Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg"

Transkript

1 Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive virksomhed fra. Konkret er først og fremmest følgende tilkendegivelser centrale for det tekniske område, og de udgør derfor det overordnede grundlag for Byrådets politikker mv. for det tekniske område: Vi kendes på kvalitet, miljøbevidsthed og kompetence Vi udvikler en flot by med et fremsynet miljø Vi udvikler byen, landet og vandet til et hele for oplevelsessøgende og aktive borgere At nå dertil forudsætter bl.a. en fysik planlægning af høj kvalitet, og det forudsætter fremsynede mål for både den fysiske planlægning og anlægsog driftsaktiviteterne på det tekniske område. Det tekniske område står overfor en række udfordringer, som kræver fokus og en helhedsorienteret indsats. Globale klimaudfordringer, sikring af sunde omgivelser og international konkurrence er alle væsentlige udfordringer, som der skal tages stilling til for det tekniske områdes vedkommende i Fredericia Kommune. 1 udvalg

2 Mål fra politikken Fredericia Byråd vedtog i 2004 By- og Landsbypolitik for Fredericia. Den handler om følgende politikområder inden for det tekniske område: By og bolig Trafik Det grønne område Kommunale ejendomme Nedenfor er opsummeret de væsentligste punkter for By- og Landsbypolitik for Fredericia, der forventes erstattet af en ny bypolitik inden udgangen af Byudvikling og byliv Byudvikling og byomdannelse i kommunens byer skal foregå med respekt for byernes respektive historie og kvaliteter samt med øje for at udnytte potentialet i at revitalisere utidssvarende områder. Byudviklingen har primært fokus på Fredericia bymidte, hvor FredericiaC projektet med dets internationale bevågenhed vil have afgørende effekt på byudviklingen af Fredericia bymidte og hermed udviklingen af hele kommunen. I FredericiaC projektet arbejdes med en høj international standard, hvor nøgleordene bl.a. er innovation, sundhed, byliv, bæredygtighed og sammenhæng til den eksisterende historiske by. Hvor udviklingen af bymidten kan afgrænses relativt præcist geografisk, rummer den helhedsorienterede tilgang til byudvikling et bredt fokusområde. Borgernes livskvalitet skal tænkes ind i byudviklingen og i byens rum. Videns og servicevirksomheder skal sikres gode attraktive etableringsmuligheder, og der skal i høj grad være plads til innovations og netværksarbejdende virksomheder, der medvirker til integration af erhverv og boliger i byen. Tilgængelighed og trafik Tilgængelighed handler om, at det skal være enkelt at komme til Fredericia og let at bevæge sig rundt i byen. Hensigten er at skabe gode forbindelser mellem byens forskellige områder og at sikre, at byen hænger sammen. God information kan også være med til at gøre rejsen mere komfortabel, og generelt skal det tilskyndes, at flest mulige ture foretages til fods og på cykel. Byliv handler om kvalitet, tryghed, oplevelser og mulighed for udfoldelse i byen. Bylivet udfolder sig på gader og pladser samt i byens parker. Gaderne er ofte smalle, hvorfor der skal prioriteres mellem plads til fodgængere og ophold, cyklister, kollektiv trafik og biler. Der skal prioriteres i den enkelte gade, og mellem forskellige gader kan der være en funktionsopdeling. 2 Udvalg

3 Mål fra andre politikker Det tekniske område understøtter primært målene i natur- og miljøpolitikken samt sundhedspolitikken. Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik , der blev vedtaget af Fredericia Byråd den 7. marts 2011, dækker et meget bredt spekter af natur- og miljømæssige temaer, hvoraf det tekniske område har opgaver inden for de nedenfor omtalte. Energi og klima Et gennemgående sigte med målene og de flerårige indsatsområder i temaerne Energi og klima er, at CO 2 -udledningen skal nedbringes. Støj Et af målene inden for temaet Støj er at udpege stilleområder, hvor man ikke forstyrres af menneskeskabt støj. Et andet handler om reduktion af generne fra trafikstøj. Kommunal virksomhed En række konkrete 4-årige mål i Natur- og Miljøpolitik sigter imod forskellige miljøindsatser i kommunen som virksomhed. De mål, der skal udmøntes inden for det tekniske område, fastlægger: At alle energirenoveringsprojekter i kommunale bygninger, der har en tilbagebetalingstid på op til ca. 13 år, gennemføres, og at mulighederne for brug af vedvarende energi i kommunale bygninger løbende vurderes (mål nr. 26) At kommunens vognpark samt kørselsmønstrene analyseres for løbende at sikre en optimal udnyttelse af køretøjerne (mål nr. 29) At der indkøbes energi- og miljørigtige kommunale køretøjer ved nyindkøb (mål nr. 30) At der afprøves og i muligt omfang introduceres elbiler i kommunens vognpark (mål nr. 31) Sundhedspolitikken Sundhed med alle Sundhedspolitikken Sundhed med alle, der blev vedtaget af Fredericia Byråd i april 2012, lægger vægt på, at borgerne skal inddrages det skal ikke bare være sundhed for borgerne. Visionen lyder: I Fredericia skaber vi lige mulighed for sundhed og livskvalitet med alle. Heri ligger der også et fortsat fokus på social ulighed i sundhed, og at nogle har større behov for støtte end andre for at træffe de sunde valg. At alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibyggerier, at mulighederne for brug af vedvarende energi vurderes, og at de eksisterende retningslinjer for miljømæssigt bæredygtigt kommunalt byggeri udbygges (mål nr. 25) Sundhedspolitikken har tre hovedoverskrifter: Sundhed med alle borgere Sundhed med børn og unge Sundhed med voksne 3 udvalg

4 Under disse overskrifter findes de konkrete mål, hvoraf følgende er særligt relevante for det tekniske område: At motivere borgerne til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed (mål 1) At sundhed tænkes ind i den overordnede kommunale planlægning (mål 3) At fremme borgernes sundhed og livskvalitet i udvalgte bydele (mål 4) At fremme børns og unges fysiske aktivitet og fremme gode mad og måltidsvaner samt forebygge at børn og unge er overvægtige (mål 5) At fremme voksne borgeres fysiske aktivitet og sunde mad og måltidsvaner, forebygge overvægt, at voksne stopper med at ryge og begrænser alkoholforbruget samt at forebygge kroniske sygdomme (mål 9) 4 Udvalg

5 Status Byudvikling og byliv Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC Udviklingsplanen for FredericiaC blev vedtaget i slutningen af 2012, og i december 2012 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 18 for bymidten og VVM for FredericiaC med henblik på at etablere det nødvendige plangrundlag for den mere detaljerede planlægning og realisering af FredericiaC. Kommuneplantillægget omfatter hele bymidten for at opnå den bedst mulige sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og den nye bydel. På baggrund af Udviklingsplanen for FredericiaC og Kommuneplantillægget for Bymidten er der i 2013 arbejdet på en række kommunale projekter, som dels skal styrke sammenbindingen mellem den gamle og den nye bydel, og dels indlede og forberede den mere detaljerede planlægning og projektering. Det drejer sig om: Opgradering af Oldenborggade stillingtagen til fremtidig tværprofil, kryds, byrumsudstyr mv. Sammenbindingsprojekter ml. bymidten og FredericiaC sikre fysisk og funktionel sammenbinding. Klimatilpasning i bymidten og FredericiaC. Koordinering af byrumsudstyr i bymidten og FredericiaC stillingtagen til tværprofiler i gader, der har eller får forbindelse til FredericiaC. Driftsmodeller for infrastruktur på FredericiaC beslutningsgrundlag for hvor meget af infrastrukturen som kommunen skal overtage drift og vedligeholdelse af. Ovennævnte projekter skal ses som forarbejde til den nødvendige lokalplanlægning i form af rammelokalplan for hele/større dele af FredericiaC eller byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Støtten vil primært gå til bygninger i privat eje, beliggende på byens hovedstrøg og tilknyttede sidegader. Den rette istandsættelse vil forskønne og løfte den indre by betydeligt. For at opnå et samlet, synligt resultat er der foretaget en geografisk afgrænsning til udvalgte hovedstrøg i midtbyen, samt en kulturhistorisk prioritering i fire historiske kategorier. Kategorierne er: Væbnet for freden (militærhistorien ) Den religiøse fristad (religionshistorien ) Avlsbrug, handel og håndværk (erhvervshistorien ) Centrum i Danmark (industrihistorien ) Det er muligt at søge om støtte til renoveringer, der sikrer, at ejendommene igen fremstår i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur. Der er 4 årlige ansøgningsrunder. By & Erhverv foretager en forhåndsdialog med ansøgerne, inden ansøgningsmaterialet færdiggøres og indsendes, således at ansøgeren kan forvente en hurtig tilbagemelding. 5 udvalg

6 Bosætningsstrategi Fredericia Kommune fik i 2011 udført en detaljeret analyse af de socioøkonomiske forhold i kommunen. AKF rapporten viste, at der er fire områder, hvor Fredericia Kommune har nogle markante udfordringer, hvoraf bosætning udgør det ene område. Udviklingen af bymidten og FredericiaC er indsatser, der allerede er igangsat og som kan medvirke til at afhjælpe udfordringen. forudgående tilladelse. I 2013 er 1. etape af en gennemgribende undersøgelse gennemført. Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Udvikling af DanmarkC DanmarkC er Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt, som med sin placering langs motorvejsnettet er nemt tilgængeligt og dermed har en optimal placering i Danmark. I DanmarkC findes indtil videre 50 virksomheder. En ny væsentlig indsats er en bosætningsstrategi og handleplan, der er påbegyndt i Den omhandler både målgrupper og boligudbud, hvor der blandt andet fokuseres på at tilbyde attraktive boliger og bomiljøer til ressourcestærke tilflyttere primært på FredericiaC. Målet for fremtidige indsatser er: Målsætningen er at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere. Målsætningen er at tiltrække flere ressourcestærke borgere med arbejdsmarkedstilknytning til Fredericia Kommune. Målsætningen er at reducere antallet af små, billige og utidssvarende boliger i Fredericia Kommune. Bosætningsstrategien forventes suppleret med en byfornyelsesplan der har fokus på at reducere antallet af små, billige og utidssvarende lejligheder via lejlighedssammenlægninger og byfornyelse for at forbedre kvaliteten i boligmassen. Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden Kommuneplan 2013 På baggrund af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2011 har der i 2012 været arbejdet på et forslag til kommuneplan Kommuneplanforslaget er vedtaget i Byrådet i april 2013 og forventes sendt i offentlig høring hen over sommeren. I denne periode kan der komme bemærkninger og indsigelser fra borgere, interessenter, staten m.fl., og disse skal behandles efterfølgende. Eventuelle ændringer på den baggrund indarbejdes i den endelige kommuneplan, som forventes vedtaget inden udgangen af I 2014 forventes arbejde med opfølgning på kommuneplanen, herunder forskellige arbejdsgrupper i Trekantområdets regi. Dette drejer sig bl.a. om en gruppe, der skal arbejde med udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, som forventes at blive udmøntet i et kommuneplantillæg. Digitalisering af planer og byggesager Det er planlagt, at kommunens planer og byggesager digitaliseres i løbet af 2013 og Digitaliseringen af kommunens planer er gennemført i Der er derudover indført et digitalt konfliktsøgningsskema, hvor husejere og andre via kommunens hjemmeside let kan få overblik over, hvilke 6 Udvalg

7 restriktioner og regler, der gælder for deres ejendom. Det gør det også nemt for virksomheder at skaffe sig oplysninger om, hvor de vil kunne udvide en eksisterende produktion eller bygge nyt. Det er forventningen, at initiativet vil forbedre både serviceniveauet for borgerne og effektiviteten i administrationen. Med henblik på digitalisering af byggeansøgninger er der udarbejdet et fælles udbudsmateriale kommunerne imellem, som er sendt i udbud (KOMBIT). Digitaliseringen forventes at foregå i løbet af Sideløbende med digitaliseringen af byggeansøgninger er der arbejdet med at få byggesagsarkivet scannet. Scanningen af byggesagsarkivet er i gang og forventes afsluttet i foråret Tilgængelighed og trafik Trafiksikkerhedsby 2013 I starten er 2013 blev Fredericia by udvalgt til at være trafiksikkersikkerheds by Projektet løber over en 3 årig periode og støttes af Vejdirektoratet med 10 mio. kr. Projektet er afgrænset til Fredericia by inden for voldene samt indfaldsvejene til byen. Projektets formål er at reducere antallet af trafikuheld ved nedsættelse af hastigheden, ombygning af kryds og strækningsrenoveringer, at afholde en række aktiviteter for borgene, der fremmer trafiksikkerheden samt etablering af forsøg med bl.a. ændret afmærkning og signalregulering. Betalingsparkering I slutningen 2012 blev der etableret betalingsparkering i Fredericia midtby samt ved Madsby Parken. Ligeledes blev der ændret på strækningerne for den tidsbegrænsede parkering. Således at der i Fredericia by er strækninger med 2 timers begrænsning tættest på centrum og 3 timers i p huset samt strækningen lidt længere væk. Fredericia Cykelby Fredericia Cykelby blev startet som et ambitiøst tværgående projekt i Cykeltrafikken skal stige med over 25 %, og det kræver en bred indsats over flere år. Projektet er startet med støtte fra Vejdirektoratet, og der arbejdes løbende på at ansøge om ekstern medfinansiering til nye aktiviteter. Der er opnået støtte fra EU til videreførelse af visse aktiviteter. Projektet afsluttes primo Vedligeholdelse af infrastruktur I 2013 er der sket en omfordeling af pengene til vedligeholdelse af den kommunale infrastruktur. Dette betyder, at der anvendes 2 mio. kr. mindre på vedligeholdelse af kommunens vejnet, og disse midler anvendes i stedet til at renovere broer i forbindelse med, at Banedanmark har igangsat brorenoveringer. Klima og Energi Strategisk Energiplan Der er i april 2013 vedtaget en klima- og energistrategi for Fredericia Kommune, og som en udmøntning af denne strategi er der efterfølgende påbegyndt udarbejdelsen af en strategisk energiplan en plan for udviklingen af den fremtidige energiforsyning i Fredericia Kommune. Udarbejdelsen af den strategiske energiplan sker i samarbejde med forsyningsselskaberne. Den strategiske energiplan skal planlægge omstillingen til et energisystem, der er fleksibelt og baseret på vedvarende energi, og som sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. Pla- 7 udvalg

8 nen skal ligeledes fastlægge et nyt grundlag for administration på energiområdet. Arbejdet med den strategiske energiplan er i 2013 begyndt med en kortlægning af kommunens energiforbrug og produktion samt en fremskrivning af forbruget til Desuden er de lokale energiressourcer kortlagt og energieffektiviseringspotentialet er opgjort. Hermed afklares det, dels hvor meget energiforbruget skal effektiviseres, og dels hvor stort et energiforbrug, der skal dækkes af vedvarende energi i Energiforbrug i kommunale bygninger Med det formål at reducere kommunens energiforbrug med økonomiske besparelser og reduktion af miljøbelastningen og CO 2 udslippet til følge afsluttes energirenoveringen af kommunale bygninger inden for rammerne af partnerskabsaftalen med DONG Energy i Målsætningen for de energibesparende foranstaltninger vil fortsat være en direkte tilbagebetalingstid på 8 10 år. Det vil fortsat blive sikret, at alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibyggerier jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Energispareforanstaltninger vil fortsat være et fokusområde via indsatsen vedrørende brug af vedvarende energi/solcelleanlæg samt i forbindelse med forbedret energistyring. Kommunal virksomhed Kommunale ejendomme Fredericia Kommunes ejendomsmasse er opgjort til ca m 2 og repræsenterer en værdi på ca. 3 mia. kr. Velfungerende bygninger understøtter de aktiviteter, der til enhver tid foregår i dem. Derfor er det vigtigt, at brugerne ikke oplever de bygninger, de benytter, som en begrænsende faktor i deres daglige virke. De fysiske rammer skal understøtte såvel trivsel som produktivitet. Der er store værdier bundet i kommunens ejendomme, og for at sikre at disse værdier vedligeholdes/ikke går tabt udarbejder Ejendomsafdelingen for hver bygning en tilstandsrapport samt en fremadrettet vedligeholdelsesplan, som grundlag for at prioritere de midler, der afsættes i budgettet. Denne systematik skal sikre, at de enkelte bygningernes værdi ikke går tabt. Sammen med de enkelte fagområder vurderer Ejendomsafdelingen endvidere pladsbehov og pladskrav sammenholdt med de bygninger kommunen har til rådighed. Informationsindsamling og analyser viser, at kommunen har bygninger, der ikke udnyttes særlig godt, samt bygninger der bliver ledige i løbet af Endvidere har kommunen betydelige omkostninger forbundet med eksterne lejemål. En effektivisering af anvendelsen af de kommunale ejendomme er derfor iværksat. Formålet er at opnå økonomiske gevinster enten ved at sælge overflødige bygninger eller alternativt opnå en hensigtsmæssig udnyttelse ved at flytte kommunale aktiviteter fra eksterne lejemål til kommunens egne bygninger. Serviceafdelingen Serviceafdelingen har ansvaret for rengøringen i de kommunale bygninger samt praktisk bistand hos borgere, der er visiteret hertil. I 2012 blev der fastlagt nye rengøringsstandarder og organisationen på rengøringsområdet blev reduceret med omkring 25 %. Det er et driftstungt område og i 2013 er der i særdeleshed fokus på at levere god kvalitet og service inden for de reducerede øko- 8 Udvalg

9 nomiske. Desuden arbejdes med konkrete initiativer med henblik på at forbedre trivsel og reduktion af fravær. Sundhed med alle I forhold til sundhedspolitikkens mål om, at sundhed skal tænkes ind i den kommunale planlægning, medtages sundhedskonsekvensvurdering/ screening af planer og projekter på det tekniske område i miljøvurderingsgruppens arbejde. 9 udvalg

10 Indsatsområder i 2014 Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen af Fredericia. At fokusere på den overordnede udvikling af den eksisterende by indenfor voldene i en proces der løber parallelt med udviklingen af FredericiaC er oplagt. Den kommende bymidtestrategi har til formål at sikre en sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og FredericiaC, således at byen indenfor voldene tænkes som en helhed, og der skabes sammenhæng mellem den eksisterende by og den nye bydel FredericiaC. Effekten vil skabe merværdi for hele bymidten og dermed for hele kommunen. Formålet med at sætte fokus på en samlet udvikling af bymidten er at skabe mere byliv, flere boliger og oplevelser samt at styrke byens og kommunens identitet. En attraktiv bymidte vil øge interessen for at investere i byen og bosætte sig i kommunen. Det er også målet at skabe en bymidte med mulighed for en aktiv livsstil og sundt nærmiljø. Gennem bymidtestrategien og dens implementering skal det samtidig sikres, at forskellige byggeprojekter ikke spænder ben for hinanden. I 2014 vil der blive fulgt op på de kommunale projekter, der blev igangsat i For projektet, der skal sikre sammenhæng mellem FredericiaC og den eksisterende bymidte, drejer det sig om opfølgning på projekterne koncentreret om de tre akser: Oldenborggadeaksen ankomsten til byen, husrækken ved TreFor etc. Gothersgadeaksen Gothersgade syd, J. B. Nielsens Plads og Gl. havn. Den grønne diagonal koblingen mellem Østerstrand, Kastellet og FredericiaC til banegården. På tilsvarende vis vil der være behov for en opfølgning om implementering af flere af de andre projekter, der er igangsat i I 2014 vil udviklingsplanen for FredericiaC blive fulgt op af én eller flere lokalplaner, der muliggør realisering af kommende byggeri på FredericiaC samt af projekter til sammenbinding af FredericiaC med den øvrige bymidte. Der kan blive tale om udarbejdelse af en rammelokalplan for hele FredericiaC, og/eller en eller flere byggeretsgivende lokalplaner for de områder, der udvælges som første og anden etape. Hvilken type lokalplan, der udarbejdes først, beror både på kommunens og FredericiaC s fortsatte planlægning af infrastruktur og byggemuligheder og på investerings og byggeinteressen hos investorer og bygherrer. Udarbejdelse af en vision og en strategi for bymidteudviklingen og dens implementering med den egentlige fornyelse og omdannelse vil være en flerårig proces. En del af processen vil også være, at der reageres hurtigt og arbejdes målrettet, når investorer viser interesse for de muligheder, som bymidten byder på. Det ønskede fokus på udviklingen af bymidten understøttes af både bosætningsstrategien, der færdiggøres primo 2014, og af den kommende bymidtestrategi, der igangsættes i Udvalg

11 Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia I vil den eksisterende lokalplan nr. 164 for Facader og Skilte i Fredericia Bymidte blive revideret, så lokalplanen kan danne administrationsgrundlag for uddelingen af fondsmidlerne. Der er i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia truffet beslutning om 4 årlige ansøgningsrunder. Det forventes at den samlede donation kan udmøntes i løbet af fire år. Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. I 2014 skal der arbejdes med et område af tilsvarende størrelse, som der er arbejdet med i Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. Udvikling af DanmarkC DanmarkC skal i 2014 og de kommende år videreudvikles, så der fortsat kan tilbydes attraktive erhvervsgrunde, som lever op til fremtidens erhvervs krav. DanmarkC skal ses i sammenhæng med muligheden for etablering af erhverv i Fredericia bymidte. De to områder skal supplere hinanden på en positiv måde, da der er fokus på placering af meget forskellige typer erhverv. Det er vigtigt, at der fortsat er attraktive muligheder for at placere tungere og større erhvervsvirksomheder i Fredericia Kommune, og derfor har DanmarkC fortsat en nøglerolle. Det er afgørende at holde visse typer erhverv adskilt fra områder med boliger, da boliger betragtes som følsom anvendelse og derfor vil have den uønskede effekt at begrænse mulighederne for at drive erhverv. Tilgængeligheden søges optimeret for så vidt angår kollektiv transport, hvor der arbejdes på muligheden for et nyt togstoppested i Erritsø (Prins Georgs Kvarter), som i givet fald vil bidrage væsentligt til optimering af tilgængeligheden via kollektiv transport. Digitalisering af planer og byggesager Det er planlagt, at kommunens planer og byggesager digitaliseres i løbet af 2013 og Digitalisering af byggeansøgninger foregår som et fælles initiativ kommunerne imellem. Digitaliseringen forventes at foregå i løbet af Scanningen af byggesagsarkivet forventes afsluttet i foråret Tilgængelighed og trafik Trafiksikkerhedsby Projektet er opstartet i 2013, men mange af aktiviteterne, anlægsprojekterne med mere vil først tage form i løbet af 2014 og afsluttes de efterfølgende år. Forventningen er, at projektet vil medføre en mere attraktiv bymidte samt medvirke til sikker og bedre trafikafvikling på nogle af indfaldsvejene til Fredericia by. Politik for kommunes trafik, veje og parker. Der er mange udfordringer, der relaterer sig til den kommunale infrastruktur. Der et behov for at få skabt et overblik, samt at sætte nogle klare mål for udviklingen på området. Hvordan skal det overordnede vejnet udvikles, vedligeholdes m.m. Ligeledes hvordan skal byen fremstå, når man ankommer af indfaldsvejene, og hvordan opleves de grønne områder i byen m.m. 11 udvalg

12 Klima og Energi Strategisk energiplan Arbejdet med den strategiske energiplan fortsætter og afsluttes i Ud fra kommunens energibalance, lokale energiressourcer og energieffektiviseringspotentialet identificeres de tiltag, der er Fredericia Kommunes bidrag til opfyldelsen af de nationale mål om en el og varmeforsyning, der i 2035 er dækket af vedvarende energi, og om uafhængighed af fossile brændsler i Kommunale ejendomme Genopretning/reduktion af efterslæb Der er i budget 2013 og overslagsårene tilført yderligere midler til at iværksætte et genopretningsprogram, og en plan for 2013 og 2014 er allerede udarbejdet med udgangspunkt i tilstandsrapporten for de respektive bygninger samt en faglig vurdering. Højeste prioritet har genopretning, hvor der er sikkerhedsfare i forbindelse med eventuel sammenstyrtning samt bygninger, hvor der er øget risiko for råd og svamp. De kommunale skoler er endvidere et fokusområde, idet genopretningen her ligger inden for kvalitetsfondsanlæg. Reduktion af omkostninger forbundet med de nuværende eksterne lejemål, vurderet potentiale 2 4 mio. kr. (I alt ekstern leje ca. 12 mio.) Reduktion af omkostninger forbundet med bygningsdrift eksempelvis ved at rationalisere i eksterne lejemål i forbindelse med et sundhedshusprojekt og ved at reducere det fremtidige vedligeholdelsesbehov Plan for kommunens problemejendomme: I.P. Schmidt, Købmagergade Skole, Kongensgade 111 og St. Joseph. Serviceafdelingen Serviceafdelingen vil i 2014 fortsat have fokus på at levere god kvalitet og service inden for de reducerede økonomiske rammer og arbejde yderligere med konkrete initiativer for at forbedre trivsel og reducere fravær. Bedre udnyttelse af ejendomme/masterplan Masterplanen er et omfattende projekt rettet mod en forbedret udnyttelse af kommunens samlede bygningsportefølje. De følgende elementer indgår i masterplanen: Samlet plan for bedre udnyttelse af bygningsporteføljen med udgangspunkt i fagområdernes fremtidige krav og behov Frasalg af bygninger, der er eller vil blive i overskud i henhold til den samlede bygningsporteføljeplan 12 Udvalg

13 Problemområder Tilgængelighed og trafik Udgifter forbundet med Banedanmarks renoveringsstrategi Ved Folketingets trafikforlig fik Banedanmark en milliardstor ekstraordinær bevilling til renovering og forbedring af baneanlæg. Det har en række konsekvenser for bl.a. Fredericia Kommune. I Fredericia Kommune er der registreret ca. 50 bro og bygværker, der relaterer til baneanlæggene og er omfattet af overenskomster med kommunen. De ældste kontrakter / overenskomster går tilbage til omkring Når Banedanmark igangsætter et renoveringsprojekt på et bygværk på banenettet i Fredericia Kommune, modtager kommunen typisk en varsling med kort frist og skal afholde udgifter, der overvæltes kommunen i henhold til kontrakter/overenskomster. Fredericia Kommune er kontraktligt bundet op på at finansiere arbejder udført af DSB i henhold til følgende generelle formulering: Arbejder, som har forbindelse med banens drift og sikkerhed, udføres ved DSB s foranstaltning mod godtgørelse fra kommunen af udgifterne herved. Sikre skoleveje I forbindelse med den nye skolestruktur, som implementeres medio 2013, forventes det, at der vil komme en del skoleveje, som både bliver længere og mere farlige end tidligere. Mange flere skolebørn vil derfor blive berettiget til kommunalt betalt transport, hvilket både forringer deres sundhed og belaster kommunens økonomi. Derfor skal der rettes en særlig indsats mod at få ombygget de farligste skoleveje, således at flere børn med tiden vil kunne gå og cykle sikkert til skole. Der vil være brug for hastighedsreduktioner og flere sikrede krydsningsmuligheder. Arbejdet er påbegyndt, men der er behov for større anlægsmidler til bl.a. cykelstier. Trafikal infrastruktur Den trafikale infrastruktur som veje, broer, rendestensbrønde, fortove med mere er nedslidt og forfalder, da der ikke er afsat de nødvendige midler i budgettet til at kunne opretholde et tilstrækkeligt vedligeholdelses niveau. Trafik & Renovation arbejder på nuværende tidspunkt med at få skabt et overblik, og dette vil forsætte ind i 2014, således at der kan udarbejdes en vedligeholdelses plan for det samlede område. Vintertjeneste Vintertjenesten udføres i henhold til vinterregulativet. Budgettet er baseret på en mild vinter, hvilket betyder, at en normal vinter vil medføre et merforbrug på området. Derfor vurderes det, at der behov for at tilpasse budgettet, således at dette passer til en normal vinter. Dette vil gøre det muligt at spare op i perioder med en mild vinter og trække på budgettet ved en lidt strengere vinter. Kommunale ejendomme Vedligeholdelse af haller og øvrige selvejende institutioners bygninger Specielt med hensyn til idrætshaller har de selvejende institutioner forsømt at energirenovere og vedligeholde. Men dette gør sig også til en vis 13 udvalg

14 grad gældende for selvejende institutioner generelt. Da de selvejende institutioner ikke er kommunale ejendomme, er finansiering af energispareforanstaltninger og genopretning af nedslidte bygninger ikke en kommunal opgave. Imidlertid falder den mangelfulde vedligeholdelse tilbage på brugerne, som er kommunens borgere. Dette vurderes til at være et problemområde. 14 Udvalg

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere