BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED

2 FORORD Branchevejledningen indeholder ingen bindende anvisninger, men tjener alene til inspiration for hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgivere, ledere og ansatte. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Branchevejledningen kan hentes på hjemmesiden 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND Forord 1 Baggrund 3 Udsættelse for passiv rygning: 3 Indsats mod passiv rygning: 4 Lovgivningskrav 4 Handlemuligheder: 5 Politik 5 Kortlægning og APV 5 Praktiske råd: 6 Rygende askebægre 6 Pauserum 6 Frokoststuer 7 Toiletter 7 Restaurationslokaler 7 Rygestop 7 Rygeforbud 7 Forebyggelse af passiv rygning: 8 Planlægning 8 Kortlægning 8 Beslutning 9 Informationsfasen 9 Indførelsesfasen 9 Opfølgningsfasen 9 Kortlægning og vurdering af rygning 10 Naturlig ventilation 11 Mekanisk ventilation (tekniske løsninger):12 Udsugningseffektivitet, tabel 1 12 Rygebokse 13 Rygekabiner/rygerum 13 Lokalventilation 14 Decentrale ventilationsanlæg 14 Generelle ventilationsanlæg 15 Brugen af tekniske løsninger 17 Styringsautomatik 17 Vedligeholdelse af tekniske løsninger 18 Information om luftrensere: 18 Mikrofiltre 19 Kulfiltre 19 Elektrostatiske filtre 19 Ionisering 20 Rensningseffektivitet 20 Konklusion 20 Henvisninger 21 Bilagsfortegnelse: Bilag 1. Kortlægningsskema/checkliste om tobak i restauranter 22 Bilag 2. Indretning og dimensionering af ventilation: 23 Rygebokse 23 Rygekabiner/rygerum 24 Lokalventilation 25 Decentrale ventilationsanlæg 25 Generelle ventilationsanlæg 25 Retningslinier for luftmængder 26 Formel til beregning af luftmængder 26 Generelle indretnings- og dimensioneringsforhold 27 Adresser 28 Passiv rygning er forbundet med alvorlig fare for sundheden og på kort sigt irritation af øjne, slimhindeirritationer i de øvre luftveje, hovedpine og lugtgener. Statiske undersøgelser, kilde 1 og 2, viser, at der som følge af passiv rygning er en øget risiko for kroniske sygdomme, såsom lungekræft, hjertekarsygdomme og luftvejslidelser blandt de ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Det betyder, at der i hotel- og restaurationsbranchen er behov for at øge opmærksomheden omkring, hvordan passiv rygning kan imødegås. I denne branchevejledning er der forskellige forslag til, hvordan det kan gøres. UDSÆTTELSE FOR PASSIV RYGNING Det kan ikke præcist angives, hvornår belastningen ved passiv rygning bør nedbringes. Der findes ganske vist grænseværdier for nikotin og kulilte, men de gælder kun for arbejdsprocesser, hvilket rygning ikke er. Arbejdstilsynets praksis på området, som kan bruges til at belyse, hvilket niveau af passiv rygning, som myndigheden anser for sundhedsmæssigt forsvarligt, fremgår af At-vejledning A.1.2 om indeklima, afsnit om passiv rygning samt At-instruks nr. 5/2006 om passiv rygning. Belastningen ved passiv rygning i et lokale afhænger af tre faktorer: Hvor meget der ryges, hvor stort lokalet er og hvor effektivt luftskiftet er. I nye bygninger er det naturlige luftskifte typisk maksimalt op til en halv gang i timen, mens det i ældre bygninger kan være væsentligt højere. Luftskiftet kan let øges betragteligt ved at åbne vinduer og døre. Arbejdsmiljømæssigt afhænger de ansattes belastning især af, hvor længe de opholder sig i det rum, hvor der ryges. 2 3

4 INDSATS MOD PASSIV RYGNING HANDLEMULIGHEDER Lovgivningskrav I tilrettelæggelsen af løsninger til bekæmpelse af passiv rygning i hotel- og restaurationsbranchen skal der i dette afsnit nævnes de lovgivningskrav, som er gældende i Danmark, udover de nævnte krav i forbindelse med skadelige stoffer i luften. Den generelle lovgivning om røgfri miljøer i Danmark i 2006 gælder kun for offentlige arbejdspladser. For fødevarehygiejne er der en lovgivning, som regulerer rygning i hotel- og restaurationsbranchen, og som forbyder rygning i lokaler, hvor fødevarer tilvirkes, behandles og håndteres. Der er dog en undtagelse fra denne lovgivning. Den gælder ikke for håndtering af fødevarer i serveringslokaler i hoteller og restaurationer. Udgangspunktet for bekæmpelse af passiv rygning i lokaler har to yderpunkter. På den ene side kan problemet løses ved at forbyde rygning i samtlige lokaler, og på den anden side kan det løses ved at etablere mekanisk ventilation i samtlige lokaler med så høj en effektivitet, at rygning er uproblematisk dog undtaget de fleste personserveringssituationer. I de fleste virksomheder vil problemet med passiv rygning kunne løses ved at fastlægge aftaler og retningslinier for rygning, kilde 4, og ved at etablere tiltag i forhold til de fastlagte aftaler. Arbejdsmiljølovgivningen kræver, at ansatte i deres spisepauser skal have mulighed for at spise uden påvirkning af rygning. Der kan gives påbud efter Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning 34 alene på grund af dårlig luftkvalitet. Under visse betingelser, som er nævnt i 9 i problempåbudsbekendtgørelsen, kan der tillige gives påbud efter 9. Der kan ikke gives påbud efter problempåbudsbekendtgørelsen, uden at der også foreligger et materielt påbud, f.eks. vedrørende den nævnte 34. Politik En rygepolitik på restaurationsvirksomheder består af to elementer Kundernes rygning i serveringslokalerne Rygepolitikken overfor personalet. Rygepolitikken overfor forretningens kunder består i en orientering om, i hvilket omfang der tillades rygning i restaurationslokalerne, eller om restaurationsvirksomheden har opdelt restauranten i ryger og ikke ryger områder. Dette skal der skiltes med på indgangsdøren. Rygepolitikken overfor personalet udvikles som en del af den samlede personalepolitik og indeholder virksomhedens regler for, hvor og hvornår personalet må ryge. En rygepolitik bør derfor almindeligvis ikke indføres ved diktat uanset, at rygning på arbejdspladsen i sidste instans er ledelsens ansvar. Det er vigtigt, at politikken opleves som fælleseje, og det er vigtigt, at den bliver til i en stemning af enighed og vilje til at yde saglige bidrag. Se yderligere afsnit om Forebyggelse af passiv rygning. Kortlægning og APV Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen skal inddrage problemet passiv rygning i deres arbejdspladsvurderinger (APV'er). Ledelsen er ansvarlig for, at fastlagte regler, bestemmelser og at rygepolitikker efterleves, så passiv rygning minimeres eller helt undgås. Det kan anbefales at bruge BAR ens materiale om APV for Hotel- og Restauranterhvervet, som kan hentes på hjemmesiden og samtidig benytte checklisten, bilag 1, bag i vejledningen, der indeholder uddybende spørgsmål vedrørende passiv rygning. Når dette materiale benyttes, vil virksomheden derigennem skriftligt kunne vurdere, om passiv rygning er et problem på arbejdspladsen. 4 5

5 PRAKTISKE RÅD Frokoststuer Der er en lang række praktiske tiltag, der uden de store omkostninger kan reducere problemerne med rygning i hotel- og restaurationsbranchen. I de virksomheder, hvor sådanne lokaler findes og bruges, kan der etableres enten rygebokse, rygekabiner eller decentrale eller generelle ventilationsanlæg, så passiv rygning undgås. Rygende askebægre Toiletter Askebægre bør fjernes og hvis rygning forbydes i disse rum, undgås passiv rygning for de efterfølgende, som benytter toilettet. Restaurationslokaler I de forskellige lokaler, hvor der arbejdes med borddækning, servering, afrydning og andre aktiviteter, bør rygning ikke finde sted. Såfremt personalet og kunderne må ryge, skal det finde sted andre steder, hvor passiv rygning kan undgås ved, at der er etableret effektive ventilationsanlæg. Rygende askebægre bør ikke stilles i tjenergange, buffeter og lignende steder, hvor mange færdes, men skal stilles, hvor de færreste færdes, eller hvor der er etableret rygebokse eller en form for effektiv ventilation for undgå passiv rygning. Gløderne i tobakken i askebægre bør slukkes efter endt rygning, uanset hvor meget der er røget af eventuelle cigaretter, cigarer og anden tobak, inden rygerne forlader askebægrene. Rygestop I forbindelse med fastlæggelse af rygeadfærd i lokaliteterne kan man supplere regler og bestemmelser med støtte til rygestop i form af selvhjælpsmaterialer, temamøder, nikotinerstatninger og kurser. Pauserum Det ses ofte, at der i et hjørne af et lokale er opstillet et par stole og et bord med papirer, glas, kaffekopper og meget andet sammen med et rygende askebæger. Løsningen på dette problem er at fjerne askebægret og måske stille det et sted i nærheden, hvor der allerede er en form for ventilation, så fællesskabet kan bibeholdes i pausen. Rygeforbud I virksomheder med rygeforbud kan rygning foregå forsvarligt i særlige rygerum, hvor der er etableret effektiv ventilation, som kan sikre, at røgen ventileres ud af bygningen og at røgen ikke spredes til røgfri områder. 6 7

6 FOREBYGGELSE AF PASSIV RYGNING Forebyggelse af passiv rygning gennemføres ved, at de enkelte virksomheder kortlægger og forholder sig til de problemer, der er forbundet med rygning. På grundlag af de kortlagte problemer træffes der beslutning om, hvor og hvornår der må ryges eller ikke ryges i de forskellige lokaler. Såvel personale som kunder informeres om de fastlagte bestemmelser. Inden begrænsning af passiv rygning kan realiseres, vil nogle virksomheder have behov for, at der bliver gennemført lokaleændringer og indretning med tekniske tiltag. F.eks. kan der udpeges og/eller indrettes lokaler, hvor rygning er tilladt. En vellykket forebyggelse af passiv rygning kræver planlægning af forløbet frem til det tidspunkt, hvor bestemmelserne om rygning indføres. I det følgende beskrives forskellige faser, som det kan anbefales at følge i forløbet med forebyggelsen. Beslutning På grundlag af kortlægningen, inddragelse af gældende lovgivningskrav i forhold til rygning og kundernes forventninger kan sikkerhedsorganisationen udarbejde et beslutningsudkast om indførelse af en rygepolitik, der fastlægger bestemmelser for, hvornår og i hvilke lokaler eller områder, Information rygning er tilladt, og hvor rygning ikke er tilladt. Der fastlægges en tidsplan for indførelse af rygepolitik og det besluttes, om der er behov for lokaleændringer eller tekniske tiltag. Planlægning Hvor passiv rygning er et arbejdsmiljøproblem, skal dette registreres i virksomhedens APV, som skal drøftes i sikkerhedsorganisationen, eller hvor der ikke er krav om sikkerhedsorganisation, mellem ledelse og ansatte. Jf. APV-skemaet for servering i restaurant og bar (bilag 1). Både de ansatte og gæsterne påvirkes af passiv rygning. Dette indebærer, at enhver rygepolitik bør være opmærksom på begge de to grupper. Kortlægningsresultaterne og beslutningsudkastet fremlægges for samtlige personer i virksomheden med henblik på at få en dialog om indførelse af en rygepolitik for at sikre, at alle får indflydelse på de endelige bestemmelser. Dermed sikres forhåbentlig også en bred opbakning til en kommende rygepolitik. Indførelse Denne fase bør forløbe over en længere periode, for at alle får mulighed for at fremkomme med synspunkter og forslag til de endelige beslutninger om, hvordan passiv rygning skal imødegås. Kortlægning I samarbejdet om beslutninger om rygning i virksomheden bør udgangspunktet være en kortlægning (se afsnittet Kortlægning og vurdering af rygning ) af stedets holdninger til rygning, rygeadfærd, rygeproblemer, behov for tiltag til bekæmpelse af passiv rygning, forventninger til beslutninger om rygning (rygepolitik) og forslag til, hvilke retningslinier og indretninger, der måtte være behov for. Før indførelsen bør virksomheden have fastlagt, hvordan rygepolitikken gøres synlig for såvel personale som kunder med informationsmateriale, skiltning på vægge og borde, præcisering om rygeadfærd, og hvordan overtrædelser af rygepolitikken håndteres. Indførelse af rygepolitik kan finde sted ved, at der fastsættes en startdato, som f.eks. kunne være efter en kort ferielukning eller lignende. For at motivere personalet kan virksomheden samtidig med indførelse af rygepolitik eventuelt indføre et personalegode. Opfølgning Efter indførelsen af en rygepolitik er det vigtigt at følge op på, om den virker tilfredsstillende og bliver overholdt, eller om der er behov for ændringer eller sanktioner. Specielt for nyansatte og kunder kan der være behov for, at man er opmærksom på, om information og præcisering om rygning er tilstrækkelig til at sikre, at rygepolitikken bliver respekteret. 8 9

7 KORTLÆGNING OG VURDERING AF RYGNING Som nævnt under afsnittet Forebyggelse af passiv rygning er der behov for at kortlægge rygeadfærd og de problemer, der er forbundet med passiv rygning. Denne kortlægning kan gennemføres ved hjælp af et kortlægningsskema/checkliste, som fremgår af bilag 1, hvor besvarelserne kan afdække, hvor stort et problem rygning er, hvor der ryges, hvor meget der ryges, hvor mange der føler sig generet af rygning, hvor mange der ønsker et regelsæt om rygning, og hvor mange der ønsker støtte til rygestop. Rygere kan bidrage til at mindske passiv rygning med gode vaner f.eks. ved,at rygning kun finder sted på steder, hvor de færreste personer opholder sig eller færdes og ved, at gløderne i tobakken slukkes i askebægeret efter endt rygning og ved pauser mellem rygningsperioder. Endvidere vil det være god vane, hvis askebægre på en hurtig og god måde indkapsler asken, og de tømmes hyppigt og forsvarligt, f.eks. ved at indholdet fra askebægre, straks de tømmes, indkapsles i stålbeholder for at mindske lugtgener og brandfare mv. NATURLIG VENTILATION Bekæmpelse af tobaksrøg i lokaler kan til en vis grad finde sted ved den naturlige ventilation, som forekommer i bygninger, og som restaurationsvirksomheder har mulighed for at fremme med forholdsvise mindre indsatser. Naturlig ventilation finder sted i bygninger som følge af varmeopdriften og vindens påvirkning på bygningen. Interessen for at udnytte disse naturkræfter er de seneste år øget meget især i forbindelse med luftskiftet i store rum som foyerer, hall, trappeopgange og lignende steder. Men også i mindre rum kan disse naturkræfter udnyttes og være med til at sikre et øget luftskifte og dermed mindske luftforureninger herunder tobaksrøg. Erstatningsluften for den udledte luft kan finde sted ved at etablere åbninger ved gulvniveau. Placeringen af disse åbninger i rum bør finde sted, således at erstatningsluften tvinges til skulle passere igennem hele rummet for at sikre en luftfornyelse overalt. Åbningerne kan f. eks. være smalle sprækker i den nederste del af døre eller etablerede friskluftsventiler. Det skal understreges, at erstatningsluft ikke må fremkalde trækgener for de beskæftigede i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, og det betyder, at etablering af åbninger skal udføres med omtanke for, hvor placeringer er hensigtsmæssige. Principperne for naturlig ventilation er, at den opstigende luft i bygningerne føres ud via oplukkelige loftslemme eller vinduer og via ventiler etableret ved loftsniveau eller i højt siddende vinduer. Specielt kan eksisterende skorstene til pejse eller tidligere brændesteder også bruges til udledning af rumluften ved blot at lade de indbyggede spjæld stå i åben position og sikre, at luften kan føres ind i skorstenene. I virksomheder, der har indført rygepolitikker og etableret nye tiltag, kan man med fordel sætte både politikker og info om disse tiltag op på personaleopslagstavlen

8 MEKANISK VENTILATION (TEKNISKE LØSNINGER) Anvendelse af tekniske tiltag til bekæmpelse af passiv rygning er velegnet i lokaler, hvor rygning er tilladt, og hvor både rygere og ikke rygere arbejder eller færdes. Forudsætningen for at denne adfærd er acceptabel i forhold til passiv rygning er, at tobaksrøg bliver fjernet på en effektiv måde, så rygning er uproblematisk for ikkerygere. På baggrund af gennemgangen af luftrensere kan det fastslås, at rensning af luften for tobaksrøg på en tilstrækkeligt effektiv måde ikke er mulig med disse apparater. Det betyder, at en effektiv bekæmpelse af tobaksrøg i lokaler, hvor rygning er tilladt, og passiv rygning ønskes undgået, kun kan finde sted ved at udlede de skadelige gasser og partikler til det fri. Den mest effektive måde, hvorpå tobaksrøg kan udledes til det fri, er at indfange tobaksrøgen, inden den breder sig i lokalerne, hvor den dannes. Jo mere tobaksrøgen når at brede sig i lokalerne, jo mindre effektive bliver tekniske tiltag til at indfange og udlede den. Der gælder også et andet forhold, som er vigtigt at være opmærksom på ved indretning af tekniske tiltag nemlig, at varmeopdriften i et lokale medfører, at luften stiger opad. Jo varmere luft jo hurtigere opstigning. Dette forhold skal også tages i betragtning, når lokaler og områder i bygninger med flere etager udvælges til henholdsvis rygnings- og røgfri zoner. Her skal de røgfri zoner ligge under zoner med rygning tilladt. I den nedenstående tabel 1 fremgår det i prioriteret rækkefølge efter udsugningseffektivitet, hvilke tekniske løsninger, der er bedst egnede til at indfange og fjerne en given mængde af skadelige gasser og partikler fra røg i lokaler. Tabel 1: Tekniske løsninger og udsugningseffektiviteten i forhold til fjernelse af røg fra kilden eller fra hele rummet Teknisk løsning Rygeboks Rygekabine Lokalventilation Decentrale ventilationsanlæg Generelle ventilationsanlæg Udsugningseffektivitet Højeste effekt på grund af udsugning ved kilden Næsthøjeste effekt Tredje højeste effekt Fjerde højeste effekt Femte højeste effekt på grund af udsugning fra diffuse kilder Rygebokse Opsætning kan finde sted, hvor der er få rygere, som periodisk har behov for at ryge. Det kan typisk være på gangarealer, i hall er, i nærheden af mindre mødelokaler og lignende steder. En rygeboks kan anvendes til rygning for en enkelt person, hvor blot en mindre afskærmning med udsugning (se stregtegning 1) er tilstrækkelig til at indfange tobaksrøgen. I bagvæggens nederste del opsættes et smalt rygebord. Rygekabine/rygerum Rygekabiner kan typisk sættes op, hvor et større antal personer ønsker at ryge samtidig. Det kan være i foyerer ved større konferencelokaler, i forgange ved større spiselokaler, større hall er og lignende steder, hvor det skal være muligt at ryge. Rygekabiner kan opbygges med plads til flere rygere samtidig (se stregtegning 2). Kabinestørrelsen indrettes efter det behov, der skønnes at være brug for. Ved bagvæggen opsættes et smalt rygebord i ca. 1,2 meter over gulvniveau. Note: Den tekniske løsning er mest effektiv, når den er tæt på forureningskilden. I det følgende vil hver af nævnte løsningsmuligheder blive kommenteret med vægt på lokaleforhold, hvor løsningerne er velegnede. Detaljer for udformning og bud på nødvendig luftmængde til indfangning af tobaksrøg fremgår af bilag

9 Lokalventilation Generelle ventilationsanlæg Lokaludsugning kan anvendes ved bardiske, hvor der etableres en luftvæg over bardisken (se stregtegning 3) med indblæsningsluft i bardisken og en udsugning ovenover, således at tobaksrøg ikke kan trænge igennem luftvæggen mellem barkunder og serveringspersonale. Generelle ventilationsanlæg kan anvendes både i store og små lokaler, konferencelokaler, receptioner og hall'er og for så vidt i enhver lokalitet. Ventilationsaggregaterne opstilles et centralt sted, hvorfra kanalføringer finder sted ud til de lokaler, som ønskes ventileret. Fortrængningsprincippet kan i hovedtræk beskrives ved, at indblæsningen finder sted ved gulvniveau og udsugningen ved loftsniveau. Den indblæste luft føres frem via lavimpulsarmaturer med trækfrie lufthastigheder og med temperaturer under rumtemperaturen, se stregtegning 6. Lokalventilation er også velegnet andre steder, hvor der ønskes en barriere etableret mellem røgfri- og røgfyldte zoner, således at det røgfri område kan forblive røgfrit. Generelle ventilationsanlæg er anlæg, som består af både en indblæsningsdel og en udsugningsdel. Anlæggene kan også have indbygget varmegenvinding. Opbygningen kan finde sted efter to forskellige principper, der betegnes henholdsvis opblandingsprincippet og fortrængningsprincippet, kilde 6. Trækfrie lufthastigheder opnås, når anlæggene er dimensioneret og projekteret korrekt, fordi den indblæste luftmængde har en undertemperatur, som er mindre end 1 oc under rumtemperaturen og en lufthastighed på mindre end 0,2 meter pr. sekund i armaturåbningen. Opblandingsprincippet kan i hovedtræk beskrives ved, at både indblæsning og udsugning finder sted ved f.eks. loftsniveau; Ventilationsprincippet bygger på indblæsning ved hjælp af en eller flere stråler uden for opholdszonen. Den indblæste luft føres frem via armaturer, som har til formål at fordele luftmængderne jævnt i hele lokalet. Decentrale ventilationsanlæg Decentrale ventilationsanlæg kan typisk anvendes i mindre arbejdslokaler, mødelokaler, mindre receptionsområder og lignende. Ventilationsaggregaterne kan opstilles eller opsættes i lokalerne, hvor rygning er tilladt. Etableringen finder sted uden kanalføringer - bortset fra kanalføringer gennem vægge til luftindtag og luftafkast. Det betyder, at såfremt anlæggene virker effektivt, bliver luftforureninger og varme jævnt fordelt i lokalerne. Belastningen af tobaksrøg bliver altså lige stor overalt i lokalerne. Dette er absolut ikke hensigtsmæssigt, når passiv rygning ønskes undgået. Denne form for indblæsning medfører, at luften fordeler sig overalt ved gulvniveau, indtil den stiger opad som følge af varmeopdriften i lokalerne. Det betyder, at fordelingen af luften i lokalerne er meget effektiv, såfremt lavimpulsarmaturerne ikke placeres i nærheden af varmekilder. Det skal nævnes, at armaturer, som placeres på vægge, godt kan virke efter fortrængningsprincippet, hvis indblæsningstemperaturen er lavere end rumtemperaturen, og at der ikke under armaturerne er varmekilder, som kan hindre luften i at trænge ned til gulvniveau. Disse ventilationsanlæg kan både omfatte enheder, der kan opstilles på gulvniveau og opsættes på vægge. Ventilationsanlæggene har både en indblæsnings- og en udsugningsdel og kan også have indbygget en varmegenvindingsdel. Decentrale ventilationsanlæg virker efter fortrængningsprincippet for ventilationsanlæg, som er nærmere beskrevet under afsnittet Generelle ventilationsanlæg, se stregtegningerne 4 og

10 Vægarmaturer indebærer dog en vis risiko for, at den kolde luft samler sig i en stråle, der kan give trækproblemer. Desuden er der risiko for, at den friske luft opblandes, før den når gulvet, hvorved fortrængningen af den forurenede luft bliver mindre effektiv. Et ventilationsanlæg, der er etableret efter fortrængningsprincippet, og som virker effektivt, kan sikre, at tobaksrøg vil blive ledt opad, således at den kun i ringe grad når at brede sig i opholdszonen i lokalerne. BRUGEN AF TEKNISKE LØSNINGER På baggrund af virksomhedens beslutning om, i hvilke lokaler rygning er tilladt, og hvor passiv rygning samtidig ønskes undgået, vælges tekniske løsninger afhængig af, i hvilket omfang rygning er tilladt. Såfremt der kun er behov for, at enkelte personer må ryge lejlighedsvis, vil en eller flere rygebokse være velegnede. Når rygning er tilladt, og flere personer ønsker at ryge samtidig, vil en eller flere rygekabiner være velegnede. Forudsætningen for at passiv rygning kan undgås i de lokaler, hvor rygebokse og rygekabiner er opstillet, er, at rygere er og bliver informeret via skiltning og præcisering af, at der kun må ryges i bokse og kabiner. Ved bardiske og lignende områder, hvor passiv rygning ønskes undgået for det personale, der arbejder i områderne, vil lokalventilation være velegnet, uanset om der er etableret decentrale- eller generelle ventilationsanlæg til bekæmpelse af tobaksrøg, fordi rygningen foregår meget tæt på personalet. I såvel små som store lokaler, hvor rygning er tilladt, vil decentrale- og generelle ventilationsanlæg være velegnede til bekæmpelse af tobaksrøg under forudsætning af, at anlæggene er indrettet med tilstrækkelig luftskiftekapacitet i forhold til det antal personer, der samtidig opholder sig i lokalerne. STYRINGSAUTOMATIK Styringsautomatik til tekniske løsninger vil kunne sikre, at driften finder sted, når behovet for bekæmpelse af tobaksrøg er til stede. Desuden vil styringsautomatik også kunne reducere omfanget af den tid, de etablerede ventilationsanlæg er i drift. Anvendelige former for styringsautomatik er bevægelsessensorer, styring via programmering af driftstider og forureningsdetektorer, som kan sikre, at driften af anlæggene er rettidig og efterkommer varierende behov for bekæmpelse af passiv rygning. Endvidere er det en fordel, at udsugningsanlæg forsynes med en kontrolanordning, som giver signal, såfremt udsugningsluften er faldet i forhold til den oprindeligt dimensionerede luftmængde. Med andre ord, kontrolanordninger er ikke lovkrav, når vi ikke har at gøre med en proces (procesventilation)

11 VEDLIGEHOLDELSE AF TEKNISKE LØSNINGER Ventilationsanlæg skal med fastlagte mellemrum efterses og vedligeholdes af sagkyndige på området for at kontrollere, om luftmængderne fortsat er tilfredsstillende og for at undgå driftsforstyrrelser af anlæggene. Det kan anbefales, at der indgås aftaler med leverandøren om servicering af ventilationsanlæggene ved etableringen, således at kontrol og vedligeholdelse af anlæggene er fastlagt. INFORMATION OM LUFTRENSERE Mikrofiltre (HEPA) Mikrofiltre er meget effektive til at opfange støvpartikler ned til en vis størrelse, når luften føres igennem filtermaterialet. Ulempen er, at når filtret bliver fyldt op med støvpartikler, øges luftmodstanden i filtermaterialet i en grad, så luftgennemstrømningen i filtret nedsættes, og dermed bliver en mindre luftmængde renset. Et andet forhold, som skal fremhæves, er, at mikrofiltre ikke kan opfange skadelige gasser fra tobaksrygning, og derfor passerer gasserne igennem filtrene. Det skal understreges, at gasserne udgør den overvejende del (mere end 70 %), kilde 5, af den samlede mængde af skadelige stoffer fra tobaksrygning, hvoraf mere end halvdelen er kulilte og kuldioxid. På markedet for luftrensere findes et stort antal apparater. I salgsmaterialet fremføres det, at disse apparater er i stand til at rense luften for tobaksrøg på en effektiv måde. En gennemgang af oplysningerne om apparaterne viser, at de anvendte principper for rensningsfunktionerne omfatter fire karakteristiske metoder, som bruges enkeltvis eller i kombination med hinanden. Disse fire metoder til rensning af luften er følgende: Mikrofiltre (HEPA = højt effektive partikelfiltre) Kulfiltre Elektrostatiske filtre Ionisering. I det følgende gennemgås de fire forskellige metoder med kommentarer om de fordele og ulemper, der knytter sig til de enkelte rensningsfunktioner. Kulfiltre Kulfiltre kan opfange en række forskellige organiske gasser. Men kun en meget ringe del af de skadelige gasser, der dannes ved tobaksrygning, kan opfanges på kulfiltre. Derfor passerer stort set alle de skadelige gasser fra tobaksrygning igennem kulfiltrene. Det skal tilføjes, at de skadelige gasser fra tobaksrygning, som måtte være blevet opfanget på kulfiltrene, gradvist bliver frigivet igen, når den luft, der ønskes renset, føres igennem kulfiltrene. Elektrostatiske filtre Elektrostatiske filtre består af en ioniseringsdel og en fældningsdel, som begge oplades elektrisk, således at ioniseringsdelen gør støvpartikler positivt ladede, og fældningsdelen opfanger støvpartiklerne på grund af en negativ opladning. Ulempen ved filtrene er, at luftens indhold af ilt og kvælstof også bliver opladet og kan i visse tilfælde, f.eks. ved udladninger og dårlig rengøring, danne skadelige gasser som ozon og nitrøse forbindelser. Ved korrekt brug af elektrostatiske filtre er udladninger ikke sandsynlig. Derudover nedbrydes også andre dele af tobaksrøgen, og disse komponenter kan bestå af forskellige skadelige gasser

12 Ionisering Ionisering består af en ioniseringsdel, som virker tilsvarende som et elektrostatisk filter. Støvpartiklerne afsættes i området nær ioniseringsdelen. Ulempen er præcis som ved elektrostatiske filtre, at der kan dannes forskellige skadelige gasser (f.eks. ozon og nitrøse forbindelser). Rensningseffektivitet Uanset om luftrensningsapparaterne er opbygget med en rensningsfunktion, som består af en eller flere af ovennævnte rensningsmåder, kan det konkluderes, at apparaterne kun i et begrænset omfang er effektive, når det drejer sig om at opfange Konklusion Ioniseringsdelene i apparaterne kan i visse tilfælde danne store mængder af sundhedsskadelige stoffer både fra luftens indhold af ilt og kvælstof og fra nedbrydning af tobaksrøg. skadelig tobaksrøg. Endvidere gælder det for apparater, hvor ionisering indgår, at der er en risiko for dannelse af skadelige gasser. Anvendelse af luftrensningsapparater til bekæmpelse af tobaksrøg kan ikke anbefales som alternativ til ventilation, fordi apparaterne stort set ikke har nogen effekt over for de skadelige gasser, som udgør den overvejende del af indholdet i tobaksrøg. HENVISNINGER Kilde 1 Passiv rygning et problem inden for restaurationsbranchen, september, Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har udarbejdet rapporten for BAR service- og tjenesteydelser. Rapporten findes på Kilde 2 Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen, Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, har udarbejdet rapporten for BAR service- og tjenesteydelser. Rapporten findes på Kilde 3 Proposed Identification of Environmental Tobacco Smoke as a Toxic Air Contaminant, Appendix B. Udgiver: California Environment Protection Agency Air resources Board, Office of Environmental Health Hazard Assessment, december Kilde 4 Rygning på arbejdspladsen. Udgiver: Dansk Arbejdsgiverforening, Kilde 5 Tobakkens Biologi. Udgiver: Tobaksskaderådet, Kilde 6 Ventilationsteknik DANVAK. Selskab for indeklima og bygningsinstallationer. Udgiver: DANVAK, Kilde 7 Ventilationsanlæg. Dansk Standard DS 447. Udgiver: Teknisk Forlag, Kilde 8 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer. Dansk Standard DS 428. Udgiver: Teknisk Forlag, Kilde 9 Arbejdstilsynets Vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer, C.0.1 Øvrige henvisninger Kræftens Bekæmpelse: Sundhedsstyrelsen:

13 Bilag 1 KORTLÆGNINGSSKEMA OM RYGNING Checkliste. Tobak i restaurationer Ja Nej Kommentar Beslutning Serveringslokaler Er rygning tilladt i restaurationslokalerne Er der mekanisk ventilation i lokalerne Kan lokalerne virke tilrøgede Bilag 2 INDRETNING OG DIMENSIONERING AF VENTILATION Rygebokse Rygebokse (se skitse 1) kan placeres i et højdeniveau med rygebordet i ca. 1,2 meter over gulvniveau, og udsugningskanalen monteres på sidestudsen. Den nødvendige udsugningsluft ligger i størrelsesordenen på ca. 500 kubikmeter luft pr. time (m3/h). Udsugning kan etableres ved at indsætte en kanalventilator i udsugningskanalen. Rygebokse er på nuværende tidspunkt ikke designede og markedsførte til hotel- og restaurationsbranchen, men i de seneste årtier har princippet for opbygningen været anvendt i industrien til forskellige formål, hvor der er behov for en effektiv udsugning. Oplever personalet gener af røgen Andet Personalets rygning Er rygning tilladt i pauserum Er rygning tilladt i spiselokale Ryges i tjenergang/ buffet eller lignende Er der et rygende askebæger Er der ventilation i lokaler, hvor der ryges Oplever personalet gener af røgen Er der indrettet særligt rygerum til personalet Andet Rygepolitik Er der er formuleret politik for rygning i serveringslokalerne Er der en formuleret rygepolitik for personalet Andet 22 23

14 Rygekabiner/rygerum Lokalventilation En rygekabine er blot i princippet flere sammenbyggede rygebokse, hvis sider og loft er blevet forlænget med en større dybde, og hvor siderne strækker sig helt ned til gulvniveau. Derfor opbygges udsugningsprincippet næsten efter beskrivelsen under rygebokse. Forskellen i opbygningen af udsugningsdelen er blot den, at udsugningen opbygges med et omvendt T-formet rør i de kasseformede sektioner i den øverste del af kabinen i stedet for med en sidestuds. Se skitse 2. Det omvendte T-formede rør placeres med de to åbninger i et niveau svarende til studsens placering i en rygeboks, men midt i det kasseformede område og med udsugningskanalen sluttet til i kabineloftet. Såfremt kabiner skal opbygges med bredder større end 1,5 meter, skal kabinen sektionsdeles i den kasseformede del med omvendte T-formede rør i hver sektion. Se skitse 2. Den nødvendige udsugningsluft ligger i størrelsesordenen ca. 850 m3/h pr. løbende meter i bredden på kabinen. Det gælder også for rygekabiner, at de på nuværende tidspunkt ikke er designede og markedsførte til hotel- og restaurationsbranchen med det ovenstående udsugningsprincip, men der markedsføres rygekabiner, der er opbygget med et mindre effektivt udsugningsprincip og med indbyggede filtre. Disse kabiner er ikke effektive over for tobaksrøg. Lokalventilation ved bardiske i form af en luftvæg kan etableres med en spalte på ca. 0,01 meter i bardiskens ene side ind imod serveringspersonalet og med en indblæsningsluft på ca. 100 m3/h pr. løbende meter. Den indblæste luftmængde indfanges med udsugningsarmaturer oven over bardisken. Udsugningsluften skal mindst være lige så stor, som den indblæste luftmængde. Se stregtegning 7 og 8 (billederne 1 og 2). Decentrale ventilationsanlæg (Stregtegning 7 og 8 (billede 1 + 2) viser en bardisk med en indblæsningsspalte placeret i bardiskens side ind imod serveringsområdet - udsugningsarmaturer placeret oven over bardisken) Decentrale ventilationsanlæg er typisk opbygget med luftskiftekapaciteter varierende med luftmængder mellem m3/h. Er der behov for endnu større anlæg, kan der etableres flere i samme lokale. De nødvendige luftmængder til luftskiftet i lokaler kan fastlægges efter beskrivelsen under afsnittet Retningslinier for luftmængder afhængig af personbelastninger, som kan forekomme i lokalerne. Decentrale ventilationsanlæg markedsføres som standardmodeller med varierende luftskiftekapaciteter. Se stregtegningerne 9, 10 og 11 (billederne 3, 4 og 5). (Stregtegning 9, 10 og 11 (billede ) viser et decentralt ventilationsanlæg placeret på gulvniveau viser et decentralt ventilationsanlæg med indbygget bevægelsessensor placeret ved loftsniveau og luftindtag og luftafkast fra et decentralt ventilationsanlæg)(én tegning). Generelle ventilationsanlæg Generelle ventilationsanlæg kan opbygges med luftskiftekapaciteter, som kan bekæmpe tobaksrøg på en effektiv måde, når etableringen finder sted efter fortrængningsprincippet. Se stregtegningerne 12, 13, 14 og 15 (billederne 6, 7, 8 og 9). (Stregtegning 12 og 14 (billede 6 + 8) viser et lavimpulsarmatur placeret ved gulvniveau i et restaurationslokale og udsugningsriste placeret ved loftsniveau i væggen)(én tegning). I afsnittet Retningslinier for luftmængder vil der blive anvist, hvordan nødvendige luftmængder fastlægges til at bekæmpe tobaksrøg i forhold til personbelastningen i lokalerne

15 Retningslinier for luftmængder Fortrængningsventilation, skitse 3 I dette afsnit kan lufteskiftebehovet fastlægges med de luftmængder, der er nødvendige til decentrale og generelle ventilationsanlæg, som anvendes til at bekæmpe tobaksrøg i lokaler, hvor passiv rygning ønskes undgået. Luftmængderne er fastlagt efter den forudsætning, at det er ventilationsanlæg, som virker efter fortrængningsprincippet. Fastlæggelsen af luftmængder i et lokale finder sted på grundlag af, hvor mange personer, der samtidig opholder sig i lokalet - uanset antallet af rygere blandt disse, blot nogle er rygere og kan gennemføres i nedenstående formel til beregning af luftmængder. Luftmængderne til bekæmpelse af tobaksrygning i lokaler er nemlig afhængig af størrelsen af de opadstigende luftstrømme, som igen er afhængige af omfanget af varmekilder, der i restaurations- og selskabslokaler i overvejende grad består af varme fra mennesker. Formel til beregning af luftmængder: qv = A x 155 qv = Kubikmeter luft pr. time (m3/h) A = Antal personer i lokalet 155 = Tal-konstant Grænselinien mellem den rene zone og det forurenede område ovenover kan både hæves og sænkes ved at hæve eller sænke tal-konstanten. En sænkning kan f.eks. være aktuel, hvis der kun er siddende personer i et lokale. Ved siddende personer ser beregningen således ud qv = A x 125. Beregningen gælder for en grænselinie mellem ren zone og forurenet område i en højde på ca. 1,4 meter over gulvniveau. Ved udregning af nødvendige luftmængder med de ovennævnte tal-konstanter er der stort set ikke medregnet andre varmekilder end fra mennesker, og det betyder, at såfremt der også er andre væsentlige varmekilder i lokalet, skal luftmængderne hæves i forhold til disse varmekilder. Tallet 155 er en konstant, som fremkommer for at sikre, at der i et lokale skabes en forholdsmæssigt ren zone fra gulvniveau og op til ca. 1,80 meter over gulvet. Se skitse 3. Generelle indretnings- og dimensioneringsforhold Dimensionering og projektering af ventilationstiltag skal finde sted efter de normsæt, der er gældende for ventilationsindretninger, således at krav til luftindtag, luftafkast, anvendte filtre, lydforhold, kanaler, aggregater mm. er efterkommet, kilde 7 og 8. Det betyder, at forudsætningen for at ventilationsanlæggene kan fungere tilfredsstillende er, at anlæggene dimensioneres og projekteres af kyndige på ventilationsområdet

16 ADRESSER Fællessekretariat Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariat Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Ledersekretariat Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariat H. C. Andersens Boulevard 38, 2. sal 1553 København V Tlf.: Fax.: Øvrige adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: National Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen Tlf.:

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud Dette bilag giver en oversigt over de undtagelser fra det generelle rygeforbud som rygeloven giver. Bilaget er udtømmende. Det vil sige,

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Fællessekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj 20 2100 København Tlf.: 7013 1200 Fax.: 7733 4611 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Denne instruks beskriver i Del I rygelovens bestemmelser, samt hvornår og hvordan der skal reageres ved overtrædelse af reglerne i rygeloven.

Denne instruks beskriver i Del I rygelovens bestemmelser, samt hvornår og hvordan der skal reageres ved overtrædelse af reglerne i rygeloven. At-intern instruks Passiv rygning At-intern instruks IN-16-1 Arbejdsmiljøemne: Områder uden for arbejdsmiljøloven Ansvarlig enhed: AFC, KUI Ikrafttræden: 15. august 2012 Senest revideret: 1. januar 2017

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker

Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Arbejdsmiljø, strategier og konsekvenser i relation til rygepolitikker Seniorforsker Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadebat Røgfrihed på arbejdspladsen Århus 28.04.2005 Risikovurdering Udsættelse

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen RØGFRI ARBEJDSTID - Processtrategi for implementeringen Hjerteforeningen 2017 Hvorfor Røgfri arbejdstid? Røgfri arbejdstid betyder, at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. Reglerne gælder hele arbejdstiden,

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION i industrien 2 AUTOBRANCHEN Vi leverer komplette ventilationsløsninger til autobranchen. Totalventileret automalerværksted.

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune. IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID Processtrategi Hvorfor

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI 1 Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune.

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP LaserJet 5MP Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? 48 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 49 Kapitel 6: Indhold Dette kapitel beskriver, hvad der sker, når man holder

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Aarhus Universitetshospital Skejby. Ventilation og CTS på højisolationsstuer. Bygning U P R O J E K T F O R S L A G. [Document type]

Aarhus Universitetshospital Skejby. Ventilation og CTS på højisolationsstuer. Bygning U P R O J E K T F O R S L A G. [Document type] P R O J E K T F O R S L A G Aarhus Universitetshospital Skejby Ventilation og CTS på højisolationsstuer Bygning U [Document type] 2016-12-19 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.: +45 88 19 10 10

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner

Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner Februar 2013 Udført for: De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Jørn Bødker Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation 11.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet:

Når kommunen eller regionen konkurrenceudsætter opgaver, er der krav i lovgivningen til beskrivelsen af arbejdsmiljøforhold i udbudsmaterialet: Udbud og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er vigtigt. Det er det også, når kommuner og regioner konkurrenceudsætter opgaver. Det er derfor vigtigt at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen, når kommuner og regioner

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere