Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg"

Transkript

1 Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive virksomhed fra. Konkret er først og fremmest følgende tilkendegivelser centrale for det tekniske område, og de udgør derfor det overordnede grundlag for Byrådets politikker mv. for det tekniske område: Vi kendes på kvalitet, miljøbevidsthed og kompetence Vi udvikler en flot by med et fremsynet miljø Vi udvikler byen, landet og vandet til et hele for oplevelsessøgende og aktive borgere At nå dertil forudsætter bl.a. en fysik planlægning af høj kvalitet, og det forudsætter fremsynede mål for både den fysiske planlægning og anlægsog driftsaktiviteterne på det tekniske område. Det tekniske område står overfor en række udfordringer, som kræver fokus og en helhedsorienteret indsats. Globale klimaudfordringer, sikring af sunde omgivelser og international konkurrence er alle væsentlige udfordringer, som der skal tages stilling til for det tekniske områdes vedkommende i Fredericia Kommune. 1 udvalg

2 Mål fra politikken Fredericia Byråd vedtog i 2004 By- og Landsbypolitik for Fredericia. Den handler om følgende politikområder inden for det tekniske område: By og bolig Trafik Det grønne område Kommunale ejendomme Nedenfor er opsummeret de væsentligste punkter for By- og Landsbypolitik for Fredericia, der forventes erstattet af en ny bypolitik inden udgangen af Byudvikling og byliv Byudvikling og byomdannelse i kommunens byer skal foregå med respekt for byernes respektive historie og kvaliteter samt med øje for at udnytte potentialet i at revitalisere utidssvarende områder. Byudviklingen har primært fokus på Fredericia bymidte, hvor FredericiaC projektet med dets internationale bevågenhed vil have afgørende effekt på byudviklingen af Fredericia bymidte og hermed udviklingen af hele kommunen. I FredericiaC projektet arbejdes med en høj international standard, hvor nøgleordene bl.a. er innovation, sundhed, byliv, bæredygtighed og sammenhæng til den eksisterende historiske by. Hvor udviklingen af bymidten kan afgrænses relativt præcist geografisk, rummer den helhedsorienterede tilgang til byudvikling et bredt fokusområde. Borgernes livskvalitet skal tænkes ind i byudviklingen og i byens rum. Videns og servicevirksomheder skal sikres gode attraktive etableringsmuligheder, og der skal i høj grad være plads til innovations og netværksarbejdende virksomheder, der medvirker til integration af erhverv og boliger i byen. Tilgængelighed og trafik Tilgængelighed handler om, at det skal være enkelt at komme til Fredericia og let at bevæge sig rundt i byen. Hensigten er at skabe gode forbindelser mellem byens forskellige områder og at sikre, at byen hænger sammen. God information kan også være med til at gøre rejsen mere komfortabel, og generelt skal det tilskyndes, at flest mulige ture foretages til fods og på cykel. Byliv handler om kvalitet, tryghed, oplevelser og mulighed for udfoldelse i byen. Bylivet udfolder sig på gader og pladser samt i byens parker. Gaderne er ofte smalle, hvorfor der skal prioriteres mellem plads til fodgængere og ophold, cyklister, kollektiv trafik og biler. Der skal prioriteres i den enkelte gade, og mellem forskellige gader kan der være en funktionsopdeling. 2 Udvalg

3 Mål fra andre politikker Det tekniske område understøtter primært målene i natur- og miljøpolitikken samt sundhedspolitikken. Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik , der blev vedtaget af Fredericia Byråd den 7. marts 2011, dækker et meget bredt spekter af natur- og miljømæssige temaer, hvoraf det tekniske område har opgaver inden for de nedenfor omtalte. Energi og klima Et gennemgående sigte med målene og de flerårige indsatsområder i temaerne Energi og klima er, at CO 2 -udledningen skal nedbringes. Støj Et af målene inden for temaet Støj er at udpege stilleområder, hvor man ikke forstyrres af menneskeskabt støj. Et andet handler om reduktion af generne fra trafikstøj. Kommunal virksomhed En række konkrete 4-årige mål i Natur- og Miljøpolitik sigter imod forskellige miljøindsatser i kommunen som virksomhed. De mål, der skal udmøntes inden for det tekniske område, fastlægger: At alle energirenoveringsprojekter i kommunale bygninger, der har en tilbagebetalingstid på op til ca. 13 år, gennemføres, og at mulighederne for brug af vedvarende energi i kommunale bygninger løbende vurderes (mål nr. 26) At kommunens vognpark samt kørselsmønstrene analyseres for løbende at sikre en optimal udnyttelse af køretøjerne (mål nr. 29) At der indkøbes energi- og miljørigtige kommunale køretøjer ved nyindkøb (mål nr. 30) At der afprøves og i muligt omfang introduceres elbiler i kommunens vognpark (mål nr. 31) Sundhedspolitikken Sundhed med alle Sundhedspolitikken Sundhed med alle, der blev vedtaget af Fredericia Byråd i april 2012, lægger vægt på, at borgerne skal inddrages det skal ikke bare være sundhed for borgerne. Visionen lyder: I Fredericia skaber vi lige mulighed for sundhed og livskvalitet med alle. Heri ligger der også et fortsat fokus på social ulighed i sundhed, og at nogle har større behov for støtte end andre for at træffe de sunde valg. At alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibyggerier, at mulighederne for brug af vedvarende energi vurderes, og at de eksisterende retningslinjer for miljømæssigt bæredygtigt kommunalt byggeri udbygges (mål nr. 25) Sundhedspolitikken har tre hovedoverskrifter: Sundhed med alle borgere Sundhed med børn og unge Sundhed med voksne 3 udvalg

4 Under disse overskrifter findes de konkrete mål, hvoraf følgende er særligt relevante for det tekniske område: At motivere borgerne til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed (mål 1) At sundhed tænkes ind i den overordnede kommunale planlægning (mål 3) At fremme borgernes sundhed og livskvalitet i udvalgte bydele (mål 4) At fremme børns og unges fysiske aktivitet og fremme gode mad og måltidsvaner samt forebygge at børn og unge er overvægtige (mål 5) At fremme voksne borgeres fysiske aktivitet og sunde mad og måltidsvaner, forebygge overvægt, at voksne stopper med at ryge og begrænser alkoholforbruget samt at forebygge kroniske sygdomme (mål 9) 4 Udvalg

5 Status Byudvikling og byliv Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC Udviklingsplanen for FredericiaC blev vedtaget i slutningen af 2012, og i december 2012 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 18 for bymidten og VVM for FredericiaC med henblik på at etablere det nødvendige plangrundlag for den mere detaljerede planlægning og realisering af FredericiaC. Kommuneplantillægget omfatter hele bymidten for at opnå den bedst mulige sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og den nye bydel. På baggrund af Udviklingsplanen for FredericiaC og Kommuneplantillægget for Bymidten er der i 2013 arbejdet på en række kommunale projekter, som dels skal styrke sammenbindingen mellem den gamle og den nye bydel, og dels indlede og forberede den mere detaljerede planlægning og projektering. Det drejer sig om: Opgradering af Oldenborggade stillingtagen til fremtidig tværprofil, kryds, byrumsudstyr mv. Sammenbindingsprojekter ml. bymidten og FredericiaC sikre fysisk og funktionel sammenbinding. Klimatilpasning i bymidten og FredericiaC. Koordinering af byrumsudstyr i bymidten og FredericiaC stillingtagen til tværprofiler i gader, der har eller får forbindelse til FredericiaC. Driftsmodeller for infrastruktur på FredericiaC beslutningsgrundlag for hvor meget af infrastrukturen som kommunen skal overtage drift og vedligeholdelse af. Ovennævnte projekter skal ses som forarbejde til den nødvendige lokalplanlægning i form af rammelokalplan for hele/større dele af FredericiaC eller byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Støtten vil primært gå til bygninger i privat eje, beliggende på byens hovedstrøg og tilknyttede sidegader. Den rette istandsættelse vil forskønne og løfte den indre by betydeligt. For at opnå et samlet, synligt resultat er der foretaget en geografisk afgrænsning til udvalgte hovedstrøg i midtbyen, samt en kulturhistorisk prioritering i fire historiske kategorier. Kategorierne er: Væbnet for freden (militærhistorien ) Den religiøse fristad (religionshistorien ) Avlsbrug, handel og håndværk (erhvervshistorien ) Centrum i Danmark (industrihistorien ) Det er muligt at søge om støtte til renoveringer, der sikrer, at ejendommene igen fremstår i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur. Der er 4 årlige ansøgningsrunder. By & Erhverv foretager en forhåndsdialog med ansøgerne, inden ansøgningsmaterialet færdiggøres og indsendes, således at ansøgeren kan forvente en hurtig tilbagemelding. 5 udvalg

6 Bosætningsstrategi Fredericia Kommune fik i 2011 udført en detaljeret analyse af de socioøkonomiske forhold i kommunen. AKF rapporten viste, at der er fire områder, hvor Fredericia Kommune har nogle markante udfordringer, hvoraf bosætning udgør det ene område. Udviklingen af bymidten og FredericiaC er indsatser, der allerede er igangsat og som kan medvirke til at afhjælpe udfordringen. forudgående tilladelse. I 2013 er 1. etape af en gennemgribende undersøgelse gennemført. Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Udvikling af DanmarkC DanmarkC er Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt, som med sin placering langs motorvejsnettet er nemt tilgængeligt og dermed har en optimal placering i Danmark. I DanmarkC findes indtil videre 50 virksomheder. En ny væsentlig indsats er en bosætningsstrategi og handleplan, der er påbegyndt i Den omhandler både målgrupper og boligudbud, hvor der blandt andet fokuseres på at tilbyde attraktive boliger og bomiljøer til ressourcestærke tilflyttere primært på FredericiaC. Målet for fremtidige indsatser er: Målsætningen er at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere. Målsætningen er at tiltrække flere ressourcestærke borgere med arbejdsmarkedstilknytning til Fredericia Kommune. Målsætningen er at reducere antallet af små, billige og utidssvarende boliger i Fredericia Kommune. Bosætningsstrategien forventes suppleret med en byfornyelsesplan der har fokus på at reducere antallet af små, billige og utidssvarende lejligheder via lejlighedssammenlægninger og byfornyelse for at forbedre kvaliteten i boligmassen. Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden Kommuneplan 2013 På baggrund af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2011 har der i 2012 været arbejdet på et forslag til kommuneplan Kommuneplanforslaget er vedtaget i Byrådet i april 2013 og forventes sendt i offentlig høring hen over sommeren. I denne periode kan der komme bemærkninger og indsigelser fra borgere, interessenter, staten m.fl., og disse skal behandles efterfølgende. Eventuelle ændringer på den baggrund indarbejdes i den endelige kommuneplan, som forventes vedtaget inden udgangen af I 2014 forventes arbejde med opfølgning på kommuneplanen, herunder forskellige arbejdsgrupper i Trekantområdets regi. Dette drejer sig bl.a. om en gruppe, der skal arbejde med udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, som forventes at blive udmøntet i et kommuneplantillæg. Digitalisering af planer og byggesager Det er planlagt, at kommunens planer og byggesager digitaliseres i løbet af 2013 og Digitaliseringen af kommunens planer er gennemført i Der er derudover indført et digitalt konfliktsøgningsskema, hvor husejere og andre via kommunens hjemmeside let kan få overblik over, hvilke 6 Udvalg

7 restriktioner og regler, der gælder for deres ejendom. Det gør det også nemt for virksomheder at skaffe sig oplysninger om, hvor de vil kunne udvide en eksisterende produktion eller bygge nyt. Det er forventningen, at initiativet vil forbedre både serviceniveauet for borgerne og effektiviteten i administrationen. Med henblik på digitalisering af byggeansøgninger er der udarbejdet et fælles udbudsmateriale kommunerne imellem, som er sendt i udbud (KOMBIT). Digitaliseringen forventes at foregå i løbet af Sideløbende med digitaliseringen af byggeansøgninger er der arbejdet med at få byggesagsarkivet scannet. Scanningen af byggesagsarkivet er i gang og forventes afsluttet i foråret Tilgængelighed og trafik Trafiksikkerhedsby 2013 I starten er 2013 blev Fredericia by udvalgt til at være trafiksikkersikkerheds by Projektet løber over en 3 årig periode og støttes af Vejdirektoratet med 10 mio. kr. Projektet er afgrænset til Fredericia by inden for voldene samt indfaldsvejene til byen. Projektets formål er at reducere antallet af trafikuheld ved nedsættelse af hastigheden, ombygning af kryds og strækningsrenoveringer, at afholde en række aktiviteter for borgene, der fremmer trafiksikkerheden samt etablering af forsøg med bl.a. ændret afmærkning og signalregulering. Betalingsparkering I slutningen 2012 blev der etableret betalingsparkering i Fredericia midtby samt ved Madsby Parken. Ligeledes blev der ændret på strækningerne for den tidsbegrænsede parkering. Således at der i Fredericia by er strækninger med 2 timers begrænsning tættest på centrum og 3 timers i p huset samt strækningen lidt længere væk. Fredericia Cykelby Fredericia Cykelby blev startet som et ambitiøst tværgående projekt i Cykeltrafikken skal stige med over 25 %, og det kræver en bred indsats over flere år. Projektet er startet med støtte fra Vejdirektoratet, og der arbejdes løbende på at ansøge om ekstern medfinansiering til nye aktiviteter. Der er opnået støtte fra EU til videreførelse af visse aktiviteter. Projektet afsluttes primo Vedligeholdelse af infrastruktur I 2013 er der sket en omfordeling af pengene til vedligeholdelse af den kommunale infrastruktur. Dette betyder, at der anvendes 2 mio. kr. mindre på vedligeholdelse af kommunens vejnet, og disse midler anvendes i stedet til at renovere broer i forbindelse med, at Banedanmark har igangsat brorenoveringer. Klima og Energi Strategisk Energiplan Der er i april 2013 vedtaget en klima- og energistrategi for Fredericia Kommune, og som en udmøntning af denne strategi er der efterfølgende påbegyndt udarbejdelsen af en strategisk energiplan en plan for udviklingen af den fremtidige energiforsyning i Fredericia Kommune. Udarbejdelsen af den strategiske energiplan sker i samarbejde med forsyningsselskaberne. Den strategiske energiplan skal planlægge omstillingen til et energisystem, der er fleksibelt og baseret på vedvarende energi, og som sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. Pla- 7 udvalg

8 nen skal ligeledes fastlægge et nyt grundlag for administration på energiområdet. Arbejdet med den strategiske energiplan er i 2013 begyndt med en kortlægning af kommunens energiforbrug og produktion samt en fremskrivning af forbruget til Desuden er de lokale energiressourcer kortlagt og energieffektiviseringspotentialet er opgjort. Hermed afklares det, dels hvor meget energiforbruget skal effektiviseres, og dels hvor stort et energiforbrug, der skal dækkes af vedvarende energi i Energiforbrug i kommunale bygninger Med det formål at reducere kommunens energiforbrug med økonomiske besparelser og reduktion af miljøbelastningen og CO 2 udslippet til følge afsluttes energirenoveringen af kommunale bygninger inden for rammerne af partnerskabsaftalen med DONG Energy i Målsætningen for de energibesparende foranstaltninger vil fortsat være en direkte tilbagebetalingstid på 8 10 år. Det vil fortsat blive sikret, at alle kommunale nybyggerier udføres som lavenergibyggerier jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Energispareforanstaltninger vil fortsat være et fokusområde via indsatsen vedrørende brug af vedvarende energi/solcelleanlæg samt i forbindelse med forbedret energistyring. Kommunal virksomhed Kommunale ejendomme Fredericia Kommunes ejendomsmasse er opgjort til ca m 2 og repræsenterer en værdi på ca. 3 mia. kr. Velfungerende bygninger understøtter de aktiviteter, der til enhver tid foregår i dem. Derfor er det vigtigt, at brugerne ikke oplever de bygninger, de benytter, som en begrænsende faktor i deres daglige virke. De fysiske rammer skal understøtte såvel trivsel som produktivitet. Der er store værdier bundet i kommunens ejendomme, og for at sikre at disse værdier vedligeholdes/ikke går tabt udarbejder Ejendomsafdelingen for hver bygning en tilstandsrapport samt en fremadrettet vedligeholdelsesplan, som grundlag for at prioritere de midler, der afsættes i budgettet. Denne systematik skal sikre, at de enkelte bygningernes værdi ikke går tabt. Sammen med de enkelte fagområder vurderer Ejendomsafdelingen endvidere pladsbehov og pladskrav sammenholdt med de bygninger kommunen har til rådighed. Informationsindsamling og analyser viser, at kommunen har bygninger, der ikke udnyttes særlig godt, samt bygninger der bliver ledige i løbet af Endvidere har kommunen betydelige omkostninger forbundet med eksterne lejemål. En effektivisering af anvendelsen af de kommunale ejendomme er derfor iværksat. Formålet er at opnå økonomiske gevinster enten ved at sælge overflødige bygninger eller alternativt opnå en hensigtsmæssig udnyttelse ved at flytte kommunale aktiviteter fra eksterne lejemål til kommunens egne bygninger. Serviceafdelingen Serviceafdelingen har ansvaret for rengøringen i de kommunale bygninger samt praktisk bistand hos borgere, der er visiteret hertil. I 2012 blev der fastlagt nye rengøringsstandarder og organisationen på rengøringsområdet blev reduceret med omkring 25 %. Det er et driftstungt område og i 2013 er der i særdeleshed fokus på at levere god kvalitet og service inden for de reducerede øko- 8 Udvalg

9 nomiske. Desuden arbejdes med konkrete initiativer med henblik på at forbedre trivsel og reduktion af fravær. Sundhed med alle I forhold til sundhedspolitikkens mål om, at sundhed skal tænkes ind i den kommunale planlægning, medtages sundhedskonsekvensvurdering/ screening af planer og projekter på det tekniske område i miljøvurderingsgruppens arbejde. 9 udvalg

10 Indsatsområder i 2014 Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen af Fredericia. At fokusere på den overordnede udvikling af den eksisterende by indenfor voldene i en proces der løber parallelt med udviklingen af FredericiaC er oplagt. Den kommende bymidtestrategi har til formål at sikre en sammenhæng mellem den eksisterende bymidte og FredericiaC, således at byen indenfor voldene tænkes som en helhed, og der skabes sammenhæng mellem den eksisterende by og den nye bydel FredericiaC. Effekten vil skabe merværdi for hele bymidten og dermed for hele kommunen. Formålet med at sætte fokus på en samlet udvikling af bymidten er at skabe mere byliv, flere boliger og oplevelser samt at styrke byens og kommunens identitet. En attraktiv bymidte vil øge interessen for at investere i byen og bosætte sig i kommunen. Det er også målet at skabe en bymidte med mulighed for en aktiv livsstil og sundt nærmiljø. Gennem bymidtestrategien og dens implementering skal det samtidig sikres, at forskellige byggeprojekter ikke spænder ben for hinanden. I 2014 vil der blive fulgt op på de kommunale projekter, der blev igangsat i For projektet, der skal sikre sammenhæng mellem FredericiaC og den eksisterende bymidte, drejer det sig om opfølgning på projekterne koncentreret om de tre akser: Oldenborggadeaksen ankomsten til byen, husrækken ved TreFor etc. Gothersgadeaksen Gothersgade syd, J. B. Nielsens Plads og Gl. havn. Den grønne diagonal koblingen mellem Østerstrand, Kastellet og FredericiaC til banegården. På tilsvarende vis vil der være behov for en opfølgning om implementering af flere af de andre projekter, der er igangsat i I 2014 vil udviklingsplanen for FredericiaC blive fulgt op af én eller flere lokalplaner, der muliggør realisering af kommende byggeri på FredericiaC samt af projekter til sammenbinding af FredericiaC med den øvrige bymidte. Der kan blive tale om udarbejdelse af en rammelokalplan for hele FredericiaC, og/eller en eller flere byggeretsgivende lokalplaner for de områder, der udvælges som første og anden etape. Hvilken type lokalplan, der udarbejdes først, beror både på kommunens og FredericiaC s fortsatte planlægning af infrastruktur og byggemuligheder og på investerings og byggeinteressen hos investorer og bygherrer. Udarbejdelse af en vision og en strategi for bymidteudviklingen og dens implementering med den egentlige fornyelse og omdannelse vil være en flerårig proces. En del af processen vil også være, at der reageres hurtigt og arbejdes målrettet, når investorer viser interesse for de muligheder, som bymidten byder på. Det ønskede fokus på udviklingen af bymidten understøttes af både bosætningsstrategien, der færdiggøres primo 2014, og af den kommende bymidtestrategi, der igangsættes i Udvalg

11 Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia I vil den eksisterende lokalplan nr. 164 for Facader og Skilte i Fredericia Bymidte blive revideret, så lokalplanen kan danne administrationsgrundlag for uddelingen af fondsmidlerne. Der er i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia truffet beslutning om 4 årlige ansøgningsrunder. Det forventes at den samlede donation kan udmøntes i løbet af fire år. Forskønnelse af indfaldsvejene Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. I 2014 skal der arbejdes med et område af tilsvarende størrelse, som der er arbejdet med i Formålet er at reducere skiltemængden og dermed skabe mere harmoniske indfaldsveje. Indfaldsvejene til Fredericia er domineret af et stort antal af skilte, hvoraf mange er opsat uden forudgående tilladelse. Udvikling af DanmarkC DanmarkC skal i 2014 og de kommende år videreudvikles, så der fortsat kan tilbydes attraktive erhvervsgrunde, som lever op til fremtidens erhvervs krav. DanmarkC skal ses i sammenhæng med muligheden for etablering af erhverv i Fredericia bymidte. De to områder skal supplere hinanden på en positiv måde, da der er fokus på placering af meget forskellige typer erhverv. Det er vigtigt, at der fortsat er attraktive muligheder for at placere tungere og større erhvervsvirksomheder i Fredericia Kommune, og derfor har DanmarkC fortsat en nøglerolle. Det er afgørende at holde visse typer erhverv adskilt fra områder med boliger, da boliger betragtes som følsom anvendelse og derfor vil have den uønskede effekt at begrænse mulighederne for at drive erhverv. Tilgængeligheden søges optimeret for så vidt angår kollektiv transport, hvor der arbejdes på muligheden for et nyt togstoppested i Erritsø (Prins Georgs Kvarter), som i givet fald vil bidrage væsentligt til optimering af tilgængeligheden via kollektiv transport. Digitalisering af planer og byggesager Det er planlagt, at kommunens planer og byggesager digitaliseres i løbet af 2013 og Digitalisering af byggeansøgninger foregår som et fælles initiativ kommunerne imellem. Digitaliseringen forventes at foregå i løbet af Scanningen af byggesagsarkivet forventes afsluttet i foråret Tilgængelighed og trafik Trafiksikkerhedsby Projektet er opstartet i 2013, men mange af aktiviteterne, anlægsprojekterne med mere vil først tage form i løbet af 2014 og afsluttes de efterfølgende år. Forventningen er, at projektet vil medføre en mere attraktiv bymidte samt medvirke til sikker og bedre trafikafvikling på nogle af indfaldsvejene til Fredericia by. Politik for kommunes trafik, veje og parker. Der er mange udfordringer, der relaterer sig til den kommunale infrastruktur. Der et behov for at få skabt et overblik, samt at sætte nogle klare mål for udviklingen på området. Hvordan skal det overordnede vejnet udvikles, vedligeholdes m.m. Ligeledes hvordan skal byen fremstå, når man ankommer af indfaldsvejene, og hvordan opleves de grønne områder i byen m.m. 11 udvalg

12 Klima og Energi Strategisk energiplan Arbejdet med den strategiske energiplan fortsætter og afsluttes i Ud fra kommunens energibalance, lokale energiressourcer og energieffektiviseringspotentialet identificeres de tiltag, der er Fredericia Kommunes bidrag til opfyldelsen af de nationale mål om en el og varmeforsyning, der i 2035 er dækket af vedvarende energi, og om uafhængighed af fossile brændsler i Kommunale ejendomme Genopretning/reduktion af efterslæb Der er i budget 2013 og overslagsårene tilført yderligere midler til at iværksætte et genopretningsprogram, og en plan for 2013 og 2014 er allerede udarbejdet med udgangspunkt i tilstandsrapporten for de respektive bygninger samt en faglig vurdering. Højeste prioritet har genopretning, hvor der er sikkerhedsfare i forbindelse med eventuel sammenstyrtning samt bygninger, hvor der er øget risiko for råd og svamp. De kommunale skoler er endvidere et fokusområde, idet genopretningen her ligger inden for kvalitetsfondsanlæg. Reduktion af omkostninger forbundet med de nuværende eksterne lejemål, vurderet potentiale 2 4 mio. kr. (I alt ekstern leje ca. 12 mio.) Reduktion af omkostninger forbundet med bygningsdrift eksempelvis ved at rationalisere i eksterne lejemål i forbindelse med et sundhedshusprojekt og ved at reducere det fremtidige vedligeholdelsesbehov Plan for kommunens problemejendomme: I.P. Schmidt, Købmagergade Skole, Kongensgade 111 og St. Joseph. Serviceafdelingen Serviceafdelingen vil i 2014 fortsat have fokus på at levere god kvalitet og service inden for de reducerede økonomiske rammer og arbejde yderligere med konkrete initiativer for at forbedre trivsel og reducere fravær. Bedre udnyttelse af ejendomme/masterplan Masterplanen er et omfattende projekt rettet mod en forbedret udnyttelse af kommunens samlede bygningsportefølje. De følgende elementer indgår i masterplanen: Samlet plan for bedre udnyttelse af bygningsporteføljen med udgangspunkt i fagområdernes fremtidige krav og behov Frasalg af bygninger, der er eller vil blive i overskud i henhold til den samlede bygningsporteføljeplan 12 Udvalg

13 Problemområder Tilgængelighed og trafik Udgifter forbundet med Banedanmarks renoveringsstrategi Ved Folketingets trafikforlig fik Banedanmark en milliardstor ekstraordinær bevilling til renovering og forbedring af baneanlæg. Det har en række konsekvenser for bl.a. Fredericia Kommune. I Fredericia Kommune er der registreret ca. 50 bro og bygværker, der relaterer til baneanlæggene og er omfattet af overenskomster med kommunen. De ældste kontrakter / overenskomster går tilbage til omkring Når Banedanmark igangsætter et renoveringsprojekt på et bygværk på banenettet i Fredericia Kommune, modtager kommunen typisk en varsling med kort frist og skal afholde udgifter, der overvæltes kommunen i henhold til kontrakter/overenskomster. Fredericia Kommune er kontraktligt bundet op på at finansiere arbejder udført af DSB i henhold til følgende generelle formulering: Arbejder, som har forbindelse med banens drift og sikkerhed, udføres ved DSB s foranstaltning mod godtgørelse fra kommunen af udgifterne herved. Sikre skoleveje I forbindelse med den nye skolestruktur, som implementeres medio 2013, forventes det, at der vil komme en del skoleveje, som både bliver længere og mere farlige end tidligere. Mange flere skolebørn vil derfor blive berettiget til kommunalt betalt transport, hvilket både forringer deres sundhed og belaster kommunens økonomi. Derfor skal der rettes en særlig indsats mod at få ombygget de farligste skoleveje, således at flere børn med tiden vil kunne gå og cykle sikkert til skole. Der vil være brug for hastighedsreduktioner og flere sikrede krydsningsmuligheder. Arbejdet er påbegyndt, men der er behov for større anlægsmidler til bl.a. cykelstier. Trafikal infrastruktur Den trafikale infrastruktur som veje, broer, rendestensbrønde, fortove med mere er nedslidt og forfalder, da der ikke er afsat de nødvendige midler i budgettet til at kunne opretholde et tilstrækkeligt vedligeholdelses niveau. Trafik & Renovation arbejder på nuværende tidspunkt med at få skabt et overblik, og dette vil forsætte ind i 2014, således at der kan udarbejdes en vedligeholdelses plan for det samlede område. Vintertjeneste Vintertjenesten udføres i henhold til vinterregulativet. Budgettet er baseret på en mild vinter, hvilket betyder, at en normal vinter vil medføre et merforbrug på området. Derfor vurderes det, at der behov for at tilpasse budgettet, således at dette passer til en normal vinter. Dette vil gøre det muligt at spare op i perioder med en mild vinter og trække på budgettet ved en lidt strengere vinter. Kommunale ejendomme Vedligeholdelse af haller og øvrige selvejende institutioners bygninger Specielt med hensyn til idrætshaller har de selvejende institutioner forsømt at energirenovere og vedligeholde. Men dette gør sig også til en vis 13 udvalg

14 grad gældende for selvejende institutioner generelt. Da de selvejende institutioner ikke er kommunale ejendomme, er finansiering af energispareforanstaltninger og genopretning af nedslidte bygninger ikke en kommunal opgave. Imidlertid falder den mangelfulde vedligeholdelse tilbage på brugerne, som er kommunens borgere. Dette vurderes til at være et problemområde. 14 Udvalg

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune Ambition om at være grøn kommune Ambition om at være grøn kommune Fredericia Byråd prioriterer natur og miljø højt, hvilket fremgår af

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Bilag 6: Københavns Ejendomme

Bilag 6: Københavns Ejendomme Bilag 6 Københavns Ejendomme Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi kort for beslutningsprocessen i forbindelse med energirigtig renovering i Københavns Ejendomme

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere