VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001"

Transkript

1 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret

2 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning Generel beskrivelse Institutionen Brugere Målsætning Personantal Overordnede ønsker Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Generelle specielle bygningsmæssige krav Projektgruppe Overordnede arealkrav Budgetramme Stamoplysninger Beliggenhed Arealforhold Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Bygningsmyndighed Andre myndigheder Forsyningsmæssige forhold Varme Vand Elforsyning Kloak Telefon Antenne Grundforhold Servitutoplysninger Funderingsforhold Forurening Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Disponering af bygninger Bascon 2001

3 Side 2 Ejendommens eller projektets navn Rumoversigt Tilgængelighed for handicappede Teknikrum Adgang til installationer Vådrum Loft og skunkrum Lydkrav Miljørigtig projektering Miljøprogram Miljøplan Rengøring Arbejdsmiljø Indeklima Temperaturforhold Træk Luftfugtighed Luftkvalitet Statisk elektricitet Lys Tekniske krav (0) Generelt (01) Projektmateriale (02) Kvalitet (04) Fugtisolering (05) Udtørring (1) Bygningsbasis (10) Jordbundsforhold (12) Fundamenter (13) Terrændæk (2) Primære bygningsdele (21) Ydervægge (22) Indervægge (23) Dæk (24) Trapper og ramper (26) Altaner (27) Tage (28) Øvrige primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (34) Trapper, komplettering Bascon

4 Ejendommens eller projektets navn Side (35) Lofter, komplettering (36) Altankomplettering (37) Tage, komplettering (4) Overflader (40) Belægninger og beplantninger i terræn (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (5) Ventilation og VVS (50) VVS-anlæg, terræn (52) Afløb og sanitet (53) Vandinstallation i bygning (55) Køling (56) Varmeinstallation i bygning (57) Ventilationsanlæg (6) El og mekaniske anlæg (60) Elanlæg terræn (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66) Transportanlæg, leverance (68) Øvrige Anlæg (7) Inventar (70) Inventar i terræn (71) Teknisk inventar (bl.a. edb-udstyr) (72) Tavler og skilte (73) Opbevaringsmøbler (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler (77) Boligtekstiler og afskærmninger (78) Øvrigt inventar (8) Øvrige bygningsdele Administrative krav Overslag Totaløkonomisk beregning Fordeling på overslagsår Driftsudgifter Udbudsform EU licitation Bascon 2001

5 Side 4 Ejendommens eller projektets navn 5.5 Arbejdets videreførelse Tidsplan Litteraturhenvisninger: Bascon

6 Ejendommens eller projektets navn Side 5 0 Vejledning Formålet med nærværende Standardbyggeprogram er at give ensartede retningslinier for udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag ved fremtidige byggerier for Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet skal således betragtes som et paradigma for et konkret program til en aktuel byggesag. Det konkrete program udarbejdes på basis af nærværende Standardbyggeprogram. Standardbyggeprogrammet er hovedsageligt gældende for fremtidige bygninger, som opføres for socialudvalget og undervisnings- og kulturudvalget under Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet er således ikke beregnet til opførelse af store amtslige byggeopgaver som f.eks. sygehuse, men Vejle Amt ønsker at programmet bruges som skabelon til sådanne byggerier. Irrelevante afsnit kan i forbindelse med disse byggerier udgå, og nye afsnit, som er specielle for disse byggerier, skal tilføjes. Programmet kan desuden anvendes på andre mindre byggerier under sundhedsforvaltningen. Ligeledes kan programmet anvendes til om- og tilbygninger. Standardbyggeprogrammet sendes som Microsoft Word 97 fil (doc fil) eller papirkopi til de rådgivende arkitekter og ingeniører, der er tilknyttet den aktuelle byggesag. Standardbyggeprogrammet er opdelt i følgende hovedafsnit: 1 Generel beskrivelse, der er en viderebearbejdning af oplysninger fra programoplægget. Afsnittet beskrives på baggrund af oplæg fra forvaltningen. 2 Stamoplysninger, hvor alle generelle oplysninger om beliggenhed, arealforhold, myndigheder, forsyningsmæssige forhold og servitutter mv. beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. 3 Funktionelle krav, hvor generelle kvalitets- og funktionskrav beskrives, herunder adgangsforhold, rumstørrelser og funktion, krav til indeklima, rengøringsvenlighed og energiminimering mv. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Rumoversigt udarbejdes på baggrund af oplæg fra forvaltningen 4 Tekniske krav, hvor specifikke krav til bygningsdele, overflader, installationer og inventar beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Afsnittets punktnummerering er anderledes end de øvrige afsnit, idet dette afsnit - udover den automatiske nummerering - er opdelt iht. SFB systemet for bygningsdele. 5 Administrative krav, hvor økonomiske tidsmæssige oplysninger mv. angives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Bascon 2001

7 Side 6 Ejendommens eller projektets navn Standardbyggeprogrammet er udarbejdet således, at alt der er skrevet med kursiv skrift er en egentlig vejledning, der ikke skal indføres i det færdige byggeprogram for den enkelte sag. Vejle Amt ønsker, at programarbejdet færdiggøres, inden projekteringen af dispositionsforslaget påbegyndes. Overskrifter og sidedisponering, der er skrevet med normal skrift, skal altid følges. Dette gælder også afsnit, hvor indholdet er beskrevet med normal skrift. Det, som er skrevet med normal skrift, er Vejle Amts generelle krav for alle bygninger og må derfor ikke slettes. Hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt i den aktuelle byggesag, skal krav, der ikke kan opfyldes, anføres med gennemstreget skrift. Såfremt der i dette paradigma er en overskrift, som udelukkende er beskrevet med kursiv skrift, og der i det konkrete program ikke skal beskrives noget under dette punkt, kan denne overskrift fjernes uden gennemstregning. Enkelte skemaer og regneark er udført i MS Excel, og tidsplanen er udført i MS Project. Hvis det aktuelle byggeprogram udføres i MS Word, og hvis MS Excel og MS Project er installeret på pc eren, kan programmerne aktiveres ved at dobbeltklikke på objektet, eller ved at trykke på højre museknap og herefter vælge åben regneark eller åben Project-kæde. Hvis man ikke har disse programmer, må skemaerne udføres på anden vis med en tilsvarende opsætning. I MS Word kan indholdsfortegnelse og indeks redigeres automatisk ved at markere området og trykke på højre museknap og herefter vælge opdater felt. Hvis der er ændret i overskrifter eller der i øvrigt er problemer med opdateringen markeres feltet opdater alt Bascon

8 Ejendommens eller projektets navn Side 7 Nogle printere har en anden sideinddeling end dokumentet. Derfor skal man vælge menuen Funktioner Indstillinger fanebladet udskriv og markere felterne opdater felter og Opdater kæder : Standardbyggeprogrammet er skrevet med følgende typografi: Generel skrifttype: Overskrifter: Venstre margin Højre margin Overskrifter Times New Roman 12 pkt. Times New Roman 12 pkt. bold 5,0 cm 2,0 cm Rykkes 2,5 cm til venstre For at lette overskueligheden af hvad, der er beskrevet specielt til den aktuelle byggeri skal tekst skrevet af de projekterende skives med afvigende font f.eks. Arial Narrow. Det henstilles til de projekterende, at programmet trykkes på genbrugspapir og udføres som 2-sidet kopiering. Bascon 2001

9 Side 8 Ejendommens eller projektets navn 1 Generel beskrivelse Oplysninger fra programoplæg bearbejdes af forvaltningen og udleveres til de rådgivende teknikere som MS Word fil. 1.1 Institutionen Beskrivelse af institutionens formål, hvad der behandles for og hvordan Brugere Beskrivelse af brugernes køn aldersgrupper adfærdsmønster eventuelle handicaps eventuel kriminalitet eventuelle sygdomme Målsætning Beskrivelse af institutionens overordnede målsætning for brugerne, f.eks. tilnærmelse til en normaltilværelse, integrering osv Personantal Listning af institutionens Antal ansatte samt uddannelse eller funktion. Antal af tilknyttet personale, samt uddannelse eller funktion. Antal brugere, samt brugerbeskrivelse Overordnede ønsker Beskrivelse af overordnede krav og ønsker til bygningens udvidelsesmuligheder, materialeholdning, samt tilpasning til området, områdets natur og eventuelle eksisterende bygninger Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Beskrivelse af hvordan og i hvilket omfang, eksisterende bygninger skal indgå i det færdige bygningskompleks. Angivelse af eventuelle bygninger, der skal nedrives Generelle specielle bygningsmæssige krav Der anføres hvilke specielle bygningsmæssige krav, der skal stilles til det specifikke byggeri. Ønskerne er hovedsagelig forårsaget af brugernes handicap eller adfærd og kan f.eks. være: Stålkarme omkring døre. Dørbredde større end 90 cm Bascon

10 Ejendommens eller projektets navn Side 9 Massive døre. Lyddøre. Anvendelse af sikkerhedsglas i vinduer, døre og rækværker. Mekanisk ventilation. Hydraulisk badekar. Skoldsikring på varmt vand. Hæve- og sænkbare vaske. Handicap køkkener. Mobile lifte til f.eks. badekar. Rumdækkende personlifte monteret i loft. Diverse alarmanlæg. (f.eks. tyverialarm, brandalarm og overfaldsalarm). Brandvarslingsanlæg. Dørautomatik. Nødstrømsanlæg, nødstrømsbatterier, nød- og panikbelysning. Kommunikationsanlæg, patientkaldeanlæg og personsøgeanlæg. Edb installation Centralt radioanlæg og TV anlæg. Lytteovervågning og TV overvågning. Gulvvarme. Elevator. Røgfri miljøer. Solvarme Med udgangspunkt i de særlige tekniske indretningers nødvendighed, kan Vejle Amt stille krav om, at der foretages bevidste og dokumenterede valg og særskilte kalkuler over omfanget heraf (med særlig motivering i funktion, holdbarhed, vedligeholdelsesvenlighed og lignende). 1.2 Projektgruppe Listning af de personer, der indgår i projektgruppen med angivelse af navn, stilling eller funktion. Desuden angives ad hoc tilknyttede personer og institutioner som f.eks. Embedslægeinstitutionen, Hjælpemiddelcentralen, Bedriftssundhedstjenesten, Blindeinstituttet, Arbejdstilsynet, sikkerhedsorganisationen og diverse brugerorganisationer. 1.3 Overordnede arealkrav Overordnede krav til bygningernes arealer og friarealer angives. 1.4 Budgetramme Angivelse af de beløb, der er afsat til opførelsen af det pågældende projekt. Bascon 2001

11 Side 10 Ejendommens eller projektets navn 2 Stamoplysninger 2.1 Beliggenhed Postadresse samt matrikelbetegnelse angives. Desuden beskrives relevante Nabobebyggelser Tilkørselsforhold Rekreative områder i nærheden Eventuelle offentlige transportmidler 2.2 Arealforhold Relevante arealforhold angives såsom: Grundareal Bebygget areal Etageareal Kælderareal Bebyggelsesprocent Evt. nuværende bebygget areal Evt. nuværende etageareal Evt. nuværende kælderareal Evt. nuværende bebyggelsesprocent Data på nuværende bygninger kan opgives af amtets bygningsafdeling. 2.3 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Her angives hvilken kommuneplan og eventuel lokalplan, bebyggelsen er omfattet af. Der gives desuden en kort overordnet beskrivelse af hvilke bestemmelser, der giver væsentlig indflydelse på projektet, f.eks. udnyttelsesprocent, højde og afstandskrav, specielle krav til materialevalg, fredninger osv Bygningsmyndighed Angivelse af bygningsmyndighedens adresse og telefon nr. Generelt ønsker Vejle Amt, at der ikke søges dispensation fra bygningslovgivningen, men såfremt der undtagelsesvis søges dispensation, skal dette angives. Dette kan f.eks. være overordnede krav som bebyggelsesprocent, højdegrænseplan o.lign Bascon

12 Ejendommens eller projektets navn Side 11 Der søges dispensation for følgende: Angiv Intet eller hvad, hvorfor og hvilke bestemmelser, der skal søges dispensation for Andre myndigheder Angivelse af andre relevante myndigheders adresse og tlf. nr. samt i hvilket omfang der skal ansøges hos disse. Disse myndigheder kan f.eks. være: Arbejdstilsynet Fredningsnævnet Amtskommune Levnedsmiddel- og miljøkontrollen 2.4 Forsyningsmæssige forhold Varme Tilslutningsmulighed til fjernvarmeforsyning undersøges. Forsyningsselskab og tilslutningssted angives. Såfremt der ikke er fjernvarmeforsyning i området, angives energikilde Vand Tilslutningsmulighed til offentlig vandforsyning undersøges. Forsyningsselskab og tilslutningssted angives Elforsyning Tilsluttes elforsyningsselskabets net. Elforsyningsselskab og tilslutningssted angives Kloak Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig spildevandsledning undersøges. Tilslutningssted angives. Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig regnvandsledning undersøges. Tilslutningssted angives. Eventuel alternativ bortskaffelse af overfladevand beskrives Telefon Tilsluttes telefonselskabets net. Telefonselskab og tilslutningssted angives. Bascon 2001

13 Side 12 Ejendommens eller projektets navn Antenne Tilsluttes offentligt hybridnet, lokal antenneforening eller eget antenneanlæg, i nævnte prioriteringsrækkefølge. Signalleverandør, anlægstype og tilslutningssted angives. 2.5 Grundforhold Servitutoplysninger Der skal indhentes en tingbogsudskrift, hvis denne ikke allerede foreligger, og servitutter, der er væsentlige for bebyggelsen, skal refereres her Funderingsforhold Der skal udarbejdes en geoteknisk rapport, og de væsentligste forhold for bebyggelsen refereres. (Rapporten vedlægges som bilag). Økonomiske konsekvenser redegøres der for i afsnit Forurening Der skal normalt udarbejdes en forureningsrapport. Rapporten skal udarbejdes af specialist, som har erfaring i forureningsundersøgelser. Hvis der ikke tidligere er konstateret forurening på grunden, skal der udarbejdes en historisk redegørelse for grundens tidligere anvendelse. Redegørelsen kan ofte udleveres af Vejle Amt. På baggrund af den historiske redegørelse, skal der foretages en vurdering af, om der skal undersøges for en eventuel forurening og i bekræftende fald hvilke stoffer, der skal undersøges for. Findes der forurening på grunden, skal forslag til afværgeforanstaltninger beskrives. Hvis der er konstateret forurening på grunden, skal det vurderes, om de tidligere udførte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til den fremtidige anvendelse. 2.6 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Såfremt der på grunden er eksisterende bygninger, beskrives bygningens funktion, hovedkonstruktioner, materialevalg og tilstand. Der redegøres ligeledes for eventuelle ombygninger og tilbygninger samt hvilke bygninger, der skal nedrives. Amtets bygningsafdeling kan i et vist omfang levere tegninger over amtets institutioner Bascon

14 3 Funktionelle krav Ejendommens eller projektets navn Side Disponering af byggegrunden Der redegøres for hoveddisponeringen af byggegrunden, med angivelse af hvor bygninger, hovedadgangsveje, parkering og eventuelle støjvolde placeres, hensyntagen til nabobebyggelser, rekreative områder, eksisterende beplantning etc. Afhængig af institutionstype beskrives hvilke specielle tiltag, der skal foretages (f.eks. blinde, svagtseende, psykisk og fysisk handicappede eller kriminelle domsanbragte) Terræn og haveanlæg Der redegøres for hoveddisponeringen af terræn og haveanlægget, herunder beplantning, udeopholdsarealer og eventuel legeplads. Alle udendørsområder indrettes efter: DS, Dansk Standard Udearealer for alle DS håndbog 105. DS-håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling. Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund. DS 3028 Tilgængelighed for alle Adgangsveje Der redegøres for adgang for kørende, herunder busser og busholdeplads, eventuel brandvej og adgang for gående Parkering Parkeringspladser skal mindst have en størrelse på 2,4 x 5,0 m. Pladser til handicappede dog mindst 3,4 x 5,0 m Der angives antal af: Parkeringspladser Parkeringspladser for handicappede Cykelparkering (overdækkede og ikke overdækkede). I opgørelsen skal der oplyses både om, hvor mange pladser der anlægges og om udlagte (reserverede) pladser jf. Bygningsreglementet, seneste udgave. 3.2 Disponering af bygninger Rumoversigt Beskrivelse af samtlige lokaler, som det pågældende projekt skal omfatte med angivelse af antal og arealkrav (nettoareal). Desuden beskrives særlige krav til Bascon 2001

15 Side 14 Ejendommens eller projektets navn speciel indretning, tilknytning til andre lokaler mv. Skemaet udfyldes efter oplæg fra forvaltningen, og indsættes i skema som nedenstående eksempel. Antal Rumbetegnelse Specielle krav Nettoareal 1 Montageværksted Let adgang fra terræn, mulighed for 40 m² palleløfter 1 Metal/træværksted Let adgang fra terræn, mulighed for 40 m² transport af tunge materialer på palleløfter 1 Værkførerrum Placeres i nærhed af beskæftigelsesværksteder, 10 m² og gerne med vinduer til værkstederne. Der installeres telefon. 2 Toilet/handicaptoilet 2+5 m² 1 Lager Til opbevaring af egenproduktion og 60 m² montageprodukter. Ønskes opdelt i 2 rum, hvis dette er muligt. 1 Rengøringsrum Med udslagsvask og 1 stk. 60 cm skab 3 m² med hylder 1 Kontor Placeres centralt i bygningen, med 2 20 m² arbejdspladser (EDB) og et mødebord. 1 Kopirum Til placering af printer, fotokopimaskine 6 m² og telefax. Nettoareal i alt 189 m² Tillæg for vægge og gangarealer (normalt nettoareal x 0,3 til 0,5) 61 m² Bruttoareal i alt 250 m² Tilgængelighed for handicappede Bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere. I fælles adgangsveje kræver Vejle Amt følgende: 1. Automatiske skydedøre ved udvendige adgangsdøre. 2. Indvendige døre udføres i store bygninger som automatiske døre, der åbner ved snoretræk, og i mindre bygninger udføres dørene uden dørpumper eller med friløbs dørpumper, som kun lukker via røgdetektor. Afhængig af bygningens brug henvises til følgende publikationer: 2001 Bascon

16 Ejendommens eller projektets navn Side 15 Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Vejledning om indretning af ældreboliger udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Håndbog fra Ribe Amts Hjælpemiddelcentral Egnet byggeri for ældre og handicappede SBI-anvisning 146 Køkkener for Bevægelseshæmmede. Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund DS 3028 Tilgængelighed for alle. Det gode badeværelse udgivet af Vejle Amt. Pjece med retningslinier for indretning af badeværelser til plejekrævende patienter på sygehusene Teknikrum Adgangsveje til teknikrum og VVS-centraler skal dimensioneres under hensyntagen til servicering og til transport af komponenter (f.eks. ved senere udskiftninger). Der skal disponeres således, at installationerne er let tilgængelige for servicering, udskiftning, vedligeholdelse m.v. og udbydes således, at der er plads til kendte og sandsynlige udvidelser Adgang til installationer Føringsveje skal disponeres således, at der er god adgang til installationer for vedligeholdelse og reparation Vådrum Brusere og lignende må ikke placeres nærmere end 1,5 m fra døre. Det skal i øvrigt iagttages, at dørene ikke må lide unødig overlast på grund af vandsprøjt Loft og skunkrum Adgang til loftsrum skal ske via let betjente lemme med folde/skydestiger, og der skal etableres gangbro frem til og rundt om tekniske installationer. Eventuelle skunkrum skal kunne inspiceres via lemme. Der skal monteres orienteringslys i både skunk og loftsrum. 3.3 Lydkrav Generelt udføres lydregulering og lydisolering svarende til BR. 95. For rum, der ikke kan sidestilles med tilsvarende rum i Bygningsreglementet, gælder at mellem alle rum, hvori der opholder sig mennesker, skal der tilvejebringes en luftlydsisolation R w på mindst 45 db (svarende til en 11 cm muret væg med puds på begge sider). Der redegøres for krav til luftlydsisolation, efterklangstid og trinlydsdæmpning i rum, der ikke er omfattet af BR. 95. Bascon 2001

17 Side 16 Ejendommens eller projektets navn Der skal angives i hvilket omfang, der skal foretages lydmålinger. Lydmålingerne skal foretages af et uvildigt firma. 3.4 Miljørigtig projektering Under projekteringen tages en lang række beslutninger, som har betydning for materialevalget, udformningen, opførelsesmetoderne, driften, vedligeholdelsen og i sidste ende fjernelsen af bygningen. Dermed har projekteringen også en afgørende indflydelse på forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne på mennesker samt belastningen af det omgivende miljø fra råstofferne udvindes til bygningen rives ned. I byggestyringsreglerne er der indarbejdet bestemmelser, som sikrer at der under projekteringen også fokuseres på miljøaspektet. Bestemmelserne er i overensstemmelse med Håndbog i miljørigtig projektering (BPS-publikation 121), der er retningsgivende for inddragelsen af miljøaspektet i amtets byggesager. Derudover henvises der til følgende litteratur: Miljørigtig projektering vejledning for bygherrer (BPS-publikation 129) Miljørigtig projektering indhentning af data fra producenter (skrevet af DTI Byggeri, BPS-centret) Vejle Amts Miljøpolitik (udleveres af forvaltningen) Bilag om miljørigtig projektering i de administrative retningslinier Eksempler på miljøprogram, miljøplan og miljøundersøgelser (udleveres ved henvendelse til Bygningsafdelingen) Det overordnede mål for miljøindsatsen er at minimere: forbruget af ressourcer sundhedseffekterne på mennesker belastningen af det omgivende miljø For at opnå dette udarbejdes der et miljøprogram og en miljøplan for byggeriet. 3.5 Miljøprogram Inddragelsen af miljøaspektet bygger på formuleringen af en række miljømål for byggeriet. Miljømålene formuleres på baggrund af den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger samt en prioritering og afgrænsning af miljøindsatsen Bascon

18 Ejendommens eller projektets navn Side Kortlægning Fremgangsmåden for den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 8. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 2-5 og 11 samt bind 2, kapitel 7 og 8. Den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger foretages for følgende 5 faser i byggeriets livscyklus: 1. råstofindvinding og forarbejdning 2. fremstilling af byggematerialer 3. udførelse og ændringer 4. drift og vedligehold 5. nedrivning/bortskaffelse De vigtigste resultater af kortlægningen ridses op. Eventuelt kan den samlede kortlægning vedlægges som bilag under alle omstændigheder skal kortlægningen ligge på sagen Prioritering Fremgangsmåden for prioriteringen af miljøindsatsen fremgår af BPS- 121, bind 1, kapitel 9. Derudover kan der hentes inspiration i BPS- 121, bind 1, kapitel 5 samt bind 2, kapitel 7 og 8. Med udgangspunkt i de miljøeffekter, der er en følge af byggeriets miljøpåvirkninger, foretages der en prioritering af miljøindsatsen. De vigtigste resultater af prioriteringen ridses op. Eventuelt kan den samlede prioritering vedlægges som bilag under alle omstændigheder skal prioriteringen ligge på sagen. Prioriteringen viser de miljøaspekter der bør arbejdes videre med. Blandt disse foretages der en yderligere afgrænsning, som danner det endelige grundlag for opstillingen af miljømålene for byggeriet. Afgrænsningen beskrives. Afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget på baggrund af prioriteringen, skal foretages af den arbejdsgruppe, der udarbejder byggeprogrammet. Det er ikke påkrævet at foretage en afgrænsning Miljømål Nedenstående liste indeholder de miljømål, der altid bør gælde for amtets byggerier. Denne liste suppleres med udgangspunkt i afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget ved prioriteringen. Suppleringen kan bestå i tilføjelser under nedenstående hovedpunkter eller tilføjelse af nye hovedpunkter. Bascon 2001

19 Side 18 Ejendommens eller projektets navn Retningslinier for formuleringen af miljømålene fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 5. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 2, kapitel 7 og 8. Følgende miljømål fastlægges for byggeriet: Forbrug og affald 1) byggeriet skal udføres iht. Vejle Amts Energirapport, så unødigt energiforbrug undgås 2) der skal vælges installationer, som medfører mindst muligt vandforbrug i driftsfasen 3) der skal være tilstrækkelig plads i/omkring bygningen, så der kan ske en hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen 4) friarealerne skal anlægges, så de kan plejes uden brug af giftstoffer Materialer 5) der skal vælges materialer, som medfører mindst mulig miljøbelastningen under produktionen af dem 6) der skal vælges materialer, som medfører mindst muligt forbrug af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen 7) der skal vælges materialer, så affaldet ved nedrivning af bygningen primært kan genanvendes, sekundært skal forbrændes og kun i særlige tilfælde skal deponeres Miljøplan Fremgangsmåden for udarbejdelsen af miljøplanen fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 4, 6 og 7. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 10 samt bind 2, kapitel 8. Udover at formulere miljømål dækker inddragelsen af miljøaspektet over udarbejdelsen af en miljøplan, der præciserer hvorledes miljømålene opfyldes Ansvarsfordeling Her beskrives hvem der har ansvar for, at der følges op på miljømålene, samt hvem der ellers inddrages i arbejdet, hvornår og hvorfor Virkemidler Her angives det, hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse for at opfylde miljømålene. Nedenstående liste suppleres med de virkemidler, der er nødvendige for at opfylde alle miljømålene for byggeriet. I første udgave af miljøplanen vil der være tale om et foreløbigt bud på virkemidler. I takt med gennemførelsen af de undersøgelser mv., som fastlægges i aktivitetsplanen, vil valget af virkemidler blive ændret og udbygget Bascon

20 Ejendommens eller projektets navn Side 19 Til opfyldelse af miljømålene tages følgende virkemidler i anvendelse: Ad 1) Undgå unødigt energiforbrug Effektiv isolering, herunder anvendelse af energiruder Udnyttelse af solindfaldsvarme (Opmærksomheden henledes på Energistyrelsens forslag til bekendtgørelse om solvarmepligt i offentlige bygninger) Zoneopdeling af lys, varme og ventilation Styring af varmeanlæg efter udetemperatur og tidspunkt Varmegenvinding på ventilationsanlæg Behovsstyret drift af ventilationsanlæg Sensorer på lys Lavenergi hårde hvidevarer Ad 2) Mindst muligt vandforbrug i driftsfasen Vandbesparende armaturer Ad 3) Hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen Etablering af indendørs/udendørs affaldsplads med mulighed for udvidelse Retningslinier for affaldshåndtering (kildesortering, kompostering og genbrug) i D&V-vejledningen. Desuden henvises til AT-anvisning nr Manuel håndtering og transport af dagrenovation mv. Ad 4) Giftfri pleje af friarealer Belægninger der muliggør brugen af damp, gasbrænder eller anden miljøvenlig metode til ukrudtsfjernelse For de følgende miljømål er der ikke på forhånd fastlagt virkemidler: Ad 5) Mindske miljøbelastningen fra produktionen af byggematerialerne Ad 6) Mindske forbruget af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen Ad 7) Bygningsaffaldet skal ved nedrivning primært genanvendes, sekundært forbrændes og kun i særlige tilfælde deponeres Krav i Bygningsreglementet skal altid medtages. For øvrige foranstaltninger gælder, at energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 7 år eller mindre normalt altid skal gennemføres. Alle forslag til ikke lovbestemte foranstaltninger skal vurderes økonomisk og skal forelægges for bygherren til godkendelse. Kravene inden for de enkelte områder vil være beskrevet andet sted i byggeprogrammet. Bascon 2001

21 Side 20 Ejendommens eller projektets navn Aktivitetsplan Aktivitetsplanen angiver hvilke aktiviteter i form af f.eks. undersøgelser og analyser der skal iværksættes for at kunne fastlægge virkemidler, som sikrer at miljømålene opfyldes. Opfyldelsen af miljømålene kræver uddybende undersøgelser, analyser mv. For dette byggeri fastlægges følgende aktivitetsplan for det videre arbejde med miljøaspektet: Aktivitetsplanen indsættes Status og dokumentation Et centralt led i inddragelsen af miljøaspektet er en løbende revision og tilpasning af miljøprogram og miljøplan. Denne revision skal ske på baggrund af den tilbagevendende status over miljøindsatsen (en del af den tilbagevendende projektgranskning) samt på baggrund af resultatet af de undersøgelser mv., som er iværksat med aktivitetsplanen. Efter hver fase i projekteringsforløbet gøres der status over miljøindsatsen. Som led heri beskrives: hvilke af de planlagte aktiviteter der er gennemført ændringer i valg af virkemidler eventuelle ændringer i prioriteringen og miljømålene eventuelle ændringer i miljøplanen Første gang der gøres status er i forbindelse med afslutningen af projektforslagsfasen. 3.6 Rengøring Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at vedligeholde en høj hygiejnisk standard. Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Det sker ved, at arealerne omkring indgangspartierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, ved at forsyne dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter. Der skal anvendes overflader, der ikke let tilsmudses, og som er lette at rengøre. Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning kan foretages maskinelt Bascon

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Albertslund Lille Skole, Projektforslag Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole 30.01.13 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Kærhavebakken 80 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer 311000921

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere