manual Monterings- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "manual Monterings- og brugsanvisning"

Transkript

1 manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation /2008

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme Vigtige henvisninger Anvendelse efter formål Lovbestemte regulativer og direktiver Energiøkonomisk håndtering af varmepumpen Varmepumpens anvendelsformål Anvendelsesområde Arbejdsmåde Basisapparat Tilbehør Brinekredsfordeler Transport Opstilling Almindelige henvisninger Støjemissioner Montage Generelt Tilslutning på centralvarmesiden Tilslutning på varmekildeside Eltilslutning Opstart Almindelige henvisninger Forberedelse Fremgangsmåde ved opstart Vedligeholdelse / rengøring Vedligeholdelse Rengøring af centralvarmesiden Rengøring af varmekildeside Fejl / fejlfinding Nedlukning / bortskaffelse Apparatoplysninger...15 Appendiks...I /2008 Rei 1

4 1 Bedes læst med det samme 1 Bedes læst med det samme 1.1 Vigtige henvisninger Varmepumpen er ikke fastgjort til træristen. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning). Løft ikke apparatet i hullerne i dækslerne! Inden opstart skal transportsikringen fjernes. Inden varmepumpen tilsluttes, skal centralvarmeanlægget skylles igennem. Det vedlagte filter skal monteres i varmepumpens varmekildeindgang for at beskytte fordamperen mod forurening. Brinen skal bestå af min. 25% frostvæske på monoethylenglycol- eller propylenglycolbasis og skal blandes, inden den fyldes på. Vær opmærksom på højredrejefeltet ved tilslutning af forsyningskablet (ved forkert drejefelt giver varmepumpen ingen effekt og larmer meget). Opstart af varmepumpen skal foregå iht. monterings- og brugsanvisningen for varmepumpestyringen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Inden apparatet åbnes, skal alle elektriske kredse gøres spændingsfri /2008 Rei 2

5 1 Bedes læst med det samme 1.2 Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelse af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. 1.3 Lovbestemte regulativer og direktiver Varmepumpen opfylder alle relevante DIN-/VDE-bestemmelser og EF-direktiver. Disse fremgår af CE-erklæringen i appendikset. Den elektriske tilslutning af varmepumpen skal udføres efter de gældende VDE-, ENog IEC-standarder. Desuden skal man overholde forsyningsselskabernes tilslutningsbetingelser. Varmepumpen skal integreres i varmekilde- og opvarmningssystemer iht. de relevante bestemmelser. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion af en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. 1.4 Energiøkonomisk håndtering af varmepumpen Ved at bruge denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. For at sikre en effektiv drift er en omhyggelig dimensionering af centralvarmeanlægget og varmekilden meget vigtig. I den forbindelse skal der fokuseres på så lave temperaturer som muligt. Derfor bør alle tilsluttede energiforbrugere egne sig til lave fremløbsstemperaturer. En varmtvandstemperatur, der er 1 K højere, forøger energiforbruget med ca. 2,5%. En lavtemperaturopvarmning med fremløbstemperaturer på mellem 30 C og 50 C er velegnet til en energiøkonomisk drift /2008 Rei 3

6 2 Varmepumpens anvendelsformål 2 Varmepumpens anvendelsformål 2.1 Anvendelsesområde Brine/vand-varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller centralvarmeanlæg, som skal anlægges. Varmeoverføringsmedium i varmekildesystemet er brine. Som varmekilde kan der anvendes jordsonder, jordslanger eller lignende. 2.2 Arbejdsmåde Jorden lagrer varme, som kommer fra sol, vind og regn. Jordvarmen optages ved lav temperatur af brinen i jordslangerne, jordsonden eller lignende. Herefter transporterer en cirkulationspumpe den opvarmede brine til varmepumpens fordamper. Her afgives varmen til kølevæsken i kølekredsen. Samtidig afkøles brinen igen, således at den igen kan optage varmeenergi i brinekredsen. Kølevæsken suges op af den el-drevne kompressor, komprimeres og pumpes op på et højere temperaturniveau. Den elektriske effekt, som tilføres ved denne proces, går ikke tabt, idet størstedelen tilføres kølevæsken. Derefter når kølevæsken ind i kondensatoren og overfører sin varmeenergi til centralvarmevandet. Afhængigt af driftspunktet opvarmes det varme vand således op til 60 C /2008 Rei 4

7 Monterings- og brugsanvisning 3 Basisapparat 3 Basisapparat Basisapparatet består af en tilslutningsklar varmepumpe til indendørs installation med metalkabinet, klemkasse og integreret regulator. Kølekredsen er hermetisk lukket og indeholder kølevæsken R407C med en GWP-værdi på 1525, som fastsat i Kyoto-aftalen. Det indeholder ingen klorfluorkarboner og er ikke antændeligt. Alle de komponenter, som er nødvendige til driften af varmepumpen, er anbragt i klemkassen. Der følger en udvendig vægføler med fastgørelsesmateriale samt en smudssamler med varmepumpen. Spændingsforsyningen til last- og styrestrøm skal udføres af kunden. Tilførslen til brinepumpen, der skal leveres af kunden, skal tilsluttes i klemkassen. Der skal om nødvendigt monteres en motorbeskyttelse. Kollektoren med brinekredsfordeler skal leveres af kunden /2008 Rei Kondensator Klemkasse Fordamper Kompressor 5

8 4 Tilbehør 4 Tilbehør 4.1 Brinekredsfordeler Brinekredsfordeleren forener varmekildesystemets lukkede kollektorkreds til en hovedledning, som tilsluttes til varmepumperne. Ved hjælp af de integrerede kugleventiler kan enkelte brinekredse afspærres for udluftning /2008 Rei 6

9 5 Transport 5 Transport Til transport på jævnt underlag er en løftevogn velegnet. Hvis varmepumpen skal transporteres over ujævn grund eller på trapper, kan dette ske med en bæresele. Denne kan føres igennem direkte under træristen. Varmepumpen er ikke fastgjort til træristen. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning). De dertil konstruerede huller på siden af rammen skal bruges, hvis apparatet løftes uden palle. Dertil skal dækslerne på siden tages af. Som bærehjælp kan man anvende et almindeligt rør. Løft ikke apparatet i hullerne i dækslerne! Efter transporten skal transportsikringen i apparatet fjernes. (Kun ved SI 21TE) Inden opstart skal transportsikringen fjernes /2008 Rei 7

10 6 Opstilling 6 Opstilling 6.1 Almindelige henvisninger Apparatet skal principielt installeres indendørs i et ikke fugtigt rum på et plant, glat og vandret underlag. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod gulvet for at sikre en egnet lydisolation. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være nødvendigt at foretage yderligere lydisolerende foranstaltninger. Varmepumpen skal være installeret således, at der kan udføres service uden problemer. Dette sikres ved at overholde en afstand på ca. 1 m foran og ved siden af varmepumpen. 6.2 Støjemissioner På grund af den effektive lydisolation arbejder varmepumpen meget stille. For at forhindre en overførsel af svingninger til fundamentet, skal der lægges en egnet dæmpende gummimåtte under varmepumpens grundramme. For at undgå at støjen fra varmesystemet føres videre, anbefales det at koble varmepumpen til centralvarmeanlægget med slangestykker /2008 Rei 8

11 7 Montage 7 Montage 7.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger på varmepumpen: Frem-/returløb brinesystem Frem-/returløb centralvarme Strømforsyning 7.2 Tilslutning på centralvarmesiden Inden varmepumpen tilsluttes, skal centralvarmeanlægget skylles igennem. Inden varmepumpen tilsluttes på centralvarmesiden, skal opvarmningssystemet skylles for at fjerne eventuel forurening, rester af tætningsmateriale eller lignende. En samling af rester i kondensatoren kan føre til, at varmepumpen falder ud. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves. De løst indlagte og tilsluttede følere i klemkassen, skal anbringes og isoleres som vist i principdiagrammet. Min. centralvarme flow Varmepumpens min. centralvarme flow skal være sikret i alle driftstilstande af varmesystemet. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. Overstrømningsventilens indstilling er nærmere forklaret i kapitlet Opstart. Frostsikring ved installationer med risiko for frost Såfremt regulatoren og centralvarmecirkulationspumperne er driftsklare, arbejder regulatorens frostsikringsfunktion. Ved nedlukning af varmepumpen eller strømsvigt skal anlægget tømmes. Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (f.eks. sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. 7.3 Tilslutning på varmekildeside Ved tilslutningen skal følgende fremgangsmåde overholdes: Tilslut brineledningen til varmepumpens fremløb og returløb. Bemærk i den forbindelse det hydrauliske VVS principdiagram. Det vedlagte filter skal monteres i varmepumpens varmekildeindgang for at beskytte fordamperen mod forurening. Desuden skal der indbygges en udluftningsventil i varmekildesystemet. Brinen skal være klar, inden anlægget fyldes. Brinekoncentrationen skal udgøre min. 25%. Herved sikres en frostsikkerhed på ned til -14 C. Der må kun anvendes frostsikring på monoethylenglycol- eller propylenglycolbasis. Varmekildesystemet skal udluftes og tæthedsprøves. Brinen skal bestå af min. 25% frostvæske på monoethylenglycol- eller propylenglycolbasis og skal blandes, inden den fyldes på /2008 Rei 9

12 7 Montage 7.4 Eltilslutning Der skal etableres følgende elektriske tilslutninger ved varmepumpen: Tilslutning af styreledningen i klemkassen via klemmerne X1: L/N/PE. Tilslutning af varmepumpens forsyningskabel i klemkassen via klemmerne X5/X6: L1/L2/L3/PE. Tilslutning af brinepumpen (på monteringsstedet) i klemkassen via klemmerne X1: PE og pumpekontaktor K2: 2/4/6 (SI 5TE - SI 17TE), hhv. motorbeskyttelse F7: 2/ 4/6 (SI 21TE). Optionalt kan der ved SI 5TE - SI 14TE anvendes en enkeltfaset-brinepumpe (se dertil oversigten over klemmetilslutning). Alle elektriske komponenter, som er nødvendge til varmepumpens drift, befinder sig i klemkassen. Detaljerede anvisninger vedrørende varmepumpestyringens tilslutning og funktion (f.eks. medfølgende udvendig vægføler) fremgår af den vedlagte brugsanvisning for varmepumpestyringen. Der skal monteres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (fx leverandørkontaktor eller effektrelæ) samt en 3-polet sikringsautomat med fællles aktivering af alle udvendige ledere. Det fornødne ledertværsnit skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug, de tekniske tilslutningsbetingelser for den pågældende leverandør og de gældende forskrifter. Varmepumpens effektforbrug fremgår af produktinformationen eller typeskiltet. Tilslutningsklemmerne er beregnet til ledningstværsnit på maks. 10mm². Vær opmærksom på højredrejefeltet ved tilslutning af forsyningskablet (ved forkert drejefelt giver varmepumpen ingen effekt og larmer meget) /2008 Rei 10

13 8 Opstart 8 Opstart 8.1 Almindelige henvisninger For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres at et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jfr. Garantiydelser). 8.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter undersøges: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 7. Varmekildesystemet og centralvarmeanlægget skal være fyldt og kontrolleret. Smudssamleren skal være indbygget i varmepumpens brineindgang. I brine- og varmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre den korrekte gennemstrømning, være åbne. Varmepumpestyringen skal være afstemt efter centralvarmeanlægget i henhold til sin brugsanvisning. 8.3 Fremgangsmåde ved opstart Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Opstart af varmepumpen skal foregå iht. monterings- og brugsanvisningen for varmepumpestyringen. Hvis min. centralvarme flowet sikres via overstrømningsventil, skal dette afstemmes med centralvarmeanlægget. En forkert indstilling kan føre til forskellige fejl og til et forøget elektrisk energiforbrug. For at indstille overstrømningsventil korrekt, anbefaler vi følgende fremgangsmåde: Luk alle varmekredse, som også kan være lukket under drift alt efter brug, således at den mest ufordelagtige driftsstatus for vandgennemstrømningen foreligger. Dette er som regel varmekredsløb i rum, som ligger på den sydlige og vestlige side. Mindst 1 varmekreds skal forblive åben (f.eks. badeværelse). Overstrømningsventilen skal åbnes så meget, at den i efterfølgende tabel angivne maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb fremkommer ved den aktuelle varmekildetemperatur. Temperaturspredningen skal måles så tæt som muligt ved varmepumpen. Ved monoenergetiske systemer skal varmeelementet deaktiveres. Varmekildetemperatur fra til Maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb -5 C 0 C 10 K 1 C 5 C 11 K 6 C 9 C 12 K 10 C 14 C 13 K 15 C 20 C 14 K 21 C 25 C 15 K Driftsfejl vises på varmepumpestyringen og kan afhjælpes som beskrevet i brugsanvisningen for varmepumpestyringen /2008 Rei 11

14 9 Vedligeholdelse / rengøring 9 Vedligeholdelse / rengøring 9.1 Vedligeholdelse Varmepumpen arbejder vedligeholdelsesfrit. For at undgå driftsfejl pga. smudsaflejringer i varmevekslerne, skal der sørges for, at der ikke kan trænge snavs af nogen art ind i varmekilde- og opvarmningssystemet. Såfremt der alligevel opstår den slags driftsfejl, skal anlægget rengøres som beskrevet forneden. 9.2 Rengøring af centralvarmesiden Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmekredsen, især ved brug af stålkomponenter. Denne trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene det varme vand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi foreslår, at rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren mod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmesystemets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb. Derefter skal der skylles grundigt efter med et egnet neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! 9.3 Rengøring af varmekildeside Det vedlagte filter skal monteres i varmepumpens varmekildeindgang for at beskytte fordamperen mod forureninger. Dagen efter opstarten bør filtret rengøres, derefter rengøres det ugentligt. Hvis der ikke længere kan konstateres forureninger, kan filtret fjernes for at reducere tryktabene /2008 Rei 12

15 10 Fejl / fejlfinding 10 Fejl / fejlfinding Den foreliggende varmepumpe er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejlfrit. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden Driftsfejl og fejlfinding i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Inden apparatet åbnes, skal alle elektriske kredse gøres spændingsfri /2008 Rei 13

16 11 Nedlukning / bortskaffelse 11 Nedlukning / bortskaffelse Inden varmepumpen afmonteres, skal maskinen gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien /2008 Rei 14

17 12 Apparatoplysninger 12 Apparatoplysninger Apparatoplysninger brine/vand-opvarmnings-varmepumper SI 5TE - SI 11TE 1 Type- og bestillingskode SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE 2 Design 2.1 Beskyttelsesgrad i henhold til EN IP 20 IP 20 IP 20 IP Installationssted indenfor indenfor indenfor indenfor 3 Ydelsesdata 3.1 Driftstemperaturgrænser: Centralvarmefremløb C op til 58 op til 58 op til 58 op til 58 Brine (varmekilde) C -5 til til til til +25 Frostsikring Monoethylenglycol Monoethylenglycol Monoethylenglycol Monoethylenglycol Minimum brinekoncentration (-13 C frysepunkt) 25% 25% 25% 25% 3.2 Centralvarme-temperaturspredning ved B0 / W35 K 10,1 5,0 9,9 5,0 10,5 5,0 10,1 5,0 3.3 Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) ved B-5 / W55 1 kw / --- ved B0 / W45 1 kw / --- ved B0 / W50 1 kw / --- ved B0 / W35 1 kw / Lydeffektniveau db(a) Centralvarmefremløbshastighed ved intern trykdifferentiering 3.6 Brinegennemstrømning ved intern trykdifferentiering (varmekilde) m³/h / Pa 1. Disse angivelser kendetegner anlæggets størrelse og ydeevne. For økonomiske og energieffektive betragtninger skal det bivalente punkt og reguleringen tilgodeses. Her betyder f.eks. B10 / W55: Varmekildetemperatur 10 C og varmtvands-fremløbstemperatur 55 C. 2. Bemærk venligst, at pladsbehovet til tilslutning af rør, betjening og vedligeholdelse er større. 3,8 / 2,0 4,8 / 2,8 5,3 / 4,3 0,45 / ,0 / 2,9 5,2 / 4,1 0,9 / ,6 / 2,2 6,7 / 2,9 6,9 / 4,3 0,6 / ,6 / 3,0 6,8 / 4,1 1,2 / ,7 / 2,3 9,0 / 3,1 9,2 / 4,4 0,75 / ,7 / 3,2 9,0 / 4,2 1,6 / ,4 / 2,4 11,3 / 3,0 11,8 / 4,4 1,0 / ,2 / 3,2 11,7 / 4,2 2,0 / m³/h / Pa 1,2 / ,2 / ,7 / ,6 / ,3 / ,2 / ,0 / ,7 / Kølevæske; samlet påfyldningsvægt type/ kg R407C / 1,2 R407C / 1,1 R407C / 1,6 R407C / 1,7 3.8 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde type / liter 4 Mål, tilslutninger og vægt Polyolester (POE) / 1,0 Polyolester (POE) / 1,0 Polyolester (POE) / 1,1 Polyolester (POE) / 1, Apparatdimensioner uden tilslutninger 2 H x B x L mm 800 x 650 x x 650 x x 650 x x 650 x Apparatforbindelser til opvarmning tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u 4.3 Apparatforbindelser til varmekilde tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u 4.4 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. emballage kg kg Eltilslutning 5.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / / / Nominelt strømforbrug 1 B0 W35 kw 1,23 1,27 1,6 1,66 2,07 2,14 2,66 2, Startstrøm m. softstarter A 22 (uden BI) 30 (uden BI) Nominel strøm B0 W35 / cos ϕ A / --- 2,22 / 0,8 6 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 3 7 Øvrige modelegenskaber 3. jfr. CE-overensstemmelseserklæring 2,29 / 0,8 2,89 / 0,8 3 / 0,8 3,77 / 0,8 3,86 / 0,8 4,84 / 0, Vand i apparatet er sikret mod frysning 4 Ja Ja Ja Ja 7.2 Ydelsesniveau Regulator internt / eksternt internt internt internt internt 4. Centralvarmecirkulationspumpen og varmepumpestyringen skal altid være driftsklare. 5,03 / 0, /2008 Rei 15

18 12 Apparatoplysninger Apparatoplysninger brine/vand-opvarmnings-varmepumper SI 14TE - SI 21TE 1 Type- og bestillingskode SI 14TE SI 17TE SI 21TE 2 Design 2.1 Beskyttelsesgrad i henhold til EN IP 20 IP 20 IP Installationssted indenfor indenfor indenfor 3 Ydelsesdata 3.1 Driftstemperaturgrænser: Centralvarmefremløb C op til 58 op til 58 op til 58 Brine (varmekilde) C -5 til til til +25 Frostsikring Monoethylenglycol Monoethylenglycol Monoethylenglycol Minimum brinekoncentration (-13 C frysepunkt) 25% 25% 25% 3.2 Centralvarme-temperaturspredning ved B0 / W35 K 9,6 5,0 9,3 5,0 11,3 5,0 3.3 Varmeeffekt / ydelseskoefficient (COP) ved B-5 / W55 1 kw / ,5 / 2,6 14,4 / 2,6 17,9 / 2,5 ved B0 / W45 1 kw / ,1 / 3,5 16,2 / 3,4 19,8 / 3,2 ved B0 / W50 1 kw / ,2 / 3,4 16,7 / 3,2 20,4 / 3,1 ved B0 / W35 1 kw / ,5 / 4,5 14,4 / 4,3 17,1 / 4,6 16,9 / 4,4 21,1 / 4,3 20,8 / 4,1 3.4 Lydeffektniveau db(a) Centralvarmefremløbshastighed ved intern trykdifferentiering 3.6 Brinegennemstrømning ved intern trykdifferentiering (varmekilde) m³/h / Pa 1,3 / ,5 / ,5 / ,9 / ,6 / ,6 / ,5 / 3,3 / 3,8 / 3,8 / 5,5 / 5,4 / 9800 m³/h / Pa Kølevæske; samlet påfyldningsvægt type/ kg R407C / 2,1 R407C / 2,3 R407C / 4,5 3.8 Smøremiddel; samlet påfyldningsmængde type / liter 4 Mål, tilslutninger og vægt Polyolester (POE) / 1,95 Polyolester (POE) / 1,77 Polyolester (POE) / 4,1 4.1 Apparatdimensioner uden tilslutninger 2 H x B x L mm 800 x 650 x x 650 x x 650 x Apparatforbindelser til opvarmning tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1¼" u 4.3 Apparatforbindelser til varmekilde tommer G 1¼" u G 1¼" u G 1½" u 4.4 Transportenhedens (-enhedernes) vægt inkl. emballage kg kg Eltilslutning 5.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / / / Nominelt strømforbrug 1 B0 W35 kw 3,22 3,37 3,72 3,86 4,91 5, Startstrøm m. softstarter A Nominel strøm B0 W35 / cos ϕ A / --- 5,81 / 0,8 6,08 / 0,8 6,35 / 0,8 6,64 / 0,8 8,86 / 0,8 9,2 / 0,8 6 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser Øvrige modelegenskaber 7.1 Vand i apparatet er sikret mod frysning 4 Ja Ja Ja 7.2 Ydelsesniveau Regulator internt / eksternt internt internt internt 1. Disse angivelser kendetegner anlæggets størrelse og ydeevne. For økonomiske og energieffektive betragtninger skal det bivalente punkt og reguleringen tilgodeses. Her betyder f.eks. B10 / W55: Varmekildetemperatur 10 C og varmtvands-fremløbstemperatur 55 C. 2. Bemærk venligst, at pladsbehovet til tilslutning af rør, betjening og vedligeholdelse er større. 3. jfr. CE-overensstemmelseserklæring 4. Centralvarmecirkulationspumpen og varmepumpestyringen skal altid være driftsklare /2008 Rei 16

19 Appendiks 1 Målskitser... II 1.1 Målskitse SI 5TE - SI 17TE...II 1.2 Målskitse SI 21TE...III 2 Diagrammer...IV 2.1 Kurver SI 5TE...IV 2.2 Kurver SI 7TE...V 2.3 Kurver SI 9TE...VI 2.4 Kurver SI 11TE...VII 2.5 Kurver SI 14TE...VIII 2.6 Kurver SI 17TE...IX 2.7 Kurver SI 21TE...X 3 El-diagrammer...XI 3.1 Styring SI 5TE - SI 17TE...XI 3.2 Belastning SI 5TE - SI 17TE...XII 3.3 Oversigt over klemmetilslutning SI 5TE - SI 17TE...XIII 3.4 Signaturforklaring SI 5TE - SI 17TE... XIV 3.5 Styring SI 21TE... XV 3.6 Belastning SI 21TE... XVI 3.7 Oversigt over klemmetilslutning SI 21TE... XVII 3.8 Signaturforklaring SI 21TE... XVIII 4 Hydraulisk VVS principskema... XIX 4.1 Illustration...XIX 4.2 Signaturforklaring... XX 5 Overensstemmelseserklæring... XXI /2008 Rei I

20 1 Målskitser 1 Målskitser 1.1 Målskitse SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei II

21 1 Målskitser 1.2 Målskitse SI 21TE /2008 Rei III

22 2 Diagrammer 2 Diagrammer 2.1 Kurver SI 5TE /2008 Rei IV

23 2 Diagrammer 2.2 Kurver SI 7TE /2008 Rei V

24 2 Diagrammer 2.3 Kurver SI 9TE /2008 Rei VI

25 2 Diagrammer 2.4 Kurver SI 11TE /2008 Rei VII

26 2 Diagrammer 2.5 Kurver SI 14TE /2008 Rei VIII

27 2 Diagrammer 2.6 Kurver SI 17TE /2008 Rei IX

28 2 Diagrammer 2.7 Kurver SI 21TE /2008 Rei X

29 3 El-diagrammer 3 El-diagrammer 3.1 Styring SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei XI

30 3 El-diagrammer 3.2 Belastning SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei XII

31 3 El-diagrammer 3.3 Oversigt over klemmetilslutning SI 5TE - SI 17TE /2008 Rei XIII

32 3 El-diagrammer 3.4 Signaturforklaring SI 5TE - SI 17TE A1 Kabelbro, skal lægges ind, hvis der ikke er nogen leverandørkontaktor A2 Kabelbro, skal fjernes ved brug af den 2. deaktiveringskontaktor A3 Kabelbro, skal fjernes ved brug af en motorbeskyttelseskontakt til primærpumpen A4 Kabelbro,skal fjernes ved brug af en motorbeskyttelseskontakt til kompressoren Åbne kabelbroer eller kontakter betyder blokering eller fejl B2* Regulator lavtryksbrine B3* Termostat varmt vand (alternativ til R3) B4* Termostat swimmingpool-vand E9* Indstiksvarmelegeme centralvarmevand E10* 2. Varmekilde (varmekedel eller elekt. varmeelement) F2 Belastningssikring til N1-relæudgange på J12 og J13, 4,0 ATr F3 Belastningssikring til N1-relæudgange på J15 til J18, 4,0 ATr F4 Regulator højtryk F5 Regulator lavtryk F15 Motorbeskyttelse M11 H5* Kontrollampe - fjernovervåget fejlindikator J1...J18 Klemmekonnektor på N1 K1 Kontaktor kompressor K5 Kontaktor primærpumpe (PUP) K11* Elektron. Relæ til H5 (på N11) K12* Elektron. Relæ til M19 (på N11) K20* Kontaktor 2. varmekilde K21* Kontaktor varmtvand-indstiksvarmelegeme K22* Leverandørkontaktor K23* SPR-hjælperelæ M1 Kompressor M11* Primærpumpe (PUP) M13* Centralvarmecirkulationspumpe M15* Varmecirkulationspumpe 2. varmekreds M16* Hjælpepumpe M18* Centralvarmecirkulationspumpe M19* Cirkulationspumpe til swimmingpool M21* Blander hovedkreds M22* Blander 2. varmekredsløb N1 Varmepumpestyring N7 Softstarter (ikke SI 5TE og SI 7TE apparater) N11* Relæmodul R1 Føler på ydervæg R2 Returløbsføler R3 Varmtvandsføler (alternativ til varmtvandstermostat) R5 Føler til 2.varmekreds R6 Værdibegrænsningsføler R7 Kodemodstand 40k2 R9 Fremløbsføler T1 Sikkerhedsisoleret transformator 230 / 24V AC-28VA X1 Klemmeliste netbelastning L/N/PE-230V AC- 50 Hz/styring/N- og PE-manifold X2 Klemmeliste 24V AC X3 Klemliste GND-tilslutning til sensorer X6 Klemmeliste effekttilførsel 3L/PE-400V AC-50 Hz Forkortelser: EVS Leverandør-deaktiveringskontaktor SPR Ekstra deaktiveringskontaktor MA Blander ÅBEN MZ Blander LUKKET * Moduler, ikke indeholdt i levering kan købes som tilbehør /2008 Rei XIV

33 3 El-diagrammer 3.5 Styring SI 21TE /2008 Rei XV

34 3 El-diagrammer 3.6 Belastning SI 21TE /2008 Rei XVI

35 3 El-diagrammer 3.7 Oversigt over klemmetilslutning SI 21TE /2008 Rei XVII

36 3 El-diagrammer 3.8 Signaturforklaring SI 21TE A1 Kabelbro, skal lægges ind, hvis der ikke er brug for leverandørkontaktor A2 Kabelbro, skal fjernes ved brug af den 2. deaktiveringskontaktor Lukket kontakt = ingen blok / VP tændt B2* Regulator lavtryksbrine B3* Termostat varmt vand B4* Termostat swimmingpool-vand E9* Elektr. indstiksvarmelegeme varmtvand E10* 2. Varmekilde (varmekedel eller elekt. varmeelement) F2 Belastningssikring til N1-relæudgange på J12 og J13, 4,0 ATr F3 Belastningssikring til N1-relæudgange på J15 til J18, 4,0 ATr F4 Regulator højtryk F5 Regulator lavtryk - begrænser med manuel tilbagestilling F12 Temperaturovervågning N7 F14 Elektronisk motorbeskyttelse kompressor 1 H5* Kontrollampe - fjernovervåget fejlindikator J1...J18 Klemmekonnektor på N1 K1 Kontaktor kompressor K5 Kontaktor primærpumpe K1.1 Kontaktor begrænsning af opstartsstrøm K1.2 Tidsrelæ til forsinkelse af K1 K11* Elektron. Relæ fjernovervåget fejlindikator (relæmodul) K12* Elektron. Relæ swimmingpool-vandscirkulationspumpe (relæmodul) K20* Kontaktor 2. varmekilde (varmekedel eller elektr. varmeelement) K21* Kontaktor elektr. indstiksvarmelegeme til varmt vand K22* Leverandørkontaktor K23* SPR-hjælpekontaktor M1 Kompressor M11* Primærpumpe M13* Centralvarmecirkulationspumpe M15* Varmecirkulationspumpe 2. varmekredsløb M16* Hjælpepumpe M18* Varmtvandscirkulationspumpe M19* Cirkulationspumpe til swimmingpool M21* Blander hovedkreds M22* Blander 2. varmekredsløb N1 Varmepumpestyring N7 Softstarter N11* Relæmodul N14 Kontrolpanel Q1 Effektbeskyttelseskontakt brinepumpe Q2 Effektbeskyttelseskontakt kompressor R1 Føler på ydervæg R2 Returløbsføler R3 Varmtvandsføler (alternativ til varmtvandstermostat) R5 Føler til 2. varmekredsløb R6 Værdibegrænsningsføler R7 Kodemodstand 40k2 T1 Sikkerhedsisoleret transformator 230 / 24V AC- 28VA X1 Klemmeliste netbelastning L/N/PE-230V AC- 50 Hz/styring/N- og PE-manifold X2 Klemmeliste 24V AC X3 Klemmeliste GND til sensorerne R1/-2 og -3 ved J2 X4 Klemmeliste GND til sensorerne R5 og -6 ved J6 X5 Klemmeliste effekttilførsel 3L/PE-400V AC-50 Hz Forkortelser: EVS Leverandør-deaktiveringskontaktor SPR Ekstra deaktiveringskontaktor MA Blander ÅBEN MZ Blander LUKKET * Moduler, ikke indeholdt i levering kan købes som tilbehør /2008 Rei XVIII

37 4 Hydraulisk VVS principskema 4 Hydraulisk VVS principskema 4.1 Illustration /2008 Rei XIX

38 4 Hydraulisk VVS principskema 4.2 Signaturforklaring Afspærringsventil Afspærringsventil med aftapning Overstrømningsventil Sikkerhedsventil Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder Rumtemperaturstyret ventil Afspærringsventil med kontraventil Varmeforbruger Snavssamler Temperaturfølere Fleksibel tilslutningsslange Varmepumpe Buffertank Varmepumpestyring Eldistributionssystem Varmtvandsbeholder Jordkollektorer Jordvarmesonder Brinekreds Brinesamler M11 M13 M18 R1 R2 R3 R9 KW WW Brinecirkulationspumpe Centralvarmecirkulationspumpe Varmtvandscirkulationspumpe Føler på ydervæg Returløbsføler Varmtvandsføler Fremløbsføler Koldt vand Varmt vand /2008 Rei XX

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902

LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss varmepumper Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet 2 Varmepumper er fremtidens teknologi! Reducér din varmeregning

Læs mere