Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik"

Transkript

1 Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli

2 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for forsøget 8 5 Logistikindikatorer 9 6 Interviews 13 Bilag 1: TrimByg skemaer Bilag 2: Afprøvningsbeskrivelse Forord Erhvervs- og Boligstyrelsen har i de sidste par år samarbejdet med en række bygherrer og virksomheder om at afprøve Nye Samarbejdsformer. Det har været Styrelsens ønske, at en række ideer fra byggeriets virksomheder og fra udlandet blev gennemprøvet i konkrete byggerier. På den måde opnås en række erfaringer, der gennem formidling til sektoren kan være med til at fremme byggeriets udvikling. Nærværende projektrapport omhandler byggesagen Skovgården i Ringsted og rapporterer brug af et logistikværktøj i forbindelse med trimmet udførelse. Forsøgsbyggeriet er tilknyttet Erhvervs- og Boligstyrelsens netværk Bygherrer skaber værdier. 1 Forsøgsbyggeriet er særligt aktuelt på baggrund af de krav der stilles til almene bygherrer om fremsendelse af en logistikplan ifm. skema B godkendelse oh den efterfølgende opfølgning. Projektrapporten vil blive lagt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). Rapporten indeholder en række synspunkter og betragtninger. Hvor ikke andet anføres, er disse et udtryk for alle parters opfattelser. Projektrapporten er udarbejdet af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult i samarbejde med byggesagens parter. 1 Netværket er omtalt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside 2

3 1. Indledning Skovgården i Ringsted er det sidste i rækken af 8 forsøgsbyggerier i PPU 2 konsortiet under udviklingsprojektet PPB (Proces og Produkt Udvikling i Byggeriet). Formålet med dette forsøgsbyggeri er at afprøve procedure omkring logistik og måling af logistik. For entreprenøren MT Højgaard indebærer forsøgsbyggeriet en videreudvikling af konceptet TrimByg. Grundlaget for TrimByg er beskrevet i konsortiets PPU-håndbog 3,. Siden udgivelsen af PPU-håndbogen har MT Højgaard videreudviklet logistikværktøjet, og det er dette værktøj som er anvendt på forsøgsbyggeriet Skovgården. TrimByg skemaer hængt op på byggepladsskuret 2 PPU konsortiet består af følgende: MT Højgaard a/s, Arkitema (Arkitektgruppen i Aarhus) og Rambøll 3 PPU Håndbog. 3 fase modellen. Juni

4 2. Konklusioner Trimmet udførelse ( benævnt TrimByg hos MTH ) indebærer anvendelse af en række særlige processer og værktøjer. Disse er under stadig udvikling og der er brug for afprøvninger af anvendte og nye former. Den beskrevne afprøvning af et radardiagram ( eller edderkoppespind ) kan i nogle sammenhænge være et relevant supplement til de ugentlige registreringer af logistikindikatorerne. Radardiagrammet er egnet til at give overblik over mange data, som kan vurderes i samme skala. Radardiagrammet kan her give et mere nuanceret billede af en byggesags udvikling end de ugentlig optegnede TrimByg skemaer ( også kaldet harlekin skemaer ). Radardiagrammet kan endvidere være et værktøj for ledelsen til overvågning af udviklingen i en byggesag og ved sammenligning mellem byggesager altså en peformance-benchmarking. 3. Byggesagen. Signalement af byggesagen Betegnelse/adresse Skovgården, Ringsted Art og omfang 64 almene boliger og fælleshus Bygherre Ringsted Boligselskab ved/dab Entrepriseform Totalentreprise ved MT Højgaard a/s Udbudsform Forsøgsbyggeri. Fagentreprenører er udvalgt som de samme i tidligere PPU projekter. Projekterende Arkitema, Rambøll Bygherrerådgiver Paludan & Ramsager Udførende 4 fagentreprenører Tømrer, MT Højgaard a/s Tømrerafdelingen VVS, Ernst Nielsen & Co A/S Økonomi, totalentreprisekontrakt Kr excl. moms. Tid Der er planlagt aflevering medio juli Bygherrens og rådgivernes rolle Workshop, orientering/undervisning vedrørende trimmet udførelse Styring af logistik på byggepladsen Bygherren og rådgiverne har ikke været med til at initiere anvendelse af trimmet byggeri eller i øvrigt forholdt sig hertil. Der er i marts 2003 afholdt en ½ dags kick off workshop med deltagelse af alle fagentreprenører og rådgivere ledet af Sven Bertelsen. MTH s procesleder styrer logistik i samarbejde med formændene. 4 Der anføres alene tømrer og VVS, som er medtaget i undersøgelsen 4

5 Logistik styres i henhold til den overordnede detailtidsplan, som er i MTH s system Planlog. Da der er gode pladsforhold og relativt få større leverancer, er der ikke behov for udarbejdelse af uge-leveranceplaner. Det er formændene, som afkalder materialer i henhold til de aftaler, som konduktørerne har indgået med leverandører/grossister. Konduktøren sørger for aftaler med leverandører/grossister. Ved start på byggeriet er ordrer lagt ud, og formanden har fuld indsigt heri og kontakter leverandører for afkald. Tids/arbejdsplaner Kontrakttidsplanen er grundlaget for Overordnet detailtidsplan (indeholder hovedtidsplan og procesplan), herfra udskrives: 5 ugers detailtidsplan (anvendes på byggemøder) 2 ugers tidsplan (anvendes på formandsmøder) Den overordnede detailtidsplan er i udkast udarbejdet af projektlederen, idet der først er udarbejdet en aktivitetsliste, som fagentreprenørerne har påsat varigheder. Der har herefter været holdt en række planlægningsmøder med de ledende fagentreprenører, hvor tidsplanen er gjort færdig i samarbejde. Tidsplanen er herefter overgået til proceslederen. Ud fra den overordnede detailtidsplan udarbejdes leveranceplaner. Organisationen hos totalentreprenøren, projekt- og proceslederens placering og funktion Projektlederen varetager relationer til bygherren og rådgiver (månedlige bygherremøder) og han deltager i de ugentlige byggemøder. Projektlederen har ansvar for byggesagens økonomi og for tilbagemelding til firmaet (MTH). Proceslederen og entrepriselederen er samme person, og er totalentreprenørens repræsentant dagligt på pladsen. Proceslederen står for anvendelse af trim byg værktøjerne. Der er også en byggeleder assistent, som varetager arbejdsmiljø og byggepladsforhold, samt holder styr på ekstrakrav omkring vejrlig, byggepladsforhold, mv. Procesleder kan træffe aftaler om planlægningen direkte med formænd (uden om konduktør), dog ikke om økonomi. Konduktører og formænd Konduktør er på byggepladsen mindst en gang ugentligt ifm. byggemøder. For tømrerentreprisen var konduktør i den travle periode dagligt på byggepladsen.. Formændene kan træffe aftaler indbyrdes, dog ikke om økonomi. Formænd deltager ikke i byggemøder, kun hvis 5

6 konduktør får forfald. Brug af indikatorer Der anvendes logistikindikatorer, som vist i afsnit 5. Indikatorerne udfyldes på de ugentlige formandsmøder ved markering som grøn, gul eller rød. Eksempel på udfyldte TrimByg skemaer er vedlagt som bilag 1. Fællesfaciliteter på byggepladsen Der er for alle fag fællesmandskabsfaciliteter. Byggepladskontoret anvendes også som mødelokale for formænd/konduktør/svende. Hver fagentreprenør har egen materialecontainer og affaldscontainer. Organisationen i udførelsesfasen er vist her under. Der er af fagentreprenører primært markeret tømrer og VVS. Der er i alt ca. 12 fagentreprenører. Projektleder, MTH (Niels B Andersen) Bygherren, DAB Procesleder, MTH (Martin Bo Nielsen) Bygherrerådgiver Ark.firma Paludan og Ramsager Entreprise/byggeleder MTH (Jacob Dalsgard) Rådgiverne, Arkitektema og Rambøll Tømrer, MTH konduktør (Frank Rønn) VVS, Enco konduktør (Freddy Koch) Anlægs arbejder Murer EL Formand (John Emde) Formand (Chris Hald) Svende Svende Funktioner 6

7 I arbejdsgruppen for trimmet udførelse under Byggeriets Evaluerings Center anvendes de funktionsbetegnelser, som er vist i skemaet i venstre kolonne og de aktuelle funktioner i byggesagen Skovgården (jf. organisationsdiagrammet herover) er markerede og kommenterede i højre kolonne. Betegnelser iht. arbejdsgruppe for trimmet udførelse (BEC) Skovgården Projektleder Byggeleder Entrepriseleder Procesleder Konduktører Sjakbajs Svende Den person, der overordnet har det forretningsmæssige ansvar for projektets gennemførelse. Ansvaret kan dels være i relation til bygherren (hos rådgiveren eller hos en totalentreprenør) dels være i relation til eget firma (ved hovedentreprise) Den person, der i det daglige sikrer byggeriets gennemførelse og som koordinerer entrepriseadministration, fagtilsyn mv. Hos entreprenører ofte projektlederen, der evt assisteres af en eller flere entrepriseledere Leder hos en hoved- eller totalentreprenør, der styrer og koordinerer entrepriseforholdet til en eller flere fagentreprenører. Kendes næsten ikke hos rådgivere En ny rolle i den trimmede byggeproces. Den person, der koordinerer en effektiv udførelse af arbejdet for hele byggesagen på tværs af faggrænser. Kommer næsten altid fra det firma, der stiller den kontraktuelle byggeledelse Den funktionær hos fagentreprenøren, der har det daglige, administrative ansvar for fagentreprisens gennemførelse, herunder sikring af mandskab og materiel, indkøb af materialer mv. Benævnes ofte formand vest for Storebælt samt hos de store entreprenører inden for beton og tømrerarbejde Den timelønnede medarbejder, der holder akkorden på sjakkets vegne. Benævnes ofte formand i hovedstadsområdet, og af og til akkordholder vest for Storebælt. Kaldes desuden ofte overmontør inden for installationsfagene. Er der kun én svend på byggepladsen fra det pågældende fag, optræder han normalt som sjakbajs i relation til arbejdsplanlægningen (ugeplanen). De timelønnede medarbejdere, der indgår i sjakket. Den samme person Overmontør (VVS) er funktionær (som konduktørniveau). 7

8 4. Grundlag for forsøget og evalueringen Der er af konsortiet udarbejdet en Afprøvningsbeskrivelse af den 6. juli Evaluators (forsøgsmonitors) opgave er her beskrevet således: Byggeledelse fremsender løbende udskrifter fra logistikanvendelse til forsøgsmonitoren: Unitsskemaer, leveranceplaner, tidsplaner mm. Forsøgsmonitoren aflægger byggepladsen besøg hver 2 mdr, ialt 4 besøg i perioden. For at kunne vurdere logistikforløbet på forskellige sager er det nødvendigt at anvende ensartede målepunkter. Disse målepunkter er udvalgt Byggeledelsen udlevere spørgeskemaer som belyser målepunkterne til fagentreprenørene. Dette sker ved afslutningen af de enkelte forløb, se under Analyse. Svarene fra denne undersøgelse overdrages til forsøgsmonotoren. Evaluator har deltaget i kick off workshoppen deltaget i formands og byggemøder modtaget udfyldte grøn-gul-skemaer modtaget kopi af byggemødereferater modtaget kopi af sikkerhedsmødereferater og udfyldt skema Mønsterarbejdspklads fået kopi af tidsplaner 8

9 5. Logistikindikatorer Det centrale logistik værktøj, som nærmere skal gennemgås her, er brug af logistikindikatorer. TrimByg skemaer De indikatorer, som er anvendt på byggepladsen ved de ugentlige arbejdsplanlægningsmøder er vist i skemaet herunder med angivelse af indhold og vurderingsskala: Indikator Indhold Vurdering PPU Ydre forhold Rettidig information Foregående aktiviteter Bemanding Hvor mange af de planlagte aktiviteter blev rent faktisk udført på det planlagte tidspunkt. Uforudsete hændelser så arbejdet må stoppes eller planlægges anderledes Manglende projekt eller projektfejl eller manglende opfølgning så arbejdet må stoppes eller planlægges anderledes Er de forudgående arbejder afsluttede og i orden eller er der forhindringer forbundet med foregående arbejde, så opstarten skal udsættes Afvigelse mellem planlagt og aktuel bemanding, Afvigelse kan skyldes sygdom, fridage, ekstraarbejde o. lign. > 95 % = grøn % = gul < 65 % = rød 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød 0 gange = grøn 1 gang = gul >2 gange = rød 0 % = grøn 0-20 % = gul > 20 % = rød Materiel Materiel i orden og klar til tiden 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød Materialer Materialer i orden og leveret til tiden, er materialer uden skader og leveret til tiden Byggeplads Samarbejde om byggepladsforhold rod på byggepladsen Generel vurdering af mønsterarbejdspladsvurderingen 0 mangler i lev./skader = grøn 1-2 mangler = gul > 2 mangler = rød Godt = grøn Middel = gul Dårlig = rød Registreringsskemaerne udfyldes af formændene ved markering for hver af grøn, gul eller rød. Det sker på mandagsmøderne og der foregår en livlig kommunikation mellem formændene om ugens hændelser. Vurderingerne overfører proceslederen il Trim Byg skemaer, se bilag 1. 9

10 Disse logistikindikatorer markeres således for hver fag ugentligt, og de viser udviklingen over tiden. Radardiagrammet ( edderkoppespind ) Vurderingerne af logistikindikatorerne kan også vises i et radardiagram, jf. Afprøvningsbeskrivelsen: Logistik-indikatorer Proces-Planlagt-Udført 10 Arbejdsrytme Byggeplads 5 Samarbejde 0 Arbejdsmiljø Materialer Materiel Mandskab Dette kan bla. gøres på følgende måde: a) Optegning pr. fag (eller flere fag) for en specifik uge b) Optegning pr. fag for hele byggeprocessen (eller et tidsmæssigt forløb) c) Optegning for hele byggesagen for alle fag Ad a) Optegning pr. fag for en specifik uge For at anvende en score som tal er der i diagrammet herunder anvendt: - grøn = 10 - gul = 5 - rød = 0 Diagrammet viser en tilfældig uge (uge 9/2003) for tømrer og VVS 10

11 Logistikindikatorer uge 9 Proces-planlagt-Udført 10 Tømrer VVS Byggeplads 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Denne anvendelse af radarskemaet skønnes ikke at give bedre information eller overblik i forhold til TrimByg skemaet. Ad b) Optegning pr. fag for hele byggeprocessen For at få et vurdering af et fag for alle indikatorerne for et tidsmæssigt forløb (og til sidst hele udførelsesperioden) kan de ugentlige vurderinger omsættes til 10 skalaen, f.eks. ud fra følgende: 10 gives for ingen uger i rødt 9 gives for under 10% af ugerne i rødt 8 gives for % af ugerne i rødt og maksimalt 50 % af ugerne i gult 7 gives for % af ugerne i rødt 6 gives for % af ugerne i rødt 5 gives for % af ugerne i rødt 4 gives for % af ugerne i rødt 3 gives for % af ugerne i rødt 2 gives for % af ugerne i rødt 1 gives for % af ugerne i rødt 0 gives for over 90 % af ugerne i rødt For ugerne 46 til 19 incl. giver dette følgende billede for tømrer og VVS: 11

12 Logistikindikatorer uge Proces-planlagt-Udført 10 Tømrer VVS Byggeplads 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Der er alene medtaget uger, hvor der er afleveret skema. Man kunne overveje at medtage markeringen Ikke afleveret skema i uger hvor fagentreprenøren er på pladsen som indikator. Man bør ved tolkningen have i erindring, at det ikke er alle indikatorer, som den enkelte fagentreprenør er herre over. Uanset dette må det konstateres, at tømrerentreprisen ser ud til at køre mere glat end VVS entreprisen i den angivne periode. Det skal bemærkes, at der er tale om VVS erens egen vurdering. I MTH foretages en efter behov i enkelte byggesager en vurdering af de anførte indikatorer ved et spørgeskema kombineret med interviews. På denne måde fås et mere nuanceret billede af byggesagens forløb og årsager til evt. problemer. Man kunne tænke sig at optegning af radardiagrammet på grundlag af de ugentlige markeringer ( som vist i diagrammet ovenfor ) kunne være med i beslutningsgrundlaget for, om man skal anvende de større ressourcer til den anførte spørgeskema/interview-undersøgelse. Ad c) Optegning for hele byggesagen for alle fag Denne illustrationsmåde kan være relevant ved sammenligning af flere byggesager. Ved anvendelsen som sammenligning bør byggesagerne være rimeligt sammenlignelige og forskelle som årsag til afvigelser bør noteres i forbindelse med anvendelsen. Hvis de oven for angivne uger fra 46 til 19 forudsættes at være hele byggesagen kunne Skovgården med den anførte skala fra 0 til 10 vises som diagrammet herunder. 12

13 Resultater- TrimByg Skovgården Byggeplads Proces-planlagt-Udført 10 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Denne måde at illustrere en byggesag på, kan ikke bruges til styring af afvigelser/problemer under byggesagens forløb, men kan anvendes af ledelsen ved en overordnet vurdering af byggesagens forløb, evt. i forhold til andre sammenlignelige byggesager. 6. Interviews Der er gennemført interviews af: - Projektleder - Entreprise- og procesleder - Formand, tømrer - Formand (overmontør) VVS - Konduktør tømrer - Konduktør VVS De er endvidere den 25. juni 2003 afholdt en rundbordssamtale med samme personkreds, bortset fra konduktør, VVS samt proceskonsulent Kristine Ann Barnes fra MTH. 13

14 Part Spørgsmål Svar Totalentreprenør, projektleder, entreprise og procesleder Fagentreprenør konduktør for: - tømrer - VVS Påvirker planlagt brug af trimmet udførelse tilbudsgivningen og i bekræftende hvorledes Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Hvilke udfordringer/vanskeligheder er der ved proceslederfunktionen Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængsskab Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Påvirker planlagt brug af trimmet udførelse tilbudsgivningen og i bekræftende hvorledes Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Hvorledes fungerer samarbejdet med procesleder/formand Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Nej, (ikke endnu). Mulighederne ligger ved faste samarbejder med åbne regnskaber, hvor man kender hinanden og processerne. Det er vigtigt, at TrimByg implementeres i tilbudsfasen. De daglige problemer tackles hurtigt og i et godt samarbejdsklima. Formændenes indbyrdes aftaler sikrer høj grad af opfyldelse/opfølgning Man skal være opmærksom på, hvad man kan aftale med formændene og hvad der skal tages op med konduktører. Ja, udfyldelse og aflevering af skemaet på formandsmøderne sikrer, at alle forhold, som nogen har noget på, kommer frem til diskussion. Udfyldelsen har en positiv effekt, fordi der sikres åbenhed og diskussion om problemer, når de opstår. Ophængningen har kun effekt, hvis man er i vedvarende rød. Gennem samarbejdet med og mellem formændene VVS: Tilbud beregnes af kalkulationsafdelingen. Mester checker og giver tillæg/fradrag bla. for kendte samarbejdsparter. VVS: Det er bedst, når formændene indbyrdes selv koordinerer udførelsen Tø: Formændene tager hinanden i ed. VVS: Der er et godt samarbejdsklima. Tø: Byggeleder opfattes som en støtte, og ikke kontrollant. VVS: Ja. HE/TE bør også være med på skemaerne. 14

15 Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængskab VVS: følger kun op ved rødt. Skemaerne ses ugentligt. Fagentreprenør formænd for: - tømrer - VVS Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Hvorledes fungerer samarbejdet med procesleder/konduktør Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Tø: konflikter tages i opløbet, svendene snakker bedre sammen Tø: Trimmet udførelse anvendes efterhånden på alle sager. På denne byggeplads er samarbejdet godt. VVS: på denne byggeplads er det godt. På en tidligere byggesag i Frederikssund med trim byg var det generelt meget dårligt. Fagentreprenørerne hyttede deres eget skin. På denne byggesag (Skovgården) hjælper man hinanden. Her er VVS, el og tømrer gengangere fra Fr.sund sagen og det er meget godt. Faste samarbejder er det bedste. Tø: Godt at snakke sammen VVS: møderne er meget gode, god koordinering Tø: ved ikke rigtigt synes det ikke VVS: brug af indikatorer på formandsmøderne er tidsspilde Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængskab Tø: ingen af folkene ser på skemaerne VVS: skemaerne bruges ikke. Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Økonomien Tø: formandsmøderne er gode VVS: ved formandsmøderne MTH: Byggesagen er budgetteret med et DB på 6 %, men det bliver mindre, dog ikke negativt. Tø: det går som normalt, ingen særlig effekt af samarbejdsformen VVS: der er god økonomi for folkene i denne sag. Der er færre spild/ventetimer. Akkorder går godt. 15

16 TrimByg skemaer Bilag 1 16

17 17

18 18

19 19

20 Bilag 2 AFPRØVNINGSBESKRIVELSE for Forsøgsbyggeri Skovgården, Ringsted Indholdsfortegnelse: Udgangspunkt - Generelt 2 - PPU-håndbog 2 - Opgavebeskrivelse 2 Analysmetode/Værktøj 3 Analyse - indvendig og udvendig aptering 4 Afrapportering 4 20

21 Udgangspunkt Generelt: Skovgården i Ringsted er det sidste i rækken af 8 forsøgsbyggerier under udviklingsprojektet PPU- Proces og Produkt Udvikling. I dette forsøgsbyggeri skal der afprøves procedure omkring logistik og måling af logistik. Denne afprøvning følges og rapporteres af forsøgsmonitoren Mogens Høgssted. Omfang af afprøvning og rapportering fremgår af denne afprøvningsbeskrivelse. PPU-håndbog: I PPU-håndbogen er beskrevet anvendelsen af logistikværktøjet. Siden udgivelsen af PPU-hånbogen har MT Højgaard videreudviklet logistikværktøjet, hvorfor det er dette værktøj som skal anvendes på forsøgsbyggeriet Skovgården. Edb-baseret logistikprogram skal anvendes og afprøves, således at eventuelle fejl afdækkes og rettes. Udvalgte UE-ere instrueres i anvendelse af programmet. Opgavbeskrivelse Byggeledelse fremsender løbende udskrifter fra logistikanvendelse til forsøgsmonitoren: Unitsskemaer, leveranceplaner, tidsplaner mm. Forsøgsmonitoren aflægger byggepladsen besøg hver 2 mdr, ialt 4 besøg i perioden. For at kunne vurdere logistikforløbet på forskellige sager er det nødvendigt at anvende ensartede målepunkter. Disse målepunkter er udvalgt Byggeledelsen udlevere spørgeskemaer som belyser målepunkterne til fagentreprenørene. Dette sker ved afslutningen af de enkelte forløb, se under Analyse. Svarene fra denne undersøgelse overdrages til forsøgsmonotoren. Analysemetode/Værktøj I forsøget anvendes målepunkter, som fremgår af figuren nedenfor : 21

22 Logistik-indikatorer Proces-Planlagt-Udført 10 Arbejdsrytme Byggeplads 5 Samarbejde 0 Arbejdsmiljø Materialer Mandskab Materiel På baggrund af spørgeundersøgelsen udarbejder forsøgsmonitoren ovenstående diagram. Analyse Blandt de mange fagentreprenører er udvalgt at følge : Tømrer-entreprisen og VVS-entreprisen i 2 forskellige forløb: Udvendige arbejder og indvendige arbejder. Indholdet i hver entreprise kan beskrives således: Tømrer-entreprisen: Tid (uge) Udvendig aptering: Tagkonstruktioner, lev. og mont. af tagkassetter Levering og isætning af vinduer Indvendig aptering: Gipsvægge Gulve - - VVS-entreprisen: Tid (uge) Udvendig aptering: Blikarbejder, tagrender, nedløb mm Taghætter - - Indvendig aptering: Lev. og mont. af instal. til skakte v. badekabiner Levering og montering af radiatorer

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber

Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Udkast 23.08.04 Projektrapport Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber 1 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé og konklusioner 2 Byggesagerne og parterne

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Management Summary Formål Formålet med projektet har

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Projekt Nye samarbejdsformer

Projekt Nye samarbejdsformer Projekt Nye samarbejdsformer Arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering December 2000 INFORMATION 1 Nye samarbejdsformer - udformning af samarbejdsaftaler ved partnering I april 1998

Læs mere