Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik"

Transkript

1 Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli

2 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for forsøget 8 5 Logistikindikatorer 9 6 Interviews 13 Bilag 1: TrimByg skemaer Bilag 2: Afprøvningsbeskrivelse Forord Erhvervs- og Boligstyrelsen har i de sidste par år samarbejdet med en række bygherrer og virksomheder om at afprøve Nye Samarbejdsformer. Det har været Styrelsens ønske, at en række ideer fra byggeriets virksomheder og fra udlandet blev gennemprøvet i konkrete byggerier. På den måde opnås en række erfaringer, der gennem formidling til sektoren kan være med til at fremme byggeriets udvikling. Nærværende projektrapport omhandler byggesagen Skovgården i Ringsted og rapporterer brug af et logistikværktøj i forbindelse med trimmet udførelse. Forsøgsbyggeriet er tilknyttet Erhvervs- og Boligstyrelsens netværk Bygherrer skaber værdier. 1 Forsøgsbyggeriet er særligt aktuelt på baggrund af de krav der stilles til almene bygherrer om fremsendelse af en logistikplan ifm. skema B godkendelse oh den efterfølgende opfølgning. Projektrapporten vil blive lagt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). Rapporten indeholder en række synspunkter og betragtninger. Hvor ikke andet anføres, er disse et udtryk for alle parters opfattelser. Projektrapporten er udarbejdet af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult i samarbejde med byggesagens parter. 1 Netværket er omtalt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside 2

3 1. Indledning Skovgården i Ringsted er det sidste i rækken af 8 forsøgsbyggerier i PPU 2 konsortiet under udviklingsprojektet PPB (Proces og Produkt Udvikling i Byggeriet). Formålet med dette forsøgsbyggeri er at afprøve procedure omkring logistik og måling af logistik. For entreprenøren MT Højgaard indebærer forsøgsbyggeriet en videreudvikling af konceptet TrimByg. Grundlaget for TrimByg er beskrevet i konsortiets PPU-håndbog 3,. Siden udgivelsen af PPU-håndbogen har MT Højgaard videreudviklet logistikværktøjet, og det er dette værktøj som er anvendt på forsøgsbyggeriet Skovgården. TrimByg skemaer hængt op på byggepladsskuret 2 PPU konsortiet består af følgende: MT Højgaard a/s, Arkitema (Arkitektgruppen i Aarhus) og Rambøll 3 PPU Håndbog. 3 fase modellen. Juni

4 2. Konklusioner Trimmet udførelse ( benævnt TrimByg hos MTH ) indebærer anvendelse af en række særlige processer og værktøjer. Disse er under stadig udvikling og der er brug for afprøvninger af anvendte og nye former. Den beskrevne afprøvning af et radardiagram ( eller edderkoppespind ) kan i nogle sammenhænge være et relevant supplement til de ugentlige registreringer af logistikindikatorerne. Radardiagrammet er egnet til at give overblik over mange data, som kan vurderes i samme skala. Radardiagrammet kan her give et mere nuanceret billede af en byggesags udvikling end de ugentlig optegnede TrimByg skemaer ( også kaldet harlekin skemaer ). Radardiagrammet kan endvidere være et værktøj for ledelsen til overvågning af udviklingen i en byggesag og ved sammenligning mellem byggesager altså en peformance-benchmarking. 3. Byggesagen. Signalement af byggesagen Betegnelse/adresse Skovgården, Ringsted Art og omfang 64 almene boliger og fælleshus Bygherre Ringsted Boligselskab ved/dab Entrepriseform Totalentreprise ved MT Højgaard a/s Udbudsform Forsøgsbyggeri. Fagentreprenører er udvalgt som de samme i tidligere PPU projekter. Projekterende Arkitema, Rambøll Bygherrerådgiver Paludan & Ramsager Udførende 4 fagentreprenører Tømrer, MT Højgaard a/s Tømrerafdelingen VVS, Ernst Nielsen & Co A/S Økonomi, totalentreprisekontrakt Kr excl. moms. Tid Der er planlagt aflevering medio juli Bygherrens og rådgivernes rolle Workshop, orientering/undervisning vedrørende trimmet udførelse Styring af logistik på byggepladsen Bygherren og rådgiverne har ikke været med til at initiere anvendelse af trimmet byggeri eller i øvrigt forholdt sig hertil. Der er i marts 2003 afholdt en ½ dags kick off workshop med deltagelse af alle fagentreprenører og rådgivere ledet af Sven Bertelsen. MTH s procesleder styrer logistik i samarbejde med formændene. 4 Der anføres alene tømrer og VVS, som er medtaget i undersøgelsen 4

5 Logistik styres i henhold til den overordnede detailtidsplan, som er i MTH s system Planlog. Da der er gode pladsforhold og relativt få større leverancer, er der ikke behov for udarbejdelse af uge-leveranceplaner. Det er formændene, som afkalder materialer i henhold til de aftaler, som konduktørerne har indgået med leverandører/grossister. Konduktøren sørger for aftaler med leverandører/grossister. Ved start på byggeriet er ordrer lagt ud, og formanden har fuld indsigt heri og kontakter leverandører for afkald. Tids/arbejdsplaner Kontrakttidsplanen er grundlaget for Overordnet detailtidsplan (indeholder hovedtidsplan og procesplan), herfra udskrives: 5 ugers detailtidsplan (anvendes på byggemøder) 2 ugers tidsplan (anvendes på formandsmøder) Den overordnede detailtidsplan er i udkast udarbejdet af projektlederen, idet der først er udarbejdet en aktivitetsliste, som fagentreprenørerne har påsat varigheder. Der har herefter været holdt en række planlægningsmøder med de ledende fagentreprenører, hvor tidsplanen er gjort færdig i samarbejde. Tidsplanen er herefter overgået til proceslederen. Ud fra den overordnede detailtidsplan udarbejdes leveranceplaner. Organisationen hos totalentreprenøren, projekt- og proceslederens placering og funktion Projektlederen varetager relationer til bygherren og rådgiver (månedlige bygherremøder) og han deltager i de ugentlige byggemøder. Projektlederen har ansvar for byggesagens økonomi og for tilbagemelding til firmaet (MTH). Proceslederen og entrepriselederen er samme person, og er totalentreprenørens repræsentant dagligt på pladsen. Proceslederen står for anvendelse af trim byg værktøjerne. Der er også en byggeleder assistent, som varetager arbejdsmiljø og byggepladsforhold, samt holder styr på ekstrakrav omkring vejrlig, byggepladsforhold, mv. Procesleder kan træffe aftaler om planlægningen direkte med formænd (uden om konduktør), dog ikke om økonomi. Konduktører og formænd Konduktør er på byggepladsen mindst en gang ugentligt ifm. byggemøder. For tømrerentreprisen var konduktør i den travle periode dagligt på byggepladsen.. Formændene kan træffe aftaler indbyrdes, dog ikke om økonomi. Formænd deltager ikke i byggemøder, kun hvis 5

6 konduktør får forfald. Brug af indikatorer Der anvendes logistikindikatorer, som vist i afsnit 5. Indikatorerne udfyldes på de ugentlige formandsmøder ved markering som grøn, gul eller rød. Eksempel på udfyldte TrimByg skemaer er vedlagt som bilag 1. Fællesfaciliteter på byggepladsen Der er for alle fag fællesmandskabsfaciliteter. Byggepladskontoret anvendes også som mødelokale for formænd/konduktør/svende. Hver fagentreprenør har egen materialecontainer og affaldscontainer. Organisationen i udførelsesfasen er vist her under. Der er af fagentreprenører primært markeret tømrer og VVS. Der er i alt ca. 12 fagentreprenører. Projektleder, MTH (Niels B Andersen) Bygherren, DAB Procesleder, MTH (Martin Bo Nielsen) Bygherrerådgiver Ark.firma Paludan og Ramsager Entreprise/byggeleder MTH (Jacob Dalsgard) Rådgiverne, Arkitektema og Rambøll Tømrer, MTH konduktør (Frank Rønn) VVS, Enco konduktør (Freddy Koch) Anlægs arbejder Murer EL Formand (John Emde) Formand (Chris Hald) Svende Svende Funktioner 6

7 I arbejdsgruppen for trimmet udførelse under Byggeriets Evaluerings Center anvendes de funktionsbetegnelser, som er vist i skemaet i venstre kolonne og de aktuelle funktioner i byggesagen Skovgården (jf. organisationsdiagrammet herover) er markerede og kommenterede i højre kolonne. Betegnelser iht. arbejdsgruppe for trimmet udførelse (BEC) Skovgården Projektleder Byggeleder Entrepriseleder Procesleder Konduktører Sjakbajs Svende Den person, der overordnet har det forretningsmæssige ansvar for projektets gennemførelse. Ansvaret kan dels være i relation til bygherren (hos rådgiveren eller hos en totalentreprenør) dels være i relation til eget firma (ved hovedentreprise) Den person, der i det daglige sikrer byggeriets gennemførelse og som koordinerer entrepriseadministration, fagtilsyn mv. Hos entreprenører ofte projektlederen, der evt assisteres af en eller flere entrepriseledere Leder hos en hoved- eller totalentreprenør, der styrer og koordinerer entrepriseforholdet til en eller flere fagentreprenører. Kendes næsten ikke hos rådgivere En ny rolle i den trimmede byggeproces. Den person, der koordinerer en effektiv udførelse af arbejdet for hele byggesagen på tværs af faggrænser. Kommer næsten altid fra det firma, der stiller den kontraktuelle byggeledelse Den funktionær hos fagentreprenøren, der har det daglige, administrative ansvar for fagentreprisens gennemførelse, herunder sikring af mandskab og materiel, indkøb af materialer mv. Benævnes ofte formand vest for Storebælt samt hos de store entreprenører inden for beton og tømrerarbejde Den timelønnede medarbejder, der holder akkorden på sjakkets vegne. Benævnes ofte formand i hovedstadsområdet, og af og til akkordholder vest for Storebælt. Kaldes desuden ofte overmontør inden for installationsfagene. Er der kun én svend på byggepladsen fra det pågældende fag, optræder han normalt som sjakbajs i relation til arbejdsplanlægningen (ugeplanen). De timelønnede medarbejdere, der indgår i sjakket. Den samme person Overmontør (VVS) er funktionær (som konduktørniveau). 7

8 4. Grundlag for forsøget og evalueringen Der er af konsortiet udarbejdet en Afprøvningsbeskrivelse af den 6. juli Evaluators (forsøgsmonitors) opgave er her beskrevet således: Byggeledelse fremsender løbende udskrifter fra logistikanvendelse til forsøgsmonitoren: Unitsskemaer, leveranceplaner, tidsplaner mm. Forsøgsmonitoren aflægger byggepladsen besøg hver 2 mdr, ialt 4 besøg i perioden. For at kunne vurdere logistikforløbet på forskellige sager er det nødvendigt at anvende ensartede målepunkter. Disse målepunkter er udvalgt Byggeledelsen udlevere spørgeskemaer som belyser målepunkterne til fagentreprenørene. Dette sker ved afslutningen af de enkelte forløb, se under Analyse. Svarene fra denne undersøgelse overdrages til forsøgsmonotoren. Evaluator har deltaget i kick off workshoppen deltaget i formands og byggemøder modtaget udfyldte grøn-gul-skemaer modtaget kopi af byggemødereferater modtaget kopi af sikkerhedsmødereferater og udfyldt skema Mønsterarbejdspklads fået kopi af tidsplaner 8

9 5. Logistikindikatorer Det centrale logistik værktøj, som nærmere skal gennemgås her, er brug af logistikindikatorer. TrimByg skemaer De indikatorer, som er anvendt på byggepladsen ved de ugentlige arbejdsplanlægningsmøder er vist i skemaet herunder med angivelse af indhold og vurderingsskala: Indikator Indhold Vurdering PPU Ydre forhold Rettidig information Foregående aktiviteter Bemanding Hvor mange af de planlagte aktiviteter blev rent faktisk udført på det planlagte tidspunkt. Uforudsete hændelser så arbejdet må stoppes eller planlægges anderledes Manglende projekt eller projektfejl eller manglende opfølgning så arbejdet må stoppes eller planlægges anderledes Er de forudgående arbejder afsluttede og i orden eller er der forhindringer forbundet med foregående arbejde, så opstarten skal udsættes Afvigelse mellem planlagt og aktuel bemanding, Afvigelse kan skyldes sygdom, fridage, ekstraarbejde o. lign. > 95 % = grøn % = gul < 65 % = rød 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød 0 gange = grøn 1 gang = gul >2 gange = rød 0 % = grøn 0-20 % = gul > 20 % = rød Materiel Materiel i orden og klar til tiden 0 stk. = grøn 1-2 stk. = gul >2 stk. = rød Materialer Materialer i orden og leveret til tiden, er materialer uden skader og leveret til tiden Byggeplads Samarbejde om byggepladsforhold rod på byggepladsen Generel vurdering af mønsterarbejdspladsvurderingen 0 mangler i lev./skader = grøn 1-2 mangler = gul > 2 mangler = rød Godt = grøn Middel = gul Dårlig = rød Registreringsskemaerne udfyldes af formændene ved markering for hver af grøn, gul eller rød. Det sker på mandagsmøderne og der foregår en livlig kommunikation mellem formændene om ugens hændelser. Vurderingerne overfører proceslederen il Trim Byg skemaer, se bilag 1. 9

10 Disse logistikindikatorer markeres således for hver fag ugentligt, og de viser udviklingen over tiden. Radardiagrammet ( edderkoppespind ) Vurderingerne af logistikindikatorerne kan også vises i et radardiagram, jf. Afprøvningsbeskrivelsen: Logistik-indikatorer Proces-Planlagt-Udført 10 Arbejdsrytme Byggeplads 5 Samarbejde 0 Arbejdsmiljø Materialer Materiel Mandskab Dette kan bla. gøres på følgende måde: a) Optegning pr. fag (eller flere fag) for en specifik uge b) Optegning pr. fag for hele byggeprocessen (eller et tidsmæssigt forløb) c) Optegning for hele byggesagen for alle fag Ad a) Optegning pr. fag for en specifik uge For at anvende en score som tal er der i diagrammet herunder anvendt: - grøn = 10 - gul = 5 - rød = 0 Diagrammet viser en tilfældig uge (uge 9/2003) for tømrer og VVS 10

11 Logistikindikatorer uge 9 Proces-planlagt-Udført 10 Tømrer VVS Byggeplads 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Denne anvendelse af radarskemaet skønnes ikke at give bedre information eller overblik i forhold til TrimByg skemaet. Ad b) Optegning pr. fag for hele byggeprocessen For at få et vurdering af et fag for alle indikatorerne for et tidsmæssigt forløb (og til sidst hele udførelsesperioden) kan de ugentlige vurderinger omsættes til 10 skalaen, f.eks. ud fra følgende: 10 gives for ingen uger i rødt 9 gives for under 10% af ugerne i rødt 8 gives for % af ugerne i rødt og maksimalt 50 % af ugerne i gult 7 gives for % af ugerne i rødt 6 gives for % af ugerne i rødt 5 gives for % af ugerne i rødt 4 gives for % af ugerne i rødt 3 gives for % af ugerne i rødt 2 gives for % af ugerne i rødt 1 gives for % af ugerne i rødt 0 gives for over 90 % af ugerne i rødt For ugerne 46 til 19 incl. giver dette følgende billede for tømrer og VVS: 11

12 Logistikindikatorer uge Proces-planlagt-Udført 10 Tømrer VVS Byggeplads 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Der er alene medtaget uger, hvor der er afleveret skema. Man kunne overveje at medtage markeringen Ikke afleveret skema i uger hvor fagentreprenøren er på pladsen som indikator. Man bør ved tolkningen have i erindring, at det ikke er alle indikatorer, som den enkelte fagentreprenør er herre over. Uanset dette må det konstateres, at tømrerentreprisen ser ud til at køre mere glat end VVS entreprisen i den angivne periode. Det skal bemærkes, at der er tale om VVS erens egen vurdering. I MTH foretages en efter behov i enkelte byggesager en vurdering af de anførte indikatorer ved et spørgeskema kombineret med interviews. På denne måde fås et mere nuanceret billede af byggesagens forløb og årsager til evt. problemer. Man kunne tænke sig at optegning af radardiagrammet på grundlag af de ugentlige markeringer ( som vist i diagrammet ovenfor ) kunne være med i beslutningsgrundlaget for, om man skal anvende de større ressourcer til den anførte spørgeskema/interview-undersøgelse. Ad c) Optegning for hele byggesagen for alle fag Denne illustrationsmåde kan være relevant ved sammenligning af flere byggesager. Ved anvendelsen som sammenligning bør byggesagerne være rimeligt sammenlignelige og forskelle som årsag til afvigelser bør noteres i forbindelse med anvendelsen. Hvis de oven for angivne uger fra 46 til 19 forudsættes at være hele byggesagen kunne Skovgården med den anførte skala fra 0 til 10 vises som diagrammet herunder. 12

13 Resultater- TrimByg Skovgården Byggeplads Proces-planlagt-Udført 10 5 Ydre forhold Materialer 0 Rettidig information Materiel Foregående aktiviteter Bemanding Denne måde at illustrere en byggesag på, kan ikke bruges til styring af afvigelser/problemer under byggesagens forløb, men kan anvendes af ledelsen ved en overordnet vurdering af byggesagens forløb, evt. i forhold til andre sammenlignelige byggesager. 6. Interviews Der er gennemført interviews af: - Projektleder - Entreprise- og procesleder - Formand, tømrer - Formand (overmontør) VVS - Konduktør tømrer - Konduktør VVS De er endvidere den 25. juni 2003 afholdt en rundbordssamtale med samme personkreds, bortset fra konduktør, VVS samt proceskonsulent Kristine Ann Barnes fra MTH. 13

14 Part Spørgsmål Svar Totalentreprenør, projektleder, entreprise og procesleder Fagentreprenør konduktør for: - tømrer - VVS Påvirker planlagt brug af trimmet udførelse tilbudsgivningen og i bekræftende hvorledes Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Hvilke udfordringer/vanskeligheder er der ved proceslederfunktionen Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængsskab Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Påvirker planlagt brug af trimmet udførelse tilbudsgivningen og i bekræftende hvorledes Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Hvorledes fungerer samarbejdet med procesleder/formand Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Nej, (ikke endnu). Mulighederne ligger ved faste samarbejder med åbne regnskaber, hvor man kender hinanden og processerne. Det er vigtigt, at TrimByg implementeres i tilbudsfasen. De daglige problemer tackles hurtigt og i et godt samarbejdsklima. Formændenes indbyrdes aftaler sikrer høj grad af opfyldelse/opfølgning Man skal være opmærksom på, hvad man kan aftale med formændene og hvad der skal tages op med konduktører. Ja, udfyldelse og aflevering af skemaet på formandsmøderne sikrer, at alle forhold, som nogen har noget på, kommer frem til diskussion. Udfyldelsen har en positiv effekt, fordi der sikres åbenhed og diskussion om problemer, når de opstår. Ophængningen har kun effekt, hvis man er i vedvarende rød. Gennem samarbejdet med og mellem formændene VVS: Tilbud beregnes af kalkulationsafdelingen. Mester checker og giver tillæg/fradrag bla. for kendte samarbejdsparter. VVS: Det er bedst, når formændene indbyrdes selv koordinerer udførelsen Tø: Formændene tager hinanden i ed. VVS: Der er et godt samarbejdsklima. Tø: Byggeleder opfattes som en støtte, og ikke kontrollant. VVS: Ja. HE/TE bør også være med på skemaerne. 14

15 Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængskab VVS: følger kun op ved rødt. Skemaerne ses ugentligt. Fagentreprenør formænd for: - tømrer - VVS Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Hvorledes fungerer samarbejdet med procesleder/konduktør Fordele ved møder med formænd (uden konduktører) og procesleder for ugeplanlægning (arbejdsplanlægningsmøder) Påvirker brug af indikatorer (herunder PPU) fremdriften og i bekræftende fald hvorledes Tø: konflikter tages i opløbet, svendene snakker bedre sammen Tø: Trimmet udførelse anvendes efterhånden på alle sager. På denne byggeplads er samarbejdet godt. VVS: på denne byggeplads er det godt. På en tidligere byggesag i Frederikssund med trim byg var det generelt meget dårligt. Fagentreprenørerne hyttede deres eget skin. På denne byggesag (Skovgården) hjælper man hinanden. Her er VVS, el og tømrer gengangere fra Fr.sund sagen og det er meget godt. Faste samarbejder er det bedste. Tø: Godt at snakke sammen VVS: møderne er meget gode, god koordinering Tø: ved ikke rigtigt synes det ikke VVS: brug af indikatorer på formandsmøderne er tidsspilde Effekter af at udfyldte skemaer (PPU, mv.) vises i udhængskab Tø: ingen af folkene ser på skemaerne VVS: skemaerne bruges ikke. Hvorledes medvirker trimmet udførelse til et bedre samarbejde Økonomien Tø: formandsmøderne er gode VVS: ved formandsmøderne MTH: Byggesagen er budgetteret med et DB på 6 %, men det bliver mindre, dog ikke negativt. Tø: det går som normalt, ingen særlig effekt af samarbejdsformen VVS: der er god økonomi for folkene i denne sag. Der er færre spild/ventetimer. Akkorder går godt. 15

16 TrimByg skemaer Bilag 1 16

17 17

18 18

19 19

20 Bilag 2 AFPRØVNINGSBESKRIVELSE for Forsøgsbyggeri Skovgården, Ringsted Indholdsfortegnelse: Udgangspunkt - Generelt 2 - PPU-håndbog 2 - Opgavebeskrivelse 2 Analysmetode/Værktøj 3 Analyse - indvendig og udvendig aptering 4 Afrapportering 4 20

21 Udgangspunkt Generelt: Skovgården i Ringsted er det sidste i rækken af 8 forsøgsbyggerier under udviklingsprojektet PPU- Proces og Produkt Udvikling. I dette forsøgsbyggeri skal der afprøves procedure omkring logistik og måling af logistik. Denne afprøvning følges og rapporteres af forsøgsmonitoren Mogens Høgssted. Omfang af afprøvning og rapportering fremgår af denne afprøvningsbeskrivelse. PPU-håndbog: I PPU-håndbogen er beskrevet anvendelsen af logistikværktøjet. Siden udgivelsen af PPU-hånbogen har MT Højgaard videreudviklet logistikværktøjet, hvorfor det er dette værktøj som skal anvendes på forsøgsbyggeriet Skovgården. Edb-baseret logistikprogram skal anvendes og afprøves, således at eventuelle fejl afdækkes og rettes. Udvalgte UE-ere instrueres i anvendelse af programmet. Opgavbeskrivelse Byggeledelse fremsender løbende udskrifter fra logistikanvendelse til forsøgsmonitoren: Unitsskemaer, leveranceplaner, tidsplaner mm. Forsøgsmonitoren aflægger byggepladsen besøg hver 2 mdr, ialt 4 besøg i perioden. For at kunne vurdere logistikforløbet på forskellige sager er det nødvendigt at anvende ensartede målepunkter. Disse målepunkter er udvalgt Byggeledelsen udlevere spørgeskemaer som belyser målepunkterne til fagentreprenørene. Dette sker ved afslutningen af de enkelte forløb, se under Analyse. Svarene fra denne undersøgelse overdrages til forsøgsmonotoren. Analysemetode/Værktøj I forsøget anvendes målepunkter, som fremgår af figuren nedenfor : 21

22 Logistik-indikatorer Proces-Planlagt-Udført 10 Arbejdsrytme Byggeplads 5 Samarbejde 0 Arbejdsmiljø Materialer Mandskab Materiel På baggrund af spørgeundersøgelsen udarbejder forsøgsmonitoren ovenstående diagram. Analyse Blandt de mange fagentreprenører er udvalgt at følge : Tømrer-entreprisen og VVS-entreprisen i 2 forskellige forløb: Udvendige arbejder og indvendige arbejder. Indholdet i hver entreprise kan beskrives således: Tømrer-entreprisen: Tid (uge) Udvendig aptering: Tagkonstruktioner, lev. og mont. af tagkassetter Levering og isætning af vinduer Indvendig aptering: Gipsvægge Gulve - - VVS-entreprisen: Tid (uge) Udvendig aptering: Blikarbejder, tagrender, nedløb mm Taghætter - - Indvendig aptering: Lev. og mont. af instal. til skakte v. badekabiner Levering og montering af radiatorer

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse.

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. BILAG E.9-2 Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. 11. august 2017 UP, THORY 1. Introduktion Dette notat beskriver hvordan performance test skal håndteres i forbindelse

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej

Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 04 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 11. juni 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Erik Jæger 24 år i byggebranchen - 18 år i MT Højgaard Direktør for Forretningsområde Renovering Bestyrelsesposter

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter

Logistik i udførelsen af. Aktivitet. Information. Materialer. Ydre forhold. Plads. Mandskab. Materiel. Efterfølgende aktiviteter Materialer Information Ydre forhold Forudgående aktiviteter Aktivitet Efterfølgende aktiviteter Plads Mandskab Materiel Logistik i udførelsen af byggeri Vejledning støttet byggeri August 2003 Side i 1.

Læs mere

- Musikkens Hus - MTH s anvendelse af Trimmet Byggeri

- Musikkens Hus - MTH s anvendelse af Trimmet Byggeri - Musikkens Hus - MTH s anvendelse af Trimmet Byggeri Onsdag den 20. juni 2012 1 mth.dk Dagsorden Fakta om MTH s entreprise på Musikkens Hus MTH s anvendelse af TrimByg på Musikkens Hus Organisering teamsamarbejde

Læs mere

Rødlundparken, Harlev

Rødlundparken, Harlev 10.09.2004 Rødlundparken, Harlev Rapport fra forsøgsbyggeri Vi skal ikke leve for os selv, men gøre det som gavner og styrker andre Ledetråd på projektet, valgt på første workshop 1 Indhold Forord 1 Resultater

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Bilag - Produktivitetsindikatorer. Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING

Bilag - Produktivitetsindikatorer. Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING Bilag - Produktivitetsindikatorer Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Byfornyelsesselskabet København s.m.b.a Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING Erfaringsopsamling fra værktøjsudvikling

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 01 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 30. april 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Dan Hjort, afd. bestyrelsen DH BKAA Niels

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Afbud: Kasper Kappel, TØ-entr. leder KK E. Kornerup Brian Thornfeldt, El-entr. leder BT Dana Electric John Hansen, MA-entr. leder JH Malerhuset

Afbud: Kasper Kappel, TØ-entr. leder KK E. Kornerup Brian Thornfeldt, El-entr. leder BT Dana Electric John Hansen, MA-entr. leder JH Malerhuset Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 11 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 22. oktober 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Deltagere: Henrik Strube (HS) AB Kastanien (AB) Peter Kubel (PK) PNP-Byg A/S (PNP) Hans Kristiansen (HAK) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Henrik Strube (HS) AB Kastanien (AB) Peter Kubel (PK) PNP-Byg A/S (PNP) Hans Kristiansen (HAK) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: Emne: Sted: 07.2674.02 - AB Kastanien Opstarts- og tidsplanmøde Mandag d. 11. august 2014, kl. 08.30 På pladsen Referent: Deltagere: Henrik Strube (HS) AB Kastanien (AB) Peter Kubel (PK)

Læs mere

Indledning. Kapitel maj 2004 Gr.A Indledning

Indledning. Kapitel maj 2004 Gr.A Indledning 3. maj 2004 Gr.A-104 1. Indledning Kapitel 1 Indledning I forbindelse med kurset "Projektledelse" på byggesektorens 6. semester på Aalborg Universitet er udarbejdet dette miniprojekt. Det er valgt, at

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7 Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 09 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 24. september 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium Navn: Christian Dalsgaard Knudsen Alder: 28 år Bopæl: Haldrup, Horsens Erfaring: STX og Tømrer Retning: Udførende Bygningskonstruktør Speciale: Partnering Praktik: Hoffmann A/S, DNU Skejby C-gangen og

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere