Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik"

Transkript

1 Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli

2 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for forsøget 8 5 Logistikindikatorer 9 6 Interviews 13 Bilag 1: TrimByg skemaer Bilag 2: Afprøvningsbeskrivelse Forord Erhvervs- og Boligstyrelsen har i de sidste par år samarbejdet med en række bygherrer og virksomheder om at afprøve Nye Samarbejdsformer. Det har været Styrelsens ønske, at en række ideer fra byggeriets virksomheder og fra udlandet blev gennemprøvet i konkrete byggerier. På den måde opnås en række erfaringer, der gennem formidling til sektoren kan være med til at fremme byggeriets udvikling. Nærværende projektrapport omhandler byggesagen Skovgården i Ringsted og rapporterer brug af et logistikværktøj i forbindelse med trimmet udførelse. Forsøgsbyggeriet er tilknyttet Erhvervs- og Boligstyrelsens netværk Bygherrer skaber værdier. 1 Forsøgsbyggeriet er særligt aktuelt på baggrund af de krav der stilles til almene bygherrer om fremsendelse af en logistikplan ifm. skema B godkendelse oh den efterfølgende opfølgning. Projektrapporten vil blive lagt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). Rapporten indeholder en række synspunkter og betragtninger. Hvor ikke andet anføres, er disse et udtryk for alle parters opfattelser. Projektrapporten er udarbejdet af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult i samarbejde med byggesagens parter. 1 Netværket er omtalt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside 2

3 1. Indledning Skovgården i Ringsted er det sidste i rækken af 8 forsøgsbyggerier i PPU 2 konsortiet under udviklingsprojektet PPB (Proces og Produkt Udvikling i Byggeriet). Formålet med dette forsøgsbyggeri er at afprøve procedure omkring logistik og måling af logistik. For entreprenøren MT Højgaard indebærer forsøgsbyggeriet en videreudvikling af konceptet TrimByg. Grundlaget for TrimByg er beskrevet i konsortiets PPU-håndbog 3,. Siden udgivelsen af PPU-håndbogen har MT Højgaard videreudviklet logistikværktøjet, og det er dette værktøj som er anvendt på forsøgsbyggeriet Skovgården. TrimByg skemaer hængt op på byggepladsskuret 2 PPU konsortiet består af følgende: MT Højgaard a/s, Arkitema (Arkitektgruppen i Aarhus) og Rambøll 3 PPU Håndbog. 3 fase modellen. Juni

4 2. Konklusioner Trimmet udførelse ( benævnt TrimByg hos MTH ) indebærer anvendelse af en række særlige processer og værktøjer. Disse er under stadig udvikling og der er brug for afprøvninger af anvendte og nye former. Den beskrevne afprøvning af et radardiagram ( eller edderkoppespind ) kan i nogle sammenhænge være et relevant supplement til de ugentlige registreringer af logistikindikatorerne. Radardiagrammet er egnet til at give overblik over mange data, som kan vurderes i samme skala. Radardiagrammet kan her give et mere nuanceret billede af en byggesags udvikling end de ugentlig optegnede TrimByg skemaer ( også kaldet harlekin skemaer ). Radardiagrammet kan endvidere være et værktøj for ledelsen til overvågning af udviklingen i en byggesag og ved sammenligning mellem byggesager altså en peformance-benchmarking. 3. Byggesagen. Signalement af byggesagen Betegnelse/adresse Skovgården, Ringsted Art og omfang 64 almene boliger og fælleshus Bygherre Ringsted Boligselskab ved/dab Entrepriseform Totalentreprise ved MT Højgaard a/s Udbudsform Forsøgsbyggeri. Fagentreprenører er udvalgt som de samme i tidligere PPU projekter. Projekterende Arkitema, Rambøll Bygherrerådgiver Paludan & Ramsager Udførende 4 fagentreprenører Tømrer, MT Højgaard a/s Tømrerafdelingen VVS, Ernst Nielsen & Co A/S Økonomi, totalentreprisekontrakt Kr excl. moms. Tid Der er planlagt aflevering medio juli Bygherrens og rådgivernes rolle Workshop, orientering/undervisning vedrørende trimmet udførelse Styring af logistik på byggepladsen Bygherren og rådgiverne har ikke været med til at initiere anvendelse af trimmet byggeri eller i øvrigt forholdt sig hertil. Der er i marts 2003 afholdt en ½ dags kick off workshop med deltagelse af alle fagentreprenører og rådgivere ledet af Sven Bertelsen. MTH s procesleder styrer logistik i samarbejde med formændene. 4 Der anføres alene tømrer og VVS, som er medtaget i undersøgelsen 4

5 Logistik styres i henhold til den overordnede detailtidsplan, som er i MTH s system Planlog. Da der er gode pladsforhold og relativt få større leverancer, er der ikke behov for udarbejdelse af uge-leveranceplaner. Det er formændene, som afkalder materialer i henhold til de aftaler, som konduktørerne har indgået med leverandører/grossister. Konduktøren sørger for aftaler med leverandører/grossister. Ved start på byggeriet er ordrer lagt ud, og formanden har fuld indsigt heri og kontakter leverandører for afkald. Tids/arbejdsplaner Kontrakttidsplanen er grundlaget for Overordnet detailtidsplan (indeholder hovedtidsplan og procesplan), herfra udskrives: 5 ugers detailtidsplan (anvendes på byggemøder) 2 ugers tidsplan (anvendes på formandsmøder) Den overordnede detailtidsplan er i udkast udarbejdet af projektlederen, idet der først er udarbejdet en aktivitetsliste, som fagentreprenørerne har påsat varigheder. Der har herefter været holdt en række planlægningsmøder med de ledende fagentreprenører, hvor tidsplanen er gjort færdig i samarbejde. Tidsplanen er herefter overgået til proceslederen. Ud fra den overordnede detailtidsplan udarbejdes leveranceplaner. Organisationen hos totalentreprenøren, projekt- og proceslederens placering og funktion Projektlederen varetager relationer til bygherren og rådgiver (månedlige bygherremøder) og han deltager i de ugentlige byggemøder. Projektlederen har ansvar for byggesagens økonomi og for tilbagemelding til firmaet (MTH). Proceslederen og entrepriselederen er samme person, og er totalentreprenørens repræsentant dagligt på pladsen. Proceslederen står for anvendelse af trim byg værktøjerne. Der er også en byggeleder assistent, som varetager arbejdsmiljø og byggepladsforhold, samt holder styr på ekstrakrav omkring vejrlig, byggepladsforhold, mv. Procesleder kan træffe aftaler om planlægningen direkte med formænd (uden om konduktør), dog ikke om økonomi. Konduktører og formænd Konduktør er på byggepladsen mindst en gang ugentligt ifm. byggemøder. For tømrerentreprisen var konduktør i den travle periode dagligt på byggepladsen.. Formændene kan træffe aftaler indbyrdes, dog ikke om økonomi. Formænd deltager ikke i byggemøder, kun hvis 5

6 konduktør får forfald. Brug af indikatorer Der anvendes logistikindikatorer, som vist i afsnit 5. Indikatorerne udfyldes på de ugentlige formandsmøder ved markering som grøn, gul eller rød. Eksempel på udfyldte TrimByg skemaer er vedlagt som bilag 1. Fællesfaciliteter på byggepladsen Der er for alle fag fællesmandskabsfaciliteter. Byggepladskontoret anvendes også som mødelokale for formænd/konduktør/svende. Hver fagentreprenør har egen materialecontainer og affaldscontainer. Organisationen i udførelsesfasen er vist her under. Der er af fagentreprenører primært markeret tømrer og VVS. Der er i alt ca. 12 fagentreprenører. Projektleder, MTH (Niels B Andersen) Bygherren, DAB Procesleder, MTH (Martin Bo Nielsen) Bygherrerådgiver Ark.firma Paludan og Ramsager Entreprise/byggeleder MTH (Jacob Dalsgard) Rådgiverne, Arkitektema og Rambøll Tømrer, MTH konduktør (Frank Rønn) VVS, Enco konduktør (Freddy Koch) Anlægs arbejder Murer EL Formand (John Emde) Formand (Chris Hald) Svende Svende Funktioner 6

7 I arbejdsgruppen for trimmet udførelse under Byggeriets Evaluerings Center anvendes de funktionsbetegnelser, som er vist i skemaet i venstre kolonne og de aktuelle funktioner i byggesagen Skovgården (jf. organisationsdiagrammet herover) er markerede og kommenterede i højre kolonne. Betegnelser iht. arbejdsgruppe for trimmet udførelse (BEC) Skovgården Projektleder Byggeleder Entrepriseleder Procesleder Konduktører Sjakbajs Svende Den person, der overordnet har det forretningsmæssige ansvar for projektets gennemførelse. Ansvaret kan dels være i relation til bygherren (hos rådgiveren eller hos en totalentreprenør) dels være i relation til eget firma (ved hovedentreprise) Den person, der i det daglige sikrer byggeriets gennemførelse og som koordinerer entrepriseadministration, fagtilsyn mv. Hos entreprenører ofte projektlederen, der evt assisteres af en eller flere entrepriseledere Leder hos en hoved- eller totalentreprenør, der styrer og koordinerer entrepriseforholdet til en eller flere fagentreprenører. Kendes næsten ikke hos rådgivere En ny rolle i den trimmede byggeproces. Den person, der koordinerer en effektiv udførelse af arbejdet for hele byggesagen på tværs af faggrænser. Kommer næsten altid fra det firma, der stiller den kontraktuelle byggeledelse Den funktionær hos fagentreprenøren, der har det daglige, administrative ansvar for fagentreprisens gennemførelse, herunder sikring af mandskab og materiel, indkøb af materialer mv. Benævnes ofte formand vest for Storebælt samt hos de store entreprenører inden for beton og tømrerarbejde Den timelønnede medarbejder, der holder akkorden på sjakkets vegne. Benævnes ofte formand i hovedstadsområdet, og af og til akkordholder vest for Storebælt. Kaldes desuden ofte overmontør inden for installationsfagene. Er der kun én svend på byggepladsen fra det pågældende fag, optræder han normalt som sjakbajs i relation til arbejdsplanlægningen (ugeplanen). De timelønnede medarbejdere, der indgår i sjakket. Den samme person Overmontør (VVS) er funktionær (som konduktørniveau). 7

8 4. Grundlag for forsøget og evalueringen Der er af konsortiet udarbejdet en Afprøvningsbeskrivelse af den 6. juli Evaluators (forsøgsmonitors) opgave er her beskrevet således: Byggeledelse fremsender løbende udskrifter fra logistikanvendelse til forsøgsmonitoren: Unitsskemaer, leveranceplaner, tidsplaner mm. Forsøgsmonitoren aflægger byggepladsen besøg hver 2 mdr, ialt 4 besøg i perioden. For at kunne vurdere logistikforløbet på forskellige sager er det nødvendigt at anvende ensartede målepunkter. Disse målepunkter er udvalgt Byggeledelsen udlevere spørgeskemaer som belyser målepunkterne til fagentreprenørene. Dette sker ved afslutningen af de enkelte forløb, se under Analyse. Svarene fra denne undersøgelse overdrages til forsøgsmonotoren. Evaluator har deltaget i kick off workshoppen deltaget i formands og byggemøder modtaget udfyldte grøn-gul-skemaer modtaget kopi af byggemødereferater modtaget kopi af sikkerhedsmødereferater og udfyldt skema Mønsterarbejdspklads fået kopi af tidsplaner 8

9 5. Logistikindikatorer Det centrale logistik værktøj, som nærmere skal gennemgås her, er brug af logistikindikatorer. TrimByg skemaer De indikatorer, som er anvendt på byggepladsen ved de ugentlige arbejdsplanlægningsmøder er vist i skemaet herunder med angivelse af indhold og vurderingsskala: Indikator Indhold Vurdering PPU Ydre forhold Rettidig information Foregående aktiviteter Bemanding Hvor mange af de planlagte aktiviteter blev rent faktisk udført på det planlagte tidspunkt. Uforudsete hændelser så arbejdet må stoppes eller planlægges anderledes Manglende projekt eller projektfejl eller manglende opfølgning så arbejdet må stoppes eller planlægges anderledes Er de forudgående arbejder afsluttede og i orden eller er der forhindringer forbundet med foregående arbejde, så opstarten skal udsættes Afvigelse mellem planlagt og aktuel bemanding, Afvigelse kan skyldes sygdom, fridage, ekstraarbejde o. lign. > 95 % = grøn % = gul < 65 % = rød 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød 0 gange = grøn 1 gang = gul >2 gange = rød 0 % = grøn 0-20 % = gul > 20 % = rød Materiel Materiel i orden og klar til tiden 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød Materialer Materialer i orden og leveret til tiden, er materialer uden skader og leveret til tiden Byggeplads Samarbejde om byggepladsforhold rod på byggepladsen Generel vurdering af mønsterarbejdspladsvurderingen 0 mangler i lev./skader = grøn 1-2 mangler = gul > 2 mangler = rød Godt = grøn Middel = gul Dårlig = rød Registreringsskemaerne udfyldes af formændene ved markering for hver af grøn, gul eller rød. Det sker på mandagsmøderne og der foregår en livlig kommunikation mellem formændene om ugens hændelser. Vurderingerne overfører proceslederen il Trim Byg skemaer, se bilag 1. 9

10 Disse logistikindikatorer markeres således for hver fag ugentligt, og de viser udviklingen over tiden. Radardiagrammet ( edderkoppespind ) Vurderingerne af logistikindikatorerne kan også vises i et radardiagram, jf. Afprøvningsbeskrivelsen: Logistik-indikatorer Proces-Planlagt-Udført 10 Arbejdsrytme Byggeplads 5 Samarbejde 0 Arbejdsmiljø Materialer Materiel Mandskab Dette kan bla. gøres på følgende måde: a) Optegning pr. fag (eller flere fag) for en specifik uge b) Optegning pr. fag for hele byggeprocessen (eller et tidsmæssigt forløb) c) Optegning for hele byggesagen for alle fag Ad a) Optegning pr. fag for en specifik uge For at anvende en score som tal er der i diagrammet herunder anvendt: - grøn = 10 - gul = 5 - rød = 0 Diagrammet viser en tilfældig uge (uge 9/2003) for tømrer og VVS 10

11 Logistikindikatorer uge 9 Proces-planlagt-Udført 10 Tømrer VVS Byggeplads 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Denne anvendelse af radarskemaet skønnes ikke at give bedre information eller overblik i forhold til TrimByg skemaet. Ad b) Optegning pr. fag for hele byggeprocessen For at få et vurdering af et fag for alle indikatorerne for et tidsmæssigt forløb (og til sidst hele udførelsesperioden) kan de ugentlige vurderinger omsættes til 10 skalaen, f.eks. ud fra følgende: 10 gives for ingen uger i rødt 9 gives for under 10% af ugerne i rødt 8 gives for % af ugerne i rødt og maksimalt 50 % af ugerne i gult 7 gives for % af ugerne i rødt 6 gives for % af ugerne i rødt 5 gives for % af ugerne i rødt 4 gives for % af ugerne i rødt 3 gives for % af ugerne i rødt 2 gives for % af ugerne i rødt 1 gives for % af ugerne i rødt 0 gives for over 90 % af ugerne i rødt For ugerne 46 til 19 incl. giver dette følgende billede for tømrer og VVS: 11

12 Logistikindikatorer uge Proces-planlagt-Udført 10 Tømrer VVS Byggeplads 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Der er alene medtaget uger, hvor der er afleveret skema. Man kunne overveje at medtage markeringen Ikke afleveret skema i uger hvor fagentreprenøren er på pladsen som indikator. Man bør ved tolkningen have i erindring, at det ikke er alle indikatorer, som den enkelte fagentreprenør er herre over. Uanset dette må det konstateres, at tømrerentreprisen ser ud til at køre mere glat end VVS entreprisen i den angivne periode. Det skal bemærkes, at der er tale om VVS erens egen vurdering. I MTH foretages en efter behov i enkelte byggesager en vurdering af de anførte indikatorer ved et spørgeskema kombineret med interviews. På denne måde fås et mere nuanceret billede af byggesagens forløb og årsager til evt. problemer. Man kunne tænke sig at optegning af radardiagrammet på grundlag af de ugentlige markeringer ( som vist i diagrammet ovenfor ) kunne være med i beslutningsgrundlaget for, om man skal anvende de større ressourcer til den anførte spørgeskema/interview-undersøgelse. Ad c) Optegning for hele byggesagen for alle fag Denne illustrationsmåde kan være relevant ved sammenligning af flere byggesager. Ved anvendelsen som sammenligning bør byggesagerne være rimeligt sammenlignelige og forskelle som årsag til afvigelser bør noteres i forbindelse med anvendelsen. Hvis de oven for angivne uger fra 46 til 19 forudsættes at være hele byggesagen kunne Skovgården med den anførte skala fra 0 til 10 vises som diagrammet herunder. 12

13 Resultater- TrimByg Skovgården Byggeplads Proces-planlagt-Udført 10 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Denne måde at illustrere en byggesag på, kan ikke bruges til styring af afvigelser/problemer under byggesagens forløb, men kan anvendes af ledelsen ved en overordnet vurdering af byggesagens forløb, evt. i forhold til andre sammenlignelige byggesager. 6. Interviews Der er gennemført interviews af: - Projektleder - Entreprise- og procesleder - Formand, tømrer - Formand (overmontør) VVS - Konduktør tømrer - Konduktør VVS De er endvidere den 25. juni 2003 afholdt en rundbordssamtale med samme personkreds, bortset fra konduktør, VVS samt proceskonsulent Kristine Ann Barnes fra MTH. 13

14 Part Spørgsmål Svar Totalentreprenør, projektleder, entreprise og procesleder Fagentreprenør konduktør for: - tømrer - VVS Påvirker planlagt brug af trimmet udførelse tilbudsgivningen og i bekræftende hvorledes Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Hvilke udfordringer/vanskeligheder er der ved proceslederfunktionen Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængsskab Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Påvirker planlagt brug af trimmet udførelse tilbudsgivningen og i bekræftende hvorledes Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Hvorledes fungerer samarbejdet med procesleder/formand Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Nej, (ikke endnu). Mulighederne ligger ved faste samarbejder med åbne regnskaber, hvor man kender hinanden og processerne. Det er vigtigt, at TrimByg implementeres i tilbudsfasen. De daglige problemer tackles hurtigt og i et godt samarbejdsklima. Formændenes indbyrdes aftaler sikrer høj grad af opfyldelse/opfølgning Man skal være opmærksom på, hvad man kan aftale med formændene og hvad der skal tages op med konduktører. Ja, udfyldelse og aflevering af skemaet på formandsmøderne sikrer, at alle forhold, som nogen har noget på, kommer frem til diskussion. Udfyldelsen har en positiv effekt, fordi der sikres åbenhed og diskussion om problemer, når de opstår. Ophængningen har kun effekt, hvis man er i vedvarende rød. Gennem samarbejdet med og mellem formændene VVS: Tilbud beregnes af kalkulationsafdelingen. Mester checker og giver tillæg/fradrag bla. for kendte samarbejdsparter. VVS: Det er bedst, når formændene indbyrdes selv koordinerer udførelsen Tø: Formændene tager hinanden i ed. VVS: Der er et godt samarbejdsklima. Tø: Byggeleder opfattes som en støtte, og ikke kontrollant. VVS: Ja. HE/TE bør også være med på skemaerne. 14

15 Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængskab VVS: følger kun op ved rødt. Skemaerne ses ugentligt. Fagentreprenør formænd for: - tømrer - VVS Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Hvorledes fungerer samarbejdet med procesleder/konduktør Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Tø: konflikter tages i opløbet, svendene snakker bedre sammen Tø: Trimmet udførelse anvendes efterhånden på alle sager. På denne byggeplads er samarbejdet godt. VVS: på denne byggeplads er det godt. På en tidligere byggesag i Frederikssund med trim byg var det generelt meget dårligt. Fagentreprenørerne hyttede deres eget skin. På denne byggesag (Skovgården) hjælper man hinanden. Her er VVS, el og tømrer gengangere fra Fr.sund sagen og det er meget godt. Faste samarbejder er det bedste. Tø: Godt at snakke sammen VVS: møderne er meget gode, god koordinering Tø: ved ikke rigtigt synes det ikke VVS: brug af indikatorer på formandsmøderne er tidsspilde Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængskab Tø: ingen af folkene ser på skemaerne VVS: skemaerne bruges ikke. Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Økonomien Tø: formandsmøderne er gode VVS: ved formandsmøderne MTH: Byggesagen er budgetteret med et DB på 6 %, men det bliver mindre, dog ikke negativt. Tø: det går som normalt, ingen særlig effekt af samarbejdsformen VVS: der er god økonomi for folkene i denne sag. Der er færre spild/ventetimer. Akkorder går godt. 15

16 TrimByg skemaer Bilag 1 16

17 17

18 18

19 19

20 Bilag 2 AFPRØVNINGSBESKRIVELSE for Forsøgsbyggeri Skovgården, Ringsted Indholdsfortegnelse: Udgangspunkt - Generelt 2 - PPU-håndbog 2 - Opgavebeskrivelse 2 Analysmetode/Værktøj 3 Analyse - indvendig og udvendig aptering 4 Afrapportering 4 20

21 Udgangspunkt Generelt: Skovgården i Ringsted er det sidste i rækken af 8 forsøgsbyggerier under udviklingsprojektet PPU- Proces og Produkt Udvikling. I dette forsøgsbyggeri skal der afprøves procedure omkring logistik og måling af logistik. Denne afprøvning følges og rapporteres af forsøgsmonitoren Mogens Høgssted. Omfang af afprøvning og rapportering fremgår af denne afprøvningsbeskrivelse. PPU-håndbog: I PPU-håndbogen er beskrevet anvendelsen af logistikværktøjet. Siden udgivelsen af PPU-hånbogen har MT Højgaard videreudviklet logistikværktøjet, hvorfor det er dette værktøj som skal anvendes på forsøgsbyggeriet Skovgården. Edb-baseret logistikprogram skal anvendes og afprøves, således at eventuelle fejl afdækkes og rettes. Udvalgte UE-ere instrueres i anvendelse af programmet. Opgavbeskrivelse Byggeledelse fremsender løbende udskrifter fra logistikanvendelse til forsøgsmonitoren: Unitsskemaer, leveranceplaner, tidsplaner mm. Forsøgsmonitoren aflægger byggepladsen besøg hver 2 mdr, ialt 4 besøg i perioden. For at kunne vurdere logistikforløbet på forskellige sager er det nødvendigt at anvende ensartede målepunkter. Disse målepunkter er udvalgt Byggeledelsen udlevere spørgeskemaer som belyser målepunkterne til fagentreprenørene. Dette sker ved afslutningen af de enkelte forløb, se under Analyse. Svarene fra denne undersøgelse overdrages til forsøgsmonotoren. Analysemetode/Værktøj I forsøget anvendes målepunkter, som fremgår af figuren nedenfor : 21

22 Logistik-indikatorer Proces-Planlagt-Udført 10 Arbejdsrytme Byggeplads 5 Samarbejde 0 Arbejdsmiljø Materialer Mandskab Materiel På baggrund af spørgeundersøgelsen udarbejder forsøgsmonitoren ovenstående diagram. Analyse Blandt de mange fagentreprenører er udvalgt at følge : Tømrer-entreprisen og VVS-entreprisen i 2 forskellige forløb: Udvendige arbejder og indvendige arbejder. Indholdet i hver entreprise kan beskrives således: Tømrer-entreprisen: Tid (uge) Udvendig aptering: Tagkonstruktioner, lev. og mont. af tagkassetter Levering og isætning af vinduer Indvendig aptering: Gipsvægge Gulve - - VVS-entreprisen: Tid (uge) Udvendig aptering: Blikarbejder, tagrender, nedløb mm Taghætter - - Indvendig aptering: Lev. og mont. af instal. til skakte v. badekabiner Levering og montering af radiatorer

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter Materialer Information Ydre forhold Forudgående aktiviteter Aktivitet Efterfølgende aktiviteter Plads Mandskab Materiel Logistik i udførelsen af byggeri Vejledning støttet byggeri August 2003 Side i 1.

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7 Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 09 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 24. september 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

BRABRAND BOLIGFORENING ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober 2003

BRABRAND BOLIGFORENING ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober 2003 BRABRAND BOLIGFORENING ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober 2003 1 2 Forord 1. Resume og konklusioner 5 Afsnit A - Byggesagen 2. Signalement af byggesagen

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør:

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Arbejdssted: Proceslogbog Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Underentreprenører: Navn Fag Opstart dato Afslut dato Bemanding Sjakkets opgave: Sjakkets sammensætning: Navn

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 03 Sag: Dato: 26. maj 2014 Ombygning af varmeanlæg Deltagere: Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede A

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere