Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012

2 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Den borgerrettede indsats Indsatsen for at flere unge skal have en uddannelse Indsatsen for bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed Den virksomhedsrettede indsats Indsatsen for en tæt kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 10 Tillæg nr 1. Samlet oversigt over målene

3 1. Indledning De seneste tre års lavkonjunktur har øget udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Ledigheden og ikke mindst langtidsledigheden er steget, mange unge står uden uddannelse og job og store grupper risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig med, at der her og nu er en øget ledighed, er der på grund af befolkningens alderssammensætning en stor afgang fra arbejdsstyrken og en lille tilgang af ungdomsårgange. Dermed er der på lidt længere sigt risiko for, at beskæftigelsen bliver begrænset på grund af mangel på arbejdskraft. Beskæftigelsesindsatsen skal dermed balancere mellem de kortsigtede udfordringer - overskud af arbejdskraft - og de langsigtede mangel på arbejdskraft. Samtidig skal indsatsen understøtte at arbejdsstyrken har kvalifikationer, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Det er afgørende, at de unge gennemfører en uddannelse. I fremtidens arbejdsmarked vil det blive stadigt vanskeligere at klare sig uden en uddannelse. Også hos de lidt ældre ledige er uddannelse og andre former for opkvalificering et led i bestræbelserne på, at hjælpe ledige i arbejde og tilgodese virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Denne beskæftigelsesplan beskriver, hvordan Esbjerg Kommune vil imødegå udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Det er et lovkrav, at kommunerne hvert år udarbejder en beskæftigelsesplan og at den blandt andet beskriver indsats og resultatmål i forhold til mål, som beskæftigelsesministeren årligt udpeger. Sideløbende med beskæftigelsesplanen har Esbjerg Kommune indledt arbejdet med at udforme en kommunal beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsespolitikken skal danne den overordnede ramme for beskæftigelsesplanen og skabe en større koordinering mellem beskæftigelsespolitikken og andre politikområder. 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål, som er bindende for alle landets jobcentre. Nedenfor beskrives Jobcenter Esbjergs udfordringer i forhold til de fire mål. 1. Flere unge skal have en uddannelse Op mod unge i Esbjerg er offentligt forsørgede og dermed hverken i gang med en uddannelse eller i job. Antallet af unge, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med cirka 700 personer siden medio Tre fjerdedele af de unge har ikke en kompetencegivende uddannelse og mere end hver anden har mindst et afbrudt uddannelsesforløb bag sig. Beskæftigelsesregions Syddanmark har i samarbejde med blandt andre Esbjerg Kommune gennemført en analyse af de unge 1. Den viser, at de unge i Esbjerg Kommune kan inddeles i følgende undergrupper: 1 Ungeindsatsen i Syddanmark - Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark. 3

4 Analysen peger på, at der er en stor spredning i ungegruppen fra jobklare unge, der har gennemført en uddannelse til unge, som hverken har uddannelse eller job og umiddelbart ikke er klar til at gå i gang med nogen af delene. Udfordringerne skal løses gennem en differentieret og målrettet indsats i samarbejde med andre grene af kommune og en række andre aktører blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, a- kasser. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Antallet af førtidspensionister i Jobcenter Esbjergs område ligger noget over gennemsnittet, men tilgangen er bremset op i de seneste år. Tilgangen til førtidspension kommer ofte fra sygedagpenge og kontanthjælp. Den væsentligste indsats for at modvirke, at mange borgere førtidspensioneres, består i en aktiv indsats for at opbygge eller vedligeholde arbejdsevne hos disse målgrupper. Herunder er det væsentligt at forebygge, at sygefravær bliver langvarig og at fastholde personer, der er sygemeldt i en længere periode på arbejdsmarkedet. Ansættelse i fleksjob kan være et middel til at modvirke, at en borger med nedsat arbejdsevne førtidspensioneres. Jobcenter Esbjerg har et forholdsvist højt antal ansatte i fleksjob og det vurderes at være muligt at gennemføre en intensiv indsats for at nedbringe tilgangen til førtidspension uden at øge antallet af fleksjob. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt De seneste års lavkonjunktur har betydet, at et stigende antal borgere er blevet ledige og at deres risiko for længerevarende ledighed er steget. Hidtil har risikoen for langtidsledighed været størst blandt ufaglærte, men udviklingen på arbejdsmarkedet ventes at føre til øget risiko for langtidsledighed blandt ledige, der kommer fra den offentlige sektor og nyuddannede med en uddannelse, der er rettet mod den offentlige sektor. Risikoen for langtidsledighed er gennem de seneste år steget betydeligt blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. En forholdsvis stor del af denne gruppe er ufaglærte og mange har derudover sproglige barrierer en større eller mindre udstrækning. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er særligt udsatte når ufaglærte arbejdspladser nedlægges. Aktuelt er 780 personer i jobcentrets område omfattet af den definition af langtidsledighed, der ligger til grund for ministerens mål: Modtagere af a-dagpenge eller kontanthjælp, der er jobklare og har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Et tæt og godt samarbejde med virksomhederne i området er afgørende for, at jobcent- 4

5 ret kan hjælpe virksomhederne med at få den rette arbejdskraft og for at virksomheder og jobcenter i fællesskab kan sikre, at så mange borgere som muligt fastholder kontakten med arbejdsmarkedet. Samarbejdet med virksomhederne er i høj grad været præget af tre samarbejdsfelter: a. Markedsføring af Jobnet som et middel til selvbetjening for virksomhederne og til at gøre jobmulighederne synlige for ledige b. Samarbejde om at afprøve, opbygge eller vedligeholde arbejdsevne hos ledige i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med tilskud c. Samarbejde om at fastholde sygemeldtes tilknytning til virksomheden Disse felter vil også i den kommende periode være væsentlige, men der vil være et større behov for at have en tættere kontakt med virksomheder / brancher, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft, at følge op på, om virksomhedernes stillinger bliver besat og at skabe en enklere kontaktflade til virksomhederne, så det bliver lettere for virksomhederne at bruge jobcentrets service 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Esbjergs mål i forhold til ministermålene (Esbjerg og Fanø kommuner) Nedenfor beskrives målet og målemetoden. For mål 1-2 foreligger der endnu ikke målinger og det er usikkert, hvordan den kommende reform af fleksjob og førtidspension vil påvirke resultaterne. Måltallet fastsættes af Arbejdsmarkedsudvalget ultimo Måltallet for mål 3 er foreløbigt. Det revideres af Arbejdsmarkedsudvalget ultimo 2012, så det hviler på så aktuelle opgørelser af niveauet i 2012 som muligt. Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 være 20,3 pct., svarende til en stigning på 20 pct. fra december 2011 til december Opgørelsen af mål 1 sker på baggrund af ny måling, der måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 216 personer i december 2013 svarende til et fald på 42 pct. fra december 2011 til december 2013 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. jobklare ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 700 personer i december 2013 svarende til et fald på 19 pct. fra december 2011 til december 2013 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Andelen af virksomheder, der har haft et samarbejde med jobcentret og som i en tilfredshedsmåling tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets indsats skal være på mindst 90 % ved en måling i ultimo

6 4. Den borgerrettede indsats 4.1 Indsatsen for at flere unge skal have en uddannelse Ministermål 1. Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelse er målet for indsatsen for alle unge under 30 år. Har de unge en uddannelse, skal de hjælpes hurtigst muligt i ordinært job. Det er centralt, at flere unge tager en uddannelse både for at dække fremtidens efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, og fordi unge med uddannelse er bedre rustet på arbejdsmarkedet. Antallet af unge, der tager en uddannelse, er stigende, men samtidig er frafaldet fra især erhvervsuddannelserne steget. Det er således også vigtigt med fokus på at fastholde de unge i uddannelse. For at imødegå disse udfordringer vil fokus være på: En helhedsorienteret indsats med et tæt samspil mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører, der omgiver den unge. Håndholdt indsats til unge med barrierer i forhold til at tage en uddannelse eller et job. F.eks. i form af en mentor, der støtter den unge i både arbejds- og hverdagsliv. Forebyggelse af frafald fra uddannelser. F.eks. ved at følge den unge i den første periode på uddannelsen. Alle unge jobklare med en uddannelse skal hurtigst muligt tilbydes job eller beskæftigelsesrettet aktivitet. Tilbud til denne gruppe er sammenfaldende med tilbud til øvrige jobklare. Det tilstræbes at tilbud kan benyttes af andre jobklare målgrupper. Der vil ligeledes være fokus på vedligeholdelse og opkvalificering af den gennemførte uddannelse. Selvom de årige ikke indgår i opgørelsen af målet, er det også et væsentligt indsatsområde, at jobcentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Familieafdelingen, har fokus på de årige, der ikke er i job eller uddannelse. Som et led i den forebyggende indsats skal der derfor forsat udvikles og aktivt arbejdes med tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 17 år, som UU har vurderet ikke vil kunne starte eller gennemføre en erhvervsuddannelse uden personlig eller faglig opkvalificering. Jobcentret deltager i de samarbejdsfora, der kan være med til at understøtte indsatsen for de unge ikke-jobklare. Jobcenter Esbjerg vil i perioden yde sekretariatsbistand til Partnerskab Esbjerg, som er samarbejdsfora for alle ungdomsuddannelser i kommunen, produktionsskoler, Ungdomsskole, UU, Skoleafdelingen, B&A, B&K og Jobcentret. Måltal Målingen afspejler en uddannelsesgrad i form af hvor mange uger, de unge har været i uddannelse sammenholdt med antallet af uger med ledighed i det pågældende kalenderår. Esbjerg Fanø I alt December ,9 19,2 16,9 Mål december ,3 23,0 20,3 Stigning i procent 20,0 6

7 Resultatmålet er ambitiøst og afspejler, at unges uddannelse er et højt prioriteret mål og at Esbjerg Kommune har iværksat en handleplan for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Handleplanen indebærer et øget samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og med uddannelsesinstitutionerne for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. 4.2 Indsatsen for bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Ministermål 2: Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Antallet af førtidspensionister er højt i Esbjerg og Fanø kommuner såvel som på landsplan. I forhold til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen arbejdes med udgangspunkt i følgende 4-trins-model: 1. Kan borgeren komme i ordinært job/uddannelse eventuelt via hjælpemidler, handicapkompenserende foranstaltninger, brancheskift mv. 2. Kan borgeren komme i ordinært job via kompetenceudvikling (revalidering) 3. Kan borgeren komme i job på særlige vilkår (fleksjob) 4. Er alle muligheder udtømte også på lang sigt tilkendes førtidspension, evt. kombineret med skånejob, virksomhedspraktik mv. Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med LO Esbjerg vedrørende sociale problemstillinger skal medvirke til at begrænse tilgangen til førtidspension. Den væsentligste indsats for at forebygge, at borgere førtidspensioneres er en aktiv linje overfor alle jobcentrets målgrupper, der skal vedligeholde og udbygge den enkeltes arbejdsevne. Indsatsen skal generelt forebygge, at arbejdsevnen reduceres i et omfang, der gør en permanent ydelse relevant. Her er der særlig opmærksomhed på: De unge. Mange unge tilkendes førtidspension med baggrund i en psykisk lidelse. Her skal der være særlig opmærksomhed på udviklingsmuligheder også i et noget længere tidsperspektiv Der er lavet samarbejdsaftaler mellem jobcentret og Social- og Sundhedsskolen samt Job- & Aktivitetscentret, hvor unge kan komme i virksomhedspraktikker og forforløb med støtte til uddannelse. Jobcentret arbejder på at udvikle forløb særligt for borgere under 40 år, hvor der er risiko for, at de ender på førtidspension. Forløbene skal over en længere periode afklare og udvikle borgerens arbejdsevne Modtagere af sygedagpenge. Hvis en sygedagpengesag trækker ud, stiger risikoen for, at den sygemeldte mister først kontakten med arbejdspladsen og siden udstødes af arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på at fastholde kontakten med arbejdsplads, på at den sygemeldte vender tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt og at forebygge at den sygemeldte opbygger en sygeidentitet. En tidlig og tværfaglig afdækning af barrierer og muligheder for, at den enkelte borger kan vende tilbage til arbejdet, skal begrænse tilgangen til førtidspension fra sygedagpenge Om handicapkompenserende udstyr, en mentor eller personlig assistent kan hjælpe til at bane vejen for beskæftigelse på ordinære vilkår Om borgeren har eller kan udvikle tilstrækkelig arbejdsevne til, at en ansættelse i fleksjob kan iværksættes. Der er vedtaget en reform af førtidspension og fleksjob, som vil få betydning for tilgangen til førtidspension i 2013: Borgere, der kan være kandidater til førtidspension, skal først igennem et ressourceforløb, som er et tværfagligt og sammenhængende forløb med henblik på at udvikle borgerens arbejdsevne. 7

8 Inden en kommune kan træffe afgørelse om ressourceforløb eller førtidspension skal sagen vurderes af et rehabiliteringsteam, som skal vurdere, hvilken indsats, der er nødvendig fra de forskellige forvaltninger og sikre at indsatsen koordineres. Rammerne for fleksjob udvides, således at også borgere, der kun kan arbejde i få timer ugentligt, kan blive ansat i fleksjob. I dag betaler arbejdsgivere minimum en tredjedel af lønnen og det er således ikke realistisk for borgere, som ikke kan arbejde minimum en tredjedel af fuld arbejdstid, at blive ansat i et fleksjob. Efter reformen skal arbejdsgivere kun betale for det antal timer, som fleksjobberen arbejder. Fleksjobberen får lønnen suppleret op med en ydelse på dagpengeniveau. Måltal Resultatmålet afspejler tilgangen til førtidspension i løbet af året. Resultatmålet er beregnet ud fra de forudsætninger, der ligger til grund for reformen af førtidspension og fleksjob. Måltallet tager højde for udviklingen i tilgangen til førtidspension de seneste år. Der har været et større fald i tilgangen til førtidspension i Esbjerg Kommune end i Fanø Kommune og der er dermed et mindre potentiale for at nedbringe tilgangen yderligere. Esbjerg Fanø I alt December Mål december Fald i procent Indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed Ministermål 3: Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Langtidsledigheden er steget gennem de seneste års lavkonjunktur og der er ikke udsigt til, at markante ændringer i konjunkturerne vil lette presset på ledigheden. Derudover er indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed blevet aktualiseret af den forkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige. Det vil være et selvstændigt opmærksomhedspunkt, at dagpengeretten udløber for så få forsikrede ledige som muligt. Der skal være særlig opmærksomhed på at forebygge og afhjælpe den stigende langtidsledighed blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Jobcentrets indsats i forhold til bekæmpelse af langtidsledighed går på to ben dels via en indsats for at forebygge langtidsledighed, dels via en indsats for at afhjælpe langtidsledighed. Forebyggende indsats I den forebyggende indsats er der særligt fokus på: At spotte personer med risiko for langtidsledighed så tidligt som muligt i ledighedsforløbet At screene læse/staveproblemer så tidligt som muligt, således at en afhjælpende indsats kan iværksættes. FVU/dansk er indbygget i flere projekter At afdække eventuelle barrierer for at komme i job så tidligt som muligt i ledighedsforløbet således at afhjælpende indsats kan iværksættes. Hvis den ledige ikke kan komme i job med sine nuværende kvalifikationer iværksættes en opkvalificering. Den kan være praktisk eller teoretisk og rettet mod ufaglærte, faglærte eller videregående uddannede. Ved opkvalificering skal der være opmærksomhed på både aktuelle og forventede kommende behov for kvalifikationer hos virksomheder i området 8

9 Jobsøgning under hele ledighedsforløbet, også under aktivering At sikre en sammenhængende og tidlig indsats for syge, forsikrede ledige med henblik på at reducere andelen af forsikrede ledige, som overgår til sygedagpenge og dermed er i risiko for at få forlænget ledighedsperioden Straksaktivering, hvor borgere umiddelbart efter tilmelding til jobcentret får et aktiveringstilbud, kan inddrages i indsatsen for at hjælpe borgeren hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Indsats for at afhjælpe langtidsledighed I forhold til de langtidsledige planlægges med Mere offensiv indsats i forhold til jobrotation og særlig fokus på langtidsledige ved rekrutteringen til jobrotationsprojekter Jobklare ledige med over 12 mdrs. ledighed screenes for læse-/stavevanskeligheder. Er der vanskeligheder iværksættes afhjælpende indsats. En særlig tæt kontakt med de forsikrede ledige i de sidste 12 måneder af ydelsesperioden Endnu mere fokus på virksomhedsnær aktivering via virksomhedspraktik og løntilskud, herunder især hos private virksomheder Øget fokus på samarbejdet med virksomhederne, således at borgere og virksomheder oplever en samlet og koordineret indsats Hyppigere kontakt med langtidsledige borgere, herunder også under aktivering. Jobcentret ønsker i denne forbindelse at arbejde tæt sammen med mentornetværket således, at borgeren oplever en samlet og koordineret indsats Indsatsen vil løbende blive tilpasset til de lediges sammensætning. Udviklingen i beskæftigelsen inden for den offentlige sektor ventes at medføre, at der blandt de langvarigt ledige vil være flere kvinder og flere med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. A-kasserne er en central samarbejdspartner både i den forebyggende og afhjælpende indsats. Ledige med en videregående uddannelse er en lille målgruppe med særlige behov. Jobcenter Esbjerg tager initiativ til en dialog med nabo-jobcentre og a-kasser om mulighederne for at iværksætte en målrettet indsats. Måltal Måltallet opgøres som antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der har været ledige (herunder i aktivering) i minimum 80 procent af tiden inden for 52 uger. I september 2012 var i alt 796 personer i målgruppen. Esbjerg Fanø I alt A-dagpenge Kontanthjælp I alt Kilde: Jobindsats.dk Måltal: Måltallet afspejler forventningerne til resultatet i december Antallet af jobklare ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 700 personer i december 2013 svarende til et fald på 19 pct. fra december 2011 til december Måltallet er baseret på forventninger om et lille fald i den generelle ledighed, effekterne af indsatsen for at begrænse langtidsledigheden og konsekvenserne af den afkortede dagpengeperiode. 9

10 Udvikling i langtidsledighed Esbjerg og Fanø kommuner dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec Den virksomhedsrettede indsats 5.1 Indsatsen for en tæt kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Ministermål 4: Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Det er væsentligt at have og udbygge et tæt og velfungerende samarbejde med lokale og regionale virksomheder for herigennem: 1. at bidrage til, at virksomhederne får / fastholder den arbejdskraft de har behov for 2. at bane vejen for, at borgere i jobcentrets forskellige målgrupper kan komme i ordinær beskæftigelse, fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet Rekruttering/fastholdelse Jobnet er omdrejningspunktet for samarbejdet med virksomhederne om rekruttering. For at arbejdsmarkedet kan fungere som et marked, skal der være synlighed omkring udbud af arbejdskraft og efterspørgsel. De ledige skal være tilmeldt Jobnet, som derudover kan bruges af personer, som ønsker at skifte job. Der er således stor synlighed omkring udbuddet af arbejdskraft. Det kræver en indsats fra Jobcentret at skabe en tilsvarende synlighed omkring jobmulighederne. Det er derfor et væsentligt indsatsområde, at være i løbende kontakt med virksomhederne og her markedsføre Jobnettet. Kontakten med virksomhederne skal være særlig intensiv inden for brancher, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Selv om der i dag er ledige inden for mange fagområder kan det forekomme, at en virksomhed ikke får relevante henvendelser på baggrund af et jobopslag på Jobnet. Jobcentrets opfølgning på, om jobopslag fører til ansættelse skal styrkes. Der kan være behov for, at jobcentret udsøger ledige med de rette kvalifikationer og formidler dem til virksomheden eventuelt i kombination med en opkvalificering, der er rettet mod virksomhedens behov. Tilbuddet om formidling af arbejdskraft til virksomheder, som ikke ønsker at benytte Jobnet skal synliggøres og styrkes. Jobcentret oprettede i 2009 en Hotline for virksomheder, som ønsker hjælp til rekruttering. Hotlinen bruges i meget beskedent omfang. I forbindelse med kontakten til virksomhederne skal de fortsat gøres opmærksom på denne mulighed. Især større virksomheder har ofte kontakt med flere afdelinger i jobcentret. De kan have forskellige kontaktpersoner i forbindelse med rekruttering, fastholdelse af en sygemeldt medarbejder, en ledig i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud og en ansat i fleksjob. Det vil for disse virksomheder ofte være vanskeligt at finde den rette indgang til kontakten med jobcentret. De større virksomheder tilbydes at få en kontaktperson, som koordinerer hele jobcentrets service i forhold til virksomheden. 10

11 Sygefravær er et stort problem i mange virksomheder og ender somme tider med, at medarbejderen mister tilknytningen til virksomheden. Det er et væsentligt fokusområde at samarbejde med virksomhederne om, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt i hel eller delvis beskæftigelse og, hvor det ikke er muligt, finde andre metoder til at fastholde kontakten mellem virksomhed og medarbejder. Bane vej for ledige Virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud er et mere effektivt redskab end andre aktiveringsformer overfor jobklare ledige. Forskningsresultater tyder på, at det også er effektivt i forhold til borgere med længere afstand til arbejdsmarkedet, men i en anden form tilpasset målgruppen. De virksomheder, som modtager ledige i aktivering yder et værdifuldt bidrag det kan være en ung ledig, der skal afprøve et fag i forbindelse med valg af uddannelse, en jobklar ledig, der har brug for at optræne konkrete færdigheder, en udsat ledig, som skal have en grundlæggende introduktion til forholdene på en arbejdsplads eller en borger, hvor arbejdsevnen skal afprøves for, at man kan finde den rette indsats. Når virksomhedspraktik og løntilskud tilbydes til jobklare ledige, skal der være opmærksomhed på, at de ikke fortrænger personer uden tilskud. Virksomhedscentre, hvor virksomhed og Jobcenter samarbejder om at få kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra arbejdsmarkedet, til at fungere på en arbejdsplads, er et godt middel til at hjælpe udsatte ledige i job. Der skal arbejdes på at øge antallet af pladser på virksomhedscentre. Det er af afgørende betydning for at kunne have et samarbejde med virksomhederne i tilstrækkeligt omfang - både når det handler om rekruttering og om at bane vejen for ledige - at virksomhederne er tilfredse med Jobcentret som samarbejdspartner. Jobcentret vil derfor i efteråret 2012 gennemføre en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med henblik på at afdække, på hvilke områder der er potentiale i at forbedre samarbejdet. Måltal Ultimo 2013 gennemføres en ny undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med Jobcentret. Målet er, at 90 % af virksomhederne samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet. 11

12 Tillæg nr 1. Samlet oversigt over målene Jobcenter Esbjergs mål i forhold til ministermålene (Esbjerg/Fanø Kommuner) Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelses starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 være X pct., svarende til en stigning på X pct. fra december 2011 til december Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 216 personer i december 2013 svarende til et fald på 42 pct. fra december 2011 til december 2013 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. jobklare ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 700 personer i december 2013 svarende til et fald på 19 pct. fra december 2011 til december 2013 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Andelen af virksomheder, der har haft et samarbejde med jobcentret og som i en tilfredshedsmåling tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets indsats skal være på mindst 90 % ved en måling ultimo Resultatmål fordelt på Esbjerg og Fanø kommuner Antal dec 2011 Resultatmål dec 13 Udvikling dec 11 dec 13 Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Mål 2. Tilgang til førtidspension skal begrænses Mål 3. Langtidsledighed skal bekæmpes Esbjerg 16,9 20,3 20 % Fanø 19,2 23,0 20 % Jobcentret 16,9 20,3 20 % Esbjerg % Fanø % Jobcentret % Esbjerg % Fanø % Jobcentret % Mål 4. Tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder Jobcentret Min 90 % tilfredse eller meget tilfredse 12

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Beskæftigelsesplan 2014

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Beskæftigelsesplan 2014 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2014 September 2013 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere