UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER 2

2 Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S Sprog: Dansk URL: Version: 1, Versionsdato: December 2 Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Format: trykt, pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, marts 22 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2. OMFANGET AF RYGNING BLANDT GRAVIDE KVINDER 6. RYGESTOPUDDANNELSE AF JORDEMØDRE 8 4. RYGEAFVÆNNINGSTILBUD PÅ JORDEMODERCENTRENE Hvilke tilbud har jordemodercentrene? Hvilke jordemodercentre har egne tilbud? Jordemodercentre med tilbud i egen regi Rygeafvænningstilbud til de gravides partnere Er tilbudene i fast drift eller et igangværende projekt? Ansvarsfordelingen på jordemodercentre med tilbud om rygeafvænning Monitorering af deltagelse i jordemodercentrenes rygeafvænningstilbud 18. ANDRE RYGEAFVÆNNINGSTILBUD I AMTET ELLER KOMMUNEN SAMARBEJDE MED PRAKTISERENDE LÆGER SAMARBEJDE MED SUNDHEDSPLEJERSKER JORDEMODERCENTRETS HOLDNING TIL RYGEAFVÆNNINGEN AF GRAVIDE Bliver alle gravide passende informeret? Er man tilfreds med rygestopindsatsen? Barrierer i forbindelse med jordemodercentrenes rygestoparbejde 8.4. Skal jordemodercentre overhovedet beskæftige sig med rygeafvænning? 2 9. KONKLUSION 4 Bilag Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder 28

4 4

5 1. INDLEDNING Denne spørgeskemaundersøgelse er initieret af Den Almindelige Danske Jordemoderforening, Nationalt Center for Rygestop og Sundhedsstyrelsen. Formålet med undersøgelsen er at få et samlet overblik over omfanget og indholdet af arbejdet med rygeafvænning på landets jordemodercentre og fødesteder samt over udviklingen på dette område de seneste tre år. I 2 gennemførte Tobaksskaderådet, der nu er nedlagt, en tilsvarende undersøgelse. For at kunne sammenligne de to undersøgelser, er undersøgelsesdesignet det samme, og i størst mulig omfang er spørgsmålene fra den forrige undersøgelse blevet gentaget, suppleret med enkelte nye spørgsmål. Medio februar 2 blev der sendt et spørgeskema ud til samtlige ledere af de 4 jordemodercentre i Danmark. De, der ikke havde svaret ved svarfristens udløb, blev rykket pr. telefon indtil de returnerede et udfyldt spørgeskema. I begyndelsen af april var der kommet besvarelser ind fra samtlige jordemodercentre. Da alle jordemodercentre uden undtagelse indgår i undersøgelsen, beskriver de resultater, som præsenteres i denne rapport, de faktiske forhold omkring tilbud om støtte til rygeafvænning for gravide. Også i 2 lykkedes det at få samtlige jordemodercentre til at deltage i undersøgelsen. Siden den tilsvarende undersøgelse for tre år siden er jordemodercentrene i Skive, Kalundborg, Lemvig og Odder blevet lukket, mens Ærøskøbing til forskel fra sidste gang er med i denne undersøgelse. I alt er 111 jordemødre ansat på de danske jordemodercentre, hvor der sidste år blev gennemført cirka 61. fødsler. Størrelsen på centrene varierer meget. Mens det største har over 1 ansatte, har det mindste kun to deltidsansatte, og hvad angår antallet af fødsler, spænder de fra lidt over pr. år på det største jordemodercenter til henholdsvis 1 og 4 på de to mindste. Undersøgelsen er gennemført af Marosi Markedsundersøgelser i et samarbejde med en følgegruppe bestående af jordemoder Ingrid Schmidt fra Den Almindelige Danske Jordemoderforening, fuldmægtig Ulla Skovgaard Danielsen fra Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, leder af dokumentationsenheden i Sundhedsstyrelsen og læge Birgitte Gade Koefoed og projektkoordinator Astrid Blom fra Nationalt Center for Rygestop. Undersøgelsen er finansieret af Sundhedsstyrelsen

6 2. OMFANGET AF RYGNING BLANDT GRAVIDE KVINDER Jordemodercentrene blev spurgt om hvor stor en andel af de gravide, der ryger ved tidspunktet for den første jordemoderkonsultation og hvor stor en andel, der ryger ved tidspunktet for fødslen. På kun ni jordemodercentre kender man tallet for hvor stor en andel af de gravide, der ryger, når de kommer til den første jordemoderkonsultation og på endnu færre - fem jordemodercentre - har man tal på hvor stor en andel, der ryger ved tidspunktet for fødslen. Begge tal foreligger for tre jordemodercentre, hvor andelen af rygere blandt de gravide fra første jordemoderundersøgelse til fødslen er faldet fra henholdsvis 19 til 18 procent, fra 2 til 19 procent og fra 26 til 24 procent. Siden 1997 har Sundhedsstyrelsen på basis af oplysninger fra Det Medicinske Fødselsregister systematiseret data om gravides rygestatus. Det statistiske materiale indeholder oplysninger om, hvorvidt den gravide er ryger eller ej, og hvis hun er ryger, om hun eventuelt er holdt op inden eller efter første trimester, og hvis hun ikke er holdt op, om hvor stort hendes daglige cigaretforbrug er. Desuden fremgår det af materialet, hvilket jordemodercenter de gravide tilhører. Da data endnu ikke er opdateret for 22 er det ikke er meningsfuldt at sammenholde data fra denne database med svarene fra jordemodercentrene i denne undersøgelse. Tallene fra 1997 til 21 giver dog et billede af tendensen. Figur 1. Procent ,7 7,1 7,1 Gravides rygestatus ,8 77,2 Andelen af de gravide der ikke ryger,9 9, 9,6 6,7 7,1 4,4 Andelen af rygerne der er ophørt med rygning i løbet af svangeskabet 4, ,4 Andelen af de gravide hvor rygestatus ikke er oplyst Andelen af gravide, der ryger, er faldet i perioden 1997 til 21. I 1997 røg procent af de gravide kvinder. Denne andel er successivt faldet til 2 procent i de følgende fire år. 6

7 Fra 1997 til 2 er andelen af de gravide rygere, der er holdt op med at ryge i løbet af svangerskabet, steget til mere end det dobbelte fra,9 procent til 9,. Året efter, 21, var der dog en lidt mindre andel af de gravide rygere, der holdt op med at ryge inden fødslen, men stadigvæk markant højere end de tre første år. Endelig viser figuren, at kvaliteten af data er blevet bedre siden I 1997 manglede man oplysninger om rygestatus hos syv procent af de gravide, sammenlignet med tre procent i 21. Med hensyn til pålideligheden af de oplysninger om rygestatus, der indgår i statistikken, viser undersøgelsen, at gravides rygestatus ikke altid bliver opdateret sådan som Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg anbefaler. 1 I retningslinierne anbefales det, at både læge og jordemoder registrerer og opdaterer rygestatus ved hver konsultation. Som det vil fremgå senere i denne rapport, mangler opdatering af rygestatus i graviditetsforløbet og efter fødsel ofte. 1 Sundhedsstyrelsen (1998) Svangreomsorg, Retningslinier og redegørelse. København. 7

8 . RYGESTOPUDDANNELSE AF JORDEMØDRE Det generelle billede er, at andelen af jordemødre på jordemodercentrene, der har deltaget i en eller anden form for rygestoprelateret uddannelse, kursus eller foredrag på dette område, er steget siden 2. På samtlige 7 jordemodercentre, der har besvaret spørgsmålet, finder man en eller flere jordemødre, der er uddannede rygestopinstruktører. Selv på de centre/fødesteder, som ikke har noget tilbud om rygeafvænning til gravide rygere, arbejder jordemødre med den kompetence. I alt 16 af de 111 jordemødre er uddannet rygestopinstruktører. Det svarer til 14 procent, hvilket er stort set det samme som i 2. Figur 2. Antal jordemodercentre Hvor stor en andel af jordemødrene på de forskellige jordemodercentre er uddannede rygestopinstruktører? Under 1 procent procent procent 8 procent eller mere Ikke besvaret Små jordemodercentre har generelt en større andel jordemødre, som er rygestopinstruktører, end mellemstore og store centre. Dette hænger til dels sammen med den større specialisering på de store centre. 8

9 Figur. Andelen af jordemødre der er rygestopinstruktør sammenholdt med jordemodercentrets størrelse. (n=7) Højst 1 jordemødre (11 jordemodercentre) jordemødre (1 jordemodercentre) 1 Mere end jordemødre (1 jordemoercentre) Viden om og teknikker i forbindelse med rygeafvænning er noget, der løbende bliver opdateret. Den faglige opdatering af jordemødre generelt vedrørende rygning og rygeafvænning sker enten direkte til jordemødrene eller indirekte gennem kontaktjordemødrene. Kontaktjordemødrene er de jordemødre, som er med i Sundhedsstyrelsens kontaktnetværk. Figur Antal 9 jordemodercentre 6 Hvordan opdateres jordemodercentrets kontaktjordemødre fagligt om rygning og rygeafvænning? (n=21) 11 Deltagelse i faglige netværk 8 4 Andel af jordemødrene der er rygestopinstruktører Efteruddannelse som rygestopinstruktør Efteruddannelse i "Den motiverende samtale" 2 Efteruddannelse i forebyggelse 9 Andet 1 Opdateres ikke På cirka halvdelen af de jordemodercentre, der har egne tilbud, bliver kontaktjordemødrene fagligt opdaterede gennem deltagelse i faglige netværk, men mange får også en særlig efteruddannelse som rygestopinstruktør. Amtslige initiativer, temadage, årlige temamøder i Sundhedsstyrelsen og konferencer er andre måder hvorpå kontaktjordemødrene bliver ajourført på dette felt. Det er ikke på alle jordemodercentre med tilbud om rygeafvænning i eget regi, at jordemødrene bliver fagligt opdaterede. Men dér, hvor det forekommer, er efteruddannelse i "Den motiverende samtale" den måde, det oftest foregår på. 9

10 På flere jordemodercentre bliver centermøderne nævnt som kilde til faglig opdatering, og derudover finder man under "andet": "rygestopinstruktørerne orienterer", "temadage" og "via kontakt-jordemoder". Figur. Hvordan opdateres jordemodercentrets jordemødre fagligt om rygning og rygeafvænning? (n=21) Antal 6 jordemodercentre Efteruddannelse i "Den motiverende samtale" 2 Deltagelse i faglige netværk 1 Efteruddannelse som rygestopinstruktør Efteruddannelse i forebyggelse Andet Opdateres ikke Kurset "Den motiverende samtale" er ikke kun en efteruddannelse og et supplement til rygestopinstruktøruddannelsen, men lige så meget et fritstående, selvstændigt kursus. På i hvert fald 2 af de 4 jordemodercentre finder man jordemødre, der har været på dette kursus. Nogle steder sørger man for, at alle eller hovedparten af jordemødrene får mulighed for at deltage i netop dette kursus, uanset om de er rygestopinstruktør eller ej. På syv centre har samtlige jordemødre således deltaget i kurset, og blandt dem finder man samtlige tre jordemodercentre i Vejle Amt og to af de tre i Fyns Amt. På yderligere fem har mindst halvdelen af jordemødrene deltaget. Ser man på udviklingen siden 2, er antallet af jordemødre, der har deltaget i kurset "Den motiverende samtale", steget fra 111 til 26, hvilket er en stigning fra 1 procent af de ansatte jordemødre til 29 procent. På 14 jordemodercentre har jordemødrene derudover fået en eller anden form for supplerende uddannelse i rygeafvænning for gravide. Det kan spænde fra deltagelse i konferencer og foredrag til deciderede kurser. På de to jordemodercentre i Ribe Amt har samtlige jordemødre været til foredrag og temaaften om rygestoparbejde blandt gravide, men ellers er det normalt en til to jordemødre pr. center, der har fået en form for supplerende uddannelse. På 28 jordemodercentre - hvilket svarer til mere end to tredjedele - gives der tjenestefrihed med løn til jordemødrene, mens de bliver uddannet til rygestopinstruktører eller får nogen anden form for rygestopuddannelse. På ti centre får jordemødrene kun i visse tilfælde fuld kompensation. I otte af disse ti tilfælde drejer det sig om store jordemodercentre, hvor andelen af rygestopinstruktører ikke behøver at være så stor som på de små, for at dække behovet. Cirka halvdelen af jordemodercentrene (21) betaler rygestopuddannelsen for deres medarbejdere, mens 14 kun gør det i visse tilfælde. Derudover får tre centre hele udgiften finansieret fra anden side. Det drejer sig primært om tidsbegrænsede 1

11 amtslige projekter. Jordemodercentrets størrelse synes ikke at have betydning for betaling af uddannelsen. 1 jordemodercentre er tilmeldt Rygestopbasen 2, mens 1 centre ikke er det. På de resterende 12 jordemodercentre er den, der har udfyldt spørgeskemaet, ikke klar over, om man er tilmeldt eller ej. 2 Rygestopbasen er et tilbud om gratis hjælp til rygestopenheder, der ønsker at få vurderet og dokumenteret resultaterne af deres rygestopaktiviteter gennem en ekstern evaluering. Rygestopbasen er startet i efteråret 2 som et forskningsprojekt, hvis mål er at vurdere effekt og økonomi ved rygeafvænningstilbud i Danmark. Det er intentionen at basen skal overgå til at være en klinisk kvalitetsdatabase, når dette projekt udløber i efteråret 2. 11

12 4. RYGEAFVÆNNINGSTILBUD PÅ JORDEMODERCENTRENE Der bliver i denne rapport sondret mellem rygeafvænningstilbud til gravide i jordemodercenterregi og øvrige rygeafvænningstilbud, som jordemødre henviser de gravide rygere til (f.eks. rygestopklinikker og apoteker). Sidstnævnte tilbud er typisk ikke rettet specielt mod gravide og således heller ikke tilpasset deres specifikke behov Hvilke tilbud har jordemodercentrene? Hvad angår rygeafvænningstilbud på landets jordemodercentre har stort set halvdelen (19) ikke egne rygeafvænningstilbud til gravide rygere. Det er blandt andet tilfældet for de tre jordemodercentre i Sønderjylland, begge centre i hhv. Frederiksborg, Vestsjællands og Ribe Amt, samt to af de tre meget store i Københavns Amt. At man ikke selv laver noget på dette område skyldes forskellige faktorer. Manglen på jordemødre forklarer, hvorfor der ikke længere er rygeafvænningstilbud på jordemodercentrene i Sønderjyllands Amt. "Normalt har vi tilbud om rygestopkurser for den gravide og hendes partner, men på grund af personalesituationen for få jordemødre (vakante stillinger og ledige vikariater) har det ikke været muligt at tilbyde kurserne siden sommeren 22 Så snart jordemoder-situationen er normaliseret igen, vil tilbudet blive genetableret" Amtsjordemoderen, Sønderjyllands Amt Underbemanding er årsagen til manglende rygeafvænningstilbud også på andre jordemodercentre end dem i Sønderjylland. I Ribe Amt er der ingen rygestopaktivitet på selve jordemodercentrene, fordi rygestoparbejdet er centraliseret i en amtslig rygestopklinik, og på lignende måde forholder det sig i Frederiksborg Amt. I andre tilfælde er sygehuset den centrale enhed, hvor en anden afdeling end jordemodercentret eller en "rygestopcafé" på sygehuset sørger for rygestoparbejdet. På andre jordemodercentre har en stram økonomi gjort, at man har valgt at nedprioritere rygeafvænning, mens man på yderligere andre fødesteder har indstillet aktiviteterne, fordi der ikke er nok med tilmeldinger til rygestopkurserne. Der er også jordemodercentre, hvor man ikke går særlig meget op i rygeafvænningen, og hvor der ikke er faste retningslinier for hvordan jordemødre skal forholde sig til gravide rygere. Til gengæld har man på to jordemodercentre, der har omfattende egne tilbud til gravide rygere, valgt at tilbyde rygeafvænning delvis på bekostning af andre områder i svangreprofylaksen. Blandt de jordemodercentre, der har egne tilbud, tilbyder 2 gruppeforløb og 11 individuelle forløb. Det drejer sig i alt om 21 jordemodercentre, hvor ti både har individuelle forløb og gruppeforløb, ti kun har gruppekurser, mens ét kun tilbyder individuel rygeafvænning. 12

13 Sammenlignet med undersøgelsen i 2 er der i dag færre jordemodercentre, der tilbyder gruppekurser og/eller individuel rygeafvænning i eget regi, selv når man ser bort fra de fire, der er nedlagt (som for øvrigt alle havde tilbud om gruppekurser og/eller individuel rygeafvænning). Figur 6. Hvor mange jordemodercentre har gruppekurser og/eller individuel rygeafvænning i eget regi? (n=9) Betingelse: Centret indgår både i undersøgelsen 2 og Antal 12 jordemodercentre 8 4 Både gruppekurser og individuel behandling Gruppekurser Individuel behandling 1 18 Ingen tilbud på jordemodercentret Ganske vist er antallet af jordemodercentre, der både kan tilbyde gruppekurser og individuel rygeafvænning, steget fem til ti, men det antal, der i det hele taget kan tilbyde gruppe- og/eller individuel rygeafvænning, er faldet fra 24 til 21 i løbet af de sidste tre år. Der er syv jordemodercentre, som i dag til forskel fra 2 kan tilbyde gravide rygere støtte til rygeafvænning. På den anden side er der ti centre, som i løbet af de sidste tre år er holdt op med at have tilbud inden for egne rammer. Her er det på to centre besparelser, der er årsagen til lukningen, på fem centre mangel på jordemødre, på to centre manglende tilmeldinger til kurser og på et enkelt center er oprettelsen af en central rygestopklinik årsagen. Nettoresultatet er, som allerede konstateret, at der i dag er færre jordemodercentre end i år 2, der i eget regi kan tilbyde gravide rygere hjælp. 1

14 Figur 7. 1 Udviklingen fra 2 til 2 hvad angår gruppekurser og individuelle tilbud på de enkelte jordemodercentre. (n=9) 14 Antal jordemodercentre Havde hverken gruppekurser eller individuelle tilbud i 2 og heller ikke i 2 Havde hverken gruppekurser eller individuel behandling i 2 men har det i 2 Havde gruppekurser og/eller individuel behandling i 2 men ingen af delene i 2 Havde gruppekurser og/eller individuel behandling i 2 og har det også Hvilke jordemodercentre har egne tilbud? Hvad angår andelen af jordemodercentre med egne tilbud, viste undersøgelsen i 2, at der var stor forskel mellem Hovedstadsområdet og resten af landet i særdeleshed i forhold til Jylland. Figur 8. Hvor mange jordemodercentre har gruppekurser og/eller individuel rygestopbehandling i eget regi? Sammenholdt med region. Har ingen tilbud i eget regi Har tilbud i eget regi 1% 8% Antal 6% jordemodercentre 4% 2% % 1 HS og Kbh's Amt 2 4 Øvr. Sjælland 2 2 Fyn 2 21 Jylland HS og Kbh's Amt Øvr. Sjælland Fyn Jylland 2 At billedet er anderledes i dag sammenlignet med for tre år siden, skyldes, at nogle af de store jordemodercentre i Københavns Amt og HS (og på Fyn) i dag kan tilbyde de gravide egne rygeafvænningstilbud, samtidig med at jordemodercentre i Jylland (og på øvrige Sjælland) af forskellige grunde er ophørt med at tilbyde rygeafvænning i eget regi. 14

15 Figur 9. Antal jordemodercentre Hvor mange jordemodercentre har rygeafvænning sammenholdt med jordemodercentrenes størrelse? (n=4) Har ingen tilbud i eget regi Har tilbud i eget regi % 8% 6% 4% 2% % 1 12 Højst 1 jordemødre år jordemødre år 2 Mere end jordemødre år Højst 1 jordemødre år jordemødre år 2 Mere end jordemødre år 2 En konsekvens af dette er, at der i dag faktisk er flere gravide, der bliver tilbudt støtte til rygestop i jordemodercentrenes regi, end for tre år siden, selv om der er færre jordemodercentre, der har disse tilbud. 4.. Jordemodercentre med tilbud i egen regi Hvad omfatter de 21 jordemodercentres tilbud udover gruppekurser og/eller individuelle rygeafvænningsforløb? Gravide rygere får på 12 jordemodercentre mundtlig vejledning i rygeafvænning ved første rutinekonsultation, og syv af dem afsætter også tid ved en eller flere af de følgende rutinekonsultationer til dette. På otte centre afsætter man tid til en særlig konsultation med den gravide ryger. De fleste steder bliver der udleveret skriftligt materiale ved første konsultation. Derudover har otte jordemodercentre henvisning til egen telefonlinie med rådgivning om rygestop, noget der bliver formidlet i forbindelse med den første konsultation enten mundtligt eller som skriftlig information. 1

16 Figur 1. Antal jordemodercentre Hvad omfatter jordemodercentrets rygeafvænningstilbud (bortset fra nikotinsubstitution)? (n=21) Mundtlig vejledning ved første rutinekonsultation 7 Mundtlig formidling ved de følgende rutinekonsultationer 8 Der afsættes tid til en særlig konsultation med den gravide ryger Udlevering af skriftligt materiale ved første konsultation 8 Henvisning til egen telefonlinie med rådgivning om rygestop Andre tilbud Hvad angår rygeafvænningskurserne, har cirka halvdelen af de 21 jordemodercentre tilbud om kurser til gravide rygere før den første konsultation. Figur 11. Hvornår tilbyder jordemodercentret rygeafvænningskurser til de gravide? (n=21) Antal jordemodercentre Inden første konsultation 18 Ved første konsultation 7 Ved konsultationer i løbet af graviditeten I forbindelse med første konsultation på jordemodercentret, har de gravide rygere på alle 21 centre fået tilbud om rygeafvænningskursus. Syv af jordemodercentrene bliver desuden ved med at henvise de gravide rygere til afvænningskurser i forbindelse med konsultationerne senere i forløbet. Udlevering af nikotinsubstitution forekommer på seks steder som rygestoptilbud på jordemodercentrene. I fem tilfælde er det jordemodercentre med egne tilbud Rygeafvænningstilbud til de gravides partnere På 14 af de 21 jordemodercentre med rygestoptilbud til de gravide får også den gravides partner mulighed for at deltage i gruppekurser og/eller individuel rygeafvænning. Derudover kan den gravides partner på yderligere fire jordemodercentre få tilbud om kurser uden for jordemodercentrets regi, men inden for sygehusets mure. 16

17 Figur 12. Hvor mange jordemodercentre havde/har tilbud om rygeafvænningskurser til den gravides partner? 2 2 Antal 1 jordemodercentre 1 2 I eget regi år 2 1 I sygehusets regi år 2 14 I eget regi år 2 4 I syghusets regi år 2 I 2 havde 24 jordemodercentre ud af de 28 med egne rygeafvænningskurser til de gravide også tilbud om rygestopkurser til den gravides partner. 2 af disse var i eget regi. Det indebærer at antallet af jordemodercentre, der tilbyder den gravides partner rygeafvænningskurser, er faldet fra 24 til 18 et fald på 2 procent, og andelen, der tilbyder det i eget regi, er faldet fra 2 til 14 et fald på 4 procent. 4.. Er tilbudene i fast drift eller et igangværende projekt? Tilbudene på seks af de 21 jordemodercentre er tidsbegrænsede projekter. I fem af disse tilbyder man de gravide både gruppekurser og individuelle forløb, mens det sjette kun har individuelle forløb. På fem af dem får den gravides partner tilbud om rygeafvænningskurser. To jordemodercentre har evalueret deres tilbud om rygeafvænning, og blandt de seks igangværende projekter vil i hvert fald tre blive evalueret, når projektperioden er afsluttet Ansvarsfordelingen på jordemodercentre med tilbud om rygeafvænning Hvad angår gennemførelsen af selve rygeafvænningsindsatsen, hviler den på de jordemødre på jordemodercentrene, der er rygestopinstruktører eller med anden rygestoprelevant uddannelse. Undtagelsen er et center, hvor der er en sygeplejerske ansat til at lede kurserne og et, hvor projektlederen i et igangværende projekt tager sig af den opgave. Planlægningen af rygestopindsatsen tager de jordemødre, der er rygestopinstruktører, sig normalt af. På 19 ud af de 21 jordemodercentre er det dem alene, eller sammen med den ledende jordemoder eller hendes stedfortræder, der planlægger, og på to af de igangværende projekter sker det sammen med projektlederen. På de to resterende jordemodercentre er det henholdsvis lederen og projektlederen alene, der planlægger indsatsen. 17

18 4.7. Monitorering af deltagelse i jordemodercentrenes rygeafvænningstilbud De færreste jordemodercentre fører regnskab med, hvor mange gravide der deltager i jordemodercentrenes rygestoptilbud. Kun seks jordemodercentre af de 21 med rygeafvænningskurser i eget regi svarer, at de har kendskab til, hvor stor en andel af de gravide rygere, der har deltaget i rygeafvænningstilbud. 18

19 . ANDRE RYGEAFVÆNNINGSTILBUD I AMTET ELLER KOMMUNEN Jordemodercentrene har i dag større kendskab til, og er mere tilbøjelige til at henvise gravide rygere til eksterne udbydere. På af de 4 jordemodercentre har man kendskab til andre rygeafvænningstilbud end jordemodercentrets i eget område. Blandt dem indgår 17 af de 19 jordemodercentre, der ikke har tilbud om rygeafvænning i eget regi. Af de resterende to har det ene jordemodercenter ikke besvaret spørgsmålet og det andet, som ligger i Københavns Amt, svarer, at der ikke findes nogle rygeafvænningstilbud i området. Blandt de 21 jordemodercentre, som har egne rygeafvænningstilbud, kender man på 18 centre andre tilbud i nærområdet. Figur 1. Hvor mange ledere af jordemodercentre kender rygeafvænningstilbud uden for eget regi i området? 1% 8% Kender ikke andre tilbud i området Kender andre tilbud i området 2 Antal jordemodercentre 6% 4% 2% % I alt år 2 Med egne tilbud 2 Uden egne tilbud 2 I alt 2 Med egne tilbud 2 Uden egne tilbud 2 I løbet af de seneste tre år er lederens kendskab til rygeafvænningstilbud uden for eget jordemodercenter steget, men det er primært blandt dem, der har egne tilbud. Allerede i 2 var der kun tre jordemodercentre, uden egen rygestopaktivitet, der ikke kendte eksterne rygeafvænningstilbud i området. Næsten fire femtedele af de jordemodercentre, der har kendskab til rygestoptilbud uden for jordemodercentrets regi, men i deres eget område, nævner rygeafvænningskurser på apotek, og mere end halvdelen har kendskab til kurser på rygestopklinikker eller lignende. Derudover nævner ti jordemodercentre "andre tilbud", hvoraf seks er rygeafvænningstilbud på sygehuset og ét "amtsligt tilbud". 19

20 Figur 14. Hvilket eller hvilke rygeafvænningstilbud kender man i området uden for jordemodercenter regi? (n=) Rygeafvænningskurser på apotek Rygeafvænningskurser på rygestopklinikker el. amtsligt tilbud 6 Rygeafvænningskurser på aftenskole Rygeafvænningstilbud på sygehus Andre tilbud Der er ikke kun flere jordemodercentre i dag end for tre år siden, der har kendskab til andre rygeafvænningstilbud, det er også mere almindeligt, at man kender mere end ét eksternt alternativ. I 2 havde 18 jordemodercentre kendskab til rygeafvænningskurser på apotek og ti til kurser på rygestopklinikker eller lignende. I dag er de tilsvarende tal henholdsvis 27 og 2. Én ting er at have kendskab til tilbudene uden for jordemodercentrets regi, noget andet er at henvise dertil. 17 af 27 jordemodercentre (6 procent), der har kendskab til apotekernes rygeafvænningskurser, henviser også til dem, og 16 af de 2 (7 procent), der har kendskab til rygestopklinikker, henviser til disse. Samtlige seks jordemodercentre, hvor der er tilbud om rygeafvænning på sygehuset, benytter sig af denne mulighed, mens ingen af de tre jordemodercentre, der har kendskab til rygeafvænningskurser på aftenskole, henviser til disse. I de forløbne tre år er man på jordemodercentrene blevet mere tilbøjelige til at henvise gravide rygere til apotek og rygestopklinikker rygeafvænningstilbud, der ikke er i jordemodercentrets eller sygehusets regi. Figur 1. Antal jordemodercentre Hvilket eller hvilke rygeafvænningstilbud ud over jordemodercentret i området henviser jordemodercentrene til? (n=28/) År År Antal jordemodercentre Rygeafvænningskurser på apotek Rygeafvænningskurser på rygestopklinikker el. amtslige tilbud Rygeafvænningskurser på aftenskole Rygeafvænningstilbud på sygehus el. amtsligt tilbud 1 Andre tilbud 2

21 Fra undersøgelsen i 2 vides ikke, om "andet tilbud" i nogle tilfælde er tilbud på eget sygehus, men der findes ingen grund til at tro andet end, at man i 2 ligesom i 2 først henviser til tilbud på eget sygehus, når der er brug for eksterne tilbud. 21

22 6. SAMARBEJDE MED PRAKTISERENDE LÆGER Der er et forholdsvis begrænset samarbejde mellem de praktiserende læger og jordemødre omkring rygeafvænning. Dette til trods for at Sundhedsstyrelsen i sine retningslinier for svangreomsorg anbefaler etablering af tværfaglige teams med bl.a. praktiserende læger. Der er kun få jordemodercentre, hvor lederen oplever, at de praktiserende læger regelmæssigt henviser gravide rygere til centrets tilbud om rygeafvænning. Figur 16. Henviser de praktiserende læger gravide rygere til jordemodercentre med tilbud om rygeafvænning i eget regi? (n=21) Antal jordemodercentre Ja, altid Ja, ofte Ja, af og til Nej Der er kun to af de 21 jordemodercentre, der har rygeafvænningstilbud i eget regi, der mener, at de praktiserende læger altid henviser gravide rygere til dem. På yderligere 1 jordemodercentre får man 'ofte' eller 'af og til' henvisninger, mens man på 9, svarende til næsten halvdelen af jordemoder-centrene med rygestopkurser i eget regi, ingen henvisninger får. Hvad angår kommunikationen den modsatte vej, det vil sige jordemodercentrenes information om deres tilbud om rygeafvænning til de praktiserende læger, mener 11 ledere, at de systematisk informerer lægerne. Det drejer sig om otte jordemodercentre med egne rygestopaktiviteter og tre med eksterne rygestoptilbud. 22

23 Figur 17. Antal jordemodercentre Informerer jordemodercentret de praktiserende læger om rygeafvænningstilbud? (n=4) Ja, altid Ja, ofte Ja, af og til Nej Ikke svaret På 17 af de 18 jordemodercentre, hvor man svarer, at lægerne ikke henviser gravide rygere til deres tilbud, informerer jordemodercentrene heller ikke de praktiserende læger om, hvilke tilbud der er til den gravide ryger. I Sønderjylland sørger alle jordemodercentre for, at de praktiserende læger systematisk bliver informerede, men også i Ringkøbings og Århus Amt er det almindeligt. Ni af de 11 jordemodercentre, der mere eller mindre systematisk orienterer de praktiserende læger om deres rygeafvænningstilbud, ligger i Jylland. Hvad angår ansvaret for samarbejdet med de praktiserende læger om rygeafvænning af de gravide, er det mest almindelige, at det varetages af den ledende jordemoder (el. stedfortræder) i fællesskab med andre jordemødre (med eller uden rygestopuddannelse). Sådan er det på 14 jordemodercentre, mens det er den ledende jordemoder alene på fire. Figur 18. Hvem har ansvaret for jordemodercentrets samarbejde med de praktiserende læger om rygeafvænning af de gravide? (n=4) Antal jordemodercentre Alle jordemødre Jordemødre Ledende med rygestop- jordemoder el. instruktør- uddannelse el. stedfortræder lign. Andre Ingen Ved ikke Under kategorien "andre" bliver "klinikledelsen i fællesskab", "praksiskonsulent", "praksiskoor-dinator" samt "projektleder" nævnt. På 14 jordemodercentre har man 2

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER 2 Den Almindelige Danske Jordemoderforening, Nationalt Center for Rygestop, Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af

Læs mere

Organisering af rygeafvænningstilbud til gravide og deres partnere IDÉKATALOG. Nationalt Center for Rygestop April 2005

Organisering af rygeafvænningstilbud til gravide og deres partnere IDÉKATALOG. Nationalt Center for Rygestop April 2005 Organisering af rygeafvænningstilbud til gravide og deres partnere IDÉKATALOG Nationalt Center for Rygestop April 2005 Forfatter: cand. scient. soc. ph.d. Astrid Blom, Nationalt Center for Rygestop De

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Phase XX. YYYY-MM-DD Ny jordemoderpraksis Jordemoderforeningens medlemsmøde d. 3. oktober 2011 Digital kommunikation i jordemoderpraksis OPI (Offentlig Privat

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Århus Amts tobaksstrategi

Århus Amts tobaksstrategi Århus Amts tobaksstrategi 2004-2006 (inkl.) Sundhedsfremmeenheden, Afdelingen for Folkesundhed, maj 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Den gode regionale model 3 3 Vision og principper 5 4 Mål 6

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 88 2,8 191 6,1 456 14,6 567 18,1 534 17,1

Læs mere

METODER TIL RYGEAFVÆNNING - dokumentation og anbefalinger

METODER TIL RYGEAFVÆNNING - dokumentation og anbefalinger METODER TIL RYGEAFVÆNNING - dokumentation og anbefalinger 2003 Metoder til rygeafvænning - dokumentation og anbefalinger Metoder til rygeafvænning - dokumentation og anbefalinger Redaktion Helle Hilding-Nørkjær,

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Egen-evaluering En god start sammen.

Egen-evaluering En god start sammen. NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret Marts 2015 Egen-evaluering En god start sammen. Egen-evaluering af En god start sammen Denne evaluering er et supplement til den landsdækkende slutrapport, der udgives

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Rygeafvænning i almen praksis

Rygeafvænning i almen praksis Rygeafvænning i almen praksis Erfaringer fra Vestsjællands Amt Evalueringsrapport 2005 Udarbejdet af videnskabelig medarbejder cand.scient., ph.d. Joan Bentzen Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD Organdonation 1995-2015 DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD 2016 ORGANDONATION 1995-2015 Danskernes viden, holdning og adfærd Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Resume I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger har der været fokus på travlheden på landets fødeafdelinger. I offentligheden har enkelte forsøgt at

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere