget fugtig. A3 A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 22

23 Fejlpoint fastholdes konsekvens af en følgeskade, hvorfor fejlpoint ikke kan nedsættes alene som følge at selve skaden er billig at udbedre. huskefejl kombineret med en del indbo i badeværelset. Såfremt der havde været en Vægtes på B-niveau z/ belægning [elægning [6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Enkelt revnet klinke i bruseniche. Note: Risiko for vandindtrængen. 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger BS har ikke registreret forholdet. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A belægning Iindtrængen af vand. Fejlangivelse B8 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Der er partielt gulvklinker i badeværelse der mangler vedhæftning til underlaget. Note: Risiko for løsning,_hvorfor_jeg_mener_at_b8_bør_sænkes_til_a5. åbning eller hul/rør fra gulv indtil gulvafløb i bruseniche, anses dette for en acceptabel Normalt er jeg meget opmærksom på disse forhold og det er højst sandsynligt en alm. A5 Bygningssagkyndig K3 gulv. 28. maj 214 9:15 Sagen ukket Fuger K3: Fugerevne i bruseniche og ved væghjørner/badekar. Note: Risiko for indtrængen af vand. belægning Revnede fliser under vindue. Note: Fliser ved vinduer er udenfor vådzonen. Fejlpoint indeholder såvel skadesudbedring som den potentielle økonomiske B8 tilstødende rum. Der er risiko for vandskader som følge af udførelsen. Gulvet udenfor brusenichen er udført uden fald til et gulvafløb og uden opkant mod Badeværelsegulv er forkert konstrueret og uden gulvafløb udenfor brusenichen. Note: 6.2 Vægkonstruktion/- K3: Der er enkelte vægfliser i badeværelse indenfor vådzonen, der mangler vedhæftning til underlaget. 6.2 Vægkonstruktion/- Kl: Der er enkelte vægfliser i badeværelse udenfor vådzonen, der mangler vedhæftning til underlaget. belægning Der mangler fliser til loft ved bruseniche samt ved badekar. Note: Vådzone i badeværelse omfatter hele gulvet, de nederste 1cm af alle vægge samt vægge ved bruseniche ud til,5m fra kant af bruseniche. Ved badekar 5m på hver side af karet helt til loft og ved håndvask ligeledes 5m omkring vasken til

24 6.8 Andet K2: Der mangler sikring mod vandpåvirkning af vindue idet dette er indenfor badekarets vådzone. Note: Der kan ske utilsigtet opfugtning af vindue såfremt der ikke etableres fast afskærmning. Fejlangivelse Der mangler sikring mod vandpåvirkning af vindue idet dette er indenfor badekarets Al vådzone. Note: Der kan ske utilsigtet opfugtning af vindue såfremt der ikke etableres fast afskærmning. K3 BS mangler sammenhæng imellem skadesrisiko og karakter.. Bygningssagkyndig Vægtes på A-niveau, laveste trin, idet skaden er registreret Det eneste der er risiko for er at vinduet kan blive fugtpåvirket dvs. K2 mener jeg er den rigtige karakter. Skade på vindue og vandindtrængen i lysning/fuger er alle følgeskader - selve skaden Al er en forkert konstrueret bruseniche. Fejlpoint_fastholdes 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner Kl: Spor efter borebiller i de gamle gulvbrædder. II 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 24

25 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse Pr / B8 7 i,,.,... 1 Bygningssagkyndig I 1. sals sydvestværelse er konstateret væsentlig opfugtning ved skunk og skråvæg mod tilstødende værelse. Der er tillige trænedbrydning i beklædning og liste. Note; Forholdet skyldes antageligt utæthed v. inddækning samt forøget vandbelastning på kvistfiunke herudfor. Årsag og skadesomfang kræver nærmere undersøgelse at fastlægge. UN BS har ikke registreret skaden. Huset var ved besigtigelsen beboet af enlig far med 4 børn, så alle værelserne var godt fyldte med senge, kommoder, skriveborde, inventar og plakater og andet indbo pà gulve og vægge, hvorfor den anførte skade ikke kunne besigtiges. Da det ikke var muligt at besigtige skaden, har jeg sat karakteren til Det er korrekt - som også oplyst af ejer, at ejendommen var beboet ved BS besigtigelse, men stod tom ved SS besigtigelse. Såfremt BS ikke har kunnet besigtige dette forhold, skulle det imidlertid være anført som forbehold under Bemærkninger ad 2, Utilgængelige bygningsdele som normalt tilgængelige som ikke kunne besigtiges. Det fremgår ikke dette sted. Fejipoint fastholdes B8 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 25

26 8.1 Indvendige vægge Fejlangivelse B8-1 ; 4 i:_ Bygningssagkyndig I sydvestligt værelse er konstateret opfugtning nderst på ydervægge - hovedsageligt i sydgavl Note Forholdet skyldes antageligt fugtopsugning fra kælderydervægge hhv højt terrænniveau mod syd Indervægge er beklædt med cellutex dette sted, hvilket følgehgt vurderes nedbrudt K2 BS har ikke registreret forholdet. Vægtes på B-niveau, pga skadesudbedring inkluderer felgeskader i opsat væbeklædnin (cellutex ) Det var ikke muligt at besigtige skaden pga. meget indbo, sofaer, borde, skabe, I kommoder mv. Da jeg ikke har kunnet besigtiget skaden, har jeg sat vurderingen til 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 26

27 som Det er korrekt - også oplyst af ejer, at ejendommen var beboet ved BS besigtigelse, men stod tom ved SS besigtigelse. Såfremt BS ikke har kunnet besigtige dette forhold, skulle det imidlertid være anført som forbehold under Bemærkninger ad 2, Utilgængelige bygningsdele som normalt tilgængelige som ikke kunne besigtiges. Det fremgår ikke dette sted. Fej Ipoint fastholdes 8.2 Vægbeklædninger Kl: Der ses enkelte mindre revner ved pladesamlinger i indvendige vægge. B8 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9. IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 1. Indvendige trapper i bygning A 1.2 Konstruktion K2: Gelænder er løst. II I I. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vandinstallationer K2: Overløb for sikkerhedsventil på varmtvandsbeholder er ikke ført til afløb. Note: Overløb fra sikkerhedsventil skal jf. gældende regler føres til afløb og udmunde synligt herved Vandinstallationer K2: Opvaskemaskine er tilsluttet i kælder ved køkkenvask, der ikke anvendes Vandinstallationer K2: Der forekommer korrosion ved en del fittings i kælder, under køkkenvask samt i lille toiletrum under kælder Vandinstallationer K3: Der mangler rørbrudsventil på opvaskemaskinens tilslutning. Note: Der skal være rørbrudsventil I på slangen til opvaskemaskinen, når denne står står i fugtfølsomme opgivelser Varmeinstallationer K2: Der forekommer korrosion ved fittings i teknikrum i kælder herunder ved afspærrringsventiler ved stik samt ved trykdifferensregulator Afløbsinstallationer K2: Afløb for oldvaskemaskine er tilsluttet via slange/rør til afløb under køkkenvask i kælder. 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 27

28 Bygning B (Garageludhus - 33m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K3: 2 stk. huller i tagplader. Note: Risiko for opfugtning af træværk Tagbelægning/rygning 1.3 K3: Utæthed ved inddækning mod nabo, vurderes at være årsag til rådangreb i rem indvendigt. Skotrender/inddækninge Fejlangivelse Utæthed i tag ved inddækning mod nabo. Note: Der ses følgeskader på træremmen Al Bygningssagkyndig herunder. K3 BS mangler opdelig af skadestekst og notetekst. Formel fejl vægtes på A-niveau, laveste trin. Jeg mener teksten er skrevet fint og om den er opdelt på note er vel irrelevant, når forholdet er beskrevet. Der er tale om en formel fejl, når der ikke skelnes mellem skade og note. SS skal medgive, at i dette tilfælde medfører det ingen forvekslingsmulighed og teksten er klart beskrevet af BS Fejlpoint bortfalder 1.5 Udvendigt træværk K2: Råd i vindskede ved tagrende mod syd-øst. ved tag 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 28

29 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved ta Fejlangivelse A2 Bygningssagkyndig Der ses nedbrudt træ i rem som bærer tag mod nabobygning - samt nedbrudt træ i ende at bjælkespær samme sted. Note: Skaden er en følgeskade fra utæt inddækning og skaden medfører risiko for svigt at tagkonstruktionen. K3 (Se BS punkt 1.8) BS har ikke registreret skaden på bjælkespær, men alene remmen og har ikke angivet karakter som hænger sammen med følgeskaderisikoen. Væotes rå A-niveau, reduceret, idet skaden delvist frmnr Skaden er beskrevet og den kan ses af alle, så jeg mener den er Ok formuleret. A2 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 29

30 Skaden er beskrevet som en følgeskade, men ikke som en særskilt skade. Man må ikke samle flere skader under en skadesbeskrivelse. Fejlpoint fastholdes 1.8 Spær og lægter K2: Tværliggende bjælke der er oplagt under spær, synes at have for lille en dimension. 1.8 Spær og lægter K2: Råd i rem på mur mod nabo. A2 2. Ydervægge i bygning B 2.1 Facader/gavle Kl: Enkelte revner i ydervægge med puds. 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædning har rådangreb nederst. 2.2 Beklædninger K2: Råd i dele af pladebeklædninger. 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædning står tæt ned mod terræn. Note: Træværk i og ved terræn bør have en min, afstand til fliser/jord på 15 cm. 2.7 Andet Fejlangivelse A3. Bygningssagkyndig Der er nedbrudt træ i bund af to bærende træsøjler på sydside v. overdækket areal. Note: Udførelsen er konstruktivt forkert og der er risiko for svigt af bæreevnen her. K3 BS mangler sammenhæng mellem skadesrisiko og karakter, idet følgeskader betinger K3. Vægtes på A-niveau, laveste trin, idet skaderne er registreret. Udhuset er en simpel bygning opbygget på traditionelt vis for sådanne udhuse. Jeg mener karanteren K2 er retvisende da bygningsdelen ikke vil svigte indenfor en overskuelig tid. At bygningen er en traditionel simpel udhuskonstruktion ændrer ikke på vurderingsprincipper for skadeskarakter og følgeskaderisiko. Fejlpoint_fastholdes Al A3 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 3

31 3. Vinduer og døre i bygning B 3.1 Døre K2: Opfugtet havedør. 4. Fundament/sokler i bygning B 4. Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.1 Indvendige vægge K2: Revne i indvendig væg mod haven. Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE I Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X 2 Ydervægge 2 6 x 3. vinduer og døre i 5 4. Fundamentlsokler x Kældre/krybekældre/tenændæk x i 3 x 6. våcirum (badeværelse, toilet, bryggers) x 7. Gulvkonstruktion og gulve 8 Indervægge/skillevægge I 1 9. Lofter/etageadskillelser x 1 Indvendige trapper 11. VVS-installationer 5 I x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Huset er generelt i rimelig pæn stand og tilstanden afviger ikke væsentligt fra den forventede tilstand med husets alder. Der er dog en del vedligeholdelses arbejder at udføre specielt omkring badeværelse, vinduer, kælder og installationer, for at imødegå skader og for fortsat at kunne opretholde en god levetid. Garage/udhus er i rimelig stand. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen I. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Andre.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Nej 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 18 år hvilken periode har du boet på ejendommen? Ingen, har været udlejet 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Nyt tag i 29 (excl, kvist mod udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, haven) indretning_af_bad_/_toilet_i_rum,_der_ikke_tidligere_har_været_anvendt_hertil,_mv.)? 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 31

32 - kælder i i Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Nej 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder I ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge I skillevægge? Nej - vinduer! døre? Ja, Nyt bundstykke i vinduer mod vej. - lofter! etageadskillelser? Nej -gulve? Nej -tage Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Nyt tag Er der, eller har der været, skader / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? Nej 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder! ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafiøb)? Nej 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen! ventilerede hulrum? Ja, Hele kælderen 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (feks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ved ikke 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8._Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vâdrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? Nej 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 1. VVS-installationer 1.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 1.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført_af_personer_uden_autorisation? Nej 28. maj 214 9:15 Sagen lukket 32

33 al zzz c.. > c > E c c E > UJ c -o - (13(13 >- ) C C/)CI) ) c c E (I) (13 (l) -D (13 (I) > -D (13 UJ c-. -o (13 c (13 > (13 c (13 (13 (1) -D LLJ G) ) ( 3 ) I- -o > I ) - E -Q ) I. > (i) ) (I) 4- ccl ) ø ø - E I. 9- I ø -c ) c c ø >a I ) al CO al CO. al al al cl al I- (i) Ru,. (13 D I Q t Cl I- ø CO ø _ al _ cc DC o ICO Ii x al, ) cl ø I I-,. I 4- ø =. ø = ) > m cl I. Cl al z al Ill Ca)Lfl al Cl (J c E - 1lz HW al -o E c/) ) C > >1 LiC ) mc?) al al Cl Cl ci- Cl Cl al I Cl CO ) E c c -o >-

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR. OG TEKNISK RE VI S ON I F T LSTNDSRPPORTEN I FOR RSKIKED RYGNINGSSGKVNDIGE Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Ifslutningsdato fgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Boltingevej 8 Postnr. 5750 Dato 18-04-2015 By Ringe Udløbsdato 18-10-2015 H-15-00-0009 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-26281 Matrikel/Ejerlav: 4O Boltinge By, Ringe

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012.

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012. Dato: 20. december 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Påtale For fejl i en tilstandsrapport

Påtale For fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------- ----------------- Påtale For fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------ en påtale for fejl i tilstandsrapporten H

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 15-04-2015 af factum2 silkeborg for: Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Kommunenr./Ejendomsnr.: 740/26402 Matrikel/Ejerlav: 10a/Astrup By, Hinge Copyright

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 14085 Besigtigelse d. 19. september 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol T EKN S RE S 1Q AF T LSTAN DSRAPPORTE DISCIPLINÆR- OG I r v i I IN I IN FOR OESKIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afstutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Knud Chemnitz Mortensen dresse Toftevej 8 Postnr. 4800 Dato 24-03-2011 By Nykøbing F Udløbsdato 24-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-6551 Matrikel/Ejerlav: 17D Sundby By, Toreby

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Revisionsoversigt Fors i de Billedtekst Oversigtsbilleder beliggenhed Ejendommens Ejer kontrol Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere