POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD"

Transkript

1 Maj 2016 POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD Sunde og attraktive arbejdspladser

2 INDHOLD Forord 3 Mål 4 Holdning 5 Anmeldelse 6 Synlighed 7 Bilag 1 8 Retningslinjer for vurdering af evt. politianmeldelse ifm. voldshændelser på arbejdspladsen Bilag 2 9 Vurdering af voldshændelser - Vurderingsskema Bilag 3 10 Eksempler på pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn Bilag 4 11 Oversigt over erstatningsmuligheder ved voldshændelser på arbejdspladsen Bilag 5 12 Vejledning til udarbejdelse af lokale retningslinjer Bilag 6 14 Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden Bilag 7 16 Hvad sker der når jeg foretager en politianmeldelse? 2

3 FORORD Sunde og attraktive arbejdspladser I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde, derfor tolerer Frederikshavn Kommune ikke vold og trusler mod de ansatte. Dette gælder både fysisk og psykisk vold og trusler, herunder episoder hvor medarbejderen eller dennes pårørende trues med vold og trusler. Dette gælder ligeledes i relation til arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde 3

4 MÅL Ramme, synlighed, åbenhed og sammenhæng På Frederikshavn Kommunes arbejdspladser skal der gøres en aktiv indsats for at forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold og trusler både i og uden for arbejdstiden. Målet med nærværende politik er at udpege en overordnet ramme for dette arbejde samt skabe synlighed, åbenhed og sammenhæng omkring arbejdet med fysisk og psykisk vold samt trusler. Politikken sender et klart signal om, at Frederikshavn Kommune under ingen omstændigheder accepterer vold og trusler overfor sine ansatte. Som leverandør af offentlig service har vi ret til at forvente, at der vises os den respekt og ordentlighed, som vi omvendt også er forpligtet til selv at vise. Frederikshavn Kommune accepterer under ingen omstændigheder vold og trusler 4

5 HOLDNING En respektfuld kontakt mellem borger og ansatte Frederikshavn Kommunes politik for håndtering af fysisk og psykisk vold tager afsæt i følgende grundholdninger: Det er uacceptabelt, at ansatte udsættes for vold og trusler i forbindelse med udførelse af deres arbejde. Vold er aldrig den enkelte medarbejders eget problem. Det er et arbejdsmiljøproblem, der vedrører hele arbejdspladsen. Personen, der optræder truende eller voldeligt, har et ønske eller et problem, som vedkommende aktivt søger at løse, men på en uhensigtsmæssig måde. Vi anser derfor en respektfuld kontakt mellem borger og ansatte som et vigtigt element i forebyggelsen af vold og trusler. 5

6 ANMELDELSE I arbejdsmiljølovgivningen betragtes voldsepisoder i forbindelse med arbejdet som arbejdsulykker. Det gælder både fysisk og psykisk vold. En voldsepisode skal anmeldes/ registreres som en arbejdsulykke, uanset om der er fravær forbundet med episoden eller ej. Det er arbejdsmiljøgruppen, der i kommunalt regi står for anmeldelsen/registreringen. Ved tilfælde af vold eller trusler om vold mod Frederikshavn Kommunes ansatte skal der ske politianmeldelse i de tilfælde, hvor det vurderes at være sagligt og relevant. Det er Frederikshavn Kommune, der står for en eventuel anmeldelse, men det er naturligvis altafgørende, at den forurettede vil afgive forklaring. Anmeldelsen bør ske i samarbejde mellem den forurettede og dennes leder. Der kan dog være pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn (se bilag 1), hvor det at foretage en politianmeldelse ikke er hensigtsmæssigt i forhold til det fremtidige samarbejde med den pågældende borger. I disse tilfælde kan en politianmeldelse undlades forudsat at der foretages en skriftliggjort vurdering (se bilag 2), der beskriver de pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn for ikke at foretage en politianmeldelse. Anmeldelsen bør ske i samarbejde mellem den forurettede og dennes leder 6

7 SYNLIGHED Sunde og attraktive arbejdspladser Alle ansatte hos Frederikshavn Kommune skal være bekendt med Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold, og alle arbejdspladser skal udarbejde lokale retningslinjer (se bilag 5). De lokale retningslinjer skal jævnligt drøftes i de lokale MED-udvalg. Evalueres næste gang af HovedMED senest i forbindelse med evaluering af MED-aftalen. HovedMED har kompetancen til at vedtage mindre ændringer af Frederikshavn Kommunes personale politik, hvis ændringerne kan foretages indenfor budgetrammen på området. Væsentlige ændringer behandles politisk, jf. den til enhver tid gældende kompetanceplan. HovedMED den 17. marts 2016, Frederikshavn Byråd den 25. maj

8 BILAG 1 Retningslinjer for vurdering af evt. politianmeldelse ifm. voldshændelser på arbejdspladsen Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i arbejdstiden, er der tale om en arbejdsskade, som skal anmeldes i arbejdsskadesystemet. Hvis hændelsen anerkendes som en arbejdsskade, vil skadelidte være erstatningsberettiget til visse ydelser. Sideløbende kan vold anmeldes til Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for forbrydelser (iht. Offererstatningsloven ). Det er en erstatning, man kan få udover det, som man eventuelt har krav på i den almindelige arbejdsskadesag forudsat hændelsen er politianmeldt inden 72 timer efter hændelsestidspunktet. Der kan dog være pædagogiske og/eller behandlingsmæssige grunde, hvor det at foretage en politianmeldelse ikke er hensigtsmæssigt i forhold til det fremtidige samarbejde med den pågældende borger, fx hvis der er tale om børn/unge, handicappede, ældre mv. I disse tilfælde kan man undlade en politianmeldelse, forudsat der foretages en skriftlig vurdering, der beskriver disse pædagogiske og/eller behandlingsmæssige grunde. Hvis man har foretaget denne vurdering (inden 72 timer efter hændelsestidspunktet), vil man stadig være berettiget til at søge erstatning efter Offererstatningsloven. Frederikshavn Kommunes politik for håndtering af fysisk og psykisk vold siger bl.a.: Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde, derfor tolerer Frederikshavn Kommune ikke vold og trusler mod de ansatte. Dette gælder både fysisk og psykisk vold og trusler, herunder episoder hvor medarbejderen eller dennes pårørende trues med vold og trusler. 8

9 Det er arbejdspladsen (lederen), der foretager politianmeldelsen. Hvis det på baggrund af den pædagogiske og/eller behandlingsmæssige vurdering konkluderes, at der ikke er grundlag for en politianmeldelse, kan skadelidte dog stadig foretage politianmeldelse, hvis denne ønsker det. For at man kan gøre sig forhåbning om erstatning efter Offererstatningsloven, skal der dog bl.a. være tale om en strafbar handling, der er foregået med forsæt. Skader opstået inden for pleje-, behandlings- og undervisningssektoren, hvor der alene er tale om f.eks. småtjatteri eller almindelig modstand i forbindelse med en fastholdelsessituation, vil normalt ikke udgøre en strafbar handling, som kan medføre dækning efter Offererstatningsloven. Man har stadig sine rettigheder efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven, uanset om voldshandlingen er sket med forsæt eller ej. Procedure efter voldsepisoder: 1. Følg arbejdsstedets retningslinjer for håndtering af vold og trusler, herunder tilbud om psykisk førstehjælp. 2. Episoden registreres eller anmeldes som en arbejdsskade. 3. Skadelidte og leder vurderer* i fællesskab, om der skal foretages politianmeldelse eller ej. I forbindelse med vurderingen af, om der skal foretages politianmeldelse, er kommunen bundet af de almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed, proportionalitet og sagsoplysning, ligesom kommunen skal være opmærksom på reglerne i Persondataloven om videregivelse af personoplysninger. Dette betyder, at overvejelserne i forhold til, om der skal ske politianmeldelse, skal foretages ud fra saglige, objektive hensyn i modsætning til en vurdering baseret på personlige holdninger og følelser, ligesom der i vurderingen skal indgå pædagogiske og/eller behandlingsmæssige overvejelser. 4. Hvis vurderingen munder ud i, at det vil være uhensigtsmæssigt at foretage politianmeldelse, beskriver lederen dette i vurderingsskemaet udarbejdet til formålet Vurdering af voldshændelser vurderingsskema (se bilag 2). Denne vurdering skal foretages inden 72 timer efter voldshændelsen. Vurderingen sendes til Center for Økonomi & Personale til arkivering på medarbejderens personalemappe. 5. Skadelidte får en kopi af vurderingen. 6. AMR orienteres om resultatet af vurderingen. 7. Efterfølgende foretager arbejdsmiljøgruppen analyse af hændelsen med henblik på at undgå lignende situationer fremover. * Leder skal opfordre skadelidte medarbejder til at medbringe bisidder efter eget ønske. Den lokale Arbejdsmiljøgruppe har på forhånd fastlagt kriterier, der kan ligge til grund for den vurdering lederen, skadelidte og eventuel bisidder skal foretage. I bilag 3 er der beskrevet eksempler på pædagogiske og/eller behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse. Eksemplerne kan være med til at tydeliggøre, hvilke konkrete overvejelser man kan/bør foretage. Der kan dog stadig være andre årsager til at undlade politianmeldelse, der kan begrundes i den konkrete situation fx. hvis skadelidte på grund af den begåede voldshændelse har været i en tilstand, der kan minde om chok, besvimelse eller koma, eller det grundet hospitals indlæggelse ikke har været muligt, herunder telefonisk, at anmelde forholdet rettidigt til politiet. 9

10 BILAG 2 Vurdering af voldshændelser - Vurderingsskema Vurderingsskemaet anvendes til beskrivelse af de pædagogiske og behandlingsmæssige grunde, der måtte være, til at man ikke skal politianmelde en voldshændelse. Medarbejder og AMR skal have en kopi af det udfyldte skema, og en kopi skal sendes til Center for Økonomi & Personale til journalisering på medarbejderens personalemappe. Medarbejder/offer: Hændelsesdato: Gerningsmand: Gerningssted: Evt. vidner: Vurderingsdato: Leder: Evt. bisidder/amr: 10

11 Har medarbejder/skadelidte været ved lægen og/ellers på skadestuen? Ja Nej Er skaden anmeldt/registreret som en arbejdsskade? Ja Nej Hvis ja, anfør skadenr.: Leders underskrift: Medarbejders underskrift: Gem PDF 11

12 Aspekter og spørgsmål til overvejelse (til inspiration) - Beskriv kort hændelsesforløbet - Hvad var det, der ledte til voldshændelsen? - Hvordan handlede medarbejder for at undgå voldshændelsen? - Hvordan vurderes borgerens (sinds)tilstand, da voldsepisoden indtræffer? - Vurderes volden at være forvoldt med fortsæt? - Hvordan vurderes hændelsen at påvirke relationen mellem de involverede parter? (borger/ medarbejder, borger/øvrige medarbejdere på arbejdspladsen) - Hvilken indflydelse vurderes hændelsen at få i relation til den igangværende pædagogiske og/ eller behandlingsmæssige indsats med pågældende borger? - Hvordan vurderes hændelsen at påvirke relationen til den pågældende borgers pårørende? - Har ovenstående vurdering ført til, at der er foretaget politianmeldelse? (ja/nej) Husk at gemme vurderingsskemaet på medarbejderens personalemappe, samt udlevere kopi til medarbejderen 12

13 Beskrivelse af hændelsesforløbet Gem PDF 13

14 BILAG 3 Eksempler Herunder fremgår eksempler på episoder, hvor konkrete pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn ligger til grund for beslutningen om, hvorvidt der skal foretages politianmeldelse i sagen eller ej. Følgende eksempler er hentet fra Justitsministeriets Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærer og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv. dateret den 27. april Vejledningen findes her: Eksempel 1 Et eksempel kan være en borger med autisme og betydelig psykisk funktionsnedsættelse, der har slået og sparket en socialpædagog på bostedet, hvor borgeren bor. Episoden anmeldes ikke til politiet, fordi arbejdsgiveren vurderer, at der foreligger konkrete pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn i netop dette tilfælde. Det vurderes f.eks., at mødet med fremmede mennesker vil være et indgreb i borgerens meget strukturerede hverdag, som vil bringe ham i affekt, og/eller at det har været vigtigt at beskytte ham mod unødige stimuli mv. Erstatningsnævnet vil lægge dette til grund og dispensere fra kravet om politianmeldelse. Nævnet kan derimod ikke dispensere, hvis arbejdsgiveren som begrundelse for ikke at politianmelde blot henviser til f.eks., at borgeren ikke havde forsæt eller ikke forstod konsekvenserne af sin handling. Det skyldes, at dette ikke er konkrete og individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. 14

15 Eksempel 2 Et andet eksempel kan være en udadreagerende 10-årig dreng, der kommer fra vanskelige sociale forhold, og som har svært ved skolearbejdet. I frustration har han i klasselokalet med knytnæve slået den lærer, der insisterende har bedt ham fokusere på et fagligt spørgsmål, som eleven ikke selv synes, han magter. Episoden anmeldes ikke til politiet, fordi arbejdsgiveren vurderer, at der foreligger konkrete pædagogiske hensyn i netop dette tilfælde. Det vurderes f.eks., at drengen ville opfatte en politianmeldelse som et grundlæggende svigt fra de få voksne i hans liv, der skaber tryghed, at man kunne risikere at ødelægge en rigtig god udvikling, som drengen i øvrigt viser, og/eller at det er vigtigt for den pædagogiske relation til netop ham, at de voksne så vidt overhovedet muligt kan rumme hans grænsesøgende adfærd, da han ellers ville føle sig bekræftet i, at alle er imod ham. Erstatningsnævnet vil lægge dette til grund og dispensere fra kravet om politianmeldelse. Nævnet kan derimod ikke dispensere, hvis arbejdsgiveren som baggrunden for ikke at politianmelde blot henviser til f.eks., at drengen ikke kan straffes, fordi han er under 15 år. Det skyldes, at det ikke er et konkret og individuelt pædagogisk og/eller behandlingsmæssigt hensyn. 15

16 Eksempel 3 Et tredje eksempel kunne være en velfungerende 12-årig skolepige. Efter et skænderi med sin bedste veninde er hun løbet grædende væk, og en lærer er fulgt efter hende for at tale hende til ro. I afmagt og fordi pigen endnu ikke har været klar til at blive trøstet, har hun slået læreren, der bliver ramt i ansigtet og får en mindre øjenskade. Pigen er bagefter ulykkelig over at have skadet læreren. Episoden anmeldes ikke til politiet, fordi arbejdsgiveren vurderer, at der foreligger konkrete pædagogiske hensyn i netop dette tilfælde. Det fremgår eksempelvis af vurderingen, at det angrende barn ved blot at skulle på skolelederens kontor og få sine forældre underrettet har fået en sanktion, som har gjort meget stort indtryk på barnet, samtidig med at en anmeldelse til politiet og det er det afgørende element muligt ville være en decideret skadelig reaktion i forhold til netop dette barn. Erstatningsnævnet vil lægge dette til grund og dispensere fra kravet om politianmeldelse. Nævnet kan derimod ikke dispensere, hvis arbejdsgiveren som baggrunden for ikke at politianmelde blot henviser til f.eks. pigens alder og til, at hun ikke havde til hensigt at skade læreren, da det ikke er konkrete og individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. Eksempel 4 Et fjerde eksempel kunne være en psykiatrisk patient, der i en psykotisk tilstand fremsætter alvorlige trusler mod en sygeplejerske, fordi patienten som et led i sin sygdom er sikker på, at sygeplejersken indgår i en konspiration mod ham. Patienten er ikke på hospitalet i henhold til en dom. Episoden anmeldes ikke til politiet, fordi arbejdsgiveren vurderer, at der foreligger konkrete behandlingsmæssige hensyn i netop dette tilfælde. Det fremgår eksempelvis af vurderingen, at et møde med politiet vil føre patienten længere ind i psykosen, at det er vigtigt af hensyn til behandlingen at skærme patienten fra fremmede, og/eller at politianmeldelse vil være skadeligt for en begyndende behandlingsalliance. Erstatningsnævnet vil lægge dette til grund og dispensere fra kravet om politianmeldelse. Nævnet kan derimod ikke dispensere, hvis arbejdsgiveren som baggrunden for ikke at politianmelde blot henviser til f.eks., at patienten ikke kan straffes eller ikke havde forsæt, da det ikke er konkrete og individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. 16

17 Eksempel 5 En femte situation kunne være en demensramt beboer på et plejehjem, der øjensynligt uden nogen grund slår en social- og sundhedshjælper, der kommer ind på beboerens værelse. Episoden anmeldes ikke, fordi arbejdsgiveren vurderer, at der foreligger konkrete pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn i netop dette tilfælde. Det fremgår eksempelvis af vurderingen, at beboeren vil blive negativt påvirket af at blive konfronteret med sin handling ved en politiafhøring, og/eller at politianmeldelse vil have en skadelig effekt på beboerens begyndende accept af at være kommet på plejehjem. Erstatningsnævnet vil lægge dette til grund og dispensere fra kravet om politianmeldelse. Nævnet kan derimod ikke dispensere, hvis arbejdsgiveren som baggrunden for ikke at politianmelde blot henviser til f.eks., at beboeren ikke er strafegnet eller ikke var klar over sin handling, da det ikke er konkrete og individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige 17

18 BILAG 4 Oversigt over erstatningsmuligheder ved voldshændelser på arbejdspladsen Medarbejdere i Frederikshavn Kommune, der har været udsat for en voldsepisode i forbindelse med deres arbejde, kan søge erstatning for tab eller til udgifter som følge af voldsepisoden. Der er forskellige muligheder for at søge erstatning hhv. Arbejdsskadeloven, Erstatningsansvarsloven og Offererstatningsloven (Voldsofferloven), der sætter forskellige rammer for erstatningens omfang. I tilfælde af vold mod ansatte er det som hovedregel Arbejdsskadeloven, der er den primære kilde til erstatning. Offererstatningsloven er en generel ordning for erstatning til ofre for forbrydelser. I tilfælde, hvor tab i forbindelse med en arbejdsskade ikke dækkes fuldt ud efter Arbejdsskadeloven, kan det være relevant for den skadelidte, at overveje, at rejse krav efter Offererstatningsloven, såfrem der er tale om en forbrydelse. Politianmeldelse skal ske i det konkrete tilfælde, hvis det vurderes at være sagligt og relevant. Herunder om: - Skaden er forvoldt med forsæt - Hvis det er et barn under 15 år kan barnet ikke straffes, hvorfor det kun er sagligt og relevant at anmelde børn (og andre), hvis det er nødvendigt for at sikre en ansat mulighed for at få tilkendt såkaldt offererstatning hos Erstatningsnævnet. Vurdering bør hurtigst muligt, og inden 72 timer, efter hændelsen nedfældes i et notat og journaliseres på medarbejderens personalemappe sammen med en beskrivelse af episoden. Skader og trusler opstået inden for pleje-, behandlings- og undervisningssektoren, hvor der alene er tale om f.eks. småtjatteri eller almindelig modstand i forbindelse med en fastholdelsessituation, vil normalt ikke udgøre en strafbar handling. Inden anmeldelse til politiet kan rådgivning fås hos Arbejdsmiljø & HR eller hos politiet. 18

19 Tidsfrist på 72 timer For så vidt angår Offererstatningsloven, er erstatning betinget af, at lovovertrædelsen som udgangspunkt er anmeldt til politiet inden 72 timer. Dispensation for tidsfrist Betingelsen om politianmeldelse kan fraviges, hvis forholdene taler for det. Det vil dog kun være i særlige tilfælde, som er: Konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn i den pågældende sag, som taler mod en politianmeldelse inden for den angivne tidsfrist. Dette gøres fx i form af et notat, hvor den ansvarlige leder gør rede for ovenstående. Notatet bør skrives hurtigst muligt efter hændelsen inden 72 timer efter hændelsen, og så vidt muligt sammen med den tilskadekomne medarbejder og eventuel bisidder efter skadelidtes ønske. Hvis man ønsker at bruge muligheden for at få supplerende erstatning efter Offererstatningsloven, kan det efter sagens natur ikke ske anonymt. Erstatningsnævnet må vide, hvem der søger erstatning, og man kan også have behov for at få sagen yderligere belyst, fx ved forklaringer, også fra den skadevoldende part. Erstatning efter Arbejdsskadeloven Hvis man har været udsat for vold og trusler i forbindelse med sit arbejde, vil der være tale om en arbejdsskade, der er omfattet af Arbejdsskadeloven. Frederikshavn Kommunes forsikringsmægler skønner, om tilfældet kan anerkendes som en ulykke, der er omfattet af lovgivningen, herunder hvilke udgifter der kan dækkes, fx psykologbehandling, fysioterapi eller medicin. Arbejdsskadeloven dækker ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og andet tab eller godtgørelse for tort, svie og smerte. Forsikringsmægleren kan ikke træffe afgørelser efter loven, men skal i sin udtalelse meddele den tilskadekomne, at han eller hun kan kræve sagen forelagt Arbejdsskadestyrelsen til afgørelse, hvis man ikke er enig i forsikringsmæglerens udtalelse. Forsikringsmægleren sender sin udtalelse til skadelidte, hvori der bl.a. vil fremgå, hvorvidt man mener hændelsen vil kunne anerkendes som en arbejdsulykke eller ej, samt hvilke muligheder skadelidte har for eventuel erstatning samt dækning af bl.a. behandlingsudgifter. Ved dødsfald eller sygdom ud over 5 uger, eller når der kan blive tale om varigt mén eller tab af erhvervsevnen, skal forsikringsmægleren sende anmeldelsen videre til Arbejdsskadestyrelsen. Erstatning efter Erstatningsansvarsloven Erstatningsansvarsloven indeholder blandt andet bestemmelser om, hvad skadelidte kan få i erstatning, hvis en anden er skyld i, at pågældende kommer til skade. Loven giver mulighed for erstatning for tort, svie, smerte, samt tabt arbejdsfortjeneste, hvilket ikke er dækket af Arbejdsskadeloven. Desuden gives der mulighed for erstatning ved fx biluheld. Udbetalingen sker fra arbejdspladsens forsikringsselskab. Erstatning efter Erstatningsansvarsloven forudsætter, at der er en ansvarlig skadevolder, som er dømt som sådan. 19

20 Erstatning efter Offererstatningsloven I nogle tilfælde er der mulighed for at søge erstatning gennem Offererstatningsloven, også kaldet Voldsofferloven. Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning, at: Skaden er sket ved en overtrædelse af Straffeloven. Der er tale om personskade. Volden er anmeldt rettidigt til politiet (inden 72 timer). Man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten. Man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest to år efter, voldsepisoden er foregået. Man kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Man kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig fx. sindssyg. OBS! Man behøver dog ikke at foretage politianmeldelse i alle tilfælde, hvis det er uhensigtsmæssigt ift. det fremtidige samarbejde med skadevolderen. Forudsætningen for at undlade politianmeldelse er ifølge Offererstatningsloven, at der foretages en vurdering, der beskriver de pædagogiske og behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse, se bilag 1-3. Sådan søger man erstatning Den nemmeste måde at søge erstatning på er at anvende Erstatningsnævnets ansøgningsskema. Skemaet kan hentes på og udleveres af politiet i forbindelse med deres behandling af sagen. Ansøgningsskemaet skal afleveres til politiet i den politikreds, hvor volden er begået. Politiet indsender ansøgningsskemaet og straffesagens akter til Erstatningsnævnet, når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen. Ansøgningen skal være indsendt senest to år efter voldsepisoden. Erstatning fra egen forsikring Det kan anbefales at undersøge, om skadeslidtes egne forsikringer dækker skader, der er opstået ved vold og trusler. Man kan få hjælp fra sit forsikringsselskab eller sin faglige organisation til at få afklaret, om en bestemt skade er dækket af forsikringen. Et tab i forbindelse med en voldelig episode kan kun erstattes én gang. Man kan ikke få dækket det samme tab via flere forskellige forsikringer, men de kan supplere hinanden. Skadelidte kan yderligere få udbetaling fra sin egen forsikring, hvis han eller hun er dækket af en heltidsulykkesforsikring. 20

21 Skematisk oversigt Hvad gives der erstatning for? Betingelse (r) Info Note 11. Ydelserne efter loven er - 1) betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m., jf. 15, - 2) erstatning for tab af erhvervsevne, jf. 17 og 17 a, - 3) godtgørelse for varigt mén, jf. 18, - 4) overgangsbeløb ved dødsfald, jf. 19, - 5) erstatning for tab af forsørger, jf , og - 6) godtgørelse til efterladte, jf At skaden anerkendes som en arbejdsskade. Arbejdsskadeloven Arbejdsskadeloven dækker ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og andet tab eller godtgørelse for tort, svie og smerte. Se i stedet Erstatningsansvarsloven. - 1 Personskade - 2 Tabt arbejdsfortjeneste - 3 Svie og smerte - 4 Varigt mén Erhvervsevnetab - 12 Tab af forsørger mv Forsørgertabtserstatning til børn - Når du kommer til skade på dit arbejde, kan din skade godt være omfattet af både lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar. - Du kan måske blive omfattet af erstatningsansvarsloven, hvis nogen er skyld i din arbejdsskade. - Det er dog et klart udgangspunkt, at hvis du har fået en erstatning eller en godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringen, kan du ikke få udbetalt det samme efter lov om erstatningsansvar. - Til gengæld er der poster, som slet ikke bliver dækket af arbejdsskadeforsikringen, men som du kun kan søge om bliver dækket, hvis din skade er omfattet af lov om erstatningsansvar. - Loven giver mulighed for erstatning for tort, svie, smerte, samt tabt arbejdsfortjeneste, hvilket ikke er dækket af Arbejds skadeloven. Erstatningsansvarsloven LBK nr. 266 af 21/03/2014 (Retsinformation) 24 a. Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. - Personskade: Svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, evt. varigt mén, evt. tab af erhvervsevne. - Tort (Du kan også være berettiget til godtgørelse for tort, hvis du har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden forbrydelse, som har krænket din ære eller selvfølelse). - Økonomiske skader: Evt. behandlings udgifter samt tøj og personlige ejendele. - Efter 10, stk. 1, i Offererstatningsloven er det en betingelse for at få erstatning fra staten, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer. Erstatningsnævnet kan dog se bort fra en senere politianmeldelse, hvis forholdene taler for det. Det følger af 10, stk. 2, i samme lov. - I forbindelse med Erstatningsnævnets samlede vurdering af, om kravet om politianmeldelse i 10 bør fraviges i den konkrete sag, er nævnet opmærksom på, at pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn kan tale imod en politianmeldelse. Offererstatningsloven LBK nr af 18/11/2014 (Retsinformation) Hvis du har lidt et tab, og dit forsikrings selskab har dækket det, skal du ikke foretage dig yderligere. Har du ikke en forsikring, eller dækker den ikke (hele) dit tab, kan du eller politiet tage dit erstatningskrav med, såfremt sagen kommer for retten. 24 b. En person, som på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sinds forvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuft mæssigt, er erstatnings pligtig for skadegørende handlinger efter samme regler som sjælssunde personer. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt under hensyn til personens sindstilstand, handlingens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. Stk. 2. Har den skadegørende ved misbrug af beruselsesmidler eller på lignende måde forbigående hensat sig i en sindstilstand som ovenfor nævnt, er en lempelse i erstatnings ansvaret udelukket. 21

22 BILAG 5 Vejledning til udarbejdelse af lokale retningslinjer Frederikshavn Kommunes Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold forpligter den enkelte arbejdsplads til at vurdere risikoen for vold og trusler. På baggrund af denne vurdering skal der arbejdes med at forebygge og fjerne eventuelle risici. Formålet med denne vejledning er at fungere som inspirationskilde til brug for den lokale drøftelse samt give forslag til, hvad der kan tages i betragtning ved udformning af lokale retningslinjer. Vold og trusler har ikke kun betydning for den person, der udsættes for det, men for hele arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at der gøres en effektiv indsats for at forebygge vold og trusler og dermed øge trygheden. Det volds- og trusselsforebyggende arbejde skal betragtes som en fortløbende proces og bør derfor kontinuerligt sættes på dagsordenen. Det kan med fordel tænkes ind i APV-arbejdet. En afgørende fællesnævner i forhold til både fysisk og psykisk vold er, at der er tale om vold, hvis en medarbejder oplever at have lidt fysisk eller psykisk overlast og reagerer herpå. Definition af fysisk og psykisk vold Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid, fastholdelse, kast med genstande, niv, krads og spyt, kvælningsforsøg eller knivstik. kilde: Arbejdstilsynet Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler om vold, fx mundtlige trusler mod medarbejdernes sik kerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen eller trusler, der vedrører medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer. Psykisk vold kan også udøves elektronisk via fx sms, og hjemmesider. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver eller bevægelse af en finger hen over halsen. 22

23 Der er ingen formkrav til de lokale retningslinjer. De skal naturligvis tilpasses den enkelte arbejdsplads. Retningslinjerne kan med fordel indeholde overvejelser i forhold til følgende: Arbejdspladsens holdning til fysisk og psykisk vold Risikovurdering Handlingsplan i forhold til forebyggelse af fysisk og psykisk vold samt trusler Handlingsplan i forhold til håndtering af fysisk og psykisk vold samt trusler Anmeldelse til politiet samt anmeldelse/registrering som arbejdsulykke Plan for evaluering af retningslinjerne. Arbejdspladserne holdning til fysisk og psykisk vold skal fremgå af retningslinjerne. Det er ligeledes vigtigt, at begreberne defineres, så der arbejdes ud fra en fælles forståelse af disse. Vold kan forekomme på alle arbejdspladser og berøre alle medarbejdere, uanset arbejdspladsens størrelse og aktivitetsområde. I praksis er det dog ikke alle arbejdspladser og alle medarbejdere, der får disse problemer ind på livet, i nogle sektorer er risikoen større end i andre. Derfor kan retningslinjerne med fordel indeholde en specifik risikovurdering. Retningslinjerne bør indeholde konkrete beskrivelser af, hvordan arbejdspladsen vil arbejde med at forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold. Forebyggelse handler overordnet set om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor oplevelsen af tryghed er i højsæde, hvor den sociale støtte i kollegagruppen er høj, og hvor de ansatte uddannelsesmæssigt er klædt på til. Derudover er også overvejelser om fx fysisk indretning vigtige i det voldsforebyggende arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at retningslinjerne tydeliggør, hvordan eventuelle voldshændelser håndteres. Altså, hvad gør I rent praktisk? Det kan være i forhold til punkter som: Hvad kan og må den enkelte medarbejder gøre, hvis der er optræk til konflikt? Hvem har ansvaret for hvad, hvis en voldsepisode opstår? Hvilke støttemuligheder er der for de implicerede? Hvordan aktiveres vores kriseberedskabsplan og action cards? Forebyggelse handler overordnet om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø 23

24 BILAG 6 Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden Den 1. januar 2016 trådte nye arbejdsmiljøregler i kraft om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. De nye regler betyder, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at medarbejdere udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, forebygges. Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden omfatter også trusler og anden krænkende adfærd, herunder trusler og krænkende adfærd, der fremsættes digitalt. Reglerne er med til at sikre, at man som medarbejder i Frederikshavn Kommune ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af sit arbejde, uanset hvor og hvornår dette måtte finde sted. Arbejdsgivers pligt til at risikovurdere Såfremt det er helt åbenlyst, at der ikke er en risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, skal arbejdsgiveren ikke gå ind i en dybere risikovurdering. Det kan fx være i tilfælde, hvor arbejdet ikke indebærer borgerkontakt. Hvis der derimod er risiko for arbejdsrelateret vold og trusler uden for arbejdstiden, har arbejdsgiver pligt til at vurdere risikoen for, at dette vil forekomme. Ligesom ved voldsrisiko i arbejdstiden kan arbejdsgiveren foretage denne vurdering ved bl.a. at se på: Den funktion, medarbejderen besidder, herunder om medarbejderen har beføjelser til at træffe beslutninger af væsentlig betydning for fx kollegaer og borgere. Hvad der kendetegner den borgergruppe, medarbejderne arbejder med. Om der tidligere har været arbejdsrelaterede tilfælde med vold eller trusler over for medarbejdere, på eller uden for arbejdspladsen/i fritiden. Om der aktuelt er en særlig situation, hvor en person/borger kan være blevet vred som følge af et møde med en medarbejder, som derfor kan være udsat for en øget risiko uden for arbejdstiden. 24

25 Vurderingen af, om det konkrete arbejde i arbejdstiden medfører risiko for arbejdsrelaterede vold m.m. uden for arbejdstiden skal foretages i forbindelse med det almindelige arbejdsmiljøarbejde, fx i den daglige tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet og i forbindelse med arbejdsplads vurderingen (APV), hvor der bl.a. arbejdes med risikovurderinger. Vurderingen skal altså foretages løbende. Arbejdsgivers pligt til at vejlede Endvidere foreskriver de nye regler, at arbejdsgiveren skal fastsætte lokale retningslinjer for og vejlede medarbejderne i, hvordan de mest hensigtsmæssigt kan håndtere arbejdsrelateret vold og trusler uden for arbejdstiden. Det anbefales, at de lokale retningslinjer bl.a. omfatter: Hensigtsmæssig samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation. Hvordan medarbejderne kan aflæse og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere. Konkret adfærd under optrappende arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstiden. Håndtering af trusler og anden krænkende adfærd fremsat digitalt, fx i sms, på , hjemmesider eller via sociale medier. Forebyggelse af vold uden for arbejdstiden følger de samme principper, som forebyggelse af vold inden for arbejdstiden. Fx mindsker en god konflikthåndtering på arbejdspladsen risikoen for, at borgere udøver vold mod medarbejdere, både i og uden for arbejdstiden. Arbejdsgivers pligt til at yde bistand ved eventuel politianmeldelse Skulle der finde vold eller trusler sted i medarbejderens fritid, er medarbejderen selv ansvarlig for en eventuel politianmeldelse. Arbejdsgiveren har dog pligt til at tilbyde medarbejderen hjælp med en eventuel politianmeldelse, såfremt arbejdsgiveren har fået kendskab til en arbejdsrelateret voldsepisode uden for arbejdstid. Yderligere materiale/information Internt Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold. Arbejdsmiljøportalen på Samarbejdsportalen. Regler og vejledninger Bekendtgørelse nr om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid: Vold - AT-vejledning D.4.3-3, arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold, og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold: Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - ATvejledning D.4.1: 25

26 Denne procedure vil stort set være gældende i alle politikredse. Dog kan der være mindre, lokale variationer i proceduren. BILAG 7 Hvad sker der når jeg foretager en politianmeldelse? 1. Hvem foretager anmeldelsen? Det er lederen, der foretager politianmeldelsen. Ved skriftlig anmeldelse udarbejder lederen en beskrivelse af hændelsesforløbet. Herefter retter politiet henvendelse til anmelder, hvor det videre forløb aftales. Det skal ved anmeldelse fremgå, hvem der er involveret - altså forurettede, anmelderen samt evt. vidner. Hvis man anmelder ved personlig henvendelse, er det mest praktisk, at det bliver i dagtimerne (08-14). 2. Kan jeg være anonym? Når man foretager politianmeldelse, skal man opgive navn, adresse og cpr.nr. Man kan således ikke være anonym, da skadevolderen har krav på at vide, hvem der har anmeldt personen. Man kan dog bede om adressebeskyttelse. Herved fjernes oplysninger om adresse og cpr.nr. fra politiets rapporter, så de ikke er tilgængelige for andre end politiet. 3. Fysisk overlast Hvis der har været tale om fysisk overlast, der kræver lægetilsyn, skal man gøre lægen opmærksom på, at undersøgelsen/behandlingen er i forbindelse med en sag, der skal anmeldes til politiet. Politiet vil efterfølgende rekvirere en politiattest hos lægen. Forurettede skal ikke rekvirere denne politiattest. Forurettede underskriver senere en samtykkeerklæring hos politiet, således at politiet kan indhente oplysningerne hos lægen. 4. Hvordan foregår afhøringen af den forurettede? Når man foretager politianmeldelse, skal forurettede afgive forklaring til politiet. Det er mest praktisk for politiet, at afhøringen af forurettede foregår på politistationen, men andet kan selvfølgelig aftales. Øvrige afhøringer kan foretages på arbejdsstedet eller evt. telefonisk efter aftale. Telefonisk afhøring af forurettede er altid personlig. Fremstår forurettede med skader, bliver disse beskrevet i politiets rapport. Selve afhøringen foregår ved, at man detaljeret fortæller om sin oplevelse til en politibetjent. Der vil formentlig være nogle supplerende spørgsmål fra politiets side. Forklaringen bliver skrevet ned, og man har efterfølgende mulighed for at gennemlæse sin forklaring, komme med rettelser og til sidst underskrive sin forklaring. Underskriften er en ret man har, men er ikke tvungen. 26

27 5. Må man have bisidder med? Skadelidte må gerne have arbejdsgiver og/eller evt. bisidder med, når der skal afgives forklaring (Leder skal opfordre skadelidte medarbejder til at medbringe bisidder efter eget ønske). Bisidder og arbejdsgiver er dog kun en støtte til skadelidte ikke aktive deltagere i afhøringen! 6. Politiets vurdering Hvis sagsbehandleren hos politiet kan vurdere det ved afhøring, vil man blive oplyst om, hvor vidt man skønner, om anmeldelse vil føre til domsfældelse. Sagsbehandleren har dog ingen indflydelse på det. Det bestemmes udelukkende af politiets jurister. Det gælder især de tilfælde, hvor der er lidt specielle forhold omkring gerningsmanden (f.eks. ved vold fra demente, børn osv.). Det ændrer dog ikke på det faktum, at anmeldelsen er foretaget og stiller således ikke forurettede anderledes. 7. Hvor skal anmeldelsen foretages? Det er ikke afgørende for proceduren i sagsbehandlingen, hvor hændelsen har fundet sted. Sagen kan altid anmeldes hos eget politi, men vil så overgå til den politikreds, hvor hændelsen har fundet sted. F.eks. hvis hændelsen har fundet sted i Hjørring Kommune, vil sagen overgå til Nordjyllands Politi. Sagen kan naturligvis også anmeldes direkte hos det lokale politi, f.eks. i Skagen. Der vil også være mulighed for, at de involverede kan få foretaget deres afhøring i Skagen (kun i dagtimerne). 8. Hvad sker der efter anmeldelsen er foretaget? Hvis politiets jurister efterfølgende vurderer, at der ikke vil kunne rejses tiltale (fx hvis det ikke tjener noget formål, at gå i retten med voldsmanden, fx en dement), vil man blive kontaktet. Man har dog stadig sine rettigheder (ift. Offererstatningsloven), uanset der rejses tiltale eller ej. 9. Eventuel retssag Efter at anmeldelsen er optaget og samtlige forklaringer er afgivet, afventer man sagens videre gang - altså om den går i retten eller evt. ikke kommer videre. Under alle omstændigheder bliver man underrettet herom. Hvis politiet vurderer, at der kan rejses tiltale, foretages der afhøring af skadevolder og eventuelle vidner. Går sagen senere i retten kan forurettede anmode om en advokat. Det er dog retten, der i sidste ende bestemmer, om man vil beskikke en advokat. Ved ansøgning om erstatning iht. Offererstatningsloven 1. Udfyld ansøgningsskemaet (på Arbejdsmiljøportalen) 2. Ansøgningsskemaet afleveres til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået. 3. Politiet sender ansøgningsskemaet videre til Erstatningsnævnet når de har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen. 4. Kravet om indlevering af ansøgningen til politiet gælder også, selv om din tilskadekomst ikke er anmeldt til politiet. 5. Vær opmærksom på, at Erstatningsnævnet som udgangspunkt ikke kan behandle en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at overtrædelsen er begået. 27

28 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tlf

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer

Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer Sikre og trygge arbejdsforhold I Psykiatri og Social vil vi have sikre og

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte 1. Indledning KL modtog i løbet af efteråret 2015 henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Sygepleje & Arbejdsmiljø

Sygepleje & Arbejdsmiljø Sygepleje & Arbejdsmiljø En kommunal vinkel på sygeplejerskens arbejdsmiljø og de trusler sygeplejersken møder DSR, d. 29. september 2016 Anni Birkving Arbejdsmiljøkonsulent Center for Sundhed & Pleje

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland

Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland Koncern HR, Udvikling Olof Palmes Allé 34 Postadresse:Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Håndbog om arbejdsskader

Håndbog om arbejdsskader Håndbog om arbejdsskader Revideret maj 2013 Center for Ledelse og Personale v/hanne Hansen INDHOLD SIDE Hvad er en arbejdsskade?.. 2 Anmeldelse af arbejdsulykker... 2 Administrationsaftale med Contea Assurance......

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE Baggrund for voldsforebyggende politik Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 2008, med virkning d.1.4.2011 10 Indsats mod vold, mobning og

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer. Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet

Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer. Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet v/arbejdsmiljøkonsulenter fra CPH Torben Søndergaard Nielsen tosni@naestved.dk/5674 Dorthe Erika Vang Jensen dojen@naestved.dk/5673

Læs mere

VOLD, TRUSLER OG MAGT- ANVENDELSE

VOLD, TRUSLER OG MAGT- ANVENDELSE VOLD, TRUSLER OG MAGT- ANVENDELSE Indhold Indledning... 3 Arbejdsskader generelt... 4 Hvad er en arbejdsskade?... 4 Anmeldelsespligt... 4 Erstatning efter arbejdsskadeloven... 5 Gå til lægen umiddelbart

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 13. juni 2016 Side 1. Mødedato: 13. juni 2016 Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Lokale 428 - Rådhuset Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation:

En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation: POLITIK FOR CHIKANE, TRUSLER OG VOLD MOD MEDAR- BEJDERE I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED Indhold Formål...1 Mål...2 Definition af vold...3 Målgruppe...3 Ansvar...3 Håndtering...4 Vejledning...6 Anmeldelse...6

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål AX, AY og AZ

Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål AX, AY og AZ Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 393 Offentligt T A L E 2. maj 2016 Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte 2015-58 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere