VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001"

Transkript

1 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret

2 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning Generel beskrivelse Institutionen Brugere Målsætning Personantal Overordnede ønsker Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Generelle specielle bygningsmæssige krav Projektgruppe Overordnede arealkrav Budgetramme Stamoplysninger Beliggenhed Arealforhold Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Bygningsmyndighed Andre myndigheder Forsyningsmæssige forhold Varme Vand Elforsyning Kloak Telefon Antenne Grundforhold Servitutoplysninger Funderingsforhold Forurening Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Disponering af bygninger Bascon 2001

3 Side 2 Ejendommens eller projektets navn Rumoversigt Tilgængelighed for handicappede Teknikrum Adgang til installationer Vådrum Loft og skunkrum Lydkrav Miljørigtig projektering Miljøprogram Miljøplan Rengøring Arbejdsmiljø Indeklima Temperaturforhold Træk Luftfugtighed Luftkvalitet Statisk elektricitet Lys Tekniske krav (0) Generelt (01) Projektmateriale (02) Kvalitet (04) Fugtisolering (05) Udtørring (1) Bygningsbasis (10) Jordbundsforhold (12) Fundamenter (13) Terrændæk (2) Primære bygningsdele (21) Ydervægge (22) Indervægge (23) Dæk (24) Trapper og ramper (26) Altaner (27) Tage (28) Øvrige primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (34) Trapper, komplettering Bascon

4 Ejendommens eller projektets navn Side (35) Lofter, komplettering (36) Altankomplettering (37) Tage, komplettering (4) Overflader (40) Belægninger og beplantninger i terræn (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (5) Ventilation og VVS (50) VVS-anlæg, terræn (52) Afløb og sanitet (53) Vandinstallation i bygning (55) Køling (56) Varmeinstallation i bygning (57) Ventilationsanlæg (6) El og mekaniske anlæg (60) Elanlæg terræn (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66) Transportanlæg, leverance (68) Øvrige Anlæg (7) Inventar (70) Inventar i terræn (71) Teknisk inventar (bl.a. edb-udstyr) (72) Tavler og skilte (73) Opbevaringsmøbler (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler (77) Boligtekstiler og afskærmninger (78) Øvrigt inventar (8) Øvrige bygningsdele Administrative krav Overslag Totaløkonomisk beregning Fordeling på overslagsår Driftsudgifter Udbudsform EU licitation Bascon 2001

5 Side 4 Ejendommens eller projektets navn 5.5 Arbejdets videreførelse Tidsplan Litteraturhenvisninger: Bascon

6 Ejendommens eller projektets navn Side 5 0 Vejledning Formålet med nærværende Standardbyggeprogram er at give ensartede retningslinier for udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag ved fremtidige byggerier for Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet skal således betragtes som et paradigma for et konkret program til en aktuel byggesag. Det konkrete program udarbejdes på basis af nærværende Standardbyggeprogram. Standardbyggeprogrammet er hovedsageligt gældende for fremtidige bygninger, som opføres for socialudvalget og undervisnings- og kulturudvalget under Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet er således ikke beregnet til opførelse af store amtslige byggeopgaver som f.eks. sygehuse, men Vejle Amt ønsker at programmet bruges som skabelon til sådanne byggerier. Irrelevante afsnit kan i forbindelse med disse byggerier udgå, og nye afsnit, som er specielle for disse byggerier, skal tilføjes. Programmet kan desuden anvendes på andre mindre byggerier under sundhedsforvaltningen. Ligeledes kan programmet anvendes til om- og tilbygninger. Standardbyggeprogrammet sendes som Microsoft Word 97 fil (doc fil) eller papirkopi til de rådgivende arkitekter og ingeniører, der er tilknyttet den aktuelle byggesag. Standardbyggeprogrammet er opdelt i følgende hovedafsnit: 1 Generel beskrivelse, der er en viderebearbejdning af oplysninger fra programoplægget. Afsnittet beskrives på baggrund af oplæg fra forvaltningen. 2 Stamoplysninger, hvor alle generelle oplysninger om beliggenhed, arealforhold, myndigheder, forsyningsmæssige forhold og servitutter mv. beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. 3 Funktionelle krav, hvor generelle kvalitets- og funktionskrav beskrives, herunder adgangsforhold, rumstørrelser og funktion, krav til indeklima, rengøringsvenlighed og energiminimering mv. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Rumoversigt udarbejdes på baggrund af oplæg fra forvaltningen 4 Tekniske krav, hvor specifikke krav til bygningsdele, overflader, installationer og inventar beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Afsnittets punktnummerering er anderledes end de øvrige afsnit, idet dette afsnit - udover den automatiske nummerering - er opdelt iht. SFB systemet for bygningsdele. 5 Administrative krav, hvor økonomiske tidsmæssige oplysninger mv. angives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Bascon 2001

7 Side 6 Ejendommens eller projektets navn Standardbyggeprogrammet er udarbejdet således, at alt der er skrevet med kursiv skrift er en egentlig vejledning, der ikke skal indføres i det færdige byggeprogram for den enkelte sag. Vejle Amt ønsker, at programarbejdet færdiggøres, inden projekteringen af dispositionsforslaget påbegyndes. Overskrifter og sidedisponering, der er skrevet med normal skrift, skal altid følges. Dette gælder også afsnit, hvor indholdet er beskrevet med normal skrift. Det, som er skrevet med normal skrift, er Vejle Amts generelle krav for alle bygninger og må derfor ikke slettes. Hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt i den aktuelle byggesag, skal krav, der ikke kan opfyldes, anføres med gennemstreget skrift. Såfremt der i dette paradigma er en overskrift, som udelukkende er beskrevet med kursiv skrift, og der i det konkrete program ikke skal beskrives noget under dette punkt, kan denne overskrift fjernes uden gennemstregning. Enkelte skemaer og regneark er udført i MS Excel, og tidsplanen er udført i MS Project. Hvis det aktuelle byggeprogram udføres i MS Word, og hvis MS Excel og MS Project er installeret på pc eren, kan programmerne aktiveres ved at dobbeltklikke på objektet, eller ved at trykke på højre museknap og herefter vælge åben regneark eller åben Project-kæde. Hvis man ikke har disse programmer, må skemaerne udføres på anden vis med en tilsvarende opsætning. I MS Word kan indholdsfortegnelse og indeks redigeres automatisk ved at markere området og trykke på højre museknap og herefter vælge opdater felt. Hvis der er ændret i overskrifter eller der i øvrigt er problemer med opdateringen markeres feltet opdater alt Bascon

8 Ejendommens eller projektets navn Side 7 Nogle printere har en anden sideinddeling end dokumentet. Derfor skal man vælge menuen Funktioner Indstillinger fanebladet udskriv og markere felterne opdater felter og Opdater kæder : Standardbyggeprogrammet er skrevet med følgende typografi: Generel skrifttype: Overskrifter: Venstre margin Højre margin Overskrifter Times New Roman 12 pkt. Times New Roman 12 pkt. bold 5,0 cm 2,0 cm Rykkes 2,5 cm til venstre For at lette overskueligheden af hvad, der er beskrevet specielt til den aktuelle byggeri skal tekst skrevet af de projekterende skives med afvigende font f.eks. Arial Narrow. Det henstilles til de projekterende, at programmet trykkes på genbrugspapir og udføres som 2-sidet kopiering. Bascon 2001

9 Side 8 Ejendommens eller projektets navn 1 Generel beskrivelse Oplysninger fra programoplæg bearbejdes af forvaltningen og udleveres til de rådgivende teknikere som MS Word fil. 1.1 Institutionen Beskrivelse af institutionens formål, hvad der behandles for og hvordan Brugere Beskrivelse af brugernes køn aldersgrupper adfærdsmønster eventuelle handicaps eventuel kriminalitet eventuelle sygdomme Målsætning Beskrivelse af institutionens overordnede målsætning for brugerne, f.eks. tilnærmelse til en normaltilværelse, integrering osv Personantal Listning af institutionens Antal ansatte samt uddannelse eller funktion. Antal af tilknyttet personale, samt uddannelse eller funktion. Antal brugere, samt brugerbeskrivelse Overordnede ønsker Beskrivelse af overordnede krav og ønsker til bygningens udvidelsesmuligheder, materialeholdning, samt tilpasning til området, områdets natur og eventuelle eksisterende bygninger Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Beskrivelse af hvordan og i hvilket omfang, eksisterende bygninger skal indgå i det færdige bygningskompleks. Angivelse af eventuelle bygninger, der skal nedrives Generelle specielle bygningsmæssige krav Der anføres hvilke specielle bygningsmæssige krav, der skal stilles til det specifikke byggeri. Ønskerne er hovedsagelig forårsaget af brugernes handicap eller adfærd og kan f.eks. være: Stålkarme omkring døre. Dørbredde større end 90 cm Bascon

10 Ejendommens eller projektets navn Side 9 Massive døre. Lyddøre. Anvendelse af sikkerhedsglas i vinduer, døre og rækværker. Mekanisk ventilation. Hydraulisk badekar. Skoldsikring på varmt vand. Hæve- og sænkbare vaske. Handicap køkkener. Mobile lifte til f.eks. badekar. Rumdækkende personlifte monteret i loft. Diverse alarmanlæg. (f.eks. tyverialarm, brandalarm og overfaldsalarm). Brandvarslingsanlæg. Dørautomatik. Nødstrømsanlæg, nødstrømsbatterier, nød- og panikbelysning. Kommunikationsanlæg, patientkaldeanlæg og personsøgeanlæg. Edb installation Centralt radioanlæg og TV anlæg. Lytteovervågning og TV overvågning. Gulvvarme. Elevator. Røgfri miljøer. Solvarme Med udgangspunkt i de særlige tekniske indretningers nødvendighed, kan Vejle Amt stille krav om, at der foretages bevidste og dokumenterede valg og særskilte kalkuler over omfanget heraf (med særlig motivering i funktion, holdbarhed, vedligeholdelsesvenlighed og lignende). 1.2 Projektgruppe Listning af de personer, der indgår i projektgruppen med angivelse af navn, stilling eller funktion. Desuden angives ad hoc tilknyttede personer og institutioner som f.eks. Embedslægeinstitutionen, Hjælpemiddelcentralen, Bedriftssundhedstjenesten, Blindeinstituttet, Arbejdstilsynet, sikkerhedsorganisationen og diverse brugerorganisationer. 1.3 Overordnede arealkrav Overordnede krav til bygningernes arealer og friarealer angives. 1.4 Budgetramme Angivelse af de beløb, der er afsat til opførelsen af det pågældende projekt. Bascon 2001

11 Side 10 Ejendommens eller projektets navn 2 Stamoplysninger 2.1 Beliggenhed Postadresse samt matrikelbetegnelse angives. Desuden beskrives relevante Nabobebyggelser Tilkørselsforhold Rekreative områder i nærheden Eventuelle offentlige transportmidler 2.2 Arealforhold Relevante arealforhold angives såsom: Grundareal Bebygget areal Etageareal Kælderareal Bebyggelsesprocent Evt. nuværende bebygget areal Evt. nuværende etageareal Evt. nuværende kælderareal Evt. nuværende bebyggelsesprocent Data på nuværende bygninger kan opgives af amtets bygningsafdeling. 2.3 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Her angives hvilken kommuneplan og eventuel lokalplan, bebyggelsen er omfattet af. Der gives desuden en kort overordnet beskrivelse af hvilke bestemmelser, der giver væsentlig indflydelse på projektet, f.eks. udnyttelsesprocent, højde og afstandskrav, specielle krav til materialevalg, fredninger osv Bygningsmyndighed Angivelse af bygningsmyndighedens adresse og telefon nr. Generelt ønsker Vejle Amt, at der ikke søges dispensation fra bygningslovgivningen, men såfremt der undtagelsesvis søges dispensation, skal dette angives. Dette kan f.eks. være overordnede krav som bebyggelsesprocent, højdegrænseplan o.lign Bascon

12 Ejendommens eller projektets navn Side 11 Der søges dispensation for følgende: Angiv Intet eller hvad, hvorfor og hvilke bestemmelser, der skal søges dispensation for Andre myndigheder Angivelse af andre relevante myndigheders adresse og tlf. nr. samt i hvilket omfang der skal ansøges hos disse. Disse myndigheder kan f.eks. være: Arbejdstilsynet Fredningsnævnet Amtskommune Levnedsmiddel- og miljøkontrollen 2.4 Forsyningsmæssige forhold Varme Tilslutningsmulighed til fjernvarmeforsyning undersøges. Forsyningsselskab og tilslutningssted angives. Såfremt der ikke er fjernvarmeforsyning i området, angives energikilde Vand Tilslutningsmulighed til offentlig vandforsyning undersøges. Forsyningsselskab og tilslutningssted angives Elforsyning Tilsluttes elforsyningsselskabets net. Elforsyningsselskab og tilslutningssted angives Kloak Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig spildevandsledning undersøges. Tilslutningssted angives. Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig regnvandsledning undersøges. Tilslutningssted angives. Eventuel alternativ bortskaffelse af overfladevand beskrives Telefon Tilsluttes telefonselskabets net. Telefonselskab og tilslutningssted angives. Bascon 2001

13 Side 12 Ejendommens eller projektets navn Antenne Tilsluttes offentligt hybridnet, lokal antenneforening eller eget antenneanlæg, i nævnte prioriteringsrækkefølge. Signalleverandør, anlægstype og tilslutningssted angives. 2.5 Grundforhold Servitutoplysninger Der skal indhentes en tingbogsudskrift, hvis denne ikke allerede foreligger, og servitutter, der er væsentlige for bebyggelsen, skal refereres her Funderingsforhold Der skal udarbejdes en geoteknisk rapport, og de væsentligste forhold for bebyggelsen refereres. (Rapporten vedlægges som bilag). Økonomiske konsekvenser redegøres der for i afsnit Forurening Der skal normalt udarbejdes en forureningsrapport. Rapporten skal udarbejdes af specialist, som har erfaring i forureningsundersøgelser. Hvis der ikke tidligere er konstateret forurening på grunden, skal der udarbejdes en historisk redegørelse for grundens tidligere anvendelse. Redegørelsen kan ofte udleveres af Vejle Amt. På baggrund af den historiske redegørelse, skal der foretages en vurdering af, om der skal undersøges for en eventuel forurening og i bekræftende fald hvilke stoffer, der skal undersøges for. Findes der forurening på grunden, skal forslag til afværgeforanstaltninger beskrives. Hvis der er konstateret forurening på grunden, skal det vurderes, om de tidligere udførte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til den fremtidige anvendelse. 2.6 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Såfremt der på grunden er eksisterende bygninger, beskrives bygningens funktion, hovedkonstruktioner, materialevalg og tilstand. Der redegøres ligeledes for eventuelle ombygninger og tilbygninger samt hvilke bygninger, der skal nedrives. Amtets bygningsafdeling kan i et vist omfang levere tegninger over amtets institutioner Bascon

14 3 Funktionelle krav Ejendommens eller projektets navn Side Disponering af byggegrunden Der redegøres for hoveddisponeringen af byggegrunden, med angivelse af hvor bygninger, hovedadgangsveje, parkering og eventuelle støjvolde placeres, hensyntagen til nabobebyggelser, rekreative områder, eksisterende beplantning etc. Afhængig af institutionstype beskrives hvilke specielle tiltag, der skal foretages (f.eks. blinde, svagtseende, psykisk og fysisk handicappede eller kriminelle domsanbragte) Terræn og haveanlæg Der redegøres for hoveddisponeringen af terræn og haveanlægget, herunder beplantning, udeopholdsarealer og eventuel legeplads. Alle udendørsområder indrettes efter: DS, Dansk Standard Udearealer for alle DS håndbog 105. DS-håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling. Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund. DS 3028 Tilgængelighed for alle Adgangsveje Der redegøres for adgang for kørende, herunder busser og busholdeplads, eventuel brandvej og adgang for gående Parkering Parkeringspladser skal mindst have en størrelse på 2,4 x 5,0 m. Pladser til handicappede dog mindst 3,4 x 5,0 m Der angives antal af: Parkeringspladser Parkeringspladser for handicappede Cykelparkering (overdækkede og ikke overdækkede). I opgørelsen skal der oplyses både om, hvor mange pladser der anlægges og om udlagte (reserverede) pladser jf. Bygningsreglementet, seneste udgave. 3.2 Disponering af bygninger Rumoversigt Beskrivelse af samtlige lokaler, som det pågældende projekt skal omfatte med angivelse af antal og arealkrav (nettoareal). Desuden beskrives særlige krav til Bascon 2001

15 Side 14 Ejendommens eller projektets navn speciel indretning, tilknytning til andre lokaler mv. Skemaet udfyldes efter oplæg fra forvaltningen, og indsættes i skema som nedenstående eksempel. Antal Rumbetegnelse Specielle krav Nettoareal 1 Montageværksted Let adgang fra terræn, mulighed for 40 m² palleløfter 1 Metal/træværksted Let adgang fra terræn, mulighed for 40 m² transport af tunge materialer på palleløfter 1 Værkførerrum Placeres i nærhed af beskæftigelsesværksteder, 10 m² og gerne med vinduer til værkstederne. Der installeres telefon. 2 Toilet/handicaptoilet 2+5 m² 1 Lager Til opbevaring af egenproduktion og 60 m² montageprodukter. Ønskes opdelt i 2 rum, hvis dette er muligt. 1 Rengøringsrum Med udslagsvask og 1 stk. 60 cm skab 3 m² med hylder 1 Kontor Placeres centralt i bygningen, med 2 20 m² arbejdspladser (EDB) og et mødebord. 1 Kopirum Til placering af printer, fotokopimaskine 6 m² og telefax. Nettoareal i alt 189 m² Tillæg for vægge og gangarealer (normalt nettoareal x 0,3 til 0,5) 61 m² Bruttoareal i alt 250 m² Tilgængelighed for handicappede Bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere. I fælles adgangsveje kræver Vejle Amt følgende: 1. Automatiske skydedøre ved udvendige adgangsdøre. 2. Indvendige døre udføres i store bygninger som automatiske døre, der åbner ved snoretræk, og i mindre bygninger udføres dørene uden dørpumper eller med friløbs dørpumper, som kun lukker via røgdetektor. Afhængig af bygningens brug henvises til følgende publikationer: 2001 Bascon

16 Ejendommens eller projektets navn Side 15 Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Vejledning om indretning af ældreboliger udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Håndbog fra Ribe Amts Hjælpemiddelcentral Egnet byggeri for ældre og handicappede SBI-anvisning 146 Køkkener for Bevægelseshæmmede. Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund DS 3028 Tilgængelighed for alle. Det gode badeværelse udgivet af Vejle Amt. Pjece med retningslinier for indretning af badeværelser til plejekrævende patienter på sygehusene Teknikrum Adgangsveje til teknikrum og VVS-centraler skal dimensioneres under hensyntagen til servicering og til transport af komponenter (f.eks. ved senere udskiftninger). Der skal disponeres således, at installationerne er let tilgængelige for servicering, udskiftning, vedligeholdelse m.v. og udbydes således, at der er plads til kendte og sandsynlige udvidelser Adgang til installationer Føringsveje skal disponeres således, at der er god adgang til installationer for vedligeholdelse og reparation Vådrum Brusere og lignende må ikke placeres nærmere end 1,5 m fra døre. Det skal i øvrigt iagttages, at dørene ikke må lide unødig overlast på grund af vandsprøjt Loft og skunkrum Adgang til loftsrum skal ske via let betjente lemme med folde/skydestiger, og der skal etableres gangbro frem til og rundt om tekniske installationer. Eventuelle skunkrum skal kunne inspiceres via lemme. Der skal monteres orienteringslys i både skunk og loftsrum. 3.3 Lydkrav Generelt udføres lydregulering og lydisolering svarende til BR. 95. For rum, der ikke kan sidestilles med tilsvarende rum i Bygningsreglementet, gælder at mellem alle rum, hvori der opholder sig mennesker, skal der tilvejebringes en luftlydsisolation R w på mindst 45 db (svarende til en 11 cm muret væg med puds på begge sider). Der redegøres for krav til luftlydsisolation, efterklangstid og trinlydsdæmpning i rum, der ikke er omfattet af BR. 95. Bascon 2001

17 Side 16 Ejendommens eller projektets navn Der skal angives i hvilket omfang, der skal foretages lydmålinger. Lydmålingerne skal foretages af et uvildigt firma. 3.4 Miljørigtig projektering Under projekteringen tages en lang række beslutninger, som har betydning for materialevalget, udformningen, opførelsesmetoderne, driften, vedligeholdelsen og i sidste ende fjernelsen af bygningen. Dermed har projekteringen også en afgørende indflydelse på forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne på mennesker samt belastningen af det omgivende miljø fra råstofferne udvindes til bygningen rives ned. I byggestyringsreglerne er der indarbejdet bestemmelser, som sikrer at der under projekteringen også fokuseres på miljøaspektet. Bestemmelserne er i overensstemmelse med Håndbog i miljørigtig projektering (BPS-publikation 121), der er retningsgivende for inddragelsen af miljøaspektet i amtets byggesager. Derudover henvises der til følgende litteratur: Miljørigtig projektering vejledning for bygherrer (BPS-publikation 129) Miljørigtig projektering indhentning af data fra producenter (skrevet af DTI Byggeri, BPS-centret) Vejle Amts Miljøpolitik (udleveres af forvaltningen) Bilag om miljørigtig projektering i de administrative retningslinier Eksempler på miljøprogram, miljøplan og miljøundersøgelser (udleveres ved henvendelse til Bygningsafdelingen) Det overordnede mål for miljøindsatsen er at minimere: forbruget af ressourcer sundhedseffekterne på mennesker belastningen af det omgivende miljø For at opnå dette udarbejdes der et miljøprogram og en miljøplan for byggeriet. 3.5 Miljøprogram Inddragelsen af miljøaspektet bygger på formuleringen af en række miljømål for byggeriet. Miljømålene formuleres på baggrund af den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger samt en prioritering og afgrænsning af miljøindsatsen Bascon

18 Ejendommens eller projektets navn Side Kortlægning Fremgangsmåden for den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 8. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 2-5 og 11 samt bind 2, kapitel 7 og 8. Den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger foretages for følgende 5 faser i byggeriets livscyklus: 1. råstofindvinding og forarbejdning 2. fremstilling af byggematerialer 3. udførelse og ændringer 4. drift og vedligehold 5. nedrivning/bortskaffelse De vigtigste resultater af kortlægningen ridses op. Eventuelt kan den samlede kortlægning vedlægges som bilag under alle omstændigheder skal kortlægningen ligge på sagen Prioritering Fremgangsmåden for prioriteringen af miljøindsatsen fremgår af BPS- 121, bind 1, kapitel 9. Derudover kan der hentes inspiration i BPS- 121, bind 1, kapitel 5 samt bind 2, kapitel 7 og 8. Med udgangspunkt i de miljøeffekter, der er en følge af byggeriets miljøpåvirkninger, foretages der en prioritering af miljøindsatsen. De vigtigste resultater af prioriteringen ridses op. Eventuelt kan den samlede prioritering vedlægges som bilag under alle omstændigheder skal prioriteringen ligge på sagen. Prioriteringen viser de miljøaspekter der bør arbejdes videre med. Blandt disse foretages der en yderligere afgrænsning, som danner det endelige grundlag for opstillingen af miljømålene for byggeriet. Afgrænsningen beskrives. Afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget på baggrund af prioriteringen, skal foretages af den arbejdsgruppe, der udarbejder byggeprogrammet. Det er ikke påkrævet at foretage en afgrænsning Miljømål Nedenstående liste indeholder de miljømål, der altid bør gælde for amtets byggerier. Denne liste suppleres med udgangspunkt i afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget ved prioriteringen. Suppleringen kan bestå i tilføjelser under nedenstående hovedpunkter eller tilføjelse af nye hovedpunkter. Bascon 2001

19 Side 18 Ejendommens eller projektets navn Retningslinier for formuleringen af miljømålene fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 5. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 2, kapitel 7 og 8. Følgende miljømål fastlægges for byggeriet: Forbrug og affald 1) byggeriet skal udføres iht. Vejle Amts Energirapport, så unødigt energiforbrug undgås 2) der skal vælges installationer, som medfører mindst muligt vandforbrug i driftsfasen 3) der skal være tilstrækkelig plads i/omkring bygningen, så der kan ske en hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen 4) friarealerne skal anlægges, så de kan plejes uden brug af giftstoffer Materialer 5) der skal vælges materialer, som medfører mindst mulig miljøbelastningen under produktionen af dem 6) der skal vælges materialer, som medfører mindst muligt forbrug af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen 7) der skal vælges materialer, så affaldet ved nedrivning af bygningen primært kan genanvendes, sekundært skal forbrændes og kun i særlige tilfælde skal deponeres Miljøplan Fremgangsmåden for udarbejdelsen af miljøplanen fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 4, 6 og 7. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 10 samt bind 2, kapitel 8. Udover at formulere miljømål dækker inddragelsen af miljøaspektet over udarbejdelsen af en miljøplan, der præciserer hvorledes miljømålene opfyldes Ansvarsfordeling Her beskrives hvem der har ansvar for, at der følges op på miljømålene, samt hvem der ellers inddrages i arbejdet, hvornår og hvorfor Virkemidler Her angives det, hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse for at opfylde miljømålene. Nedenstående liste suppleres med de virkemidler, der er nødvendige for at opfylde alle miljømålene for byggeriet. I første udgave af miljøplanen vil der være tale om et foreløbigt bud på virkemidler. I takt med gennemførelsen af de undersøgelser mv., som fastlægges i aktivitetsplanen, vil valget af virkemidler blive ændret og udbygget Bascon

20 Ejendommens eller projektets navn Side 19 Til opfyldelse af miljømålene tages følgende virkemidler i anvendelse: Ad 1) Undgå unødigt energiforbrug Effektiv isolering, herunder anvendelse af energiruder Udnyttelse af solindfaldsvarme (Opmærksomheden henledes på Energistyrelsens forslag til bekendtgørelse om solvarmepligt i offentlige bygninger) Zoneopdeling af lys, varme og ventilation Styring af varmeanlæg efter udetemperatur og tidspunkt Varmegenvinding på ventilationsanlæg Behovsstyret drift af ventilationsanlæg Sensorer på lys Lavenergi hårde hvidevarer Ad 2) Mindst muligt vandforbrug i driftsfasen Vandbesparende armaturer Ad 3) Hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen Etablering af indendørs/udendørs affaldsplads med mulighed for udvidelse Retningslinier for affaldshåndtering (kildesortering, kompostering og genbrug) i D&V-vejledningen. Desuden henvises til AT-anvisning nr Manuel håndtering og transport af dagrenovation mv. Ad 4) Giftfri pleje af friarealer Belægninger der muliggør brugen af damp, gasbrænder eller anden miljøvenlig metode til ukrudtsfjernelse For de følgende miljømål er der ikke på forhånd fastlagt virkemidler: Ad 5) Mindske miljøbelastningen fra produktionen af byggematerialerne Ad 6) Mindske forbruget af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen Ad 7) Bygningsaffaldet skal ved nedrivning primært genanvendes, sekundært forbrændes og kun i særlige tilfælde deponeres Krav i Bygningsreglementet skal altid medtages. For øvrige foranstaltninger gælder, at energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 7 år eller mindre normalt altid skal gennemføres. Alle forslag til ikke lovbestemte foranstaltninger skal vurderes økonomisk og skal forelægges for bygherren til godkendelse. Kravene inden for de enkelte områder vil være beskrevet andet sted i byggeprogrammet. Bascon 2001

21 Side 20 Ejendommens eller projektets navn Aktivitetsplan Aktivitetsplanen angiver hvilke aktiviteter i form af f.eks. undersøgelser og analyser der skal iværksættes for at kunne fastlægge virkemidler, som sikrer at miljømålene opfyldes. Opfyldelsen af miljømålene kræver uddybende undersøgelser, analyser mv. For dette byggeri fastlægges følgende aktivitetsplan for det videre arbejde med miljøaspektet: Aktivitetsplanen indsættes Status og dokumentation Et centralt led i inddragelsen af miljøaspektet er en løbende revision og tilpasning af miljøprogram og miljøplan. Denne revision skal ske på baggrund af den tilbagevendende status over miljøindsatsen (en del af den tilbagevendende projektgranskning) samt på baggrund af resultatet af de undersøgelser mv., som er iværksat med aktivitetsplanen. Efter hver fase i projekteringsforløbet gøres der status over miljøindsatsen. Som led heri beskrives: hvilke af de planlagte aktiviteter der er gennemført ændringer i valg af virkemidler eventuelle ændringer i prioriteringen og miljømålene eventuelle ændringer i miljøplanen Første gang der gøres status er i forbindelse med afslutningen af projektforslagsfasen. 3.6 Rengøring Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at vedligeholde en høj hygiejnisk standard. Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Det sker ved, at arealerne omkring indgangspartierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, ved at forsyne dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter. Der skal anvendes overflader, der ikke let tilsmudses, og som er lette at rengøre. Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning kan foretages maskinelt Bascon

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den 25.01.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side 2 1.1 Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere