BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED

2 FORORD Branchevejledningen indeholder ingen bindende anvisninger, men tjener alene til inspiration for hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgivere, ledere og ansatte. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Branchevejledningen kan hentes på hjemmesiden 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND Forord 1 Baggrund 3 Udsættelse for passiv rygning: 3 Indsats mod passiv rygning: 4 Lovgivningskrav 4 Handlemuligheder: 5 Politik 5 Kortlægning og APV 5 Praktiske råd: 6 Rygende askebægre 6 Pauserum 6 Frokoststuer 7 Toiletter 7 Restaurationslokaler 7 Rygestop 7 Rygeforbud 7 Forebyggelse af passiv rygning: 8 Planlægning 8 Kortlægning 8 Beslutning 9 Informationsfasen 9 Indførelsesfasen 9 Opfølgningsfasen 9 Kortlægning og vurdering af rygning 10 Naturlig ventilation 11 Mekanisk ventilation (tekniske løsninger):12 Udsugningseffektivitet, tabel 1 12 Rygebokse 13 Rygekabiner/rygerum 13 Lokalventilation 14 Decentrale ventilationsanlæg 14 Generelle ventilationsanlæg 15 Brugen af tekniske løsninger 17 Styringsautomatik 17 Vedligeholdelse af tekniske løsninger 18 Information om luftrensere: 18 Mikrofiltre 19 Kulfiltre 19 Elektrostatiske filtre 19 Ionisering 20 Rensningseffektivitet 20 Konklusion 20 Henvisninger 21 Bilagsfortegnelse: Bilag 1. Kortlægningsskema/checkliste om tobak i restauranter 22 Bilag 2. Indretning og dimensionering af ventilation: 23 Rygebokse 23 Rygekabiner/rygerum 24 Lokalventilation 25 Decentrale ventilationsanlæg 25 Generelle ventilationsanlæg 25 Retningslinier for luftmængder 26 Formel til beregning af luftmængder 26 Generelle indretnings- og dimensioneringsforhold 27 Adresser 28 Passiv rygning er forbundet med alvorlig fare for sundheden og på kort sigt irritation af øjne, slimhindeirritationer i de øvre luftveje, hovedpine og lugtgener. Statiske undersøgelser, kilde 1 og 2, viser, at der som følge af passiv rygning er en øget risiko for kroniske sygdomme, såsom lungekræft, hjertekarsygdomme og luftvejslidelser blandt de ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Det betyder, at der i hotel- og restaurationsbranchen er behov for at øge opmærksomheden omkring, hvordan passiv rygning kan imødegås. I denne branchevejledning er der forskellige forslag til, hvordan det kan gøres. UDSÆTTELSE FOR PASSIV RYGNING Det kan ikke præcist angives, hvornår belastningen ved passiv rygning bør nedbringes. Der findes ganske vist grænseværdier for nikotin og kulilte, men de gælder kun for arbejdsprocesser, hvilket rygning ikke er. Arbejdstilsynets praksis på området, som kan bruges til at belyse, hvilket niveau af passiv rygning, som myndigheden anser for sundhedsmæssigt forsvarligt, fremgår af At-vejledning A.1.2 om indeklima, afsnit om passiv rygning samt At-instruks nr. 5/2006 om passiv rygning. Belastningen ved passiv rygning i et lokale afhænger af tre faktorer: Hvor meget der ryges, hvor stort lokalet er og hvor effektivt luftskiftet er. I nye bygninger er det naturlige luftskifte typisk maksimalt op til en halv gang i timen, mens det i ældre bygninger kan være væsentligt højere. Luftskiftet kan let øges betragteligt ved at åbne vinduer og døre. Arbejdsmiljømæssigt afhænger de ansattes belastning især af, hvor længe de opholder sig i det rum, hvor der ryges. 2 3

4 INDSATS MOD PASSIV RYGNING HANDLEMULIGHEDER Lovgivningskrav I tilrettelæggelsen af løsninger til bekæmpelse af passiv rygning i hotel- og restaurationsbranchen skal der i dette afsnit nævnes de lovgivningskrav, som er gældende i Danmark, udover de nævnte krav i forbindelse med skadelige stoffer i luften. Den generelle lovgivning om røgfri miljøer i Danmark i 2006 gælder kun for offentlige arbejdspladser. For fødevarehygiejne er der en lovgivning, som regulerer rygning i hotel- og restaurationsbranchen, og som forbyder rygning i lokaler, hvor fødevarer tilvirkes, behandles og håndteres. Der er dog en undtagelse fra denne lovgivning. Den gælder ikke for håndtering af fødevarer i serveringslokaler i hoteller og restaurationer. Udgangspunktet for bekæmpelse af passiv rygning i lokaler har to yderpunkter. På den ene side kan problemet løses ved at forbyde rygning i samtlige lokaler, og på den anden side kan det løses ved at etablere mekanisk ventilation i samtlige lokaler med så høj en effektivitet, at rygning er uproblematisk dog undtaget de fleste personserveringssituationer. I de fleste virksomheder vil problemet med passiv rygning kunne løses ved at fastlægge aftaler og retningslinier for rygning, kilde 4, og ved at etablere tiltag i forhold til de fastlagte aftaler. Arbejdsmiljølovgivningen kræver, at ansatte i deres spisepauser skal have mulighed for at spise uden påvirkning af rygning. Der kan gives påbud efter Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning 34 alene på grund af dårlig luftkvalitet. Under visse betingelser, som er nævnt i 9 i problempåbudsbekendtgørelsen, kan der tillige gives påbud efter 9. Der kan ikke gives påbud efter problempåbudsbekendtgørelsen, uden at der også foreligger et materielt påbud, f.eks. vedrørende den nævnte 34. Politik En rygepolitik på restaurationsvirksomheder består af to elementer Kundernes rygning i serveringslokalerne Rygepolitikken overfor personalet. Rygepolitikken overfor forretningens kunder består i en orientering om, i hvilket omfang der tillades rygning i restaurationslokalerne, eller om restaurationsvirksomheden har opdelt restauranten i ryger og ikke ryger områder. Dette skal der skiltes med på indgangsdøren. Rygepolitikken overfor personalet udvikles som en del af den samlede personalepolitik og indeholder virksomhedens regler for, hvor og hvornår personalet må ryge. En rygepolitik bør derfor almindeligvis ikke indføres ved diktat uanset, at rygning på arbejdspladsen i sidste instans er ledelsens ansvar. Det er vigtigt, at politikken opleves som fælleseje, og det er vigtigt, at den bliver til i en stemning af enighed og vilje til at yde saglige bidrag. Se yderligere afsnit om Forebyggelse af passiv rygning. Kortlægning og APV Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen skal inddrage problemet passiv rygning i deres arbejdspladsvurderinger (APV'er). Ledelsen er ansvarlig for, at fastlagte regler, bestemmelser og at rygepolitikker efterleves, så passiv rygning minimeres eller helt undgås. Det kan anbefales at bruge BAR ens materiale om APV for Hotel- og Restauranterhvervet, som kan hentes på hjemmesiden og samtidig benytte checklisten, bilag 1, bag i vejledningen, der indeholder uddybende spørgsmål vedrørende passiv rygning. Når dette materiale benyttes, vil virksomheden derigennem skriftligt kunne vurdere, om passiv rygning er et problem på arbejdspladsen. 4 5

5 PRAKTISKE RÅD Frokoststuer Der er en lang række praktiske tiltag, der uden de store omkostninger kan reducere problemerne med rygning i hotel- og restaurationsbranchen. I de virksomheder, hvor sådanne lokaler findes og bruges, kan der etableres enten rygebokse, rygekabiner eller decentrale eller generelle ventilationsanlæg, så passiv rygning undgås. Rygende askebægre Toiletter Askebægre bør fjernes og hvis rygning forbydes i disse rum, undgås passiv rygning for de efterfølgende, som benytter toilettet. Restaurationslokaler I de forskellige lokaler, hvor der arbejdes med borddækning, servering, afrydning og andre aktiviteter, bør rygning ikke finde sted. Såfremt personalet og kunderne må ryge, skal det finde sted andre steder, hvor passiv rygning kan undgås ved, at der er etableret effektive ventilationsanlæg. Rygende askebægre bør ikke stilles i tjenergange, buffeter og lignende steder, hvor mange færdes, men skal stilles, hvor de færreste færdes, eller hvor der er etableret rygebokse eller en form for effektiv ventilation for undgå passiv rygning. Gløderne i tobakken i askebægre bør slukkes efter endt rygning, uanset hvor meget der er røget af eventuelle cigaretter, cigarer og anden tobak, inden rygerne forlader askebægrene. Rygestop I forbindelse med fastlæggelse af rygeadfærd i lokaliteterne kan man supplere regler og bestemmelser med støtte til rygestop i form af selvhjælpsmaterialer, temamøder, nikotinerstatninger og kurser. Pauserum Det ses ofte, at der i et hjørne af et lokale er opstillet et par stole og et bord med papirer, glas, kaffekopper og meget andet sammen med et rygende askebæger. Løsningen på dette problem er at fjerne askebægret og måske stille det et sted i nærheden, hvor der allerede er en form for ventilation, så fællesskabet kan bibeholdes i pausen. Rygeforbud I virksomheder med rygeforbud kan rygning foregå forsvarligt i særlige rygerum, hvor der er etableret effektiv ventilation, som kan sikre, at røgen ventileres ud af bygningen og at røgen ikke spredes til røgfri områder. 6 7

6 FOREBYGGELSE AF PASSIV RYGNING Forebyggelse af passiv rygning gennemføres ved, at de enkelte virksomheder kortlægger og forholder sig til de problemer, der er forbundet med rygning. På grundlag af de kortlagte problemer træffes der beslutning om, hvor og hvornår der må ryges eller ikke ryges i de forskellige lokaler. Såvel personale som kunder informeres om de fastlagte bestemmelser. Inden begrænsning af passiv rygning kan realiseres, vil nogle virksomheder have behov for, at der bliver gennemført lokaleændringer og indretning med tekniske tiltag. F.eks. kan der udpeges og/eller indrettes lokaler, hvor rygning er tilladt. En vellykket forebyggelse af passiv rygning kræver planlægning af forløbet frem til det tidspunkt, hvor bestemmelserne om rygning indføres. I det følgende beskrives forskellige faser, som det kan anbefales at følge i forløbet med forebyggelsen. Beslutning På grundlag af kortlægningen, inddragelse af gældende lovgivningskrav i forhold til rygning og kundernes forventninger kan sikkerhedsorganisationen udarbejde et beslutningsudkast om indførelse af en rygepolitik, der fastlægger bestemmelser for, hvornår og i hvilke lokaler eller områder, Information rygning er tilladt, og hvor rygning ikke er tilladt. Der fastlægges en tidsplan for indførelse af rygepolitik og det besluttes, om der er behov for lokaleændringer eller tekniske tiltag. Planlægning Hvor passiv rygning er et arbejdsmiljøproblem, skal dette registreres i virksomhedens APV, som skal drøftes i sikkerhedsorganisationen, eller hvor der ikke er krav om sikkerhedsorganisation, mellem ledelse og ansatte. Jf. APV-skemaet for servering i restaurant og bar (bilag 1). Både de ansatte og gæsterne påvirkes af passiv rygning. Dette indebærer, at enhver rygepolitik bør være opmærksom på begge de to grupper. Kortlægningsresultaterne og beslutningsudkastet fremlægges for samtlige personer i virksomheden med henblik på at få en dialog om indførelse af en rygepolitik for at sikre, at alle får indflydelse på de endelige bestemmelser. Dermed sikres forhåbentlig også en bred opbakning til en kommende rygepolitik. Indførelse Denne fase bør forløbe over en længere periode, for at alle får mulighed for at fremkomme med synspunkter og forslag til de endelige beslutninger om, hvordan passiv rygning skal imødegås. Kortlægning I samarbejdet om beslutninger om rygning i virksomheden bør udgangspunktet være en kortlægning (se afsnittet Kortlægning og vurdering af rygning ) af stedets holdninger til rygning, rygeadfærd, rygeproblemer, behov for tiltag til bekæmpelse af passiv rygning, forventninger til beslutninger om rygning (rygepolitik) og forslag til, hvilke retningslinier og indretninger, der måtte være behov for. Før indførelsen bør virksomheden have fastlagt, hvordan rygepolitikken gøres synlig for såvel personale som kunder med informationsmateriale, skiltning på vægge og borde, præcisering om rygeadfærd, og hvordan overtrædelser af rygepolitikken håndteres. Indførelse af rygepolitik kan finde sted ved, at der fastsættes en startdato, som f.eks. kunne være efter en kort ferielukning eller lignende. For at motivere personalet kan virksomheden samtidig med indførelse af rygepolitik eventuelt indføre et personalegode. Opfølgning Efter indførelsen af en rygepolitik er det vigtigt at følge op på, om den virker tilfredsstillende og bliver overholdt, eller om der er behov for ændringer eller sanktioner. Specielt for nyansatte og kunder kan der være behov for, at man er opmærksom på, om information og præcisering om rygning er tilstrækkelig til at sikre, at rygepolitikken bliver respekteret. 8 9

7 KORTLÆGNING OG VURDERING AF RYGNING Som nævnt under afsnittet Forebyggelse af passiv rygning er der behov for at kortlægge rygeadfærd og de problemer, der er forbundet med passiv rygning. Denne kortlægning kan gennemføres ved hjælp af et kortlægningsskema/checkliste, som fremgår af bilag 1, hvor besvarelserne kan afdække, hvor stort et problem rygning er, hvor der ryges, hvor meget der ryges, hvor mange der føler sig generet af rygning, hvor mange der ønsker et regelsæt om rygning, og hvor mange der ønsker støtte til rygestop. Rygere kan bidrage til at mindske passiv rygning med gode vaner f.eks. ved,at rygning kun finder sted på steder, hvor de færreste personer opholder sig eller færdes og ved, at gløderne i tobakken slukkes i askebægeret efter endt rygning og ved pauser mellem rygningsperioder. Endvidere vil det være god vane, hvis askebægre på en hurtig og god måde indkapsler asken, og de tømmes hyppigt og forsvarligt, f.eks. ved at indholdet fra askebægre, straks de tømmes, indkapsles i stålbeholder for at mindske lugtgener og brandfare mv. NATURLIG VENTILATION Bekæmpelse af tobaksrøg i lokaler kan til en vis grad finde sted ved den naturlige ventilation, som forekommer i bygninger, og som restaurationsvirksomheder har mulighed for at fremme med forholdsvise mindre indsatser. Naturlig ventilation finder sted i bygninger som følge af varmeopdriften og vindens påvirkning på bygningen. Interessen for at udnytte disse naturkræfter er de seneste år øget meget især i forbindelse med luftskiftet i store rum som foyerer, hall, trappeopgange og lignende steder. Men også i mindre rum kan disse naturkræfter udnyttes og være med til at sikre et øget luftskifte og dermed mindske luftforureninger herunder tobaksrøg. Erstatningsluften for den udledte luft kan finde sted ved at etablere åbninger ved gulvniveau. Placeringen af disse åbninger i rum bør finde sted, således at erstatningsluften tvinges til skulle passere igennem hele rummet for at sikre en luftfornyelse overalt. Åbningerne kan f. eks. være smalle sprækker i den nederste del af døre eller etablerede friskluftsventiler. Det skal understreges, at erstatningsluft ikke må fremkalde trækgener for de beskæftigede i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, og det betyder, at etablering af åbninger skal udføres med omtanke for, hvor placeringer er hensigtsmæssige. Principperne for naturlig ventilation er, at den opstigende luft i bygningerne føres ud via oplukkelige loftslemme eller vinduer og via ventiler etableret ved loftsniveau eller i højt siddende vinduer. Specielt kan eksisterende skorstene til pejse eller tidligere brændesteder også bruges til udledning af rumluften ved blot at lade de indbyggede spjæld stå i åben position og sikre, at luften kan føres ind i skorstenene. I virksomheder, der har indført rygepolitikker og etableret nye tiltag, kan man med fordel sætte både politikker og info om disse tiltag op på personaleopslagstavlen

8 MEKANISK VENTILATION (TEKNISKE LØSNINGER) Anvendelse af tekniske tiltag til bekæmpelse af passiv rygning er velegnet i lokaler, hvor rygning er tilladt, og hvor både rygere og ikke rygere arbejder eller færdes. Forudsætningen for at denne adfærd er acceptabel i forhold til passiv rygning er, at tobaksrøg bliver fjernet på en effektiv måde, så rygning er uproblematisk for ikkerygere. På baggrund af gennemgangen af luftrensere kan det fastslås, at rensning af luften for tobaksrøg på en tilstrækkeligt effektiv måde ikke er mulig med disse apparater. Det betyder, at en effektiv bekæmpelse af tobaksrøg i lokaler, hvor rygning er tilladt, og passiv rygning ønskes undgået, kun kan finde sted ved at udlede de skadelige gasser og partikler til det fri. Den mest effektive måde, hvorpå tobaksrøg kan udledes til det fri, er at indfange tobaksrøgen, inden den breder sig i lokalerne, hvor den dannes. Jo mere tobaksrøgen når at brede sig i lokalerne, jo mindre effektive bliver tekniske tiltag til at indfange og udlede den. Der gælder også et andet forhold, som er vigtigt at være opmærksom på ved indretning af tekniske tiltag nemlig, at varmeopdriften i et lokale medfører, at luften stiger opad. Jo varmere luft jo hurtigere opstigning. Dette forhold skal også tages i betragtning, når lokaler og områder i bygninger med flere etager udvælges til henholdsvis rygnings- og røgfri zoner. Her skal de røgfri zoner ligge under zoner med rygning tilladt. I den nedenstående tabel 1 fremgår det i prioriteret rækkefølge efter udsugningseffektivitet, hvilke tekniske løsninger, der er bedst egnede til at indfange og fjerne en given mængde af skadelige gasser og partikler fra røg i lokaler. Tabel 1: Tekniske løsninger og udsugningseffektiviteten i forhold til fjernelse af røg fra kilden eller fra hele rummet Teknisk løsning Rygeboks Rygekabine Lokalventilation Decentrale ventilationsanlæg Generelle ventilationsanlæg Udsugningseffektivitet Højeste effekt på grund af udsugning ved kilden Næsthøjeste effekt Tredje højeste effekt Fjerde højeste effekt Femte højeste effekt på grund af udsugning fra diffuse kilder Rygebokse Opsætning kan finde sted, hvor der er få rygere, som periodisk har behov for at ryge. Det kan typisk være på gangarealer, i hall er, i nærheden af mindre mødelokaler og lignende steder. En rygeboks kan anvendes til rygning for en enkelt person, hvor blot en mindre afskærmning med udsugning (se stregtegning 1) er tilstrækkelig til at indfange tobaksrøgen. I bagvæggens nederste del opsættes et smalt rygebord. Rygekabine/rygerum Rygekabiner kan typisk sættes op, hvor et større antal personer ønsker at ryge samtidig. Det kan være i foyerer ved større konferencelokaler, i forgange ved større spiselokaler, større hall er og lignende steder, hvor det skal være muligt at ryge. Rygekabiner kan opbygges med plads til flere rygere samtidig (se stregtegning 2). Kabinestørrelsen indrettes efter det behov, der skønnes at være brug for. Ved bagvæggen opsættes et smalt rygebord i ca. 1,2 meter over gulvniveau. Note: Den tekniske løsning er mest effektiv, når den er tæt på forureningskilden. I det følgende vil hver af nævnte løsningsmuligheder blive kommenteret med vægt på lokaleforhold, hvor løsningerne er velegnede. Detaljer for udformning og bud på nødvendig luftmængde til indfangning af tobaksrøg fremgår af bilag

9 Lokalventilation Generelle ventilationsanlæg Lokaludsugning kan anvendes ved bardiske, hvor der etableres en luftvæg over bardisken (se stregtegning 3) med indblæsningsluft i bardisken og en udsugning ovenover, således at tobaksrøg ikke kan trænge igennem luftvæggen mellem barkunder og serveringspersonale. Generelle ventilationsanlæg kan anvendes både i store og små lokaler, konferencelokaler, receptioner og hall'er og for så vidt i enhver lokalitet. Ventilationsaggregaterne opstilles et centralt sted, hvorfra kanalføringer finder sted ud til de lokaler, som ønskes ventileret. Fortrængningsprincippet kan i hovedtræk beskrives ved, at indblæsningen finder sted ved gulvniveau og udsugningen ved loftsniveau. Den indblæste luft føres frem via lavimpulsarmaturer med trækfrie lufthastigheder og med temperaturer under rumtemperaturen, se stregtegning 6. Lokalventilation er også velegnet andre steder, hvor der ønskes en barriere etableret mellem røgfri- og røgfyldte zoner, således at det røgfri område kan forblive røgfrit. Generelle ventilationsanlæg er anlæg, som består af både en indblæsningsdel og en udsugningsdel. Anlæggene kan også have indbygget varmegenvinding. Opbygningen kan finde sted efter to forskellige principper, der betegnes henholdsvis opblandingsprincippet og fortrængningsprincippet, kilde 6. Trækfrie lufthastigheder opnås, når anlæggene er dimensioneret og projekteret korrekt, fordi den indblæste luftmængde har en undertemperatur, som er mindre end 1 oc under rumtemperaturen og en lufthastighed på mindre end 0,2 meter pr. sekund i armaturåbningen. Opblandingsprincippet kan i hovedtræk beskrives ved, at både indblæsning og udsugning finder sted ved f.eks. loftsniveau; Ventilationsprincippet bygger på indblæsning ved hjælp af en eller flere stråler uden for opholdszonen. Den indblæste luft føres frem via armaturer, som har til formål at fordele luftmængderne jævnt i hele lokalet. Decentrale ventilationsanlæg Decentrale ventilationsanlæg kan typisk anvendes i mindre arbejdslokaler, mødelokaler, mindre receptionsområder og lignende. Ventilationsaggregaterne kan opstilles eller opsættes i lokalerne, hvor rygning er tilladt. Etableringen finder sted uden kanalføringer - bortset fra kanalføringer gennem vægge til luftindtag og luftafkast. Det betyder, at såfremt anlæggene virker effektivt, bliver luftforureninger og varme jævnt fordelt i lokalerne. Belastningen af tobaksrøg bliver altså lige stor overalt i lokalerne. Dette er absolut ikke hensigtsmæssigt, når passiv rygning ønskes undgået. Denne form for indblæsning medfører, at luften fordeler sig overalt ved gulvniveau, indtil den stiger opad som følge af varmeopdriften i lokalerne. Det betyder, at fordelingen af luften i lokalerne er meget effektiv, såfremt lavimpulsarmaturerne ikke placeres i nærheden af varmekilder. Det skal nævnes, at armaturer, som placeres på vægge, godt kan virke efter fortrængningsprincippet, hvis indblæsningstemperaturen er lavere end rumtemperaturen, og at der ikke under armaturerne er varmekilder, som kan hindre luften i at trænge ned til gulvniveau. Disse ventilationsanlæg kan både omfatte enheder, der kan opstilles på gulvniveau og opsættes på vægge. Ventilationsanlæggene har både en indblæsnings- og en udsugningsdel og kan også have indbygget en varmegenvindingsdel. Decentrale ventilationsanlæg virker efter fortrængningsprincippet for ventilationsanlæg, som er nærmere beskrevet under afsnittet Generelle ventilationsanlæg, se stregtegningerne 4 og

10 Vægarmaturer indebærer dog en vis risiko for, at den kolde luft samler sig i en stråle, der kan give trækproblemer. Desuden er der risiko for, at den friske luft opblandes, før den når gulvet, hvorved fortrængningen af den forurenede luft bliver mindre effektiv. Et ventilationsanlæg, der er etableret efter fortrængningsprincippet, og som virker effektivt, kan sikre, at tobaksrøg vil blive ledt opad, således at den kun i ringe grad når at brede sig i opholdszonen i lokalerne. BRUGEN AF TEKNISKE LØSNINGER På baggrund af virksomhedens beslutning om, i hvilke lokaler rygning er tilladt, og hvor passiv rygning samtidig ønskes undgået, vælges tekniske løsninger afhængig af, i hvilket omfang rygning er tilladt. Såfremt der kun er behov for, at enkelte personer må ryge lejlighedsvis, vil en eller flere rygebokse være velegnede. Når rygning er tilladt, og flere personer ønsker at ryge samtidig, vil en eller flere rygekabiner være velegnede. Forudsætningen for at passiv rygning kan undgås i de lokaler, hvor rygebokse og rygekabiner er opstillet, er, at rygere er og bliver informeret via skiltning og præcisering af, at der kun må ryges i bokse og kabiner. Ved bardiske og lignende områder, hvor passiv rygning ønskes undgået for det personale, der arbejder i områderne, vil lokalventilation være velegnet, uanset om der er etableret decentrale- eller generelle ventilationsanlæg til bekæmpelse af tobaksrøg, fordi rygningen foregår meget tæt på personalet. I såvel små som store lokaler, hvor rygning er tilladt, vil decentrale- og generelle ventilationsanlæg være velegnede til bekæmpelse af tobaksrøg under forudsætning af, at anlæggene er indrettet med tilstrækkelig luftskiftekapacitet i forhold til det antal personer, der samtidig opholder sig i lokalerne. STYRINGSAUTOMATIK Styringsautomatik til tekniske løsninger vil kunne sikre, at driften finder sted, når behovet for bekæmpelse af tobaksrøg er til stede. Desuden vil styringsautomatik også kunne reducere omfanget af den tid, de etablerede ventilationsanlæg er i drift. Anvendelige former for styringsautomatik er bevægelsessensorer, styring via programmering af driftstider og forureningsdetektorer, som kan sikre, at driften af anlæggene er rettidig og efterkommer varierende behov for bekæmpelse af passiv rygning. Endvidere er det en fordel, at udsugningsanlæg forsynes med en kontrolanordning, som giver signal, såfremt udsugningsluften er faldet i forhold til den oprindeligt dimensionerede luftmængde. Med andre ord, kontrolanordninger er ikke lovkrav, når vi ikke har at gøre med en proces (procesventilation)

11 VEDLIGEHOLDELSE AF TEKNISKE LØSNINGER Ventilationsanlæg skal med fastlagte mellemrum efterses og vedligeholdes af sagkyndige på området for at kontrollere, om luftmængderne fortsat er tilfredsstillende og for at undgå driftsforstyrrelser af anlæggene. Det kan anbefales, at der indgås aftaler med leverandøren om servicering af ventilationsanlæggene ved etableringen, således at kontrol og vedligeholdelse af anlæggene er fastlagt. INFORMATION OM LUFTRENSERE Mikrofiltre (HEPA) Mikrofiltre er meget effektive til at opfange støvpartikler ned til en vis størrelse, når luften føres igennem filtermaterialet. Ulempen er, at når filtret bliver fyldt op med støvpartikler, øges luftmodstanden i filtermaterialet i en grad, så luftgennemstrømningen i filtret nedsættes, og dermed bliver en mindre luftmængde renset. Et andet forhold, som skal fremhæves, er, at mikrofiltre ikke kan opfange skadelige gasser fra tobaksrygning, og derfor passerer gasserne igennem filtrene. Det skal understreges, at gasserne udgør den overvejende del (mere end 70 %), kilde 5, af den samlede mængde af skadelige stoffer fra tobaksrygning, hvoraf mere end halvdelen er kulilte og kuldioxid. På markedet for luftrensere findes et stort antal apparater. I salgsmaterialet fremføres det, at disse apparater er i stand til at rense luften for tobaksrøg på en effektiv måde. En gennemgang af oplysningerne om apparaterne viser, at de anvendte principper for rensningsfunktionerne omfatter fire karakteristiske metoder, som bruges enkeltvis eller i kombination med hinanden. Disse fire metoder til rensning af luften er følgende: Mikrofiltre (HEPA = højt effektive partikelfiltre) Kulfiltre Elektrostatiske filtre Ionisering. I det følgende gennemgås de fire forskellige metoder med kommentarer om de fordele og ulemper, der knytter sig til de enkelte rensningsfunktioner. Kulfiltre Kulfiltre kan opfange en række forskellige organiske gasser. Men kun en meget ringe del af de skadelige gasser, der dannes ved tobaksrygning, kan opfanges på kulfiltre. Derfor passerer stort set alle de skadelige gasser fra tobaksrygning igennem kulfiltrene. Det skal tilføjes, at de skadelige gasser fra tobaksrygning, som måtte være blevet opfanget på kulfiltrene, gradvist bliver frigivet igen, når den luft, der ønskes renset, føres igennem kulfiltrene. Elektrostatiske filtre Elektrostatiske filtre består af en ioniseringsdel og en fældningsdel, som begge oplades elektrisk, således at ioniseringsdelen gør støvpartikler positivt ladede, og fældningsdelen opfanger støvpartiklerne på grund af en negativ opladning. Ulempen ved filtrene er, at luftens indhold af ilt og kvælstof også bliver opladet og kan i visse tilfælde, f.eks. ved udladninger og dårlig rengøring, danne skadelige gasser som ozon og nitrøse forbindelser. Ved korrekt brug af elektrostatiske filtre er udladninger ikke sandsynlig. Derudover nedbrydes også andre dele af tobaksrøgen, og disse komponenter kan bestå af forskellige skadelige gasser

12 Ionisering Ionisering består af en ioniseringsdel, som virker tilsvarende som et elektrostatisk filter. Støvpartiklerne afsættes i området nær ioniseringsdelen. Ulempen er præcis som ved elektrostatiske filtre, at der kan dannes forskellige skadelige gasser (f.eks. ozon og nitrøse forbindelser). Rensningseffektivitet Uanset om luftrensningsapparaterne er opbygget med en rensningsfunktion, som består af en eller flere af ovennævnte rensningsmåder, kan det konkluderes, at apparaterne kun i et begrænset omfang er effektive, når det drejer sig om at opfange Konklusion Ioniseringsdelene i apparaterne kan i visse tilfælde danne store mængder af sundhedsskadelige stoffer både fra luftens indhold af ilt og kvælstof og fra nedbrydning af tobaksrøg. skadelig tobaksrøg. Endvidere gælder det for apparater, hvor ionisering indgår, at der er en risiko for dannelse af skadelige gasser. Anvendelse af luftrensningsapparater til bekæmpelse af tobaksrøg kan ikke anbefales som alternativ til ventilation, fordi apparaterne stort set ikke har nogen effekt over for de skadelige gasser, som udgør den overvejende del af indholdet i tobaksrøg. HENVISNINGER Kilde 1 Passiv rygning et problem inden for restaurationsbranchen, september, Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har udarbejdet rapporten for BAR service- og tjenesteydelser. Rapporten findes på Kilde 2 Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen, Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, har udarbejdet rapporten for BAR service- og tjenesteydelser. Rapporten findes på Kilde 3 Proposed Identification of Environmental Tobacco Smoke as a Toxic Air Contaminant, Appendix B. Udgiver: California Environment Protection Agency Air resources Board, Office of Environmental Health Hazard Assessment, december Kilde 4 Rygning på arbejdspladsen. Udgiver: Dansk Arbejdsgiverforening, Kilde 5 Tobakkens Biologi. Udgiver: Tobaksskaderådet, Kilde 6 Ventilationsteknik DANVAK. Selskab for indeklima og bygningsinstallationer. Udgiver: DANVAK, Kilde 7 Ventilationsanlæg. Dansk Standard DS 447. Udgiver: Teknisk Forlag, Kilde 8 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer. Dansk Standard DS 428. Udgiver: Teknisk Forlag, Kilde 9 Arbejdstilsynets Vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer, C.0.1 Øvrige henvisninger Kræftens Bekæmpelse: Sundhedsstyrelsen:

13 Bilag 1 KORTLÆGNINGSSKEMA OM RYGNING Checkliste. Tobak i restaurationer Ja Nej Kommentar Beslutning Serveringslokaler Er rygning tilladt i restaurationslokalerne Er der mekanisk ventilation i lokalerne Kan lokalerne virke tilrøgede Bilag 2 INDRETNING OG DIMENSIONERING AF VENTILATION Rygebokse Rygebokse (se skitse 1) kan placeres i et højdeniveau med rygebordet i ca. 1,2 meter over gulvniveau, og udsugningskanalen monteres på sidestudsen. Den nødvendige udsugningsluft ligger i størrelsesordenen på ca. 500 kubikmeter luft pr. time (m3/h). Udsugning kan etableres ved at indsætte en kanalventilator i udsugningskanalen. Rygebokse er på nuværende tidspunkt ikke designede og markedsførte til hotel- og restaurationsbranchen, men i de seneste årtier har princippet for opbygningen været anvendt i industrien til forskellige formål, hvor der er behov for en effektiv udsugning. Oplever personalet gener af røgen Andet Personalets rygning Er rygning tilladt i pauserum Er rygning tilladt i spiselokale Ryges i tjenergang/ buffet eller lignende Er der et rygende askebæger Er der ventilation i lokaler, hvor der ryges Oplever personalet gener af røgen Er der indrettet særligt rygerum til personalet Andet Rygepolitik Er der er formuleret politik for rygning i serveringslokalerne Er der en formuleret rygepolitik for personalet Andet 22 23

14 Rygekabiner/rygerum Lokalventilation En rygekabine er blot i princippet flere sammenbyggede rygebokse, hvis sider og loft er blevet forlænget med en større dybde, og hvor siderne strækker sig helt ned til gulvniveau. Derfor opbygges udsugningsprincippet næsten efter beskrivelsen under rygebokse. Forskellen i opbygningen af udsugningsdelen er blot den, at udsugningen opbygges med et omvendt T-formet rør i de kasseformede sektioner i den øverste del af kabinen i stedet for med en sidestuds. Se skitse 2. Det omvendte T-formede rør placeres med de to åbninger i et niveau svarende til studsens placering i en rygeboks, men midt i det kasseformede område og med udsugningskanalen sluttet til i kabineloftet. Såfremt kabiner skal opbygges med bredder større end 1,5 meter, skal kabinen sektionsdeles i den kasseformede del med omvendte T-formede rør i hver sektion. Se skitse 2. Den nødvendige udsugningsluft ligger i størrelsesordenen ca. 850 m3/h pr. løbende meter i bredden på kabinen. Det gælder også for rygekabiner, at de på nuværende tidspunkt ikke er designede og markedsførte til hotel- og restaurationsbranchen med det ovenstående udsugningsprincip, men der markedsføres rygekabiner, der er opbygget med et mindre effektivt udsugningsprincip og med indbyggede filtre. Disse kabiner er ikke effektive over for tobaksrøg. Lokalventilation ved bardiske i form af en luftvæg kan etableres med en spalte på ca. 0,01 meter i bardiskens ene side ind imod serveringspersonalet og med en indblæsningsluft på ca. 100 m3/h pr. løbende meter. Den indblæste luftmængde indfanges med udsugningsarmaturer oven over bardisken. Udsugningsluften skal mindst være lige så stor, som den indblæste luftmængde. Se stregtegning 7 og 8 (billederne 1 og 2). Decentrale ventilationsanlæg (Stregtegning 7 og 8 (billede 1 + 2) viser en bardisk med en indblæsningsspalte placeret i bardiskens side ind imod serveringsområdet - udsugningsarmaturer placeret oven over bardisken) Decentrale ventilationsanlæg er typisk opbygget med luftskiftekapaciteter varierende med luftmængder mellem m3/h. Er der behov for endnu større anlæg, kan der etableres flere i samme lokale. De nødvendige luftmængder til luftskiftet i lokaler kan fastlægges efter beskrivelsen under afsnittet Retningslinier for luftmængder afhængig af personbelastninger, som kan forekomme i lokalerne. Decentrale ventilationsanlæg markedsføres som standardmodeller med varierende luftskiftekapaciteter. Se stregtegningerne 9, 10 og 11 (billederne 3, 4 og 5). (Stregtegning 9, 10 og 11 (billede ) viser et decentralt ventilationsanlæg placeret på gulvniveau viser et decentralt ventilationsanlæg med indbygget bevægelsessensor placeret ved loftsniveau og luftindtag og luftafkast fra et decentralt ventilationsanlæg)(én tegning). Generelle ventilationsanlæg Generelle ventilationsanlæg kan opbygges med luftskiftekapaciteter, som kan bekæmpe tobaksrøg på en effektiv måde, når etableringen finder sted efter fortrængningsprincippet. Se stregtegningerne 12, 13, 14 og 15 (billederne 6, 7, 8 og 9). (Stregtegning 12 og 14 (billede 6 + 8) viser et lavimpulsarmatur placeret ved gulvniveau i et restaurationslokale og udsugningsriste placeret ved loftsniveau i væggen)(én tegning). I afsnittet Retningslinier for luftmængder vil der blive anvist, hvordan nødvendige luftmængder fastlægges til at bekæmpe tobaksrøg i forhold til personbelastningen i lokalerne

15 Retningslinier for luftmængder Fortrængningsventilation, skitse 3 I dette afsnit kan lufteskiftebehovet fastlægges med de luftmængder, der er nødvendige til decentrale og generelle ventilationsanlæg, som anvendes til at bekæmpe tobaksrøg i lokaler, hvor passiv rygning ønskes undgået. Luftmængderne er fastlagt efter den forudsætning, at det er ventilationsanlæg, som virker efter fortrængningsprincippet. Fastlæggelsen af luftmængder i et lokale finder sted på grundlag af, hvor mange personer, der samtidig opholder sig i lokalet - uanset antallet af rygere blandt disse, blot nogle er rygere og kan gennemføres i nedenstående formel til beregning af luftmængder. Luftmængderne til bekæmpelse af tobaksrygning i lokaler er nemlig afhængig af størrelsen af de opadstigende luftstrømme, som igen er afhængige af omfanget af varmekilder, der i restaurations- og selskabslokaler i overvejende grad består af varme fra mennesker. Formel til beregning af luftmængder: qv = A x 155 qv = Kubikmeter luft pr. time (m3/h) A = Antal personer i lokalet 155 = Tal-konstant Grænselinien mellem den rene zone og det forurenede område ovenover kan både hæves og sænkes ved at hæve eller sænke tal-konstanten. En sænkning kan f.eks. være aktuel, hvis der kun er siddende personer i et lokale. Ved siddende personer ser beregningen således ud qv = A x 125. Beregningen gælder for en grænselinie mellem ren zone og forurenet område i en højde på ca. 1,4 meter over gulvniveau. Ved udregning af nødvendige luftmængder med de ovennævnte tal-konstanter er der stort set ikke medregnet andre varmekilder end fra mennesker, og det betyder, at såfremt der også er andre væsentlige varmekilder i lokalet, skal luftmængderne hæves i forhold til disse varmekilder. Tallet 155 er en konstant, som fremkommer for at sikre, at der i et lokale skabes en forholdsmæssigt ren zone fra gulvniveau og op til ca. 1,80 meter over gulvet. Se skitse 3. Generelle indretnings- og dimensioneringsforhold Dimensionering og projektering af ventilationstiltag skal finde sted efter de normsæt, der er gældende for ventilationsindretninger, således at krav til luftindtag, luftafkast, anvendte filtre, lydforhold, kanaler, aggregater mm. er efterkommet, kilde 7 og 8. Det betyder, at forudsætningen for at ventilationsanlæggene kan fungere tilfredsstillende er, at anlæggene dimensioneres og projekteres af kyndige på ventilationsområdet

16 ADRESSER Fællessekretariat Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariat Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Ledersekretariat Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariat H. C. Andersens Boulevard 38, 2. sal 1553 København V Tlf.: Fax.: Øvrige adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: National Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen Tlf.:

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Fællessekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj 20 2100 København Tlf.: 7013 1200 Fax.: 7733 4611 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

fornemmelsen af et godt arbejdsklima

fornemmelsen af et godt arbejdsklima fornemmelsen af et godt arbejdsklima //Lavimpuls / spalte diffuser //ref.01 //opholdsrum, restauranter og kontorer //The Royal Shakespeare Company, The Courtyard Theatre, uk Lyden af et godt indeklima

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere