VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001"

Transkript

1 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret

2 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning Generel beskrivelse Institutionen Brugere Målsætning Personantal Overordnede ønsker Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Generelle specielle bygningsmæssige krav Projektgruppe Overordnede arealkrav Budgetramme Stamoplysninger Beliggenhed Arealforhold Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Bygningsmyndighed Andre myndigheder Forsyningsmæssige forhold Varme Vand Elforsyning Kloak Telefon Antenne Grundforhold Servitutoplysninger Funderingsforhold Forurening Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Funktionelle krav Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Disponering af bygninger Bascon 2001

3 Side 2 Ejendommens eller projektets navn Rumoversigt Tilgængelighed for handicappede Teknikrum Adgang til installationer Vådrum Loft og skunkrum Lydkrav Miljørigtig projektering Miljøprogram Miljøplan Rengøring Arbejdsmiljø Indeklima Temperaturforhold Træk Luftfugtighed Luftkvalitet Statisk elektricitet Lys Tekniske krav (0) Generelt (01) Projektmateriale (02) Kvalitet (04) Fugtisolering (05) Udtørring (1) Bygningsbasis (10) Jordbundsforhold (12) Fundamenter (13) Terrændæk (2) Primære bygningsdele (21) Ydervægge (22) Indervægge (23) Dæk (24) Trapper og ramper (26) Altaner (27) Tage (28) Øvrige primære bygningsdele (3) Kompletterende bygningsdele (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (34) Trapper, komplettering Bascon

4 Ejendommens eller projektets navn Side (35) Lofter, komplettering (36) Altankomplettering (37) Tage, komplettering (4) Overflader (40) Belægninger og beplantninger i terræn (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (5) Ventilation og VVS (50) VVS-anlæg, terræn (52) Afløb og sanitet (53) Vandinstallation i bygning (55) Køling (56) Varmeinstallation i bygning (57) Ventilationsanlæg (6) El og mekaniske anlæg (60) Elanlæg terræn (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66) Transportanlæg, leverance (68) Øvrige Anlæg (7) Inventar (70) Inventar i terræn (71) Teknisk inventar (bl.a. edb-udstyr) (72) Tavler og skilte (73) Opbevaringsmøbler (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler (77) Boligtekstiler og afskærmninger (78) Øvrigt inventar (8) Øvrige bygningsdele Administrative krav Overslag Totaløkonomisk beregning Fordeling på overslagsår Driftsudgifter Udbudsform EU licitation Bascon 2001

5 Side 4 Ejendommens eller projektets navn 5.5 Arbejdets videreførelse Tidsplan Litteraturhenvisninger: Bascon

6 Ejendommens eller projektets navn Side 5 0 Vejledning Formålet med nærværende Standardbyggeprogram er at give ensartede retningslinier for udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag ved fremtidige byggerier for Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet skal således betragtes som et paradigma for et konkret program til en aktuel byggesag. Det konkrete program udarbejdes på basis af nærværende Standardbyggeprogram. Standardbyggeprogrammet er hovedsageligt gældende for fremtidige bygninger, som opføres for socialudvalget og undervisnings- og kulturudvalget under Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet er således ikke beregnet til opførelse af store amtslige byggeopgaver som f.eks. sygehuse, men Vejle Amt ønsker at programmet bruges som skabelon til sådanne byggerier. Irrelevante afsnit kan i forbindelse med disse byggerier udgå, og nye afsnit, som er specielle for disse byggerier, skal tilføjes. Programmet kan desuden anvendes på andre mindre byggerier under sundhedsforvaltningen. Ligeledes kan programmet anvendes til om- og tilbygninger. Standardbyggeprogrammet sendes som Microsoft Word 97 fil (doc fil) eller papirkopi til de rådgivende arkitekter og ingeniører, der er tilknyttet den aktuelle byggesag. Standardbyggeprogrammet er opdelt i følgende hovedafsnit: 1 Generel beskrivelse, der er en viderebearbejdning af oplysninger fra programoplægget. Afsnittet beskrives på baggrund af oplæg fra forvaltningen. 2 Stamoplysninger, hvor alle generelle oplysninger om beliggenhed, arealforhold, myndigheder, forsyningsmæssige forhold og servitutter mv. beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. 3 Funktionelle krav, hvor generelle kvalitets- og funktionskrav beskrives, herunder adgangsforhold, rumstørrelser og funktion, krav til indeklima, rengøringsvenlighed og energiminimering mv. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Rumoversigt udarbejdes på baggrund af oplæg fra forvaltningen 4 Tekniske krav, hvor specifikke krav til bygningsdele, overflader, installationer og inventar beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Afsnittets punktnummerering er anderledes end de øvrige afsnit, idet dette afsnit - udover den automatiske nummerering - er opdelt iht. SFB systemet for bygningsdele. 5 Administrative krav, hvor økonomiske tidsmæssige oplysninger mv. angives. Afsnittet udarbejdes af de rådgivende teknikere. Bascon 2001

7 Side 6 Ejendommens eller projektets navn Standardbyggeprogrammet er udarbejdet således, at alt der er skrevet med kursiv skrift er en egentlig vejledning, der ikke skal indføres i det færdige byggeprogram for den enkelte sag. Vejle Amt ønsker, at programarbejdet færdiggøres, inden projekteringen af dispositionsforslaget påbegyndes. Overskrifter og sidedisponering, der er skrevet med normal skrift, skal altid følges. Dette gælder også afsnit, hvor indholdet er beskrevet med normal skrift. Det, som er skrevet med normal skrift, er Vejle Amts generelle krav for alle bygninger og må derfor ikke slettes. Hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt i den aktuelle byggesag, skal krav, der ikke kan opfyldes, anføres med gennemstreget skrift. Såfremt der i dette paradigma er en overskrift, som udelukkende er beskrevet med kursiv skrift, og der i det konkrete program ikke skal beskrives noget under dette punkt, kan denne overskrift fjernes uden gennemstregning. Enkelte skemaer og regneark er udført i MS Excel, og tidsplanen er udført i MS Project. Hvis det aktuelle byggeprogram udføres i MS Word, og hvis MS Excel og MS Project er installeret på pc eren, kan programmerne aktiveres ved at dobbeltklikke på objektet, eller ved at trykke på højre museknap og herefter vælge åben regneark eller åben Project-kæde. Hvis man ikke har disse programmer, må skemaerne udføres på anden vis med en tilsvarende opsætning. I MS Word kan indholdsfortegnelse og indeks redigeres automatisk ved at markere området og trykke på højre museknap og herefter vælge opdater felt. Hvis der er ændret i overskrifter eller der i øvrigt er problemer med opdateringen markeres feltet opdater alt Bascon

8 Ejendommens eller projektets navn Side 7 Nogle printere har en anden sideinddeling end dokumentet. Derfor skal man vælge menuen Funktioner Indstillinger fanebladet udskriv og markere felterne opdater felter og Opdater kæder : Standardbyggeprogrammet er skrevet med følgende typografi: Generel skrifttype: Overskrifter: Venstre margin Højre margin Overskrifter Times New Roman 12 pkt. Times New Roman 12 pkt. bold 5,0 cm 2,0 cm Rykkes 2,5 cm til venstre For at lette overskueligheden af hvad, der er beskrevet specielt til den aktuelle byggeri skal tekst skrevet af de projekterende skives med afvigende font f.eks. Arial Narrow. Det henstilles til de projekterende, at programmet trykkes på genbrugspapir og udføres som 2-sidet kopiering. Bascon 2001

9 Side 8 Ejendommens eller projektets navn 1 Generel beskrivelse Oplysninger fra programoplæg bearbejdes af forvaltningen og udleveres til de rådgivende teknikere som MS Word fil. 1.1 Institutionen Beskrivelse af institutionens formål, hvad der behandles for og hvordan Brugere Beskrivelse af brugernes køn aldersgrupper adfærdsmønster eventuelle handicaps eventuel kriminalitet eventuelle sygdomme Målsætning Beskrivelse af institutionens overordnede målsætning for brugerne, f.eks. tilnærmelse til en normaltilværelse, integrering osv Personantal Listning af institutionens Antal ansatte samt uddannelse eller funktion. Antal af tilknyttet personale, samt uddannelse eller funktion. Antal brugere, samt brugerbeskrivelse Overordnede ønsker Beskrivelse af overordnede krav og ønsker til bygningens udvidelsesmuligheder, materialeholdning, samt tilpasning til området, områdets natur og eventuelle eksisterende bygninger Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger Beskrivelse af hvordan og i hvilket omfang, eksisterende bygninger skal indgå i det færdige bygningskompleks. Angivelse af eventuelle bygninger, der skal nedrives Generelle specielle bygningsmæssige krav Der anføres hvilke specielle bygningsmæssige krav, der skal stilles til det specifikke byggeri. Ønskerne er hovedsagelig forårsaget af brugernes handicap eller adfærd og kan f.eks. være: Stålkarme omkring døre. Dørbredde større end 90 cm Bascon

10 Ejendommens eller projektets navn Side 9 Massive døre. Lyddøre. Anvendelse af sikkerhedsglas i vinduer, døre og rækværker. Mekanisk ventilation. Hydraulisk badekar. Skoldsikring på varmt vand. Hæve- og sænkbare vaske. Handicap køkkener. Mobile lifte til f.eks. badekar. Rumdækkende personlifte monteret i loft. Diverse alarmanlæg. (f.eks. tyverialarm, brandalarm og overfaldsalarm). Brandvarslingsanlæg. Dørautomatik. Nødstrømsanlæg, nødstrømsbatterier, nød- og panikbelysning. Kommunikationsanlæg, patientkaldeanlæg og personsøgeanlæg. Edb installation Centralt radioanlæg og TV anlæg. Lytteovervågning og TV overvågning. Gulvvarme. Elevator. Røgfri miljøer. Solvarme Med udgangspunkt i de særlige tekniske indretningers nødvendighed, kan Vejle Amt stille krav om, at der foretages bevidste og dokumenterede valg og særskilte kalkuler over omfanget heraf (med særlig motivering i funktion, holdbarhed, vedligeholdelsesvenlighed og lignende). 1.2 Projektgruppe Listning af de personer, der indgår i projektgruppen med angivelse af navn, stilling eller funktion. Desuden angives ad hoc tilknyttede personer og institutioner som f.eks. Embedslægeinstitutionen, Hjælpemiddelcentralen, Bedriftssundhedstjenesten, Blindeinstituttet, Arbejdstilsynet, sikkerhedsorganisationen og diverse brugerorganisationer. 1.3 Overordnede arealkrav Overordnede krav til bygningernes arealer og friarealer angives. 1.4 Budgetramme Angivelse af de beløb, der er afsat til opførelsen af det pågældende projekt. Bascon 2001

11 Side 10 Ejendommens eller projektets navn 2 Stamoplysninger 2.1 Beliggenhed Postadresse samt matrikelbetegnelse angives. Desuden beskrives relevante Nabobebyggelser Tilkørselsforhold Rekreative områder i nærheden Eventuelle offentlige transportmidler 2.2 Arealforhold Relevante arealforhold angives såsom: Grundareal Bebygget areal Etageareal Kælderareal Bebyggelsesprocent Evt. nuværende bebygget areal Evt. nuværende etageareal Evt. nuværende kælderareal Evt. nuværende bebyggelsesprocent Data på nuværende bygninger kan opgives af amtets bygningsafdeling. 2.3 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Her angives hvilken kommuneplan og eventuel lokalplan, bebyggelsen er omfattet af. Der gives desuden en kort overordnet beskrivelse af hvilke bestemmelser, der giver væsentlig indflydelse på projektet, f.eks. udnyttelsesprocent, højde og afstandskrav, specielle krav til materialevalg, fredninger osv Bygningsmyndighed Angivelse af bygningsmyndighedens adresse og telefon nr. Generelt ønsker Vejle Amt, at der ikke søges dispensation fra bygningslovgivningen, men såfremt der undtagelsesvis søges dispensation, skal dette angives. Dette kan f.eks. være overordnede krav som bebyggelsesprocent, højdegrænseplan o.lign Bascon

12 Ejendommens eller projektets navn Side 11 Der søges dispensation for følgende: Angiv Intet eller hvad, hvorfor og hvilke bestemmelser, der skal søges dispensation for Andre myndigheder Angivelse af andre relevante myndigheders adresse og tlf. nr. samt i hvilket omfang der skal ansøges hos disse. Disse myndigheder kan f.eks. være: Arbejdstilsynet Fredningsnævnet Amtskommune Levnedsmiddel- og miljøkontrollen 2.4 Forsyningsmæssige forhold Varme Tilslutningsmulighed til fjernvarmeforsyning undersøges. Forsyningsselskab og tilslutningssted angives. Såfremt der ikke er fjernvarmeforsyning i området, angives energikilde Vand Tilslutningsmulighed til offentlig vandforsyning undersøges. Forsyningsselskab og tilslutningssted angives Elforsyning Tilsluttes elforsyningsselskabets net. Elforsyningsselskab og tilslutningssted angives Kloak Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig spildevandsledning undersøges. Tilslutningssted angives. Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig regnvandsledning undersøges. Tilslutningssted angives. Eventuel alternativ bortskaffelse af overfladevand beskrives Telefon Tilsluttes telefonselskabets net. Telefonselskab og tilslutningssted angives. Bascon 2001

13 Side 12 Ejendommens eller projektets navn Antenne Tilsluttes offentligt hybridnet, lokal antenneforening eller eget antenneanlæg, i nævnte prioriteringsrækkefølge. Signalleverandør, anlægstype og tilslutningssted angives. 2.5 Grundforhold Servitutoplysninger Der skal indhentes en tingbogsudskrift, hvis denne ikke allerede foreligger, og servitutter, der er væsentlige for bebyggelsen, skal refereres her Funderingsforhold Der skal udarbejdes en geoteknisk rapport, og de væsentligste forhold for bebyggelsen refereres. (Rapporten vedlægges som bilag). Økonomiske konsekvenser redegøres der for i afsnit Forurening Der skal normalt udarbejdes en forureningsrapport. Rapporten skal udarbejdes af specialist, som har erfaring i forureningsundersøgelser. Hvis der ikke tidligere er konstateret forurening på grunden, skal der udarbejdes en historisk redegørelse for grundens tidligere anvendelse. Redegørelsen kan ofte udleveres af Vejle Amt. På baggrund af den historiske redegørelse, skal der foretages en vurdering af, om der skal undersøges for en eventuel forurening og i bekræftende fald hvilke stoffer, der skal undersøges for. Findes der forurening på grunden, skal forslag til afværgeforanstaltninger beskrives. Hvis der er konstateret forurening på grunden, skal det vurderes, om de tidligere udførte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til den fremtidige anvendelse. 2.6 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Såfremt der på grunden er eksisterende bygninger, beskrives bygningens funktion, hovedkonstruktioner, materialevalg og tilstand. Der redegøres ligeledes for eventuelle ombygninger og tilbygninger samt hvilke bygninger, der skal nedrives. Amtets bygningsafdeling kan i et vist omfang levere tegninger over amtets institutioner Bascon

14 3 Funktionelle krav Ejendommens eller projektets navn Side Disponering af byggegrunden Der redegøres for hoveddisponeringen af byggegrunden, med angivelse af hvor bygninger, hovedadgangsveje, parkering og eventuelle støjvolde placeres, hensyntagen til nabobebyggelser, rekreative områder, eksisterende beplantning etc. Afhængig af institutionstype beskrives hvilke specielle tiltag, der skal foretages (f.eks. blinde, svagtseende, psykisk og fysisk handicappede eller kriminelle domsanbragte) Terræn og haveanlæg Der redegøres for hoveddisponeringen af terræn og haveanlægget, herunder beplantning, udeopholdsarealer og eventuel legeplads. Alle udendørsområder indrettes efter: DS, Dansk Standard Udearealer for alle DS håndbog 105. DS-håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling. Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund. DS 3028 Tilgængelighed for alle Adgangsveje Der redegøres for adgang for kørende, herunder busser og busholdeplads, eventuel brandvej og adgang for gående Parkering Parkeringspladser skal mindst have en størrelse på 2,4 x 5,0 m. Pladser til handicappede dog mindst 3,4 x 5,0 m Der angives antal af: Parkeringspladser Parkeringspladser for handicappede Cykelparkering (overdækkede og ikke overdækkede). I opgørelsen skal der oplyses både om, hvor mange pladser der anlægges og om udlagte (reserverede) pladser jf. Bygningsreglementet, seneste udgave. 3.2 Disponering af bygninger Rumoversigt Beskrivelse af samtlige lokaler, som det pågældende projekt skal omfatte med angivelse af antal og arealkrav (nettoareal). Desuden beskrives særlige krav til Bascon 2001

15 Side 14 Ejendommens eller projektets navn speciel indretning, tilknytning til andre lokaler mv. Skemaet udfyldes efter oplæg fra forvaltningen, og indsættes i skema som nedenstående eksempel. Antal Rumbetegnelse Specielle krav Nettoareal 1 Montageværksted Let adgang fra terræn, mulighed for 40 m² palleløfter 1 Metal/træværksted Let adgang fra terræn, mulighed for 40 m² transport af tunge materialer på palleløfter 1 Værkførerrum Placeres i nærhed af beskæftigelsesværksteder, 10 m² og gerne med vinduer til værkstederne. Der installeres telefon. 2 Toilet/handicaptoilet 2+5 m² 1 Lager Til opbevaring af egenproduktion og 60 m² montageprodukter. Ønskes opdelt i 2 rum, hvis dette er muligt. 1 Rengøringsrum Med udslagsvask og 1 stk. 60 cm skab 3 m² med hylder 1 Kontor Placeres centralt i bygningen, med 2 20 m² arbejdspladser (EDB) og et mødebord. 1 Kopirum Til placering af printer, fotokopimaskine 6 m² og telefax. Nettoareal i alt 189 m² Tillæg for vægge og gangarealer (normalt nettoareal x 0,3 til 0,5) 61 m² Bruttoareal i alt 250 m² Tilgængelighed for handicappede Bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere. I fælles adgangsveje kræver Vejle Amt følgende: 1. Automatiske skydedøre ved udvendige adgangsdøre. 2. Indvendige døre udføres i store bygninger som automatiske døre, der åbner ved snoretræk, og i mindre bygninger udføres dørene uden dørpumper eller med friløbs dørpumper, som kun lukker via røgdetektor. Afhængig af bygningens brug henvises til følgende publikationer: 2001 Bascon

16 Ejendommens eller projektets navn Side 15 Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Vejledning om indretning af ældreboliger udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. Håndbog fra Ribe Amts Hjælpemiddelcentral Egnet byggeri for ældre og handicappede SBI-anvisning 146 Køkkener for Bevægelseshæmmede. Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund DS 3028 Tilgængelighed for alle. Det gode badeværelse udgivet af Vejle Amt. Pjece med retningslinier for indretning af badeværelser til plejekrævende patienter på sygehusene Teknikrum Adgangsveje til teknikrum og VVS-centraler skal dimensioneres under hensyntagen til servicering og til transport af komponenter (f.eks. ved senere udskiftninger). Der skal disponeres således, at installationerne er let tilgængelige for servicering, udskiftning, vedligeholdelse m.v. og udbydes således, at der er plads til kendte og sandsynlige udvidelser Adgang til installationer Føringsveje skal disponeres således, at der er god adgang til installationer for vedligeholdelse og reparation Vådrum Brusere og lignende må ikke placeres nærmere end 1,5 m fra døre. Det skal i øvrigt iagttages, at dørene ikke må lide unødig overlast på grund af vandsprøjt Loft og skunkrum Adgang til loftsrum skal ske via let betjente lemme med folde/skydestiger, og der skal etableres gangbro frem til og rundt om tekniske installationer. Eventuelle skunkrum skal kunne inspiceres via lemme. Der skal monteres orienteringslys i både skunk og loftsrum. 3.3 Lydkrav Generelt udføres lydregulering og lydisolering svarende til BR. 95. For rum, der ikke kan sidestilles med tilsvarende rum i Bygningsreglementet, gælder at mellem alle rum, hvori der opholder sig mennesker, skal der tilvejebringes en luftlydsisolation R w på mindst 45 db (svarende til en 11 cm muret væg med puds på begge sider). Der redegøres for krav til luftlydsisolation, efterklangstid og trinlydsdæmpning i rum, der ikke er omfattet af BR. 95. Bascon 2001

17 Side 16 Ejendommens eller projektets navn Der skal angives i hvilket omfang, der skal foretages lydmålinger. Lydmålingerne skal foretages af et uvildigt firma. 3.4 Miljørigtig projektering Under projekteringen tages en lang række beslutninger, som har betydning for materialevalget, udformningen, opførelsesmetoderne, driften, vedligeholdelsen og i sidste ende fjernelsen af bygningen. Dermed har projekteringen også en afgørende indflydelse på forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne på mennesker samt belastningen af det omgivende miljø fra råstofferne udvindes til bygningen rives ned. I byggestyringsreglerne er der indarbejdet bestemmelser, som sikrer at der under projekteringen også fokuseres på miljøaspektet. Bestemmelserne er i overensstemmelse med Håndbog i miljørigtig projektering (BPS-publikation 121), der er retningsgivende for inddragelsen af miljøaspektet i amtets byggesager. Derudover henvises der til følgende litteratur: Miljørigtig projektering vejledning for bygherrer (BPS-publikation 129) Miljørigtig projektering indhentning af data fra producenter (skrevet af DTI Byggeri, BPS-centret) Vejle Amts Miljøpolitik (udleveres af forvaltningen) Bilag om miljørigtig projektering i de administrative retningslinier Eksempler på miljøprogram, miljøplan og miljøundersøgelser (udleveres ved henvendelse til Bygningsafdelingen) Det overordnede mål for miljøindsatsen er at minimere: forbruget af ressourcer sundhedseffekterne på mennesker belastningen af det omgivende miljø For at opnå dette udarbejdes der et miljøprogram og en miljøplan for byggeriet. 3.5 Miljøprogram Inddragelsen af miljøaspektet bygger på formuleringen af en række miljømål for byggeriet. Miljømålene formuleres på baggrund af den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger samt en prioritering og afgrænsning af miljøindsatsen Bascon

18 Ejendommens eller projektets navn Side Kortlægning Fremgangsmåden for den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 8. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 2-5 og 11 samt bind 2, kapitel 7 og 8. Den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger foretages for følgende 5 faser i byggeriets livscyklus: 1. råstofindvinding og forarbejdning 2. fremstilling af byggematerialer 3. udførelse og ændringer 4. drift og vedligehold 5. nedrivning/bortskaffelse De vigtigste resultater af kortlægningen ridses op. Eventuelt kan den samlede kortlægning vedlægges som bilag under alle omstændigheder skal kortlægningen ligge på sagen Prioritering Fremgangsmåden for prioriteringen af miljøindsatsen fremgår af BPS- 121, bind 1, kapitel 9. Derudover kan der hentes inspiration i BPS- 121, bind 1, kapitel 5 samt bind 2, kapitel 7 og 8. Med udgangspunkt i de miljøeffekter, der er en følge af byggeriets miljøpåvirkninger, foretages der en prioritering af miljøindsatsen. De vigtigste resultater af prioriteringen ridses op. Eventuelt kan den samlede prioritering vedlægges som bilag under alle omstændigheder skal prioriteringen ligge på sagen. Prioriteringen viser de miljøaspekter der bør arbejdes videre med. Blandt disse foretages der en yderligere afgrænsning, som danner det endelige grundlag for opstillingen af miljømålene for byggeriet. Afgrænsningen beskrives. Afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget på baggrund af prioriteringen, skal foretages af den arbejdsgruppe, der udarbejder byggeprogrammet. Det er ikke påkrævet at foretage en afgrænsning Miljømål Nedenstående liste indeholder de miljømål, der altid bør gælde for amtets byggerier. Denne liste suppleres med udgangspunkt i afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget ved prioriteringen. Suppleringen kan bestå i tilføjelser under nedenstående hovedpunkter eller tilføjelse af nye hovedpunkter. Bascon 2001

19 Side 18 Ejendommens eller projektets navn Retningslinier for formuleringen af miljømålene fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 5. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 2, kapitel 7 og 8. Følgende miljømål fastlægges for byggeriet: Forbrug og affald 1) byggeriet skal udføres iht. Vejle Amts Energirapport, så unødigt energiforbrug undgås 2) der skal vælges installationer, som medfører mindst muligt vandforbrug i driftsfasen 3) der skal være tilstrækkelig plads i/omkring bygningen, så der kan ske en hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen 4) friarealerne skal anlægges, så de kan plejes uden brug af giftstoffer Materialer 5) der skal vælges materialer, som medfører mindst mulig miljøbelastningen under produktionen af dem 6) der skal vælges materialer, som medfører mindst muligt forbrug af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen 7) der skal vælges materialer, så affaldet ved nedrivning af bygningen primært kan genanvendes, sekundært skal forbrændes og kun i særlige tilfælde skal deponeres Miljøplan Fremgangsmåden for udarbejdelsen af miljøplanen fremgår af BPS-121, bind 1, kapitel 4, 6 og 7. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 10 samt bind 2, kapitel 8. Udover at formulere miljømål dækker inddragelsen af miljøaspektet over udarbejdelsen af en miljøplan, der præciserer hvorledes miljømålene opfyldes Ansvarsfordeling Her beskrives hvem der har ansvar for, at der følges op på miljømålene, samt hvem der ellers inddrages i arbejdet, hvornår og hvorfor Virkemidler Her angives det, hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse for at opfylde miljømålene. Nedenstående liste suppleres med de virkemidler, der er nødvendige for at opfylde alle miljømålene for byggeriet. I første udgave af miljøplanen vil der være tale om et foreløbigt bud på virkemidler. I takt med gennemførelsen af de undersøgelser mv., som fastlægges i aktivitetsplanen, vil valget af virkemidler blive ændret og udbygget Bascon

20 Ejendommens eller projektets navn Side 19 Til opfyldelse af miljømålene tages følgende virkemidler i anvendelse: Ad 1) Undgå unødigt energiforbrug Effektiv isolering, herunder anvendelse af energiruder Udnyttelse af solindfaldsvarme (Opmærksomheden henledes på Energistyrelsens forslag til bekendtgørelse om solvarmepligt i offentlige bygninger) Zoneopdeling af lys, varme og ventilation Styring af varmeanlæg efter udetemperatur og tidspunkt Varmegenvinding på ventilationsanlæg Behovsstyret drift af ventilationsanlæg Sensorer på lys Lavenergi hårde hvidevarer Ad 2) Mindst muligt vandforbrug i driftsfasen Vandbesparende armaturer Ad 3) Hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen Etablering af indendørs/udendørs affaldsplads med mulighed for udvidelse Retningslinier for affaldshåndtering (kildesortering, kompostering og genbrug) i D&V-vejledningen. Desuden henvises til AT-anvisning nr Manuel håndtering og transport af dagrenovation mv. Ad 4) Giftfri pleje af friarealer Belægninger der muliggør brugen af damp, gasbrænder eller anden miljøvenlig metode til ukrudtsfjernelse For de følgende miljømål er der ikke på forhånd fastlagt virkemidler: Ad 5) Mindske miljøbelastningen fra produktionen af byggematerialerne Ad 6) Mindske forbruget af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen Ad 7) Bygningsaffaldet skal ved nedrivning primært genanvendes, sekundært forbrændes og kun i særlige tilfælde deponeres Krav i Bygningsreglementet skal altid medtages. For øvrige foranstaltninger gælder, at energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 7 år eller mindre normalt altid skal gennemføres. Alle forslag til ikke lovbestemte foranstaltninger skal vurderes økonomisk og skal forelægges for bygherren til godkendelse. Kravene inden for de enkelte områder vil være beskrevet andet sted i byggeprogrammet. Bascon 2001

21 Side 20 Ejendommens eller projektets navn Aktivitetsplan Aktivitetsplanen angiver hvilke aktiviteter i form af f.eks. undersøgelser og analyser der skal iværksættes for at kunne fastlægge virkemidler, som sikrer at miljømålene opfyldes. Opfyldelsen af miljømålene kræver uddybende undersøgelser, analyser mv. For dette byggeri fastlægges følgende aktivitetsplan for det videre arbejde med miljøaspektet: Aktivitetsplanen indsættes Status og dokumentation Et centralt led i inddragelsen af miljøaspektet er en løbende revision og tilpasning af miljøprogram og miljøplan. Denne revision skal ske på baggrund af den tilbagevendende status over miljøindsatsen (en del af den tilbagevendende projektgranskning) samt på baggrund af resultatet af de undersøgelser mv., som er iværksat med aktivitetsplanen. Efter hver fase i projekteringsforløbet gøres der status over miljøindsatsen. Som led heri beskrives: hvilke af de planlagte aktiviteter der er gennemført ændringer i valg af virkemidler eventuelle ændringer i prioriteringen og miljømålene eventuelle ændringer i miljøplanen Første gang der gøres status er i forbindelse med afslutningen af projektforslagsfasen. 3.6 Rengøring Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at vedligeholde en høj hygiejnisk standard. Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Det sker ved, at arealerne omkring indgangspartierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, ved at forsyne dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter. Der skal anvendes overflader, der ikke let tilsmudses, og som er lette at rengøre. Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning kan foretages maskinelt Bascon

Standardbyggeprogram fra Vejle Amt. I dette bilag er vedlagt det standardbyggeprogram fra Vejle Amt, der benyttes i dette projekt

Standardbyggeprogram fra Vejle Amt. I dette bilag er vedlagt det standardbyggeprogram fra Vejle Amt, der benyttes i dette projekt Standardbyggeprogram fra Vejle Amt I dette bilag er vedlagt det standardbyggeprogram fra Vejle Amt, der benyttes i dette projekt VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0 Vejledning... 5. 1 Generel beskrivelse... 8. 2 Stamoplysninger... 10. 3 Funktionelle krav... 13

Indholdsfortegnelse. 0 Vejledning... 5. 1 Generel beskrivelse... 8. 2 Stamoplysninger... 10. 3 Funktionelle krav... 13 Standard for Byggeprogram Etablering af (institution, sted). Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Indholdsfortegnelse 0 Vejledning... 5 1 Generel beskrivelse... 8 1.1 Grundlag...

Læs mere

Vejledning til: Standard for byggeprogram

Vejledning til: Standard for byggeprogram Vejledning til: Standard for byggeprogram 1. udgave Januar 2005 Byggeprogram Kapitel : 1 Side : 2 af 39 Indholdsfortegnelse Dato : 21-01-2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Vejledning...5

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Resumé af byggeprogram for Intensiv Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Resumé af byggeprogram for Intensiv Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Resumé af byggeprogram for Intensiv Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Senest ajourført den 22. august 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1.1 Projektets formål... 5 1.1.2 Overordnet beskrivelse af institutionen...

Læs mere

0 Vejledning Generel beskrivelse Stamoplysninger... 10

0 Vejledning Generel beskrivelse Stamoplysninger... 10 Indholdsfortegnelse 0 Vejledning... 5 1 Generel beskrivelse... 8 1.1 Grundlag... 8 1.1.1 Projektets formål... 8 1.1.2 Overordnet beskrivelse af institutionen... 8 1.1.3 Behov og funktion... 8 1.1.4 Eventuelle

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Byggeprogram 3. september 2013

Byggeprogram 3. september 2013 Byggeprogram 3. september 2013 For Sammedagskirurgien i Specialsygehus Sønderborg Sygehus Sønderjylland, Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 GENEREL BESKRIVELSE... 5 0.1.1 Projektets formål... 5 0.1.2 Overordnet

Læs mere

Standard for Projektforslag

Standard for Projektforslag Standard for Projektforslag Etablering af ( institution, sted ). Firmanavn Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Ejendommens eller projektets navn Side 2 Indholdsfortegnelse 0 Vejledning...

Læs mere

Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Albertslund Lille Skole, Projektforslag Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole 30.01.13 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Standard for Dispositionsforslag.

Standard for Dispositionsforslag. Standard for Dispositionsforslag. Etablering af ( institution, sted ). Firmanavn Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Ejendommens eller projektets navn Side 2 Indholdsfortegnelse 0 Vejledning...

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering

Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram. samt bæredygtighedsvurdering Kingstrup, 4 nye boliger - resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 18. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk

Læs mere

Byggeprogram Psykiatrien i Region Syddanmark, Svendborg Etablering af åbne/lukkede integrerede afsnit Februar 2009

Byggeprogram Psykiatrien i Region Syddanmark, Svendborg Etablering af åbne/lukkede integrerede afsnit Februar 2009 Byggeprogram Psykiatrien i Region Syddanmark, Svendborg Etablering af åbne/lukkede integrerede afsnit Februar 2009 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. GENEREL BESKRIVERLSE... 5 0.1 Grundlag... 5 0.1.1 Projektets

Læs mere

Byggeprogram Ombygning af gl. skadestue til OP-stuer i Aabenraa Senest ajourført den 4. september 2007

Byggeprogram Ombygning af gl. skadestue til OP-stuer i Aabenraa Senest ajourført den 4. september 2007 Byggeprogram Ombygning af gl. skadestue til OP-stuer i Aabenraa Senest ajourført den 4. september 2007 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 VEJLEDNING 5 1 GENEREL BESKRIVELSE 7 1.1.1 Projektets formål 7 1.1.2

Læs mere

6.1 Formålet med byggeprogrammet

6.1 Formålet med byggeprogrammet Byggeprogrammet I dette kapitel beskrives de ideelle krav der bør stilles til et byggeprogram, til sidst i kapitlet sammenlignes det ideelle byggeprogram med et standardbyggeprogram for Vejle Amt. 6.1

Læs mere

Byggeprogram. Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus. Ombygning og tilpasning af eksisterende lokaler ved PET/CT- skannere.

Byggeprogram. Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus. Ombygning og tilpasning af eksisterende lokaler ved PET/CT- skannere. Byggeprogram Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Ombygning og tilpasning af eksisterende lokaler ved PET/CT- skannere. September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE VEJLEDNING... 5 1. GENEREL BESKRIVELSE... 5 1.1.1 Projektets

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Sydvestjysk Sygehus P-hus på remisegrunden Oktober 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende resume er et udpluk af de

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Udbygning af regionshuset Oktober 2008 Bygningsafdelingen BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af det udarbejdede

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Vejle Sygehus P-hus September 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold SMÅ VÆRELSER... 6 SKITSER... 6 FUNKTION... 6 INVENTAR... 6 ADGANGSFORHOLD... 6 BRAND... 6 INDEKLIMA... 7 LYD... 7 LYSINDFALD / LYSKILDER... 7 VARME... 7 VENTILATION... 8 EL... 8 ØVRIGE KRAV...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere