/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning"

Transkript

1 /2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

2 Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder og direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og den originale overensstemmelseserklæring opbevares af producenten. I monterings- og vedligeholdelsesvejledningen findes en kopi af overensstemmelseserklæringen. Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt betjening og vedligeholdelse af Gaskedel Logano plus SB615. Det rigtige brændstof Brug af det rigtige brændstof er en forudsætning for, at anlægget fungerer problemfrit. VVS-installatøren skriver ved ibrugtagningen i den nedenstående tabel, hvilket brændstof der skal bruges til at drive anlægget. kan blive resultatet af forkert brændstof. Brug kun det brændstof, der er angivet som det rigtige til dit anlæg. ANVISNING TIL BRUGEREN Søg råd hos en VVS-installatør, hvis du ønsker at omstille anlægget til en anden type brændstof. Anvend følgende brændstof: Stempel/dato/underskrift Ret til tekniske ændringer forbeholdes! Da produktet er under løbende udvikling, kan der forekomme mindre afvigelser i illustrationer, funktionstrin og tekniske data. Opdatering af dokumentationen Har du forslag til forbedringer, eller har du konstateret unøjagtigheder, er du velkommen til at kontakte os. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed Bestemmelsesmæssig anvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse sikkerhedsanvisninger Opstillingsrum Arbejde på anlægget Produktbeskrivelse Brug af rigtigt påfyldnings- og efterfyldningsvand Betegnelse for vandet Vandets beskaffenhed Ibrugtagning af anlægget Klargøring af anlægget til brug Ibrugtagning af instrumentpanel og brænder Afbrydelse af anlægget Afbrydelse af instrumentpanel og brænder Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Afhjælpning af brænderfejl Vedligeholdelse af anlægget Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Kontrol og korrektion af anlægstrykket Hvornår skal du kontrollere anlægstrykket i anlægget? Åbne anlæg Lukkede anlæg

4 1 For din sikkerhed 1 For din sikkerhed Gaskedlen Logano plus SB615 er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med den nyeste teknologiske viden og sikkerhedstekniske bestemmelser. I den forbindelse har vi lagt særligt stor vægt på at gøre kedlen betjeningsvenlig. For at opnå en sikker, økonomisk og miljøvenlig udnyttelse af anlægget anbefaler vi, at sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen følges. 1.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Gaskedlen Logano plus SB615 er konstrueret til opvarmning af opvarmningsvand og f. eks. til opvarmning af flerfamiliehuse, kommunale bygninger samt erhvervsbygninger. 1.2 Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. FARE FOR PERSONSKADE/ Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvær eller let personskade eller materiel skade. ANVISNING TIL BRUGEREN Her får du tips og nyttige oplysninger, som du kan bruge til optimal indstilling og brug af anlægget. 1.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger Ved ukorrekt betjening af Logano plus SB615 kan der opstå materielle skader. Brug kun kedlen til det formål, den er beregnet til, og kun, hvis den er i perfekt stand. Lad en VVS-installatør installere og vedligeholde fyringsanlægget. Få VVS-installatøren til at give dig en grundig instruktion i betjeningen af anlægget. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem. ADVARSEL! LIVSFARE på grund af eksplosive gasser. Ved gaslugt er der fare for eksplosion. Ingen åben ild! Rygning forbudt! Brug ikke lighter eller tændstikker! Undgå gnistdannelse! Betjen ikke elektriske kontakter, heller ikke telefon, stik eller dørklokke! Luk hovedafspærringshanen til gassen! Åbn vinduer og døre! Advar husets beboere, men ring ikke på døren! Forlad bygningen! Ring til gasforsyningsselskabet og VVS-firmaet, når du er kommet ud af bygningen! Alarmér eventuelt politi eller brandvæsen! Ved hørbar gasudstrømning skal fareområdet straks forlades! 4

5 For din sikkerhed Opstillingsrum Arbejde på anlægget LIVSFARE LIVSFARE på grund af forgiftning. på grund af eksplosive gasser. ADVARSEL! Utilstrækkelig lufttilførsel kan medføre farlig udstrømning af gas. Sørg for, at lufttilførsels- og ventilations-åbninger ikke formindskes eller lukkes. Kedlen må ikke tages i brug, så længe disse forhold ikke er bragt i orden. ADVARSEL! Sørg for, at montering, gas- og røggastilslutning, første ibrugtagning, strømtilslutning, service og vedligeholdelse kun udføres af et autoriseret VVS-firma. Sørg for, at arbejder på gasførende dele udføres af et autoriseret VVSfirma. ADVARSEL! BRANDFARE på grund af brændbare materialer eller væsker. Opbevar ikke brændbare materialer eller væsker i umiddelbar nærhed af varmekilden. KEDELSKADER på grund af forurenet forbrændingsluft. Benyt aldrig klorholdige rengøringsmidler og halogeniserede kulbrinter (f.eks. i spraydåser, opløsnings- og rensemidler, maling, lim). Undgå kraftig støvdannelse. Hæng ikke vasketøj til tørre i opstillingsrummet. på grund af manglende eller utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Lad et VVS-firma efterse, rengøre og vedligeholde anlægget en gang om året. Vi anbefaler, at du indgår en aftale om årligt eftersyn og behovsorienteret service. på grund af frost. Sørg for, at kedlens opstillingsrum forbliver frostfrit. 5

6 2 Produktbeskrivelse 2 Produktbeskrivelse Hovedkomponenterne i gaskedlen Logano plus SB615 (fig. 1) er følgende: 3 Kedelblok (fig. 1, pos. 7) med varmebeskyttelse (fig. 1, pos. 1 og 5) og brænderdør (fig. 1, pos. 6). Kedelkroppen overfører varmen, der dannes af brænderen, til opvarmningsvandet. Brænderdørens funktioner er at holde brænderen og at lukke af til fyrboksen. 2 4 Kedelkappe (fig. 1, pos. 4), varmebeskyttelse (fig. 1, pos. 1 og 5) og kedelforvægge (fig. 1, pos. 2). Kedelkappen og varmebeskyttelsen forhindrer energitab. Instrumentpanel (fig. 1, pos. 3). Instrumentpanelet overvåger og styrer alle elektriske komponenter i gaskedlen Logano plus SB Fig. 1 Gaskedel Logano plus SB615 Pos. 1: Isolering Pos. 2: Kedelforvægge Pos. 3: Styringsenhed Pos. 4: Kedelkappe Pos. 5: Isolering Pos. 6: Brænderdør Pos. 7: Kedelkrop Pos. 8: Vendekappe 6

7 Brug af rigtigt påfyldnings- og efterfyldningsvand 3 3 Brug af rigtigt påfyldnings- og efterfyldningsvand Dette kapitel indeholder generelle oplysninger om betegnelsen af vandet til fyringsanlægget. Overhold de grundlæggende, anlægsspecifikke krav til vandets beskaffenhed i kapitel 3.2 "Vandets beskaffenhed". 3.1 Betegnelse for vandet I fyringsanlægget bruges vand til transport af varmen. Afhængigt af anvendelsesformålet betegnes vandet forskelligt. Opvarmningsvand: vand, der befinder sig i anlægget. Påfyldningsvand: Vand, som fyldes på anlægget før første ibrugtagning. Efterfyldningsvand: vand, som anlægget efterfyldes med efter et eventuelt vandtab. 7

8 3 Brug af rigtigt påfyldnings- og efterfyldningsvand 3.2 Vandets beskaffenhed Alt vand indeholder stoffer, f.eks. Ca (HCO 3 ) 2 (calciumhydrogenkarbonat), som kan påvirke fyringsanlæggets funktion. Dette kan medføre korrosion, tilkalkning eller aflejringer. For at fyringsanlægget på langt sigt er økonomisk, funktions- og driftssikkert og arbejder energibesparende, anbefaler vi, at kvaliteten af påfyldnings- og efterfyldningsvandet undersøges, og at vandet evt. behandles. på grund af korrosion eller kalkdannelse forårsaget af påfyldnings- og efterfyldningsvand, der ikke opfylder de anlægsspecifikke krav. Spørg VVS-installatøren eller vandværket om Ca (HCO 3 ) 2 - koncentrationen (calciumhydrogenkarbonat) i dit forsyningsområde. Hvis påfyldnings- og efterfyldningsvandet ikke opfylder de anlægsspecifikke krav, skal det behandles. Kontakt i så fald VVSinstallatøren. Følgende tabel skal ubetinget følges for at opnå korrekt brug og behandling af påfyldnings- og efterfyldningsvand. Tabellen er et uddrag af arbejdsbladet K8 "Vandbehandling i forbindelse med fyringsanlæg" og de gældende nationale regler. Total kedeleffekt i kw Ca (HCO 3 ) 2 -koncentration i mol/m³ 100 < Q 350 2,0 350 < Q ,5 Maksimal påfyldnings- og efterfyldningsvandmængde V maks i m 3 Opvarmningsvand ets ph-værdi V maks = 3 x anlæggets volumen 8,2-9,5 100 < Q 350 > 2,0 350 < Q 1000 > 1,5 QkW ( ) V max = 0, mol Ca( HCO 3 ) m 3 8,2 9,5 Tab. 1 Krav til påfyldnings-, efterfyldnings- og opvarmningsvandet 8

9 Ibrugtagning af anlægget 4 4 Ibrugtagning af anlægget I dette kapitel forklares, hvordan du gør anlægget klar til drift, og hvordan instrumentpanelet og brænderen sættes i drift. 4.1 Klargøring af anlægget til brug Følgende skal kontrolleres, før anlægget kan tages i brug: anlæggets vandtryk (se kapitel 7.2 "Kontrol og korrektion af anlægstrykket" på side 13), at der er åbnet for gashovedventilen til brændstoftilførslen, at hovedafbryderen og fyrrumssikringen er koblet til. Få en VVS-fagmand til at vise dig, hvor i rørsystemet (returløbet) påfyldningshanen er placeret på dit anlæg. 4.2 Ibrugtagning af instrumentpanel og brænder Tag kedlen i brug via instrumentpanelet (i det viste eksempel, figur (fig. 2): instrumentpanel Logamatic i 4000-serien). Når instrumentpanelet tages i brug, tager du samtidig automatisk brænderen i brug. Brænderen kan efterfølgende startes fra instrumentpanelet. Yderligere oplysninger om dette finder du i betjeningsvejledningen til det enkelte instrumentpanel eller brænder. Stil kedelvandstemperaturregulatoren (fig. 2, pos. 1) på "AUT". Stil kontakten "Drift" (fig. 2, pos. 2) i stillingen "I" (TIL). ANVISNING TIL BRUGEREN Se betjeningsvejledningen til instrumentpanelet. Fig. 2 Pos. 1: Pos. 2: 1 2 Instrumentpanel Logamatic i 4000-serien Kedelvandstemperaturregulator Kontakt "Drift" 9

10 5 Afbrydelse af anlægget 5 Afbrydelse af anlægget I dette kapitel forklares, hvordan anlægget, instrumentpanelet og brænderen kan sættes ud af drift. Desuden forklares, hvordan anlægget kan afbrydes i nødstilfælde. på grund af frost. Anlægget kan fryse til, når det ikke er i drift, f.eks. på grund af en driftsfejl. Beskyt anlægget mod tilfrysning, hvis der er risiko for frost. Dette gøres ved at aftappe opvarmningsvandet på det laveste punkt i anlægget ved hjælp af bundhanen (kedel-påfyldnings- og tømningshanen). Samtidig skal udlufteren på anlæggets højeste punkt være åbnet. 5.2 Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde ANVISNING TIL BRUGEREN Anlægget må kun i nødstilfælde afbrydes via sikringen i fyrrummet eller på hovedafbryderen. I andre faresituationer skal du straks lukke for gashovedventilen og afbryde spændingen med sikringen i fyrrummet eller på hovedafbryderen (se kapitel 1.3 "Overhold disse sikkerhedsanvisninger" på side 4). Luk for brændstoftilførslen på gashovedventilen. 5.1 Afbrydelse af instrumentpanel og brænder Sæt kedlen ud af drift via instrumentpanelet. Når instrumentpanelet tages ud af drift, kobles brænderen også automatisk fra. Stil kontakten "Drift" (fig. 2, side 9) i stillingen "0" (FRA). ANVISNING TIL BRUGEREN Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til det enkelte instrumentpanel. 10

11 Afhjælpning af brænderfejl 6 6 Afhjælpning af brænderfejl Driftsfejl i anlægget vises i instrumentpanelets display (fig. 3, pos. 2); yderligere oplysninger om fejlvisningerne finder du i betjeningsvejledningen til det enkelte instrumentpanel. Derudover lyser i tilfælde af en brænderfejl fejllampen på brænderen og signallampen (fig. 3, pos. 1) på instrumentpanelet. 1 2 på grund af frost. Anlægget kan fryse til, når det ikke er i drift, f.eks. på grund af en driftsfejl. Hvis anlægget er afbrudt i flere dage på grund af en driftsfejl, skal opvarmningsvandet, når der er risiko for frost, tappes af anlægget på det laveste sted gennem bundhane for at beskytte det mod frysning. Fig. 3 Afhjælpning af brænderfejl på grund af for mange tryk på resetknappen. Pos. 1: Pos. 2: Signallampe Display Hvis du mere end tre gange i træk trykker på reset-knappen, fordi brænderen ikke tænder, kan brænderens tændingstransformator tage skade. Ved afhjælpning af fejl må du ikke trykke på fejlafhjælpningsknappen mere end tre gange i træk. Tryk på brænderens reset-knap (se betjeningsvejledningen til brænderen). Hvis brænderen ikke starter, selv efter tre forsøg, kan du finde de nødvendige oplysninger om fejlafhjælpning på brænderen i den tekniske dokumentation til brænderen. 11

12 7 Vedligeholdelse af anlægget 7 Vedligeholdelse af anlægget I dette kapitel forklares, hvorfor regelmæssig vedligeholdelse af anlægget er vigtig. Desuden vises, hvordan du selv kan kontrollere og korrigere vandtrykket i anlægget. på grund af manglende eller utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Lad et VVS-firma efterse, rengøre og vedligeholde anlægget en gang om året. Vi anbefaler, at du indgår en aftale om årligt eftersyn og behovsorienteret service. Læs den separate vedligeholdelsesvejledning i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på neutralisationsenheden. Kun et VVS-firma må udføre vedligeholdelse af neutralisationsenheden. 7.1 Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Formålet med at yde regelmæssig service på anlægget er: at bevare en høj virkningsgrad og drive anlægget økonomisk (lavt brændstofforbrug), at opnå høj driftssikkerhed, at holde et højt niveau for miljøvenlig forbrænding. 12

13 Vedligeholdelse af anlægget Kontrol og korrektion af anlægstrykket For at sikre anlæggets funktion skal der være en tilstrækkelig mængde vand i anlægget. på grund af hyppig efterfyldning. Hvis anlægget ofte skal efterfyldes med vand, kan det, afhængigt af vandets beskaffenhed, beskadiges af korrosion og tilkalkning. Spørg VVS-installatøren, om vandet fra det lokale vandværk kan anvendes ubehandlet, eller om det eventuelt skal behandles. Kontakt et VVS-firma, hvis du ofte er nødt til at fylde vand på anlægget. Hvis anlægstrykket i anlægget er for lavt, skal der suppleres med efterfyldningsvand (se kapitel 3 "Brug af rigtigt påfyldnings- og efterfyldningsvand" på side 7) Hvornår skal du kontrollere anlægstrykket i anlægget? I de første dage, efter at du har fyldt påfyldnings- eller efterfyldningsvand på, mister vandet en stor del af sin volumen, fordi det afgasses kraftigt. På anlæg, hvor der netop er fyldt vand på, bør opvarmningsvandets vandtryk i begyndelsen kontrolleres dagligt og siden hen med stadigt længere intervaller. ANVISNING TIL BRUGEREN Når påfyldnings- eller efterfyldningsvandet afgasses, kan der dannes luftansamlinger i fyringsanlægget. Udluft fyringsanlægget via radiatorerne, og suppler om nødvendigt vandmængden i fyringsanlægget med efterfyldningsvand. Når opvarmningsvandets volumen kun aftager ubetydeligt, skal anlægstrykket kontrolleres én gang om måneden. 13

14 7 Vedligeholdelse af anlægget Generelt skelnes mellem åbne og lukkede anlæg. Åbne anlæg installeres dog sjældent i praksis. Derfor forklares det med udgangspunkt i det lukkede anlæg, hvordan du kan kontrollere anlægstrykket. Alle forindstillinger er foretaget af VVS-installatøren ved den første ibrugtagning Åbne anlæg Ved åbne anlæg skal hydrometerviseren (fig. 4, pos. 1) stå inden for den røde markering (fig. 4, pos. 3) Lukkede anlæg Ved lukkede anlæg skal manometerviseren (fig. 5, pos. 2) stå inden for den grønne markering (fig. 5, pos. 3). Den røde viser (fig. 5, pos. 1) på manometeret skal indstilles til det tryk, der kræves til anlægget. Kontrollér anlægstrykket i anlægget Fig. 4 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Hydrometer til åbne anlæg Hydrometerviser Grøn viser Rød markering 2 på grund af hyppig efterfyldning. Hvis anlægget ofte skal efterfyldes med vand, kan det, afhængigt af vandets beskaffenhed, beskadiges af korrosion og tilkalkning. Sørg for, at fyringsanlægget er udluftet. 1 3 Kontrollér fyringsanlægget for tæthed og ekspansionsbeholderen for funktionsevne. Hvis manometerviseren (fig. 5, pos. 2) underskrider den grønne markering (fig. 5, pos. 3), er anlæggets vandtryk for lavt. Fyld fyringsanlægget op med efterfyldningsvand (se kapitel 3 "Brug af rigtigt påfyldnings- og efterfyldningsvand" på side 7). Fyld efterfyldningsvandet i fyringsanlægget via påfyldningshanen i varmesystemets rørsystem (returløb). Udluft fyringsanlægget. Kontrollér anlægstrykket igen. Fig. 5 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Manometer til lukkede anlæg Rød viser Manometerviser Grøn markering 14

15 Noter 15

16 Vvs-installatør: Buderus Heiztechnik GmbH, D Wetzlar

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere