Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne"

Transkript

1 Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

2 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 1 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Viggo Stuckenbergsvej Rådhuset 8200 Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 2 af 266

3 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117 LA Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 704,16 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 44,25 %: 6,83 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 3 af 266

4 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 8.400, , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 4 af 266

5 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , , * 1. Tab ved fraflytning 2.816, Dækket af tidligere henlæggelser , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 5 af 266

6 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Erhverv m.v , Kældre m.v , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.700, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 6 af 266

7 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger 9.209,45 20 heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 7 af 266

8 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 4. Økonomistyrelsen 4.584, Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Ombygning , Andre beboerindskud: 1. Forhøjet beboerindskud ved ombygning 9.100, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 1.000, * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 8 af 266

9 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.222, Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel 192,62 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 65, Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 6.781, Trappevask , Anden renholdelse 5.361, Leje af containere 3.342, Snerydning, saltning 3.566, Almindelig vedligeholdelse: ,65 3. Kompletterende bygningsdele 2.271,68 4. Overfladebeklædning 1.171,88 5. VVS-anlæg 2.552,50 6. El-anlæg 5.257,91 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,59 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 9 af 266

10 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 4.432,35 3. Kompletterende bygningsdele ,75 4. Overfladebeklædning ,27 5. VVS-anlæg ,40 6. El-anlæg ,55 7. Inventar og udstyr 1.336,88 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,63 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,99 Indtægter , ,99 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,14 Indtægter 1.700, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 5.891,33 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kursus 600,00 Aktiviteter 8.250, ,00 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 204,71 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 5.513, ,65 0, ,98 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,54 Andre renter -0, Korrektion vedr. tidligere år: ,53 Rabat Nrgi 8.353,96 Indgået tidligere afskrevne debitorer 2.203, Forbedringsarbejder: ,70 Primo saldo , Afdrag i året ,17 Indeksregulering ,08 Ultimo saldo ,65 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 10 af 266

11 Regnskab for afdeling 1 Fra Side 10 Faste noter Konto Indev. år: Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,08 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,45 Ultimo saldo , Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,08 Årets forbrug (konto 116.9) ,63 Årets henlæggelse (konto 120) ( 164,80 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,31 Årets forbrug (konto 117.2) ,10 Årets henlæggelse (konto 121) ( 20,93 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,73 Årets forbrug (konto 130.2) ,12 Årets forbrug (konto 129.2) 0,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,45 - Årets overskud (konto 140) ,32 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele 6.538,91 Kreditorer ,79 Feriepengeforpligtelse ,15 Boligstøtte , Deposita og forudbetalt leje: ,85 Forudbetalt leje 5.980,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,50 Vandregnskab 5.445,57 Varmeregnskab , ,36 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 11 af 266

12 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 2 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Otto Benzonsvej Rådhuset Viggo Stuckenbergsvej Århus N 8210 Århus V 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 12 af 266

13 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 117 NM Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger ja/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler ja Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 693,85 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 45,04 %: 7,00 Årsbasis: Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 13 af 266

14 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelse 9.450, , Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud , G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 14 af 266

15 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag , Heraf dækket af løbende offentlige tilskud , , Afvikling af: * 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 15 af 266

16 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Værelser , Kældre m.v , Særlige forhøjelser , , * Renter , Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 8.650, Overført fra opsamlet resultat 0, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 7.308, Ekstraordinære indtægter i alt 7.308, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 16 af 266

17 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme ,00 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, * 6. Andre debitorer 543,11 0 * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 17 af 266

18 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/- opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 18 af 266

19 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 6.497, Trappevask , Anden renholdelse 6.140, Leje af containere 3.760, Snerydning, saltning 4.012, Almindelig vedligeholdelse: ,36 3. Kompletterende bygningsdele 2.731,68 4. Overfladebeklædning 2.143,75 5. VVS-anlæg ,21 6. El-anlæg 6.766,79 7. Inventar og udstyr 400,00 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,25 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 19 af 266

20 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 2. Primære bygningsdele 4.986,40 3. Kompletterende bygningsdele ,03 4. Overfladebeklædning ,20 5. VVS-anlæg ,84 6. El-anlæg ,70 8. Øvrige bygningsdele og anlæg , ,71 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,05 Indtægter , ,05 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,74 Indtægter 8.650, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL 6.852,37 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.500,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Aktiviteter 9.450,00 6. Diverse udgifter 230,29 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 6.183, ,99 0, ,36 Renter mellemregning med boligorganisationen - 3,933% ,62 Andre renter -19, Korrektion vedr. tidligere år: ,39 Rabat Nrgi 7.205,54 Indgået tidligere afskrevne debitorer 102, ,49 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 20 af 266

21 Regnskab for afdeling 2 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo , Afdrag i året ,93 Indeksregulering ,35 Ultimo saldo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Uafsluttet antenneregnskab Primo saldo ,21 Indtægt i året ,00 Udgift i året ,32 Ultimo saldo , Forudbetalte omkostninger Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,45 Årets forbrug (konto 116.9) ,71 Årets henlæggelse (konto 120) ( 143,88 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,97 Årets forbrug (konto 117.2) ,22 Årets henlæggelse (konto 121) ( 24,01 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,45 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 0,00 pr. m²) 0,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,06 - Årets overskud (konto 140) ,90 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Boligstøtte ,00 Kreditorer ,39 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,48 Forudbetalt leje 1,00 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,00 Vandregnskab ,21 Varmeregnskab ,45 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 21 af ,66

22 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 751 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Boligforeningen Bo83 Afdeling 3 Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Risvang alle Rådhuset Bethesdavej Århus N 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr Afdelingens status 1 Bruttoetage- Antal lejemåls Lejemål areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligooplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) -Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken -Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 22 af 266

23 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 71 IZ m.fl. Århus Markjorde BBR-ejendomsnr.: Skæringsdato, Antal Bruttoetage Tilsagnsdato for byggeregnskab/drift Støtteart Lejemål areal i alt m² offentlig støtte eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus nej Vaskeinstallation (fælles/vaskerimask. Install. Fjernvarme i de enkelte boliger nej/nej Særskilt selskabs-og mødelokaler nej Tostrenget vandsystem Vandmåling Regnvand (individuel/kollektiv): ja/nej (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Varmemåling Spildevand (individuel/kollektiv): ja/nej (Rodzoneanlæg/bioværk) Elmåling Kildesortering af affald (individuel/kollektiv): ja/nej (indenfor/udenfor boligen) ja/ja Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 690,81 Lejeforhøjelse i årets løb: Nej Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m²: 0,00 %: 0,00 Årsbasis: 0,00 Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 23 af 266

24 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Kr pr. lejemålsenhed 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 8.052, G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 8.885, Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 24 af 266

25 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0, * Tab ved fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrtionsbidrag 5.400, , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat , Udgifter og evt. overskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 25 af 266

26 Regnskab for afdeling 3 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Særlige forhøjelser 4.200, , * Renter , Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 0, Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 0, Ekstraordinære indtægter i alt 0, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , Afdelingsregnskaber Bo83 1/1-31/ side 26 af 266

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14)

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Regnskabsperiode fra 1. januar 2014 Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til 31. december 2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere