Rygning på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning på arbejdspladsen"

Transkript

1 Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005

2 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 686 ledere på offentlige og private arbejdspladser. Hvor det tidligere var op til den enkelte, om han eller hun ville ryge i bedste fald med vis grad af hensyntagen til ikke-rygerne er der i dag enten begrænsninger i form af rygeregler eller totalt rygeforbud på langt de fleste arbejdspladser. Det gælder både i den offentlige og private sektor. På 64 procent af alle arbejdspladser er der i dag regler for, hvor og/eller hvornår man må ryge, mens 19 procent af virksomhederne kan kalde sig totalt røgfri. Det er værd at bemærke, at et stort flertal af de virksomheder, der har indført regulering af rygning, har gjort det inden for de seneste 3-4 år. Der er altså tale om en markant kursændring i holdningen til tobak på danske arbejdspladser. Bevæggrundene for at indføre rygeregler kan være mange. Blandt de væsentligste fremhæves ofte de store helbredsmæssige risici ved rygning og passiv rygning, og dermed konsekvenserne for sygefraværet. Undersøgelsen viser, at der med indførelse af rygeregler er et betydeligt potentiale for at nedbringe sygefraværet på virksomhederne. Virksomheder med rygeforbud har således i gennemsnit et sygefravær, der er 12 procent lavere end virksomheder helt uden rygeregler. Det er næppe overraskende, at ikke-rygerne alt i alt har været mere positive end rygerne for indførelse af rygeregler, men selv blandt rygerne har et flertal været positive overfor indførelse af rygeregler. På virksomheder, der har indført totalt rygeforbud, har 90 procent af ikkerygerne været positive, mens 10 procent har været negative. Ikke-rygernes positive modtagelse er vel næppe den store overraskelse. Hvad der derimod er lidt af en overraskelse er, at også rygerne har været positive på 57 procent af virksomhederne. Selv den mest vidtrækkende rygeregel det totale rygestop bliver altså positivt modtaget af rygerne på et flertal af virksomhederne. Undersøgelsen viser, at der ikke er enighed blandt lederne om, om man overhovedet og i så fald hvordan man bedst når frem til rygeregler på virksomheden. Svarene kunne dog tyde på, at en farbar vej er, hvis ledelsen udstikker de overordnede mål for virksomhedens rygepolitik, hvorefter medarbejderne inddrages i den mere konkrete udformning af reglerne. Under alle omstændigheder er det kun godt hver fjerde leder, som ønsker et lovindgreb på området. Omfanget af rygeregler Virksomheder i Danmark er i stort omfang begyndt at regulere rygningen. Enten i form af egentlige rygeforbud eller mere almindeligt med regler for, hvor og hvornår der må ryges. Figur 1 viser udbredelsen af rygereglerne. Samlet set er det kun omkring hver sjette arbejdsplads (17 procent), hvor der ikke er aftalt regler for rygning. På 64 procent af alle arbejdspladser er der regler for, hvor og/eller hvornår man må ryge, mens 19 procent af virksomhederne kan kalde sig totalt røgfri. Den offentlige sektor er en anelse mere reguleret end private virksomheder på dette område, men også i den private sektor er rygeregler meget udbredte. 2

3 Figur 1: Omfanget af rygeregler på danske arbejdspladser fordelt efter sektor 100 Procent Offentlig sektor Privat sektor I alt Har rygeforbud Har rygeregler Ingen rygeregler 17 Der er en klar tendens til, at de helt små virksomheder har færre rygeregler end de store, men så snart antallet af ansatte bevæger sig over de 50, er regler for rygning næsten lige så udbredt som på de helt store virksomheder. På virksomheder med mellem 10 og 50 er der 23 procent, som ikke har aftalt rygeregler, mens det kun er hver anden af de helt små virksomheder, der har aftalt faste retningslinier for rygning. Årsagen til dette mønster er formentlig, at det er lettere at aftale tingene uformelt på de små virksomheder afhængig af den enkelte problemstilling uden at bruge tid på at formulere det i egentlige retningslinier. Generelt er der slet ikke samme tradition for nedskrevne personalepolitikker på de små virksomheder. Figur 2: Omfanget af rygeregler på danske arbejdspladser fordelt efter antal ansatte Procent Under Over 500 Har rygeregler Ingen rygeregler Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvilke rygeregler der er aftalt for deres virksomhed. Resultaterne er vist i tabel 1 nedenfor. På 83 procent af arbejdspladserne kan de ansatte holde møder uden at blive generet af tobaksrøg. Det er dermed den mest udbredte regel 3

4 omkring rygning. Herefter følger forbud mod rygning i storrumskontorer og fællesrum. Nederst på forbudslisten finder man muligheden for at ryge på enkeltmandskontorer. 46 procent af virksomhederne tillader ikke rygning på eget kontor. Som det fremgår af tabellen, er der på mange virksomheder stadig mulighed for at ryge på dertil indrettede områder. Det gælder for eksempel i særlige rygerum (64 procent) eller rygerkantine (24 procent). Tabel 1: Specielle rygeregler Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant I alt Rygning er forbudt til møder 83% 8% 9% 100% Rygning er forbudt i storrumskontorer 76% 9% 15% 100% Rygning er forbudt i fællesrum 68% 21% 11% 100% Rygning er kun tilladt i særlige rygerum 64% 27% 9% 100% Rygning er forbudt på lager- og produktionsområder 57% 24% 19% 100% Rygning er forbudt i hele kantinen 53% 35% 12% 100% Rygning er forbudt i enmandskontorer 46% 41% 13% 100% Rygning er tilladt i særlig rygerkantine 24% 48% 28% 100% Det er tilladt at ryge i storrumskontorer, hvis alle kan acceptere det 22% 58% 20% 100% Der er som tidligere nævnt sket et markant skift i holdningen til rygning på arbejdspladserne. Det fremgår med al tydelighed af figur 3, der viser, hvornår rygereglerne er indført. Størsteparten er aftalt indenfor de seneste 3-4 år, hvor godt 70 procent af virksomhedernes rygeregler er blevet formuleret. Figur 3: Hvornår blev rygereglerne indført Procent Tidligere Ved ikke Konsekvenser af rygereglerne Spørgsmålet er, om et så markant skifte i rygepolitikken rundt omkring på arbejdspladserne har haft personalemæssige konsekvenser. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om deres vurdering af medarbejdernes modtagelse af eventuelle rygeregler eller rygeforbud. Svarene er vist i tabel 2. 4

5 Det er næppe overraskende, at ikke-rygerne alt i alt har været mere positive end rygerne, men selv blandt rygerne har et flertal været positive overfor indførelse af rygeregler. På virksomheder, der har indført total rygeforbud, har 90 procent af ikke-rygerne været positive, mens 10 procent har været negative. Ikke-rygernes positive modtagelse er vel næppe den store overraskelse. Hvad der derimod er lidt af en overraskelse er, at også rygerne har været positive på 57 procent af virksomhederne. Selv den mest vidtrækkende rygeregel det totale rygestop bliver altså positivt modtaget af rygerne på et flertal af virksomhederne. Tabel 2: Medarbejdernes modtagelse af rygereglerne Virksomheder med Virksomheder med rygeforbud andre rygeregler Rygerne Ikke-rygerne Rygerne Ikke-rygerne Meget positiv 16% 60% 11% 44% Positiv 41% 30% 53% 47% Negativ 43% 10% 36% 9% I alt 100% 100% 100% 100% En direkte konsekvens af indførelse af rygeregler eller et decideret rygeforbud kunne være, at rygerne vælger at sige op for at finde en anden arbejdsplads med mindre restriktive rygeregler. Tabel 3 viser, at der ikke er virksomheder i undersøgelsen, som har oplevet massiv medarbejderflugt efter indførelsen af rygeregler. På de virksomheder, som har indført total rygeforbud er der 5 procent, som har oplevet, at enkelte medarbejdere har sagt op på grund af forbudet. På de øvrige virksomheder har det ikke haft umiddelbare personalemæssige konsekvenser. Det gælder også virksomheder, hvor der er indført andre rygeregler. Tabel 3: Er der rygere, der har sagt op på grund af rygereglerne? Virksomheder der har indført totalt rygeforbud Virksomheder der har indført andre rygeregler Alle virksomheder med rygeregler Ja, en del 0% 0% 0% Ja, enkelte 5% 1% 2% Nej 90% 92% 92% Ved ikke 5% 7% 6% I alt 100% 100% 100% Der kan altså konstateres risiko for mindre personalemæssige konsekvenser, hvis virksomheden indfører rygeforbud. Svarene i undersøgelsen viser dog, at det må betegnes som i småtingsafdelingen. Til gengæld tæller en række forhold på positivsiden. Der kan for eksempel nævnes større medarbejdertilfredshed hos ikke-rygerne (og muligvis også en del af rygerne), og bedre image for virksomheden i forhold til både kunder og potentielle ansøgere til ledige stillinger samt den øvrige omverden. Dertil kommer spørgsmålet om sygefravær. Der er efterhånden fremlagt meget håndfaste beviser for, at passiv rygning er sundhedsskadeligt. Arbejdsmiljøinstituttet 1 skønner, at 47 mennesker hvert år dør på grund af passiv rygning på deres arbejdsplads, mens 1100 indlægges på hospitalet af samme årsag. Dertil kommer de mange ekstra sygedage, som rygning medfører. Både blandt rygerne, men også blandt de ikke-rygende kolleger, der dagligt færdes i et røgfyldt miljø. I tabel 4 er vist det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder opdelt efter virksomhedernes rygepolitik. Virksomheder helt uden rygeregler har det højeste sygefravær med et gennemsnit på 7,6 dag om året pr. medarbejder. I den anden ende af skalaen finder man virksomheder med rygeforbud, hvor 1 Passiv rygning et problem indenfor restaurationsbranchen, helbredsvirkninger, riskovurdering, intervention. Vilhelm Borg, AMI,

6 fraværet ligger på 6,8 dage om året pr. medarbejder. Umiddelbart lyder forskellen måske ikke af så meget, men det svarer faktisk til et sygefravær, der er 12 procent lavere end virksomheder uden rygeregler. Det kan være vanskeligt at finde den nøjagtige effekt på sygefraværet ved at indføre forskellige begrænsninger i medarbejdernes muligheder for at ryge på arbejdspladserne. Det skyldes, at rygepolitikken ofte gennemføres i sammenhæng med andre tiltag/tilbud, der har til hensigt at forbedre medarbejdernes sundhed, men under alle omstændigheder viser resultaterne, at der med indførelse af rygeregler er et betydeligt potentiale for at nedbringe sygefraværet på virksomhederne. Tabel 4: Sammenhæng mellem sygefravær og rygeregler Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. ansat om året Virksomheder der har indført totalt rygeforbud 6,8 Virksomheder der har indført mindre restriktive rygeregler 7,0 Virksomheder uden rygeregler 7,6 Alle 7,0 Et andet interessant aspekt af rygeregler ikke mindst set med rygernes øjne er, om det påvirker de fremtidige karrieremuligheder, at de ryger. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt, om de i løbet af de seneste tre år har undladt at ansætte en ellers kvalificeret, fordi vedkommende var ryger. 1 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at rygningen var den væsentligste årsag til afslag, mens yderligere 6 procent angiver, at det var en medvirkende årsag. På trods af at langt de fleste ansættelser foregår uden hensyntagen til, om ansøgeren er ryger eller ej, så kan det også konstateres, at i takt med indførelse af rygeregler på flere og flere virksomheder kan rygerne risikere at stå svagere end ikke-rygerne i ansøgerfeltet. Tabel 5: Betyder rygning noget for jobmulighed Har du inden for de seneste tre år undladt at ansætte en ansøger, fordi han var ryger? Ja, det var den væsentligste årsag til afslag 1% Ja, det var en medvirkende årsag til afslag 6% Nej 93% I alt 100% Vedtagelse og udformning af rygeregler Gennemførelse af rygeregler kan være et kontroversielt emne. Skal det foregå i en demokratisk proces, hvor alle parter inddrages i beslutningsprocessen, eller er den eneste realistiske vej, at ledelsen udstikker retningslinier for rygning på virksomheden? Der er intet entydigt svar på det spørgsmål, og den enkelte virksomhed må finde sin egen vej, der ofte befinder sig et sted i mellem den demokratiske og den diktatoriske. Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvem der på deres virksomhed havde indflydelse på udformning af rygereglerne. Svarene er vist i tabel 6. 6

7 Samarbejdsudvalget er en central aktør i udformningen af rygeregler. På 60 procent af virksomhederne har det haft stor indflydelse. Tilsvarende stor indflydelse har direktøren haft. Lavest placeret på listen er fagforeningerne, som kun har haft meget begrænset indflydelse. Tabel 6: Hvem havde indflydelse på udformning af rygereglerne Stor indflydelse Mindre indflydelse Lille indflydelse Ingen indflydelse I alt Samarbejdsudvalg 60% 23% 6% 11% 100% Direktøren 57% 27% 10% 6% 100% Øvrige ledelse 50% 35% 10% 5% 100% Ledelsen i 45% 21% 9% 25% 100% moderselskabet Medarbejderne 44% 32% 12% 11% 100% Fagforening 4% 11% 16% 69% 100% Som det fremgår af tabel 6, har 45 procent af virksomhederne i betydeligt omfang været underlagt den linie for rygning, der er blevet lagt i et eventuelt moderselskab. For virksomheder, der er en del af en større koncern, bliver der altså i knap cirka halvdelen af tilfældene vedtaget en samlet rygepolitik. I den forbindelse hører man ofte, at udenlandske selskaber har en restriktiv rygepolitik, der også ønskes fulgt af danske datterselskaber/afdelinger. Som det fremgår af figur 4, er der kun en mindre forskel på omfanget af rygeregler på danske og udenlandskejede virksomheder. Der er en lille tendens til, at udenlandskejede virksomheder oftere har rygeforbud, men der er som nævnt kun tale om mindre forskelle. Figur 4: Omfanget af rygeregler på danske arbejdspladser fordelt efter ejerskab 100 Procent Danske virksomheder Udenlandske virksomheder Har rygeforbud Har rygeregler Ingen rygeregler Konklusionen på tabel 6 var, at medarbejderne og i særdeleshed samarbejdsudvalget var en vigtig brik, når virksomhederne ønsker at lave regler for rygning. Det oplagte spørgsmål er, hvordan det fungerer med en demokratisk proces, når det gælder udformning af regler på et område som rygning, hvor de fleste har stærke meninger enten for eller imod. For eksempel har man hørt eksempler på, at ikke-rygere lader sig overtale til, at der må ryges på arbejdspladsen for ikke at skabe spild med deres rygende kolleger. Af tabel 7 kan man se, at langt de fleste ledere er helt eller delvis enige i, at det skaber mange konflikter, hvis der ikke er klare retningslinier for, hvor der må ryges. Det er altså tilsynela- 7

8 dende ikke nogen god ide at overlade det til rygerne at vise hensyn, idet der let kan være meget delte meninger om, hvor og hvornår der må ryges. Uanset om man ønsker at gennemføre en regel om, at rygning er tilladt på hele virksomheden eller omvendt ønsker at gennemføre et totalt rygeforbud, er det fornuftigt at skrive det ned og sørge for, at alle er klar over det, så virksomhedens ansatte ved, hvad de har at holde sig til. Med hensyn til det fornuftige i at gennemføre rygeregler i en demokratisk proces, hvor alle personalegrupper inddrages, er der tilsyneladende delte meninger. På den ene side er 47 procent enige i, at medarbejderne har indflydelse på, hvor der må ryges, mens der på den anden side er 48 procent, som mener, at rygepolitik er et så kontroversielt emne, at det er nødvendigt, at ledelsen træffer beslutning om virksomhedens rygepolitik. Uenigheden kan imidlertid tolkes som, at rygning er et så ømtåleligt emne, at lederne i undersøgelsen mener, at ledelsen bør udstikke de overordnede mål for virksomhedens rygepolitik, hvorefter medarbejderne kan inddrages i den konkrete udformning af reglerne. Tabel 7: Rygeregler som konfliktstarter Helt enig Det skaber mange konflikter, hvis der ikke er klare retningslinier for, hvor der må ryges Det er vigtigt, at medarbejderne har indflydelse på, hvor der må ryges Rygepolitik er et så kontroversielt emne, at det er nødvendigt, at ledelsen træffer beslutning om virksomhedens rygepolitik Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Total 55% 34% 6% 4% 1% 100% 47% 34% 9% 9% 1% 100% 48% 31% 10% 11% 1% 100% I forbindelse med indførelse af rygeregler er der en del virksomheder, der tilbyder rygestopkurser til rygende medarbejdere, hvis de ønsker at holde op med at ryge. Som det ses af tabel 8 har 45 procent af virksomheder med rygeforbud tilbud om rygestopkurser, og yderligere 11 procent overvejer at tilbyde det. I den anden ende af skalaen er der kun 7 procent af virksomhederne uden rygeregler, som har tilbudet til deres medarbejdere. Tabel 8: Tilbyder virksomheden rygestopkurser? Virksomheder der har indført totalt rygeforbud Virksomheder der har indført mindre restriktive rygeregler Virksomheder uden rygeregler Ja 45% 34% 7% Nej, men overvejer at gøre det 11% 13% 16% Nej 30% 36% 59% Ved ikke 14% 17% 18% I alt 100% 100% 100% Lederens rolle Det vil ofte være lederens rolle at løse de problemer, der kan opstå i forbindelse med rygning. Der kan være tale om mægling mellem stridende parter, forklaring af regler og i sidste ende at drage de nødvendige konsekvenser overfor medarbejdere, som ikke overholder virksomhedens rygeregler. Som det fremgår af tabel 9, er det hver femte leder, som mener, der kan opstå svære/meget svære problemer i forbindelse med rygning. 8

9 Tabel 9: Er det en svær ledelsesopgave at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med rygning? Virksomheder med rygeregler Virksomheder uden rygeregler Alle virksomheder Meget svær 2% 7% 3% Svær 14% 26% 16% Lidt svær 33% 22% 31% Ikke svær 51% 45% 50% I alt 100% 100% 100% Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvorvidt de synes, de er klædt godt nok på til at klare de problemer, der kan opstå i forbindelse med rygning på arbejdspladsen. Svarene er vist i figur 5. De fleste ledere føler sig helt eller delvis rustet til at klare opgaven, men det gør ikke overraskende konfliktniveauet lavere og ledelsesopgaven lettere, hvis der er klare linier for rygning på virksomheden. Figur 5: Er lederne klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med rygning 100 Procent Virksomheder med rygeregler Virksomheder uden rygeregler Ja, fuldstændig Ja, delvis Nej, slet ikke Ledernes holdning til rygning Som afslutning på undersøgelsen er lederne blevet spurgt om deres egen holdning til rygning på arbejdspladsen. Et stort flertal mener, at alle har krav på et røgfrit miljø på deres arbejdsplads, men der er samtidigt et tydeligt signal til lovgiverne om, at man ønsker at finde sine egne løsninger på virksomhederne uden lovmæssig indgriben. Kun 28 procent mener, at der er behov for et lovindgreb, der sikrer et røgfrit miljø på arbejdspladsen. 9

10 Tabel 10: Ledernes holdning til rygning Alle har krav på et røgfrit miljø på arbejdspladsen Er der behov for et lovindgreb, der sikrer et røgfrit miljø på arbejdspladsen Ja 87% 28% Nej 10% 67% Ved ikke 3% 5% I alt 100% 100% Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har et fast panel af ledere, som er bredt sammensat med hensyn til brancher, ledelsesniveau og virksomhedens placering i landet. Der er 1160 deltagere i Lederpanelet. I denne undersøgelse er der kommet 686 svar, hvilket giver en svarprocent på

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere