Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1"

Transkript

1

2 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Vej- og parkeringsforhold 5 Bebyggelsens omfang 09 placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Ubebyggede arealer 8 Forudsætninger for ibrugtagen af fly bebyggelse Vedtagelsesp&tegriing 7 Kortbilag 1. Kortbilag 2. Lokalplanéns område I llustrationsskitse 1: 1000

3 INDLEDNING 1. Lokaiplan nr. 84 for et boligområde i Vestbyen, etape II. Lokalpian nr. 84 omhandler et område ved Ågade, Vesterbrogade, Vedelsgade, Thorsgade og Tønnesgade. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokaiplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, og hvilket omfang den må have, hvordan friarealerne skal udformes og en lang række andre forhold. Lokalpianen kan være mere eller mindre detaljeret efter behov. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I kommuneplanloven er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man Ønsker at gennemføre større udstykninger og bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og evt, eksisterende bebyggelse. Lokalplanens varige retsvirkninger. Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalpianens område ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalpianens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokaiplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokaiplan. I henhold til kormnuneplanlovens 34 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for b- kaiplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokal planen, fortrænges af planen.

4 SflMPELMÆRKE 2 -VEJLE C~tvIL~ET -~r~ ~ ~-e~r- /1 ~ ~-/I-i~I~ ~ \ KUN GVIOPGT MED~ÇSTEMPUNG A~.1 LOKALPLANBESTEMMELSER. VEJLE KOMMUNE ;-O~OO4OQ~OC~i tjtj9gl7 SJ~ ~ Lokaiplan nr. 84 for et område ved Ågade, Vesterbrogade, Vedelsgade, Thorsgade og TØnnesgade samt et område ved TØnnesgade, Vedelsgade, Nyboesgade og Odinsgade. I henhold til kommuneplanboven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Det er bokalplanens formål at sikre, -&JAN FEB at den fremtidige anvendelse fastlægges overvejende til boligformål, herunder at der sker en regulering af de forskellige erhvervsfunktioners indpasning i området, således at det kan fungere som et område med gode boligforhold. 1.2 at forbedre boligforholdene i sammenhæng med den for området udarbejdede byfornyelsesplan, bl.a. ved at udlægge fælles friarealer. 1.3 at fastlægge en bebyggelsesplan samt bygningsregulerende bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse udformes i overensstemmelse med områdets karakter. 1.4 sikre, at OmlØbsåen indgår som et rekreativt element i bybilledet, og at der åbnes mulighed for gående færdsel langs åen. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS. 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag i og omfatter matr. nr. 79 c, 79 e, 79 f, 79 g, 79 k, 79 1, 79 rn, 83 c, 83 f, 83 g, 83 h, 83 i, 83 k, 83 i, 83 rn, 83 n, 83 o, 83 q, 83 r, 83 s, 83 t, 83 u, 84 a, 84 h, 84 i, 84 i, 84 rn, 84 r, 274 e, 274 g, 274 i, 275, 284 a, 284 c, 284 d, 306, 307 a, 307 b, 307 c, 307 d, 307 e, 308,309, 3T0, 311, 318, 319, alle En~ene, V~j1e Jorder, samt alle parceller, der efter den 1/ udstykkes fra de nævnte ejendomme.

5 3 I kortbilag 3 er der vist et matrikelkort. 2.2 Området opdeles i kvartererne B 1, B 2 og B 3 som vist på kortet, bilag Alle ejendomme ligger i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. Kvarter B 1, B 2 og B Området må kun anvendes til boligformål og kollektive anlæg, som kan indpasses i et boligområde, såsom boliger for ældre, børneinstitutioner og lignende samt mindre butikker og mindre virksomheder til områdets daglige forsyning eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. x) 3.2 Langs Vedelsgade og Vesterbrogade må bebyggelsens stueetage ikke uden byrådets særlige tilladelse anvendes til andet end butikker og mindre - ikke generende - fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. 3.3 Uanset foranstående bestemmelser kan byrådet tillade: a. genopførelse efter brand og lignende-af tidligere logligt eksisterende erhvervsbebyggelse. b. opførelse af transformerstationer og lignende offentlige anlæg, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i området. 4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD. 4.1 Der udlægges en gangsti à-b i en-bredde àf min. -2,5 m langs OmlØbsåen i en afstand af indtil 10 m fra åen, i princippet som vist på kortbilag 1. Arealet skal være tilgængeligt for almindelig gående færdsel. 4.2 Der udlægges areal til en gangsti c-d over matr. nr. 319 fra Ågade til stien Øst for OmlØbsåen, som vist på kortbilag 1. x) Sådanne erhvervstyper kan omfatte mindre lager. hånd værks og servicevirksomhed (f.eks. cykelreparation, malerværksted, elektriker og VVS) uden udendørs oplag og med minimal til- og frakørsel.

6 4 4.3 Der udlægges areal til en gangsti e f over matr. nr. 275 fra Ågade til stien Øst for OmlØbsåen, som vist på kortbilag 1. Parkering. 4.4 Der skal indrettes parkeringspladser svarende til 0,8 plads pr. bolig og i plads for hver 75 m2 etageareal til andet formål. x) 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING: Fællesbestemmelse for kvarter B 1, B 2 og B Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 90 for hvert kvarter som helhed. Kvarter B 1, B 2 og B Den eksisterende facadebebyggelse forudsættes bevaret i overensstemmelse med byfornyelsespianen for området. 5.3 Ny bebyggelse skal i princippet opføres som sluttet bebyggelse i vej skel i mellem 2 og 3 etager og en dybde på mellem 8 og 12 m, som vist på kortet, bilag 1. I område B i er den gennemsnitlige bebyggelsesramme beregnet til bebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage langs Vesterbrogade og Vedelsgade og i 2 etager langs Thorsgade i ii m dybde. xx) I område B 2 er den gennemsnitlige bebyggelsesramme beregnet til bebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage langs Vesterbrogade og i 2 etager langs Ågade og Tønnesgade i 11 m dybde. xx) I område B 3 er den gennemsnitlige bebyggelsesramme beregnet til bebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage langs Vedelsgade og Nyboesgade og i 2 -etager langs Odinsgade og TØnnesgade i 9 m dybde. xx) 5.4 Langs Vesterbrogade, Vedelsgade og Nyboesgade må bebyggelsen kun opføres i 2 etager med udnyttet tagetage eller i 3 etager. 5.5 Langs Vesterbrogade, Vedelsgade og Nyboesgade må bebyggelsens facadehøjde ikke overstige 8,5 m målt fra terræn til skæringen mellem facade og tagf lade. x) Grundejerne kan evt, med byrådets særlige tilladelse frigøre sig fra kravet om parkering på egen grund. xx) En forudsætning for at udnytte den maksimale bebyggelsesramme er, at lokalplanens bestemmelse om parkering og ophold kan overholdes.

7 5 5.6 Langs Odinsgade, TØnnesgade og Ågade må bebyggelsen kun opføres i 2 etager eller i 2 etager medudnyttet tagetage. 5.7 Langs Odinsgade, Tønnesgade og Ågade må bebyggelsens facadehøjde ikke overstige 7 m målt fra terræn til skæringen mellem facade og tagf lade. 5.8 Facadebebyggelsens dybde i stueetagen kan tillades -forøget, ligesom 1-etages baghuse kan tillades opført med brandmur i naboskel. 5.9 HjØrnebebyggelse skal opføres med hjørneafskæring efter nærmere aftale med byrådet Bebyggelsen skal indrettes således, at gående adgang sker fra gaden. x) Tagene må ikke uden særlig tilladelse udføres som andet end symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35 og 50 grader. Støj forhold Hvor det ikke er muligt at bringe det udendørs støjniveau ned på 55 db(a), skal der foretages sådanne bygningsmæssige foranstaltninger, at der opnås et indendørs støjniveau, der ikke overstiger 30 db(a) i bebyggelsens arbejds- og opholdsrum. Opholdsareal Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 25 % af erhvervsetagearealet. Sammenlægning af lejligheder Ved ombygninger af den eksisterende bebyggelse kan der foretages sammenlægning af lejligheder efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 6.1 Ny bebyggelse skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre udformning og fremtræden, herunder farveholdning, at der i forbindelse med den eksisterende bebyggelse opnås en god helhedsvirkning. 6.2 Lange facader skal opdeles i mindre enheder i overensstemmelse med områdets karakter, dvs, klart opfattelige enkelthuse med en facadelængde på m. x) Bestemmelsen skal sikre, at en bebyggelse ikke alene har indgang fra bagarealer som parkerings eller op holdsarealer. Alle trapperum skal således have indgang fra vej eller færdselsareal.

8 6 6.3 Ydervægge kan udføres af røde teglsten eller fremstå som pudsede facader. Med byrådets særlige tilladelse kan andra materialer anvendes helt eller delvist som facadernateriale, når de anvendes på en sådan arkitektonisk måde, at de kan indgå i en samlet helhed sammen med den eksisterende bebyggelse. 6.4 Tagene må ikke uden særlig tilladelse dækkes med andet end rødt tegl, betontagsten, skifer eller sorte eter nitplader med samme længde som tegl. 6.5 I facadebebyggelse, hvor der indrettes sikringsrum over terræn, skal bebyggelse udformes eller placeres således i gaden, at bygningen ikke virker fremmed i området. 6.6 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6.7 Skiltning skal i omfang begrænses til det nødvendige. Det enkelte skilt skal være tilpasset bygningen og gadestrækningens arkitektoniske holdning og må ikke ved sin udformning få karakter af facadebeklædning. 6.8 Skiltning må have indvendig belysning eller belyses med ikke blændende spots. 7. UBEBYGGEDE AREALER. Kvarter B 1, B 2 og B De på kortet, bilag i, viste arealer udlægges som fælles opholdsarealer med en størrelse og form i princippet som vist på kortet. 7.2 Drift og vedligeholdelse af de fælles opholdsarealer forudsættes at ske efter overenskomst mellem de pågældende grundejere. 7.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.4 Indretning af ubebyggede arealer, herunder beplantning, belægninger, belysning, hegning m.v. skal ske på baggrund af en af byrådet godkendt plan. 7.5 Der skal reserveres areal i det fælles opholdsareal ± kvarter B i til etablering af offentligt beskyttelsesrum svarende til 125 % af det forventede antal beboere. I arealet må ikke nedlægges nogen form for forsynings og afløbsledninger.

9 7 8. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. 8.1 Ny bebyggelse må ikke uden byreådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning. 8.2 Uanset bestemmelsen i 8.1 kan byrådet meddele særlig tilladelse til indretning af alternative opvarinningsanlæg. 8.3 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før der er etableret eller sikret etableret de i ~4.4 og 5.14 nævnte parkerings- og opholdsarealer. VEDTAGELSESPÅTEGNING. -- Således vedtaget af Vejle byråd den ~6 JANO den i 2 JAN. 1987,~ Således endeligt vedtaget af Vejle byråd den 2 5 AUG ci~~ 23 DEC Nærværende lokalpian begæres i medfør af 30, stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning tinglyst på de i 2 nævnte matrikelnumre. - Udvalget for teknik og miljø, den 4. januar P. u. v direktør

10 ~~~Vg,JLg ~IVILRET B JAN LYST / / /~/9,~ Nærværende lokalpian begæres endvidere i medfør af 30, stk. 3, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning tinglyst på følgende matr. nr.e: 83 i med ejerlejlighederne i, 2, 3 og 4, 83 rn med ejerlejlighederne 1, 2, 3 og 4, 84 i med ejerlejlighederne i, 2 og 3 samt 309 med ejerlejlighederne 1, 2, 3, 4 og 5, alle Engene, Vejle Jorder. Udvalget for teknik og Miljø, den 9. februar 1988 P. u. v. Larsen direktør f~3flv~j~j CIVILRET i 2 FEB. i~aa LYST

11

12

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere