stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over-"

Transkript

1 TEMA Må jeg ryge en (e-)cigaret? KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT NINA HAFF JØRGENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Elektroniske cigaretter eller e-cigaretter bliver mere og mere populære herhjemme. I 2012 anvendte 3 % af den danske befolkning over 15 år, svarende til mennesker, e-cigaretter. Men er e-cigaretter farlige for rygerne og/eller de passive rygere? Er de omfattet af rygeloven? Og hvordan kan man som arbejdsgiver forholde sig, når medarbejderne ryger e-cigaretter på arbejdspladsen? I denne artikel vil der blive sat fokus på status på undersøgelserne om e-cigaretters eventuelle sundhedsskadelige karakter, risikoen for at blive udsat for passiv rygning, når der ryges e-cigaretter samt arbejdsgivers muligheder for at forbyde rygning af e-cigaretter på arbejdspladsen, herunder muligheden for at sanktionere en overtrædelse af et forbud. Rygeloven Den 15. august 2007 trådte lov om røgfri stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den miljøer1 (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over- forbindelse ikke noget til hinder for, at der i et vist omfang indføres mere restriktive regler, end dem der følger af loven. ordnede formål at udbrede røgfri miljøer og dermed forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og Arbejdsgiver kan altså benytte sig af sin ledelsesret til at undgå, at nogen ufrivilligt blev udsat for passiv rygning. indføre en rygepolitik, som går videre end loven kræver. Retspraksis viser også, at arbejdsgivere i flere tilfælde har Rygeloven medfører i dag et forbud mod at ryge indendørs benyttet sig af denne mulighed til at indføre f.eks. et totalt på arbejdspladser. Desuden pålægges den enkelte rygeforbud. arbejdsgiver at udarbejde en skriftlig rygepolitik for virksomheden. I en kendelse afsagt den 9. december 2010 af den Faglige Voldgift (Mols-Linien)2 fandt opmanden, at der ikke var Totalforbud mod rygning? grundlag for at tilsidesætte et totalt rygeforbud, som med- Rygeloven fastsætter mindstekrav for røgfri miljøer, og det førte, at medarbejderne hverken måtte ryge udendørs eller i er efterfølgende op til den enkelte arbejdsplads at tage deres pauser.

2 SOMMER 2013 HR JURA SIDE 51 Virksomheden valgte af hensyn til særlige driftsmæssige forhold, virksomhedens image over for kunderne og omverdenen samt ønsket om at undgå forskelsbehandling af medarbejderne at indføre et totalt rygeforbud, selv om dette gik videre end pligterne ifølge loven. Opmanden udtalte i sagen, at det er omfattet af ledelsesretten at fastsætte regler for medarbejdernes færden på arbejdspladsen, dog med den begrænsning, at reglerne skal være driftsmæssigt begrundede. Opmanden fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte det skøn, som arbejdsgiveren i denne sag havde foretaget vedrørende indførelse af rygepolitik. Det totale rygeforbud kunne derfor opretholdes. Arbejdsgiver kan således indføre et rygeforbud, der går videre end rygelovens krav, hvis det er begrundet i driftsmæssige forhold, herunder virksomhedens ønske om at bevare et vist image. Netop hensynet til virksomhedens ønske om at opretholde et image som ikke-rygervirksomhed vinder mere og mere støtte i den almindelige opinion. Samfundsudviklingen går nemlig i retning af, at rygning anses for at være yderst sundhedsskadeligt, og at passiv rygning er uacceptabelt, hvorfor mere restriktive rygepolitikker vinder frem. Hvad er en e-cigaret? En e-cigaret består ofte af et cigaretformet stålhylster med et kammer, som er beregnet til at indeholde en lille udskiftelig beholder med væske. E-cigaretten indeholder typisk en forstøver, et batteri og en væskepatron med nikotin og andre kemikalier. Når man suger af cigaretten, eller trykker på en knap, aktiveres cigaretten, hvorved væsken og de kemikalier den indeholder, opvarmes og kommer på dampform, så de kan inhaleres ned i lungerne. De væsker man tilsætter e-cigaretten, kan fås som væskepatroner, eller man kan købe refill-dunke og selv blande og dosere nikotin og smagsstoffer. E-cigaretter findes også i en billigere udgave, som man smider ud, når der ikke er mere væske tilbage. Indeholder væsken nikotin, optages det i blodbanen ligesom ved tobaksrygning. I Danmark har sundhedsmyndighederne vurderet, at e- cigaretter med nikotin eller nikotinvæske er et lægemiddel. Dette skyldes den farmakologiske effekt af stoffet nikotin. Sundhedsstyrelsen skal derfor godkende e-cigaretter med nikotin eller nikotinvæske efter de samme regler, der gælder for andre lægemidler, før der kan gives markedsføringstilladelse til at sælge dem i Danmark. I skrivende stund har ingen virksomheder i Danmark ansøgt om at få godkendelse til at markedsføre og sælge de pågældende nikotinbeholdere. Dette indebærer, at man i Danmark kun lovligt kan sælge e-cigaretter og væske til e-cigaretter, der ikke indeholder nikotin. På trods af, at der ikke lovligt kan sælges e-cigaretter og væske til e-cigaretter med nikotin i Danmark, viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for bl.a. Sundhedsstyrelsen, at 59 procent af e-cigaretbrugerne altid anvender e-cigaretter med nikotin 3. Der findes altså et stort antal brugere af e-cigaretter med nikotin i Danmark. Der er dermed behov for at få klarlagt, hvorvidt e-cigaretter er sundhedsskadelige for rygere og passiv-rygere, og om e-cigaretter som følge heraf bør være omfattet af rygeloven. Det forhold, at e-cigaretter med nikotin ikke er lovlige i Danmark, gør, at der ikke er kontrol med, hvad ampullerne indeholder. Dette gælder både kontrol med dosisen af nikotin og med hvilke tilsætningsstoffer, der benyttes i selve væsken til e-cigaretterne. I princippet kan der tilsættes stoffer, der er lige så farlige som de skadelige stoffer i de konventionelle cigaretter. På trods af disse usikkerheder er e-cigaretter, i modsætningen til almindelige cigaretter, socialt accepterede, og e-cigaretter benyttes af alle sociale lag - også blandt de helt unge under 20 år. Er e-cigaretter omfattet af rygeloven? I rygeloven 1, stk. 2 er det bestemt, at ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft. Omfatter denne definition også røg/damp fra e-cigaretter? Tilsyneladende ikke, idet det fremgår af forarbejderne 4 til

3 TEMA rygeloven, at rygeloven ikke gælder for elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Ved den seneste lovændring 5 af rygeloven blev det diskuteret, om e-cigaretter skulle omfattes af rygeloven og dermed forbuddet mod at ryge på bl.a. arbejdspladser. Verdenssundhedsorganisationen WHO og det tyske statsinstitut for risikovurdering, BfR, anbefaler på baggrund af undersøgelser gennemført i henholdsvis og , at e-cigaretter behandles som konventionelle cigaretter, da det fortsat er usikkert, om der er en risiko ved at indånde de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. I forbindelse med ændringen af rygeloven i 2012 opfordrede Kræftens Bekæmpelse, bl.a. med henvisning til WHO s undersøgelse, til, at e-cigaretter skulle omfattes af rygeloven. Sundhedsminister Astrid Krag svarede imidlertid følgende: Mig bekendt [ ] foreligger der ikke evidens for, hvordan brug af e-cigaretter forurener den omgivende luft, og dermed hvordan damp fra elektroniske cigaretter påvirker personer i nærheden. [ ] Jeg finder ikke, at det aktuelt vil være hensigtsmæssigt at regulere brug af lægemidler i lov om røgfri miljøer bl.a. henset til, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger tilstrækkelig dokumentation for, hvad brugen af produktet udsætter andre for. 8 E-cigaretter er således fortsat uregulerede i dansk ret. Nyeste udvikling inden for forskningen i e-cigaretter i Danmark Efter lovændringen den 18. juni 2012 har Sundhedsstyrelsen den 10. marts 2013 afgivet et notat om e- cigaretter. e-cigaretter sker en målelig påvirkning af luftveje efter blot få minutters rygning på en e-cigaret med nikotin. Det er dog ikke muligt på dette grundlag at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser på lang sigt. Det må derfor konstateres, at der (stadig) er en betydelig usikkerhed om de sundhedsskadelige følger ved at anvende produktet især igennem længere tid. Sundhedsstyrelsen fremhæver, at tilsvarende usikkerhed gør sig gældende i forhold til den mulige risiko ved passiv rygning af de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. Den betydelige usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter, både med og uden nikotin, indebærer, at Sundhedsstyrelsen på det foreliggende grundlag, og ud fra et forsigtighedsprincip, indtil videre ikke anbefaler brug af e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, henset til usikkerheden omkring passiv rygning, at man generelt bør undgå at anvende de pågældende produkter indendøre. Hvordan forholder vores nabolande sig til e- cigaretter? I 1993 blev der gennemført en rygelov i Sverige 9. Rygeloven blev i 2005 ændret, hvorved det bl.a. blev bestemt, at arbejdsgiver skulle sikre, at medarbejderne ikke blev udsat for tobaksrøg mod deres vilje. Den svenske rygelov er efterfølgende blevet ændret flere gange. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om e-cigaretter skal omfattes af rygeloven. Der er derfor stadig usikkert, hvordan e-cigaretter skal behandles i Sverige. Lægemiddelstyrelsen i Sverige har på linje med sundhedsmyndighederne i Danmark vurderet, at selve patronerne til e-cigaretter skal klassificeres som et lægemiddel, hvis de indeholder nikotin. Der er heller ikke i Sverige udstedt en godkendelse til markedsføring af patroner med nikotin. Patronerne kan således ikke sælges lovligt i Sverige. Dette forbud forhindrer dog ikke et omfattende salg af e-cigaretter med nikotin over internettet. Sundhedsstyrelsen påpeger, at der endnu ikke eksisterer videnskabelige langtidsstudier, der kan kvantificere den konkrete helbredsrisiko ved at anvende e-cigaretter. Der er gennemført mindre studier, som viser, at der for rygere af På baggrund af usikkerheden omkring faren ved e- cigaretter, og om hvilken myndighed der er ansvarlig for at kontrollere, at e-cigaretterne er sikre at benytte, vil svenske

4 SOMMER 2013 HR JURA SIDE 53 eksperter i rygestop på nuværende tidspunkt ikke anbefale brug af e-cigaretter 10. begrundelsen for et ønske om forbud mod rygning af e- cigaretter i Danmark. I Norge følger det af tobaksskadeloven 11, at arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsmiljøet, herunder at ingen udsættes for røg på arbejdspladsen, da alle har ret til et røgfrit arbejdsmiljø. Fælles for alle tre lande er dog, at det ikke anbefales af myndighederne at ryge e-cigaretter. På trods af dette er der ikke taget skridt til at indføre et forbud mod rygning af e-cigaretter i de respektive landes rygelovgivning. Import, omsætning og brug af tobak er reguleret i forskrift om Forbud mot nye tobaks- og nikotinprodukter 12. Det følger af denne forskrift 2, at det i Norge er forbudt at producere, indføre eller omsætte nye former for tobaksog nikotinholdige produkter, som forudsættes benyttet på anden end den i Norge sædvanlige måde. Med nye former" for tobaks- og nikotinholdige produkter menes alle produkter som indeholder tobak eller nikotin, med undtagelse af de produkter som traditionelt har været i handlen i Norge. E-rygning på arbejdspladsen Forbud mod e-rygning? Er der med den manglende regulering af e-cigaretter givet card blanche for rygere af e-cigaretter til at ryge på bl.a. arbejdspladser? Som udgangspunkt er svaret ja. E-cigaretter er ikke omfattet af rygeloven, og dermed heller ikke forbuddet mod at ryge indendørs på arbejdspladsen. Det er derfor ulovligt at sælge og importere e-cigaretter i Norge. Samtidig har det norske Helsedirektorat besluttet ikke at give dispensation til at importere e-cigaretter til Norge. Det er dog tilladt at købe e-cigaretter via internettet, så længe det er til eget forbrug. Fortalere for e-cigaretten mener, at e-cigaretten bør sælges i Norge, da de anser det for bevist, at e-cigaretter er et godt værktøj til at reducere brugen af almindelige cigaretter, at e-cigaretter er næsten helt uskadelige og at e-cigaretter ikke vil medføre, at flere mennesker begynder at ryge. Kræftens bekæmpelse i Norge er dog af den holdning, at det er misvisende, når e-cigaretter markedsføres som "sunde cigaretter" og henviser i den forbindelse til, at det ikke er dokumenteret, at e-cigaretter kan benyttes som hjælpemiddel til rygestop 13. Sverige og Norge er således på linje med Danmark, når det gælder klassificeringen af e-cigaretvæskerne med nikotin. I alle tre lande betragtes væsken som et lægemiddel, der skal godkendes før den lovligt kan markedsføres. Fokus i både Sverige og Norge synes at være rettet mod e-cigaretter som hjælpemiddel i forbindelse med rygestop og ikke så meget på de skadelige stoffer der (sandsynligvis) er indeholdt i e-cigaretterne, hvilket er hoved- Men kan en arbejdsgiver gennem sin ledelsesret selv gøre op med dette hul i rygelovgivningen og forhindre, at der ryges e-cigaretter på arbejdspladsen ved at lade e- cigaretter være omfattet af arbejdspladsens rygepolitik? Som anført ovenfor i afsnit 2, og som det blev fastslået i dommen vedrørende Mols Linien, kan arbejdsgiver kun benytte sig af sin ledelsesret og indføre et totalforbud mod rygning på arbejdspladsen, hvis dette totalforbud kan begrundes i driftsmæssige hensyn. Der er ofte to afgørende hensyn bag indførelsen af et totalt rygeforbud på en arbejdsplads. Det første er hensynet til medarbejdernes sikkerhed. Rygning af konventionelle cigaretter er ikke kun sundhedsskadeligt for rygerne, men også for de medarbejdere, der udsættes for passiv rygning. Ved et total forbud hindrer arbejdsgiver således, at ikke-rygerne udsættes for ufrivillig passiv rygning og dermed en sundhedsfare. Det andet hensyn bag indførelsen af et totalt rygeforbud er hensynet til virksomhedens image. Mange virksomheder ønsker at sende et signal til omverdenen om, at rygning ikke er en del af virksomhedens image og brand. Der er stor signalværdi i at forbyde rygning på arbejdspladsen også udendørs - således at hverken kunder eller kollegaer

5 TEMA mødes med synet af rygere foran virksomhedens bygninger. Da e-cigaretter ligner almindelige cigaretter til forveksling, og da der kommer damp ud af munden på rygerne, uanset om der ryges væske med eller uden nikotin, vil de fleste forbipasserende til en e-cigaret ryger umiddelbart tro, at denne person ryger en konventionel cigaret. Hensynet til virksomhedens image som en ikke-ryger arbejdsplads, vil derfor være det samme, som det hensyn der ligger bag forbuddet mod rygning af konventionelle cigaretter. 56 % af alle der anvender e-cigaretter prøver imidlertid at holde op med at ryge og anvender e-cigaretter som en del af deres rygestop 14. Et forbud mod e-cigaretter vil derfor for disse medarbejdere være indgribende. På trods af dette vil arbejdsgiver, efter vores opfattelse, i medfør af ledelsesretten kunne forbyde rygning af e-cigaretter på arbejdspladsen, under henvisning til ønsket om at sende et bestemt signal til omgivelserne. De medarbejdere, som bruger e-cigaretter som rygestop, er dermed henvist til at benytte andre rygestop-produkter i arbejdstiden. Hensynet til medarbejdernes sikkerhed kan også indgå i begrundelsen for at lade e-cigaretter være omfattet af en rygepolitik med totalt rygeforbud. På trods af at der stadig er en vis usikkerhed omkring langtidsvirkningerne af e- cigaretter, synes der efterhånden at være evidens for, at e- cigaretter indeholder en del sundhedsskadelige stoffer, og at de dermed ikke er så uskadelige, som producenterne gerne vil have os til at tro. Der er en betydelig usikkerhed omkring risici ved e-cigaretterne, og der synes ikke at være nogen kontrol med indholdet af væskerne i e- cigaretter (hverken med eller uden nikotin). Det betyder, at e-cigaret rygeren reelt ikke ved hvad der inhaleres, og slet ikke hvad der er i dampen, som rygeren puster ud. Derfor er der også en betydelig usikkerhed om, hvorvidt der er en risiko ved at indånde de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. Sundhedsstyrelsen har i sit nyeste notat 15 anbefalet, at man ikke bruger e-cigaretter, og at man henset til passiv rygning bør undgå at anvende e-cigaretter indendørs. WHO 16 og BfR 17 anbefaler, at e-cigaretter behandles som konventionelle cigaretter i relation til gældende regler og love om røgfri miljøer. Med henvisning til disse undersøgelser og ovenstående hensyn til image og sundhed er det vores opfattelse, at der foreligger et driftsmæssigt hensyn som medfører, at arbejdsgiver kan gennemføre et totalt forbud mod e-cigaretter på arbejdspladsen, uanset om disse er med eller uden nikotin. Et sådan totalforbud mod rygning af e-cigaretter er allerede indført på Rigshospitalet, i Aarhus kommune og på Aalborg sygehus. Kan arbejdsgiver indføre kontrolforanstaltninger? I kølvandet på den manglende kontrol med indholdet af e- cigaretter følger en helt anden problemstilling, nemlig den, at man som arbejdsgiver ikke ved, hvad medarbejderen ryger i sin e-cigaret. I princippet kunne e-cigaretterne indeholde euforiserende stoffer som hash eller hårdere stoffer der kan ryges. Den manglende kontrol med indholdet i e- cigaretter gør, at arbejdsgiver, såfremt denne vil vide hvad medarbejderen ryger i sin e-cigaret, må indføre kontrolforanstaltninger. Hvor en virksomhed har et totalforbud mod rygning af alle slags cigaretter i arbejdstiden, vil arbejdsgiver kunne nøjes med forebyggende generelle kontrolforanstaltninger den sanktionerede handling er rygningen i sig selv, uanset hvad der ryges og hvor. Arbejdsgiver kan i kraft af ledelsesretten indføre forebyggende kontrolforanstaltninger, såfremt disse er sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og har et fornuftigt formål. De må ikke være krænkende over for medarbejderne, og de må ikke forvolde medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper. skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler, ligesom medarbejderne skal gives et varsel før iværksættelse af nye kontrolforanstaltninger 18. Disse principper følger af DA/LO aftale om kontrolforanstaltninger. Også hvor en virksomhed ikke har indført forbud mod e- cigaretter i sin rygepolitik, vil virksomheden kunne gennemføre kontrolforanstaltninger konkret og i situationer, hvor der opstår aktuel mistanke om, at en medarbejder ikke kun ryger damp. Arbejdsgiver vil i en sådan situation kunne være berettiget til at foretage kontrol inden for ledelsesrettens grænser. Dette betyder, at kontrollen ikke må være krænkende, og den må ikke forvolde medarbejderen tab eller nævneværdig ulempe. Den skal være saglig, rimelig og proportional.

6 SOMMER 2013 HR JURA SIDE 55 I tilfælde hvor e-cigaretter er omfattet af et totalt rygeforbud på en virksomhed, vil enhver form for rygning være forbudt, og arbejdsgiver vil ikke skulle forholde sig til, hvad den enkelte medarbejder mon ryger og heller ikke til problemstillingerne omkring passiv rygning mv. Netop denne problemstilling har været overvejet i Region Sjælland, hvor der fra den 1. august 2013 indføres et totalforbud i arbejdstiden for alle regionens medarbejdere også de der kører rundt på egen hånd i regionen. Det gælder også for e-cigaretter med og uden nikotin. Regionen har i denne forbindelse meldt ud, at de er opmærksomme på, at det kan være svært at håndhæve forbuddet, men at det er besluttet, at der ikke indføres kontrolforanstaltninger. Bryder man reglerne, og bliver taget i det, vil man dog blive kaldt til en ansættelsesretslig samtale. 19 Uanset om en virksomhed indfører et forbud mod e- cigaretter eller ej, vil foretagelsen af kontrolforanstaltninger medføre både administrative og økonomiske byrder for arbejdsgiver, medmindre man, som Region Sjælland, vælger ikke at foretage kontrolforanstaltninger og således ikke aktivt håndhæver reglerne. Sanktioner overfor e-rygende medarbejdere Har arbejdsgiver mulighed for at iværksætte sanktioner over for en medarbejder, der ikke overholder rygepolitikken? Et bekræftende svar på dette spørgsmål kræver, at e- cigaretter er omfattet af virksomhedens rygepolitik. Hvis rygepolitikken ikke har taget højde for spørgsmålet om e- cigaretter kan rygning af disse ikke sanktioneres. Medarbejderen ved jo ikke, at han gør noget galt, hvorfor der ikke vil være hjemmel til at gennemføre en ansættelsesretlig sanktion f.eks. i form af afskedigelse. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering af den konkrete misligholdelse. En bortvisning vil således altid kræve væsentlig misligholdelse, uanset hvad der står i rygepolitikken. Konklusion Der er ikke nogen tvivl om, at e-cigaretter er kommet for at blive. Antallet af brugere stiger år for år. I Danmark kan man i alle almindelige supermarkeder købe e-cigaretter uden nikotin, ligesom der er flere forretninger, som specialiserer sig i salg af e-cigaretter uden nikotin og den dertilhørende e-væske. Derudover viser det store forbrug af e-cigaretter med nikotin i Danmark, at der handles tusindvis af e-cigaretter med nikotin over internettet. Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, der ryger e-cigaretter på arbejdspladsen? E-cigaretter er ikke omfattet af rygeloven, hvorfor det er op til virksomhederne selv at regulere, om deres medarbejdere må ryge e-cigaretter på arbejdspladsen. Det er vores opfattelse, at et forbud mod rygning af e- cigaretter kan udstedes som en del af arbejdsgivers ledelsesret, og at dette forbud kan begrundes i driftsmæssige hensyn, herunder hensynet til medarbejdernes sikkerhed og/eller virksomhedens image. Arbejdsgiver skal dog tage stilling til e-cigaretter. Hvis arbejdsgiver ikke aktivt indfører et forbud mod e-cigaretter, kan der ikke iværksættes sanktioner mod en medarbejder, som ryger e-cigaretter på arbejdspladsen. Så uanset om virksomheden vil tillade e-cigaretter eller ej, bør der tages stilling til e-cigaretter i virksomhedens rygepolitik. Er e-cigaretter derimod omfattet af virksomhedens rygepolitik, vil arbejdsgiver have adgang til at gennemføre sanktioner over for medarbejderen inden for de relevante ansættelsesretlige rammer. Det vil sige, at arbejdsgiver kan udstede en advarsel, opsige eller (i gentagelsestilfælde) bortvise medarbejderen, hvis denne overtræder e-cigaret rygepolitikken.

7 TEMA 1 Lov nr. 512 om røgfri miljøer 2 FV Epinion for Sundhedsstyrelsen m.fl., Danskernes rygevaner 2011 og L nr Ændring af lov om røgfri miljøer 5 L nr Ændring af lov om røgfri miljøer 6 WHO Study Group on Tobacco Product Regulation, WHO Tecnical Report Series, 955, WHO Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR Opinion No. 016/2012, 24. February Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 186, endeligt svar på spørgsmål Tobakslag (1993:581) 10 Exploderande e-cigarett väcker frågor om produktsäkerhet, den 27. februar LOV nr 14: Lov om vern mot tobakksskader. 12 FOR nr. 1044: Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. 13 Elisabet Høye, E-sigaretter er nesten helt ufarlig, den 1. maj Epinion for Sundhedsstyrelsen m.fl., Danskernes rygevaner 2011 og Sundhedsstyrelsens notat om e-cigaretter af 10. marts WHO Study Group on Tobacco Product Regulation, WHO Tecnical Report Series, 955, WHO Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR Opinion No. 016/2012, 24. February Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark (LO) om kontrolforanstaltninger af den 27. oktober Mette Brudvig, Direktør: Man må hverken ryge tobak eller e-cigaretter i arbejdstiden, Politiken.dk, den 24. juni 2013.

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej?

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? Salget af elektroniske cigaretter går forrygende herhjemme, men de er ikke nær så ufarlige, som producenterne får dem til at lyde, lyder advarslerne Af Heidi Pedersen,

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

E-cigaret og dampere. Tobakstemamøde Midtjylland. Regionshospitalet Viborg, Skive Lungemedicinsk afdeling Michael Skov Jensen

E-cigaret og dampere. Tobakstemamøde Midtjylland. Regionshospitalet Viborg, Skive Lungemedicinsk afdeling Michael Skov Jensen E-cigaret og dampere Tobakstemamøde Midtjylland Lungemedicinsk afdeling Michael Skov Jensen Sundhedsstyrelsen Den betydelige usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen RØGFRI ARBEJDSTID - Processtrategi for implementeringen Hjerteforeningen 2017 Hvorfor Røgfri arbejdstid? Røgfri arbejdstid betyder, at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. Reglerne gælder hele arbejdstiden,

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune. IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID Processtrategi Hvorfor

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI 1 Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 19. januar 2016 Center for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura e-mail: primsund@sum.dk c.c.: pkh@sum.dk Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tlf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv.

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Høringssvar fra Brian Mansfeldt Jørgensen Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Gennemgang Jeg vil gennemgå lovforslaget Lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

31. august TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Smoke-it e-cigaretter sendt på TV 2

31. august TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Smoke-it e-cigaretter sendt på TV 2 31. august 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Klage over

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 30 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 31 Kapitel 3: Indhold Kapitlet gennemgår den gældende lov for det røgfri

Læs mere

GUIDE til RYGEOMLÆGNING

GUIDE til RYGEOMLÆGNING GUIDE til RYGEOMLÆGNING e-cigaretter - en alternativ mulighed Ændring af Rygevanen Udarbejdet af ITM Europe the AcceptableChoice TIL LYKKE med din beslutning om at blive røgfri. Det er en rigtig god beslutning,

Læs mere

Evaluerings Rapport om effekten af de elektroniske cigaretter

Evaluerings Rapport om effekten af de elektroniske cigaretter Evaluerings Rapport om effekten af de elektroniske cigaretter udarbejdet af AcceptableChoice Evalueringen er gennemført blandt 631 adspurgte e-cigaret rygere, der alle har investeret i en e-cig af forskellige

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

1. Kan kompetencen til rygepolitik uddelegeres til forældrebestyrelserne i daginstitutioner?

1. Kan kompetencen til rygepolitik uddelegeres til forældrebestyrelserne i daginstitutioner? Notat 12. januar 2016 Sagsbeh.:JARE01 J.nr.: 00.01.00-A00-29-14 HR-afdelingen Redegørelse til Magistraten vedr. ny rygepolitik Magistraten udsatte sagen i møde den 11. januar 2016, idet forvaltningen blev

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 26 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 27 Kapitel 3: Hvad siger rygeloven Flere og flere steder bliver det

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Tillykke med dit fravalg af almindelig rygning, og velkommen til simuleret rygning, en lugtfri anderledes måde at ryge på.

Tillykke med dit fravalg af almindelig rygning, og velkommen til simuleret rygning, en lugtfri anderledes måde at ryge på. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg, ved at omdanne luft til damp NyCigaret

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet 17. marts 2017 /LOHOLK Dagsorden til møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional kl. 10:00 i C3, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Børn og passiv rygning

Børn og passiv rygning Børn og passiv rygning Det er svært at holde op med at ryge, men hvis du har børn og ryger i hjemmet, er dit barn udsat for passiv rygning. Denne brochure er måske dit første skridt mod et røgfrit liv

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Seniorforsker Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadebat Røgfrihed på arbejdspladsen Århus 28.04.2005 Risikovurdering Udsættelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Kapitel 1 Definitioner. Kapitel 2 Grænseværdier. Kapitel 3 Målemetoder

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Kapitel 1 Definitioner. Kapitel 2 Grænseværdier. Kapitel 3 Målemetoder BEK nr 172 af 28/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession B20110017205 Entydig dokumentidentifikation AI003755 Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 228 Offentligt HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Arbejdspladsen STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Rygeregler på efterskoler

Rygeregler på efterskoler Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse 2010 Rygeregler på efterskoler Skoleåret 2009-2010 Formål Denne rapport ser på om processen med øgede rygerestriktioner på efterskoler er fortsat og hvordan efterskolerne

Læs mere

Internationale erfaringer med love om røgfri miljøer

Internationale erfaringer med love om røgfri miljøer Internationale erfaringer med love om røgfri miljøer Jørgen Falk, chefkonsulent Høring om lov om røgfri miljøer, 11. oktober 2010 Disposition Status på udviklingen i de sidste 10 15 år EU-landenes lovgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 5-9 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed, selvstændig

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Q2. Region q5. Er du for tiden beskæftiget? q7. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

FAQ (Frequent Asked Questions) OSS (Ofte Stillede Spørgsmål)

FAQ (Frequent Asked Questions) OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) FAQ (Frequent Asked Questions) OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Batteriet (ego) Tanken (Væskebeholder) Brænder (Coil) Påfyldning af væske Opladning af batteri Vedligehold Ryge/damp væsker Nikotin Fordele

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer

Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer BEK nr 172 af 28/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Center for Forebyggelse, j.nr. 7-309-116/1 Senere

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt Hr. José Manuel Barroso Formand for Europa-Kommissionen Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Det Internationale Sekretariat Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Anni Brit Sternhagen Nielsen og Janemaria Mekoline Pedersen

Anni Brit Sternhagen Nielsen og Janemaria Mekoline Pedersen 9. Rygning Anni Brit Sternhagen Nielsen og Janemaria Mekoline Pedersen Tobaksrygning øger risikoen for en lang række sygdomme, hvoraf nogle er dødelige, såsom lungekræft, hjerte-karsygdom og kroniske lungelidelser

Læs mere

E-cigaretten Et sandt dilema

E-cigaretten Et sandt dilema E-cigaretten Et sandt dilema Peter Lange Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Indhold Hvad er E-cigaretten og hvad siger loven? Hvad

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud Dette bilag giver en oversigt over de undtagelser fra det generelle rygeforbud som rygeloven giver. Bilaget er udtømmende. Det vil sige,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 88 2,8 191 6,1 456 14,6 567 18,1 534 17,1

Læs mere