manual Monterings- og brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "manual Monterings- og brugsanvisning"

Transkript

1 manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation /2008

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme Vigtige henvisninger Anvendelse efter formål Lovbestemte regulativer og direktiver Energiøkonomisk håndtering af varmepumpen Varmepumpens anvendelsformål Anvendelsesområde Arbejdsmåde Basisapparat Tilbehør Brinekredsfordeler Transport Opstilling Almindelige henvisninger Støjemissioner Montage Generelt Tilslutning på centralvarmesiden Tilslutning på varmekildeside Eltilslutning Opstart Almindelige henvisninger Forberedelse Fremgangsmåde ved opstart Vedligeholdelse / rengøring Vedligeholdelse Rengøring af centralvarmesiden Rengøring af varmekildeside Fejl / fejlfinding Nedlukning / bortskaffelse Apparatoplysninger...15 Appendiks...I /2008 Rei 1

4 1 Bedes læst med det samme 1 Bedes læst med det samme 1.1 Vigtige henvisninger Varmepumpen er ikke fastgjort til træristen. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning). Løft ikke apparatet i hullerne i dækslerne! Inden opstart skal transportsikringen fjernes. Inden varmepumpen tilsluttes, skal centralvarmeanlægget skylles igennem. Det vedlagte filter skal monteres i varmepumpens varmekildeindgang for at beskytte fordamperen mod forurening. Brinen skal bestå af min. 25% frostvæske på monoethylenglycol- eller propylenglycolbasis og skal blandes, inden den fyldes på. Vær opmærksom på højredrejefeltet ved tilslutning af forsyningskablet (ved forkert drejefelt giver varmepumpen ingen effekt og larmer meget). Opstart af varmepumpen skal foregå iht. monterings- og brugsanvisningen for varmepumpestyringen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Inden apparatet åbnes, skal alle elektriske kredse gøres spændingsfri /2008 Rei 2

5 1 Bedes læst med det samme 1.2 Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelse af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. 1.3 Lovbestemte regulativer og direktiver Varmepumpen opfylder alle relevante DIN-/VDE-bestemmelser og EF-direktiver. Disse fremgår af CE-erklæringen i appendikset. Den elektriske tilslutning af varmepumpen skal udføres efter de gældende VDE-, ENog IEC-standarder. Desuden skal man overholde forsyningsselskabernes tilslutningsbetingelser. Varmepumpen skal integreres i varmekilde- og opvarmningssystemer iht. de relevante bestemmelser. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion af en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. 1.4 Energiøkonomisk håndtering af varmepumpen Ved at bruge denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. For at sikre en effektiv drift er en omhyggelig dimensionering af centralvarmeanlægget og varmekilden meget vigtig. I den forbindelse skal der fokuseres på så lave temperaturer som muligt. Derfor bør alle tilsluttede energiforbrugere egne sig til lave fremløbsstemperaturer. En varmtvandstemperatur, der er 1 K højere, forøger energiforbruget med ca. 2,5%. En lavtemperaturopvarmning med fremløbstemperaturer på mellem 30 C og 50 C er velegnet til en energiøkonomisk drift /2008 Rei 3

6 2 Varmepumpens anvendelsformål 2 Varmepumpens anvendelsformål 2.1 Anvendelsesområde Brine/vand-varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller centralvarmeanlæg, som skal anlægges. Varmeoverføringsmedium i varmekildesystemet er brine. Som varmekilde kan der anvendes jordsonder, jordslanger eller lignende. 2.2 Arbejdsmåde Jorden lagrer varme, som kommer fra sol, vind og regn. Jordvarmen optages ved lav temperatur af brinen i jordslangerne, jordsonden eller lignende. Herefter transporterer en cirkulationspumpe den opvarmede brine til varmepumpens fordamper. Her afgives varmen til kølevæsken i kølekredsen. Samtidig afkøles brinen igen, således at den igen kan optage varmeenergi i brinekredsen. Kølevæsken suges op af den el-drevne kompressor, komprimeres og pumpes op på et højere temperaturniveau. Den elektriske effekt, som tilføres ved denne proces, går ikke tabt, idet størstedelen tilføres kølevæsken. Derefter når kølevæsken ind i kondensatoren og overfører sin varmeenergi til centralvarmevandet. Afhængigt af driftspunktet opvarmes det varme vand således op til 60 C /2008 Rei 4

7 Monterings- og brugsanvisning 3 Basisapparat 3 Basisapparat Basisapparatet består af en tilslutningsklar varmepumpe til indendørs installation med metalkabinet, klemkasse og integreret regulator. Kølekredsen er hermetisk lukket og indeholder kølevæsken R407C med en GWP-værdi på 1525, som fastsat i Kyoto-aftalen. Det indeholder ingen klorfluorkarboner og er ikke antændeligt. Alle de komponenter, som er nødvendige til driften af varmepumpen, er anbragt i klemkassen. Der følger en udvendig vægføler med fastgørelsesmateriale samt en smudssamler med varmepumpen. Spændingsforsyningen til last- og styrestrøm skal udføres af kunden. Tilførslen til brinepumpen, der skal leveres af kunden, skal tilsluttes i klemkassen. Der skal om nødvendigt monteres en motorbeskyttelse. Kollektoren med brinekredsfordeler skal leveres af kunden /2008 Rei Kondensator Klemkasse Fordamper Kompressor 5

8 4 Tilbehør 4 Tilbehør 4.1 Brinekredsfordeler Brinekredsfordeleren forener varmekildesystemets lukkede kollektorkreds til en hovedledning, som tilsluttes til varmepumperne. Ved hjælp af de integrerede kugleventiler kan enkelte brinekredse afspærres for udluftning /2008 Rei 6

9 5 Transport 5 Transport Til transport på jævnt underlag er en løftevogn velegnet. Hvis varmepumpen skal transporteres over ujævn grund eller på trapper, kan dette ske med en bæresele. Denne kan føres igennem direkte under træristen. Varmepumpen er ikke fastgjort til træristen. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning). De dertil konstruerede huller på siden af rammen skal bruges, hvis apparatet løftes uden palle. Dertil skal dækslerne på siden tages af. Som bærehjælp kan man anvende et almindeligt rør. Løft ikke apparatet i hullerne i dækslerne! Efter transporten skal transportsikringen i apparatet fjernes. (Kun ved SI 21TE) Inden opstart skal transportsikringen fjernes /2008 Rei 7

10 6 Opstilling 6 Opstilling 6.1 Almindelige henvisninger Apparatet skal principielt installeres indendørs i et ikke fugtigt rum på et plant, glat og vandret underlag. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod gulvet for at sikre en egnet lydisolation. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være nødvendigt at foretage yderligere lydisolerende foranstaltninger. Varmepumpen skal være installeret således, at der kan udføres service uden problemer. Dette sikres ved at overholde en afstand på ca. 1 m foran og ved siden af varmepumpen. 6.2 Støjemissioner På grund af den effektive lydisolation arbejder varmepumpen meget stille. For at forhindre en overførsel af svingninger til fundamentet, skal der lægges en egnet dæmpende gummimåtte under varmepumpens grundramme. For at undgå at støjen fra varmesystemet føres videre, anbefales det at koble varmepumpen til centralvarmeanlægget med slangestykker /2008 Rei 8

11 7 Montage 7 Montage 7.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger på varmepumpen: Frem-/returløb brinesystem Frem-/returløb centralvarme Strømforsyning 7.2 Tilslutning på centralvarmesiden Inden varmepumpen tilsluttes, skal centralvarmeanlægget skylles igennem. Inden varmepumpen tilsluttes på centralvarmesiden, skal opvarmningssystemet skylles for at fjerne eventuel forurening, rester af tætningsmateriale eller lignende. En samling af rester i kondensatoren kan føre til, at varmepumpen falder ud. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves. De løst indlagte og tilsluttede følere i klemkassen, skal anbringes og isoleres som vist i principdiagrammet. Min. centralvarme flow Varmepumpens min. centralvarme flow skal være sikret i alle driftstilstande af varmesystemet. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. Overstrømningsventilens indstilling er nærmere forklaret i kapitlet Opstart. Frostsikring ved installationer med risiko for frost Såfremt regulatoren og centralvarmecirkulationspumperne er driftsklare, arbejder regulatorens frostsikringsfunktion. Ved nedlukning af varmepumpen eller strømsvigt skal anlægget tømmes. Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (f.eks. sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. 7.3 Tilslutning på varmekildeside Ved tilslutningen skal følgende fremgangsmåde overholdes: Tilslut brineledningen til varmepumpens fremløb og returløb. Bemærk i den forbindelse det hydrauliske VVS principdiagram. Det vedlagte filter skal monteres i varmepumpens varmekildeindgang for at beskytte fordamperen mod forurening. Desuden skal der indbygges en udluftningsventil i varmekildesystemet. Brinen skal være klar, inden anlægget fyldes. Brinekoncentrationen skal udgøre min. 25%. Herved sikres en frostsikkerhed på ned til -14 C. Der må kun anvendes frostsikring på monoethylenglycol- eller propylenglycolbasis. Varmekildesystemet skal udluftes og tæthedsprøves. Brinen skal bestå af min. 25% frostvæske på monoethylenglycol- eller propylenglycolbasis og skal blandes, inden den fyldes på /2008 Rei 9

12 7 Montage 7.4 Eltilslutning Der skal etableres følgende elektriske tilslutninger ved varmepumpen: Tilslutning af styreledningen i klemkassen via klemmerne X1: L/N/PE. Tilslutning af varmepumpens forsyningskabel i klemkassen via klemmerne X5/X6: L1/L2/L3/PE. Tilslutning af brinepumpen (på monteringsstedet) i klemkassen via klemmerne X1: PE og pumpekontaktor K2: 2/4/6 (SI 5TE - SI 17TE), hhv. motorbeskyttelse F7: 2/ 4/6 (SI 21TE). Optionalt kan der ved SI 5TE - SI 14TE anvendes en enkeltfaset-brinepumpe (se dertil oversigten over klemmetilslutning). Alle elektriske komponenter, som er nødvendge til varmepumpens drift, befinder sig i klemkassen. Detaljerede anvisninger vedrørende varmepumpestyringens tilslutning og funktion (f.eks. medfølgende udvendig vægføler) fremgår af den vedlagte brugsanvisning for varmepumpestyringen. Der skal monteres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (fx leverandørkontaktor eller effektrelæ) samt en 3-polet sikringsautomat med fællles aktivering af alle udvendige ledere. Det fornødne ledertværsnit skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug, de tekniske tilslutningsbetingelser for den pågældende leverandør og de gældende forskrifter. Varmepumpens effektforbrug fremgår af produktinformationen eller typeskiltet. Tilslutningsklemmerne er beregnet til ledningstværsnit på maks. 10mm². Vær opmærksom på højredrejefeltet ved tilslutning af forsyningskablet (ved forkert drejefelt giver varmepumpen ingen effekt og larmer meget) /2008 Rei 10

13 8 Opstart 8 Opstart 8.1 Almindelige henvisninger For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres at et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jfr. Garantiydelser). 8.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter undersøges: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 7. Varmekildesystemet og centralvarmeanlægget skal være fyldt og kontrolleret. Smudssamleren skal være indbygget i varmepumpens brineindgang. I brine- og varmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre den korrekte gennemstrømning, være åbne. Varmepumpestyringen skal være afstemt efter centralvarmeanlægget i henhold til sin brugsanvisning. 8.3 Fremgangsmåde ved opstart Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Opstart af varmepumpen skal foregå iht. monterings- og brugsanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis min. centralvarme flowet sikres via overstrømningsventil, skal dette afstemmes med centralvarmeanlægget. En forkert indstilling kan føre til forskellige fejl og til et forøget elektrisk energiforbrug. For at indstille overstrømningsventil korrekt, anbefaler vi følgende fremgangsmåde: Luk alle varmekredse, som også kan være lukket under drift alt efter brug, således at den mest ufordelagtige driftsstatus for vandgennemstrømningen foreligger. Dette er som regel varmekredsløb i rum, som ligger på den sydlige og vestlige side. Mindst 1 varmekreds skal forblive åben (f.eks. badeværelse). Overstrømningsventilen skal åbnes så meget, at den i efterfølgende tabel angivne maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb fremkommer ved den aktuelle varmekildetemperatur. Temperaturspredningen skal måles så tæt som muligt ved varmepumpen. Ved monoenergetiske systemer skal varmeelementet deaktiveres. Varmekildetemperatur fra til Maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb -5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K Driftsfejl vises på varmepumpestyringen og kan afhjælpes som beskrevet i brugsanvisningen for varmepumpestyringen /2008 Rei 11

14 9 Vedligeholdelse / rengøring 9 Vedligeholdelse / rengøring 9.1 Vedligeholdelse Varmepumpen arbejder vedligeholdelsesfrit. For at undgå driftsfejl pga. smudsaflejringer i varmevekslerne, skal der sørges for, at der ikke kan trænge snavs af nogen art ind i varmekilde- og opvarmningssystemet. Såfremt der alligevel opstår den slags driftsfejl, skal anlægget rengøres som beskrevet forneden. 9.2 Rengøring af centralvarmesiden Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmekredsen, især ved brug af stålkomponenter. Denne trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene det varme vand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi foreslår, at rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren mod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmesystemets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb. Derefter skal der skylles grundigt efter med et egnet neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! 9.3 Rengøring af varmekildeside Det vedlagte filter skal monteres i varmepumpens varmekildeindgang for at beskytte fordamperen mod forureninger. Dagen efter opstarten bør filtret rengøres, derefter rengøres det ugentligt. Hvis der ikke længere kan konstateres forureninger, kan filtret fjernes for at reducere tryktabene /2008 Rei 12

15 10 Fejl / fejlfinding 10 Fejl / fejlfinding Den foreliggende varmepumpe er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejlfrit. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden Driftsfejl og fejlfinding i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Inden apparatet åbnes, skal alle elektriske kredse gøres spændingsfri /2008 Rei 13

16 11 Nedlukning / bortskaffelse 11 Nedlukning / bortskaffelse Inden varmepumpen afmonteres, skal maskinen gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien /2008 Rei 14

17 12 Apparatoplysninger 12 Apparatoplysninger Apparatoplysninger brine/vand-opvarmnings-varmepumper SI 5TE - SI 11TE 1 Type- og bestillingskode SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE 2 Design 2.1 Beskyttelsesgrad i henhold til EN IP 20 IP 20 IP 20 IP Installationssted indenfor indenfor indenfor indenfor 3 Ydelsesdata 3.1 Driftstemperaturgrænser: Centralvarmefremløb C op til 58 op til 58 op til 58 op til 58 Brine (varmekilde) C -5 til til til til +25 Frostsikring Monoethylenglycol Monoethylenglycol Monoethylenglycol Monoethylenglycol Minimum brinekoncentration (-13 C frysepunkt) 25% 25% 25% 25% 3.2 Centralvarme-temperaturspredning ved B0 / W35 K 10,1 5,0 9,9 5,0 10,5 5,0 10,1 5,0 3.3 Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) ved B-5 / W55 1 kw / --- ved B0 / W45 1 kw / --- ved B0 / W50 1 kw / --- ved B0 / W35 1 kw / Lydeffektniveau db(a) Centralvarmefremløbshastighed ved intern trykdifferentiering 3.6 Brinegennemstrømning ved intern trykdifferentiering (varmekilde) m³/h / Pa 1. Disse angivelser kendetegner anlæggets størrelse og ydeevne. For økonomiske og energieffektive betragtninger skal det bivalente punkt og reguleringen tilgodeses. Her betyder f.eks. B10 / W55: Varmekildetemperatur 10 C og varmtvands-fremløbstemperatur 55 C. 2. Bemærk venligst, at pladsbehovet til tilslutning af rør, betjening og vedligeholdelse er større. 3,8 / 2,0 4,8 / 2,8 5,3 / 4,3 0,45 / ,0 / 2,9 5,2 / 4,1 0,9 / ,6 / 2,2 6,7 / 2,9 6,9 / 4,3 0,6 / ,6 / 3,0 6,8 / 4,1 1,2 / ,7 / 2,3 9,0 / 3,1 9,2 / 4,4 0,75 / ,7 / 3,2 9,0 / 4,2 1,6 / ,4 / 2,4 11,3 / 3,0 11,8 / 4,4 1,0 / ,2 / 3,2 11,7 / 4,2 2,0 / m³/h / Pa 1,2 / ,2 / ,7 / ,6 / ,3 / ,2 / ,0 / ,7 / Kølevæske; samlet påfyldningsvægt type/ kg R407C / 1,2 R407C / 1,1 R407C / 1,6 R407C / 1,7 3.8 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde type / liter 4 Mål, tilslutninger og vægt Polyolester (POE) / 1,0 Polyolester (POE) / 1,0 Polyolester (POE) / 1,1 Polyolester (POE) / 1, Apparatdimensioner uden tilslutninger 2 H x B x L mm 800 x 650 x x 650 x x 650 x x 650 x Apparatforbindelser til opvarmning tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u 4.3 Apparatforbindelser til varmekilde tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u 4.4 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. emballage kg kg Eltilslutning 5.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / / / Nominelt strømforbrug 1 B0 W35 kw 1,23 1,27 1,6 1,66 2,07 2,14 2,66 2, Startstrøm m. softstarter A 22 (uden BI) 30 (uden BI) Nominel strøm B0 W35 / cos ϕ A / --- 2,22 / 0,8 6 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 3 7 Øvrige modelegenskaber 3. jfr. CE-overensstemmelseserklæring 2,29 / 0,8 2,89 / 0,8 3 / 0,8 3,77 / 0,8 3,86 / 0,8 4,84 / 0, Vand i apparatet er sikret mod frysning 4 Ja Ja Ja Ja 7.2 Ydelsesniveau Regulator internt / eksternt internt internt internt internt 4. Centralvarmecirkulationspumpen og varmepumpestyringen skal altid være driftsklare. 5,03 / 0, /2008 Rei 15

18 12 Apparatoplysninger Apparatoplysninger brine/vand-opvarmnings-varmepumper SI 14TE - SI 21TE 1 Type- og bestillingskode SI 14TE SI 17TE SI 21TE 2 Design 2.1 Beskyttelsesgrad i henhold til EN IP 20 IP 20 IP Installationssted indenfor indenfor indenfor 3 Ydelsesdata 3.1 Driftstemperaturgrænser: Centralvarmefremløb C op til 58 op til 58 op til 58 Brine (varmekilde) C -5 til til til +25 Frostsikring Monoethylenglycol Monoethylenglycol Monoethylenglycol Minimum brinekoncentration (-13 C frysepunkt) 25% 25% 25% 3.2 Centralvarme-temperaturspredning ved B0 / W35 K 9,6 5,0 9,3 5,0 11,3 5,0 3.3 Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) ved B-5 / W55 1 kw / ,5 / 2,6 14,4 / 2,6 17,9 / 2,5 ved B0 / W45 1 kw / ,1 / 3,5 16,2 / 3,4 19,8 / 3,2 ved B0 / W50 1 kw / ,2 / 3,4 16,7 / 3,2 20,4 / 3,1 ved B0 / W35 1 kw / ,5 / 4,5 14,4 / 4,3 17,1 / 4,6 16,9 / 4,4 21,1 / 4,3 20,8 / 4,1 3.4 Lydeffektniveau db(a) Centralvarmefremløbshastighed ved intern trykdifferentiering 3.6 Brinegennemstrømning ved intern trykdifferentiering (varmekilde) m³/h / Pa 1,3 / ,5 / ,5 / ,9 / ,6 / ,6 / ,5 / 3,3 / 3,8 / 3,8 / 5,5 / 5,4 / 9800 m³/h / Pa Kølevæske; samlet påfyldningsvægt type/ kg R407C / 2,1 R407C / 2,3 R407C / 4,5 3.8 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde type / liter 4 Mål, tilslutninger og vægt Polyolester (POE) / 1,95 Polyolester (POE) / 1,77 Polyolester (POE) / 4,1 4.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger 2 H x B x L mm 800 x 650 x x 650 x x 650 x Apparatforbindelser til opvarmning tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u 4.3 Apparatforbindelser til varmekilde tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1½" u 4.4 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. emballage kg kg Eltilslutning 5.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / / Nominelt strømforbrug 1 B0 W35 kw 3,22 3,37 3,72 3,86 4,91 5, Startstrøm m. softstarter A Nominel strøm B0 W35 / cos ϕ A / --- 5,81 / 0,8 6,08 / 0,8 6,35 / 0,8 6,64 / 0,8 8,86 / 0,8 9,2 / 0,8 6 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser Øvrige modelegenskaber 7.1 Vand i apparatet er sikret mod frysning 4 Ja Ja Ja 7.2 Ydelsesniveau Regulator internt / eksternt internt internt internt 1. Disse angivelser kendetegner anlæggets størrelse og ydeevne. For økonomiske og energieffektive betragtninger skal det bivalente punkt og reguleringen tilgodeses. Her betyder f.eks. B10 / W55: Varmekildetemperatur 10 C og varmtvands-fremløbstemperatur 55 C. 2. Bemærk venligst, at pladsbehovet til tilslutning af rør, betjening og vedligeholdelse er større. 3. jfr. CE-overensstemmelseserklæring 4. Centralvarmecirkulationspumpen og varmepumpestyringen skal altid være driftsklare /2008 Rei 16

19 Appendiks 1 Målskitser... II 1.1 Målskitse SI 5TE - SI 17TE...II 1.2 Målskitse SI 21TE...III 2 Diagrammer...IV 2.1 Kurver SI 5TE...IV 2.2 Kurver SI 7TE...V 2.3 Kurver SI 9TE...VI 2.4 Kurver SI 11TE...VII 2.5 Kurver SI 14TE...VIII 2.6 Kurver SI 17TE...IX 2.7 Kurver SI 21TE...X 3 El-diagrammer...XI 3.1 Styring SI 5TE - SI 17TE...XI 3.2 Belastning SI 5TE - SI 17TE...XII 3.3 Oversigt over klemmetilslutning SI 5TE - SI 17TE...XIII 3.4 Signaturforklaring SI 5TE - SI 17TE... XIV 3.5 Styring SI 21TE... XV 3.6 Belastning SI 21TE... XVI 3.7 Oversigt over klemmetilslutning SI 21TE... XVII 3.8 Signaturforklaring SI 21TE... XVIII 4 Hydraulisk VVS principskema... XIX 4.1 Illustration...XIX 4.2 Signaturforklaring... XX 5 Overensstemmelseserklæring... XXI /2008 Rei I

20 1 Målskitser 1 Målskitser 1.1 Målskitse SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei II

21 1 Målskitser 1.2 Målskitse SI 21TE /2008 Rei III

22 2 Diagrammer 2 Diagrammer 2.1 Kurver SI 5TE /2008 Rei IV

23 2 Diagrammer 2.2 Kurver SI 7TE /2008 Rei V

24 2 Diagrammer 2.3 Kurver SI 9TE /2008 Rei VI

25 2 Diagrammer 2.4 Kurver SI 11TE /2008 Rei VII

26 2 Diagrammer 2.5 Kurver SI 14TE /2008 Rei VIII

27 2 Diagrammer 2.6 Kurver SI 17TE /2008 Rei IX

28 2 Diagrammer 2.7 Kurver SI 21TE /2008 Rei X

29 3 El-diagrammer 3 El-diagrammer 3.1 Styring SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei XI

30 3 El-diagrammer 3.2 Belastning SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei XII

31 3 El-diagrammer 3.3 Oversigt over klemmetilslutning SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei XIII

32 3 El-diagrammer 3.4 Signaturforklaring SI 5TE - SI 17TE A1 Kabelbro, skal lægges ind, hvis der ikke er nogen leverandørkontaktor A2 Kabelbro, skal fjernes ved brug af den 2. deaktiveringskontaktor A3 Kabelbro, skal fjernes ved brug af en motorbeskyttelseskontakt til primærpumpen A4 Kabelbro,skal fjernes ved brug af en motorbeskyttelseskontakt til kompressoren Åbne kabelbroer eller kontakter betyder blokering eller fejl B2* Regulator lavtryksbrine B3* Termostat varmt vand (alternativ til R3) B4* Termostat swimmingpool-vand E9* Indstiksvarmelegeme centralvarmevand E10* 2. Varmekilde (varmekedel eller elekt. varmeelement) F2 Belastningssikring til N1-relæudgange på J12 og J13, 4,0 ATr F3 Belastningssikring til N1-relæudgange på J15 til J18, 4,0 ATr F4 Regulator højtryk F5 Regulator lavtryk F15 Motorbeskyttelse M11 H5* Kontrollampe - fjernovervåget fejlindikator J1...J18 Klemmekonnektor på N1 K1 Kontaktor kompressor K5 Kontaktor primærpumpe (PUP) K11* Elektron. Relæ til H5 (på N11) K12* Elektron. Relæ til M19 (på N11) K20* Kontaktor 2. varmekilde K21* Kontaktor varmtvand-indstiksvarmelegeme K22* Leverandørkontaktor K23* SPR-hjælperelæ M1 Kompressor M11* Primærpumpe (PUP) M13* Centralvarmecirkulationspumpe M15* Varmecirkulationspumpe 2. varmekreds M16* Hjælpepumpe M18* Centralvarmecirkulationspumpe M19* Cirkulationspumpe til swimmingpool M21* Blander hovedkreds M22* Blander 2. varmekredsløb N1 Varmepumpestyring N7 Softstarter (ikke SI 5TE og SI 7TE apparater) N11* Relæmodul R1 Føler på ydervæg R2 Returløbsføler R3 Varmtvandsføler (alternativ til varmtvandstermostat) R5 Føler til 2.varmekreds R6 Værdibegrænsningsføler R7 Kodemodstand 40k2 R9 Fremløbsføler T1 Sikkerhedsisoleret transformator 230 / 24V AC-28VA X1 Klemmeliste netbelastning L/N/PE-230V AC- 50 Hz/styring/N- og PE-manifold X2 Klemmeliste 24V AC X3 Klemliste GND-tilslutning til sensorer X6 Klemmeliste effekttilførsel 3L/PE-400V AC-50 Hz Forkortelser: EVS Leverandør-deaktiveringskontaktor SPR Ekstra deaktiveringskontaktor MA Blander ÅBEN MZ Blander LUKKET * Moduler, ikke indeholdt i levering kan købes som tilbehør /2008 Rei XIV

33 3 El-diagrammer 3.5 Styring SI 21TE /2008 Rei XV

34 3 El-diagrammer 3.6 Belastning SI 21TE /2008 Rei XVI

35 3 El-diagrammer 3.7 Oversigt over klemmetilslutning SI 21TE /2008 Rei XVII

36 3 El-diagrammer 3.8 Signaturforklaring SI 21TE A1 Kabelbro, skal lægges ind, hvis der ikke er brug for leverandørkontaktor A2 Kabelbro, skal fjernes ved brug af den 2. deaktiveringskontaktor Lukket kontakt = ingen blok / VP tændt B2* Regulator lavtryksbrine B3* Termostat varmt vand B4* Termostat swimmingpool-vand E9* Elektr. indstiksvarmelegeme varmtvand E10* 2. Varmekilde (varmekedel eller elekt. varmeelement) F2 Belastningssikring til N1-relæudgange på J12 og J13, 4,0 ATr F3 Belastningssikring til N1-relæudgange på J15 til J18, 4,0 ATr F4 Regulator højtryk F5 Regulator lavtryk - begrænser med manuel tilbagestilling F12 Temperaturovervågning N7 F14 Elektronisk motorbeskyttelse kompressor 1 H5* Kontrollampe - fjernovervåget fejlindikator J1...J18 Klemmekonnektor på N1 K1 Kontaktor kompressor K5 Kontaktor primærpumpe K1.1 Kontaktor begrænsning af opstartsstrøm K1.2 Tidsrelæ til forsinkelse af K1 K11* Elektron. Relæ fjernovervåget fejlindikator (relæmodul) K12* Elektron. Relæ swimmingpool-vandscirkulationspumpe (relæmodul) K20* Kontaktor 2. varmekilde (varmekedel eller elektr. varmeelement) K21* Kontaktor elektr. indstiksvarmelegeme til varmt vand K22* Leverandørkontaktor K23* SPR-hjælpekontaktor M1 Kompressor M11* Primærpumpe M13* Centralvarmecirkulationspumpe M15* Varmecirkulationspumpe 2. varmekredsløb M16* Hjælpepumpe M18* Varmtvandscirkulationspumpe M19* Cirkulationspumpe til swimmingpool M21* Blander hovedkreds M22* Blander 2. varmekredsløb N1 Varmepumpestyring N7 Softstarter N11* Relæmodul N14 Kontrolpanel Q1 Effektbeskyttelseskontakt brinepumpe Q2 Effektbeskyttelseskontakt kompressor R1 Føler på ydervæg R2 Returløbsføler R3 Varmtvandsføler (alternativ til varmtvandstermostat) R5 Føler til 2. varmekredsløb R6 Værdibegrænsningsføler R7 Kodemodstand 40k2 T1 Sikkerhedsisoleret transformator 230 / 24V AC- 28VA X1 Klemmeliste netbelastning L/N/PE-230V AC- 50 Hz/styring/N- og PE-manifold X2 Klemmeliste 24V AC X3 Klemmeliste GND til sensorerne R1/-2 og -3 ved J2 X4 Klemmeliste GND til sensorerne R5 og -6 ved J6 X5 Klemmeliste effekttilførsel 3L/PE-400V AC-50 Hz Forkortelser: EVS Leverandør-deaktiveringskontaktor SPR Ekstra deaktiveringskontaktor MA Blander ÅBEN MZ Blander LUKKET * Moduler, ikke indeholdt i levering kan købes som tilbehør /2008 Rei XVIII

37 4 Hydraulisk VVS principskema 4 Hydraulisk VVS principskema 4.1 Illustration /2008 Rei XIX

38 4 Hydraulisk VVS principskema 4.2 Signaturforklaring Afspærringsventil Afspærringsventil med aftapning Overstrømningsventil Sikkerhedsventil Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder Rumtemperaturstyret ventil Afspærringsventil med kontraventil Varmeforbruger Snavssamler Temperaturfølere Fleksibel tilslutningsslange Varmepumpe Buffertank Varmepumpestyring Eldistributionssystem Varmtvandsbeholder Jordkollektorer Jordvarmesonder Brinekreds Brinesamler M11 M13 M18 R1 R2 R3 R9 KW WW Brinecirkulationspumpe Centralvarmecirkulationspumpe Varmtvandscirkulationspumpe Føler på ydervæg Returløbsføler Varmtvandsføler Fremløbsføler Koldt vand Varmt vand /2008 Rei XX

SIH 20TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806

SIH 20TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806 SIH 20TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vandvarmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Vand/Vandvarmeepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det

Læs mere

SI 24TE SI 30TE SI 37TE

SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 24TE SI 30TE SI 37TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452231.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling 83254309 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.02 FD 8810 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse efter

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling 83254809 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

LA 11AS LA 16AS. Monteringsog brugsanvisning. Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: 452158.66.

LA 11AS LA 16AS. Monteringsog brugsanvisning. Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: 452158.66. LA 11AS LA 16AS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.03 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumpe Udendørs installation 83259409 09/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling 83259509 09/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vandvarmepumpe. Udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vandvarmepumpe. Udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vandvarmepumpe til Udendørs installation Best.-nr.: 452163.66.09 FD 8909 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

LI 11TE LI 16TE. Monterings- og brugsanvisning. Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe. Dansk. Best.-nr.: 452160.66.

LI 11TE LI 16TE. Monterings- og brugsanvisning. Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe. Dansk. Best.-nr.: 452160.66. LI 11TE LI 16TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe Best.-nr.: 452160.66.02 FD 8905 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Monteringsog brugsanvisning Dansk Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452232.66.12 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst

Læs mere

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452149.66.19 FD 8703 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

355 980 HPK 200S. Monterings- og brugsanvisning. Hydrauliktower med VPM. Dansk. Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904

355 980 HPK 200S. Monterings- og brugsanvisning. Hydrauliktower med VPM. Dansk. Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 355 980 HPK 200S Monterings- og brugsanvisning Dansk Hydrauliktower med VPM Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger... DK-2 1.2 Lovbestemmelser

Læs mere

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452231.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling 83254409 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

SIH 40TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: FD 8806 SIH 40TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vandvarmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.08 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins. Datablad VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Brine/vand-varmepumper 5,9 til 34,0 kw Vand/vand-varmepumper 7,9 til 46,0 kw Et- og to-trins Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten Varmepumper med elektrisk kompressor

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

LA 8AS. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: FD 8806

LA 8AS. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: FD 8806 LA 8AS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.41 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere