Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: Adresse: Havnelinien Frederiksværk Klubhus-telefon: Internet: Havnefoged: åbningstid 10:30-11:30 Tlf.: Mobil: BESTYRELSEN FORMAND Bjørn Olsen Brøndgravervej Ølsted NÆSTFORMAND Bodil Weiss Reher Bellisbakken Birkerød KASSERER Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk SEKRETÆR Per Petersen Ellevej Frederiksværk Ansvar: Festudvalg Dorthe Borrisholt Grøndalsvej Frederiksværk Ansvar: klubhus, udlejning af klubhus Jørgen Otte Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Anne Marie Skafte Tammosevej Skævinge FESTUDVALG: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Irene Petersen Ellevej Frederiksværk Maj-Britt Olsen Brøndgravervej Ølsted John Skafte Tammosevej Skævinge BLADUDVALG: mail: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Michael Reher Bellisbakken Birkerød Klubbladet udkommer 20. jan marts juni 20. sep. Deadline næste nummer er den 1. Marts 2008

3 Ohøj fra formanden Så er det blevet tid til mit sidste indlæg til denne side (i denne omgang i hvert fald). Jeg fratræder jo som bekendt formandsposten til generalforsamlingen om en måned, efter 4 år på posten. Det har været en fornøjelig periode hvor der mest er fokuseret på vedligeholdelse af vores klubhus samt en fornuftig medlemstilgang. Der har i perioden også været stor stigning i udlejningen af klubhuset med de fordele og ulemper dette naturligt vil give Indtægt til klubkassen og reduceret adgang for medlemmer og større slid på huset. Med den milde vinter vi har haft indtil nu går mange bådejere nok med nøkker om at komme i gang med båden, MEN vi er jo midt i vinterperioden - SÅ! Da jeg (igen) er lidt sent ude med dette indlæg, kan jeg jo passende bruge et par kommentarer omkring sildegildet(d ) til at rose det siddende fest-/turudvalg. Det er lykkedes at vende bøtten med hensyn til økonomien omkring arrangementer. For nogle år siden måtte bestyrelsen beslutte at man ville dække evt. underskud ved nedhalerfesten (ved evt. at betale musikken) Det har så i nogle år været nødvendigt at gøre dette, MEN den sidste nedhalerfest gav et overskud på 700kr. og så havde festen selv betalt musikken, hvilket faktisk er en fremgang fra forrige fest på små 3.200kr. Godt gået festudvalg!! Som sagt havde vi sildegilde i går, og igen var det en fornøjelse. Jeg havde her lejlighed til at tale med flere medlemmer om det at være medlem af Frederiksværk MotorBådsKlub, og der er stort engagement omkring klubben (ikke mindst det kommende formandsvalg som jo tilsyneladende bliver spændende, HUSK at møde op på generalforsamlingen!). Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle de mennesker Maj-Britt og jeg har lært at kende gennem årerne, for at have gjort det hyggeligere og sjovt at være med. I ønskes alle en god kommende sæson og held og lykke i fremtiden. For at bruge et (måske lidt slidt) fodbold citat: Frederiksværk MotorBådsKlub Forever! Mvh. Bjørn S. Olsen formand 3

4 Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk Frederiksværk Brolægning A/S Rønnevej 38 Frederiksværk Tlf Jørgen Kurt Find Stefan Alt i belægning 4

5 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Poul Smed Jeppe Lindstad Tommy Christensen Erik Hoffmann Claus Villadsen Hanne Grønbæk ster 19 13/01/04 9:28 Side 1 NØRREGADE 19 HERRE & JUNIORTØJ 3300 FREDERIKSVÆRK HUSK DIT INDLÆG TIL NÆSTE BLAD MEDLEM AF KÆDEN BYTTE OG GAVEKORT SERVICE I HELE LANDET 5

6 Lokalbanken i Frederiksværk a/s Nørregade Frederiksværk Tlf Hvem passer din formue imens? Med den rette rådgivning og ekspertise kan du forøge din formue på andre måder end ved hårdt arbejde. Du skal bare have en friværdi i din bolig, værdipapirer eller lidt penge på kistebunden, som du ikke lige står og skal bruge. Så kan vi tjene penge til dig, mens du nyder din fritid. Ring til os på tlf , og lad os se på dine økonomiske muligheder. westring-welling.dk 9013 JB RUSTFRI RUSTFRI Rustfri smedearbejde udføres efter opgave. Landgangstrapper Søgelænder, Sceptre, Prædikestole osv. Havnevej Frederiksværk Tlf

7 Vedtægter FOR Fr.vær k FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1996 Fr.værk Forslag til vedtægtsændringer Generalforsamling 2008 Tekst med grøn farve indsættes. Tekst med rød farve slettes. 1. Klubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Frederiksværk Motorbådsklub med hjemsted i Frederiksværk. Stiftende generalforsamling blev afholdt i maj

8 2. Formål. 1. Klubbens formål er, at skabe interesse for fritidssejlads og de dertil knyttede aktiviteter, samt arbejde for sikkerhed til søs. Derudover at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, virksomheder og andre, samt at samarbejde med de øvrige søsportsorganisationer om at øve mest mulig indflydelse på søsportens fremtidige betingelser i Frederiksværk. 3. Højere instanser. 1. Klubben kan tilsluttes en overordnet organisation med samme interesseområder som klubben. Såfremt en sådan tilslutning indebærer kontingent betaling til organisationen, eller på anden måde forpligter klubbens medlemmer, skal såvel indmeldelse som udmeldelse vedtages på en general forsamling. Vedtagelse kan kun ske med et flertal på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen. 4. Medlemskab. 1. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 2. Alle som har interesse i klubbens aktiviteter kan optages som aktivt medlem og opnår herved ret til køb/leje af bådplads i Frederiksværk lystbådehavn. 3. Ægtefæller/samlevere til aktive medlemmer kan for et særligt kontingent opnå status som aktivt medlem. 4. Alle som har interesse i klubben kan optages som passivt medlem, der ikke har stemmeret, taleret eller dispositionsret over klubbens anlæg. Passivt medlemskab giver ikke ret til køb/leje af bådplads i Frederiksværk lystbådehavn. 8

9 5. Kontingent. 1(3). Det årlige kontingent dækker perioden 1/4 til 31/3. Betaling af kontingent skal ske senest den 31/3. Betalingen kan ske i klubhuset på dato fastsat af bestyrelsen eller ved benyttelse af girokort der (bestilles ved) tilsendes umiddel bart efter denne dato af kassereren. Dato for indbetaling i klubhuset meddeles sammen med indkaldelse til generalforsamling. 2(1). Ved indmeldelse i klubben efter ordinær indbetalingsdato betales kontingent for indeværende kvartal samt resterende kvartaler frem til førstkommende ordinære kontingentår. Medlemskab er først gyldigt når kontingent er indbetalt. 3(2). Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 4. Kontingent som ikke er indbetalt den 31/3 vil blive opkrævet skrift ligt sammen med et tillægsgebyr på 20 % af det skyldige beløb. Dersom opkrævningen ikke betales inden den 1/5 (15/4) slettes vedkommende som medlem og har derefter intet krav på klubben eller dens midler. 5. Henstand med betaling af kontingent kan i særlige tilfælde som sygdom og lignende, bevilges ved skriftlig ansøgning til klubbens kasserer inden den 31/3. 6. Medlemspligter. 1. Det er ethvert medlems pligt at efterleve klubbens vedtægter og regler. 2. Medlemmerne er pligtige til skriftligt at meddele klubbens kassér (sekretær) adresseændring umiddelbart efter flytning. 3. Klubben har uden offentlig støtte bekostet og opført klubhuset. Det anses derfor som en æressag, at alle har gavn heraf og yder sit bidrag til yderligere udbygning og vedligeholdelse. Alle aktive medlemmer har pligt til at yde mindst 1 dags ubetalt arbejde om året, i det omfang bestyrelsen skønner det nødvendigt for huset og områdets vedligeholdelse og 9

10 udbygning. Ved sådanne arbejder vil bestyrelsen udsende meddelelse om hvilke dage det foregår. (samt hvilke medlemmer der er udtrukket til at deltage. Medlemmer der bliver udtrukket til arbejde og ikke ønsker/kan deltage det pågældende år kan blive fritaget herfor mod at betale et beløb svarende til 30 % af 1 års kontingent for aktive medlemmer.) 4. Et medlem kan slettes ved overtrædelse af vedtægter og regler. Dette kan kun foretages af en enig bestyrelse. Medlemmet har ret til at redegøre for sin sag over for den samlede bestyrelse og medlemmet kan få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. 7. Udmeldelse af klubben. 1. Udmeldelse af klubben kan foregå ved henvendelse til kasséren (et Bestyrelsesmedlem). Udmeldelse har ikke tilbagevirkende kraft og medlemmet har herefter intet krav på klubben eller dens midler. 8. Bestyrelsen 1. Bestyrelsen består af syv aktive medlemmer: formand, kasserer, sekretær, samt 4 uden portefølje. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal. Kasserer, sekretær samt 2 medlemmer på ulige årstal. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand samt udvalg efter behov. 2. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en toårig periode. 3. Bestyrelsen modtager intet honorar for arbejdet. Dokumenterede udgifter betales af klubben. 4. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang om måneden, men kan dog indvarsles af formanden med 8 dages varsel. Formanden udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøderne. I øvrigt kan alle sende forslag til formanden, som så drager ansvar for, at de behandles på førstkommende bestyrelses møde. 10

11 5. Sekretæren udarbejder referat af møderne (som indføres i klub bens protokol, der underskrives af den tilstedeværende bestyrelse.) Kopi af referatet forefindes(ophænges) i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside. 6. Formanden tegner klubben tillige med et af de øvrige bestyrelses medlemmer. Ved formandens fravær træder næstformanden i hans sted. 7. Ved udskrivninger af ikke budgetterede udgifter over kr forpligtiges klubben af formanden i forening med kassereren og 1 bestyrelsesmedlem. Væsentlige ændringer i havne og klubforhold som vil medføre større økonomiske udgifter skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlem mer er til stede. 9. Til afgørelse af evt. afstemning i bestyrelsen benyttes almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 9. Generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 2. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og ind varsles skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 3. Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Udvalgenes beretning. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer. 9. Pause. 11

12 10. Vedtagne beslutninger oplæses. 11. Eventuelt. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 31/12 og sådanne skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 5. Afstemning foretages ved håndsoprækning, men såfremt blot 1 medlem ønsker det foretages afstemning skriftligt. Almindelige afgørelser træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Forslag som medfører væsentlige ændringer i havne og klubforhold, og som vil medføre større økonomiske udgifter, kan kun vedtages såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer stemmer for. Hvis ikke forslaget vedtages kan det behandles på en ekstraordinær generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer, eller mindst 3 medlemmer af klubbens bestyrelse ønsker det. Indvarsling foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel, bilagt forslag som skal behandles. Forslag kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 10. Regnskab 1. Regnskabet følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen kan få et beløb til dækning af professionel rådgivning, dog skal beløbets størrelse være så det ikke kommer til at udgøre honorar for den løbende bogføring. Kassererens arbejde er, at føre regnskab over klubbens indtægter og udgifter, udfærdige årsregnskab og i samråd med klubbens bestyrelse drage omsorg for at klubbens likvide midler er anbragt til den bedst mulige forrentning. Udbetalinger foretages i størst muligt omfang ved bankoverførsler (check/giro) for at begrænse kassebeholdningen. 12

13 3. Revideret regnskab fremsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskabet fremsendes i hovedtal. (men ethvert medlem kan på generalforsamlingen se hovedbøger ved henvendelse til kassereren.) 4. 2 revisorer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Herudover vælges revisorsuppleant. 11. Udvalg 1. Der er fast nedsat et fest og turudvalg samt et bladudvalg. Derudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov. 2. Fest og turudvalget består af 1 bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer uden for bestyrelsen. Sidstnævnte 4 vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. 2 af disse tiltræder straks og 2 den 1. oktober. Udvalget konstituerer sig selv med formand. Fest og turudvalget udarbejder program over fester, sammenkomster og fællessejladser. Disse programmer samt priser skal godkendes af bestyrelsen og under behandlingen har udvalget fuld tale og stemmeret. Der skal ikke afregnes med festkonto for mindre arrangementer, såsom klubaftener og lignende. 12. Klubbens opløsning. 1. Klubben kan kun opløses. såfremt det vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af klubbens stemme berettigede. 2. I tilfælde af klubbens opløsning. skal klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, først anvendes til dækning af klubbens gæld. Overskydende formue anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til fremme af den danske motorbådssport. 13

14 VALG Under dagsorden punkt 8 er nedennævnte personer på valg: Formand (Bjørn Olsen modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem for 2 år (Anne-Marie Skafte modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Jørgen Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Johnny Jensen) Valgt for 2 år blev Valg af 2 revisorer (Karl K. Ryborg og Søren Kristiansen) Valgt for 1 år blev Valg af 1 revisorsuppleant (Erik Tingleff) Valgt for 1 år blev 14

15 Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Irene Petersen og Lone Otte modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev (Tiltræder straks efter generalforsamlingen) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Maj-Britt Olsen og John Skafte modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev (Tiltræder til oktober) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (Michael Reher og Lone Otte) Valgt for 1 år blev Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. (Anne Strand) Indstillet blev Smykkesalg Søndag den 10. februar 2008 kl Kom og gør et godt køb! Stort udvalg i smykker. Kollektionen består af fingerringe, ørestikker, armbånd samt vedhæng. Smykkerne er fremstillet i sterling sølv 8.kt.guld samt halvædelstene. Priseksempel: Smykkesæt vejledende udsalgspris 1200,00 kr. - sælges nu for 350,00 kr. Tilmelding nødvendig. Oplys dit telefonnummer, da arrangementet bliver aflyst, hvis der ikke er mindst 10 tilmeldte. Skriv jer på i klubhuset, eller ring til Palle Bek på efter kl eller mail til ham 15

16 Frederiksværk Motorbådsklub afholder GENERALFORSAMLING Søndag den 17. februar 2008 i klubhuset Klubben byder på morgenkaffe kl. 9.00, derefter går vi over til DAGSORDEN 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kasserers beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg ved Dorthe Borrisholt Bladudvalg ved Lone Otte 5. Indkomne forslag Ændring af klubbens vedtægter 16

17 6. Fastsættelse af kontingent for år Godkendelse af budget 8. På valg fra bestyrelsen er: Formand Bjørn Olsen - modtager ikke genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Skafte - modtager ikke genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Jørgen Otte - modtager genvalg (2 år) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (2 år) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder ved generalforsamlingen) (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder til oktober) (1 år) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (1 år) Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. 9. Vedtagne beslutninger oplæses 10. Eventuelt Der serveres håndmadder efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og ægtefællemedlemmer. Husk medlemsbevis. 17

18 18

19 19

20 MADLAVNING FOR FINERE MÆND MUSIKKEN ER HJEMME ALLE SAD PÆNT UNDER MADEN 20 PAKKELEGEN i FULDGANG

21 MADLAVNING FOR FINERE MÆND MADEN ER KLAR AUKTIONEN KØRER BORDENE ER DÆKKET AUKTIONARIUS MED HJÆLP Alt dette kan du købe i klubben ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Forsikring: Tegnes ved kasseren. Klubben kan tilbyde dig en ansvars forsikring. Ligger din båd på havnen om vinteren, skal du have helårsforsikring. Sommer Vinter

22 Da vi startede siden Det blinde hjørne her i klubbladet, skrev jeg følgende: Jeg kender en meget, meget sød pige, der er blind. Hun bor i samme kvarter som jeg, og derfor har jeg ofte mødt hende, når hun går tur med sin førerhund Athene. Lillian har haft 6 førerhunde en af dem hed Moses Olsen, og ham vil I høre om senere, for Lillian skriver nogle små historier om sine oplevelser i hverdagen. Jeg synes disse historier er så søde, så jeg synes, at flere skulle have fornøjelse af dem. Vi er i bladudvalget enige om, at vi fremover vil bringe nogle af disse historier i vores klubblad selv om de ikke har noget med sejlads at gøre. Lillian har været så venlig at levere historierne til mig på en diskette og med tilladelse til at de bliver publiceret i vores blad. På min opfordring har Lillian skrevet nedenstående som forklaring og bedre forståelse af rubrikken DET BLINDE HJØRNE. Lone Otte Jeg er en pige på 65 år, som er blind - en følgesygdom af diabetes, som blev konstateret i I 1964, havde sygdommen ødelagt mine øjne, og den 14. december 64 vågnede jeg op uden syn. Det var jo en barsk omgang, når man kun var 26. år. Hvordan kommer man videre? Et spørgsmål jeg i starten bestandigt stillede mig selv, men vi mennesker har skjulte resurser, og de første skulderklap efter denne nedtur var det, der fik mig til at tage kampen op mod livet efter de nye livsregler. Mine omgivelser og foreningen Dansk Blindesamfund har været der, og der har jeg hentet mange kræfter til hverdagen. Og min hverdag er fuld af oplevelser, nogle bedre en andre, men tænker man positive tanker, kan meget vendes til det bedre og nogen gange sjove. Jeg arbejder i dag for Dansk Blindesamfund som informatør i Frederiksborg Amt, holder foredrag og underviser, hvor der er brug for det. Det gælder om at få afmystificeret et handicap. Medlidenhed kan ikke bruges til ret meget, men forståelse er det, der gavner. Jeg bruger mit krudt på at leve - ikke på at ærgre mig over noget, jeg ikke kan ændre på. De små, nogen gange store episoder jeg kommer ud for, spinder jeg en lille historie over og min søde førerhund, Athene, eller andre dyr, er ofte årsagen til disse småhistorier. Men også børn i alle aldre, fra 3 til 100 år, kan være årsagen til spinderiet. God læselyst - Lillian Olsen - Frederiksværk 22

23 Lillian er desværre afgået ved døden, men der er stadig mange søde historier på disketten, så Det blinde hjørne vil fortsat være at finde i vores klubblad. Æret være Lillians minde. Naturoplevelse på anden hånd. Som blind får jeg mange naturoplevelser gennem min lillesøster Jette. Hun bor nær ved skov og mose. Her er en af oplevelserne. Solen stod lavt i vest og var tæt på at kravle i "Nattøjet", kikkerten var placeret mellem to brændestabler og pegede mod stien langs brakstykket. Der kom Mikkel Ræv luntende snusede lidt her og lidt der, fandt et og andet og nød helt tydeligt den lune majaften. Få øjeblikke senere kom en flot rødbrun rå spankulerende på sine elegante slanke rådyrben. Hun nød også aftenstunden, nippede nu og da til det saftige græs. Et stykke bag hende kom en fin gaffelbuk i lidt hurtigere tempo, han standsede ud for en indtørret tidselbusk og med et par stærke pandestød satte han sine duftmærker på tidslen. Samme omgang fik en lille birk der også stod på hans vej, dette her gjaldt om at fortælle omverdenen "Her har JEG gået". Nu var han på højde med råen, de slog i langsomt gang følge, men med et stod de stille. Der midt i dagens sidste solvarme, måtte der kærtegn til. De begyndte at slikke hinanden på ryg og hals, men det var ikke tilstrækkeligt, for med et stod de over for hinanden, stødte snuderne helt sammen og mellem 2 par smukke dyreøjne flød kærligheden stærkt og uhæmmet i lang tid, og mens lyttende dyreøre indfangede majaftenens mange lyde sank solen idylisk i vest. Fredfyldt stille og smukt. Snegl på tommelfingren! Morgenturen med førerhunden langs åen var fredfyldt og dejlig. Med et gik mine fødder i det blødeste, saftige græs - det måtte lige være guf for den lille hest jeg altid passerer på hjemvejen. Jeg lagde den hvide stok på jorden, satte en fod på den for ikke at miste den, og begyndte at plukke græs, og et øjeblik efter gik jeg videre med hunden, favnen fuld og med stokken i hånden. Vi nåede hesten, afleverede græsportionen, morgenklappene og fortsatte hjemturen. Et par sekunder senere fornemmede jeg en sær kildren på tommelfingeren. Jeg standsede og undersøgte hvad det kunne være, GODDAG SNEGL lige så stille var den med hele sin bolig på ryggen og bogstaveligt talt På tommelfingeren, og på stokken var endnu 2 individer af samme art på vej. Det var næsten for galt - skulle jeg uden at vide noget som helst af det benyttes som transportmiddel. Jeg placerede hele sneglefamilien i den første hæk, jeg mødte ønskede fortsat god tur og gik videre med hunden alene. 23

24 Det var næsten Svineri. Kia på 6, sad midt i min dobbeltseng og læste højt for mig fra Fætter B.R. kataloget, mens jeg gik til og fra og lagde vasketøj sammen. En brystholder var endnu våd på stropperne, så den lagde jeg på ryggen af keramiksparegrisen, der stod midt i solskinnet i vindueskarmen. Barnet må have set, hvad jeg gjorde, for hun satte i et meget højt latterudbrud, og da jeg endelig kunne forstå, hvad hun sagde, kom det: Nej Liller, den skal ikke sidde på ryggen. Skal jeg ikke lige hente mor? Hun ved nemlig, hvor patterne sidder på en sparegris! Så blev jeg så klog. Liller B. Olsen. Ålegilde lørdag den 1. marts 2008 kl Som noget nyt eller rettere sagt som erstatning for spisningen ved forgangne tiders fisketur, vil festudvalget tilbyde at stege ål og lave stuvede kartofler. Øl, vand og snaps kan købes i klubben til de sædvanlige favorable priser. Prisen på arrangementet afhænger af dagsprisen på ålene, og kan derfor først oplyses ved arrangementets start. Bindende tilmelding nødvendig på tilmeldingsliste i klubhuset, til et af festudvalgets medlemmer og senest ved generalforsamlingen den 17. februar Al kørsel udføres Last indtil 28 tons Bådtransport Maskintransport Affaldskørsel m/grab 24 Kørsel m/sten og grus Opsætning af spær 7 tons kran m/udligger på 15 meter Indhent tilbud LEIF OLSEN Vognmand Industrileddet Frederiksværk Tlf Fax

25 Frederiksværk Vulkanisering ApS Nye dæk? -ring til FIRST STOP Tlf KVALITETSPRODUKTER PÅ LAGER Frederiksværk Vulkanisering ApS Industrihaven Frederiksværk Tlf Fax FIRST STOP NETVÆRKET MED DEN BEDSTE PRIS OG KVALITET DÆK - FÆLGE - 4 HJULS UDMÅLING AUTOREPARATION OG SERVICE Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk Også mange varme færdigretter, ud af huset, eller kom og nyd dem i vores dejlige gårdhave, hvis vejret tillader det! FREDERIKSVÆRK RØGERI HAVNELINIEN 11 FREDERIKSVÆRK Tlf Åbningstider: Mandag - Fredag Lørdag 9-14 I SKOLEFERIEN 24. juni august incl. Søndag 9-14 Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk 25

26 Standernedhaling. Den for længst i forvejen, planlagte standernedhaling fandt som bekendt sted lørdag d Og som sædvanlig var forarbejdet fra festudvalget perfekt udført, musikken var bestilt og madingredienserne var indkøbt af flere omgange. Nu er det at lave festmenu til ca. 40 personer ikke bare noget man lige gør på et par timer, selv om John havde lovet at skrælle 10 kg. kartofler og 5 kg. gulerødder. Det alene kan jo godt tage et par timer, derfor havde festudvalget da også indkaldt hjælpere til køkkentjans, og især da et medlem af festudvalget havde valgt at tage på ferie. Det viste sig at det var Tordenskjolds soldater der igen stillede op. Hvor må klubben være glad for disse medlemmer! Alle var sat stævne lørdag morgen til fælles morgenbord og fordeling af arbejdsopgaver. Efter en god time gik nogle i gang med at dække bord, andre blev sendt i byen for bl.a. at fremskaffe bordpynt i form af blade i efterårets gyldne farver, et par køkkenredskaber til hjælp ved kartoffel skrælningen, idet alle kunne se, at John ville køre død i projektet hvis ikke han fik lidt hjælp, den stakkel. Jeg tror endda, at jeg så formand Bjørn være med til at dække bordene, sørgeligt at han senere måtte meddele, at han nok ikke kunne være med til selve nedhalingen af standeren og dermed heller ikke kunne holde den traditionelle tale, idet hans båd skulle på land, lige netop på denne dag. Maj-Britt og Irene gik i gang i køkkenet med tilberedningen af festmenuen, alt skulle laves fra bunden og efter egne opskrifter. Over middag kom flere medlemmer ind, ikke for at give en hånd, mere for at nyde en øl og se hvordan det spændte af. Det har nu nok været duften fra for disse medlemmer! køkkenet, der lå over hele havnen, der lokkede dem ind og ikke øllet. Der var dog et enkelt mandfolk der især gjorde sig bemærket, Carl E. A. fra madholdet tilbød at vise hvordan man får liter sovs til at smage som en ¼ liter sauce, det havde han nemlig lært af arbejdsopgaver. sin mor. Alle ved vel at sovs er, når der er nok af den og at sauce betyder der er for lidt. Den smagte pragtfuldt og levede helt op til den øvrige standard på menuen. Den for længst i forvejen, planlagte standernedhaling fandt som bekendt sted lørdag d Og som sædvanlig var forarbejdet fra festudvalget perfekt udført, musikken var bestilt og madingredienserne var indkøbt af flere omgange. Nu er det at lave festmenu til ca. 40 personer ikke bare noget man lige gør på et par timer, selv om John havde lovet at skrælle 10 kg. kartofler og 5 kg. gulerødder. Det alene kan jo godt tage et par timer, derfor havde festudvalget da også indkaldt hjælpere til køkkentjans, og især da et medlem af festudvalget havde valgt at tage på ferie. Det viste sig at det var Tordenskjolds soldater der igen stillede op. Hvor må klubben være glad Alle var sat stævne lørdag morgen til fælles morgenbord og fordeling af Efter en god time gik nogle i gang med at dække bord, andre blev sendt i byen for bl.a. at fremskaffe bordpynt i form af blade i efterårets gyldne farver, et par køkkenredskaber til hjælp ved kartoffel skrælningen, idet alle kunne se, at John ville køre død i projektet hvis ikke han fik lidt hjælp, den stakkel. Jeg tror endda, at jeg så formand Bjørn være med til at dække bordene, sørgeligt at han senere måtte meddele, at han nok ikke kunne være med til selve nedhalingen af standeren og dermed heller ikke kunne holde den traditionelle tale, idet hans båd skulle på land, lige netop på denne dag. Maj-Britt og Irene gik i gang i køkkenet med tilberedningen af festmenuen, alt skulle laves fra bunden og efter egne opskrifter. Over middag kom flere medlemmer ind, ikke for at give en hånd, mere for at nyde en øl og se hvordan det spændte af. Det har nu nok været duften fra køkkenet, der lå over hele havnen, der lokkede dem ind og ikke øllet. Der var dog et enkelt mandfolk der især gjorde sig bemærket, Carl E. A. fra madholdet tilbød at 26

27 vise hvordan man får liter sovs til at smage som en ¼ liter sauce, det havde han nemlig lært af sin mor. Alle ved vel at sovs er, når der er nok af den og at sauce betyder der er for lidt. Den smagte pragtfuldt og levede helt op til den øvrige standard på menuen. Så oprandt da tidspunktet hvor næstformand Bodil opdagede, at når formand Bjørn ikke er tilstede overtager næstformanden ansvaret, så op på balkonen og op med knuden og ned med standeren. Og så stod vi der, blå af kulde med champagnen i glasset og udbragte et leve for vor klub og så var det ellers til bords. Festudvalget, John, Maj-Britt og Irene, havde i mellemtiden skiftet kokkehuerne ud med tjener forklæder, så der kunne serveres med manér. Musikken spillede, der blev spist og sunget, skålet og snakket, ja selv formand Bjørn nåede frem inden desserten og kunne være med, da der blev spillet op til dans. Men inden da var der lige en pokal der skulle uddeles, og kvajepokalen 2007 tilfaldt, ja man tror simpelthen ikke, at han kan kvaje sig så meget på vandet, NIELS JØRGEN RASMUSSEN for en uforklarlig påsejling. Klokken var efterhånden så langt fremskredet, at det var tid til natmad, som bestod af hjemmelavet Spansk pebersuppe med hjemmelavet brød til, utroligt hvad de kan de piger i festudvalget. Mogens, der havde spillet under middagen og til sangene og til dansen, syntes det gik så godt, at han gav 1. time ekstra, eller også ville han bare ikke hjem til konen. Det var 3 trætte udvalgsmedlemmer og hjælpere der endelig kunne sætte sig ned og puste ud over en kold, inden de slukkede og lukkede. Men ikke mere trætte, end at de kunne mødes næste formiddag og rydde det sidste op. Der var endda blevet mad nok tilovers så man kunne spise frokost sammen. Da John gjorde regnskabet op viste det sig, at nedhalerfesten, for første gang i 4 år, havde givet et overskud, hvilket nok må skyldes det fantastiske for- og samarbejde der var i festudvalget. Hvis I er i tvivl om hvem det var der gjorde festen til en succes, kan jeg kun anbefale jer at gå ind på hjemmesiden, klikke jer ind på billeder, standernedhaling og se på billede nr. 35. Her har de godt nok smidt tjener forklæderne og taget afrydningsforklæder på, men man kan godt genkende dem. Det var en kanon fest, synd for dem der ikke var til stede. Husk at melde jer på i Jeg havde egentlig regnet med at billedet skulle illustrere 2 personer der burde have været tilstede men som brillerede ved deres fravær, men glem det, det viser at selv på månen kipper de med flaget for klubbens festudvalg. bartenderen 27

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 14. februar 2010 kl. 09.00 i klubhuset Jan og Anette blev gift i klubhuset

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008 Bounty venter ved broen Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 16. februar 2014 kl. 9.00 i klubhuset Dette er kl. 11.00 om formiddagen

Læs mere

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-25. årg. Januar 2015 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset 1 SABRINA I NAPPEDAM 2014 Fr.værk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

NR: 2 JunI - 1999 SKT. HANS I CLUBBEN - SE SIDE 5. HængereN PÅ EN GO' KAJAKDAG - SE SIDE 15. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1999 SKT. HANS I CLUBBEN - SE SIDE 5. HængereN PÅ EN GO' KAJAKDAG - SE SIDE 15. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1999 SKT. HANS I CLUBBEN - SE SIDE 5 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS PÅ EN GO' KAJAKDAG - SE SIDE 15 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere