NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL"

Transkript

1 Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

2 VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse Vandsynsprotokol udarbejdet for at belyse vandløbsforhold ved projekteret østlig omfartsvej og Stenlængegårdsvej i Næstved Ref B Næstved veje - Hovedprojekt\4-Grundlag og forudsætninger\vandsynsprotokolvandsynsprotokol Østlig omfartsvej Næstved_rev0 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 VANDSYNSPROTOKOL INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ledningsanlæg Dimensioneringsgrundlag 1 3. Vedligeholdelse af vandløb Offentlige vandløb Private vandløb Åbne vandløb Rørledninger 2 4. Afledning af vejvand til vandløbene 2 5. Ledningsservitut 2 6. Stationering, koter, forkortelser m.v Projektændringer under arbejdets udførelse 3 8. Beskrivelse af afvandingsprojekt Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr. 104 og Vandløb nr Vandløb nr. 107 og Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Sø vandlinje Vandløb nr Vandløb nr Sø vandlinje Vandløb nr

4 VANDSYNSPROTOKOL 8.31 Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr. 134 og Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Sydlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Arenavej - Regnvandsbassin nr BILAG Bilag 1 Vandsynsprotokol Oversigt excelark

5 VANDSYNSPROTOKOL 1 1. INDLEDNING Anlægsmyndigheden har gjort vandløbsmyndigheden bekendt med vandsynsforretningens formål, og på grundlag af det fremlagte detailprojekt er der ført nærmere forhandlinger om ordning af afvandingsforholdene under forbehold af Ekspropriationskommissionens og regionsrådets godkendelse. Det bemærkes, at udover de omtalte permanente ordninger, vil det være nødvendigt at foranstalte visse midlertidige ordninger om afløbsforholdene under arbejdets udførelse. 2. LEDNINGSANLÆG 2.1 Dimensioneringsgrundlag Ledninger for oplandsafstrømning dimensioneres normalt for en afstrømning fra det topografiske opland på 1,0 til 1,5 l/sek/ha. Ledningerne udføres så dybt, at det tilhørende topografiske opland kan drænes til mindst 1,20 m under nuværende terræn. Gennemløb under østlig omfartsvej og Stenlængegårdsvej for oplandsafstrømning dimensioneres for en afstrømning fra det topografiske opland på mindst 3,0 l/sek/ha. Såfremt gennemløbet tillige skal føre vejvand, dimensioneres mindst for den summerende afstrømning. Overalt, hvor eksisterende drænsystemer omlægges og føres under omfartsvejen, udføres gennemløbet med ø300 mm rør som mindste dimension. Ledning krydser vej vinkelret og etableres med ø315 sandfangsbrønde på begge sider for, at sikre rensemulighed for ledning under vej. Ved større ledningsdimension anvendes ø425 eller ø1250 sandfangsbrønde alt efter størrelse på ledning. Afskærende drænledninger for optagelse af afskårne dræn udføres med 150 mm rør som mindste dimension og med bundkote min. 1,20 m under terræn. Dræn, der ikke er påvist af lodsejerne, men som findes under arbejdets udførelse, vil blive retableret i forbindelse med anlægget og for anlægsmyndighedens regning. Fremgangsmetoden vil være den samme som beskrevet i overstående. Dvs. rørføring under vej udføres i dimension på min. ø300 med ø315 brønde på begge sider. Rørunderføring skal anlægges vinkelret på vejen. Afskårne drænledninger anlægges med min. ø150 rør. 3. VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB Nedenfor anført vedligeholdelse omfatter kun den almindelige ren- og vedligeholdelse, idet hel eller delvis omlægning af rørledninger forelægges vandløbsretten til afgørelse, såfremt mindelig aftale parterne imellem ikke kan opnås.

6 VANDSYNSPROTOKOL 2 Såfremt vedligeholdelsen fordeles anderledes end anført, fremgår afvigelsen af beskrivelsen for det pågældende vandløb i afsnit Offentlige vandløb Vedligeholdes som hidtil ved pågældende vandløbsmyndigheds foranstaltning. Dog vedligeholdes vandløbsstrækninger i vejens areal af vejbestyrelsen. 3.2 Private vandløb Åbne vandløb Vedligeholdelse påhviler bredejeren Rørledninger Ledninger og brønde i offentlige vejes arealer vedligeholdes af vejbestyrelsen for den pågældende vej Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer, og som kun tilledes vejvand, vedligeholdes af vejbestyrelsen Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer, og som både tilledes vejvand og oplandsvand, vedligeholdes af ejerne af matrikelnumre, hvorover ledningen fører Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer og som kun tilledes oplandsvand, vedligeholdes af ejerne af de matrikelnumre, hvorover ledningen føres. 4. AFLEDNING AF VEJVAND TIL VANDLØBENE Såfremt andet ikke er anført i afsnit 8 under det enkelte vandløb, har vandløbet status i henhold til vandløbslovens 1, hvilket betinger, at vandløbet kan benyttes som angivet i vandløbslovens 2-5. Afledning af vand fra omfartsvejens belagte arealer til vandløbene sker altid gennem et regnvandsbassin, der udformes med slamfang og dykket afløb (olieudskiller). De af omfartsvejens vejgrøfter, der ikke tilledes vand fra belagte arealer, gives eventuelt afløb til vandløbene via sandfang og olieudskiller med rørafløb. Der henvises desuden til miljøbeskyttelsesloven for yderligere krav til afledning af vand fra vejarealer til vandløbene. 5. LEDNINGSSERVITUT Ejendomme, over hvilke der etableres ledningsanlæg, som har særlig interesse for vejanlæggene, pålægges servitut om at: - ledningsanlægget skal henligge uforstyrret - der gives de til enhver tid berettigede adgange til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder - det ikke er tilladt uden forud indhentet tilladelse at foretage beplantning, bebyggelse eller andre foranstaltninger inden for en afstand af 5 m fra ledningen og dens bygværker Vejmyndighederne er påtaleberettigede.

7 VANDSYNSPROTOKOL 3 6. STATIONERING, KOTER, FORKORTELSER M.V. Omfartsvejens stationering regnes fra nord mod syd. Stenlængegårdsvejs stationering regnes fra vest mod øst. Køgevejs stationering regnes fra vest mod øst. Koter, der er angivet i nærværende beskrivelse, samt på vedlagte planer, refererer til referencesystemet KP2000s DVR90. I beskrivelsen af afvandingsprojektet i afsnit 8 er anvendt følgende forkortelser: øom østlig omfartsvej vbs vejens begge sider vhs vejens højre side vvs vejens venstre side sk skærende Det topografiske opland er noteret under de enkelte vandløb. Oplandet er målt ud fra landkort fra Kort & Matrikelstyrelsen, hvor der er taget højde for terrænkoter i området. Der er dog tale om et skøn, så det aktuelle opland kan variere. 7. PROJEKTÆNDRINGER UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Til vurdering af fremtidig håndtering af vandløb er der anvendt eksisterende ledningsplaner modtaget af Næstved Kommune. Koter for henholdsvis dræn, grøfter, vandløb og rørlagte vandløb er ikke påført. Der er dog udført feltarbejde for at finde enkelte koter på vandløb, men oplysningerne er stadig meget sparsomme. Der må derfor tages forbehold for de egentlige omstændigheder i området. I forbindelse med færdiggørelsen af detailprojektet for afvandingen, skal det undersøges, hvilken min. kote de enkelte ledninger skal have i krydsningerne. Det må dog påregnes, at der under arbejdets udførelse må foretages flere ændringer i afvandingsprojektet, der omfattes af nærværende vandsynsprotokol. En vurdering af betydning for de enkelte systemer opstrøms, kan derfor først vurderes i anlægsfasen. Mindre ændringer kan, hvis mindelig aftale kan opnås med den eller de interesserede lodsejere, foretages af tilsynet. Hvor mindelig aftale for mindre ændringer ikke kan opnås, forelægges disse såvel som evt. større ændringer - efter forudgående forhandling med vandløbsmyndighed. Hvor vejarbejdet medfører ændringer i offentlige vandløb berigtiges regulativet på anlægsmyndighedens bekostning. Ændringer der udføres i anlægsfasen vil blive påført som udført tegninger.

8 VANDSYNSPROTOKOL 4 8. BESKRIVELSE AF AFVANDINGSPROJEKT 8.1 Vandløb nr. 100 På Køgevej vvs st optages afskåren drænledning ø80 i projekteret vejdræn i Køgevej. Tilkoblingen udføres med ø150 mm ledning i st i Køgevej vvs. Dræn ejes af lodsejer. Topografisk opland ca. 1 ha. 8.2 Vandløb nr. 101 På Køgevej vvs st optages afskåren drænledning ø65 i projekteret vejdræn i Køgevej. Tilkoblingen udføres med ø150 mm ledning i st i Køgevej vvs. Stik til drænledning ø65 placeret i projekteret rundkørsel afbrydes. Dræn ejes af lodsejer Topografisk opland ca. 2 ha. 8.3 Vandløb nr. 102 På øom st vvs afbrydes eksisterende ø65 drænledning. Drænledning afproppes i st , hvor stik er koblet på eksisterende drænsystem. Dræn ejes af lodsejer. 8.4 Vandløb nr. 103 På øom st vvs sjølfes eksisterende ø65 drænledning. System, hvor ø65 ledning er tilkoblet, forlægges med ø150 drænledning mellem st vvs. Systemet afleder til åben grøft syd for jernbanespor ved Øverup. Dræn ejes af lodsejer, mens grøft ejes af dsb. Topografisk opland ca. 18 ha. 8.5 Vandløb nr. 104 og 105 På øom st vvs afbrydes eksisterende drænledning. System, hvor ledning er tilkoblet, afproppes i st vvs (vandløb nr. 104). Ved st skær drænledning øom. Drænledning vhs forlægges i ø150 til station hvor ledningen krydser øom. Drænledning under øom etableres i ø300 vinkelret herpå (vandløb nr. 105). Topografisk opland ca. 1,5 ha. Dimension og materiale for eksisterende ledninger kendes ikke. Systemet kobles på rørlagt vandløb i st vvs og dræn imellem st og nedlægges. System afledes til Ellebæk. Dræn ejes af lodsejer.

9 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 106 Rørlagt vandløb skærende øom mellem st og forlægges til st vvs og føres herefter vinkelret under øom. Dimension af ny ledning ø1000 med ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. vinkel på 90 grader. Der udføres en udgravning for at bestemme den præcise beliggenhed af vandløbet. Dette skyldes at der er usikkerhed omkring vandløbets placering ved krydsningen af Køgebanen. Rørlagt vandløb afleder til Ellebæk og ejes af Næstved Kommune. 8.7 Vandløb nr. 107 og 108 Dræn ø65 skærende øom imellem st og afbrydes. Ledning afproppes ved st vhs (vandløb nr. 107). Imellem st og skær ø65 dræn øom. Drænledning afbrydes og afproppes ved st vhs (vandløb nr. 108). System ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 1 ha. 8.8 Vandløb nr. 109 Rørlagt vandløb skærende øom imellem st og forlægges på vvs frem til st og kobles på Ellebæk vvs (vandløb nr. 111). Ny ledning lægges med ø1000 ledning. Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune. 8.9 Vandløb nr. 110 Dræn ø65-80 skærende øom i st sløjfes. Ejes af lodsejer Vandløb nr. 111 Åbent vandløb (Ellebæk) skær øom imellem st og I st etableres faunapassage i form af bygværk 3,0 x 2,0 m under vej. Under erstatningsvej etableres ligeledes faunapassage i form af 3,0 x 2,0 m bygværk. Mellem omfartsvejen og erstatningsvejen føres vandløb frit ca. 8 m. Ellebæk ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 112 Rørlagt vandløb i st på øom vvs forlægges i ø1000 imellem st og 1.200, hvor vandløbet kobles på Ellebæk i st Vandløb ejes af Næstved Kommune 8.12 Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 1 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Ellebæk. Maks. afledning til Ellebæk 0,4 l/s.

10 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 113 Dræn ø80 placeret i st på vhs af afbrydes under vej. System ejes af lodsejer og afleder til projekteret regnvandsbassin 1, som afleder til Ellebæk. Topografisk opland ca. 0,5 ha Vandløb nr. 114 Drænsystem ø100bt skær øom imellem st og Dræn afbrydes under vej og system på vvs tilkobles på øom vejafvanding med ø150 ledning. Drænsystem på vhs afproppes ved øom. Resterende system ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland vvs ca. 0,5 ha og vhs 1,5 ha Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 2 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Ellebæk. Maks. afledning til Ellebæk 0,4 l/s Vandløb nr. 115 I st skær ø100bt drænledning øom. Denne drænledning rørlægges med ø300 under øom og projekteret stisystem. Ledning ejes af lodsejer og afleder til projekteret regnvandsbassin 2 og videre til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 2,5 ha Vandløb nr. 116 I st skær ø100bt drænledning øom. Denne drænledning rørlægges med ø300 under øom og projekteret stisystem. Ledning ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland ca. 1,5 ha Vandløb nr. 117 Imellem st og skær åben grøft øom. Denne grøft etableres som fugtig faunapassage i et ø1500 betonrør i st Grøft genslynges i et bugtet forløb på vhs fra st til faunapassage i st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 118 Ved st skær åben grøft øom. Denne grøft rørlægges under øom og projekteret stisystem på vhs med ø1000 ledning. Afleder til Ellebæk. Grøft ejes af Næstved Kommune.

11 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 119 Imellem st er åben grøft placeret i vejtracé for øom vvs. Denne grøft genslynges i bugtet forløb på vvs af øom mellem de førnævnte stationer. Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Afleder til Ellebæk. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 120 I midten af øom er åben grøft placeret. Denne grøft genslynges øst for fællessti øom vhs st frem til Skyttemarksvej. Grøften føres under den projekterede forlængelse af Skyttemarksvej st samt projekteret cykel i ø1000 rør. Kobles sammen med ny faunapassage under øom i st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 121 Åben grøft krydser øom imellem st og Denne grøft rørlægges med ø1000 rør fungerende som fugtig faunapassage. Krydsningen foretages i st , hvilket betyder at grøft på øom vhs skal genslynges frem til st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 122 I st krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000 rør. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 123 I st krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000 rør. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 124 Imellem st og krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000. Krydsningen etableres i st , hvorved grøft på vvs skal genslynges mellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft afleder til sø/bassin mod syd. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Sø vandlinje Imellem st og er sø delvist placeret i øom vvs. Sø rykkes mod øst ved at udgrave søen på vvs af øom samt påfylde området under øom.

12 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 125 Ø65 drænledning skær øom imellem st og Denne drænledning føres vinkelret under vejen i ny ø300 ledning i st På øom vvs forlægges dræn i ny ø150 ledning mellem st og Systemet afleder drænvand til åben grøft syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 126 Imellem st og skær åben grøft øom. Grøft genslynges i bugtet forløb på vvs imellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Føres vinkelret under vejen i st i ø1000 ledning. Vandløbet afleder til sø mod syd. Ejes af Næstved Kommune Sø vandlinje Imellem st og er sø delvist placeret i øom vvs. Sø rykkes mod øst ved at udgrave søen på vvs af øom samt påfylde området under øom Vandløb nr. 127 Drænledning ø65 skær øom imellem st og Drænledning rørlægges i st med ø1500 rør fungerende som fugtig faunapassage. System afleder til åben grøft placeret syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 128 Ø80 drænledning skærende øom imellem st og rørlægges i ø300 ledning. Krydsningen sker vinkelret på øom i st Dræn på vvs forlægges til st i ø150 ledning. System afleder til åben grøft placeret syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 129 Imellem st og skær åben grøft øom. Grøften genslynges i bugtet forløb parallelt med ny hovedsti, som føres under øom gennem tunnel. Grøften får derved en placering mellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft håndterer regnvand fra omkringliggende drænsystemer. Grøft ejes af Næstved Kommune.

13 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 130 Imellem st og skær rørlagt vandløb øom. Vandløb forlægges i ø1000 ledning på vhs af øom frem til st , hvor vandløb føres vinkelret under vej. Der etableres ø1250 brønde på begge sider af øom. Vandløb ejes af Næstved Kommune Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 3 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Rønnebækken. Maks. afledning til Rønnebækken 1 l/s Vandløb nr. 131 Dræn ø100 ler skærende øom imellem st og afbrydes på vhs Vandløb nr. 132 Imellem st og skær ø125 drænledning øom. Drænledning rørlægges med ø300 ledning vinkelret under vejen i st Dræn forelægges i ø150 øom vvs mellem st og System afleder drænvand til vandløb. Topografisk opland på ca. 5 ha Vandløb nr. 133 Drænstikledning ø100ler skærende øom imellem st og afbrydes i vhs. System afleder til vandløb. Topografisk opland for hele systemet ca. 10 ha Vandløb nr. 134 og 135 Dræn ø450 skær øom imellem st og Forlægges i ø500 før krydsning af rørlagt vandløb på vvs. Ledning føres vinkelret under øom i st Der etableres ø1250 sandfangsbrønde på begge sider af øom (vandløb nr. 134). På vhs forlægges dræn videre i ø500 frem til eksisterende ø450 drænledning. System afleder til vandløb mod nordvest. Ø100 ler drænledning krydsede øom imellem st og afbrydes på vhs og kobles på forlagt ø500 ledning i st , med ø150 ledning (vandløb nr. 135). Systemet ejes af lodsejer Vandløb nr. 136 Rørlagt vandløb skær øom imellem st og Vandløb føres vinkelret under vej i ø1000 ledning i st Der etableres ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. 90 graders vinkel. Vandløb forlægges på vvs frem til krydsningen i st

14 VANDSYNSPROTOKOL 10 Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 137 Det rørlagte vandløb krydser øom imellem st og Vandløbet føres vinkelret under vej i st i ø1000 ledning med ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. vinkel på 90 grader. Vandløbet forlægges på vvs mellem station og Forlægningen udføres i ø500 ledning. Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune 8.41 Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 4 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Rønnebækken. Maks. afledning til Rønnebækken 1 l/s Vandløb nr. 138 Mellem st og krydser drænsystem øom. System består af en ø125 drænledning samt to ø80. Ø80 drænledning krydsende øom i st føres under vejen i ø300 ledning. Ø125 og ø80 drænledninger placeret på vhs forlægges med ø150 ledninger frem til st , hvor de forbindes med krydsende ø300. Systemet ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 2 ha Vandløb nr. 139 Ø250 drænledning er placeret i st ved øom vvs. Drænsystem kobles på projekteret vejdræn i øom. Topografisk opland på ca. 1 ha Sydlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 5 På fremtidig sydlig omfartsvej vvs etableres et forsinkelsesbassin som skal håndtere dele af den interne afvanding for øom. Regnvandsbassin afleder til grøft v. Grevensvænge og Fladså banker. Maks. afledning 1 l/s Vandløb nr. 140 Dræn ø100bt skær projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Dræn rørlægges vinkelret under vej i ø300 ledning i st Dræn forlægges på vhs i ø150 imellem st og Systemet afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Systemet ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.41 og 8.42.

15 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 141 Imellem st og krydser ø450bt drænledning projekteret Stenlængegårdsvej. Ny ø500 ledning anlægges vinkelret under vej i st System forlægges imellem st og vvs ligeledes i ø500 ledning. System afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.40 og Vandløb nr. 142 Ø100bt drænledning skær projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Dræn ø300 rørlægges vinkelret under vej i st System forlægges i ø150 imellem st og vvs. System afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.40 og Vandløb nr. 143 Rørlagt vandløb (Ellebæk) krydser projekteret Stenlængegårdsvej i st Nuværende rørdimension kendes ikke, så en vurdering af dimension, samt evt. forstærkning skal foretages i forbindelse med udførelsen. Vandløbet ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 144 Imellem st og ved projekteret Stenlængegårdsvej er grøft placeret i Skovallé. Denne allé er planlagt til at blive ført over Stenlængegårdsvej, men af hensyn til fald er denne løsning ikke anvendelig for grøften. Derfor genslynges grøft vvs frem til st , hvor den rørlægges vinkelret under vej i ø1000 ledning. Herfra ledes vandet videre i eksisterende grøft frem til vandløb, Ellebæk. Bundbredde 0,75 og anlæg 1. Grøften ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 145 Dræn ø150ler krydser projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og System rørlægges under vej i ø300 ledning krydsende vinkelret i st Mellem st og forlægges system i ø150 dræn på vvs. System afleder til Ellebæk. Dræn ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 2 ha.

16 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 146 Imellem st og krydser ø200 drænledning projekteret Stenlængegårdsvej. Dræn føres vinkelret under vej ved rørlægning i ø300 i st Mellem st og lægges ledning i ø300 på vvs. System afleder til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 13 ha Vandløb nr. 147 Vandløbet Ellebæk krydser projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Vandløb føres under vej i nyt underløb 3,0 x 2,0 m vinkelret på vej i st Vandløb genslynges på begge sider af vej for at tilpasse ind- /udløbsstation på Ellebæk ejes af Næstved Kommune Arenavej - Regnvandsbassin nr. 8 Ved Arenavej etableres et forsinkelsesbassin som skal håndtere den interne afvanding for Stenlængegårdsvej. Regnvandsbassin afleder Ellebæk med en maks. afledning på 0,4 l/s.

17 BILAG 1 VANDSYNSPROTOKOL OVERSIGT EXCELARK 1-1

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST)

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2011 11/02670-8 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) ST. 32.000 38.200 SILKEBORG KOMMUNE Thomas

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Godkendelse af regulering af 3 rørlagte vandløb fra Koster Land til Stege Bugt

Godkendelse af regulering af 3 rørlagte vandløb fra Koster Land til Stege Bugt Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Lars Pedersen Sendt til lapd@vd.dk Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2012-12800 Godkendelse

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel Hovedprojekt Østlig og Stenlængegårdsvej Dato: NØF-0009-01 Side 1 af 9 NØF-0009-01 NØF-0009 Tegningsliste - 2011-03-10 Oversigtsplaner NØF-1001 NØF-1000 Oversigtsplan 1:15.000 NØF-1100 NØF-1100 Oversigtsplan

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Marts 2010 NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projekt beskrivelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Notat:

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Notat: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Notat: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 07.10.2016 Initialer CGP Sag 1447 J.nr. Email Projektbeskriv. cgp@ag-aps.dk Tlf. 4614 1350

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Reguleringsprojekt vedr. afvandingsledning parallelt med Præstegårdsgrøften

Reguleringsprojekt vedr. afvandingsledning parallelt med Præstegårdsgrøften Reguleringsprojekt vedr. afvandingsledning parallelt med Præstegårdsgrøften Vandløb: Afvandingsledning parallelt med, Præstegårdsgrøften, samt sidedræn. Præstegårdsgrøften. Matr. nr.: 6m, 7l, 12g, 14f,

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 15. juni 2015 Tlf. dir.: 44772288

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

VANDLØB VED LOUISENDAL

VANDLØB VED LOUISENDAL SKITSEPROJEKT: Natur og Miljø VANDLØB VED LOUISENDAL FÆLLEDVEJ 18, MARIAGER Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.02.11-K08-5-13

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Høringspart Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Sønderborg kommune har d. 15. oktober 2015 modtaget en ansøgning fra Finn V. Jensen, Klapleddet 4, 6470 Sydals om ændring

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse Afvandingsteknisk Beskrivelse Dato September 2016 Side 1/16 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vandløbsloven, regulering og medbenyttelse - høringsbrev

Vandløbsloven, regulering og medbenyttelse - høringsbrev POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 16-09-2014 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-5-14 RÅDHUSET,

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2005-2009 Tillæg nr. 19 til gl. Horsens Spildevandsplan Erhvervsområde Horsens Vest og nyt boligområde, Lund TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 19 til (gl.) Horsens Kommunes

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st

UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st Morten Dyhr Jensen Flinterupvej 3 Flinterup 4180 Sorø UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st. 400 518. Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift blev i april 2015

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser vedrørende afledning af overfladevand fra

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Center for Byens Anvendelse - Vejanlæg og Bydesign TEKNIK OG MILJØ. Att.: Carsten Thomsen Kalkværksvej Aarhus C.

Center for Byens Anvendelse - Vejanlæg og Bydesign TEKNIK OG MILJØ. Att.: Carsten Thomsen Kalkværksvej Aarhus C. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Center for Byens Anvendelse - Vejanlæg og Bydesign Att.: Carsten Thomsen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Side 1 af 6 Godkendelse af medbenyttelse

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Haveforeningen OF Lyngen Tornerosekæret 5 3390 Hundested arkitekt Sara Asmussen Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail tsb@orbicon.dk Sag 369-08051 Projektleder

Læs mere

Endelig vandløbsgodkendelse Hermed godkendes i henhold til 75 jf. 17 i lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 af lov om vandløb, projektet

Endelig vandløbsgodkendelse Hermed godkendes i henhold til 75 jf. 17 i lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 af lov om vandløb, projektet Se udsendelsesliste side 6 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 3. juli 2013 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1 8260 Viby J Endelig vandløbsgodkendelse Hermed godkendes i henhold til 75 jf.

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø

Greve Kommune Teknik & Miljø Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk Tilladelse til regulering af Hulbækken/Karlslundebækken

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Reguleringssag - høringsbrev

Reguleringssag - høringsbrev POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 17-09-2014 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-9-14 RÅDHUSET,

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig udledningstilladelse Midlertidig udledningstilladelse Udledning af oppumpet grundvand til eksisterende drænledning ved byggemodning i Vinge By, Deltakvarteret. Tilladelse meddelt til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

I forbindelse med det planlagte byggeri har det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S fremsendt en ansøgning til Allerød Kommune om:

I forbindelse med det planlagte byggeri har det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S fremsendt en ansøgning til Allerød Kommune om: Natur og Miljø Allerød Almennyttige Boligselskab Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag-Tirsdag

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 06-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-13-17

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere