Lovtidende A Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132"

Transkript

1 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

2 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et ledelsessystem. Hvad er et ledelsessystem? Kendskab til og anvendelse af FVD s håndbøger er et godt grundlag for et ledelsessystem. Men det er ikke nok!

3 Kvalitetssikring af vandforsyning. Omfatter: Uddannelse af driftsansvarlig. Skal sikre tilstrækkelig viden Drikkevandets kvalitet. Bekendtgørelse 1024 af 31.OKT 2011 Risikovurdering. Anlæggets kvalitet, arbejdsrutiner, trusler og prioritering af indsats Handleplan. Hvordan, hvornår og hvem skal gennemføre Dokumentation. Gennemføres løbende, evalueres på risikovurdering og evt. omprioritering

4 Eksempel 1. Organisationsplan: Formand Næst Formand Medlem Medlem Medlem

5 Arbejdsopgaver: Formand Formanden har det overordnede ansvar, herunder kontakt til myndigheder. Næst Formand Medlem Medlem Medlem Ajourføring LER Kasserer: Driftsansvar: Vandanalyser: Lednings registrering Hygiejne og Drift. Som det ses har formanden ikke til opgave at stå som driftsansvarlig idet det er uheldigt, at han skal kontrollere sig selv.

6 Kurser Formand HB Næst Formand Medlem Medlem Medlem HB HB 1-3 HB HB 1-5 Hygiejne kursus Drifts kursus

7 Eksempel 2. Organisationsplan Kasserer Ekstern Formand Driftsleder Vandværkspasser Lokal VVS er Næst Formand Medlem Medlem Medlem

8 Arbejdsopgaver: Kasserer Ekstern Formand Driftsleder Vandværkspasser Lokal VVS er Formandens arbejdsopgaver er uændret, de 2 stabsfunktioner refererer direkte til ham. Næst Formand Medlem Medlem Medlem Ajourføring LER Bilagskontrol Drifts kontrol Vandanalyser Ledningsregistrering

9 Kurser: Kasserer Ekstern Formand Driftsleder Vandværkspasser Lokal VVS er Kasserer HB 3 eller tilsvarende Formand HB Driftsansvarlig hygiejne- og driftskursus Næst Formand Medlem Medlem Medlem HB HB 1-3 HB HB 1-5

10 Hvad indeholder håndbøgerne. I Overskrifter. HB 1. arbejde, Pligter/Ansvar og rettigheder. HB 3. Lovgivning, Regnskab, Økonomi og Takstblad. HB 4. Vandanalyser, Bekendtgørelser, Omfang og Forbruger inf. HB 5. Tilstandsrapport, Bygninger og Vandværkets installationer. HB 6. Drift af vandværk, gennemgang af hele anlægget. En detaljeret oversigt på FVD s Hjemmeside

11 2 Hygiejne og Drift. Krav om kursusdeltagelse Driftsansvarlige medlem med driftsansvar, ansat driftsleder/vandværkspasser eller lokal VVS er. Entreprenører som arbejder for Vandværket Alle skal på kursus inden 1/ Hygiejne og Drift!

12 Vejen til kursusbevis. Op til 2000 skal på kursus! Hygiejnekursus 2 dage som internat Aftenkursus HB 4 3 timer Driftskursus 3 dage som internat Aftenkursus HB 6 3 timer * Kursus Bevis * Selvstudie Bogen, Elementær Vandværkshygiejne. Uddelingskopier. Håndbog 4 Kursus Bevis * Selvstudie Kursuskompendium Bogen Vandforsyning Håndbog 6 Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat. Aflæggelse af certificeret prøve og Udstedelse af certifikat. * BEK nr. 132 kræver deltagelse i kursus, men ikke at der tillige aflægges certificeret prøve, Hvilket dog anbefales af FVD.

13 Krav om kompetence: Det er kommunen der stiller de formelle krav om hvilke kurser man som minimum skal gennemføre. Men hvis noget går galt, er det BEK 132 der tages i anvendelse ved fastsættelse af evt. skyldsspørgsmål. Se efterfølgende.

14 BEK. minimumskrav til kompetence: Hygiejne. Bilag 1 - Vandværkets opbygning. - Boringer. - Vandbehandling. - SRO. - Beholderanlæg. - Udformning og indretning af vandværk. - Indretning af ledningsnet. - Vandkvalitet. - Forebyggelse af forurening. - Beredskab og forsyningssikkerhed. - Kvalitetssikring af vandforsyning. - Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer. - Forureningskilder for bakterier - Viden om risiko for forurening i og mikroorganismer. vandforsyningens produktionssystem. - Identifikation af fare for forurening - Gode hygiejneregler. i vandforsyningssystemet. - Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer.

15 BEK minimumskrav til kompetence. Drift. Bilag 2. A. Kildeplads. - Stigrør. C: Bygning. - Grundareal. - Forerørsforegling. - Tag. - Tyverialarm. - Aflåsning. - Råvandsmåler. - Murværk. - Telefon. - Hegn. - Råvandspumpe. - Fundament. - Beplantning. - Filterrør. - Gulve. B: Boringer. - Kontraventil. - Vinduer. - DGU- nr. - Ventil. - Udluftning. - Borejournal. - Råvandsledning. - Tagrender/afledning af regnvand. - Pejlbarhed. - Gruskastning. - Affugter. - Aflåsning. - Lerspærre. - El-tavle. - Udluftning. - El-kabel. - Styresystem. - Tørbrønd. - SRO-anlæg. - Overbygning. - Alarm.

16 Drift. Bilag 2, fortsat. D. Behandlingsanlæg. - Indhegning. G. Ledningsanlæg. - Iltningstrappe. - Ventilation. - Kort over lednings- - Kompressor iltning. - Overløbsrør. anlæg. - Beluftningsanlæg. - Beskyttelse af - Hovedledning. - Kapselblæser. ventilationsåbning. - Forsyningsledninger. - Åbent sandfilter. - Beskyttelse af - Stikledninger. - Trykfilter. overløbsrør. - Vandmålere hos - Kompressorfilter. F. Udpumpningsanlæg. forbrugere. - Skyllepumpe. - Frekvensstyrede pumper. - Trykforøgerstation. - Slambassin. - Hydrofor. - Trykpumpe. E. Beholderanlæg. - Membranhydrofor. - Højdebeholder. - Rentvandsanlæg. - Elektronisk vandmåler. - Stophane. - Murværk/materiale. - Elektronisk flowmåler. - Afløsning. H. Andet.

17 3. Risikovurdering. Bygger på 7 principper 1. At identificere fare, der skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau. 2. At identificere kritiske kontrolpunkter (CCP), der hvor farene ved produktionen kan være. 3. Se om der kan og skal etableres kritiske grænser, som bestemmer, hvornår et forhold er acceptabelt, og hvornår det er uacceptabelt. 4. Beslutte hvilke procedurer, der skal til for at overvåge de kritiske kontrolpunkter, og hvornår det skal ske. 5. Beslutte, hvad der skal ske, hvis der er noget galt med kontrolpunktet. 6. Beslutte, hvordan man bedst kan kontrollere ovenstående og sikre at det hele fungerer perfekt. 7. Dokumentere, at vi gør det (Tethys eller papir system)

18 Håndbog 5 beskriver: 1. Bygninger. 2. Kildeplads. 3. Boringer. 4. Iltningsanlæg. 5. Filtre. 6. Rentvandsbeholder. 7. Udpumpningsanlæg. 8. Automatisk styresystem. 9. Ledningsanlæg. Efterfølgende vil jeg vise nogle eksempler:

19 3 Tilstandsrapport. For vandværker over m 3 Tilstandsrapport: Man kan gå ind på FVD s hjemmeside og finde skemaer til udfyldning. Og bruge det man har lært på hygiejne- og driftskursus under mulige fejl.

20 Risikovurdering: Al risikovurdering starter i indvindingsområde.

21 Kildeplads Boringsnære beskyttelseområde: Grundvandets strømningsretning. Udstrækning af grundvandsmagasin. Boring. 25 m zone 10 m zone Gammelt byområde. 3oo m BNBO

22 Boring By Grundvandets strømningsretning

23 Boring Utæt Råvandsstation.

24 Iltning. Tilstoppet sugefilter.

25 Rentvandsbeholder.

26

27

28 Klormand.

29 Det automatiske styresystem. Case. Vandværkets driftsansvarlige har gentagne gange konstateret, at vandværkets automatiske filterskylning svigter. Han har hver gang i driftsrapport gjort bestyrelsen opmærksom på, at dette skal udskiftes. Virkning: Filtrene kan ikke behandle den nødvendige vandmængde til forsyning af forbrugerne, Rentvandsbeholderen løber tom.!!!!! Hver gang har han fået at vide, at han bare kan lave en tvangsskylning.

30 Case. En fredag eftermiddag kommer den driftsansvarlige op på værket og konstaterer, at behandlingsanlæget står stille. Filtrene er fyldt til randen. Overløbssikring har standset råvandspumper. Vandstand i rentvandsheholder er 1,5 m mod normalt 3,5 m. Tvangsskylning virker ikke. Elektriker tilkaldes, han er på vej til sommerhus, inden han når at komme Er rentvandspumperne standset. Nu begynder de fjerntliggende og højtliggende forbrugere at ringe, de han ingen vand.

31 Case. Virkning af manglende tryk på ledningsnet er, at biofilmen i rørene løsrives og der kommer en voldsom stigning af kim 22 og kim 37. Vandstanden i filtrene falder fortsat idet værket ligger ca 12 m højere end et lavtliggende byområde med 700 husstande. 5 cm inden den absolutte laveste vandstand i rentvandstanken nås, lykkedes det elektrikeren at få filterskylning i gang. Havde han ikke nået dette ville hovedventilen ud fra værket være lukket og så kunne det gå rigtig galt, idet ledningerne i byområdet er PVC som ligger ret tæt på kloakledninger der er lagt i tredverne og disse er ikke særlig tætte.

32 Case. Analyselaboratorium tilkaldes. De første prøver viste 3 steder på ledningsnettet et niveau på 4 gange det maximale jvf. BEK liter skylning og 5 vandprøver senere var BEK krav opfyldt. Den samlede regning alt incl. ca Nu slap bestyrelsen med skrækken men!! Pasivitet og manglende handling fra bestyrelsen er endog meget tæt på at være ansvarspådragende.

33 Konsekvens af hændelsen Konsekvens Vand til forbrugere Kvalitet Materielle værdier Lille = 1 Reduceret Delvis svigt af forsyning ( < 100 forbrugere ) Kvalitetskrav Overskredet for ikke kritiske parametre < Mellem = 2 Delvis svigt af forsyning ( < 1000 forbrugere ) Kvalitetskrav Overskredet for kritiske Parametre Stor = 3 Total svigt af forsyning Leverance af Sundhedsskadeligt vand

34 Hvor ofte går det galt Sandsynlighed Frekvens Lille = 1 < 1 gang pr. år Mellem = gange pr. år Stor = 3 > 10 gange pr. år

35 Risikovurdering - Sandsynlighed Stor = Konsekvens Mellem = 2 Lille = Lille = 1 Mellem = 2 Stor = 3 Sandsynlighed 1-2 Lille risiko for forurening 3 4 Mellem risiko for forurening 6 9 Stor risiko for forurening

36 3. Handlingsplan. Tilstandskontrol og Handlingsplan: Også her findes der på FVD s hjemmeside skemaer til udfyldning. Der findes flere PC systemer på markedet. Eller anvende et nyt enkelt PC baseret program. Det er udviklet af et vandværk i Jylland og efterfølgende tilrettet af FVD.

37 Hvordan klarer vi alt dette? Kurser i hygiejne og drift: Vi er knap 2000 vandværker som er omfattet af loven. Skal de alle sende en mand på kurser? Hvad med at vi arbejder sammen i grupper med en fælles VVS er vi stoler på, også selv om vi sætter lidt stolthed over styr!

38 Tilstandsrapport og handlingsplan: Hvorfor skal de ca borgere, som får vand fra et værk som udpumper mindre end m 3 ikke være sikre på Deres vandkvalitet. Brug af rådgiver, det koster fra Hvad med at Vandrådene går ud og hjælper deres mindre kollegaer. Det er jo ikke en videnskab, men 99% sund fornuft.

39 5 og & 6 Indførelse af kvalitetssikring og indberetning Indførelse skal ske senest 31. december Indberetning til kommunen senest 6 måneder efter indførelsen. Det bliver en skrap omgang.

40 Ledelses systemer Erfaringer fra risikovurdering indlægges i kontrolsystem. Som noget nyt, har FVD nu på deres hjemmeside. Et papirbaseret ledelsessystem, som er specielt rette mod de vandværker der ikke føler de kan magte eller har behov for et omfattende digitalt system. Systemet findes på samme side som Tethys.

41 Elektronisk ledelsessystem Der findes flere systemer, men TETHYS Er specielt udviklet for vandværker og indeholder alle de elementer som vandværkerne har brug for. Herunder En mulighed for dokumentation så de der kommer efter os, ikke skal starte På bar bund!

42 Opstart TETHYS Gå ind på FVD s hjemmeside, Vælg: 1.Drift og Administration 2. Kvalitetsanalyse 3. Ledelsessystem 4. Klik her for at læse mere om Tethys Bestil adgang I har nu 30 dage til at afprøve systemet.

43 Tekniske oplysninger om vandværk. Indtast oplysninger om vandværket: Boringer. Lokalnumre og DGU numre. Iltningsanlæg. Type og antal. Filteranlæg. Type og antal. Rentvandsbeholder. Type og evt. antal. Udpumpningsanlæg.

44 Flere oplysninger For de enkelte dele af anlægget indtastes: Periode mellem kontrol ( Ni mulige ) Pas på I ikke sætter perioderne for korte, det giver megen unødvendig kontrol. Nu er systemet klar til brug. Vi ved godt, at ikke alle vandværksfolk er specialister på datamaskinen, derfor har firmaet Tethys Aps tilbudt, at sende en kompetent person hvis I kan samle en gruppe på 5 til 8 personer, for at hjælpe i gang.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Stort tema om vandsektorloven

Stort tema om vandsektorloven vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 191 2013 Læs også: Ny rapport slår fast: Forbrugerejede vandværker er mest effektive FVD fortsætter kampen for at komme ud af

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere