stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over-"

Transkript

1 TEMA Må jeg ryge en (e-)cigaret? KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT NINA HAFF JØRGENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Elektroniske cigaretter eller e-cigaretter bliver mere og mere populære herhjemme. I 2012 anvendte 3 % af den danske befolkning over 15 år, svarende til mennesker, e-cigaretter. Men er e-cigaretter farlige for rygerne og/eller de passive rygere? Er de omfattet af rygeloven? Og hvordan kan man som arbejdsgiver forholde sig, når medarbejderne ryger e-cigaretter på arbejdspladsen? I denne artikel vil der blive sat fokus på status på undersøgelserne om e-cigaretters eventuelle sundhedsskadelige karakter, risikoen for at blive udsat for passiv rygning, når der ryges e-cigaretter samt arbejdsgivers muligheder for at forbyde rygning af e-cigaretter på arbejdspladsen, herunder muligheden for at sanktionere en overtrædelse af et forbud. Rygeloven Den 15. august 2007 trådte lov om røgfri stilling til den lokale udmøntning af loven. Der er i den miljøer1 (herefter rygeloven ) i kraft. Rygeloven blev indført med det over- forbindelse ikke noget til hinder for, at der i et vist omfang indføres mere restriktive regler, end dem der følger af loven. ordnede formål at udbrede røgfri miljøer og dermed forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og Arbejdsgiver kan altså benytte sig af sin ledelsesret til at undgå, at nogen ufrivilligt blev udsat for passiv rygning. indføre en rygepolitik, som går videre end loven kræver. Retspraksis viser også, at arbejdsgivere i flere tilfælde har Rygeloven medfører i dag et forbud mod at ryge indendørs benyttet sig af denne mulighed til at indføre f.eks. et totalt på arbejdspladser. Desuden pålægges den enkelte rygeforbud. arbejdsgiver at udarbejde en skriftlig rygepolitik for virksomheden. I en kendelse afsagt den 9. december 2010 af den Faglige Voldgift (Mols-Linien)2 fandt opmanden, at der ikke var Totalforbud mod rygning? grundlag for at tilsidesætte et totalt rygeforbud, som med- Rygeloven fastsætter mindstekrav for røgfri miljøer, og det førte, at medarbejderne hverken måtte ryge udendørs eller i er efterfølgende op til den enkelte arbejdsplads at tage deres pauser.

2 SOMMER 2013 HR JURA SIDE 51 Virksomheden valgte af hensyn til særlige driftsmæssige forhold, virksomhedens image over for kunderne og omverdenen samt ønsket om at undgå forskelsbehandling af medarbejderne at indføre et totalt rygeforbud, selv om dette gik videre end pligterne ifølge loven. Opmanden udtalte i sagen, at det er omfattet af ledelsesretten at fastsætte regler for medarbejdernes færden på arbejdspladsen, dog med den begrænsning, at reglerne skal være driftsmæssigt begrundede. Opmanden fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte det skøn, som arbejdsgiveren i denne sag havde foretaget vedrørende indførelse af rygepolitik. Det totale rygeforbud kunne derfor opretholdes. Arbejdsgiver kan således indføre et rygeforbud, der går videre end rygelovens krav, hvis det er begrundet i driftsmæssige forhold, herunder virksomhedens ønske om at bevare et vist image. Netop hensynet til virksomhedens ønske om at opretholde et image som ikke-rygervirksomhed vinder mere og mere støtte i den almindelige opinion. Samfundsudviklingen går nemlig i retning af, at rygning anses for at være yderst sundhedsskadeligt, og at passiv rygning er uacceptabelt, hvorfor mere restriktive rygepolitikker vinder frem. Hvad er en e-cigaret? En e-cigaret består ofte af et cigaretformet stålhylster med et kammer, som er beregnet til at indeholde en lille udskiftelig beholder med væske. E-cigaretten indeholder typisk en forstøver, et batteri og en væskepatron med nikotin og andre kemikalier. Når man suger af cigaretten, eller trykker på en knap, aktiveres cigaretten, hvorved væsken og de kemikalier den indeholder, opvarmes og kommer på dampform, så de kan inhaleres ned i lungerne. De væsker man tilsætter e-cigaretten, kan fås som væskepatroner, eller man kan købe refill-dunke og selv blande og dosere nikotin og smagsstoffer. E-cigaretter findes også i en billigere udgave, som man smider ud, når der ikke er mere væske tilbage. Indeholder væsken nikotin, optages det i blodbanen ligesom ved tobaksrygning. I Danmark har sundhedsmyndighederne vurderet, at e- cigaretter med nikotin eller nikotinvæske er et lægemiddel. Dette skyldes den farmakologiske effekt af stoffet nikotin. Sundhedsstyrelsen skal derfor godkende e-cigaretter med nikotin eller nikotinvæske efter de samme regler, der gælder for andre lægemidler, før der kan gives markedsføringstilladelse til at sælge dem i Danmark. I skrivende stund har ingen virksomheder i Danmark ansøgt om at få godkendelse til at markedsføre og sælge de pågældende nikotinbeholdere. Dette indebærer, at man i Danmark kun lovligt kan sælge e-cigaretter og væske til e-cigaretter, der ikke indeholder nikotin. På trods af, at der ikke lovligt kan sælges e-cigaretter og væske til e-cigaretter med nikotin i Danmark, viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for bl.a. Sundhedsstyrelsen, at 59 procent af e-cigaretbrugerne altid anvender e-cigaretter med nikotin 3. Der findes altså et stort antal brugere af e-cigaretter med nikotin i Danmark. Der er dermed behov for at få klarlagt, hvorvidt e-cigaretter er sundhedsskadelige for rygere og passiv-rygere, og om e-cigaretter som følge heraf bør være omfattet af rygeloven. Det forhold, at e-cigaretter med nikotin ikke er lovlige i Danmark, gør, at der ikke er kontrol med, hvad ampullerne indeholder. Dette gælder både kontrol med dosisen af nikotin og med hvilke tilsætningsstoffer, der benyttes i selve væsken til e-cigaretterne. I princippet kan der tilsættes stoffer, der er lige så farlige som de skadelige stoffer i de konventionelle cigaretter. På trods af disse usikkerheder er e-cigaretter, i modsætningen til almindelige cigaretter, socialt accepterede, og e-cigaretter benyttes af alle sociale lag - også blandt de helt unge under 20 år. Er e-cigaretter omfattet af rygeloven? I rygeloven 1, stk. 2 er det bestemt, at ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft. Omfatter denne definition også røg/damp fra e-cigaretter? Tilsyneladende ikke, idet det fremgår af forarbejderne 4 til

3 TEMA rygeloven, at rygeloven ikke gælder for elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Ved den seneste lovændring 5 af rygeloven blev det diskuteret, om e-cigaretter skulle omfattes af rygeloven og dermed forbuddet mod at ryge på bl.a. arbejdspladser. Verdenssundhedsorganisationen WHO og det tyske statsinstitut for risikovurdering, BfR, anbefaler på baggrund af undersøgelser gennemført i henholdsvis og , at e-cigaretter behandles som konventionelle cigaretter, da det fortsat er usikkert, om der er en risiko ved at indånde de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. I forbindelse med ændringen af rygeloven i 2012 opfordrede Kræftens Bekæmpelse, bl.a. med henvisning til WHO s undersøgelse, til, at e-cigaretter skulle omfattes af rygeloven. Sundhedsminister Astrid Krag svarede imidlertid følgende: Mig bekendt [ ] foreligger der ikke evidens for, hvordan brug af e-cigaretter forurener den omgivende luft, og dermed hvordan damp fra elektroniske cigaretter påvirker personer i nærheden. [ ] Jeg finder ikke, at det aktuelt vil være hensigtsmæssigt at regulere brug af lægemidler i lov om røgfri miljøer bl.a. henset til, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger tilstrækkelig dokumentation for, hvad brugen af produktet udsætter andre for. 8 E-cigaretter er således fortsat uregulerede i dansk ret. Nyeste udvikling inden for forskningen i e-cigaretter i Danmark Efter lovændringen den 18. juni 2012 har Sundhedsstyrelsen den 10. marts 2013 afgivet et notat om e- cigaretter. e-cigaretter sker en målelig påvirkning af luftveje efter blot få minutters rygning på en e-cigaret med nikotin. Det er dog ikke muligt på dette grundlag at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser på lang sigt. Det må derfor konstateres, at der (stadig) er en betydelig usikkerhed om de sundhedsskadelige følger ved at anvende produktet især igennem længere tid. Sundhedsstyrelsen fremhæver, at tilsvarende usikkerhed gør sig gældende i forhold til den mulige risiko ved passiv rygning af de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. Den betydelige usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter, både med og uden nikotin, indebærer, at Sundhedsstyrelsen på det foreliggende grundlag, og ud fra et forsigtighedsprincip, indtil videre ikke anbefaler brug af e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, henset til usikkerheden omkring passiv rygning, at man generelt bør undgå at anvende de pågældende produkter indendøre. Hvordan forholder vores nabolande sig til e- cigaretter? I 1993 blev der gennemført en rygelov i Sverige 9. Rygeloven blev i 2005 ændret, hvorved det bl.a. blev bestemt, at arbejdsgiver skulle sikre, at medarbejderne ikke blev udsat for tobaksrøg mod deres vilje. Den svenske rygelov er efterfølgende blevet ændret flere gange. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om e-cigaretter skal omfattes af rygeloven. Der er derfor stadig usikkert, hvordan e-cigaretter skal behandles i Sverige. Lægemiddelstyrelsen i Sverige har på linje med sundhedsmyndighederne i Danmark vurderet, at selve patronerne til e-cigaretter skal klassificeres som et lægemiddel, hvis de indeholder nikotin. Der er heller ikke i Sverige udstedt en godkendelse til markedsføring af patroner med nikotin. Patronerne kan således ikke sælges lovligt i Sverige. Dette forbud forhindrer dog ikke et omfattende salg af e-cigaretter med nikotin over internettet. Sundhedsstyrelsen påpeger, at der endnu ikke eksisterer videnskabelige langtidsstudier, der kan kvantificere den konkrete helbredsrisiko ved at anvende e-cigaretter. Der er gennemført mindre studier, som viser, at der for rygere af På baggrund af usikkerheden omkring faren ved e- cigaretter, og om hvilken myndighed der er ansvarlig for at kontrollere, at e-cigaretterne er sikre at benytte, vil svenske

4 SOMMER 2013 HR JURA SIDE 53 eksperter i rygestop på nuværende tidspunkt ikke anbefale brug af e-cigaretter 10. begrundelsen for et ønske om forbud mod rygning af e- cigaretter i Danmark. I Norge følger det af tobaksskadeloven 11, at arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsmiljøet, herunder at ingen udsættes for røg på arbejdspladsen, da alle har ret til et røgfrit arbejdsmiljø. Fælles for alle tre lande er dog, at det ikke anbefales af myndighederne at ryge e-cigaretter. På trods af dette er der ikke taget skridt til at indføre et forbud mod rygning af e-cigaretter i de respektive landes rygelovgivning. Import, omsætning og brug af tobak er reguleret i forskrift om Forbud mot nye tobaks- og nikotinprodukter 12. Det følger af denne forskrift 2, at det i Norge er forbudt at producere, indføre eller omsætte nye former for tobaksog nikotinholdige produkter, som forudsættes benyttet på anden end den i Norge sædvanlige måde. Med nye former" for tobaks- og nikotinholdige produkter menes alle produkter som indeholder tobak eller nikotin, med undtagelse af de produkter som traditionelt har været i handlen i Norge. E-rygning på arbejdspladsen Forbud mod e-rygning? Er der med den manglende regulering af e-cigaretter givet card blanche for rygere af e-cigaretter til at ryge på bl.a. arbejdspladser? Som udgangspunkt er svaret ja. E-cigaretter er ikke omfattet af rygeloven, og dermed heller ikke forbuddet mod at ryge indendørs på arbejdspladsen. Det er derfor ulovligt at sælge og importere e-cigaretter i Norge. Samtidig har det norske Helsedirektorat besluttet ikke at give dispensation til at importere e-cigaretter til Norge. Det er dog tilladt at købe e-cigaretter via internettet, så længe det er til eget forbrug. Fortalere for e-cigaretten mener, at e-cigaretten bør sælges i Norge, da de anser det for bevist, at e-cigaretter er et godt værktøj til at reducere brugen af almindelige cigaretter, at e-cigaretter er næsten helt uskadelige og at e-cigaretter ikke vil medføre, at flere mennesker begynder at ryge. Kræftens bekæmpelse i Norge er dog af den holdning, at det er misvisende, når e-cigaretter markedsføres som "sunde cigaretter" og henviser i den forbindelse til, at det ikke er dokumenteret, at e-cigaretter kan benyttes som hjælpemiddel til rygestop 13. Sverige og Norge er således på linje med Danmark, når det gælder klassificeringen af e-cigaretvæskerne med nikotin. I alle tre lande betragtes væsken som et lægemiddel, der skal godkendes før den lovligt kan markedsføres. Fokus i både Sverige og Norge synes at være rettet mod e-cigaretter som hjælpemiddel i forbindelse med rygestop og ikke så meget på de skadelige stoffer der (sandsynligvis) er indeholdt i e-cigaretterne, hvilket er hoved- Men kan en arbejdsgiver gennem sin ledelsesret selv gøre op med dette hul i rygelovgivningen og forhindre, at der ryges e-cigaretter på arbejdspladsen ved at lade e- cigaretter være omfattet af arbejdspladsens rygepolitik? Som anført ovenfor i afsnit 2, og som det blev fastslået i dommen vedrørende Mols Linien, kan arbejdsgiver kun benytte sig af sin ledelsesret og indføre et totalforbud mod rygning på arbejdspladsen, hvis dette totalforbud kan begrundes i driftsmæssige hensyn. Der er ofte to afgørende hensyn bag indførelsen af et totalt rygeforbud på en arbejdsplads. Det første er hensynet til medarbejdernes sikkerhed. Rygning af konventionelle cigaretter er ikke kun sundhedsskadeligt for rygerne, men også for de medarbejdere, der udsættes for passiv rygning. Ved et total forbud hindrer arbejdsgiver således, at ikke-rygerne udsættes for ufrivillig passiv rygning og dermed en sundhedsfare. Det andet hensyn bag indførelsen af et totalt rygeforbud er hensynet til virksomhedens image. Mange virksomheder ønsker at sende et signal til omverdenen om, at rygning ikke er en del af virksomhedens image og brand. Der er stor signalværdi i at forbyde rygning på arbejdspladsen også udendørs - således at hverken kunder eller kollegaer

5 TEMA mødes med synet af rygere foran virksomhedens bygninger. Da e-cigaretter ligner almindelige cigaretter til forveksling, og da der kommer damp ud af munden på rygerne, uanset om der ryges væske med eller uden nikotin, vil de fleste forbipasserende til en e-cigaret ryger umiddelbart tro, at denne person ryger en konventionel cigaret. Hensynet til virksomhedens image som en ikke-ryger arbejdsplads, vil derfor være det samme, som det hensyn der ligger bag forbuddet mod rygning af konventionelle cigaretter. 56 % af alle der anvender e-cigaretter prøver imidlertid at holde op med at ryge og anvender e-cigaretter som en del af deres rygestop 14. Et forbud mod e-cigaretter vil derfor for disse medarbejdere være indgribende. På trods af dette vil arbejdsgiver, efter vores opfattelse, i medfør af ledelsesretten kunne forbyde rygning af e-cigaretter på arbejdspladsen, under henvisning til ønsket om at sende et bestemt signal til omgivelserne. De medarbejdere, som bruger e-cigaretter som rygestop, er dermed henvist til at benytte andre rygestop-produkter i arbejdstiden. Hensynet til medarbejdernes sikkerhed kan også indgå i begrundelsen for at lade e-cigaretter være omfattet af en rygepolitik med totalt rygeforbud. På trods af at der stadig er en vis usikkerhed omkring langtidsvirkningerne af e- cigaretter, synes der efterhånden at være evidens for, at e- cigaretter indeholder en del sundhedsskadelige stoffer, og at de dermed ikke er så uskadelige, som producenterne gerne vil have os til at tro. Der er en betydelig usikkerhed omkring risici ved e-cigaretterne, og der synes ikke at være nogen kontrol med indholdet af væskerne i e- cigaretter (hverken med eller uden nikotin). Det betyder, at e-cigaret rygeren reelt ikke ved hvad der inhaleres, og slet ikke hvad der er i dampen, som rygeren puster ud. Derfor er der også en betydelig usikkerhed om, hvorvidt der er en risiko ved at indånde de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. Sundhedsstyrelsen har i sit nyeste notat 15 anbefalet, at man ikke bruger e-cigaretter, og at man henset til passiv rygning bør undgå at anvende e-cigaretter indendørs. WHO 16 og BfR 17 anbefaler, at e-cigaretter behandles som konventionelle cigaretter i relation til gældende regler og love om røgfri miljøer. Med henvisning til disse undersøgelser og ovenstående hensyn til image og sundhed er det vores opfattelse, at der foreligger et driftsmæssigt hensyn som medfører, at arbejdsgiver kan gennemføre et totalt forbud mod e-cigaretter på arbejdspladsen, uanset om disse er med eller uden nikotin. Et sådan totalforbud mod rygning af e-cigaretter er allerede indført på Rigshospitalet, i Aarhus kommune og på Aalborg sygehus. Kan arbejdsgiver indføre kontrolforanstaltninger? I kølvandet på den manglende kontrol med indholdet af e- cigaretter følger en helt anden problemstilling, nemlig den, at man som arbejdsgiver ikke ved, hvad medarbejderen ryger i sin e-cigaret. I princippet kunne e-cigaretterne indeholde euforiserende stoffer som hash eller hårdere stoffer der kan ryges. Den manglende kontrol med indholdet i e- cigaretter gør, at arbejdsgiver, såfremt denne vil vide hvad medarbejderen ryger i sin e-cigaret, må indføre kontrolforanstaltninger. Hvor en virksomhed har et totalforbud mod rygning af alle slags cigaretter i arbejdstiden, vil arbejdsgiver kunne nøjes med forebyggende generelle kontrolforanstaltninger den sanktionerede handling er rygningen i sig selv, uanset hvad der ryges og hvor. Arbejdsgiver kan i kraft af ledelsesretten indføre forebyggende kontrolforanstaltninger, såfremt disse er sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og har et fornuftigt formål. De må ikke være krænkende over for medarbejderne, og de må ikke forvolde medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper. skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler, ligesom medarbejderne skal gives et varsel før iværksættelse af nye kontrolforanstaltninger 18. Disse principper følger af DA/LO aftale om kontrolforanstaltninger. Også hvor en virksomhed ikke har indført forbud mod e- cigaretter i sin rygepolitik, vil virksomheden kunne gennemføre kontrolforanstaltninger konkret og i situationer, hvor der opstår aktuel mistanke om, at en medarbejder ikke kun ryger damp. Arbejdsgiver vil i en sådan situation kunne være berettiget til at foretage kontrol inden for ledelsesrettens grænser. Dette betyder, at kontrollen ikke må være krænkende, og den må ikke forvolde medarbejderen tab eller nævneværdig ulempe. Den skal være saglig, rimelig og proportional.

6 SOMMER 2013 HR JURA SIDE 55 I tilfælde hvor e-cigaretter er omfattet af et totalt rygeforbud på en virksomhed, vil enhver form for rygning være forbudt, og arbejdsgiver vil ikke skulle forholde sig til, hvad den enkelte medarbejder mon ryger og heller ikke til problemstillingerne omkring passiv rygning mv. Netop denne problemstilling har været overvejet i Region Sjælland, hvor der fra den 1. august 2013 indføres et totalforbud i arbejdstiden for alle regionens medarbejdere også de der kører rundt på egen hånd i regionen. Det gælder også for e-cigaretter med og uden nikotin. Regionen har i denne forbindelse meldt ud, at de er opmærksomme på, at det kan være svært at håndhæve forbuddet, men at det er besluttet, at der ikke indføres kontrolforanstaltninger. Bryder man reglerne, og bliver taget i det, vil man dog blive kaldt til en ansættelsesretslig samtale. 19 Uanset om en virksomhed indfører et forbud mod e- cigaretter eller ej, vil foretagelsen af kontrolforanstaltninger medføre både administrative og økonomiske byrder for arbejdsgiver, medmindre man, som Region Sjælland, vælger ikke at foretage kontrolforanstaltninger og således ikke aktivt håndhæver reglerne. Sanktioner overfor e-rygende medarbejdere Har arbejdsgiver mulighed for at iværksætte sanktioner over for en medarbejder, der ikke overholder rygepolitikken? Et bekræftende svar på dette spørgsmål kræver, at e- cigaretter er omfattet af virksomhedens rygepolitik. Hvis rygepolitikken ikke har taget højde for spørgsmålet om e- cigaretter kan rygning af disse ikke sanktioneres. Medarbejderen ved jo ikke, at han gør noget galt, hvorfor der ikke vil være hjemmel til at gennemføre en ansættelsesretlig sanktion f.eks. i form af afskedigelse. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering af den konkrete misligholdelse. En bortvisning vil således altid kræve væsentlig misligholdelse, uanset hvad der står i rygepolitikken. Konklusion Der er ikke nogen tvivl om, at e-cigaretter er kommet for at blive. Antallet af brugere stiger år for år. I Danmark kan man i alle almindelige supermarkeder købe e-cigaretter uden nikotin, ligesom der er flere forretninger, som specialiserer sig i salg af e-cigaretter uden nikotin og den dertilhørende e-væske. Derudover viser det store forbrug af e-cigaretter med nikotin i Danmark, at der handles tusindvis af e-cigaretter med nikotin over internettet. Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, der ryger e-cigaretter på arbejdspladsen? E-cigaretter er ikke omfattet af rygeloven, hvorfor det er op til virksomhederne selv at regulere, om deres medarbejdere må ryge e-cigaretter på arbejdspladsen. Det er vores opfattelse, at et forbud mod rygning af e- cigaretter kan udstedes som en del af arbejdsgivers ledelsesret, og at dette forbud kan begrundes i driftsmæssige hensyn, herunder hensynet til medarbejdernes sikkerhed og/eller virksomhedens image. Arbejdsgiver skal dog tage stilling til e-cigaretter. Hvis arbejdsgiver ikke aktivt indfører et forbud mod e-cigaretter, kan der ikke iværksættes sanktioner mod en medarbejder, som ryger e-cigaretter på arbejdspladsen. Så uanset om virksomheden vil tillade e-cigaretter eller ej, bør der tages stilling til e-cigaretter i virksomhedens rygepolitik. Er e-cigaretter derimod omfattet af virksomhedens rygepolitik, vil arbejdsgiver have adgang til at gennemføre sanktioner over for medarbejderen inden for de relevante ansættelsesretlige rammer. Det vil sige, at arbejdsgiver kan udstede en advarsel, opsige eller (i gentagelsestilfælde) bortvise medarbejderen, hvis denne overtræder e-cigaret rygepolitikken.

7 TEMA 1 Lov nr. 512 om røgfri miljøer 2 FV Epinion for Sundhedsstyrelsen m.fl., Danskernes rygevaner 2011 og L nr Ændring af lov om røgfri miljøer 5 L nr Ændring af lov om røgfri miljøer 6 WHO Study Group on Tobacco Product Regulation, WHO Tecnical Report Series, 955, WHO Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR Opinion No. 016/2012, 24. February Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 186, endeligt svar på spørgsmål Tobakslag (1993:581) 10 Exploderande e-cigarett väcker frågor om produktsäkerhet, den 27. februar LOV nr 14: Lov om vern mot tobakksskader. 12 FOR nr. 1044: Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. 13 Elisabet Høye, E-sigaretter er nesten helt ufarlig, den 1. maj Epinion for Sundhedsstyrelsen m.fl., Danskernes rygevaner 2011 og Sundhedsstyrelsens notat om e-cigaretter af 10. marts WHO Study Group on Tobacco Product Regulation, WHO Tecnical Report Series, 955, WHO Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR Opinion No. 016/2012, 24. February Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark (LO) om kontrolforanstaltninger af den 27. oktober Mette Brudvig, Direktør: Man må hverken ryge tobak eller e-cigaretter i arbejdstiden, Politiken.dk, den 24. juni 2013.

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv.

Høringssvar fra. Brian Mansfeldt Jørgensen. Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Høringssvar fra Brian Mansfeldt Jørgensen Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Gennemgang Jeg vil gennemgå lovforslaget Lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

E-cigaretten Et sandt dilema

E-cigaretten Et sandt dilema E-cigaretten Et sandt dilema Peter Lange Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Indhold Hvad er E-cigaretten og hvad siger loven? Hvad

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 4: TOBAK GENNEM TIDEN. rygning i gamle dage, i fremtiden og i Sverige. www.op-i-røg.dk 35

GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 4: TOBAK GENNEM TIDEN. rygning i gamle dage, i fremtiden og i Sverige. www.op-i-røg.dk 35 34 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 4: TOBAK GENNEM TIDEN rygning i gamle dage, i fremtiden og i Sverige www.op-i-røg.dk 35 Kapitel 4: Rygningens historie I dag bruger folk tobak

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Rygeregler på efterskoler

Rygeregler på efterskoler Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse 2010 Rygeregler på efterskoler Skoleåret 2009-2010 Formål Denne rapport ser på om processen med øgede rygerestriktioner på efterskoler er fortsat og hvordan efterskolerne

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 12 Offentligt. Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter 25.07.

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 12 Offentligt. Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter 25.07. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 12 Offentligt Ang. indføring og forklaring af problematikker ang. e-cigaretter 25.07.2013 Til Danmarks minister for Sundhed og Forebyggelse Til Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan gør du: Bliv røgfri i 2014 Sådan bliver du røgfri med medicin Sådan bliver du røgfri med rådgivning Sådan bliver du røgfri

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus...

Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus... Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus... Allen Carr s Easyway v/ Mette Fønss ApS Asger Rygsgade 16, 1. th. 1727 København Tel: 7026 7711 www.easyway.dk info@easyway.dk Easyway-metoden

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rygestop uden brug af hjælp

Rygestop uden brug af hjælp Rygestop uden brug af hjælp Sund By Netværkets tobaksgruppe, 25. marts 205 Stine Schou Mikkelsen (smik@si-folkesundhed.dk), Peter Dalum, Lise Skov-Ettrup, Janne Tolstrup Centret er støttet af TrygFonden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere