NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL"

Transkript

1 Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

2 VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse Vandsynsprotokol udarbejdet for at belyse vandløbsforhold ved projekteret østlig omfartsvej og Stenlængegårdsvej i Næstved Ref B Næstved veje - Hovedprojekt\4-Grundlag og forudsætninger\vandsynsprotokolvandsynsprotokol Østlig omfartsvej Næstved_rev0 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 VANDSYNSPROTOKOL INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ledningsanlæg Dimensioneringsgrundlag 1 3. Vedligeholdelse af vandløb Offentlige vandløb Private vandløb Åbne vandløb Rørledninger 2 4. Afledning af vejvand til vandløbene 2 5. Ledningsservitut 2 6. Stationering, koter, forkortelser m.v Projektændringer under arbejdets udførelse 3 8. Beskrivelse af afvandingsprojekt Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr. 104 og Vandløb nr Vandløb nr. 107 og Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Sø vandlinje Vandløb nr Vandløb nr Sø vandlinje Vandløb nr

4 VANDSYNSPROTOKOL 8.31 Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr. 134 og Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Sydlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Arenavej - Regnvandsbassin nr BILAG Bilag 1 Vandsynsprotokol Oversigt excelark

5 VANDSYNSPROTOKOL 1 1. INDLEDNING Anlægsmyndigheden har gjort vandløbsmyndigheden bekendt med vandsynsforretningens formål, og på grundlag af det fremlagte detailprojekt er der ført nærmere forhandlinger om ordning af afvandingsforholdene under forbehold af Ekspropriationskommissionens og regionsrådets godkendelse. Det bemærkes, at udover de omtalte permanente ordninger, vil det være nødvendigt at foranstalte visse midlertidige ordninger om afløbsforholdene under arbejdets udførelse. 2. LEDNINGSANLÆG 2.1 Dimensioneringsgrundlag Ledninger for oplandsafstrømning dimensioneres normalt for en afstrømning fra det topografiske opland på 1,0 til 1,5 l/sek/ha. Ledningerne udføres så dybt, at det tilhørende topografiske opland kan drænes til mindst 1,20 m under nuværende terræn. Gennemløb under østlig omfartsvej og Stenlængegårdsvej for oplandsafstrømning dimensioneres for en afstrømning fra det topografiske opland på mindst 3,0 l/sek/ha. Såfremt gennemløbet tillige skal føre vejvand, dimensioneres mindst for den summerende afstrømning. Overalt, hvor eksisterende drænsystemer omlægges og føres under omfartsvejen, udføres gennemløbet med ø300 mm rør som mindste dimension. Ledning krydser vej vinkelret og etableres med ø315 sandfangsbrønde på begge sider for, at sikre rensemulighed for ledning under vej. Ved større ledningsdimension anvendes ø425 eller ø1250 sandfangsbrønde alt efter størrelse på ledning. Afskærende drænledninger for optagelse af afskårne dræn udføres med 150 mm rør som mindste dimension og med bundkote min. 1,20 m under terræn. Dræn, der ikke er påvist af lodsejerne, men som findes under arbejdets udførelse, vil blive retableret i forbindelse med anlægget og for anlægsmyndighedens regning. Fremgangsmetoden vil være den samme som beskrevet i overstående. Dvs. rørføring under vej udføres i dimension på min. ø300 med ø315 brønde på begge sider. Rørunderføring skal anlægges vinkelret på vejen. Afskårne drænledninger anlægges med min. ø150 rør. 3. VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB Nedenfor anført vedligeholdelse omfatter kun den almindelige ren- og vedligeholdelse, idet hel eller delvis omlægning af rørledninger forelægges vandløbsretten til afgørelse, såfremt mindelig aftale parterne imellem ikke kan opnås.

6 VANDSYNSPROTOKOL 2 Såfremt vedligeholdelsen fordeles anderledes end anført, fremgår afvigelsen af beskrivelsen for det pågældende vandløb i afsnit Offentlige vandløb Vedligeholdes som hidtil ved pågældende vandløbsmyndigheds foranstaltning. Dog vedligeholdes vandløbsstrækninger i vejens areal af vejbestyrelsen. 3.2 Private vandløb Åbne vandløb Vedligeholdelse påhviler bredejeren Rørledninger Ledninger og brønde i offentlige vejes arealer vedligeholdes af vejbestyrelsen for den pågældende vej Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer, og som kun tilledes vejvand, vedligeholdes af vejbestyrelsen Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer, og som både tilledes vejvand og oplandsvand, vedligeholdes af ejerne af matrikelnumre, hvorover ledningen fører Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer og som kun tilledes oplandsvand, vedligeholdes af ejerne af de matrikelnumre, hvorover ledningen føres. 4. AFLEDNING AF VEJVAND TIL VANDLØBENE Såfremt andet ikke er anført i afsnit 8 under det enkelte vandløb, har vandløbet status i henhold til vandløbslovens 1, hvilket betinger, at vandløbet kan benyttes som angivet i vandløbslovens 2-5. Afledning af vand fra omfartsvejens belagte arealer til vandløbene sker altid gennem et regnvandsbassin, der udformes med slamfang og dykket afløb (olieudskiller). De af omfartsvejens vejgrøfter, der ikke tilledes vand fra belagte arealer, gives eventuelt afløb til vandløbene via sandfang og olieudskiller med rørafløb. Der henvises desuden til miljøbeskyttelsesloven for yderligere krav til afledning af vand fra vejarealer til vandløbene. 5. LEDNINGSSERVITUT Ejendomme, over hvilke der etableres ledningsanlæg, som har særlig interesse for vejanlæggene, pålægges servitut om at: - ledningsanlægget skal henligge uforstyrret - der gives de til enhver tid berettigede adgange til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder - det ikke er tilladt uden forud indhentet tilladelse at foretage beplantning, bebyggelse eller andre foranstaltninger inden for en afstand af 5 m fra ledningen og dens bygværker Vejmyndighederne er påtaleberettigede.

7 VANDSYNSPROTOKOL 3 6. STATIONERING, KOTER, FORKORTELSER M.V. Omfartsvejens stationering regnes fra nord mod syd. Stenlængegårdsvejs stationering regnes fra vest mod øst. Køgevejs stationering regnes fra vest mod øst. Koter, der er angivet i nærværende beskrivelse, samt på vedlagte planer, refererer til referencesystemet KP2000s DVR90. I beskrivelsen af afvandingsprojektet i afsnit 8 er anvendt følgende forkortelser: øom østlig omfartsvej vbs vejens begge sider vhs vejens højre side vvs vejens venstre side sk skærende Det topografiske opland er noteret under de enkelte vandløb. Oplandet er målt ud fra landkort fra Kort & Matrikelstyrelsen, hvor der er taget højde for terrænkoter i området. Der er dog tale om et skøn, så det aktuelle opland kan variere. 7. PROJEKTÆNDRINGER UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Til vurdering af fremtidig håndtering af vandløb er der anvendt eksisterende ledningsplaner modtaget af Næstved Kommune. Koter for henholdsvis dræn, grøfter, vandløb og rørlagte vandløb er ikke påført. Der er dog udført feltarbejde for at finde enkelte koter på vandløb, men oplysningerne er stadig meget sparsomme. Der må derfor tages forbehold for de egentlige omstændigheder i området. I forbindelse med færdiggørelsen af detailprojektet for afvandingen, skal det undersøges, hvilken min. kote de enkelte ledninger skal have i krydsningerne. Det må dog påregnes, at der under arbejdets udførelse må foretages flere ændringer i afvandingsprojektet, der omfattes af nærværende vandsynsprotokol. En vurdering af betydning for de enkelte systemer opstrøms, kan derfor først vurderes i anlægsfasen. Mindre ændringer kan, hvis mindelig aftale kan opnås med den eller de interesserede lodsejere, foretages af tilsynet. Hvor mindelig aftale for mindre ændringer ikke kan opnås, forelægges disse såvel som evt. større ændringer - efter forudgående forhandling med vandløbsmyndighed. Hvor vejarbejdet medfører ændringer i offentlige vandløb berigtiges regulativet på anlægsmyndighedens bekostning. Ændringer der udføres i anlægsfasen vil blive påført som udført tegninger.

8 VANDSYNSPROTOKOL 4 8. BESKRIVELSE AF AFVANDINGSPROJEKT 8.1 Vandløb nr. 100 På Køgevej vvs st optages afskåren drænledning ø80 i projekteret vejdræn i Køgevej. Tilkoblingen udføres med ø150 mm ledning i st i Køgevej vvs. Dræn ejes af lodsejer. Topografisk opland ca. 1 ha. 8.2 Vandløb nr. 101 På Køgevej vvs st optages afskåren drænledning ø65 i projekteret vejdræn i Køgevej. Tilkoblingen udføres med ø150 mm ledning i st i Køgevej vvs. Stik til drænledning ø65 placeret i projekteret rundkørsel afbrydes. Dræn ejes af lodsejer Topografisk opland ca. 2 ha. 8.3 Vandløb nr. 102 På øom st vvs afbrydes eksisterende ø65 drænledning. Drænledning afproppes i st , hvor stik er koblet på eksisterende drænsystem. Dræn ejes af lodsejer. 8.4 Vandløb nr. 103 På øom st vvs sjølfes eksisterende ø65 drænledning. System, hvor ø65 ledning er tilkoblet, forlægges med ø150 drænledning mellem st vvs. Systemet afleder til åben grøft syd for jernbanespor ved Øverup. Dræn ejes af lodsejer, mens grøft ejes af dsb. Topografisk opland ca. 18 ha. 8.5 Vandløb nr. 104 og 105 På øom st vvs afbrydes eksisterende drænledning. System, hvor ledning er tilkoblet, afproppes i st vvs (vandløb nr. 104). Ved st skær drænledning øom. Drænledning vhs forlægges i ø150 til station hvor ledningen krydser øom. Drænledning under øom etableres i ø300 vinkelret herpå (vandløb nr. 105). Topografisk opland ca. 1,5 ha. Dimension og materiale for eksisterende ledninger kendes ikke. Systemet kobles på rørlagt vandløb i st vvs og dræn imellem st og nedlægges. System afledes til Ellebæk. Dræn ejes af lodsejer.

9 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 106 Rørlagt vandløb skærende øom mellem st og forlægges til st vvs og føres herefter vinkelret under øom. Dimension af ny ledning ø1000 med ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. vinkel på 90 grader. Der udføres en udgravning for at bestemme den præcise beliggenhed af vandløbet. Dette skyldes at der er usikkerhed omkring vandløbets placering ved krydsningen af Køgebanen. Rørlagt vandløb afleder til Ellebæk og ejes af Næstved Kommune. 8.7 Vandløb nr. 107 og 108 Dræn ø65 skærende øom imellem st og afbrydes. Ledning afproppes ved st vhs (vandløb nr. 107). Imellem st og skær ø65 dræn øom. Drænledning afbrydes og afproppes ved st vhs (vandløb nr. 108). System ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 1 ha. 8.8 Vandløb nr. 109 Rørlagt vandløb skærende øom imellem st og forlægges på vvs frem til st og kobles på Ellebæk vvs (vandløb nr. 111). Ny ledning lægges med ø1000 ledning. Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune. 8.9 Vandløb nr. 110 Dræn ø65-80 skærende øom i st sløjfes. Ejes af lodsejer Vandløb nr. 111 Åbent vandløb (Ellebæk) skær øom imellem st og I st etableres faunapassage i form af bygværk 3,0 x 2,0 m under vej. Under erstatningsvej etableres ligeledes faunapassage i form af 3,0 x 2,0 m bygværk. Mellem omfartsvejen og erstatningsvejen føres vandløb frit ca. 8 m. Ellebæk ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 112 Rørlagt vandløb i st på øom vvs forlægges i ø1000 imellem st og 1.200, hvor vandløbet kobles på Ellebæk i st Vandløb ejes af Næstved Kommune 8.12 Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 1 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Ellebæk. Maks. afledning til Ellebæk 0,4 l/s.

10 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 113 Dræn ø80 placeret i st på vhs af afbrydes under vej. System ejes af lodsejer og afleder til projekteret regnvandsbassin 1, som afleder til Ellebæk. Topografisk opland ca. 0,5 ha Vandløb nr. 114 Drænsystem ø100bt skær øom imellem st og Dræn afbrydes under vej og system på vvs tilkobles på øom vejafvanding med ø150 ledning. Drænsystem på vhs afproppes ved øom. Resterende system ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland vvs ca. 0,5 ha og vhs 1,5 ha Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 2 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Ellebæk. Maks. afledning til Ellebæk 0,4 l/s Vandløb nr. 115 I st skær ø100bt drænledning øom. Denne drænledning rørlægges med ø300 under øom og projekteret stisystem. Ledning ejes af lodsejer og afleder til projekteret regnvandsbassin 2 og videre til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 2,5 ha Vandløb nr. 116 I st skær ø100bt drænledning øom. Denne drænledning rørlægges med ø300 under øom og projekteret stisystem. Ledning ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland ca. 1,5 ha Vandløb nr. 117 Imellem st og skær åben grøft øom. Denne grøft etableres som fugtig faunapassage i et ø1500 betonrør i st Grøft genslynges i et bugtet forløb på vhs fra st til faunapassage i st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 118 Ved st skær åben grøft øom. Denne grøft rørlægges under øom og projekteret stisystem på vhs med ø1000 ledning. Afleder til Ellebæk. Grøft ejes af Næstved Kommune.

11 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 119 Imellem st er åben grøft placeret i vejtracé for øom vvs. Denne grøft genslynges i bugtet forløb på vvs af øom mellem de førnævnte stationer. Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Afleder til Ellebæk. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 120 I midten af øom er åben grøft placeret. Denne grøft genslynges øst for fællessti øom vhs st frem til Skyttemarksvej. Grøften føres under den projekterede forlængelse af Skyttemarksvej st samt projekteret cykel i ø1000 rør. Kobles sammen med ny faunapassage under øom i st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 121 Åben grøft krydser øom imellem st og Denne grøft rørlægges med ø1000 rør fungerende som fugtig faunapassage. Krydsningen foretages i st , hvilket betyder at grøft på øom vhs skal genslynges frem til st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 122 I st krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000 rør. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 123 I st krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000 rør. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 124 Imellem st og krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000. Krydsningen etableres i st , hvorved grøft på vvs skal genslynges mellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft afleder til sø/bassin mod syd. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Sø vandlinje Imellem st og er sø delvist placeret i øom vvs. Sø rykkes mod øst ved at udgrave søen på vvs af øom samt påfylde området under øom.

12 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 125 Ø65 drænledning skær øom imellem st og Denne drænledning føres vinkelret under vejen i ny ø300 ledning i st På øom vvs forlægges dræn i ny ø150 ledning mellem st og Systemet afleder drænvand til åben grøft syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 126 Imellem st og skær åben grøft øom. Grøft genslynges i bugtet forløb på vvs imellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Føres vinkelret under vejen i st i ø1000 ledning. Vandløbet afleder til sø mod syd. Ejes af Næstved Kommune Sø vandlinje Imellem st og er sø delvist placeret i øom vvs. Sø rykkes mod øst ved at udgrave søen på vvs af øom samt påfylde området under øom Vandløb nr. 127 Drænledning ø65 skær øom imellem st og Drænledning rørlægges i st med ø1500 rør fungerende som fugtig faunapassage. System afleder til åben grøft placeret syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 128 Ø80 drænledning skærende øom imellem st og rørlægges i ø300 ledning. Krydsningen sker vinkelret på øom i st Dræn på vvs forlægges til st i ø150 ledning. System afleder til åben grøft placeret syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 129 Imellem st og skær åben grøft øom. Grøften genslynges i bugtet forløb parallelt med ny hovedsti, som føres under øom gennem tunnel. Grøften får derved en placering mellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft håndterer regnvand fra omkringliggende drænsystemer. Grøft ejes af Næstved Kommune.

13 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 130 Imellem st og skær rørlagt vandløb øom. Vandløb forlægges i ø1000 ledning på vhs af øom frem til st , hvor vandløb føres vinkelret under vej. Der etableres ø1250 brønde på begge sider af øom. Vandløb ejes af Næstved Kommune Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 3 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Rønnebækken. Maks. afledning til Rønnebækken 1 l/s Vandløb nr. 131 Dræn ø100 ler skærende øom imellem st og afbrydes på vhs Vandløb nr. 132 Imellem st og skær ø125 drænledning øom. Drænledning rørlægges med ø300 ledning vinkelret under vejen i st Dræn forelægges i ø150 øom vvs mellem st og System afleder drænvand til vandløb. Topografisk opland på ca. 5 ha Vandløb nr. 133 Drænstikledning ø100ler skærende øom imellem st og afbrydes i vhs. System afleder til vandløb. Topografisk opland for hele systemet ca. 10 ha Vandløb nr. 134 og 135 Dræn ø450 skær øom imellem st og Forlægges i ø500 før krydsning af rørlagt vandløb på vvs. Ledning føres vinkelret under øom i st Der etableres ø1250 sandfangsbrønde på begge sider af øom (vandløb nr. 134). På vhs forlægges dræn videre i ø500 frem til eksisterende ø450 drænledning. System afleder til vandløb mod nordvest. Ø100 ler drænledning krydsede øom imellem st og afbrydes på vhs og kobles på forlagt ø500 ledning i st , med ø150 ledning (vandløb nr. 135). Systemet ejes af lodsejer Vandløb nr. 136 Rørlagt vandløb skær øom imellem st og Vandløb føres vinkelret under vej i ø1000 ledning i st Der etableres ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. 90 graders vinkel. Vandløb forlægges på vvs frem til krydsningen i st

14 VANDSYNSPROTOKOL 10 Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 137 Det rørlagte vandløb krydser øom imellem st og Vandløbet føres vinkelret under vej i st i ø1000 ledning med ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. vinkel på 90 grader. Vandløbet forlægges på vvs mellem station og Forlægningen udføres i ø500 ledning. Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune 8.41 Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 4 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Rønnebækken. Maks. afledning til Rønnebækken 1 l/s Vandløb nr. 138 Mellem st og krydser drænsystem øom. System består af en ø125 drænledning samt to ø80. Ø80 drænledning krydsende øom i st føres under vejen i ø300 ledning. Ø125 og ø80 drænledninger placeret på vhs forlægges med ø150 ledninger frem til st , hvor de forbindes med krydsende ø300. Systemet ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 2 ha Vandløb nr. 139 Ø250 drænledning er placeret i st ved øom vvs. Drænsystem kobles på projekteret vejdræn i øom. Topografisk opland på ca. 1 ha Sydlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 5 På fremtidig sydlig omfartsvej vvs etableres et forsinkelsesbassin som skal håndtere dele af den interne afvanding for øom. Regnvandsbassin afleder til grøft v. Grevensvænge og Fladså banker. Maks. afledning 1 l/s Vandløb nr. 140 Dræn ø100bt skær projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Dræn rørlægges vinkelret under vej i ø300 ledning i st Dræn forlægges på vhs i ø150 imellem st og Systemet afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Systemet ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.41 og 8.42.

15 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 141 Imellem st og krydser ø450bt drænledning projekteret Stenlængegårdsvej. Ny ø500 ledning anlægges vinkelret under vej i st System forlægges imellem st og vvs ligeledes i ø500 ledning. System afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.40 og Vandløb nr. 142 Ø100bt drænledning skær projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Dræn ø300 rørlægges vinkelret under vej i st System forlægges i ø150 imellem st og vvs. System afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.40 og Vandløb nr. 143 Rørlagt vandløb (Ellebæk) krydser projekteret Stenlængegårdsvej i st Nuværende rørdimension kendes ikke, så en vurdering af dimension, samt evt. forstærkning skal foretages i forbindelse med udførelsen. Vandløbet ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 144 Imellem st og ved projekteret Stenlængegårdsvej er grøft placeret i Skovallé. Denne allé er planlagt til at blive ført over Stenlængegårdsvej, men af hensyn til fald er denne løsning ikke anvendelig for grøften. Derfor genslynges grøft vvs frem til st , hvor den rørlægges vinkelret under vej i ø1000 ledning. Herfra ledes vandet videre i eksisterende grøft frem til vandløb, Ellebæk. Bundbredde 0,75 og anlæg 1. Grøften ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 145 Dræn ø150ler krydser projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og System rørlægges under vej i ø300 ledning krydsende vinkelret i st Mellem st og forlægges system i ø150 dræn på vvs. System afleder til Ellebæk. Dræn ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 2 ha.

16 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 146 Imellem st og krydser ø200 drænledning projekteret Stenlængegårdsvej. Dræn føres vinkelret under vej ved rørlægning i ø300 i st Mellem st og lægges ledning i ø300 på vvs. System afleder til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 13 ha Vandløb nr. 147 Vandløbet Ellebæk krydser projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Vandløb føres under vej i nyt underløb 3,0 x 2,0 m vinkelret på vej i st Vandløb genslynges på begge sider af vej for at tilpasse ind- /udløbsstation på Ellebæk ejes af Næstved Kommune Arenavej - Regnvandsbassin nr. 8 Ved Arenavej etableres et forsinkelsesbassin som skal håndtere den interne afvanding for Stenlængegårdsvej. Regnvandsbassin afleder Ellebæk med en maks. afledning på 0,4 l/s.

17 BILAG 1 VANDSYNSPROTOKOL OVERSIGT EXCELARK 1-1

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere