V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a.

2 Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER HASSING VANDVÆRK A. m. b. a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Medlemmer 3 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom indenfor forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 1

3 Medlemmernes rettigheder 4 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 5 For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem er ved sin tilslutning til ledningsnettet indtrådt i selskabet med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægter. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Betaler lejeren ikke forfaldne ydelser for vand m.v. til Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. senest efter første rykkerskrivelse opkræves ydelsen hos ejeren. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet ved dødsfald medlemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til selskabet er betalt. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag. Omkostningerne til tinglysning m.v. afholdes af vandværket. Vandværkets bestyrelse er påtaleberettiget. 2

4 Udtræden af selskabet 6 Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske - ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.) ved ekspropriation o.lign. forudsat vandforbrugende virksomhed (både privat og erhvervsmæssigt) ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsynings-ledningen. - ved eksklusion af selskabet p.g.a. restancer, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusionen afbrydes ejendommens stikledning ved forsyningsledningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nytilslutning. - hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Omkostningerne ved afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen afholdes af medlemmet. Levering til ikke-medlemmer (købere) 7 Institutioner som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. Det samme gælder distributionsforeninger / selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene - herunder prisen - for sådanne vandleverancer. 3

5 Ledninger over privat grund 8 Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. For landbrugsejendomme henvises til den til enhver tid gældende Landsaftale: Anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord, der er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA). Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne omkostninger. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen. Indskrænkninger i vandleverancen 9 Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand jævnfør i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt jævnfør regulativet. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift. 4

6 Generalforsamling 10 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokal avis eller pr. brev. Bekendtgørelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt en for generalforsamlingen gældende dagsorden. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftlig til bestyrelsens formand senest den 1. februar. Sådanne forslag skal nævnes i indkaldelsen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: - Valg af dirigent - Bestyrelsens beretning om det forløbne år - Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse - Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse - Behandling af indkomne forslag - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen - Valg af 2 revisorer og suppleant - Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og indkaldelsen skal bekendtgøres som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol eller referat, der underskrives af dirigenten. 5

7 Stemmeret og afstemninger 11 Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Har ejendommen flere ejere kan kun én repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagt er gyldig uden medlemmets personlige underskrift, og enhver fuldmagt skal forelægges dirigenten for at opnå gyldighed. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberetttigede er til stede på generalforsamlingen og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er kun den ene af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden to måneder. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer - uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede - stemmer for. Bestyrelsen 12 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanten efter opnået stemmetal i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 6

8 Valgbar til selskabets bestyrelse er kun selskabets medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor en uge efter generalforsamlingen. Funktionsåret går fra den 1. april til den 31. marts. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, drift og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsrapport og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol eller referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og / eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. Tegningsret 13 Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. 7

9 Regnskab og revision 14 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer samt 1 suppleant. Genvalg af revisorer og suppleant kan finde sted. Revision af årsrapporterne foretages jævnfør generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antagen statsautoriseret / registreret revisor. Årsrapport underskrives af revisorerne og bestyrelsen. Opløsning 15 Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet. 8

10 Ikrafttræden 16 Således vedtaget på generalforsamling, onsdag den 21. marts 2012 samt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, onsdag den 9. maj Selskabets vedtægter træder i kraft den 9. maj Med virkning fra den 1. januar 2012 overtages fra I/S Vester Hassing Vandværk samtlige dette selskabs aktiver, forpligtelser og egenkapital i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011, hvorefter I/S Vester Hassing Vandværk er opløst. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der pr. 31. december 2011 er valgt på generalforsamlingen i I/S Vester Hassing Vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar 2012 i de tilsvarende funktioner i Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Erik Aaen John Cocks Morten Sørensen Tommy Hvedhaven Brian Hougaard Jens Andreasen Dirigent 9

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere