Hvorfor er det så svært..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er det så svært.."

Transkript

1 Opgaveløser: Lene K. Nielsen Lene R. Buchvardt Hold: Sept. 07 Opgavetype: Bachelorprojekt Studieenhed: 7. Studieenhed Måned og år: Januar 2011 Vejleder: Gitte Rohde Hvorfor er det så svært.. Denne opgave er udarbejdet af en gruppe studerende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Opgaven er udtryk for de studerendes egne synspunkter, der ikke nødvendigvis deles af skolen. Kopiering eller anden gengivelse af opgaven, eller dele af den, er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

2 Resume Dette bachelorprojekt beskriver de amputationstruede patienters udfordringer i forbindelse med et rygestop, og rygningens betydning i deres hverdag. Hvorfor vælger de at ryge, trods en livstruende sygdom, kampagner, rygestopkurser og nikotinsubstitution. Derudover undersøges hvordan sygepleje interventioner tilrettelægges og tilpasses den enkelte patient. Projektet søger at finde svar på følgende problemformulering: Hvorfor har nogle amputationstruede patienter svært ved at stoppe med at ryge, og hvordan kan sygeplejersken støtte patienten i forbindelse med et rygestop? Det videnskabsteoretiske grundlag for projektet, tager afsæt i den hermeneutiske tilgang. Forforståelse fra klinisk praksis sættes i spil ved hjælp af den hermaneutiske cirkel, og ny viden opnås ved besvarelse af projektets problemformulering. Sundhedsproblematikken analyseres ud fra Aron Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng, Joyce Travelbee s sygeplejeteori og motivationssamtalen. Yderligere er der brugt empiri fra Charlotte Tulinius Ph.D.-afhandling Vi bliver ved med at ryge - hvorfor?. Konklusionen på projektet er at rygning er andet og meget mere end blot nikotinafhængighed. Rygning spiller en væsentlig rolle i rygerens hverdag, idet den giver struktur, overblik og legale pauser. Samtidig bidrager rygningen med nydelse, afslapning og et socialt fællesskab. Rygestoppet vanskeliggøres yderligere af manglende viden, information og medinddragelse. Sygeplejersken støtter bedst ved, at opbygge en gensidig og ligeværdig relation til patienten. Formår sygeplejersken at se det unikke i patienten, kan hun derigennem, være opmærksom på fysiske, psykiske og sociale dimensioner. Levekår og patientens netværk har ligeledes vist sig, at spille en central rolle i patientens mestring af et rygestop.

3 1. Indledning Problembeskrivelse Rygning i Danmark Rygning og afhængighed Arteriosklerose og amputation Forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark Tilbud til patienten før, under og efter en amputation Patientbeskrivelse Problemafgrænsning Problemformulering Metodebeskrivelse Videnskabsteoretisk tilgang Litteratursøgning Valg af teori og empiri Analyse Teorifremstilling af Antonovsky (Lene N.) Analyse ifølge Antonovsky (Lene N.) Empiri om rygning af Charlotte Tulinius (Lene B.) Analyse ifølge Charlotte Tulinius (Lene B.) Delkonklusion Teorifremstilling af Joyce Travelbee (Lene B.) Analyse ifølge Joyce Travelbee (Lene B.) Teorifremstilling af Motivationssamtalen og forandringens hjul (Lene N.) Analyse ifølge motivationssamtalen ved hjælp af forandringens hjul (Lene N.) Delkonklusion Konklusion Perspektivering Referenceliste Baggrundslitteratur... 40

4 1. Indledning Dette bachelorprojekt handler om, hvorfor de amputationstruede patienter har så svært ved at stoppe med at ryge, og hvordan sygeplejersken støtter patienten i et rygestop. På sygeplejeskolen er vi blevet undervist i KRAM faktorerne kost, rygning, alkohol og motion, og sammenhængen med livsstilssygdomme. På karkirurgisk afdeling Regionshospital Viborg, har vi mødt patienter der oplever følgerne af livsstilssygdomme. Gennem mange års rygning, har de udviklet arteriesklerose og er derfor amputationstruet. Vi har mødt og derved selv erfaret, at nogle af disse patienter stadig ryger, trods den information de får. Derfor undrer vi os over at nogle mennesker med så livstruende en sygdom stadig ryger. Der findes i dag kampagner, tilbud om rygestopkurser og forskellige nikotinsubstitutioner der kan lette et rygestop. Rygning besværliggøres desuden i Danmark af rygeforbud på offentlige steder, og det er i dag ikke velset at ryge i private hjem uden tilladelse. Trods den samfundsmæssige udvikling omkring rygning, er der fortsat mange rygere i dagens Danmark. Vi vil gerne vide mere om, hvad der ligger til grund for, og hvorfor de amputationstruede patienter alligevel vælger at ryge, samt hvorfor de har så svært ved at gennemføre et rygestop. Hvad er vores opgave som sygeplejersker i denne sammenhæng, og hvordan støtter og motiver vi bedst de amputationstruede patienter, til at praktisere et rygestop. 2. Problembeskrivelse I nedenstående problembeskrivelse vil vi se på rygning nationalt, regionalt, og hvilke konsekvenser rygning har for den enkelte patient. Derefter beskrives nogle af de følgesygdomme der kan opstå, specielt med rygning og amputation som fokusområde. Af hensyn til læsbarheden er der konsekvent anvendt følgende betegnelser: han for patienten og hun for sygeplejersken. 2.1 Rygning i Danmark Rygning er en af nutidens største risikofaktorer for danskernes sundhed. Rygere dør tidligere og får oftere kræft og hjerte-karsygdomme. I 2007 blev en ny rygelov 1

5 offentliggjort i Danmark. Den går ud på, at sikre, at ingen bliver udsat for passiv rygning på danske arbejdspladser og offentlige steder (Statens Institut for Folkesundhed s. 223, 230). Der er set et fald i forbruget af tobak, bl.a. er forbruget af cigaretter, cigarillos mv. faldet i 2009 med ca stk. hvilket svarer til at alle danskere over 14 år i gennemsnit røg 20 cigaretter færre end året før. I løbet af de sidste 5 år er salget af tobak i Danmark, faldet med mere end 750 mio. stk. (Danmarks Statistik 2010). På trods af regeringens rygestopkampagner og sundhedsvæsenets sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde er der ca. 21% af befolkningen i alderen 15 år og opefter der ryger dagligt. Derudover ryger 5% af kvinderne og 6% af mændene lejlighedsvis, hvilket gør at der samlet er 26% af den voksne danske befolkning, over 15 år der ryger. Ifølge undersøgelser afhænger danskernes rygevaner af uddannelse, og der er stor forskel i de forskellige befolknings grupper, jo længere uddannelse folk har jo færre rygere. Generelt er antallet af rygere faldende i alle befolknings grupper, dog ikke med samme hastighed. Det er blandt de bedst stillede socioøkonomiske grupper, at et rygeophør ses først. Derved er rygning mest udbredt i de dårligst stillede socioøkonomiske grupper (Statens Institut for Folkesundhed 2007, s. 221, 226). Ca danskere dør årligt af rygning, rygning udgør således den enkeltfaktor, som er med til at forringe vores sundhed mest. Rygerne har en forøget risiko for at blive ramt af hjerte-kar-sygdomme, kræft og kronisk obstruktiv lungesygdom. Derudover kommer adskillige andre helbredsproblemer, som er med til at nedsætte livskvaliteten. Rygning forårsager altså generelt et dårligere helbred, i form af forøget sygefravær på arbejdspladsen og hyppigere brug af lægehjælp. Rygere dør i gennemsnit 8-10 år tidligere end ikke rygere (ibid. s ). 2.2 Rygning og afhængighed Årsagen til at børn og unge starter med at ryge, er primært af social- og psykologisk karakter, 85% af rygerne fortæller, at de begyndte med at ryge i teenageårene. I begyndelsen var der tale om lejlighedsvis rygning, men denne mere eksperimenterende form ændrer sig gradvis til daglig, vanedannende rygning. Rygning har i teenageårene en høj symbolværdi, idet den får de unge til at føle sig voksne, modne og smarte. Rygning opleves således som identitets- og imageskabende (Statens Institut for 2

6 Folkesundhed 2007, s. 229). Efterhånden som rygning bliver mere regelmæssig, udvikles såvel nikotin afhængighed som psykisk og social afhængighed. Nikotin afhængigheden spiller en central rolle i vedligeholdelse af rygningen. Den psykiske afhængighed opstår i tæt samspil med den fysiske afhængighed, fordi nikotinen påvirker særlige centre og processer i hjerne og centralnervesystem (ibid. s. 229). Tobak indeholder nikotin, hvilket er et psykoaktivt stof som påvirker humør og følelser. Nikotinen påvirker på biokemisk niveau ved at binde sig til receptorer i hjernen, ganglier i det autonome nervesystem og i forbindelser mellem nerver og muskler. Nikotinen påvirker mange organsystemer i kroppen bl.a. nervesystemet, det endokrine system, muskel-skelet-systemet og hjertekarsystemet (Tværmose, Kronborg 2009, s ). Det limbiske system i centralnervesystemet påvirkes af nikotin. Det er i det limbiske system, at de områder findes, der kontrollerer følelser, vrede, åndedræt og blodtryk. Nikotin giver yderligere en kraftig aktivering af det autonome nervesystem (Rygeophør på sygehus 2001). Derudover er der ingen tvivl om at rygere bruger rygning som stressregulator, samt til en modulering af stemninger og følelser. Derfor vil tanken om et rygestop ofte medfører en usikkerhed hos rygeren om, hvordan han skal håndtere udsving i følelseslivet uden cigaretterne. Tobak opleves således af rygeren i en række situationer som et middel til både stimulans og afslapning. Rygning kan øge velværet ved hyggelige og afslappede situationer og har således også en betydelig social dimension (Tværmose, Kronborg 2009, s. 188). Det er veldokumenteret at rygere primært ryger for at indtage nikotin i passende doser, for at dække kroppens fysiske afhængighed. Får rygerne ikke dækket dette behov, får de abstinenser. Abstinenssymptomerne er rygetrang, tristhed, søvnløshed, irritabilitet, angst, koncentrationsbesvær, rastløshed og øget appetit (ibid. s ). Nikotinen påvirker organismen på flere måder, bl.a. medfører nikotin en stigning i blodtryk, i pulsfrekvens og i den perifere modstand i kredsløbet, samt et fald i den perifere gennemblødning. Denne tilstand medfører et øget iltforbrug, og da organismens ilttilbud samtidig er reduceret, på grund af kuliltens tilstedeværelse på de røde blodlegemer, øges risikoen i forbindelse med hjerte-kar sygdomme. Kulilten hæmmer ilttilførelsen op til 10-15% af bindingsstederne, hvilket formodes at være den 3

7 væsentligste årsag til rygernes øgede komplikationsfrekvens i forhold til operation og sårheling (Demant 2005, s. 7). 2.3 Arteriosklerose og amputation Arteriosklerose (åreforkalkning) viser sig ved pletvise fortykkelser i årenes vægge. Disse fortykkelser skyldes aflejringer af først kolesterol og derefter kalk. Forandringerne ændrer blodets strømningsforhold og beskadiger blodkarrenes vægge (Bruun-Jensen 2009, s.168). Perifer arteriesygdom, Peripheral Artherial Disease (PAD) skyldes arteriesklerose, som forårsager forsnævring, af en eller flere arterier i benet. PAD forekommer langt hyppigere hos rygere, end hos ikke rygere. Sværhedsgraden synes at blive øget med tobaksforbruget (Schroeder et al. 2005, s. 3-5) Ved arteriosklerose kan en arterie langsomt tillukkes, herved ophører blodtilførslen til et vævsområde gradvist. I en sådan situation kan det døende væv svarene til arteriers forsyningsområde langsom nekrotisere. I værste tilfælde kan et helt ben nekrotisere, hvorved det kan blive nødvendig at amputere benet (Bruun-Jensen 2009, s. 22). Arteriesklerose rammer hyppigst karrene til hjerte, hjerne og ben. Den nedsatte iltforsyning til benene også kaldet iskæmi, medfører en smertetilstand. Patienterne oplever det som pludselig indsættende læg- og lårsmerter, som opstår under gang. Denne tilstand kaldes claudicatio intermittens, i folkemunde kaldet vindueskiggersyndrom (Guldager 2002, s ). Hos de patienter der har claudicatio intermittens, vil risikoen for amputation værre op til 10 gange højere, hvis patienten fortsat ryger, set i forhold til patienten der er holdt med at ryge, når han får diagnosen stillet (Schroeder et al. 2005, s. 5). Det anslås at ca danskere har alvorlige kredsløbsforstyrrelser i benene, i langt de fleste tilfælde hænger sygdommen sammen med rygning. Lidelsen er smertefuld og hver 4 patient dør inden for 5 år. Cirka 500 af dem, der overlever, får hvert år amputeret en fod eller et ben. Derved er rygerbetingede amputationer lige så hyppige som amputationer pga. diabetes (Hjerteforeningen 2006). Ifølge overlæge fra Hvidovre hospital Lars Ebskov er de ikke meget for at operere rygere, da sandsynligheden for at 4

8 såret kan hele er mindre, og risiko for komplikationer er meget større. Lars Ebskov betegner problemet som yderst alvorligt for de patienter der ryger, fordi der er komplikationer ved operation og sårheling, men uden operation vil patienten dø. Lars Ebskov, der også er formand for dansk amputationsregister fortæller, at det efterhånden betragtes, som rimeligt at kræve at patienterne holder med at ryge, før de bliver tilbudt en operation. Dette gælder alle patienter, der skal opereres og ikke kun amputationspatienter. Overlæge Henrik Sillesen, karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet og næstformand i Hjerteforeningen udtaler at det kun lykkes for halvdelen af patienterne på afdelingen at holde med at ryge. Henrik Sillesen siger Det kan selvfølgelig undre, når risikoen er så høj, men der er tale om patienter, der er blevet advaret om tobakkens skadelige virkning af mange sundhedseksperter, før de er endt hos os. Henrik Sillesen understreger yderligere, at det næsten aldrig er for sent at holde med at ryge, og i langt de fleste tilfælde kan et rygestop forhindre amputation (Ibid. 2006). Overlæge Lars Ebskov fortæller yderligere i en artikel fra Politikken om amputationspatienter, der ligger i hospitalssengen efter en amputation, og er dybt ulykkelige over, at de ikke må ryge på hospitalets grund. Vi kalder det Cecilsygdommen siger Lars Ebskov, og peger på at halvdelen af de der får foretaget en amputation, dør inden for et år af f.eks. hjerteproblemer og blodpropper. Overlæge Henrik Sillesen vurderer at en kvart million danskere har åreforkalkning i benene og er i farezonen hovedparten uden at vide det. Ifølge Henrik Sillesen kan mange rygere fortælle en historie, om en onkel der blev 100 år, selvom han røg hele livet. Og ja nogle kan tåle at ryge, men de fleste kan altså ikke, og der er ingen retningslinjer for, hvor meget rygning man kan tåle, før det går galt. Derfor skal man lade være siger Henrik Sillesen. Samtidig koster hver amputation op mod en million kroner, og er derfor også en samfundsøkonomisk udfordring (Ringkøbing 2006). På trods af at 26 % af den danske befolkning stadig ryger, angiver halvdelen, et ønske om rygestop. Motivationen er det første skridt i et rygeophør. Selvom dokumentationen for den sundhedsskadelige effekt af rygning er særdeles massiv, er dette aspekt ikke i sig selv tilstrækkelig til at motivere til rygeophør. Den væsentligste barriere for rygeophør er formodentlig afhængigheden. En anden væsentlig barriere er rygerens 5

9 tilbøjelighed til at undervurdere følgerne af de helbredsskadelige virkninger ved rygning. Næste skridt er at omsætte ønsket om rygeophør til handling, 46% af dagligrygerne angav, at de indenfor de seneste 5 år havde forsøgt at holde op med at ryge. Sædvanligvis skal en ryger igennem flere forsøg inden det lykkes. Tobaksforbrug og uddannelses niveau er vigtige faktorer for rygeophør. Sandsynligheden for at holde op med at ryge er større blandt smårygere, end blandt storrygere og stigende med antal års uddannelse. Endelig skal rygestoppet vedligeholdes. Rygeophør bør ikke blot ses som en individuel proces, men også som en social proces, hvor omgivelsernes holdning og medvirken har stor betydning for succesraten (Statens Institut for Folkesundhed 2007, s. 229). 2.4 Forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark Sundhedsvæsenet har bl.a. til formål at fremme befolkningens sundhed, i 2007 vedtog den danske regering en ny sundhedslov. I loven står der hvilke opgaver sundhedsvæsenet har. Det er bl.a. at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsninger for den enkelte. I kapitel står der at kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunernes tilbud til borgerne i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Regionsrådet skal tilbyde patientrettet forebyggelse i primær og sekundær sektoren. Sundhedsloven er det lovmæssige grundlag for sygeplejerskens daglige arbejde, også i forbindelse med det daglige arbejde med kroniske syge, herunder arteriosklerotiske og amputationstruede patienter (Sundhedsloven 2007). Ligeledes har vi i Danmark Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) der er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsnet. Den udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. Et af punkterne under DDKM er forebyggelse og sundhedsfremme. Dette afsnit siger at, alle patienter med en kronisk sygdom skal tilbydes patientuddannelse, samt at vi som sundhedspersonale skal fremme patienters evne til egenomsorg. Kvalitetsmodellen skal sikre standarden for alle enheder der diagnosticerer, behandler, plejer og rehabiliterer patienter med en kronisk sygdom (Den Danske Kvalitetsmodel 2005). 6

10 En del af sygeplejerskens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde før en amputation er, at informere patienten om de forskellige KRAMfaktorer kost, rygning, alkohol og motion. Da man ved, at tobaksrygning er specielt skadeligt for amputationspatienter og at de vil få stor effekt af et rygeophør, vil det være et indsatsområde for sygeplejersken. Derfor tilbydes de motiverende samtaler, hvor man prøver at få rygeren til selv at foreslå et rygeophør (Schroeder et al. 2005, s. 16). I forbindelse med et evt. rygeophør er der mulighed for at tilbyde nikotinerstatningsprodukter. Dette tager toppen af abstinenserne ved rygeophør, ved at give kroppen en mindre dosis nikotin end kroppen får gennem rygning. På denne måde kan patienten trappes ud af sin nikotinafhængighed (Damkjær et al. 2001, s. 51). 2.5 Tilbud til patienten før, under og efter en amputation Før man foretager en evt. amputation er det vigtigt at patienten forberedes fysisk såvel som psykisk. Patienten skal acceptere indgrebet, herunder også at amputationer kan forekomme længere oppe på benet end oprindelig planlagt. Målet med amputationen er en velhelet, ikke smertende stump, på et så funktionelt niveau som muligt. Til vurdering af amputationsniveauet skal man finde det mest distale niveau, hvor man kan forvente, at amputationssåret kan hele. Det mest almindelige er crus- eller femuramputation. (Schroeder et al. 2005, s. 16) Efter amputationen bør patienten mobiliseres hurtigst mulig og opstarte fysioterapi. Det er vigtigt at rehabiliteringsforløbet planlægges tidligt i et tværfagligt samarbejde bestående af ortopædkirurg, fysioterapeut, bandagist og sygeplejerske. På trods af den sundhedsfaglige indsats er der stadig en høj mortalitet blandt de amputationsopererede, idet mindst en tredjedel er døde indenfor de to første år af tromboser (ibid. s. 16). En væsentlig del af sygeplejerskens arbejde før, under og efter evt. amputation, er at give patienterne tilstrækkelig information. Som sygeplejestuderende oplevede vi i karkirurgisk ambulatorium, at lægerne og sygeplejersker lagde meget vægt på at informere patienterne om KRAM faktorerne, specielt rygestop. Ifølge de Sygeplejeetiske Retningslinjer er en del af sygeplejerskens opgave, at medvirke til at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg (Sygeplejeetiske retningslinjer). 7

11 Ifølge en metaanalyse af 15 amerikanske studier af sygeplejerskers intervention i forbindelse med rygestop, viste det sig at interventionerne havde effekt på patienterne. Metaanalysen deler interventionerne op i lav og høj intensitet, hvor høj intensitet beskriver sygeplejerskens møde med patienten med varighed på mere end ti minutter, og hvor der blev brugt materialer i form af pjecer. Derudover tilpassede sygeplejerskerne undervisningen efter patienternes sociale baggrund, og interventionen blev udført verbalt. Metaanalysen indikerede at effekten var størst på 5 forskellige punkter: 1. En indsats er bedre end ingen indsats. 2. Indsatsen er mest effektiv når den er intens. 3. Indsatsens effektivitet afhænger af patientens sundhedstilstand og sociale baggrund. 4. Indsatsen er mest effektiv, hvis den bliver fulgt op efterfølgende. 5. Indsatsen er mest effektiv, hvis den omfatter hjælpemidler i form af pjecer/brochurer, der viser den patofysiologiske effekt af rygning. (Rice 2000, s ) 2.6 Patientbeskrivelse For at belyse problematikken set ud fra patienters synsvinkel, medtages en patientbeskrivelse fra hjerteforeningens hjemmeside. Her fortæller Tove Buch- Rasmussen, om det at leve med frygten for amputation, men samtidig om det svære i at sige farvel til tobakken. Den 60 årige Tove Buch-Rasmussen går til kontrol på Rigshospitalet hver 3.måned pga. alvorlige kredsløbsforstyrrelser. Dette har hun gjort siden hun for 2 år siden blev førtidspensioneret. Hun fortæller, at hendes kredsløb er blevet forbedret efter, at hun er startet med kolesterolsænkende medicin, sundere mad og daglig motion. På trods af hendes ændrede livsstil, peger hun selv på, at de bedste chancer for at få et liv uden alvorlige sygdomme og død, er at kvitte tobakken (Hjerteforeningen 2006). Jeg tænker på det flere gange dagligt, men har alligevel ikke helhjertet lyst til at stoppe. Jeg ved godt, at cigaretterne er medskyldige i min sygdom, men de er også min 8

12 trøst i min dagligdag, hvor jeg ikke kan så forfærdeligt meget andet. Cigaretterne er min narresut. Tove Buch-Rasmussens største frygt er en amputation af benet. Hendes første mand fik amputeret benet ved hoften pga. kræft, så hun ved hvad en amputation indebærer. Selv om det er mange år siden, kan hun ikke glemme hvilke konsekvenser, det fik for ham og familien. Hun fortæller at hun godt ved, at hvis hun fortsat ryger, kan hun komme i samme situation, men kan alligevel ikke finde styrken til at stoppe. Efter at være blevet mormor, er begrundelsen for et rygestop blevet styrket, da hun ikke må ryge i nærheden af barnebarnet. Derfor har hun fået adresser på rygestopkurser fra Rigshospitalet, og ved at et sådan kursus er nødvendig, den dag hun får mandet sig op til stoppe. Tove Buch- Rasmussen føler selv, at hun har fået tilstrækkelig hjælp og vejledning fra Rigshospitalet, og er glad for at hun ikke har været udsat for moralprædikener, som hun selv tror, vil have den modsatte virkning. Autoritetstro er hun ikke, og ingen skal fortælle hende, hvordan hun skal leve sit liv. Rygning er for Tove Buch-Rasmussen også noget socialt, da hun betragter sig selv som en livlig person, og befinder sig godt i andre rygers selskab (ibid.). 2.7 Problemafgrænsning På trods af en stor forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Danmark er fakta, at der stadig er 26% af den danske befolkning der ryger dagligt. Videnskabelige undersøgelser har påvist, at rygning er en af de enkle faktorer der har størst betydning for sundhedstilstanden. Rygning kan medføre flere forskellige sygdomme, heriblandt hjertekar-sygdomme og arteriosklerose, som i yderste konsekvens kan føre til amputation og død. Studier viser at op mod 50% af rygerne gerne vil stoppe med at ryge, og der er hjælp at hente for de patienter, der er interesseret i rygeophør. Derfor vil vi i dette bachelorprojekt undersøge, hvad det er, der gør det så svært for nogle at gennemføre et rygestop, trods de sundheds risici de udsætter sig selv for. Derudover finder vi det interessant, at undersøge hvilken rollen sygeplejersken har i denne sammenhæng. 9

13 Det er væsentlig for os, at fremhæve, at vi ikke er fordømmende over for rygning, og er bevidste om at rygning for mange mennesker handler om livskvalitet, og giver en vigtig social dimension i hverdagen. Ligeledes har vi valgt at kalde denne gruppe patienter for amputationstruede, for overskuelighedens skyld, og ikke fordi vi ikke har respekt for det enkelte menneske. Vi vil ikke kun bruge den fysiologiske og samfundsmæssige argumentation for sundhedsproblematikken, men også inddrage den menneskelige forståelse set udfra et patient perspektiv. Projektet skulle gerne føre frem til viden om, hvordan vi som sygeplejersker kan udføre det forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje blandt rygere på en respektfuld måde. 2.8 Problemformulering Med udgangspunkt i problembeskrivelsen og afgrænsningen bliver vores endelige problemformulering: Hvorfor har nogle amputationstruede patienter svært ved at stoppe med at ryge, og hvordan kan sygeplejersken støtte patienten i forbindelse med et rygestop? 3. Metodebeskrivelse Til videre bearbejdning af vores problemformulering, vil vi i dette afsnit fremstille vores videnskabsteoretiske tilgang til opgaven. Herefter beskrives litteratursøgningen og teorifremstilling af den teori, vi har valgt til bearbejdning af vores analyse samt begrundelse for valg af litteratur. Metodebeskrivelsen afsluttes med en redegørelse for resten af opgavens opbygning. 3.1 Videnskabsteoretisk tilgang Vores problemformulering vil vi belyse, ud fra et litteraturstudie, hvor der tages afsæt i den hermeneutiske tilgang, som er en videnskabsteoretisk metode. Hermeneutik er en fortolkningskunst eller læren om forforståelse, i forhold til at forstå en tekst. Begrebet fortolkningskunst udspringer fra humanvidenskaben. Ifølge filosof Jacob Birkler er det 10

14 ofte de hermeneutiske principper, der ligger til grund for undersøgelsens metode i det videnskabelige arbejde (Birkler 2007, s ). Gadamer hævder, at vores forforståelse, som han kalder fordomme, altid er tilstedeværende og en nødvendig betingelse for forståelse. Den hermeneutiske cirkel er vekselvirkning mellem den forforståelse vi har, og den nye viden vi får. Vores nye forståelse, bliver dermed en kombination mellem ny viden og tidligere forforståelse (Koch, Vallgårda 2003, s. 94). For at få større indsigt i livsstilsproblematikken, besøgte vi før opstarten af vores projekt Karkirurgiskafdeling, Regionshospitalet Viborg. Her havde vi en kort klinikperiode, hvor vi fik ny viden og indsigt i livsstilsproblematikken i forhold til rygning og arteriesklerotiske patienter. Den forforståelse vil vi arbejde videre med i vores analyse af vores problemformulering, og på den måde opnår vi ny viden og dermed en ny forståelse. 3.2 Litteratursøgning Først undersøgte vi, hvilken litteratur der faktisk var om problematikken rygning i forhold til arteriesklerose og amputation. Litteraturen til vores bachelorprojekt har vi fundet via en søgning på danske og udenlandske databaser. I vores søgeproces søgte vi først bredt på Google.dk for at finde ud af hvor meget litteratur der var om emnet. Derefter søgte vi videre i PubMed og CINAHL. Udvalgte søgeord på dansk og engelsk blev anvendt, vi forsøgte med amputation og rygning, amputation and smoking. Vi erfarede at specielt rygning og amputationer var for snævre søgeord, da der ikke er skrevet meget om en kobling af de to ting. Derfor udvidede vi vores søgning til også at omfatte arteriesklerose, arteriosclerosis og rygestop, smoking cessation. Vi fandt derefter nogle relevante artikler, rapporter og en meta-analyse, som vi har anvendt til at belyse vores emne. Eksklusionskriteriet i vores søgning har været litteratur udgivet før Da der samfundsmæssigt har været iværksat mange interventioner i forhold til rygestop de sidste 10 år. Derudover har vi fravalgt litteratur som omhandlede diabetes, da vores fokus var rygning og amputation. 11

15 Litteratursøgningen viste at der foreligger meget litteratur om rygning, men vi fandt ikke rygning i forhold til amputation på de videnskabelige danske og internationale databaser. Da vi i vores kliniske perioder, har oplevet amputationstruede patienter, der fortsætter med at ryge, og ligeledes fundet artikler, hvor overlæger beskriver problematikken om rygning og amputation. Artiklerne fortæller desuden, at ligeså mange patienter årligt bliver amputeret pga. rygning som pga. diabetes. Derfor har vi valgt at arbejde videre med emnet. Den fundne litteratur, har vi vurderet ud fra forfatternes baggrund, uddannelse, validitet og om artiklerne var peer reviewed. 3.3 Valg af teori og empiri I analysen vil vi inddrage forskellige teorier i forhold til, at belyse de forskellige aspekter i vores problemformulering. For at få besvaret begge spørgsmål i problemformuleringen, har vi valgt at opdele den i 2 og fundet specifik teori til hvert spørgsmål: 1. Hvorfor har nogle amputationstruede patienter svært ved at stoppe med at ryge? 2. Hvordan kan sygeplejersken støtte patienten i et rygestop? Til analyse af spørgsmål 1. vil vi bruge Aaron Antonovsky ( ), han var professor ved afdelingen for medicinsk sociologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Ben Gurion University of Negv, Beersheva, Israel. Han var oprindelig født i Brooklyn, men emigrerede til Israel i Vi vil benytte hans teorier fra bogen Helbredets Mysterium hvor Antonovsky stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor nogle mennesker mestrer modstand, krise og andre voldsomme begivenheder uden at blive syge. Teorierne vil vi bruge i forhold til de amputationstruede rygere, da de viser hvordan vi kan mobilisere og fremme selvhelbredende kræfter. Tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og oplevelsen af sammenhæng, hvilket er en vigtig kilde til at fremme og styrke sundhed for det enkelte menneske. Antonovsky påstår, at den enkeltes mestring af stressfaktorer handler om at få en oplevelse af sammenhæng (OAS), hvor begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed indgår (Antonovsky 2000, s. 37). 12

16 Derudover vil vi til spørgsmål 1. anvende læge Charlotte Tulinius` Ph.D.-afhandling Vi bliver ved med at ryge hvorfor?. Hun kalder selv sin afhandling for grundforskning, idet hun har iagttaget og interviewet rygere over en længere periode. Tulinius konkluderer ud fra sine observationer, at udfordringerne ved et rygestop er et kompliceret samspil mellem tanker, følelser og hverdagens gøremål. Hun har fokus på at rygning er mere end blot nikotinafhængighed, men er med til at skabe struktur og pauser i hverdagen, samt giver en social dimension (Tulinius 2000, s ). Til at analysere spørgsmål 2. i problemformuleringen, inddrages Joyce Travelbee ( ), hun var amerikaner og udarbejdede en master i sygepleje. Hendes teorier vil vi anvende i vores analyse, fordi de fokuserer på sygeplejefagets mellemmenneskelige dimension. I hendes bog Mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen hævder hun, at for at forstå sygepleje, er det vigtigt at have en forståelse af samspillet mellem patient og sygeplejerske. Teorien har fokus på dette samspil, og hvilke konsekvenser det har for patienten og dennes tilstand. Travelbee ser kommunikationen som en proces, der kan sætte sygeplejersken i stand til at etablere et menneske-til-menneske-forhold. Dette aspekt anvendes i analysedelen, i forhold til sygeplejerskens støtte til et rygestop for den amputationstruede ryger (Travelbee 2008, s ). Derudover vælges Motivationssamtalen, som er en teoretisk rådgivningsteknik, udarbejdet af Stephen Rollnick og William R. Miller. Stephen Rollnick, er ph.d., klinisk psykolog og professor i sundhedskommunikation på Department of Primary Care an Public Health, Cardiff University, Wales. William R. Miller er professor emeritus i psykologi og psykiatri ved University of New Mexico, hvor han også leder center on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions. De anvender en forskningsbaseret baggrund for metoden, hvor begreber som ambivalens og specifikke strategier danner baggrund for, hvordan en patients ønske om forandring motiveres og styrkes. Grundtankerne i den motiverende samtale er at finde ressourcer hos patienten selv, og tage udgangspunkt i patientens egne holdninger. Denne form for motivationssamtale finder vi anvendelig, i forhold til amputationstruede patienter der ryger, og samtalen kan anvendes i sygeplejerskens intervention i forhold til et rygestop. 13

17 4. Analyse I dette afsnit belyses og analyseres problemformuleringen, ud fra før nævnte teorier. Problemformuleringen vil vi dele op i to dele. Hvor vi vil starte med spørgsmål 1. Hvorfor har nogle amputationstruede patienter svært ved at stoppe med at ryge? Dette spørgsmål vil vi analysere ud fra Aaron Antonovsky teorier og empiri af læge Charlotte Tulinius. Spørgsmål 2. Hvordan kan sygeplejersken støtte patienten i et rygestop? analyseres ud fra Joyce Travelbees teori om mellemmenneskelige aspekter og William R. Miller og Stephen Rollnicks teori om motivationssamtalen, Teorierne bruges til opnåelse af forståelse for, hvorfor de amputationstruede patienter har så svært ved at gennemføre et rygestop. Derved håber vi at kunne støtte patienten til at tage beslutninger, og løse de konflikter som er relateret til sygdommen, og samtidig støtte patienten til et rygestop. Til slut vil vi i perspektiveringen se på, hvordan vores viden kan bruges fremadrettet. 4.1 Teorifremstilling af Antonovsky (Lene N.) I dette afsnit bearbejdes problemformuleringen, ved hjælp af analyse, vurdering og fortolkning og diskussion af Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng (OAS). Som supplement i analysen anvendes Jensen og Johnsens udlægning af Antonovskys teori som beskrives i bogen sundhedsfremme i teori og praksis. Ifølge Antonovsky er OAS en oplevelse af sammenhæng, hvorimod Jensen og Johnsen bevidst vælger at kalde det for en følelse af sammenhæng, hvilket skyldes at de har forskellige videnskabsteoretiske tilgange. Antonovsky arbejder ud fra en salutogenetisk ide (Antonovsky 2000, s ). Han vil med det salutogenetiske perspektiv sætte fokus på, hvordan mennesker opretholder deres sundhed eller går mod det mere sunde, modsat det patologiske perspektiv, der har fokus på sygdom og helbredelse. Antonovsky er ikke imod den traditionelle patologiske tankegang, men mener, at de to tankegange kan supplere hinanden. Han mener, det salutogenetiske perspektiv kan være med til, at der kommer en formulering og videreudvikling af en teori om mestring (ibid ). Vi kommer alle ud for konflikter i løbet af vores liv. Det er en konflikt, når patienter stilles overfor et valg, som indebærer et rygestop for at undgå en amputation. Denne 14

18 konflikt er ifølge Antonovsky en stressorer. Han mener ikke, stressorer nødvendigvis er af negativ karakter, men det er et krav, der ikke umiddelbart er tilgængelige og automatisk tilpassede svar på. Antonovskys teori oplevelsen af sammenhæng handler om, hvordan stressorer håndteres. Oplevelsen af sammenhæng består af tre dele; begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Jensen, Johnsen 2009, s ) Begribelighed defineres ud fra hvorvidt mennesket oplever stimuli som sammenhængende, struktureret og til at forstå. Mennesker med en stærk oplevelse af begribelighed, forventer at de stimuli, de møder i fremtiden er forudsigelige, hvis dette ikke er tilfældet, kan det forklares og passes ind i en sammenhæng. (Antonovsky 2000, s ). Håndterbarhed omhandler hvorledes man føler, man har ressourcer nok til rådighed til at imødekomme, de krav, vi bliver stillet overfor. Disse ressourcer kan være nogle personen selv har, eller de kan komme fra mennesker, som personen har tillid til oftest familie, men det kan også være sundhedspersonalet f.eks. sygeplejersken. Mennesker med en stærk følelse af håndterbarhed føler sig ikke, som ofre for omstændighederne eller at de bliver behandlet uretfærdigt af livet. (ibid. s ) Meningsfuldhed handler om, hvorvidt vi som menneske føler, at de problemer vi møder, er værd at investere tid og energi på. Et menneske, der har en stærk oplevelse af meningsfuldhed, vil se på problemer som en udfordring frem for en byrde. Meningsfuldhed er motivationskomponenten. Hvis patienten virkelig er engageret og mener at forstå de opståede problemer, vil der være en meget stærk motivation til at finde ressourcer, og ikke give op. Antonovsky anser selv meningsfuldhed som den vigtigste komponent i oplevelsen af sammenhæng (ibid. s ). 4.2 Analyse ifølge Antonovsky (Lene N.) Patienter med en kronisk sygdom som arteriosklerose opdager måske først sent i forløbet, hvor indgribende sygdommen er i deres liv, og derved mister de graden af begribelighed og kontrol i hverdagen. Hverdagen er blevet anderledes, og de kan mærke, hvordan de er blevet begrænset i deres udfoldelse. For at patienterne ikke mister 15

19 deres begribelighed, er det ifølge Antonovsky vigtig, at de mærker forudsigelighed. Denne forudsigelighed får de ved at få viden og informationer omkring sygdommen og rygning. Viden kan de få gennem kampagner, vejledning og undervisning, og dette kan finde sted hos egen læge, på sygehuse og på rygestopkurser. Information om rygning og hvordan det påvirker kroppen, kan reducere usikkerheden og derved øge følelsen af kontrol og håndterbarhed. Viden har dog vist sig ikke altid at være nok, når det drejer sig om livsstilsændringer. Selvom patienterne har stor viden om sygdommen, er det ikke sikkert at de har ressourcerne, til at omsætte denne viden til handling for at opnå følelsen af håndterbarhed. Dette er patientbeskrivelsen med Tove Buch-Rasmussen i vores problembeskrivelse et godt eksempel på. Jeg tænker på det flere gange dagligt, men har alligevel ikke helhjertet lyst til at stoppe. Jeg ved godt, at cigaretterne er medskyldige i min sygdom, men de er også min trøst i min dagligdag, hvor jeg ikke kan så forfærdeligt meget andet. Cigaretterne er min narresut (Hjerteforeningen 2006). Citatet viser at kvinden har den fornødne viden, men ikke ressourcerne til helhjertet at handle derefter. Hun kan have behov for at få ressourcer fra en person som Antonovsky kalder en legitim anden som kan være familie, venner, læge eller sygeplejerske. Denne legitime anden skal være en person, patienten stoler på og har tillid til (Antonovsky 2000, s. 36). Ved at få hjælp, viden og støtte fra en legitim anden, kan patienten opnå følelsen af håndterbarhed, da håndterbarhed drejer sig om hvorvidt han føler, at der står ressourcer til hans rådighed for at klare de krav han stilles overfor. Vigtigheden i, at de krav der stilles, ikke overstiger ressourcerne, er nødvendig hvis han skal opnå en stærk følelse af håndterbarhed. Har patienten denne stærke følelse af håndterbarhed, og accepterer det faktum, at vi gennem hele livet møder stressorer, som er nødvendige at have tillid til, for at han kan håndtere dem. Vil patienterne ikke på denne måde føle sig som et offer for omstændighederne (ibid. s ). Hvis patienten har både følelsen af begribelighed og håndterbarhed, men måske mangler den vigtigste komponent i OAS som er meningsfuldhed, kan det derved være svært at bruge sin viden og færdigheder i hverdagen. Meningsfuldhed er ifølge Antonovsky, det at patienten bliver delagtiggjort og hørt, hvilket betyder at patienten ikke føler sig talt ned til og at beslutningerne bliver taget hen over hovedet på ham (ibid. s. 40). Tove Buch-Rasmussen er glad for at hun ikke har været udsat for moralprædikener, som hun selv tror, vil have den modsatte 16

20 virkning. Autoritetstro er hun ikke, og ingen skal fortælle hende, hvordan hun skal leve sit liv (Hjerteforeningen 2006). De tre komponenter griber ind i hinanden og kan ikke stå alene, hvis man skal have oplevelsen af sammenhæng. Selvom komponenterne ikke er lige vigtige, er de alle nødvendige, da mestring afhænger af et samspil af alle 3 begreber (Antonovsky 2009, s. 40). Gennem analyse og fortolkning af patientens OAS vurderer vi, at dette har stor betydning for den amputationstruede patient, i forhold til hvordan han mestrer et rygestop. OAS er med til at hjælpe sygeplejersken til at forstå patienten, og hvorfor de har svært ved at gennemføre et rygestop, selv om det er det, de ønsker. Vi finder teorien god da den belyser patienternes mulighed for at finde begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed til at mestre et rygestop på baggrund af deres sygdom. Det er vigtig for patienten at have en stærk OAS, for dermed bedre at håndtere de følelsesmæssige problemer som stressorer fremkalder. Patienter med en svag følelse af sammenhæng, bliver oftere ramt af følelser som angst, raseri, skam, fortvivlelse, opgivenhed og forvirring, når de kommer i situationer, hvor de bliver pressede (Jensen, Johnsen 2000, s ). Et rygestop er en stressorer, da den giver kroppen både fysiske og følelsesmæssige abstinenssymptomer, som kan være svær at takle hvis patienten har en svag OAS, da disse følelser er diffuse og gør patienten handlingslammede. Patienter med en stærk følelse af sammenhæng, vil i lignende situationer snarere føle ærgrelse, rædsel, smerte, arrigskab og vrede, hvilket er mere fokuserende og motiverer til handling. Personer med en stærk OAS er således ifølge Antonovsky bedre i stand til at opfatte problemer som udfordringer og føler sig mere motiverede og engagerede end patienter med en svag OAS. Derved er patienter med en stærk OAS bedre til at finde løsninger på problemer og mestre sin sygdom, reagerer på feedback og til at opfange og analysere konsekvenser af egne handlinger (ibid. s. 91). Vi skrev i problembeskrivelsen at der ifølge Statens Institut for Folkesundhed, ses en generel faldende tendens i antallet af rygere i alle befolknings grupper, dog ikke med samme hastighed. Det er blandt de bedst stillede socioøkonomiske grupper, at et rygeophør ses først. Derved er rygning mest udbredt i de dårligst stillede socioøkonomiske grupper (Statens Institut for Folkesundhed 2007, s. 221, 226). 17

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet Bachelorprojekt d. 30. maj 2011 af Camilla Lundberg Hold F08F Camilla

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Resume

Bachelorprojekt 2012. Resume Resume Dette bachelorprojekt omhandler kommunikation med en ældre mandlig borger med type 2 diabetes, hvorledes han kan mestre sin kroniske sygdom og dermed opnå velreguleret metabolisme. Sygeplejersken

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Forfatter: Studienummer: J10V108 Holdnummer: JM11V Modul 14 Projektet udgør 20 ECTS-point Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark Vejleder:

Læs mere

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Institut for Idræt - Københavns Universitet Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab En analyse af hvordan sociale relationer kan være en ressource til

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation.

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation. Opgaveskriver: Trine Maria Dam Pløger. Holdnummer: 324 Uddannelses-/modul betegnelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse/ afgangsmodul. Opgavens art: Afgangsprojekt.

Læs mere

Relationer mellem epilepsiramte familier og sygeplejersker

Relationer mellem epilepsiramte familier og sygeplejersker ss4990 ss4116 14. modul, 7. semester Bachelorprojekt 2012 februar maj Vejleder: Anette Jensen Anslag: 67.514 Sidetal: 60 Relationer mellem epilepsiramte familier og sygeplejersker Kopiering eller anden

Læs mere

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol

Genetik Tillid Konsekvenser Trivsel. Radiografuddannelsen, hold 71. Utilstrækkelighed Irritation Frygt Positivitet. Professionshøjskolen Metropol Overvægt Tabu Kommunikation Respekt Forskelsbehandling Værdighed Glad Negativitet Etik Bariatri Baggrundsviden Hjælpemidler Billedkvalitet Forhold Radiologi Personligt Stigmatisering Relationen BMI mellem

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskens tilgang til mænd med diabetes type 2

Sygeplejerskens tilgang til mænd med diabetes type 2 Opgaveløser og studienummer: Leth, Karin 116872, Pedersen, Pia Birk 114714, Risom, Betina 116859. Modul/Hold: Modul 14, F10 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Læs mere

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career.

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career. Former elite athletes experience of the transition from their sports career to an everyday life without professional athletics. - A qualitative study based on 4 individual semi-structured interviews Author:

Læs mere

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of

Bachelorprojekt. En kvalitativ undersøgelse af. Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje. A qualitative examination of Bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af Musik som redskab til medindlagte forældre i den pædiatriske sygepleje Kan den pædiatriske sygeplejerske bruge musik fra MusiCure som et redskab til at øge

Læs mere

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient Åndelig omsorg til den døende muslimske patient 5. eksterne prøve Bachelorprojekt Afleveringsdato: 3. april 2013 Projektets omfang: 59.968 antal anslag svarende til 39 sider Vejleder: Cecilia Deleuran

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Smertebehandling til kroniske smertepatienter

Smertebehandling til kroniske smertepatienter Sygeplejestuderende: Katrine Nerup Rieck Studie nr.: sr11v046 Sygeplejestuderende: Nanna Cilia Mortensen Studie nr.: ss11v001 Hold: Sr2011v Modul: modul 14 - bachelorprojekt Antal tegn: 65.781 Vejleder:

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg

Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg 1 Resume: Livshistorien i et forebyggende hjemmebesøg Baggrund Undersøgelsens faglige baggrund tager udgangspunkt i en undren hos undersøger i forhold til livshistoriens

Læs mere

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME 4 ABSTRACT 6 INDLEDNING 8 PROBLEMBAGGRUND 10 Overordnede overvejelser 10 Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14 Ergoterapeutiske overvejelser

Læs mere