VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

2 Kære Lokale Uddannelsesudvalg! De faglige udvalg har udarbejdet denne vejledning til hjælp for jeres samarbejde med erhvervsskoler og praktikcenter. Udviklingen har medført, at et stigende antal elever får kontakt med skolens praktikcenter i løbet af deres uddannelsesforløb. Samtidig afvikles flere og flere uddannelsesforløb i en kombination af skolepraktik og uddannelsesaftaler i en eller flere virksomheder. Det lokale uddannelsesudvalg skal sikre, at den enkelte elev får et godt uddannelsesforløb. Der er store krav til planlægning, opfølgning og koordinering af elevernes uddannelsesforløb. Skolernes praktikcentre har ansvaret for at udføre denne opgave. De lokale uddannelsesudvalgs opgave er at føre tilsyn med, at skolerne udfører opgave på en professionel og systematisk måde. Vejledningen har til formål at give jer viden og inspiration til, hvordan samarbejdet med erhvervsskolen og praktikcenter kan videreudvikles. Der er særligt fokus på, hvordan I sammen med skolerne kan kvalitetssikre tilrettelæggelsen og gennemførelsen af skolepraktik og det praktikpladsopsøgende arbejde. Vejledningen er et supplement til det materiale Dansk Byggeri og 3F (arbejdsmarkedets parter) har udarbejdet til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg. afsnit dels udvalgets opgave i forhold til praktikcentret og udvalgets opgave i forhold til de enkelte elever samt vejledning til AUB-ansøgninger. Link: Organisering og ledelse af praktikcentre Erhvervsskolens bestyrelse har ansvaret for praktikcentret. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et praktikcenterudvalg med repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg. Praktikcenterudvalgets opgave er at rådgive skolens bestyrelse om praktikcenterets drift og opgaver. Skolens bestyrelse kan også selv stå for praktikcentret i dialog med de lokale uddannelsesudvalg. På de skoler, der har praktikcenter skal der være en forretningsplan for drift og kvalitet. Forretningsplanen er styrende for, hvordan praktikcentret organiserer og kvalitetssikrer den samlede drift. Det lokale uddannelsesudvalgs rolle og ansvar relaterer sig til den enkelte uddannelse. Praktikcentret skal være en selvstændig afdeling på skolen med en ledelse, som refererer til praktikcenterudvalget eller direkte til skolens bestyrelse. Praktikcentret har to centrale opgaver: at tilrettelægge og koordinere uddannelsesplaner for praktikcenterelever og at varetage arbejdet med at finde praktikpladser. Det konkrete indhold bliver beskrevet i tre 2 Til det lokale uddannelsesudvalg Som lokalt uddannelsesudvalg er det vigtigt, at I er informeret om; hvordan I har indflydelse på praktikcenteret på jeres skole hvem der sidder i et eventuelt praktikcenterudvalg hvor I kan finde praktikcentrets forretningsplan Dette har betydning for jeres rolle og ansvar som lokalt uddannelsesudvalg.

3 A: De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret Kvalitetssikring af praktikcentret Værkstedernes fysiske rammer Instruktørressourcer i praktikcentret Udlagt skolepraktik Dialog om skolepraktik Relevante arbejdsopgaver i praktikcentret Det praktikpladsopsøgende arbejde Det lokale uddannelsesudvalg skal forholde sig til disse emner uanset den lokale organisering. Udvalgets indstillinger fremføres enten af udvalgets repræsentant i praktikcenterudvalget eller direkte til skolens bestyrelse for at få indflydelse på den lokale forretningsplan. Kvalitetssikring af praktikcentret Praktikcentret skal have et system til at måle kvaliteten. Systemet skal indeholde en beskrivelse af, hvad og hvordan man evaluerer og samler information. Evalueringen skal sikre, at praktikcentret når sine mål. Skolen skal en gang om året evaluere og udarbejde en handlingsplan. Det kan være en god ide at aftale med skolen/praktikcentret, hvordan og hvornår udvalget ønsker at se dokumentation for praktikcentrets generelle mål og resultater. Følgende punkter vil være relevante at få inddraget i den årlige evaluering af mål og resultater: Antallet af elever der: Optages i praktikcentret direkte fra grundforløbet. Indgår i restlæreaftale. Indgår en kort aftale efterfulgt af en restlæreaftale. Gentagne gange er kommet retur til praktikcentret fra en kort aftale. Gentagne gange har været i delaftale uden en forlængelse af en kort- eller restlæreaftale. Gentagne gange har været i virksomhedsforlagt undervisning uden indgåelse af del- eller kort aftale. Optages fra en ophørt uddannelsesaftale. Antallet af virksomheder der gentagne gange har elever i virksomhedsforlagt undervisning og/eller delaftaler uden efterfølgende at indgå kort eller restlæreaftale. Værkstedernes fysiske rammer Praktikcenteret skal sørge for, at praktikcentret har værkstedsforhold, der ligner det, eleverne ellers ville møde ude i virksomhederne. De lokale uddannelsesudvalg bør derfor have en jævnlig snak med praktikcentret om værkstedet for at sikre dette. Instruktørressourcer i praktikcentret Praktikcentret skal have de nødvendige instruktører til rådighed, både tidsmæssigt og fagligt, så elevernes uddannelse følger indholdet i logbogen og praktikmål. Det er vigtigt, at det lokale uddannelsesudvalg er orienteret om omfanget af instruktørtid på deres uddannelse og har aftaler på plads omkring brug af logbøger. Udlagt skolepraktik Praktikcentre kan ikke gennemføre uddannelser, hvis de ikke er godkendte til det. Det betyder, at elever skal gennemføre uddannelsen som udlagt skolepraktik på en anden skole. Derfor er praktikcentre forpligtet til at samarbejde. 3

4 Ansvaret for elevens ophold på den udlagte skole ligger stadig hos praktikcentret. Praktikcenteret har tilsynspligten i forhold til at sikre, at kvaliteten af undervisningen på den udlagte skole opfylder de formelle krav og rammer. Det lokale uddannelsesudvalg skal derfor holde sig orienteret om elever i udlagt skolepraktik andre steder. Dialog om skolepraktik Praktikcentrets opgave er at sikre, at elever, der opfylder EMMA-kriterierne, kan gennemføre deres uddannelse, selvom de ikke har indgået en uddannelsesaftale ved grundforløbets afslutning. Skolens optagelsesprocedure bør fremgå af forretningsplanen. Det lokale uddannelsesudvalg bør kende til, hvordan praktikcentret behandler klager fra elever, der ikke får tilbudt en plads i praktikcenteret. Forretningsplanen bør også beskrive optagelsesproceduren i tilfælde af, at en elevs uddannelsesaftale med en virksomhed ophører, og eleven efterfølgende søger om at blive optaget i skolepraktik. Relevante arbejdsopgaver i praktikcentret Praktikcentret skal sikre, at eleven arbejder med opgaver under samme forhold, som eleven vil møde i en virksomhedspraktik. Det betyder, at praktikcentret kan samarbejde med eksterne aktører, virksomheder og foreninger om at udføre mindre opgaver. Opgaverne må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til det lokale arbejdsmarked. Praktikcenteret kan sammen med det lokale uddannelsesudvalg aftale hvilke opgaver, praktikcentret må udføre. Det er vigtigt, at der indgår overvejelser om, hvorvidt opgaven passer til elevernes niveau. Opgaver kan være arbejde for foreninger, opgaver der ellers ville være udført af frivillige, budgetmæssigt små opgaver, kommunale opgaver som fx vedligeholdelse af legepladser, by anlæg, parker, opgaver på historiske museer m.m. Det praktikpladsopsøgende arbejde De faglige udvalg anbefaler, at det lokale 4 uddannelsesudvalg er orienteret om praktikcentrets plan og arbejde med at skaffe praktikpladser: Hvilken handlingsplan har praktikcentret for det ordinære opsøgende arbejde i branchen herunder delmål, der er specielt for jeres område. Hvilken konsulent varetager det opsøgende arbejde på jeres uddannelsesområde. Hvilke opgaver varetager konsulenten, samt hvor mange ressourcer er der afsat til konsulentens indsats på jeres fag. Det lokale uddannelsesudvalg bør en gang om året tage stilling til skolens generelle handlingsplan for at skaffe praktikpladser og drøfte det med praktikcenterudvalget. Praktikcentret er forpligtiget til at arbejde med at finde praktikpladser på de uddannelser, som skolen udbyder også for de uddannelser, som skolen kun udbyder på grundforløbet. Praktikcentret har således ansvaret for praktikpladssøgning på alle uddannelser, og vil ofte have ansatte praktikpladskonsulenter tilknyttet. Det kan være en god ide for det lokale uddannelsesudvalg både at forholde sig til den samlede indsats men også at udforme en årlig indsats for den enkelte uddannelse. Som opfølgning bør det lokale uddannelsesudvalg på deres udvalgsmøder få information vedr.: Nye praktiksteder, hvor konsulenten har henvist til godkendelse af praktikpladser, information og vejledning, elevmatch samt uddannelsesaftaler. Opfølgningsbesøg i praktikpladsgodkendte virksomheder for at virksomheden evt. ansætter en elev mere. Besøg i praktikpladsgodkendte virksomheder, der ikke har elever. Praktikvirksomheder der ikke er besøgt samt årsagen hertil. Opfølgning på korte- og delaftaler med henblik på at eleverne forlænges. Brug af virksomhedsforlagt undervisning Indgåede uddannelsesaftaler og aftaleformer.

5 Elever i praktikcenteret. Elever i virksomhedsforlagt undervisning. Status på elever i udlagt praktikcenter. Antal besøgte virksomheder siden sidste møde. Informationen giver også det lokale uddannelsesudvalg mulighed for i god tid at udarbejde en AUB-ansøgning se sidste afsnit C. Indsatsen kan indgå i den årlige evaluering af praktikcenteraktiviteter med henblik på forbedringer. B: De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Optagelse og skoleaftale Elevplan og logbøger Brug af aftaleformer Tilsynet med elever i de enkelte uddannelser i praktikcentret er især det lokale uddannelsesudvalgs ansvar. Optagelse og skoleaftale Når en elev skal i skolepraktik, skal elev og skole indgå en aftale. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktik og skoleundervisning. Skoleaftalen skal sikre, at der er klare linjer mellem elev og praktikcenter om vilkårene. Her aftales det blandt andet: Hvordan eleven opfylder EMMA-kriterierne. Hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål. Hvordan og hvornår der følges op på planen. Link: Erhvervsuddannelser/Praktik/Skolepraktik-og-uddannelsesgaranti/EMMA-kriterierne Klagesager Hvis det faglige udvalg modtager klagesager fra en elev, der bortvises fra praktikcentret, vil det lokale uddannelsesudvalg normalt blive inddraget og orienteret om sagen. Elevplan og logbøger Det lokale uddannelsesudvalg skal sikre, at elev og praktikcenter får opdateret logbog og elevplan sideløbende med elevens uddannelsesplan. Eleverne skal i forbindelse med praktikophold arbejde med deres praktikmål som naturlig fortsættelse af de opgaver og erfaringer, de har fra tidligere. Dette gøres ved aktivt at bruge logbogen til at tilrettelægge uddannelsesforløbet. Brug af aftaleformer Et af hovedformålene med praktikcenteret er, at eleverne kommer ud i virksomhedspraktik. Der er forskellige måder at gøre det på. Det lokale uddannelsesudvalg bør søge at få indflydelse på den måde praktikcenteret bruger de forskellige aftaletyper, så det bliver gjort på en rimelig måde i forhold til eleven og det lokale arbejdsmarked. Link: Erhvervsuddannelser/Praktik/Uddannelsesaftaler Restlæreaftale Det vigtigste mål for eleven i skolepraktik er at indgå en restlæreaftale, der gælder for resten af uddannelsestiden. Det skal 5

6 både elev og praktikcenter arbejde efter. De nedenstående aftaleformer kan være vejen frem til en restlæreaftale. Når der indgås en restlæreaftale, er det vigtigt, at der er forståelse mellem praktikvirksomhed og praktikcenter for elevens erfaring og niveau i forhold til praktikmål. Korte aftaler En kort uddannelsesaftale skal altid tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. En kort aftale indeholder en praktikperiode og et hovedforløb. Det er et forløb, hvor virksomheden har det fulde uddannelsesansvar. Hensigten med en kort aftale er, at den følges op af en ny kort aftale eller en restlæreraftale. Det er vigtigt, at elevens erfaring og praktikmål fra den korte uddannelsesaftale bliver dokumenteret, så det indgår i den samlede uddannelsesplan. Delaftaler Delaftaler kan kun benyttes af elever i skolepraktik. Aftaleformen adskiller sig fra den korte aftale ved, at der kun indgår én praktikperiode. Brugen af delaftaler skal ses som en aftaleform, der understøtter elevens uddannelsesplan. Fx kan eleven mangle praktikmål, som kan opnås ved en kortere praktikperiode i en praktikvirksomhed. Det er problematisk, hvis virksomheder konsekvent benytter sig af delaftaler i forhold til den samme elev uden, at der bliver tilbudt et restlæreforhold i virksomheden. Det lokale uddannelsesudvalg bør involvere sig aktivt i, hvordan skolen følger op på elever, der er i korte- eller delaftaler og går i dialog med praktikstedet om en forlængelse, inden slutdatoen på aftalen. på grundlag af en skriftlig og underskrevet aftale mellem skole og virksomhed. Det er vigtigt, at eleven ikke indgår i virksomhedens produktion, som for eksempel vikar for en fraværende medarbejder. Elevens arbejde skal være bundet op på praktikmål. Det er praktikcentret, der har uddannelsesansvaret for eleven. Det skal være tydeligt, hvilke praktikmål eleven skal arbejde med i den virksomhedsforlagte undervisning. Virksomhedsforlagt undervisning er altid individuelt tilrettelagt og tager altid udgangspunkt i det niveau eleven er på. Skolen har tilsynspligt og skal besøge eleven i virksomheden. Besøget skal have fokus på, at aftalen overholdes samt muligheden for fortsat samarbejde mellem elev og virksomhed i form af en uddannelsesaftale. I lovgivningen er der som sådan ingen begrænsninger for varigheden af virksomhedsforlagt undervisning. Skolen kan få tilskud til eleven i 3 måneder. Dette har flere skoler brugt som rettesnor. Ved etableringen af praktikcentrene kom der skærpet fokus på virksomhedsforlagt undervisning. Den politiske hensigt er, at virksomhedsforlagt undervisning minimeres til max 14 dages varighed for en elev i samme virksomhed. Det grænser til misbrug, hvis skoler systematisk udsender elever i virksomhedsforlagt undervisning, uden at der er nogen reel mulighed for at opnå uddannelsesaftale i virksomheden, medmindre elever kan opnå helt særlige praktikmål. Link: Virksomhedsforlagt undervisning er ikke en juridisk aftale Virksomhedsforlagt undervisning giver eleven mulighed for at få kontakt til en virksomhed, inden eleven indgår en uddannelsesaftale. Det er skolen, der forlægger den praktiske oplæring til en virksomhed, og det skal ske 6

7 Foto: Torben Klint Foto: Jens Hemmel Foto: Torben Klint Foto: Søren Lindgaard Eriksen 7

8 C: Det lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag. Det lokale uddannelsesudvalgs rolle og ansvar Det er de faglige udvalgs indtryk, at det på flere skoler i høj grad er skolen, der skriver indholdet i ansøgningerne, og at de lokale uddannelsesudvalg ikke inddrages tilstrækkeligt i hverken ansøgningsprocessen eller efterfølgende arbejde med bevillingen. De faglige udvalg vil med denne vejledning gøre opmærksom på, at det er det lokale uddannelsesudvalg, der er formel ansøger. Det er dermed også udvalget, der har det juridiske ansvar for projektets aktiviteter. AUB- midlerne skal bruges til aktiviteter, der kan resultere i flere uddannelsesaftaler. Det betyder, at AUB-aktiviteterne skal supplere ikke erstatte skolernes ordinære praktikpladsopsøgende arbejde. Et arbejde som skolerne juridisk er forpligtet til at udføre under alle omstændigheder. Formål med AUB Alle offentlige og private arbejdsgivere, der betaler til ATP, er omfattet af reglerne om betaling til AUB. Overordnet set har AUB-midlerne flere formål: Udbetaling af lønrefusion til arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse. Støtte til praktikophold for elever i virksomheder i udlandet. Støtte til faglige og lokale uddannelsesudvalg i arbejdet med at etablere flere praktikpladser. Nedenstående vejledning beskriver udelukkende, hvordan det lokale uddannelsesudvalg kan arbejde med de AUB-midler, der støtter det praktikpladsopsøgende arbejde. 8 Ansøgere til AUB-midler Det er alene de lokale uddannelsesudvalg og de faglige udvalg, der kan søge om AUB-midler. Erhvervsskolerne kan ikke søge, men projekter, der er søgt af det lokale uddannelsesudvalg, skal gennemføres i samarbejde med erhvervsskolen. På ansøgningen skal det fremgå tydeligt, at det er det lokale uddannelsesudvalg, der er ansøger. Hvis et projekt får bevilliget penge, skal udvalget være praktisk involveret både, når projektet skal planlægges og udføres. Ansøgning om AUB-midler Ansøgningen skrives på en særligt blanket, der hentes på ATP s hjemmeside eller virk. dk.. På begge hjemmesider skal der skrives AUB i søgefeltet. Følgende link giver direkte adgang til AUB: tilskud-til-aktiviteter Det lokale uddannelsesudvalg skal indsende den underskrevne ansøgning til Byggeriets Uddannelser, som påtegner ansøgningen med en anbefaling fra udvalget, inden den sendes videre til AUB-sekretariatet. Rammer for tilskud til AUB-projekter Lokale og faglige uddannelsesudvalg kan ansøge AUB om midler til: Vejledning af EUD/EUX-elever vedr. uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Vejledning af virksomheder vedr. rekrutteringsmuligheder. Hjælp til elever og virksomheder når de skal indgå uddannelsesaftaler Det er afgørende, at ansøgningen holder sig inden for det AUB beskriver er relevante aktiviteter. Erfaringer viser, at ansøgninger afvises, hvis der er noget, der går uden for rammerne.

9 Målgruppen for aktiviteterne Målgruppen er elever på erhvervsuddannelser i overgangen mellem grund- og hovedforløb. Formålet med tilskuddet er at forbedre elevernes mulighed for at få en praktikplads efter endt grundforløb. Der kan derfor kun søges om tilskud til aktiviteter, der ligger i overgangen mellem grund- og hovedforløb. Dette betyder i praksis, at aktiviteterne skal rettes mod elever, der er i gang med et grundforløb. Der kan ikke gives tilskud til: Aktiviteter rettet mod elever i skolepraktik. Opfølgning på praktikaftaler i prøvetiden. Aktiviteter rettet mod elever i folkeskole, ungdomsskoler, efterskoler og lignende eller en virksomheds medarbejdere. Aktiviteter, der har til formål at øge optaget på grundforløbet eller markedsføre en uddannelse overfor potentielle elever. Aktiviteter rettet mod Ny Mesterlære. Der gives tilskud til: Uddannelser med gode jobmuligheder men med mangel på praktikpladser eller elever. Virksomheder, der endnu ikke er godkendt som praktikvirksomhed eller har ansat færre elever, end de er godkendt til. Aktiviteter, der kan styrke elevernes kendskab til forskellige fag og deres muligheder for at flytte efter en praktikplads. Elevgrupper, som har særlig svært ved at skaffe sig praktikpladser. AUB vurderer, om aktiviteten vil kunne medføre flere uddannelsesaftaler. Frist for ansøgning Der er to ansøgningsrunder; forårsrunden med frist 1. april 2015, og efterårsrunden med frist den 1. september Den største pulje udbydes i april-runden. AUB har en sagsbehandlingstid på omkring 2 måneder. På forkant med ansøgningen Fristerne for ansøgningsrunderne ligger fast. Det lokale uddannelsesudvalg kan derfor skabe kvalitet og sammenhæng i det praktikpladsopsøgende arbejde ved at målrette ansøgningsprocessen. De faglige udvalg anbefaler, at det lokale uddannelsesudvalg involverer sig aktivt i såvel beskrivelsen af projektet i ansøgningen som gennemførelsen af projektet. Herved kan det lokale uddannelsesudvalg sikrer, at aktiviteterne supplerer skolernes ordinære praktikpladsopsøgende arbejde. Drøftelserne kan fx omhandle: Hvad kendetegner lokalområdet i jeres branche? Store bygge- og anlægsprojekter Små og mellemstore virksomheder Elever der efter endt grundforløb ikke har en uddannelsesaftale Virksomheder, der ikke tager elever Ledige praktikpladser uden elevsøgning Fordeling af roller og opgaver i projektet Det lokale uddannelsesudvalg er ansøgeren til AUB-midlerne og kan frit beslutte, hvem der skal udføre projektets aktiviteter. Det lokale uddannelsesudvalg kan vælge en person som udvalget frikøber til opgaven, fx: En eller flere repræsentanter fra udvalget. En tidligere mester/arbejdsgiver. En nyudlært svend. En faglærer fra uddannelsen. Skolens opsøgende konsulent, der ud over skolens ordinære opsøgende arbejde, får tilført ressourcer til også at gennemfører projektets aktiviteter. En ansøgning kan omhandle aktiviteter, der både retter sig mod det opsøgende virksomhedsarbejde og elever i grundforløbet. Da indsatserne vil være forskellige, kan det give god mening, at flere personer deltager i projektet. 9

10 Projektplan for et bevilget projekt I selve ansøgningen skal det lokale uddannelsesudvalg beskrive de overordnede indsatsområder. De faglige udvalg anbefaler, at der bliver udarbejdet en detaljeret projektplan, der belyser det enkelte indsatsområde, fx: Hvornår gennemføres elevaktiviteterne? Hvornår besøges hvilke typer af virksomheder? Hvilke delmål skal være gennemført hvornår? Hvem er aktørerne på hvilke opgaver? Hvilke økonomiske rammer afsættes der til de enkelte indsatsområder og aktører? Hvornår følges der op på aktiviteterne og eventuelt korrigeres ift. projektplanen? Projektets administration De faglige udvalg anbefaler, at det lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med ansøgningen udarbejder et budget over de udgifter, der skal indgå i projektet. Der kan søges til frikøb af timer, revision og regnskab samt andet fx kørsel i forbindelsen af det opsøgende arbejde, forplejning til møder, afholdelse af elevseminar m.m. Langt de fleste lokale uddannelsesudvalg lader skolen administrere midlerne. Det vil sige, at skolen modtager midlerne på udvalgets vegne og styrer budgettet og regnskabet. De faglige udvalg anbefaler, at det lokale uddannelsesudvalg sikrer sig, at: Skolen opretter en særlig konto, hvorfra midlerne administreres Udvalget samarbejder tæt med skolen om administrationen Det lokale uddannelsesudvalg kan besluttet at lade en af parterne i udvalget administrere projektmidlerne. På samme måde bør der oprettes en særlig konto, hvorfra projektets midler administreres. Det faglige udvalg anbefaler, at det lokale uddannelsesudvalg udarbejder rammeaftaler, eller kontrakter, med de aktører, der er involveret i projektet også erhvervsskolens aktører. 10 En sådan aftale/kontrakt bør blandt andet indeholde: Afsat timeforbrug og afsatte midler til de enkelte aktiviteter. Indsatsområder med delmål og slutmål. Aftale om midtvejsstatus og eventuel behov for justering. Alle udgifter skal dokumenteres, og ovennævnte model kan give det lokale uddannelsesudvalg et overblik. Status på aktiviteter og forbrug Den bedste måde at styre et projekt på er indsigt. Det faglige udvalg anbefaler, at der på alle LUU-møder er et fast punkt på dagsordenen, hvor aktørerne og skolen giver kvalitativ status på aktiviteter og delresultater; fx antal gennemførte virksomhedsbesøg, antal uddannelsesaftaler, elevaktiviteter etc. Der kan opstå omstændigheder undervejs i projektet, hvor aktiviteterne ikke kan gennemføres som først planlagt. Det er det lokale uddannelsesudvalgs ansvar, at aktivitetsplanen bliver justeret og tilpasset, så aktiviteterne gennemføres som beskrevet. Afslutning og afrapportering af projektet Når projektet er afsluttet, har det lokale uddannelsesudvalg 3 måneder til at afrapportere til AUB. Det skal ske på en særlig blanket, som hentes på AUB s hjemmeside samme sted, som ansøgningsblanketten ligger. Det faglige udvalg anbefaler, at de lokale uddannelsesudvalg sammen med aktørerne evaluerer projektet i forhold til de fastsatte mål, indhold og resultater. Det er en god ide, at konkludere på indsatsen og resultaterne samt perspektivere i forhold til en ny AUB -ansøgning fx: Hvad har projektets indsats og resultater vist? Hvor ligger de fortsatte udfordringer? Hvilke kan indgå i en ny AUB-ansøgning? Regnskabet skal færdiggøres og afsluttes.

11 Regnskabet skal revisorpåtegnes og sendes ind sammen med afrapporteringen. Rapporteringen skal indsendes inden for tidsrammen direkte til AUB-sekretariatet. Det lokale uddannelsesudvalg kan ikke ansøge om et nyt projekt, før der er afrapporteret. 11

12 Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, København NV Telefon

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Organisering af Brugerservice Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERGs indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk med opsøgende arbejde i virksomhederne

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen.

Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen. 1 of 6 10/08/2013 Efterår 2013 Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen. Ny underviser Vi har ansat en ny underviser, Søren Birkholm Jensen. Søren har en baggrund fra

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Side 1 af 7 10/09/2013 infonyt Teknisk designer-uddannelsen Efterår 2013 Side 2 af 7 Nyt undervisningsprojekt Siden august har eleverne arbejdet med et undervisningsprojekt kaldet Skrot Arne. Projektet

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013 infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Efterår 2013 Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Velkommen til praktikcentret Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter rummer elever fra femten forskellige uddannelser

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 2 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Indhold Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle Erik Knudsen

Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle Erik Knudsen Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle Erik Knudsen Fællessekretariat for uddannelser inden for Bygge & Anlægsområdet. Etableret 1. januar 2004 af: Det faglige Udvalg for Træfagenes

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

41 Heraf ny mesterlære. 7 Heraf kort aftale. 89 Individuel uddannelse

41 Heraf ny mesterlære. 7 Heraf kort aftale. 89 Individuel uddannelse Året i tal Året i tal gør status på uddannelsesaftaler, herunder indgåede og ophævede aftaler samt skolepraktikaftaler, PIU-aftaler, GVU-planer og dispensationer pr. 3. december. Der er desuden status

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere