1 Indledning og overordnede betragtninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning og overordnede betragtninger"

Transkript

1 NOTAT Vedr. Variabeldeklaration for Transportvaneundersøgelsen Fra Hjalmar Christiansen, ModelCentret 4. marts 2010 HjC 1 Indledning og overordnede betragtninger Dette notat dokumenterer de enkelte variable i TU datasættet 2009, version 1. Variable, som er fortrolige, udeladte, eller planlagte til fremtidige versioner er udeladt af denne dokumentation, som altså alene forholder sig til det leverede datasæt. Af hensyn til internationale anvendelser af datasættet, er det valgt at arbejde med engelsksprogede navne ved al nynavngivning. Af historiske årsager er enkelte variable dog stadig på dansk. Generelt anvendes NULL som værdi, hvor der ikke haves en værdi. Bemærk, at dette gælder uanset om dette skyldes at spørgsmålet ikke er stillet, eller anden årsag. Undervejs omtales en række vigtige detaljer ved spørgeskemaet, men dette notat har ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af hvilke spørgsmål, der er stillet til hvem og hvornår. 2 Sessionstabel Hver session svarer principielt til et interview om en given dato med en given respondent. I efterbehandlingen filtreres data, således at der højst er 1 interview pr respondent. Sessionstabellen svarer dermed i grundtræk til den tidligere IP tabel. 2.1 Skemavariable sessionid, primærnøgle Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Entydig identifikation af den enkelte interviewsession, som i det færdige datasæt kan betragtes som identisk med gennemførte respondentinterview. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transportforskning Knuth-Winterfeldts Allé Bygning 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Tlf Dir Fax

2 2.1.2 interviewtype, enum interviewtype Oprindelse: teknisk variabel interviewtype 0 Internetinterview 1 Spøgelsesinterview = Interviewdata rekonstrueret 2 Telefoninterview diarydate Oprindelse: teknisk variabel dato som antal dage siden Til analyser er det normalt mest praktisk at anvende de afledte variable diaryyear, diarymonth, diaryweekday homeadrmuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 1 Kommunekode, efter kommunalreformen Kommunekode svarende til respondentens svar på Hvor bor De/du? RespYearBorn Oprindelse: spørgeskema, trin 1 4 cifret årstal. [ ] Svar på spørgsmålet Hvilket år er De/du født? RespSex, enum knip Oprindelse: spørgeskema, trin 1 knip 1 Mand/dreng 2 Kvinde/pige Svar på spørgsmålet Køn? 2

3 2.1.7 RespMainOccup, enum stilip5 Oprindelse: spørgeskema, trin 1 stilip5 1 Skoleelev 2 Studerende 3 Lærling, elev 10 Pensionist, folkepension, førtidspension 11 Arbejdsløs 12 Efterlønsmodtager 15 Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 Hjemmegående, ude af erhverv i øvrigt 22 Værnepligtig 30 Lønmodtager 50 Selvstændig 52 Medhjælpende ægtefælle Svar på spørgsmålet Hvad er Deres/din hovedbeskæftigelse? RespEduLevel, enum uddan Oprindelse: spørgeskema, trin 1 uddan klasse 2 8. klasse 3 9. klasse klasse 5 Studentereksamen, HF 6 HHX, HTX, Erhvervsgymnasial 9 Anden skoleuddannelse 11 Erhvervsfaglig (svendebrev mv) 12 Kort videregående (1½-2 år) 13 Mellemlang videregående (2-5 år) 14 Lang videregående (mindst 5 år) Svar på spørgsmålet Hvad er Deres/din uddannelse? (Højeste gennemførte uddannelse). 3

4 2.1.9 WorkplMuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 2 Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandet) Kommunekode svarende til respondentens svar på Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested?. Formuleringen styres af respmainoccup, og værdien afspejler således stedet for hovedbeskæftigelsen WorkHoursPw Oprindelse: spørgeskema, trin 2 timer, [0-168] Svar på spørgsmålet Hvor mange timer arbejder De/du om ugen? WorkHourType, enum arbtidform Oprindelse: spørgeskema, trin 2 arbtidform 1 Faste mødetider, samme hver dag 2 Faste mødetider, varierer dag for dag 3 Flextidsordning med bunden tid/fixtid 4 Fuld flextid Svar på spørgsmålet Hvordan tilrettelægges Deres/din arbejdstid?. Spørgsmål stillet fra 3. februar

5 WorkPubPriv, enum privoffansat Oprindelse: spørgeskema, trin 2 privoffansat 1 Privat 2 Offentlig 3 Andet, mellemformer Svar på spørgsmålet Angiv typen af virksomhed/ansættelsessted? WorkatHomeDayspM Oprindelse: spørgeskema, trin 2 dage pr måned, [0-31] Svar på spørgsmålet Hvor mange dage har De/du udelukkende arbejdet derhjemme indenfor den seneste måned? sduadrmuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 3 Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandstur) Kommunekode svarende til respondentens svar på Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Spørgsmålet omtales normalt som Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt kmarbud Oprindelse: spørgeskema, trin 3 kilometer Svar på spørgsmålet Hvor langt har De/du til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Spørgsmålet er udgået af spørgeskemaet (3. februar 2009), men medtages alligevel i data, fordi værdien er relevant frem til de tilhørende GIS-beregnede afledte variable er klar. 5

6 HWdaysPw Oprindelse: spørgeskema, trin 3 dage pr uge, [0-7] Svar på spørgsmålet Hvor mange dage om ugen rejser De/du normalt mellem hjem og Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? HWdaysReason, enum baaarsag Oprindelse: spørgeskema, trin 3 baaarsag -30 Værdi fra efterbehandlingen: Bolig=arbejdsplads, pendling ikke relevant -35 Værdi fra efterbehandlingen: Arbejder deltid, hvilket antages at være årsagen 3 Koncentrerer fuld arbejdstid på færre dage 4 Arbejder hjemme 6 Tager hjemmefra til møder, kunder, patienter etc 8 Overnatter på tjenestested/arbejdsplads 46 Arbejder hjemme og tager derfra til møder/kunder/patienter Svar på spørgsmålet Hvad er årsagen til at De/du kun rejser mellem hjem og arbejde hwdayspw dage om ugen?, møntet på fuldtidsarbejdende (workhourspw>35 timer), som pendler mindre end 5 dage om ugen (hwdayspw < 5 dage pr uge) WorkParkPoss, enum pmulighed Oprindelse: spørgeskema, trin 3 pmulighed 1 Arbejdsgiver stiller fast plads til rådighed 2 Anden fast plads til min bil 3 Fast plads til min bil 11 Altid plads, gratis parkering 12 Normalt plads, gratis parkering 13 Sjældent/aldrig plads, men gratis 22 Normalt plads, tidsbegrænset (bilen skal flyttes i løbet af dagen) 23 Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset 31 Altid plads, men kun mod betaling 32 Normalt plads, men kun mod betaling 33 Sjældent/aldrig plads, og kun mod betaling Svar på spørgsmålet Hvilket udsagn beskriver bedst (bil-) parkeringen ved Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? 6

7 Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed. NULL-værdier er derfor bredt forekommende RespHasBicycle, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Har De/du cykel? RespHasSeasonTicket, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Har De/du bus/tog kort? RespHasDrivlic, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 korekort -18 Værdi fra efterbehandlingen: Ikke fyldt 18 år 1 Ja 2 Nej / Har aldrig haft 3 Har haft Svar på spørgsmålet Har De/du kørekort?. Kun for respondenter på 18 år og derover RespDrivlicYear Oprindelse: spørgeskema, trin 4 4 cifret årstal Svar på spørgsmålet Hvilket år fik De/du kørekort?. Kun for respondenter som har eller har haft kørekort. 7

8 RespIsMemCarshare, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Er De/du medlem af en delebilsklub?. Spørgsmål stillet i denne form siden 3. februar For tidligere data er feltet rekonstrueret udfra biltabellen, CarOwnership=delebil HousehNumCars Oprindelse: spørgeskema, trin 4 antal, 0 ved ingen Svar på spørgsmålet Hvor mange biler råder Deres/din husstand over til daglig? Spørgsmålene om husstandens bilrådighed er omlagt ad flere omgange. For ældre data er househnumcars beregnet som antallet af angivne biler hhv. 0 ved afkrydsning for ingen biler handicap, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Har De/du et handicap, der giver begrænsninger i Deres/din transport? handitype, enum handitype Oprindelse: spørgeskema, trin 4 handitype 11 Kørestolsbruger 12 Nedsat lungekapacitet 19 Gangbesvær i øvrigt 21 Blind eller svagtseende 99 Andet Svar på spørgsmålet (Handicap=ja) Ja, hvilket? 8

9 respnotripreason, enum notripreason Oprindelse: spørgeskema, trin 5 notripreason 11 Sygdom 12 Kan ikke forlade hjemmet af helbredsmæssige årsager eller pga handicap 13 Var bare ikke ude hele dagen (værdi anvendt til 10. december 2009) 131 Arbejdede hjemme hele dagen og var ikke ude (værdi anvendt fra 10. december 2009) 132 Var bare ikke ude (værdi anvendt fra 10. december 2009) 14 (udlandet hele dagen teknisk værdi, som tilføjes i efterbehandlingen) Svar på spørgsmålet Hvad var årsagen til at De/du ingen ture havde diarydate? daystartmuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 5 Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland Kommunekode svarende til respondentens svar på Vi begynder der, hvor De/du var, da diarydate startede? daystartpurp, enum formaal Oprindelse: spørgeskema, trin 5 formaal tekst forklaring 1 Hjem Bopælen. Ikke nødvendigvis cpr-adressen, fordi vi anerkender at man kan bo flere steder. 11 Arbejdsplads (normale arbejdssted / arb.givers adresse) Benyttes kun, hvis det er et sted som enten er arbejdsgiverens adresse, eller et sted, som der fast/regelmæssigt pendles til. - Hvis et sted besøges i arbejdsmæssigt formål, men hvor det er et engangsbesøg, skal formål anvendes 12 Skole, uddannelsessted Under uddannelse: Må kun anvendes, hvis personen selv modtager undervisning her. 13 Fritidshjem, ungdomsklub, SFO 21 Hente/bringe personer ved sport, skole, besøg eller andet formål 22 Hente/bringe personer ved bus/tog/færge Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person direkte, hvor denne er/skal hen. Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person ved et kollektivt trafikmiddel. 9

10 formaal tekst forklaring 23 Hente/bringe ting 31 Indkøb 32 Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv) 33 Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc) 41 Besøge familie/venner 42 Idræt- og sportsudøvelse 43 Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv) 44 Sommerhus, kolonihave 45 Gåtur, løbetur, cykeltur, køretur (turen var formål i sig selv) Private ærinder, hvor genstande er fokus. Aflevere ting, hente ting, få ting repareret. Besøg hos læge, tandlæge, frisør, socialkontor, jobcenter osv. Det handler om egen sundhed eller egen sociale situation. Generelt alle fritidsaktiviteter, som man er passiv deltager i. Også selvom det ikke er sjovt. Begravelser falder fx i denne kategori. Fritidsture, som er formål i sig selv. Det betyder normalt, at forrige og næste sted er samme sted. Hvis der på turen indgår et ophold med et andet formål, skal dette kodes som formål og turen opdeles, så udtur og hjemtur er hhv. før og efter. 46 Ferie, udflugt Fritid/oplevelsesture med klart rejsemål. Omfatter både korte spontane udflugter og længerevarende ferierejser. 47 Møder i privat sammenhæng 49 Anden fritidsaktivitet (Aftenskole, spejder osv) Fritidsaktivitet, hvor man deltager aktivt, men som ikke er sport, og hvor man ikke får løn for det (så er det nemlig et arbejde) 51 Møder, konferencer (erhverv) Erhvervstur med mødeaktivitet af intern karakter. Deltagelse i kurser, konferencer, virksomhedsseminarer etc. 52 Kunde- eller klientbesøg (Som en del af mit job) 53 Erhvervsservice, håndværk (Det er mit job) Erhvervstur med mødeaktivitet overfor 3. part. Det kan fx. være sælgeren, der besøger en kunde eller lægen, der besøger en patient. Fælles er at eget, vidensbaserede, erhverv udøves ved besøg på en række adresser. Erhvervstur, hvor der dette sted besøges for at udøve eget erhverv. Det kan fx. være VVS'eren, der skifter en vandhane eller hjemmehjælperen, der gør rent. Fælles er at eget, praktiske, erhverv udøves på en række adresser. 54 Forretningsrejse Længerevarende rejser med erhvervsmæssigt formål, ofte med kombination af formål 51, 52, Erhvervstransport af gods, postbud, avisbud Formålet med turen er at udøve eget erhverv som chauffør el.lign. Jobbet består i at transportere gods/post/aviser eller andet. 62 Erhvervstransport af personer Formålet med turen er at udøve eget erhverv som chauffør el.lign. Jobbet består i at transportere personer. 64 Anden erhvervstrafik (politi, vejarbejde osv) Formålet med turen er at udøve eget erhverv. Jobbet består ikke direkte i transport, men turen er stadig formål i sig selv: det kan være vejkontrol, opmåling af veje eller meget andet. Svar på spørgsmålet Vælg venligst formålet/aktiviteten på dette sted?, møntet på dagens startpunkt. Interview med dagens start = hjemadressen efterkodes med 1/hjem, medmindre andet vides. 10

11 For data fra 2006 og 2007 forekommer NULL-værdier, idet spørgsmålet var med frivilligt svar HousehNumPers Oprindelse: spørgeskema, trin 6 antal, >0 Svar på spørgsmålet Hvor mange personer bor der i husstanden? Spørgsmålene om husstandens sammensætning er omlagt ad flere omgange. For ældre data er househnumpers beregnet som antallet af angivne husstandsmedlemmer HousehAccomodation, enum boform Oprindelse: spørgeskema, trin 6 boform 1 Fritliggende parcelhus 2 Rækkehus, kædehus 3 Etagebolig 4 Landejendom 5 Kollegium 6 Andet Svar på spørgsmålet Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Boligtype? HousehAccOwnOrRent, enum ejelejebolig Oprindelse: spørgeskema, trin 6 ejelejebolig 1 Ejerbolig 2 Leje 3 Andel Svar på spørgsmålet Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Ejerforhold? IncRespondent Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år, 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. 11

12 Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din egen bruttoindkomst?. Spørgsmålet er omfattet af vedikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende IncSpouse Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år, 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din ægtefælles bruttoindkomst? Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende IncFamily Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din families samlede bruttoindkomst? Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende IncHouseh Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din husstands samlede bruttoindkomst? Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. 12

13 2.2 Afledte variable DiaryYear Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk årstal 2006, 2007, 2008, 2009 Årstal for turdagbogen PseudoYear Type: tekst Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk årstal 2006/7, 2007/8, 2008/9, 2009/10 År for turdagbogen, grupperet således at der kan drages fuld nytte af de første data fra DiaryMonth, enum maaned Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk maaned 1 januar 2 februar 3 marts 4 april 5 maj 6 juni 7 juli 8 august 9 september 10 oktober 11 november 12 december Måned for turdagbogen DiaryWeekday, enum ugedag Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk 13

14 ugedag 1 mandag 2 tirsdag 3 onsdag 4 torsdag 5 fredag 6 lørdag 7 søndag Ugedag for turdagbogen, hvor ugedag er kalenderugedagen uden hensyn til helligdage DiaryDaytype, enum dagtype Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk ugedag 11 alm hverdag ma-to Hverdage, hvor næste dag også er hverdag 12 fredag og hverdag før helligdag Hverdag, som udover den normale pendlertrafik også er præget af udrejsetrafik til weekend eller helligdag. 13 særlig hverdag Mandag-onsdag i påskeugen, fredag efter Kr.luftfart, 1. maj, hverdage mellem jul og nytår (Dagene er karakteriseret ved principielt at være hverdage, men at flertallet af landets arbejdspladser er helt eller delvis lukket) 23 lørdag Kun lørdage, som ikke er helligdage 32 søndag og sidste helligdag før hverdag 33 helligdag eller søndag, hvor næste dag er lø/sø/hellig Fridag/helligdag, som er præget af hjemrejsetrafik efter weekend eller helligdag. Fridag/helligdag uden særlig hjemrejsetrafik.. Interviewets trafikdato omsat til dagtype. Helligdage er defineret som: 1/1, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st.bededag, kr.luftfart, 2.pinsedag, 5/6, 24/12, 25/12 og 26/12. Feltet anvendes til analyser, hvor der afgrænses til bestemte dagtyper, fx hverdage. Videre kan kombinationer af md, ugedag og dagtype anvendes som mere avancerede kalendermæssige kriterier. Exempelvis er hverdage, ikke juli kendetegnet ved DiaryDaytype ={11,12}, DiaryMonth!=7. 14

15 2.2.5 HomeAdrOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 1 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner WorkPlOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 2 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner SduOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 3 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner DaystartOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 5 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner GISdistHW Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 1+2 kilometer luftlinie Afstand mellem angivet hjem og arbejdsplads som luftlinie RespAgeSimple Oprindelse: afledt variabel, trin 1 alder, [9-85] år Respondentens alder beregnet uden hensyn til fødselsdato, men udelukkende udfra årstal. Det kan siges, at respondenten fylder/fyldte respagesimple år i diaryyear. 15

16 RespAgeCorrect Oprindelse: afledt variabel, trin 1 alder, [9-85] år Respondentens alder på trafikdatoen, beregnet ud fra den præcise fødselsdato. OBS: Ikke for alle ældre data, idet fødselsdato ikke er tilgængelig i alle tilfælde TotalNumTrips Oprindelse: afledt variabel, trin 5 antal ture, 0 for ingen Antal ture som rå sum af records NumTripsCorr Oprindelse: afledt variabel, trin 5 antal ture, 0 for ingen Antal ture, hvor udlandsture tælles som 1 tur, uanset at der er 2 records, og hvor erhvervstransport (TripPurp>60) er udeladt. Dette antal bør normalt anvendes som turantal i analyser, idet der herved korrigeres for dobbeltregning af udlandsture og for forskellene i dataindsamling vedr. erhvervsture TotalLen Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 5 kilometer, samlet længde af ture TotalLenCorr Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 5 kilometer, samlet længde af ture Samlet længde af ture, hvor erhvervstransport (TripPurp>60) er udeladt. Dette tal bør normalt anvendes som dagslængde i analyser. 16

17 NuclFamType, enum NuclFamType Oprindelse: afledt variabel, trin 6 NuclFamType 10 Enlig 20 Par 11 Enlig med barn/børn 21 Par med barn/børn Respondentens familietype, betragtet som kernefamilie. Kernefamilien omfatter kun den del af familien, der passer i mønsteret far, mor og børn, efter følgende, prioriterede regler: 1. Hvis respondenten. har hjemmeboende barn / barn af samlever, men ikke børnebørn eller svigerbørn, består kernefamilien af respondenten, plus dennes evt. ægtefælle/samlever og deres børn. 2. Hvis respondenten bor med sin far eller mor, men hverken ægtefælle/samlever, egne børn eller børnebørn, består kernefamilien af respondenten plus dennes evt. søskende, far og mor. 3. I øvrige tilfælde består kernefamilien af respondenten og dennes evt. ægtefælle/samlever. Øvrige familiemedlemmer betragtes som udenfor kernefamilien PosInFamily, enum PositionInFamily Oprindelse: afledt variabel, trin 6 PositionInFamily 10 Enlig 11 Ældst i par 12 Yngst i par 20 Barn i kernefamilie Respondentens position i kernefamilien, som respondenten pr definition selv tilhører NuclFamNumPers Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer 17

18 Samlet antal personer i kernefamilien NuclFamNumAdults Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal voxne (AgeSimple>=18) i kernefamilien NuclFamNumPers1084 Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer år (AgeSimple>=18 & AgeSimple<85) i kernefamilien. Ved udtræk, hvor antallet af kernefamilier anvendes som enhed, skal SessionWeight / NuclFam- NumPers1084 anvendes som vægt. Årsagen er at store familier er hyppigere repræsenteret end få, da samplingen sker på personniveau NuclFamNumDrivLic Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i kernefamilien FamNumPers Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Samlet antal personer i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden FamNumAdults Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal voxne (AgeSimple>=18) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. 18

19 FamNumPers1084 Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer år (AgeSimple>=18 & AgeSimple<85) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. SessionWeight / FamNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal familier FamNumDrivLic Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden HousehNumAdults Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal voxne (AgeSimple>=18) i husstanden HousehNumPers1084 Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer år (AgeSimple>=18 & AgeSimple<85) i husstanden. SessionWeight / HousehNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal husstande HousehNumDrivlic Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i husstanden. 19

20 Jstartmuncode, enum kommunekode Oprindelse: afledt variabel Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandstur) Kommunekode svarende til stedet, der anvendes som udgangspunkt for turkæderne SessionWeight Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 1 vægtningsfaktor, skaleret således at et års data principielt summerer til årets årsdøgntrafik. Vægtningen tager udgangspunkt i 2 ligeværdige dimensioner: kalenderdimensionen med kombinationer af måned og ugedag, samt den socioøkonomiske dimension med kombinationer af køn, aldersgruppe og geografisk område 3 Biltabel Biltabellen indeholder oplysning om de enkelte biler i husstanden. 3.1 Spørgeskemavariable sessionid Oprindelse: teknisk variabel reference til den tilhørende session, (sessionid, bilnr) er primærnøgle bilnr Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Bilens plads i rækkefølgen, (sessionid, bilnr) er primærnøgle. 20

21 3.1.3 carownership, enum ejerforhold Oprindelse: spørgeskema, trin 4 ejerforhold 1 Ejer bilen i familien 2 Ejes sammen med andre 11 Leaset bil 12 Lejet bil 21 Firmabil 31 Lånt bil 41 Andet ejerforhold modelyear Oprindelse: spørgeskema, trin 4 4 cifret årstal Bilens årgang fueltype, enum brandstof Oprindelse: spørgeskema, trin 4 brandstof 1 Benzin 2 Diesel 3 El bil 4 Gas 9 Andet 4 Husstandstabel Husstandstabellen indeholder oplysning om de enkelte medlemmer i husstanden. Fra oktober 2006 t.o.m. januar 2009 haves kun de husstandsmedlemmer, som er i familie med respondenten. Antallet af husstandsmedlemmer kan dog stadig udledes udfra session.househnumpers. 21

22 4.1 Spørgeskemavariable sessionid Oprindelse: teknisk variabel reference til den tilhørende session, (sessionid, medlnr) er primærnøgle medlnr Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Medlemmets plads i rækkefølgen, (sessionid, medlnr) er primærnøgle Relation, enum famrelation Oprindelse: spørgeskema, trin 6 famrelation 1 Min ægtefælle/samlever 5 Mit barn 6 Min far/mor 7 Forældre til ægtef/saml. 8 Min bedstefar/mor 9 Mit barnebarn 10 Min bror/søster 11 Min niece/nevø 12 Svigerbørn 13 Svigerinde/svoger 14 Kusine/fætter 15 Tante/onkel/faster/moster 16 Andre familiemedlemmer 20 Ikke i familie Ikke 2007 og Barn af ægtef/saml. Husstandsmedlemmets relation til respondenten. 22

23 4.1.4 YearBorn Oprindelse: spørgeskema, trin 6 4 cifret årstal. [ ] Husstandsmedlemmets fødeår. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke; feltet har derfor en del manglende værdier Sex, enum knip Oprindelse: spørgeskema, trin 6 knip 1 Mand/dreng 2 Kvinde/pige HasDrivLic, enum korekort Oprindelse: spørgeskema, trin 6 korekort -18 Ikke fyldt 18 år 1 Ja 2 Nej / Har aldrig haft 3 Har haft Oplysning om husstandsmedlemmets kørekortstatus. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke; feltet har derfor en del manglende værdier. 4.2 Afledte variable AgeSimple Oprindelse: afledt variabel, trin 6 alder, [0-120] år Husstandsmedlemmets alder beregnet uden hensyn til fødselsdato, idet denne oplysning ikke haves. Det kan siges, at personen fylder/fyldte respagesimple år i diaryyear. 23

24 4.2.2 PosInFamily, enum PositionInFamily Oprindelse: afledt variabel, trin 6 PosInFamily 10 Enlig 11 Ældst i par 12 Yngst i par 20 Barn i kernefamilie Respondentens position i kernefamilien, som respondenten pr definition selv tilhører. 5 Turtabel Turtabellen indeholder de enkelte ture på det detaljerede niveau fra formål til formål. 5.1 Spørgeskemavariable turid, primærnøgle Oprindelse: teknisk variabel heltal, > sessionid Oprindelse: teknisk variabel reference til den tilhørende session turnr Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Turens plads i turrækkefølgen, (sessionid, turnr) er kandidatnøgle. 24

25 5.1.4 departhh Oprindelse: spørgeskema, trin 5A timetal. Døgnet forlænges udover 24, således at kl 25 er 01 dagen efter, 26 er 02, etc. Svar på spørgsmålet Hvornår forlod De/du (forrige sted som fritekst)? Til analyseformål anbefales den afledte variabel departmsm departmm Oprindelse: spørgeskema, trin 5A minuttal, 5 min interval: 0, 5, 10, Svar på spørgsmålet Hvornår forlod De/du (forrige sted som fritekst)? Til analyseformål anbefales den afledte variabel departmsm DestMuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 5A Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 998 Grænseovergang (udlandstur til/fra udlandet) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandstur) Kommunekode svarende til respondentens svar på Efter De/du forlod (forrige sted som fritekst), hvor var det første sted, De/du tog hen? DestOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 5A Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner ArrivalHH Oprindelse: teknisk variabel baseret på spørgeskemaet, trin 5A+B timetal. Døgnet forlænges udover 24, således at kl 25 er 01 dagen efter, 26 er 02, etc. 25

26 Arrival... er den beregnede ankomsttid ved turens mål. Til analyseformål anbefales den afledte variabel ArrivalMSM ArrivalMM Oprindelse: teknisk variabel baseret på spørgeskemaet, trin 5A+B minuttal Arrival... er den beregnede ankomsttid ved turens mål. Værdien gemmes med 1 minuts præcision, selvom DepartMM kun har 5 minutters præcision. Til analyseformål anbefales den afledte variabel ArrivalMSM DestPurp, enum formaal Oprindelse: spørgeskema, trin 5A formaal tekst forklaring 1 Hjem Bopælen. Ikke nødvendigvis cpr-adressen, fordi vi anerkender at man kan bo flere steder. 11 Arbejdsplads (normale arbejdssted / arb.givers adresse) Benyttes kun, hvis det er et sted som enten er arbejdsgiverens adresse, eller et sted, som der fast/regelmæssigt pendles til. - Hvis et sted besøges i arbejdsmæssigt formål, men hvor det er et engangsbesøg, skal formål anvendes 12 Skole, uddannelsessted Under uddannelse: Må kun anvendes, hvis personen selv modtager undervisning her. 13 Fritidshjem, ungdomsklub, SFO 21 Hente/bringe personer ved sport, skole, besøg eller andet formål 22 Hente/bringe personer ved bus/tog/færge 23 Hente/bringe ting 31 Indkøb 32 Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv) 33 Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc) 41 Besøge familie/venner 42 Idræt- og sportsudøvelse 43 Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv) 44 Sommerhus, kolonihave Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person direkte, hvor denne er/skal hen. Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person ved et kollektivt trafikmiddel. Private ærinder, hvor genstande er fokus. Aflevere ting, hente ting, få ting repareret. Besøg hos læge, tandlæge, frisør, socialkontor, jobcenter osv. Det handler om egen sundhed eller egen sociale situation. Generelt alle fritidsaktiviteter, som man er passiv deltager i. Også selvom det ikke er sjovt. Begravelser falder fx i denne kategori. 26

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard 11.2.2015 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-14,

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Agenda Kort introduktion til den danske transportvaneundersøgelse (TU) Historien bag Vigtige

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Løbenr... Aalborg Universitet, Sektionen for By- og Trafikplanlægning Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Aalborg Universitet udfører for tiden en undersøgelse i hovedstadsområdet

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere