NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL"

Transkript

1 Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

2 VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse Vandsynsprotokol udarbejdet for at belyse vandløbsforhold ved projekteret østlig omfartsvej og Stenlængegårdsvej i Næstved Ref B Næstved veje - Hovedprojekt\4-Grundlag og forudsætninger\vandsynsprotokolvandsynsprotokol Østlig omfartsvej Næstved_rev0 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 VANDSYNSPROTOKOL INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ledningsanlæg Dimensioneringsgrundlag 1 3. Vedligeholdelse af vandløb Offentlige vandløb Private vandløb Åbne vandløb Rørledninger 2 4. Afledning af vejvand til vandløbene 2 5. Ledningsservitut 2 6. Stationering, koter, forkortelser m.v Projektændringer under arbejdets udførelse 3 8. Beskrivelse af afvandingsprojekt Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr. 104 og Vandløb nr Vandløb nr. 107 og Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Sø vandlinje Vandløb nr Vandløb nr Sø vandlinje Vandløb nr

4 VANDSYNSPROTOKOL 8.31 Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr. 134 og Vandløb nr Vandløb nr Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Sydlig omfartsvej st regnvandsbassin nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Vandløb nr Arenavej - Regnvandsbassin nr BILAG Bilag 1 Vandsynsprotokol Oversigt excelark

5 VANDSYNSPROTOKOL 1 1. INDLEDNING Anlægsmyndigheden har gjort vandløbsmyndigheden bekendt med vandsynsforretningens formål, og på grundlag af det fremlagte detailprojekt er der ført nærmere forhandlinger om ordning af afvandingsforholdene under forbehold af Ekspropriationskommissionens og regionsrådets godkendelse. Det bemærkes, at udover de omtalte permanente ordninger, vil det være nødvendigt at foranstalte visse midlertidige ordninger om afløbsforholdene under arbejdets udførelse. 2. LEDNINGSANLÆG 2.1 Dimensioneringsgrundlag Ledninger for oplandsafstrømning dimensioneres normalt for en afstrømning fra det topografiske opland på 1,0 til 1,5 l/sek/ha. Ledningerne udføres så dybt, at det tilhørende topografiske opland kan drænes til mindst 1,20 m under nuværende terræn. Gennemløb under østlig omfartsvej og Stenlængegårdsvej for oplandsafstrømning dimensioneres for en afstrømning fra det topografiske opland på mindst 3,0 l/sek/ha. Såfremt gennemløbet tillige skal føre vejvand, dimensioneres mindst for den summerende afstrømning. Overalt, hvor eksisterende drænsystemer omlægges og føres under omfartsvejen, udføres gennemløbet med ø300 mm rør som mindste dimension. Ledning krydser vej vinkelret og etableres med ø315 sandfangsbrønde på begge sider for, at sikre rensemulighed for ledning under vej. Ved større ledningsdimension anvendes ø425 eller ø1250 sandfangsbrønde alt efter størrelse på ledning. Afskærende drænledninger for optagelse af afskårne dræn udføres med 150 mm rør som mindste dimension og med bundkote min. 1,20 m under terræn. Dræn, der ikke er påvist af lodsejerne, men som findes under arbejdets udførelse, vil blive retableret i forbindelse med anlægget og for anlægsmyndighedens regning. Fremgangsmetoden vil være den samme som beskrevet i overstående. Dvs. rørføring under vej udføres i dimension på min. ø300 med ø315 brønde på begge sider. Rørunderføring skal anlægges vinkelret på vejen. Afskårne drænledninger anlægges med min. ø150 rør. 3. VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB Nedenfor anført vedligeholdelse omfatter kun den almindelige ren- og vedligeholdelse, idet hel eller delvis omlægning af rørledninger forelægges vandløbsretten til afgørelse, såfremt mindelig aftale parterne imellem ikke kan opnås.

6 VANDSYNSPROTOKOL 2 Såfremt vedligeholdelsen fordeles anderledes end anført, fremgår afvigelsen af beskrivelsen for det pågældende vandløb i afsnit Offentlige vandløb Vedligeholdes som hidtil ved pågældende vandløbsmyndigheds foranstaltning. Dog vedligeholdes vandløbsstrækninger i vejens areal af vejbestyrelsen. 3.2 Private vandløb Åbne vandløb Vedligeholdelse påhviler bredejeren Rørledninger Ledninger og brønde i offentlige vejes arealer vedligeholdes af vejbestyrelsen for den pågældende vej Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer, og som kun tilledes vejvand, vedligeholdes af vejbestyrelsen Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer, og som både tilledes vejvand og oplandsvand, vedligeholdes af ejerne af matrikelnumre, hvorover ledningen fører Ledninger og brønde uden for offentlige vejes arealer og som kun tilledes oplandsvand, vedligeholdes af ejerne af de matrikelnumre, hvorover ledningen føres. 4. AFLEDNING AF VEJVAND TIL VANDLØBENE Såfremt andet ikke er anført i afsnit 8 under det enkelte vandløb, har vandløbet status i henhold til vandløbslovens 1, hvilket betinger, at vandløbet kan benyttes som angivet i vandløbslovens 2-5. Afledning af vand fra omfartsvejens belagte arealer til vandløbene sker altid gennem et regnvandsbassin, der udformes med slamfang og dykket afløb (olieudskiller). De af omfartsvejens vejgrøfter, der ikke tilledes vand fra belagte arealer, gives eventuelt afløb til vandløbene via sandfang og olieudskiller med rørafløb. Der henvises desuden til miljøbeskyttelsesloven for yderligere krav til afledning af vand fra vejarealer til vandløbene. 5. LEDNINGSSERVITUT Ejendomme, over hvilke der etableres ledningsanlæg, som har særlig interesse for vejanlæggene, pålægges servitut om at: - ledningsanlægget skal henligge uforstyrret - der gives de til enhver tid berettigede adgange til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder - det ikke er tilladt uden forud indhentet tilladelse at foretage beplantning, bebyggelse eller andre foranstaltninger inden for en afstand af 5 m fra ledningen og dens bygværker Vejmyndighederne er påtaleberettigede.

7 VANDSYNSPROTOKOL 3 6. STATIONERING, KOTER, FORKORTELSER M.V. Omfartsvejens stationering regnes fra nord mod syd. Stenlængegårdsvejs stationering regnes fra vest mod øst. Køgevejs stationering regnes fra vest mod øst. Koter, der er angivet i nærværende beskrivelse, samt på vedlagte planer, refererer til referencesystemet KP2000s DVR90. I beskrivelsen af afvandingsprojektet i afsnit 8 er anvendt følgende forkortelser: øom østlig omfartsvej vbs vejens begge sider vhs vejens højre side vvs vejens venstre side sk skærende Det topografiske opland er noteret under de enkelte vandløb. Oplandet er målt ud fra landkort fra Kort & Matrikelstyrelsen, hvor der er taget højde for terrænkoter i området. Der er dog tale om et skøn, så det aktuelle opland kan variere. 7. PROJEKTÆNDRINGER UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Til vurdering af fremtidig håndtering af vandløb er der anvendt eksisterende ledningsplaner modtaget af Næstved Kommune. Koter for henholdsvis dræn, grøfter, vandløb og rørlagte vandløb er ikke påført. Der er dog udført feltarbejde for at finde enkelte koter på vandløb, men oplysningerne er stadig meget sparsomme. Der må derfor tages forbehold for de egentlige omstændigheder i området. I forbindelse med færdiggørelsen af detailprojektet for afvandingen, skal det undersøges, hvilken min. kote de enkelte ledninger skal have i krydsningerne. Det må dog påregnes, at der under arbejdets udførelse må foretages flere ændringer i afvandingsprojektet, der omfattes af nærværende vandsynsprotokol. En vurdering af betydning for de enkelte systemer opstrøms, kan derfor først vurderes i anlægsfasen. Mindre ændringer kan, hvis mindelig aftale kan opnås med den eller de interesserede lodsejere, foretages af tilsynet. Hvor mindelig aftale for mindre ændringer ikke kan opnås, forelægges disse såvel som evt. større ændringer - efter forudgående forhandling med vandløbsmyndighed. Hvor vejarbejdet medfører ændringer i offentlige vandløb berigtiges regulativet på anlægsmyndighedens bekostning. Ændringer der udføres i anlægsfasen vil blive påført som udført tegninger.

8 VANDSYNSPROTOKOL 4 8. BESKRIVELSE AF AFVANDINGSPROJEKT 8.1 Vandløb nr. 100 På Køgevej vvs st optages afskåren drænledning ø80 i projekteret vejdræn i Køgevej. Tilkoblingen udføres med ø150 mm ledning i st i Køgevej vvs. Dræn ejes af lodsejer. Topografisk opland ca. 1 ha. 8.2 Vandløb nr. 101 På Køgevej vvs st optages afskåren drænledning ø65 i projekteret vejdræn i Køgevej. Tilkoblingen udføres med ø150 mm ledning i st i Køgevej vvs. Stik til drænledning ø65 placeret i projekteret rundkørsel afbrydes. Dræn ejes af lodsejer Topografisk opland ca. 2 ha. 8.3 Vandløb nr. 102 På øom st vvs afbrydes eksisterende ø65 drænledning. Drænledning afproppes i st , hvor stik er koblet på eksisterende drænsystem. Dræn ejes af lodsejer. 8.4 Vandløb nr. 103 På øom st vvs sjølfes eksisterende ø65 drænledning. System, hvor ø65 ledning er tilkoblet, forlægges med ø150 drænledning mellem st vvs. Systemet afleder til åben grøft syd for jernbanespor ved Øverup. Dræn ejes af lodsejer, mens grøft ejes af dsb. Topografisk opland ca. 18 ha. 8.5 Vandløb nr. 104 og 105 På øom st vvs afbrydes eksisterende drænledning. System, hvor ledning er tilkoblet, afproppes i st vvs (vandløb nr. 104). Ved st skær drænledning øom. Drænledning vhs forlægges i ø150 til station hvor ledningen krydser øom. Drænledning under øom etableres i ø300 vinkelret herpå (vandløb nr. 105). Topografisk opland ca. 1,5 ha. Dimension og materiale for eksisterende ledninger kendes ikke. Systemet kobles på rørlagt vandløb i st vvs og dræn imellem st og nedlægges. System afledes til Ellebæk. Dræn ejes af lodsejer.

9 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 106 Rørlagt vandløb skærende øom mellem st og forlægges til st vvs og føres herefter vinkelret under øom. Dimension af ny ledning ø1000 med ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. vinkel på 90 grader. Der udføres en udgravning for at bestemme den præcise beliggenhed af vandløbet. Dette skyldes at der er usikkerhed omkring vandløbets placering ved krydsningen af Køgebanen. Rørlagt vandløb afleder til Ellebæk og ejes af Næstved Kommune. 8.7 Vandløb nr. 107 og 108 Dræn ø65 skærende øom imellem st og afbrydes. Ledning afproppes ved st vhs (vandløb nr. 107). Imellem st og skær ø65 dræn øom. Drænledning afbrydes og afproppes ved st vhs (vandløb nr. 108). System ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 1 ha. 8.8 Vandløb nr. 109 Rørlagt vandløb skærende øom imellem st og forlægges på vvs frem til st og kobles på Ellebæk vvs (vandløb nr. 111). Ny ledning lægges med ø1000 ledning. Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune. 8.9 Vandløb nr. 110 Dræn ø65-80 skærende øom i st sløjfes. Ejes af lodsejer Vandløb nr. 111 Åbent vandløb (Ellebæk) skær øom imellem st og I st etableres faunapassage i form af bygværk 3,0 x 2,0 m under vej. Under erstatningsvej etableres ligeledes faunapassage i form af 3,0 x 2,0 m bygværk. Mellem omfartsvejen og erstatningsvejen føres vandløb frit ca. 8 m. Ellebæk ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 112 Rørlagt vandløb i st på øom vvs forlægges i ø1000 imellem st og 1.200, hvor vandløbet kobles på Ellebæk i st Vandløb ejes af Næstved Kommune 8.12 Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 1 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Ellebæk. Maks. afledning til Ellebæk 0,4 l/s.

10 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 113 Dræn ø80 placeret i st på vhs af afbrydes under vej. System ejes af lodsejer og afleder til projekteret regnvandsbassin 1, som afleder til Ellebæk. Topografisk opland ca. 0,5 ha Vandløb nr. 114 Drænsystem ø100bt skær øom imellem st og Dræn afbrydes under vej og system på vvs tilkobles på øom vejafvanding med ø150 ledning. Drænsystem på vhs afproppes ved øom. Resterende system ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland vvs ca. 0,5 ha og vhs 1,5 ha Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 2 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Ellebæk. Maks. afledning til Ellebæk 0,4 l/s Vandløb nr. 115 I st skær ø100bt drænledning øom. Denne drænledning rørlægges med ø300 under øom og projekteret stisystem. Ledning ejes af lodsejer og afleder til projekteret regnvandsbassin 2 og videre til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 2,5 ha Vandløb nr. 116 I st skær ø100bt drænledning øom. Denne drænledning rørlægges med ø300 under øom og projekteret stisystem. Ledning ejes af lodsejer og afleder til Ellebæk. Topografisk opland ca. 1,5 ha Vandløb nr. 117 Imellem st og skær åben grøft øom. Denne grøft etableres som fugtig faunapassage i et ø1500 betonrør i st Grøft genslynges i et bugtet forløb på vhs fra st til faunapassage i st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 118 Ved st skær åben grøft øom. Denne grøft rørlægges under øom og projekteret stisystem på vhs med ø1000 ledning. Afleder til Ellebæk. Grøft ejes af Næstved Kommune.

11 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 119 Imellem st er åben grøft placeret i vejtracé for øom vvs. Denne grøft genslynges i bugtet forløb på vvs af øom mellem de førnævnte stationer. Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Afleder til Ellebæk. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 120 I midten af øom er åben grøft placeret. Denne grøft genslynges øst for fællessti øom vhs st frem til Skyttemarksvej. Grøften føres under den projekterede forlængelse af Skyttemarksvej st samt projekteret cykel i ø1000 rør. Kobles sammen med ny faunapassage under øom i st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 121 Åben grøft krydser øom imellem st og Denne grøft rørlægges med ø1000 rør fungerende som fugtig faunapassage. Krydsningen foretages i st , hvilket betyder at grøft på øom vhs skal genslynges frem til st Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 122 I st krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000 rør. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 123 I st krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000 rør. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 124 Imellem st og krydser åben grøft øom. Denne grøft føres under vej ved at rørlægge grøft med ø1000. Krydsningen etableres i st , hvorved grøft på vvs skal genslynges mellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft afleder til sø/bassin mod syd. Den åbne grøft ejes af Næstved Kommune Sø vandlinje Imellem st og er sø delvist placeret i øom vvs. Sø rykkes mod øst ved at udgrave søen på vvs af øom samt påfylde området under øom.

12 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 125 Ø65 drænledning skær øom imellem st og Denne drænledning føres vinkelret under vejen i ny ø300 ledning i st På øom vvs forlægges dræn i ny ø150 ledning mellem st og Systemet afleder drænvand til åben grøft syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 126 Imellem st og skær åben grøft øom. Grøft genslynges i bugtet forløb på vvs imellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Føres vinkelret under vejen i st i ø1000 ledning. Vandløbet afleder til sø mod syd. Ejes af Næstved Kommune Sø vandlinje Imellem st og er sø delvist placeret i øom vvs. Sø rykkes mod øst ved at udgrave søen på vvs af øom samt påfylde området under øom Vandløb nr. 127 Drænledning ø65 skær øom imellem st og Drænledning rørlægges i st med ø1500 rør fungerende som fugtig faunapassage. System afleder til åben grøft placeret syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 128 Ø80 drænledning skærende øom imellem st og rørlægges i ø300 ledning. Krydsningen sker vinkelret på øom i st Dræn på vvs forlægges til st i ø150 ledning. System afleder til åben grøft placeret syd for Skyttemarksvej. Topografisk opland på ca. 1 ha Vandløb nr. 129 Imellem st og skær åben grøft øom. Grøften genslynges i bugtet forløb parallelt med ny hovedsti, som føres under øom gennem tunnel. Grøften får derved en placering mellem st og Bundbredde 0,75 m og anlæg 1. Grøft håndterer regnvand fra omkringliggende drænsystemer. Grøft ejes af Næstved Kommune.

13 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 130 Imellem st og skær rørlagt vandløb øom. Vandløb forlægges i ø1000 ledning på vhs af øom frem til st , hvor vandløb føres vinkelret under vej. Der etableres ø1250 brønde på begge sider af øom. Vandløb ejes af Næstved Kommune Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 3 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Rønnebækken. Maks. afledning til Rønnebækken 1 l/s Vandløb nr. 131 Dræn ø100 ler skærende øom imellem st og afbrydes på vhs Vandløb nr. 132 Imellem st og skær ø125 drænledning øom. Drænledning rørlægges med ø300 ledning vinkelret under vejen i st Dræn forelægges i ø150 øom vvs mellem st og System afleder drænvand til vandløb. Topografisk opland på ca. 5 ha Vandløb nr. 133 Drænstikledning ø100ler skærende øom imellem st og afbrydes i vhs. System afleder til vandløb. Topografisk opland for hele systemet ca. 10 ha Vandløb nr. 134 og 135 Dræn ø450 skær øom imellem st og Forlægges i ø500 før krydsning af rørlagt vandløb på vvs. Ledning føres vinkelret under øom i st Der etableres ø1250 sandfangsbrønde på begge sider af øom (vandløb nr. 134). På vhs forlægges dræn videre i ø500 frem til eksisterende ø450 drænledning. System afleder til vandløb mod nordvest. Ø100 ler drænledning krydsede øom imellem st og afbrydes på vhs og kobles på forlagt ø500 ledning i st , med ø150 ledning (vandløb nr. 135). Systemet ejes af lodsejer Vandløb nr. 136 Rørlagt vandløb skær øom imellem st og Vandløb føres vinkelret under vej i ø1000 ledning i st Der etableres ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. 90 graders vinkel. Vandløb forlægges på vvs frem til krydsningen i st

14 VANDSYNSPROTOKOL 10 Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 137 Det rørlagte vandløb krydser øom imellem st og Vandløbet føres vinkelret under vej i st i ø1000 ledning med ø1250 brønd på vhs og ø1500 brønd på vvs pga. vinkel på 90 grader. Vandløbet forlægges på vvs mellem station og Forlægningen udføres i ø500 ledning. Det rørlagte vandløb ejes af Næstved Kommune 8.41 Østlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 4 På øom vhs etableres et forsinkelsesbassin for omfartsvejens interne afvanding med afløb til Rønnebækken. Maks. afledning til Rønnebækken 1 l/s Vandløb nr. 138 Mellem st og krydser drænsystem øom. System består af en ø125 drænledning samt to ø80. Ø80 drænledning krydsende øom i st føres under vejen i ø300 ledning. Ø125 og ø80 drænledninger placeret på vhs forlægges med ø150 ledninger frem til st , hvor de forbindes med krydsende ø300. Systemet ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 2 ha Vandløb nr. 139 Ø250 drænledning er placeret i st ved øom vvs. Drænsystem kobles på projekteret vejdræn i øom. Topografisk opland på ca. 1 ha Sydlig omfartsvej st regnvandsbassin nr. 5 På fremtidig sydlig omfartsvej vvs etableres et forsinkelsesbassin som skal håndtere dele af den interne afvanding for øom. Regnvandsbassin afleder til grøft v. Grevensvænge og Fladså banker. Maks. afledning 1 l/s Vandløb nr. 140 Dræn ø100bt skær projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Dræn rørlægges vinkelret under vej i ø300 ledning i st Dræn forlægges på vhs i ø150 imellem st og Systemet afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Systemet ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.41 og 8.42.

15 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 141 Imellem st og krydser ø450bt drænledning projekteret Stenlængegårdsvej. Ny ø500 ledning anlægges vinkelret under vej i st System forlægges imellem st og vvs ligeledes i ø500 ledning. System afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.40 og Vandløb nr. 142 Ø100bt drænledning skær projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Dræn ø300 rørlægges vinkelret under vej i st System forlægges i ø150 imellem st og vvs. System afleder drænvandet til bassin placeret syd for system ved Østre Ringvej. Topografisk opland på ca. 20 ha. Samme system som beskrevet i afsnit 8.40 og Vandløb nr. 143 Rørlagt vandløb (Ellebæk) krydser projekteret Stenlængegårdsvej i st Nuværende rørdimension kendes ikke, så en vurdering af dimension, samt evt. forstærkning skal foretages i forbindelse med udførelsen. Vandløbet ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 144 Imellem st og ved projekteret Stenlængegårdsvej er grøft placeret i Skovallé. Denne allé er planlagt til at blive ført over Stenlængegårdsvej, men af hensyn til fald er denne løsning ikke anvendelig for grøften. Derfor genslynges grøft vvs frem til st , hvor den rørlægges vinkelret under vej i ø1000 ledning. Herfra ledes vandet videre i eksisterende grøft frem til vandløb, Ellebæk. Bundbredde 0,75 og anlæg 1. Grøften ejes af Næstved Kommune Vandløb nr. 145 Dræn ø150ler krydser projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og System rørlægges under vej i ø300 ledning krydsende vinkelret i st Mellem st og forlægges system i ø150 dræn på vvs. System afleder til Ellebæk. Dræn ejes af lodsejer. Topografisk opland på ca. 2 ha.

16 VANDSYNSPROTOKOL Vandløb nr. 146 Imellem st og krydser ø200 drænledning projekteret Stenlængegårdsvej. Dræn føres vinkelret under vej ved rørlægning i ø300 i st Mellem st og lægges ledning i ø300 på vvs. System afleder til Ellebæk. Topografisk opland på ca. 13 ha Vandløb nr. 147 Vandløbet Ellebæk krydser projekteret Stenlængegårdsvej imellem st og Vandløb føres under vej i nyt underløb 3,0 x 2,0 m vinkelret på vej i st Vandløb genslynges på begge sider af vej for at tilpasse ind- /udløbsstation på Ellebæk ejes af Næstved Kommune Arenavej - Regnvandsbassin nr. 8 Ved Arenavej etableres et forsinkelsesbassin som skal håndtere den interne afvanding for Stenlængegårdsvej. Regnvandsbassin afleder Ellebæk med en maks. afledning på 0,4 l/s.

17 BILAG 1 VANDSYNSPROTOKOL OVERSIGT EXCELARK 1-1

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel Hovedprojekt Østlig og Stenlængegårdsvej Dato: NØF-0009-01 Side 1 af 9 NØF-0009-01 NØF-0009 Tegningsliste - 2011-03-10 Oversigtsplaner NØF-1001 NØF-1000 Oversigtsplan 1:15.000 NØF-1100 NØF-1100 Oversigtsplan

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Nedsivnings- og udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 og 28

Nedsivnings- og udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 og 28 Side 1/66 Vejdirektoratet, Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att.: Sofie Kraft (SOKR@vd.dk) Dato: 18-07--2014 Sagsnr.: 06.11.01-P19-5-13 Henv. til: Anne Langwithz Kruse Natur og miljø

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Høring om evt. godkendelse af etablering af nyt dræn øst for Færgegaardsvej, samt udskiftning af eksisterende dræn

Høring om evt. godkendelse af etablering af nyt dræn øst for Færgegaardsvej, samt udskiftning af eksisterende dræn Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 14/30185 Land og Miljø Sagsbehandler: Allan Schmidt Dir. 55 36 24 94 als@vordingborg.dk 27-04-2015 Høring om evt. godkendelse

Læs mere

PARCELFORENINGEN KONGEVANG Side 1 af 12. Indhold. 1. Baggrund 2. 2. Topografi og jordbundsforhold 3. 3. Eksisterende forhold 4. 4.

PARCELFORENINGEN KONGEVANG Side 1 af 12. Indhold. 1. Baggrund 2. 2. Topografi og jordbundsforhold 3. 3. Eksisterende forhold 4. 4. PARCELFORENINGEN KONGEVANG Side 1 af 12 Indhold 1. Baggrund 2 2. Topografi og jordbundsforhold 3 3. Eksisterende forhold 4 4. Lovgivning 6 5. Skitseforslag til dræning, spildevandskloakering og vandforsyning

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 15-01-2014 JOURNALNUMMER 06.02.25-P19-1-13 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø RÅDHUSET,

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk 15. maj 2012 Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser

Læs mere

Klimatilpasning af Tranegilde Landsby

Klimatilpasning af Tranegilde Landsby Klimatilpasning af Tranegilde Landsby Idékatalog og skitseprojekt April 2012 Udgivelsesdato : 27. april 2012 Projekt : 30.6666.79 Udarbejdet : Uffe Gangelhof, Rikke Hedegaard Jeppesen, Anne Hansen og Camilla

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere