Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg"

Transkript

1 Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive virksomhed fra. Konkret er først og fremmest følgende tilkendegivelser centrale for det tekniske område, og de udgør derfor det overordnede grundlag for Byrådets politikker mv. for det tekniske område: Vi kendes på kvalitet, miljøbevidsthed og kompetence Vi udvikler en flot by med et fremsynet miljø Vi udvikler byen, landet og vandet til et hele for oplevelsessøgende og aktive borgere At nå dertil forudsætter bl.a. en fysik planlægning af høj kvalitet, og det forudsætter fremsynede mål for både den fysiske planlægning og anlægsog driftsaktiviteterne på det tekniske område. Det tekniske område står overfor en række udfordringer, som kræver fokus og en helhedsorienteret indsats. Globale klimaudfordringer, sikring af sunde omgivelser og international konkurrence er alle væsentlige udfordringer, som der skal tages stilling til for det tekniske områdes vedkommende i Fredericia Kommune. 1 udvalg

2 Mål fra politikken Fredericia Byråd vedtog i 2004 By- og Landsbypolitik for Fredericia. Den handler om følgende politikområder inden for det tekniske område: By og bolig Trafik Det grønne område Kommunale ejendomme Nedenfor er opsummeret de væsentligste punkter for By- og Landsbypolitik for Fredericia, der forventes erstattet af en ny bypolitik inden udgangen af Byudvikling og byliv Byudvikling og byomdannelse i kommunens byer skal foregå med respekt for byernes respektive historie og kvaliteter samt med øje for at udnytte potentialet i at revitalisere utidssvarende områder. Byudviklingen har primært fokus på Fredericia bymidte, hvor FredericiaC projektet med dets internationale bevågenhed vil have afgørende effekt på byudviklingen af Fredericia bymidte og hermed udviklingen af hele kommunen. I FredericiaC projektet arbejdes med en høj international standard, hvor nøgleordene bl.a. er innovation, sundhed, byliv, bæredygtighed og sammenhæng til den eksisterende historiske by. Hvor udviklingen af bymidten kan afgrænses relativt præcist geografisk, rummer den helhedsorienterede tilgang til byudvikling et bredt fokusområde. Borgernes livskvalitet skal tænkes ind i byudviklingen og i byens rum. Videns og servicevirksomheder skal sikres gode attraktive etableringsmuligheder, og der skal i høj grad være plads til innovations og netværksarbejdende virksomheder, der medvirker til integration af erhverv og boliger i byen. Tilgængelighed og trafik Tilgængelighed handler om, at det skal være enkelt at komme til Fredericia og let at bevæge sig rundt i byen. Hensigten er at skabe gode forbindelser mellem byens forskellige områder og at sikre, at byen hænger sammen. God information kan også være med til at gøre rejsen mere komfortabel, og generelt skal det tilskyndes, at flest mulige ture foretages til fods og på cykel. Byliv handler om kvalitet, tryghed, oplevelser og mulighed for udfoldelse i byen. Bylivet udfolder sig på gader og pladser samt i byens parker. Gaderne er ofte smalle, hvorfor der skal prioriteres mellem plads til fodgængere og ophold, cyklister, kollektiv trafik og biler. Der skal prioriteres i den enkelte gade, og mellem forskellige gader kan der være en funktionsopdeling. 2 Udvalg

3 Mål fra andre politikker Det tekniske område understøtter primært målene i natur- og miljøpolitikken samt sundhedspolitikken. Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik , der blev vedtaget af Fredericia Byråd den 7. marts 2011, dækker et meget bredt spekter af natur- og miljømæssige temaer, hvoraf det tekniske område har opgaver inden for de nedenfor omtalte. Energi og klima Et gennemgående sigte med målene og de flerårige indsatsområder i temaerne Energi og klima er, at CO 2 -udledningen skal nedbringes. Støj Et af målene inden for temaet Støj er at udpege stilleområder, hvor man ikke forstyrres af menneskeskabt støj. Et andet handler om reduktion af generne fra trafikstøj. Kommunal virksomhed En række konkrete 4-årige mål i Natur- og Miljøpolitik sigter imod forskellige miljøindsatser i kommunen som virksomhed. De mål, der skal udmøntes inden for det tekniske område, fastlægger: At alle energirenoveringsprojekter i kommunale bygninger, der har en tilbagebetalingstid på op til ca. 13 år, gennemføres, og at mulighederne for brug af vedvarende energi i kommunale bygninger løbende vurderes (mål nr. 26) At kommunens vognpark samt kørselsmønstrene analyseres for løbende at sikre en optimal udnyttelse af køretøjerne (mål nr. 29) At der indkøbes energi- og miljørigtige kommunale køretøjer ved nyindkøb (mål nr. 30) At der afprøves og i muligt omfang introduceres elbiler i kommunens vognpark (mål nr. 31) Sundhedspolitikken Sundhed med alle Sundhedspolitikken Sundhed med alle, der blev vedtaget af Fredericia Byråd i april 2012, lægger vægt på, at borgerne skal inddrages det skal ikke bare være sundhed for borgerne. Visionen lyder: I Fredericia skaber vi lige mulighed for sundhed og livskvalitet med alle. Heri ligger der også et fortsat fokus på social ulighed i sundhed, og at nogle har større behov for støtte end andre for at træffe de sunde valg. At alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibyggerier, at mulighederne for brug af vedvarende energi vurderes, og at de eksisterende retningslinjer for miljømæssigt bæredygtigt kommunalt byggeri udbygges (mål nr. 25) Sundhedspolitikken har tre hovedoverskrifter: Sundhed med alle borgere Sundhed med børn og unge Sundhed med voksne 3 udvalg

4 Under disse overskrifter findes de konkrete mål, hvoraf følgende er særligt relevante for det tekniske område: At motivere borgerne til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed (mål 1) At sundhed tænkes ind i den overordnede kommunale planlægning (mål 3) At fremme borgernes sundhed og livskvalitet i udvalgte bydele (mål 4) At fremme børns og unges fysiske aktivitet og fremme gode mad og måltidsvaner samt forebygge at børn og unge er overvægtige (mål 5) At fremme voksne borgeres fysiske aktivitet og sunde mad og måltidsvaner, forebygge overvægt, at voksne stopper med at ryge og begrænser alkoholforbruget samt at forebygge kroniske sygdomme (mål 9) 4 Udvalg

5 Status Byudvikling og byliv Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC Udviklingsplanen for FredericiaC blev vedtaget i slutningen af 2012, og i december 2012 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 18 for bymidten og VVM for FredericiaC med henblik på at etablere det nødvendige plangrundlag for den mere detaljerede planlægning og realisering af FredericiaC. Kommuneplantillægget omfatter hele bymidten for at opnå den bedst mulige sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og den nye bydel. På baggrund af Udviklingsplanen for FredericiaC og Kommuneplantillægget for Bymidten er der i 2013 arbejdet på en række kommunale projekter, som dels skal styrke sammenbindingen mellem den gamle og den nye bydel, og dels indlede og forberede den mere detaljerede planlægning og projektering. Det drejer sig om: Opgradering af Oldenborggade stillingtagen til fremtidig tværprofil, kryds, byrumsudstyr mv. Sammenbindingsprojekter ml. bymidten og FredericiaC sikre fysisk og funktionel sammenbinding. Klimatilpasning i bymidten og FredericiaC. Koordinering af byrumsudstyr i bymidten og FredericiaC stillingtagen til tværprofiler i gader, der har eller får forbindelse til FredericiaC. Driftsmodeller for infrastruktur på FredericiaC beslutningsgrundlag for hvor meget af infrastrukturen som kommunen skal overtage drift og vedligeholdelse af. Ovennævnte projekter skal ses som forarbejde til den nødvendige lokalplanlægning i form af rammelokalplan for hele/større dele af FredericiaC eller byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Støtten vil primært gå til bygninger i privat eje, beliggende på byens hovedstrøg og tilknyttede sidegader. Den rette istandsættelse vil forskønne og løfte den indre by betydeligt. For at opnå et samlet, synligt resultat er der foretaget en geografisk afgrænsning til udvalgte hovedstrøg i midtbyen, samt en kulturhistorisk prioritering i fire historiske kategorier. Kategorierne er: Væbnet for freden (militærhistorien ) Den religiøse fristad (religionshistorien ) Avlsbrug, handel og håndværk (erhvervshistorien ) Centrum i Danmark (industrihistorien ) Det er muligt at søge om støtte til renoveringer, der sikrer, at ejendommene igen fremstår i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur. Der er 4 årlige ansøgningsrunder. By & Erhverv foretager en forhåndsdialog med ansøgerne, inden ansøgningsmaterialet færdiggøres og indsendes, således at ansøgeren kan forvente en hurtig tilbagemelding. 5 udvalg

6 Bosætningsstrategi Fredericia Kommune fik i 2011 udført en detaljeret analyse af de socioøkonomiske forhold i kommunen. AKF rapporten viste, at der er fire områder, hvor Fredericia Kommune har nogle markante udfordringer, hvoraf bosætning udgør det ene område. Udviklingen af bymidten og FredericiaC er indsatser, der allerede er igangsat og som kan medvirke til at afhjælpe udfordringen. forudgående tilladelse. I 2013 er 1. etape af en gennemgribende undersøgelse gennemført. Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Udvikling af DanmarkC DanmarkC er Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt, som med sin placering langs motorvejsnettet er nemt tilgængeligt og dermed har en optimal placering i Danmark. I DanmarkC findes indtil videre 50 virksomheder. En ny væsentlig indsats er en bosætningsstrategi og handleplan, der er påbegyndt i Den omhandler både målgrupper og boligudbud, hvor der blandt andet fokuseres på at tilbyde attraktive boliger og bomiljøer til ressourcestærke tilflyttere primært på FredericiaC. Målet for fremtidige indsatser er: Målsætningen er at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere. Målsætningen er at tiltrække flere ressourcestærke borgere med arbejdsmarkedstilknytning til Fredericia Kommune. Målsætningen er at reducere antallet af små, billige og utidssvarende boliger i Fredericia Kommune. Bosætningsstrategien forventes suppleret med en byfornyelsesplan der har fokus på at reducere antallet af små, billige og utidssvarende lejligheder via lejlighedssammenlægninger og byfornyelse for at forbedre kvaliteten i boligmassen. Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden Kommuneplan 2013 På baggrund af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2011 har der i 2012 været arbejdet på et forslag til kommuneplan Kommuneplanforslaget er vedtaget i Byrådet i april 2013 og forventes sendt i offentlig høring hen over sommeren. I denne periode kan der komme bemærkninger og indsigelser fra borgere, interessenter, staten m.fl., og disse skal behandles efterfølgende. Eventuelle ændringer på den baggrund indarbejdes i den endelige kommuneplan, som forventes vedtaget inden udgangen af I 2014 forventes arbejde med opfølgning på kommuneplanen, herunder forskellige arbejdsgrupper i Trekantområdets regi. Dette drejer sig bl.a. om en gruppe, der skal arbejde med udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, som forventes at blive udmøntet i et kommuneplantillæg. Digitalisering af planer og byggesager Det er planlagt, at kommunens planer og byggesager digitaliseres i løbet af 2013 og Digitaliseringen af kommunens planer er gennemført i Der er derudover indført et digitalt konfliktsøgningsskema, hvor husejere og andre via kommunens hjemmeside let kan få overblik over, hvilke 6 Udvalg

7 restriktioner og regler, der gælder for deres ejendom. Det gør det også nemt for virksomheder at skaffe sig oplysninger om, hvor de vil kunne udvide en eksisterende produktion eller bygge nyt. Det er forventningen, at initiativet vil forbedre både serviceniveauet for borgerne og effektiviteten i administrationen. Med henblik på digitalisering af byggeansøgninger er der udarbejdet et fælles udbudsmateriale kommunerne imellem, som er sendt i udbud (KOMBIT). Digitaliseringen forventes at foregå i løbet af Sideløbende med digitaliseringen af byggeansøgninger er der arbejdet med at få byggesagsarkivet scannet. Scanningen af byggesagsarkivet er i gang og forventes afsluttet i foråret Tilgængelighed og trafik Trafiksikkerhedsby 2013 I starten er 2013 blev Fredericia by udvalgt til at være trafiksikkersikkerheds by Projektet løber over en 3 årig periode og støttes af Vejdirektoratet med 10 mio. kr. Projektet er afgrænset til Fredericia by inden for voldene samt indfaldsvejene til byen. Projektets formål er at reducere antallet af trafikuheld ved nedsættelse af hastigheden, ombygning af kryds og strækningsrenoveringer, at afholde en række aktiviteter for borgene, der fremmer trafiksikkerheden samt etablering af forsøg med bl.a. ændret afmærkning og signalregulering. Betalingsparkering I slutningen 2012 blev der etableret betalingsparkering i Fredericia midtby samt ved Madsby Parken. Ligeledes blev der ændret på strækningerne for den tidsbegrænsede parkering. Således at der i Fredericia by er strækninger med 2 timers begrænsning tættest på centrum og 3 timers i p huset samt strækningen lidt længere væk. Fredericia Cykelby Fredericia Cykelby blev startet som et ambitiøst tværgående projekt i Cykeltrafikken skal stige med over 25 %, og det kræver en bred indsats over flere år. Projektet er startet med støtte fra Vejdirektoratet, og der arbejdes løbende på at ansøge om ekstern medfinansiering til nye aktiviteter. Der er opnået støtte fra EU til videreførelse af visse aktiviteter. Projektet afsluttes primo Vedligeholdelse af infrastruktur I 2013 er der sket en omfordeling af pengene til vedligeholdelse af den kommunale infrastruktur. Dette betyder, at der anvendes 2 mio. kr. mindre på vedligeholdelse af kommunens vejnet, og disse midler anvendes i stedet til at renovere broer i forbindelse med, at Banedanmark har igangsat brorenoveringer. Klima og Energi Strategisk Energiplan Der er i april 2013 vedtaget en klima- og energistrategi for Fredericia Kommune, og som en udmøntning af denne strategi er der efterfølgende påbegyndt udarbejdelsen af en strategisk energiplan en plan for udviklingen af den fremtidige energiforsyning i Fredericia Kommune. Udarbejdelsen af den strategiske energiplan sker i samarbejde med forsyningsselskaberne. Den strategiske energiplan skal planlægge omstillingen til et energisystem, der er fleksibelt og baseret på vedvarende energi, og som sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. Pla- 7 udvalg

8 nen skal ligeledes fastlægge et nyt grundlag for administration på energiområdet. Arbejdet med den strategiske energiplan er i 2013 begyndt med en kortlægning af kommunens energiforbrug og produktion samt en fremskrivning af forbruget til Desuden er de lokale energiressourcer kortlagt og energieffektiviseringspotentialet er opgjort. Hermed afklares det, dels hvor meget energiforbruget skal effektiviseres, og dels hvor stort et energiforbrug, der skal dækkes af vedvarende energi i Energiforbrug i kommunale bygninger Med det formål at reducere kommunens energiforbrug med økonomiske besparelser og reduktion af miljøbelastningen og CO 2 udslippet til følge afsluttes energirenoveringen af kommunale bygninger inden for rammerne af partnerskabsaftalen med DONG Energy i Målsætningen for de energibesparende foranstaltninger vil fortsat være en direkte tilbagebetalingstid på 8 10 år. Det vil fortsat blive sikret, at alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibyggerier jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Energispareforanstaltninger vil fortsat være et fokusområde via indsatsen vedrørende brug af vedvarende energi/solcelleanlæg samt i forbindelse med forbedret energistyring. Kommunal virksomhed Kommunale ejendomme Fredericia Kommunes ejendomsmasse er opgjort til ca m 2 og repræsenterer en værdi på ca. 3 mia. kr. Velfungerende bygninger understøtter de aktiviteter, der til enhver tid foregår i dem. Derfor er det vigtigt, at brugerne ikke oplever de bygninger, de benytter, som en begrænsende faktor i deres daglige virke. De fysiske rammer skal understøtte såvel trivsel som produktivitet. Der er store værdier bundet i kommunens ejendomme, og for at sikre at disse værdier vedligeholdes/ikke går tabt udarbejder Ejendomsafdelingen for hver bygning en tilstandsrapport samt en fremadrettet vedligeholdelsesplan, som grundlag for at prioritere de midler, der afsættes i budgettet. Denne systematik skal sikre, at de enkelte bygningernes værdi ikke går tabt. Sammen med de enkelte fagområder vurderer Ejendomsafdelingen endvidere pladsbehov og pladskrav sammenholdt med de bygninger kommunen har til rådighed. Informationsindsamling og analyser viser, at kommunen har bygninger, der ikke udnyttes særlig godt, samt bygninger der bliver ledige i løbet af Endvidere har kommunen betydelige omkostninger forbundet med eksterne lejemål. En effektivisering af anvendelsen af de kommunale ejendomme er derfor iværksat. Formålet er at opnå økonomiske gevinster enten ved at sælge overflødige bygninger eller alternativt opnå en hensigtsmæssig udnyttelse ved at flytte kommunale aktiviteter fra eksterne lejemål til kommunens egne bygninger. Serviceafdelingen Serviceafdelingen har ansvaret for rengøringen i de kommunale bygninger samt praktisk bistand hos borgere, der er visiteret hertil. I 2012 blev der fastlagt nye rengøringsstandarder og organisationen på rengøringsområdet blev reduceret med omkring 25 %. Det er et driftstungt område og i 2013 er der i særdeleshed fokus på at levere god kvalitet og service inden for de reducerede øko- 8 Udvalg

9 nomiske. Desuden arbejdes med konkrete initiativer med henblik på at forbedre trivsel og reduktion af fravær. Sundhed med alle I forhold til sundhedspolitikkens mål om, at sundhed skal tænkes ind i den kommunale planlægning, medtages sundhedskonsekvensvurdering/ screening af planer og projekter på det tekniske område i miljøvurderingsgruppens arbejde. 9 udvalg

10 Indsatsområder i 2014 Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen af Fredericia. At fokusere på den overordnede udvikling af den eksisterende by indenfor voldene i en proces der løber parallelt med udviklingen af FredericiaC er oplagt. Den kommende bymidtestrategi har til formål at sikre en sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og FredericiaC, således at byen indenfor voldene tænkes som en helhed, og der skabes sammenhæng mellem den eksisterende by og den nye bydel FredericiaC. Effekten vil skabe merværdi for hele bymidten og dermed for hele kommunen. Formålet med at sætte fokus på en samlet udvikling af bymidten er at skabe mere byliv, flere boliger og oplevelser samt at styrke byens og kommunens identitet. En attraktiv bymidte vil øge interessen for at investere i byen og bosætte sig i kommunen. Det er også målet at skabe en bymidte med mulighed for en aktiv livsstil og sundt nærmiljø. Gennem bymidtestrategien og dens implementering skal det samtidig sikres, at forskellige byggeprojekter ikke spænder ben for hinanden. I 2014 vil der blive fulgt op på de kommunale projekter, der blev igangsat i For projektet, der skal sikre sammenhæng mellem FredericiaC og den eksisterende bymidte, drejer det sig om opfølgning på projekterne koncentreret om de tre akser: Oldenborggadeaksen ankomsten til byen, husrækken ved TreFor etc. Gothersgadeaksen Gothersgade syd, J. B. Nielsens Plads og Gl. havn. Den grønne diagonal koblingen mellem Østerstrand, Kastellet og FredericiaC til banegården. På tilsvarende vis vil der være behov for en opfølgning om implementering af flere af de andre projekter, der er igangsat i I 2014 vil udviklingsplanen for FredericiaC blive fulgt op af én eller flere lokalplaner, der muliggør realisering af kommende byggeri på FredericiaC samt af projekter til sammenbinding af FredericiaC med den øvrige bymidte. Der kan blive tale om udarbejdelse af en rammelokalplan for hele FredericiaC, og/eller en eller flere byggeretsgivende lokalplaner for de områder, der udvælges som første og anden etape. Hvilken type lokalplan, der udarbejdes først, beror både på kommunens og FredericiaC s fortsatte planlægning af infrastruktur og byggemuligheder og på investerings og byggeinteressen hos investorer og bygherrer. Udarbejdelse af en vision og en strategi for bymidteudviklingen og dens implementering med den egentlige fornyelse og omdannelse vil være en flerårig proces. En del af processen vil også være, at der reageres hurtigt og arbejdes målrettet, når investorer viser interesse for de muligheder, som bymidten byder på. Det ønskede fokus på udviklingen af bymidten understøttes af både bosætningsstrategien, der færdiggøres primo 2014, og af den kommende bymidtestrategi, der igangsættes i Udvalg

11 Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia I vil den eksisterende lokalplan nr. 164 for Facader og Skilte i Fredericia Bymidte blive revideret, så lokalplanen kan danne administrationsgrundlag for uddelingen af fondsmidlerne. Der er i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia truffet beslutning om 4 årlige ansøgningsrunder. Det forventes at den samlede donation kan udmøntes i løbet af fire år. Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. I 2014 skal der arbejdes med et område af tilsvarende størrelse, som der er arbejdet med i Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. Udvikling af DanmarkC DanmarkC skal i 2014 og de kommende år videreudvikles, så der fortsat kan tilbydes attraktive erhvervsgrunde, som lever op til fremtidens erhvervs krav. DanmarkC skal ses i sammenhæng med muligheden for etablering af erhverv i Fredericia bymidte. De to områder skal supplere hinanden på en positiv måde, da der er fokus på placering af meget forskellige typer erhverv. Det er vigtigt, at der fortsat er attraktive muligheder for at placere tungere og større erhvervsvirksomheder i Fredericia Kommune, og derfor har DanmarkC fortsat en nøglerolle. Det er afgørende at holde visse typer erhverv adskilt fra områder med boliger, da boliger betragtes som følsom anvendelse og derfor vil have den uønskede effekt at begrænse mulighederne for at drive erhverv. Tilgængeligheden søges optimeret for så vidt angår kollektiv transport, hvor der arbejdes på muligheden for et nyt togstoppested i Erritsø (Prins Georgs Kvarter), som i givet fald vil bidrage væsentligt til optimering af tilgængeligheden via kollektiv transport. Digitalisering af planer og byggesager Det er planlagt, at kommunens planer og byggesager digitaliseres i løbet af 2013 og Digitalisering af byggeansøgninger foregår som et fælles initiativ kommunerne imellem. Digitaliseringen forventes at foregå i løbet af Scanningen af byggesagsarkivet forventes afsluttet i foråret Tilgængelighed og trafik Trafiksikkerhedsby Projektet er opstartet i 2013, men mange af aktiviteterne, anlægsprojekterne med mere vil først tage form i løbet af 2014 og afsluttes de efterfølgende år. Forventningen er, at projektet vil medføre en mere attraktiv bymidte samt medvirke til sikker og bedre trafikafvikling på nogle af indfaldsvejene til Fredericia by. Politik for kommunes trafik, veje og parker. Der er mange udfordringer, der relaterer sig til den kommunale infrastruktur. Der et behov for at få skabt et overblik, samt at sætte nogle klare mål for udviklingen på området. Hvordan skal det overordnede vejnet udvikles, vedligeholdes m.m. Ligeledes hvordan skal byen fremstå, når man ankommer af indfaldsvejene, og hvordan opleves de grønne områder i byen m.m. 11 udvalg

12 Klima og Energi Strategisk energiplan Arbejdet med den strategiske energiplan fortsætter og afsluttes i Ud fra kommunens energibalance, lokale energiressourcer og energieffektiviseringspotentialet identificeres de tiltag, der er Fredericia Kommunes bidrag til opfyldelsen af de nationale mål om en el og varmeforsyning, der i 2035 er dækket af vedvarende energi, og om uafhængighed af fossile brændsler i Kommunale ejendomme Genopretning/reduktion af efterslæb Der er i budget 2013 og overslagsårene tilført yderligere midler til at iværksætte et genopretningsprogram, og en plan for 2013 og 2014 er allerede udarbejdet med udgangspunkt i tilstandsrapporten for de respektive bygninger samt en faglig vurdering. Højeste prioritet har genopretning, hvor der er sikkerhedsfare i forbindelse med eventuel sammenstyrtning samt bygninger, hvor der er øget risiko for råd og svamp. De kommunale skoler er endvidere et fokusområde, idet genopretningen her ligger inden for kvalitetsfondsanlæg. Reduktion af omkostninger forbundet med de nuværende eksterne lejemål, vurderet potentiale 2 4 mio. kr. (I alt ekstern leje ca. 12 mio.) Reduktion af omkostninger forbundet med bygningsdrift eksempelvis ved at rationalisere i eksterne lejemål i forbindelse med et sundhedshusprojekt og ved at reducere det fremtidige vedligeholdelsesbehov Plan for kommunens problemejendomme: I.P. Schmidt, Købmagergade Skole, Kongensgade 111 og St. Joseph. Serviceafdelingen Serviceafdelingen vil i 2014 fortsat have fokus på at levere god kvalitet og service inden for de reducerede økonomiske rammer og arbejde yderligere med konkrete initiativer for at forbedre trivsel og reducere fravær. Bedre udnyttelse af ejendomme/masterplan Masterplanen er et omfattende projekt rettet mod en forbedret udnyttelse af kommunens samlede bygningsportefølje. De følgende elementer indgår i masterplanen: Samlet plan for bedre udnyttelse af bygningsporteføljen med udgangspunkt i fagområdernes fremtidige krav og behov Frasalg af bygninger, der er eller vil blive i overskud i henhold til den samlede bygningsporteføljeplan 12 Udvalg

13 Problemområder Tilgængelighed og trafik Udgifter forbundet med Banedanmarks renoveringsstrategi Ved Folketingets trafikforlig fik Banedanmark en milliardstor ekstraordinær bevilling til renovering og forbedring af baneanlæg. Det har en række konsekvenser for bl.a. Fredericia Kommune. I Fredericia Kommune er der registreret ca. 50 bro og bygværker, der relaterer til baneanlæggene og er omfattet af overenskomster med kommunen. De ældste kontrakter / overenskomster går tilbage til omkring Når Banedanmark igangsætter et renoveringsprojekt på et bygværk på banenettet i Fredericia Kommune, modtager kommunen typisk en varsling med kort frist og skal afholde udgifter, der overvæltes kommunen i henhold til kontrakter/overenskomster. Fredericia Kommune er kontraktligt bundet op på at finansiere arbejder udført af DSB i henhold til følgende generelle formulering: Arbejder, som har forbindelse med banens drift og sikkerhed, udføres ved DSB s foranstaltning mod godtgørelse fra kommunen af udgifterne herved. Sikre skoleveje I forbindelse med den nye skolestruktur, som implementeres medio 2013, forventes det, at der vil komme en del skoleveje, som både bliver længere og mere farlige end tidligere. Mange flere skolebørn vil derfor blive berettiget til kommunalt betalt transport, hvilket både forringer deres sundhed og belaster kommunens økonomi. Derfor skal der rettes en særlig indsats mod at få ombygget de farligste skoleveje, således at flere børn med tiden vil kunne gå og cykle sikkert til skole. Der vil være brug for hastighedsreduktioner og flere sikrede krydsningsmuligheder. Arbejdet er påbegyndt, men der er behov for større anlægsmidler til bl.a. cykelstier. Trafikal infrastruktur Den trafikale infrastruktur som veje, broer, rendestensbrønde, fortove med mere er nedslidt og forfalder, da der ikke er afsat de nødvendige midler i budgettet til at kunne opretholde et tilstrækkeligt vedligeholdelses niveau. Trafik & Renovation arbejder på nuværende tidspunkt med at få skabt et overblik, og dette vil forsætte ind i 2014, således at der kan udarbejdes en vedligeholdelses plan for det samlede område. Vintertjeneste Vintertjenesten udføres i henhold til vinterregulativet. Budgettet er baseret på en mild vinter, hvilket betyder, at en normal vinter vil medføre et merforbrug på området. Derfor vurderes det, at der behov for at tilpasse budgettet, således at dette passer til en normal vinter. Dette vil gøre det muligt at spare op i perioder med en mild vinter og trække på budgettet ved en lidt strengere vinter. Kommunale ejendomme Vedligeholdelse af haller og øvrige selvejende institutioners bygninger Specielt med hensyn til idrætshaller har de selvejende institutioner forsømt at energirenovere og vedligeholde. Men dette gør sig også til en vis 13 udvalg

14 grad gældende for selvejende institutioner generelt. Da de selvejende institutioner ikke er kommunale ejendomme, er finansiering af energispareforanstaltninger og genopretning af nedslidte bygninger ikke en kommunal opgave. Imidlertid falder den mangelfulde vedligeholdelse tilbage på brugerne, som er kommunens borgere. Dette vurderes til at være et problemområde. 14 Udvalg

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Udvikling af Fredericia bymidte FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet og projektet har stor betydning for udviklingen af

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Overordnet beskrivelse Grundidéen i plansystemet er, at der er en lige linje fra vision over politikker, målsætninger og indsatsområder til budget.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere