Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: Adresse: Havnelinien Frederiksværk Klubhus-telefon: Internet: Havnefoged: åbningstid 10:30-11:30 Tlf.: Mobil: BESTYRELSEN FORMAND Bjørn Olsen Brøndgravervej Ølsted NÆSTFORMAND Bodil Weiss Reher Bellisbakken Birkerød KASSERER Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk SEKRETÆR Per Petersen Ellevej Frederiksværk Ansvar: Festudvalg Dorthe Borrisholt Grøndalsvej Frederiksværk Ansvar: klubhus, udlejning af klubhus Jørgen Otte Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Anne Marie Skafte Tammosevej Skævinge FESTUDVALG: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Irene Petersen Ellevej Frederiksværk Maj-Britt Olsen Brøndgravervej Ølsted John Skafte Tammosevej Skævinge BLADUDVALG: mail: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Michael Reher Bellisbakken Birkerød Klubbladet udkommer 20. jan marts juni 20. sep. Deadline næste nummer er den 1. Marts 2008

3 Ohøj fra formanden Så er det blevet tid til mit sidste indlæg til denne side (i denne omgang i hvert fald). Jeg fratræder jo som bekendt formandsposten til generalforsamlingen om en måned, efter 4 år på posten. Det har været en fornøjelig periode hvor der mest er fokuseret på vedligeholdelse af vores klubhus samt en fornuftig medlemstilgang. Der har i perioden også været stor stigning i udlejningen af klubhuset med de fordele og ulemper dette naturligt vil give Indtægt til klubkassen og reduceret adgang for medlemmer og større slid på huset. Med den milde vinter vi har haft indtil nu går mange bådejere nok med nøkker om at komme i gang med båden, MEN vi er jo midt i vinterperioden - SÅ! Da jeg (igen) er lidt sent ude med dette indlæg, kan jeg jo passende bruge et par kommentarer omkring sildegildet(d ) til at rose det siddende fest-/turudvalg. Det er lykkedes at vende bøtten med hensyn til økonomien omkring arrangementer. For nogle år siden måtte bestyrelsen beslutte at man ville dække evt. underskud ved nedhalerfesten (ved evt. at betale musikken) Det har så i nogle år været nødvendigt at gøre dette, MEN den sidste nedhalerfest gav et overskud på 700kr. og så havde festen selv betalt musikken, hvilket faktisk er en fremgang fra forrige fest på små 3.200kr. Godt gået festudvalg!! Som sagt havde vi sildegilde i går, og igen var det en fornøjelse. Jeg havde her lejlighed til at tale med flere medlemmer om det at være medlem af Frederiksværk MotorBådsKlub, og der er stort engagement omkring klubben (ikke mindst det kommende formandsvalg som jo tilsyneladende bliver spændende, HUSK at møde op på generalforsamlingen!). Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle de mennesker Maj-Britt og jeg har lært at kende gennem årerne, for at have gjort det hyggeligere og sjovt at være med. I ønskes alle en god kommende sæson og held og lykke i fremtiden. For at bruge et (måske lidt slidt) fodbold citat: Frederiksværk MotorBådsKlub Forever! Mvh. Bjørn S. Olsen formand 3

4 Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk Frederiksværk Brolægning A/S Rønnevej 38 Frederiksværk Tlf Jørgen Kurt Find Stefan Alt i belægning 4

5 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Poul Smed Jeppe Lindstad Tommy Christensen Erik Hoffmann Claus Villadsen Hanne Grønbæk ster 19 13/01/04 9:28 Side 1 NØRREGADE 19 HERRE & JUNIORTØJ 3300 FREDERIKSVÆRK HUSK DIT INDLÆG TIL NÆSTE BLAD MEDLEM AF KÆDEN BYTTE OG GAVEKORT SERVICE I HELE LANDET 5

6 Lokalbanken i Frederiksværk a/s Nørregade Frederiksværk Tlf Hvem passer din formue imens? Med den rette rådgivning og ekspertise kan du forøge din formue på andre måder end ved hårdt arbejde. Du skal bare have en friværdi i din bolig, værdipapirer eller lidt penge på kistebunden, som du ikke lige står og skal bruge. Så kan vi tjene penge til dig, mens du nyder din fritid. Ring til os på tlf , og lad os se på dine økonomiske muligheder. westring-welling.dk 9013 JB RUSTFRI RUSTFRI Rustfri smedearbejde udføres efter opgave. Landgangstrapper Søgelænder, Sceptre, Prædikestole osv. Havnevej Frederiksværk Tlf

7 Vedtægter FOR Fr.vær k FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1996 Fr.værk Forslag til vedtægtsændringer Generalforsamling 2008 Tekst med grøn farve indsættes. Tekst med rød farve slettes. 1. Klubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Frederiksværk Motorbådsklub med hjemsted i Frederiksværk. Stiftende generalforsamling blev afholdt i maj

8 2. Formål. 1. Klubbens formål er, at skabe interesse for fritidssejlads og de dertil knyttede aktiviteter, samt arbejde for sikkerhed til søs. Derudover at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, virksomheder og andre, samt at samarbejde med de øvrige søsportsorganisationer om at øve mest mulig indflydelse på søsportens fremtidige betingelser i Frederiksværk. 3. Højere instanser. 1. Klubben kan tilsluttes en overordnet organisation med samme interesseområder som klubben. Såfremt en sådan tilslutning indebærer kontingent betaling til organisationen, eller på anden måde forpligter klubbens medlemmer, skal såvel indmeldelse som udmeldelse vedtages på en general forsamling. Vedtagelse kan kun ske med et flertal på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen. 4. Medlemskab. 1. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 2. Alle som har interesse i klubbens aktiviteter kan optages som aktivt medlem og opnår herved ret til køb/leje af bådplads i Frederiksværk lystbådehavn. 3. Ægtefæller/samlevere til aktive medlemmer kan for et særligt kontingent opnå status som aktivt medlem. 4. Alle som har interesse i klubben kan optages som passivt medlem, der ikke har stemmeret, taleret eller dispositionsret over klubbens anlæg. Passivt medlemskab giver ikke ret til køb/leje af bådplads i Frederiksværk lystbådehavn. 8

9 5. Kontingent. 1(3). Det årlige kontingent dækker perioden 1/4 til 31/3. Betaling af kontingent skal ske senest den 31/3. Betalingen kan ske i klubhuset på dato fastsat af bestyrelsen eller ved benyttelse af girokort der (bestilles ved) tilsendes umiddel bart efter denne dato af kassereren. Dato for indbetaling i klubhuset meddeles sammen med indkaldelse til generalforsamling. 2(1). Ved indmeldelse i klubben efter ordinær indbetalingsdato betales kontingent for indeværende kvartal samt resterende kvartaler frem til førstkommende ordinære kontingentår. Medlemskab er først gyldigt når kontingent er indbetalt. 3(2). Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 4. Kontingent som ikke er indbetalt den 31/3 vil blive opkrævet skrift ligt sammen med et tillægsgebyr på 20 % af det skyldige beløb. Dersom opkrævningen ikke betales inden den 1/5 (15/4) slettes vedkommende som medlem og har derefter intet krav på klubben eller dens midler. 5. Henstand med betaling af kontingent kan i særlige tilfælde som sygdom og lignende, bevilges ved skriftlig ansøgning til klubbens kasserer inden den 31/3. 6. Medlemspligter. 1. Det er ethvert medlems pligt at efterleve klubbens vedtægter og regler. 2. Medlemmerne er pligtige til skriftligt at meddele klubbens kassér (sekretær) adresseændring umiddelbart efter flytning. 3. Klubben har uden offentlig støtte bekostet og opført klubhuset. Det anses derfor som en æressag, at alle har gavn heraf og yder sit bidrag til yderligere udbygning og vedligeholdelse. Alle aktive medlemmer har pligt til at yde mindst 1 dags ubetalt arbejde om året, i det omfang bestyrelsen skønner det nødvendigt for huset og områdets vedligeholdelse og 9

10 udbygning. Ved sådanne arbejder vil bestyrelsen udsende meddelelse om hvilke dage det foregår. (samt hvilke medlemmer der er udtrukket til at deltage. Medlemmer der bliver udtrukket til arbejde og ikke ønsker/kan deltage det pågældende år kan blive fritaget herfor mod at betale et beløb svarende til 30 % af 1 års kontingent for aktive medlemmer.) 4. Et medlem kan slettes ved overtrædelse af vedtægter og regler. Dette kan kun foretages af en enig bestyrelse. Medlemmet har ret til at redegøre for sin sag over for den samlede bestyrelse og medlemmet kan få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. 7. Udmeldelse af klubben. 1. Udmeldelse af klubben kan foregå ved henvendelse til kasséren (et Bestyrelsesmedlem). Udmeldelse har ikke tilbagevirkende kraft og medlemmet har herefter intet krav på klubben eller dens midler. 8. Bestyrelsen 1. Bestyrelsen består af syv aktive medlemmer: formand, kasserer, sekretær, samt 4 uden portefølje. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal. Kasserer, sekretær samt 2 medlemmer på ulige årstal. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand samt udvalg efter behov. 2. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en toårig periode. 3. Bestyrelsen modtager intet honorar for arbejdet. Dokumenterede udgifter betales af klubben. 4. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang om måneden, men kan dog indvarsles af formanden med 8 dages varsel. Formanden udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøderne. I øvrigt kan alle sende forslag til formanden, som så drager ansvar for, at de behandles på førstkommende bestyrelses møde. 10

11 5. Sekretæren udarbejder referat af møderne (som indføres i klub bens protokol, der underskrives af den tilstedeværende bestyrelse.) Kopi af referatet forefindes(ophænges) i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside. 6. Formanden tegner klubben tillige med et af de øvrige bestyrelses medlemmer. Ved formandens fravær træder næstformanden i hans sted. 7. Ved udskrivninger af ikke budgetterede udgifter over kr forpligtiges klubben af formanden i forening med kassereren og 1 bestyrelsesmedlem. Væsentlige ændringer i havne og klubforhold som vil medføre større økonomiske udgifter skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlem mer er til stede. 9. Til afgørelse af evt. afstemning i bestyrelsen benyttes almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 9. Generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 2. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og ind varsles skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 3. Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Udvalgenes beretning. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer. 9. Pause. 11

12 10. Vedtagne beslutninger oplæses. 11. Eventuelt. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 31/12 og sådanne skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 5. Afstemning foretages ved håndsoprækning, men såfremt blot 1 medlem ønsker det foretages afstemning skriftligt. Almindelige afgørelser træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Forslag som medfører væsentlige ændringer i havne og klubforhold, og som vil medføre større økonomiske udgifter, kan kun vedtages såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer stemmer for. Hvis ikke forslaget vedtages kan det behandles på en ekstraordinær generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer, eller mindst 3 medlemmer af klubbens bestyrelse ønsker det. Indvarsling foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel, bilagt forslag som skal behandles. Forslag kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 10. Regnskab 1. Regnskabet følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen kan få et beløb til dækning af professionel rådgivning, dog skal beløbets størrelse være så det ikke kommer til at udgøre honorar for den løbende bogføring. Kassererens arbejde er, at føre regnskab over klubbens indtægter og udgifter, udfærdige årsregnskab og i samråd med klubbens bestyrelse drage omsorg for at klubbens likvide midler er anbragt til den bedst mulige forrentning. Udbetalinger foretages i størst muligt omfang ved bankoverførsler (check/giro) for at begrænse kassebeholdningen. 12

13 3. Revideret regnskab fremsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskabet fremsendes i hovedtal. (men ethvert medlem kan på generalforsamlingen se hovedbøger ved henvendelse til kassereren.) 4. 2 revisorer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Herudover vælges revisorsuppleant. 11. Udvalg 1. Der er fast nedsat et fest og turudvalg samt et bladudvalg. Derudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov. 2. Fest og turudvalget består af 1 bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer uden for bestyrelsen. Sidstnævnte 4 vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. 2 af disse tiltræder straks og 2 den 1. oktober. Udvalget konstituerer sig selv med formand. Fest og turudvalget udarbejder program over fester, sammenkomster og fællessejladser. Disse programmer samt priser skal godkendes af bestyrelsen og under behandlingen har udvalget fuld tale og stemmeret. Der skal ikke afregnes med festkonto for mindre arrangementer, såsom klubaftener og lignende. 12. Klubbens opløsning. 1. Klubben kan kun opløses. såfremt det vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af klubbens stemme berettigede. 2. I tilfælde af klubbens opløsning. skal klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, først anvendes til dækning af klubbens gæld. Overskydende formue anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til fremme af den danske motorbådssport. 13

14 VALG Under dagsorden punkt 8 er nedennævnte personer på valg: Formand (Bjørn Olsen modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem for 2 år (Anne-Marie Skafte modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Jørgen Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Johnny Jensen) Valgt for 2 år blev Valg af 2 revisorer (Karl K. Ryborg og Søren Kristiansen) Valgt for 1 år blev Valg af 1 revisorsuppleant (Erik Tingleff) Valgt for 1 år blev 14

15 Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Irene Petersen og Lone Otte modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev (Tiltræder straks efter generalforsamlingen) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Maj-Britt Olsen og John Skafte modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev (Tiltræder til oktober) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (Michael Reher og Lone Otte) Valgt for 1 år blev Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. (Anne Strand) Indstillet blev Smykkesalg Søndag den 10. februar 2008 kl Kom og gør et godt køb! Stort udvalg i smykker. Kollektionen består af fingerringe, ørestikker, armbånd samt vedhæng. Smykkerne er fremstillet i sterling sølv 8.kt.guld samt halvædelstene. Priseksempel: Smykkesæt vejledende udsalgspris 1200,00 kr. - sælges nu for 350,00 kr. Tilmelding nødvendig. Oplys dit telefonnummer, da arrangementet bliver aflyst, hvis der ikke er mindst 10 tilmeldte. Skriv jer på i klubhuset, eller ring til Palle Bek på efter kl eller mail til ham 15

16 Frederiksværk Motorbådsklub afholder GENERALFORSAMLING Søndag den 17. februar 2008 i klubhuset Klubben byder på morgenkaffe kl. 9.00, derefter går vi over til DAGSORDEN 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kasserers beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg ved Dorthe Borrisholt Bladudvalg ved Lone Otte 5. Indkomne forslag Ændring af klubbens vedtægter 16

17 6. Fastsættelse af kontingent for år Godkendelse af budget 8. På valg fra bestyrelsen er: Formand Bjørn Olsen - modtager ikke genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Skafte - modtager ikke genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Jørgen Otte - modtager genvalg (2 år) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (2 år) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder ved generalforsamlingen) (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder til oktober) (1 år) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (1 år) Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. 9. Vedtagne beslutninger oplæses 10. Eventuelt Der serveres håndmadder efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og ægtefællemedlemmer. Husk medlemsbevis. 17

18 18

19 19

20 MADLAVNING FOR FINERE MÆND MUSIKKEN ER HJEMME ALLE SAD PÆNT UNDER MADEN 20 PAKKELEGEN i FULDGANG

21 MADLAVNING FOR FINERE MÆND MADEN ER KLAR AUKTIONEN KØRER BORDENE ER DÆKKET AUKTIONARIUS MED HJÆLP Alt dette kan du købe i klubben ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Forsikring: Tegnes ved kasseren. Klubben kan tilbyde dig en ansvars forsikring. Ligger din båd på havnen om vinteren, skal du have helårsforsikring. Sommer Vinter

22 Da vi startede siden Det blinde hjørne her i klubbladet, skrev jeg følgende: Jeg kender en meget, meget sød pige, der er blind. Hun bor i samme kvarter som jeg, og derfor har jeg ofte mødt hende, når hun går tur med sin førerhund Athene. Lillian har haft 6 førerhunde en af dem hed Moses Olsen, og ham vil I høre om senere, for Lillian skriver nogle små historier om sine oplevelser i hverdagen. Jeg synes disse historier er så søde, så jeg synes, at flere skulle have fornøjelse af dem. Vi er i bladudvalget enige om, at vi fremover vil bringe nogle af disse historier i vores klubblad selv om de ikke har noget med sejlads at gøre. Lillian har været så venlig at levere historierne til mig på en diskette og med tilladelse til at de bliver publiceret i vores blad. På min opfordring har Lillian skrevet nedenstående som forklaring og bedre forståelse af rubrikken DET BLINDE HJØRNE. Lone Otte Jeg er en pige på 65 år, som er blind - en følgesygdom af diabetes, som blev konstateret i I 1964, havde sygdommen ødelagt mine øjne, og den 14. december 64 vågnede jeg op uden syn. Det var jo en barsk omgang, når man kun var 26. år. Hvordan kommer man videre? Et spørgsmål jeg i starten bestandigt stillede mig selv, men vi mennesker har skjulte resurser, og de første skulderklap efter denne nedtur var det, der fik mig til at tage kampen op mod livet efter de nye livsregler. Mine omgivelser og foreningen Dansk Blindesamfund har været der, og der har jeg hentet mange kræfter til hverdagen. Og min hverdag er fuld af oplevelser, nogle bedre en andre, men tænker man positive tanker, kan meget vendes til det bedre og nogen gange sjove. Jeg arbejder i dag for Dansk Blindesamfund som informatør i Frederiksborg Amt, holder foredrag og underviser, hvor der er brug for det. Det gælder om at få afmystificeret et handicap. Medlidenhed kan ikke bruges til ret meget, men forståelse er det, der gavner. Jeg bruger mit krudt på at leve - ikke på at ærgre mig over noget, jeg ikke kan ændre på. De små, nogen gange store episoder jeg kommer ud for, spinder jeg en lille historie over og min søde førerhund, Athene, eller andre dyr, er ofte årsagen til disse småhistorier. Men også børn i alle aldre, fra 3 til 100 år, kan være årsagen til spinderiet. God læselyst - Lillian Olsen - Frederiksværk 22

23 Lillian er desværre afgået ved døden, men der er stadig mange søde historier på disketten, så Det blinde hjørne vil fortsat være at finde i vores klubblad. Æret være Lillians minde. Naturoplevelse på anden hånd. Som blind får jeg mange naturoplevelser gennem min lillesøster Jette. Hun bor nær ved skov og mose. Her er en af oplevelserne. Solen stod lavt i vest og var tæt på at kravle i "Nattøjet", kikkerten var placeret mellem to brændestabler og pegede mod stien langs brakstykket. Der kom Mikkel Ræv luntende snusede lidt her og lidt der, fandt et og andet og nød helt tydeligt den lune majaften. Få øjeblikke senere kom en flot rødbrun rå spankulerende på sine elegante slanke rådyrben. Hun nød også aftenstunden, nippede nu og da til det saftige græs. Et stykke bag hende kom en fin gaffelbuk i lidt hurtigere tempo, han standsede ud for en indtørret tidselbusk og med et par stærke pandestød satte han sine duftmærker på tidslen. Samme omgang fik en lille birk der også stod på hans vej, dette her gjaldt om at fortælle omverdenen "Her har JEG gået". Nu var han på højde med råen, de slog i langsomt gang følge, men med et stod de stille. Der midt i dagens sidste solvarme, måtte der kærtegn til. De begyndte at slikke hinanden på ryg og hals, men det var ikke tilstrækkeligt, for med et stod de over for hinanden, stødte snuderne helt sammen og mellem 2 par smukke dyreøjne flød kærligheden stærkt og uhæmmet i lang tid, og mens lyttende dyreøre indfangede majaftenens mange lyde sank solen idylisk i vest. Fredfyldt stille og smukt. Snegl på tommelfingren! Morgenturen med førerhunden langs åen var fredfyldt og dejlig. Med et gik mine fødder i det blødeste, saftige græs - det måtte lige være guf for den lille hest jeg altid passerer på hjemvejen. Jeg lagde den hvide stok på jorden, satte en fod på den for ikke at miste den, og begyndte at plukke græs, og et øjeblik efter gik jeg videre med hunden, favnen fuld og med stokken i hånden. Vi nåede hesten, afleverede græsportionen, morgenklappene og fortsatte hjemturen. Et par sekunder senere fornemmede jeg en sær kildren på tommelfingeren. Jeg standsede og undersøgte hvad det kunne være, GODDAG SNEGL lige så stille var den med hele sin bolig på ryggen og bogstaveligt talt På tommelfingeren, og på stokken var endnu 2 individer af samme art på vej. Det var næsten for galt - skulle jeg uden at vide noget som helst af det benyttes som transportmiddel. Jeg placerede hele sneglefamilien i den første hæk, jeg mødte ønskede fortsat god tur og gik videre med hunden alene. 23

24 Det var næsten Svineri. Kia på 6, sad midt i min dobbeltseng og læste højt for mig fra Fætter B.R. kataloget, mens jeg gik til og fra og lagde vasketøj sammen. En brystholder var endnu våd på stropperne, så den lagde jeg på ryggen af keramiksparegrisen, der stod midt i solskinnet i vindueskarmen. Barnet må have set, hvad jeg gjorde, for hun satte i et meget højt latterudbrud, og da jeg endelig kunne forstå, hvad hun sagde, kom det: Nej Liller, den skal ikke sidde på ryggen. Skal jeg ikke lige hente mor? Hun ved nemlig, hvor patterne sidder på en sparegris! Så blev jeg så klog. Liller B. Olsen. Ålegilde lørdag den 1. marts 2008 kl Som noget nyt eller rettere sagt som erstatning for spisningen ved forgangne tiders fisketur, vil festudvalget tilbyde at stege ål og lave stuvede kartofler. Øl, vand og snaps kan købes i klubben til de sædvanlige favorable priser. Prisen på arrangementet afhænger af dagsprisen på ålene, og kan derfor først oplyses ved arrangementets start. Bindende tilmelding nødvendig på tilmeldingsliste i klubhuset, til et af festudvalgets medlemmer og senest ved generalforsamlingen den 17. februar Al kørsel udføres Last indtil 28 tons Bådtransport Maskintransport Affaldskørsel m/grab 24 Kørsel m/sten og grus Opsætning af spær 7 tons kran m/udligger på 15 meter Indhent tilbud LEIF OLSEN Vognmand Industrileddet Frederiksværk Tlf Fax

25 Frederiksværk Vulkanisering ApS Nye dæk? -ring til FIRST STOP Tlf KVALITETSPRODUKTER PÅ LAGER Frederiksværk Vulkanisering ApS Industrihaven Frederiksværk Tlf Fax FIRST STOP NETVÆRKET MED DEN BEDSTE PRIS OG KVALITET DÆK - FÆLGE - 4 HJULS UDMÅLING AUTOREPARATION OG SERVICE Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk Også mange varme færdigretter, ud af huset, eller kom og nyd dem i vores dejlige gårdhave, hvis vejret tillader det! FREDERIKSVÆRK RØGERI HAVNELINIEN 11 FREDERIKSVÆRK Tlf Åbningstider: Mandag - Fredag Lørdag 9-14 I SKOLEFERIEN 24. juni august incl. Søndag 9-14 Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk 25

26 Standernedhaling. Den for længst i forvejen, planlagte standernedhaling fandt som bekendt sted lørdag d Og som sædvanlig var forarbejdet fra festudvalget perfekt udført, musikken var bestilt og madingredienserne var indkøbt af flere omgange. Nu er det at lave festmenu til ca. 40 personer ikke bare noget man lige gør på et par timer, selv om John havde lovet at skrælle 10 kg. kartofler og 5 kg. gulerødder. Det alene kan jo godt tage et par timer, derfor havde festudvalget da også indkaldt hjælpere til køkkentjans, og især da et medlem af festudvalget havde valgt at tage på ferie. Det viste sig at det var Tordenskjolds soldater der igen stillede op. Hvor må klubben være glad for disse medlemmer! Alle var sat stævne lørdag morgen til fælles morgenbord og fordeling af arbejdsopgaver. Efter en god time gik nogle i gang med at dække bord, andre blev sendt i byen for bl.a. at fremskaffe bordpynt i form af blade i efterårets gyldne farver, et par køkkenredskaber til hjælp ved kartoffel skrælningen, idet alle kunne se, at John ville køre død i projektet hvis ikke han fik lidt hjælp, den stakkel. Jeg tror endda, at jeg så formand Bjørn være med til at dække bordene, sørgeligt at han senere måtte meddele, at han nok ikke kunne være med til selve nedhalingen af standeren og dermed heller ikke kunne holde den traditionelle tale, idet hans båd skulle på land, lige netop på denne dag. Maj-Britt og Irene gik i gang i køkkenet med tilberedningen af festmenuen, alt skulle laves fra bunden og efter egne opskrifter. Over middag kom flere medlemmer ind, ikke for at give en hånd, mere for at nyde en øl og se hvordan det spændte af. Det har nu nok været duften fra for disse medlemmer! køkkenet, der lå over hele havnen, der lokkede dem ind og ikke øllet. Der var dog et enkelt mandfolk der især gjorde sig bemærket, Carl E. A. fra madholdet tilbød at vise hvordan man får liter sovs til at smage som en ¼ liter sauce, det havde han nemlig lært af arbejdsopgaver. sin mor. Alle ved vel at sovs er, når der er nok af den og at sauce betyder der er for lidt. Den smagte pragtfuldt og levede helt op til den øvrige standard på menuen. Den for længst i forvejen, planlagte standernedhaling fandt som bekendt sted lørdag d Og som sædvanlig var forarbejdet fra festudvalget perfekt udført, musikken var bestilt og madingredienserne var indkøbt af flere omgange. Nu er det at lave festmenu til ca. 40 personer ikke bare noget man lige gør på et par timer, selv om John havde lovet at skrælle 10 kg. kartofler og 5 kg. gulerødder. Det alene kan jo godt tage et par timer, derfor havde festudvalget da også indkaldt hjælpere til køkkentjans, og især da et medlem af festudvalget havde valgt at tage på ferie. Det viste sig at det var Tordenskjolds soldater der igen stillede op. Hvor må klubben være glad Alle var sat stævne lørdag morgen til fælles morgenbord og fordeling af Efter en god time gik nogle i gang med at dække bord, andre blev sendt i byen for bl.a. at fremskaffe bordpynt i form af blade i efterårets gyldne farver, et par køkkenredskaber til hjælp ved kartoffel skrælningen, idet alle kunne se, at John ville køre død i projektet hvis ikke han fik lidt hjælp, den stakkel. Jeg tror endda, at jeg så formand Bjørn være med til at dække bordene, sørgeligt at han senere måtte meddele, at han nok ikke kunne være med til selve nedhalingen af standeren og dermed heller ikke kunne holde den traditionelle tale, idet hans båd skulle på land, lige netop på denne dag. Maj-Britt og Irene gik i gang i køkkenet med tilberedningen af festmenuen, alt skulle laves fra bunden og efter egne opskrifter. Over middag kom flere medlemmer ind, ikke for at give en hånd, mere for at nyde en øl og se hvordan det spændte af. Det har nu nok været duften fra køkkenet, der lå over hele havnen, der lokkede dem ind og ikke øllet. Der var dog et enkelt mandfolk der især gjorde sig bemærket, Carl E. A. fra madholdet tilbød at 26

27 vise hvordan man får liter sovs til at smage som en ¼ liter sauce, det havde han nemlig lært af sin mor. Alle ved vel at sovs er, når der er nok af den og at sauce betyder der er for lidt. Den smagte pragtfuldt og levede helt op til den øvrige standard på menuen. Så oprandt da tidspunktet hvor næstformand Bodil opdagede, at når formand Bjørn ikke er tilstede overtager næstformanden ansvaret, så op på balkonen og op med knuden og ned med standeren. Og så stod vi der, blå af kulde med champagnen i glasset og udbragte et leve for vor klub og så var det ellers til bords. Festudvalget, John, Maj-Britt og Irene, havde i mellemtiden skiftet kokkehuerne ud med tjener forklæder, så der kunne serveres med manér. Musikken spillede, der blev spist og sunget, skålet og snakket, ja selv formand Bjørn nåede frem inden desserten og kunne være med, da der blev spillet op til dans. Men inden da var der lige en pokal der skulle uddeles, og kvajepokalen 2007 tilfaldt, ja man tror simpelthen ikke, at han kan kvaje sig så meget på vandet, NIELS JØRGEN RASMUSSEN for en uforklarlig påsejling. Klokken var efterhånden så langt fremskredet, at det var tid til natmad, som bestod af hjemmelavet Spansk pebersuppe med hjemmelavet brød til, utroligt hvad de kan de piger i festudvalget. Mogens, der havde spillet under middagen og til sangene og til dansen, syntes det gik så godt, at han gav 1. time ekstra, eller også ville han bare ikke hjem til konen. Det var 3 trætte udvalgsmedlemmer og hjælpere der endelig kunne sætte sig ned og puste ud over en kold, inden de slukkede og lukkede. Men ikke mere trætte, end at de kunne mødes næste formiddag og rydde det sidste op. Der var endda blevet mad nok tilovers så man kunne spise frokost sammen. Da John gjorde regnskabet op viste det sig, at nedhalerfesten, for første gang i 4 år, havde givet et overskud, hvilket nok må skyldes det fantastiske for- og samarbejde der var i festudvalget. Hvis I er i tvivl om hvem det var der gjorde festen til en succes, kan jeg kun anbefale jer at gå ind på hjemmesiden, klikke jer ind på billeder, standernedhaling og se på billede nr. 35. Her har de godt nok smidt tjener forklæderne og taget afrydningsforklæder på, men man kan godt genkende dem. Det var en kanon fest, synd for dem der ikke var til stede. Husk at melde jer på i Jeg havde egentlig regnet med at billedet skulle illustrere 2 personer der burde have været tilstede men som brillerede ved deres fravær, men glem det, det viser at selv på månen kipper de med flaget for klubbens festudvalg. bartenderen 27

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 11. februar 2018 kl i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 11. februar 2018 kl i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 11. februar 2018 kl. 9.00 i klubhuset 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk Danske Bank: 1551-000175

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand 1 Navn og hjemsted 1. Bådelaget Jammerbugt. 2. Bådelaget Jammerbugt har hjemsted i Slettestrand under organisationen Han Herred Havbåde.

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere