Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: Adresse: Havnelinien Frederiksværk Klubhus-telefon: Internet: Havnefoged: åbningstid 10:30-11:30 Tlf.: Mobil: BESTYRELSEN FORMAND Bjørn Olsen Brøndgravervej Ølsted NÆSTFORMAND Bodil Weiss Reher Bellisbakken Birkerød KASSERER Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk SEKRETÆR Per Petersen Ellevej Frederiksværk Ansvar: Festudvalg Dorthe Borrisholt Grøndalsvej Frederiksværk Ansvar: klubhus, udlejning af klubhus Jørgen Otte Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Anne Marie Skafte Tammosevej Skævinge FESTUDVALG: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Irene Petersen Ellevej Frederiksværk Maj-Britt Olsen Brøndgravervej Ølsted John Skafte Tammosevej Skævinge BLADUDVALG: mail: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Michael Reher Bellisbakken Birkerød Klubbladet udkommer 20. jan marts juni 20. sep. Deadline næste nummer er den 1. Marts 2008

3 Ohøj fra formanden Så er det blevet tid til mit sidste indlæg til denne side (i denne omgang i hvert fald). Jeg fratræder jo som bekendt formandsposten til generalforsamlingen om en måned, efter 4 år på posten. Det har været en fornøjelig periode hvor der mest er fokuseret på vedligeholdelse af vores klubhus samt en fornuftig medlemstilgang. Der har i perioden også været stor stigning i udlejningen af klubhuset med de fordele og ulemper dette naturligt vil give Indtægt til klubkassen og reduceret adgang for medlemmer og større slid på huset. Med den milde vinter vi har haft indtil nu går mange bådejere nok med nøkker om at komme i gang med båden, MEN vi er jo midt i vinterperioden - SÅ! Da jeg (igen) er lidt sent ude med dette indlæg, kan jeg jo passende bruge et par kommentarer omkring sildegildet(d ) til at rose det siddende fest-/turudvalg. Det er lykkedes at vende bøtten med hensyn til økonomien omkring arrangementer. For nogle år siden måtte bestyrelsen beslutte at man ville dække evt. underskud ved nedhalerfesten (ved evt. at betale musikken) Det har så i nogle år været nødvendigt at gøre dette, MEN den sidste nedhalerfest gav et overskud på 700kr. og så havde festen selv betalt musikken, hvilket faktisk er en fremgang fra forrige fest på små 3.200kr. Godt gået festudvalg!! Som sagt havde vi sildegilde i går, og igen var det en fornøjelse. Jeg havde her lejlighed til at tale med flere medlemmer om det at være medlem af Frederiksværk MotorBådsKlub, og der er stort engagement omkring klubben (ikke mindst det kommende formandsvalg som jo tilsyneladende bliver spændende, HUSK at møde op på generalforsamlingen!). Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle de mennesker Maj-Britt og jeg har lært at kende gennem årerne, for at have gjort det hyggeligere og sjovt at være med. I ønskes alle en god kommende sæson og held og lykke i fremtiden. For at bruge et (måske lidt slidt) fodbold citat: Frederiksværk MotorBådsKlub Forever! Mvh. Bjørn S. Olsen formand 3

4 Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk Frederiksværk Brolægning A/S Rønnevej 38 Frederiksværk Tlf Jørgen Kurt Find Stefan Alt i belægning 4

5 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Poul Smed Jeppe Lindstad Tommy Christensen Erik Hoffmann Claus Villadsen Hanne Grønbæk ster 19 13/01/04 9:28 Side 1 NØRREGADE 19 HERRE & JUNIORTØJ 3300 FREDERIKSVÆRK HUSK DIT INDLÆG TIL NÆSTE BLAD MEDLEM AF KÆDEN BYTTE OG GAVEKORT SERVICE I HELE LANDET 5

6 Lokalbanken i Frederiksværk a/s Nørregade Frederiksværk Tlf Hvem passer din formue imens? Med den rette rådgivning og ekspertise kan du forøge din formue på andre måder end ved hårdt arbejde. Du skal bare have en friværdi i din bolig, værdipapirer eller lidt penge på kistebunden, som du ikke lige står og skal bruge. Så kan vi tjene penge til dig, mens du nyder din fritid. Ring til os på tlf , og lad os se på dine økonomiske muligheder. westring-welling.dk 9013 JB RUSTFRI RUSTFRI Rustfri smedearbejde udføres efter opgave. Landgangstrapper Søgelænder, Sceptre, Prædikestole osv. Havnevej Frederiksværk Tlf

7 Vedtægter FOR Fr.vær k FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1996 Fr.værk Forslag til vedtægtsændringer Generalforsamling 2008 Tekst med grøn farve indsættes. Tekst med rød farve slettes. 1. Klubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Frederiksværk Motorbådsklub med hjemsted i Frederiksværk. Stiftende generalforsamling blev afholdt i maj

8 2. Formål. 1. Klubbens formål er, at skabe interesse for fritidssejlads og de dertil knyttede aktiviteter, samt arbejde for sikkerhed til søs. Derudover at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, virksomheder og andre, samt at samarbejde med de øvrige søsportsorganisationer om at øve mest mulig indflydelse på søsportens fremtidige betingelser i Frederiksværk. 3. Højere instanser. 1. Klubben kan tilsluttes en overordnet organisation med samme interesseområder som klubben. Såfremt en sådan tilslutning indebærer kontingent betaling til organisationen, eller på anden måde forpligter klubbens medlemmer, skal såvel indmeldelse som udmeldelse vedtages på en general forsamling. Vedtagelse kan kun ske med et flertal på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen. 4. Medlemskab. 1. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 2. Alle som har interesse i klubbens aktiviteter kan optages som aktivt medlem og opnår herved ret til køb/leje af bådplads i Frederiksværk lystbådehavn. 3. Ægtefæller/samlevere til aktive medlemmer kan for et særligt kontingent opnå status som aktivt medlem. 4. Alle som har interesse i klubben kan optages som passivt medlem, der ikke har stemmeret, taleret eller dispositionsret over klubbens anlæg. Passivt medlemskab giver ikke ret til køb/leje af bådplads i Frederiksværk lystbådehavn. 8

9 5. Kontingent. 1(3). Det årlige kontingent dækker perioden 1/4 til 31/3. Betaling af kontingent skal ske senest den 31/3. Betalingen kan ske i klubhuset på dato fastsat af bestyrelsen eller ved benyttelse af girokort der (bestilles ved) tilsendes umiddel bart efter denne dato af kassereren. Dato for indbetaling i klubhuset meddeles sammen med indkaldelse til generalforsamling. 2(1). Ved indmeldelse i klubben efter ordinær indbetalingsdato betales kontingent for indeværende kvartal samt resterende kvartaler frem til førstkommende ordinære kontingentår. Medlemskab er først gyldigt når kontingent er indbetalt. 3(2). Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 4. Kontingent som ikke er indbetalt den 31/3 vil blive opkrævet skrift ligt sammen med et tillægsgebyr på 20 % af det skyldige beløb. Dersom opkrævningen ikke betales inden den 1/5 (15/4) slettes vedkommende som medlem og har derefter intet krav på klubben eller dens midler. 5. Henstand med betaling af kontingent kan i særlige tilfælde som sygdom og lignende, bevilges ved skriftlig ansøgning til klubbens kasserer inden den 31/3. 6. Medlemspligter. 1. Det er ethvert medlems pligt at efterleve klubbens vedtægter og regler. 2. Medlemmerne er pligtige til skriftligt at meddele klubbens kassér (sekretær) adresseændring umiddelbart efter flytning. 3. Klubben har uden offentlig støtte bekostet og opført klubhuset. Det anses derfor som en æressag, at alle har gavn heraf og yder sit bidrag til yderligere udbygning og vedligeholdelse. Alle aktive medlemmer har pligt til at yde mindst 1 dags ubetalt arbejde om året, i det omfang bestyrelsen skønner det nødvendigt for huset og områdets vedligeholdelse og 9

10 udbygning. Ved sådanne arbejder vil bestyrelsen udsende meddelelse om hvilke dage det foregår. (samt hvilke medlemmer der er udtrukket til at deltage. Medlemmer der bliver udtrukket til arbejde og ikke ønsker/kan deltage det pågældende år kan blive fritaget herfor mod at betale et beløb svarende til 30 % af 1 års kontingent for aktive medlemmer.) 4. Et medlem kan slettes ved overtrædelse af vedtægter og regler. Dette kan kun foretages af en enig bestyrelse. Medlemmet har ret til at redegøre for sin sag over for den samlede bestyrelse og medlemmet kan få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. 7. Udmeldelse af klubben. 1. Udmeldelse af klubben kan foregå ved henvendelse til kasséren (et Bestyrelsesmedlem). Udmeldelse har ikke tilbagevirkende kraft og medlemmet har herefter intet krav på klubben eller dens midler. 8. Bestyrelsen 1. Bestyrelsen består af syv aktive medlemmer: formand, kasserer, sekretær, samt 4 uden portefølje. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal. Kasserer, sekretær samt 2 medlemmer på ulige årstal. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand samt udvalg efter behov. 2. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en toårig periode. 3. Bestyrelsen modtager intet honorar for arbejdet. Dokumenterede udgifter betales af klubben. 4. Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang om måneden, men kan dog indvarsles af formanden med 8 dages varsel. Formanden udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøderne. I øvrigt kan alle sende forslag til formanden, som så drager ansvar for, at de behandles på førstkommende bestyrelses møde. 10

11 5. Sekretæren udarbejder referat af møderne (som indføres i klub bens protokol, der underskrives af den tilstedeværende bestyrelse.) Kopi af referatet forefindes(ophænges) i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside. 6. Formanden tegner klubben tillige med et af de øvrige bestyrelses medlemmer. Ved formandens fravær træder næstformanden i hans sted. 7. Ved udskrivninger af ikke budgetterede udgifter over kr forpligtiges klubben af formanden i forening med kassereren og 1 bestyrelsesmedlem. Væsentlige ændringer i havne og klubforhold som vil medføre større økonomiske udgifter skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlem mer er til stede. 9. Til afgørelse af evt. afstemning i bestyrelsen benyttes almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 9. Generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 2. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og ind varsles skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 3. Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Udvalgenes beretning. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer. 9. Pause. 11

12 10. Vedtagne beslutninger oplæses. 11. Eventuelt. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 31/12 og sådanne skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 5. Afstemning foretages ved håndsoprækning, men såfremt blot 1 medlem ønsker det foretages afstemning skriftligt. Almindelige afgørelser træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Forslag som medfører væsentlige ændringer i havne og klubforhold, og som vil medføre større økonomiske udgifter, kan kun vedtages såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer stemmer for. Hvis ikke forslaget vedtages kan det behandles på en ekstraordinær generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer, eller mindst 3 medlemmer af klubbens bestyrelse ønsker det. Indvarsling foretages skriftligt med mindst 14 dages varsel, bilagt forslag som skal behandles. Forslag kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 10. Regnskab 1. Regnskabet følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen kan få et beløb til dækning af professionel rådgivning, dog skal beløbets størrelse være så det ikke kommer til at udgøre honorar for den løbende bogføring. Kassererens arbejde er, at føre regnskab over klubbens indtægter og udgifter, udfærdige årsregnskab og i samråd med klubbens bestyrelse drage omsorg for at klubbens likvide midler er anbragt til den bedst mulige forrentning. Udbetalinger foretages i størst muligt omfang ved bankoverførsler (check/giro) for at begrænse kassebeholdningen. 12

13 3. Revideret regnskab fremsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskabet fremsendes i hovedtal. (men ethvert medlem kan på generalforsamlingen se hovedbøger ved henvendelse til kassereren.) 4. 2 revisorer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Herudover vælges revisorsuppleant. 11. Udvalg 1. Der er fast nedsat et fest og turudvalg samt et bladudvalg. Derudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov. 2. Fest og turudvalget består af 1 bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer uden for bestyrelsen. Sidstnævnte 4 vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. 2 af disse tiltræder straks og 2 den 1. oktober. Udvalget konstituerer sig selv med formand. Fest og turudvalget udarbejder program over fester, sammenkomster og fællessejladser. Disse programmer samt priser skal godkendes af bestyrelsen og under behandlingen har udvalget fuld tale og stemmeret. Der skal ikke afregnes med festkonto for mindre arrangementer, såsom klubaftener og lignende. 12. Klubbens opløsning. 1. Klubben kan kun opløses. såfremt det vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af klubbens stemme berettigede. 2. I tilfælde af klubbens opløsning. skal klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, først anvendes til dækning af klubbens gæld. Overskydende formue anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til fremme af den danske motorbådssport. 13

14 VALG Under dagsorden punkt 8 er nedennævnte personer på valg: Formand (Bjørn Olsen modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem for 2 år (Anne-Marie Skafte modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Jørgen Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Johnny Jensen) Valgt for 2 år blev Valg af 2 revisorer (Karl K. Ryborg og Søren Kristiansen) Valgt for 1 år blev Valg af 1 revisorsuppleant (Erik Tingleff) Valgt for 1 år blev 14

15 Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Irene Petersen og Lone Otte modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev (Tiltræder straks efter generalforsamlingen) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Maj-Britt Olsen og John Skafte modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev (Tiltræder til oktober) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (Michael Reher og Lone Otte) Valgt for 1 år blev Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. (Anne Strand) Indstillet blev Smykkesalg Søndag den 10. februar 2008 kl Kom og gør et godt køb! Stort udvalg i smykker. Kollektionen består af fingerringe, ørestikker, armbånd samt vedhæng. Smykkerne er fremstillet i sterling sølv 8.kt.guld samt halvædelstene. Priseksempel: Smykkesæt vejledende udsalgspris 1200,00 kr. - sælges nu for 350,00 kr. Tilmelding nødvendig. Oplys dit telefonnummer, da arrangementet bliver aflyst, hvis der ikke er mindst 10 tilmeldte. Skriv jer på i klubhuset, eller ring til Palle Bek på efter kl eller mail til ham 15

16 Frederiksværk Motorbådsklub afholder GENERALFORSAMLING Søndag den 17. februar 2008 i klubhuset Klubben byder på morgenkaffe kl. 9.00, derefter går vi over til DAGSORDEN 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kasserers beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg ved Dorthe Borrisholt Bladudvalg ved Lone Otte 5. Indkomne forslag Ændring af klubbens vedtægter 16

17 6. Fastsættelse af kontingent for år Godkendelse af budget 8. På valg fra bestyrelsen er: Formand Bjørn Olsen - modtager ikke genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Skafte - modtager ikke genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Jørgen Otte - modtager genvalg (2 år) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (2 år) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder ved generalforsamlingen) (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder til oktober) (1 år) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (1 år) Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. 9. Vedtagne beslutninger oplæses 10. Eventuelt Der serveres håndmadder efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og ægtefællemedlemmer. Husk medlemsbevis. 17

18 18

19 19

20 MADLAVNING FOR FINERE MÆND MUSIKKEN ER HJEMME ALLE SAD PÆNT UNDER MADEN 20 PAKKELEGEN i FULDGANG

21 MADLAVNING FOR FINERE MÆND MADEN ER KLAR AUKTIONEN KØRER BORDENE ER DÆKKET AUKTIONARIUS MED HJÆLP Alt dette kan du købe i klubben ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Forsikring: Tegnes ved kasseren. Klubben kan tilbyde dig en ansvars forsikring. Ligger din båd på havnen om vinteren, skal du have helårsforsikring. Sommer Vinter

22 Da vi startede siden Det blinde hjørne her i klubbladet, skrev jeg følgende: Jeg kender en meget, meget sød pige, der er blind. Hun bor i samme kvarter som jeg, og derfor har jeg ofte mødt hende, når hun går tur med sin førerhund Athene. Lillian har haft 6 førerhunde en af dem hed Moses Olsen, og ham vil I høre om senere, for Lillian skriver nogle små historier om sine oplevelser i hverdagen. Jeg synes disse historier er så søde, så jeg synes, at flere skulle have fornøjelse af dem. Vi er i bladudvalget enige om, at vi fremover vil bringe nogle af disse historier i vores klubblad selv om de ikke har noget med sejlads at gøre. Lillian har været så venlig at levere historierne til mig på en diskette og med tilladelse til at de bliver publiceret i vores blad. På min opfordring har Lillian skrevet nedenstående som forklaring og bedre forståelse af rubrikken DET BLINDE HJØRNE. Lone Otte Jeg er en pige på 65 år, som er blind - en følgesygdom af diabetes, som blev konstateret i I 1964, havde sygdommen ødelagt mine øjne, og den 14. december 64 vågnede jeg op uden syn. Det var jo en barsk omgang, når man kun var 26. år. Hvordan kommer man videre? Et spørgsmål jeg i starten bestandigt stillede mig selv, men vi mennesker har skjulte resurser, og de første skulderklap efter denne nedtur var det, der fik mig til at tage kampen op mod livet efter de nye livsregler. Mine omgivelser og foreningen Dansk Blindesamfund har været der, og der har jeg hentet mange kræfter til hverdagen. Og min hverdag er fuld af oplevelser, nogle bedre en andre, men tænker man positive tanker, kan meget vendes til det bedre og nogen gange sjove. Jeg arbejder i dag for Dansk Blindesamfund som informatør i Frederiksborg Amt, holder foredrag og underviser, hvor der er brug for det. Det gælder om at få afmystificeret et handicap. Medlidenhed kan ikke bruges til ret meget, men forståelse er det, der gavner. Jeg bruger mit krudt på at leve - ikke på at ærgre mig over noget, jeg ikke kan ændre på. De små, nogen gange store episoder jeg kommer ud for, spinder jeg en lille historie over og min søde førerhund, Athene, eller andre dyr, er ofte årsagen til disse småhistorier. Men også børn i alle aldre, fra 3 til 100 år, kan være årsagen til spinderiet. God læselyst - Lillian Olsen - Frederiksværk 22

23 Lillian er desværre afgået ved døden, men der er stadig mange søde historier på disketten, så Det blinde hjørne vil fortsat være at finde i vores klubblad. Æret være Lillians minde. Naturoplevelse på anden hånd. Som blind får jeg mange naturoplevelser gennem min lillesøster Jette. Hun bor nær ved skov og mose. Her er en af oplevelserne. Solen stod lavt i vest og var tæt på at kravle i "Nattøjet", kikkerten var placeret mellem to brændestabler og pegede mod stien langs brakstykket. Der kom Mikkel Ræv luntende snusede lidt her og lidt der, fandt et og andet og nød helt tydeligt den lune majaften. Få øjeblikke senere kom en flot rødbrun rå spankulerende på sine elegante slanke rådyrben. Hun nød også aftenstunden, nippede nu og da til det saftige græs. Et stykke bag hende kom en fin gaffelbuk i lidt hurtigere tempo, han standsede ud for en indtørret tidselbusk og med et par stærke pandestød satte han sine duftmærker på tidslen. Samme omgang fik en lille birk der også stod på hans vej, dette her gjaldt om at fortælle omverdenen "Her har JEG gået". Nu var han på højde med råen, de slog i langsomt gang følge, men med et stod de stille. Der midt i dagens sidste solvarme, måtte der kærtegn til. De begyndte at slikke hinanden på ryg og hals, men det var ikke tilstrækkeligt, for med et stod de over for hinanden, stødte snuderne helt sammen og mellem 2 par smukke dyreøjne flød kærligheden stærkt og uhæmmet i lang tid, og mens lyttende dyreøre indfangede majaftenens mange lyde sank solen idylisk i vest. Fredfyldt stille og smukt. Snegl på tommelfingren! Morgenturen med førerhunden langs åen var fredfyldt og dejlig. Med et gik mine fødder i det blødeste, saftige græs - det måtte lige være guf for den lille hest jeg altid passerer på hjemvejen. Jeg lagde den hvide stok på jorden, satte en fod på den for ikke at miste den, og begyndte at plukke græs, og et øjeblik efter gik jeg videre med hunden, favnen fuld og med stokken i hånden. Vi nåede hesten, afleverede græsportionen, morgenklappene og fortsatte hjemturen. Et par sekunder senere fornemmede jeg en sær kildren på tommelfingeren. Jeg standsede og undersøgte hvad det kunne være, GODDAG SNEGL lige så stille var den med hele sin bolig på ryggen og bogstaveligt talt På tommelfingeren, og på stokken var endnu 2 individer af samme art på vej. Det var næsten for galt - skulle jeg uden at vide noget som helst af det benyttes som transportmiddel. Jeg placerede hele sneglefamilien i den første hæk, jeg mødte ønskede fortsat god tur og gik videre med hunden alene. 23

24 Det var næsten Svineri. Kia på 6, sad midt i min dobbeltseng og læste højt for mig fra Fætter B.R. kataloget, mens jeg gik til og fra og lagde vasketøj sammen. En brystholder var endnu våd på stropperne, så den lagde jeg på ryggen af keramiksparegrisen, der stod midt i solskinnet i vindueskarmen. Barnet må have set, hvad jeg gjorde, for hun satte i et meget højt latterudbrud, og da jeg endelig kunne forstå, hvad hun sagde, kom det: Nej Liller, den skal ikke sidde på ryggen. Skal jeg ikke lige hente mor? Hun ved nemlig, hvor patterne sidder på en sparegris! Så blev jeg så klog. Liller B. Olsen. Ålegilde lørdag den 1. marts 2008 kl Som noget nyt eller rettere sagt som erstatning for spisningen ved forgangne tiders fisketur, vil festudvalget tilbyde at stege ål og lave stuvede kartofler. Øl, vand og snaps kan købes i klubben til de sædvanlige favorable priser. Prisen på arrangementet afhænger af dagsprisen på ålene, og kan derfor først oplyses ved arrangementets start. Bindende tilmelding nødvendig på tilmeldingsliste i klubhuset, til et af festudvalgets medlemmer og senest ved generalforsamlingen den 17. februar Al kørsel udføres Last indtil 28 tons Bådtransport Maskintransport Affaldskørsel m/grab 24 Kørsel m/sten og grus Opsætning af spær 7 tons kran m/udligger på 15 meter Indhent tilbud LEIF OLSEN Vognmand Industrileddet Frederiksværk Tlf Fax

25 Frederiksværk Vulkanisering ApS Nye dæk? -ring til FIRST STOP Tlf KVALITETSPRODUKTER PÅ LAGER Frederiksværk Vulkanisering ApS Industrihaven Frederiksværk Tlf Fax FIRST STOP NETVÆRKET MED DEN BEDSTE PRIS OG KVALITET DÆK - FÆLGE - 4 HJULS UDMÅLING AUTOREPARATION OG SERVICE Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk Også mange varme færdigretter, ud af huset, eller kom og nyd dem i vores dejlige gårdhave, hvis vejret tillader det! FREDERIKSVÆRK RØGERI HAVNELINIEN 11 FREDERIKSVÆRK Tlf Åbningstider: Mandag - Fredag Lørdag 9-14 I SKOLEFERIEN 24. juni august incl. Søndag 9-14 Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk 25

26 Standernedhaling. Den for længst i forvejen, planlagte standernedhaling fandt som bekendt sted lørdag d Og som sædvanlig var forarbejdet fra festudvalget perfekt udført, musikken var bestilt og madingredienserne var indkøbt af flere omgange. Nu er det at lave festmenu til ca. 40 personer ikke bare noget man lige gør på et par timer, selv om John havde lovet at skrælle 10 kg. kartofler og 5 kg. gulerødder. Det alene kan jo godt tage et par timer, derfor havde festudvalget da også indkaldt hjælpere til køkkentjans, og især da et medlem af festudvalget havde valgt at tage på ferie. Det viste sig at det var Tordenskjolds soldater der igen stillede op. Hvor må klubben være glad for disse medlemmer! Alle var sat stævne lørdag morgen til fælles morgenbord og fordeling af arbejdsopgaver. Efter en god time gik nogle i gang med at dække bord, andre blev sendt i byen for bl.a. at fremskaffe bordpynt i form af blade i efterårets gyldne farver, et par køkkenredskaber til hjælp ved kartoffel skrælningen, idet alle kunne se, at John ville køre død i projektet hvis ikke han fik lidt hjælp, den stakkel. Jeg tror endda, at jeg så formand Bjørn være med til at dække bordene, sørgeligt at han senere måtte meddele, at han nok ikke kunne være med til selve nedhalingen af standeren og dermed heller ikke kunne holde den traditionelle tale, idet hans båd skulle på land, lige netop på denne dag. Maj-Britt og Irene gik i gang i køkkenet med tilberedningen af festmenuen, alt skulle laves fra bunden og efter egne opskrifter. Over middag kom flere medlemmer ind, ikke for at give en hånd, mere for at nyde en øl og se hvordan det spændte af. Det har nu nok været duften fra for disse medlemmer! køkkenet, der lå over hele havnen, der lokkede dem ind og ikke øllet. Der var dog et enkelt mandfolk der især gjorde sig bemærket, Carl E. A. fra madholdet tilbød at vise hvordan man får liter sovs til at smage som en ¼ liter sauce, det havde han nemlig lært af arbejdsopgaver. sin mor. Alle ved vel at sovs er, når der er nok af den og at sauce betyder der er for lidt. Den smagte pragtfuldt og levede helt op til den øvrige standard på menuen. Den for længst i forvejen, planlagte standernedhaling fandt som bekendt sted lørdag d Og som sædvanlig var forarbejdet fra festudvalget perfekt udført, musikken var bestilt og madingredienserne var indkøbt af flere omgange. Nu er det at lave festmenu til ca. 40 personer ikke bare noget man lige gør på et par timer, selv om John havde lovet at skrælle 10 kg. kartofler og 5 kg. gulerødder. Det alene kan jo godt tage et par timer, derfor havde festudvalget da også indkaldt hjælpere til køkkentjans, og især da et medlem af festudvalget havde valgt at tage på ferie. Det viste sig at det var Tordenskjolds soldater der igen stillede op. Hvor må klubben være glad Alle var sat stævne lørdag morgen til fælles morgenbord og fordeling af Efter en god time gik nogle i gang med at dække bord, andre blev sendt i byen for bl.a. at fremskaffe bordpynt i form af blade i efterårets gyldne farver, et par køkkenredskaber til hjælp ved kartoffel skrælningen, idet alle kunne se, at John ville køre død i projektet hvis ikke han fik lidt hjælp, den stakkel. Jeg tror endda, at jeg så formand Bjørn være med til at dække bordene, sørgeligt at han senere måtte meddele, at han nok ikke kunne være med til selve nedhalingen af standeren og dermed heller ikke kunne holde den traditionelle tale, idet hans båd skulle på land, lige netop på denne dag. Maj-Britt og Irene gik i gang i køkkenet med tilberedningen af festmenuen, alt skulle laves fra bunden og efter egne opskrifter. Over middag kom flere medlemmer ind, ikke for at give en hånd, mere for at nyde en øl og se hvordan det spændte af. Det har nu nok været duften fra køkkenet, der lå over hele havnen, der lokkede dem ind og ikke øllet. Der var dog et enkelt mandfolk der især gjorde sig bemærket, Carl E. A. fra madholdet tilbød at 26

27 vise hvordan man får liter sovs til at smage som en ¼ liter sauce, det havde han nemlig lært af sin mor. Alle ved vel at sovs er, når der er nok af den og at sauce betyder der er for lidt. Den smagte pragtfuldt og levede helt op til den øvrige standard på menuen. Så oprandt da tidspunktet hvor næstformand Bodil opdagede, at når formand Bjørn ikke er tilstede overtager næstformanden ansvaret, så op på balkonen og op med knuden og ned med standeren. Og så stod vi der, blå af kulde med champagnen i glasset og udbragte et leve for vor klub og så var det ellers til bords. Festudvalget, John, Maj-Britt og Irene, havde i mellemtiden skiftet kokkehuerne ud med tjener forklæder, så der kunne serveres med manér. Musikken spillede, der blev spist og sunget, skålet og snakket, ja selv formand Bjørn nåede frem inden desserten og kunne være med, da der blev spillet op til dans. Men inden da var der lige en pokal der skulle uddeles, og kvajepokalen 2007 tilfaldt, ja man tror simpelthen ikke, at han kan kvaje sig så meget på vandet, NIELS JØRGEN RASMUSSEN for en uforklarlig påsejling. Klokken var efterhånden så langt fremskredet, at det var tid til natmad, som bestod af hjemmelavet Spansk pebersuppe med hjemmelavet brød til, utroligt hvad de kan de piger i festudvalget. Mogens, der havde spillet under middagen og til sangene og til dansen, syntes det gik så godt, at han gav 1. time ekstra, eller også ville han bare ikke hjem til konen. Det var 3 trætte udvalgsmedlemmer og hjælpere der endelig kunne sætte sig ned og puste ud over en kold, inden de slukkede og lukkede. Men ikke mere trætte, end at de kunne mødes næste formiddag og rydde det sidste op. Der var endda blevet mad nok tilovers så man kunne spise frokost sammen. Da John gjorde regnskabet op viste det sig, at nedhalerfesten, for første gang i 4 år, havde givet et overskud, hvilket nok må skyldes det fantastiske for- og samarbejde der var i festudvalget. Hvis I er i tvivl om hvem det var der gjorde festen til en succes, kan jeg kun anbefale jer at gå ind på hjemmesiden, klikke jer ind på billeder, standernedhaling og se på billede nr. 35. Her har de godt nok smidt tjener forklæderne og taget afrydningsforklæder på, men man kan godt genkende dem. Det var en kanon fest, synd for dem der ikke var til stede. Husk at melde jer på i Jeg havde egentlig regnet med at billedet skulle illustrere 2 personer der burde have været tilstede men som brillerede ved deres fravær, men glem det, det viser at selv på månen kipper de med flaget for klubbens festudvalg. bartenderen 27

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere