Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR."

Transkript

1 Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning har, træder der d. 15. august 2012 nye lovregler vedr. røgfrie miljøer i kraft. Dette notat beskriver de ændringer af loven, som har betydning for Vejle Kommune. Lovændringen medfører (A) nye regler som gælder for samtlige af kommunens arbejdspladser, (B) nye regler som gælder alene for institutioner og skoler for børn og unge, samt (C) en skærpelse af lovens straffebestemmelser. Lovens regler fastsætter minimumskrav til røgfrie miljøer. Vejle Kommune tager stilling til den lokale udmøntning af loven, herunder anvendelsen af lovens undtagelsesmuligheder. Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændringer 1: der indføres rygeforbud på enkeltmandskontorer 2: der indføres obligatorisk skiltning på rygerum og rygekabiner 3: der indføres rygeforbud indendørs og udendørs på skoler og institutioner for børn og unge fortrinsvist under 18 år 4: der indføres en fordobling af bødestørrelsen for overtrædelse af lovens regler Personalejuridiske forhold Foruden rygelovens bestemmelser er medarbejdere ansat i Vejle Kommune omfattet af den til enhver tid gældende delpolitik om røg. Overtrædelse af såvel rygelovens regler som Vejle Kommunes delpolitik om røg, kan efter en konkret vurdering medføre ansættelsesretlige konsekvenser for vedkommende medarbejder - i yderste konsekvens ved ophør af ansættelsesforholdet i form af en bortvisning fra arbejdspladsen. A. Regler gældende for samtlige arbejdspladser i Vejle Kommune 1: Enkeltmandskontorer Hovedregel: Fra og med d. 15. august 2012 er det ikke længere tilladt at ryge på enkeltmandskontorer. Side 1 af 7

2 Undtagelse: Arbejdsgiver kan dog tillade, at der ryges i erhvervskøretøjer der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen fx firmabil, førerhuset i en kran, førerhuset i en lastbil el.lign. Erhvervskøretøjet kan godt benyttes af flere medarbejdere på skift men det forudsætter, at der foretages en effektiv udluftning. Firmabiler Firmabiler der også benyttes til privat brug er ikke omfattet af loven hvilket betyder, at der ikke er lovregler vedr. rygning i disse biler - hverken i eller uden for arbejdstiden. Undtagelsen skaber ikke en rettighed for rygerne, men indebærer en mulighed som arbejdsgiver kan vælge at gøre brug af. 2: Obligatorisk skiltning Fra og med d. 15. august 2012 skal der skiltes ved rygerum og rygekabiner. Skiltningen skal informere om, at luften i omgivelserne uden for rygerummet kan være sundhedsskadelig, og skiltningen skal være umiddelbar synlig. Det skal således umiddelbart være muligt, at orientere sig om skiltningen ved indgangen til rygerum eller på indgangspartiet på en rygekabine. Etablering af rygerum og rygekabiner er ikke en rettighed for rygerne, men en mulighed som arbejdsgiver kan vælge at gøre brug af. Skilte til anvendelse ved rygekabiner og ved rygerum rekvireres gratis - dog mod betaling af porto - hos Sundhedsstyrelsen. B. Regler gældende alene for skoler og institutioner i Vejle Kommune 3. Totalt rygeforbud indendørs og udendørs (børn og unge) Hovedregel: Fra og med d. 15. august 2012, indføres der et totalt rygeforbud på skoler og institutioner for børn og unge fortrinsvist under 18 år - daginstitutioner, fritidshjem, klubtilbud, folkeskoler, frie grundskoler, ungdomsskoler, kostskoler/efterskoler, døgninstitutioner, opholdssteder og lignende for børn og unge. Det totale rygeforbud gælder såvel indendørs som udendørs - afgrænset af matriklen - uanset om institutionens område af besøgende opfattes som en del af det offentlige rum, en park eller lignende. Det totale rygeforbud gælder for både offentlige, private og selvejende institutioner og omfatter alle som opholder sig på skolen/institutionen, herunder; børn, unge, forældre, ansatte samt gæster. Side 2 af 7

3 Det er således ikke længere lovligt at ryge i rygerum eller rygekabiner på institutioner og skoler for børn og unge. Ligesom det ej heller længere er lovligt at ryge i udendørs rygeskure eller lignede på skolerne og institutionernes udendørsarealer. Det totale rygeforbud gælder i alle døgnets 24 timer uden undtagelser altså også i de sammenhænge hvor institutionens/skolens lokaler og/eller udendørsarealer uden for normal åbningstid benyttes til andre formål. Det er således forbudt at ryge på institutionens/skolens matrikel ved skolefester, personalefester og lignende arrangementer - herunder i de situationer hvor institutionens/skolens lokaler og/eller udendørsarealer eventuelt måtte udlejes/udlånes til offentlige eller private virksomheder, foreninger eller andre. I situationer hvor institutionen/skolen midlertidigt flytter børnepasningen/undervisningen uden for institutionens/skolens matrikel - eksempelvis til stranden, skoven, lejerskole, koloni eller lignende, henleder HR opmærksomheden på kommunens delpolitik om røg, hvorefter medarbejdere der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller, hvorfor det ikke er tilladt at ryge, når medarbejdere er sammen med børn. Anbringelsessteder Undtagelse1: For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område. Denne undtagelse gælder alene de børn og unge der er anbragt på stedet og som har bolig på stedet, samt de børn og unge der er anbragt på stedet i dagtimerne, men som ikke har bolig på stedet. Ansatte, forældre, gæster eller andre der opholder sig på området er omfattet af rygeforbuddet, og må således ikke ryge på institutionens matrikel/matrikler - ej heller på de arealer hvor det måtte være tilladt for de unge at ryge. Beslutningen om, hvorvidt det skal tillades de unge at ryge udendørs på institutionens område ligger i Børne- og Ungeforvaltningen. Sikrede afdelinger Undtagelse 2: For sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt at de unge ryger i rygerum, på deres værelser og udendørs på institutionens område. Som det mindre i det mere, kan områderne hvor det tillades de unge at ryge begrænses således, at der alene tillades de unge at ryge fx på deres værelser eller fx på afgrænsede udendørs områder. Beslutningen om, hvorvidt det skal tillades de unge at ryge i rygerum, på deres væ- Side 3 af 7

4 relser og udendørs på institutionens område ligger i Børne- og Ungeforvaltningen. Denne undtagelse gælder alene de børn og unge der er anbragt på stedet og som har bolig på stedet. Ansatte, forældre, gæster eller andre der opholder sig på området er omfattet af rygeforbuddet, og må således ikke ryge på institutionens matrikel/matrikler - ej heller på de arealer / i de lokaler hvor det måtte være tilladt for de unge at ryge. Definition Tjenesteboliger Sikrede døgninstitutioner omfatter mindst én sikret afdeling, der er godkendt til at have yderdøre og vinduer konstant aflåst. En sikret døgninstitution kan bestå af åbne afdelinger og én eller flere sikrede afdelinger. Undtagelse 3: For så vidt angår tjenesteboliger beliggende på institutioner og skoler for børn og unge gælder, at det ikke er tilladt at ryge - hverken for børnene/de unge selv, de ansatte, husstanden, gæster og andre de opholder sig i boligen - når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v. opholder sig i tjenesteboligen. Tilsvarende gælder for tjenesteboligens udendørsarealer eksempelvis haver, indkørsler, garager, haveskurer og lignende forudsat at udendørsarealerne er: a) Afgrænset fra institutionens øvrige arealer og b) Elever/studerende ikke har direkte adgang til tjenesteboligens udendørsarealer. Rygeforbuddet er begrænset til det tidsrum hvori børn og unge der er optaget på institutionen opholder sig i tjenesteboligen/på tjenesteboligens udendørsarealer. Definition Tjeneste- og lejeboliger er boliger, som en ansat har pligt til at bebo eller som stilles til rådighed for en ansat som et led i ansættelsesforholdet. Institutionens ledelse eller udlejer af tjenesteboligen er fortsat berettiget til at forbyde rygning i tjenesteboligen/på tjenesteboligens udendørs arealer på et andet grundlag end på grundlag af lovens bestemmelse. C. Skærpelse af lovens straffebestemmelser 4. Fordobling af bødestørrelsen Jfr. lovens bestemmelser er arbejdsgiver forpligtet til at sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med rygelovens regler. Loven regulerer ikke hvorledes arbejdsgiver lever op til denne forpligtelse. Den arbejdsgiver der tillader rygning indendørs og udendørs i strid med lovens regler straffes med bøde. Side 4 af 7

5 Det er således ikke strafbart at ryge på områder hvor det er forbudt at ryge - hverken for medarbejdere, brugere borgere, klienter, elever, forældre, gæster eller andre der opholder sig på arbejdspladsen eller på matriklen tilhørende en institution eller skole for børn og unge. Men arbejdsgiver kan altså ifalde bødestraf, hvis arbejdsgiver tillader at der ryges hvor det er forbudt at ryge - uanset om det er medarbejdere, borgere, klienter, brugere, elever, forældre, gæster eller andre der ryger. For en medarbejder kan det dog få ansættelsesretlige konsekvenser hvis medarbejderen ikke overholder rygeloven eller Vejle Kommunes delpolitik om røg. Transport Der er ikke grundlag for Vejle Kommunes arbejdspladser til at transportere en eventuel bøde videre til den person der ryger på områder hvor rygeforbuddet gælder. Overtrædelser af lovens bestemmelser straffes: I førstegangstilfælde som udgangspunkt med en bøde på kr. I andengangstilfælde med en bøde på kr. I tredjegangstilfælde med en bøde på kr. Ved flere lovovertrædelser end tre, fastsætter domstolene bødernes størrelse. Bødestørrelserne er vejledende og kan af domstolene fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i det konkrete tilfælde foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Tilsynet med arbejdsgivers overholdelse af rygelovens regler varetages af Arbejdstilsynet. Særligt vedr. dagplejere Dagplejeområdet er uændret i forhold til tidligere lovregler. Dvs., at det ikke er tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal dog være røgfrie hele døgnet. Særligt vedr. plejefamilier Private plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksfamilier hvor børn eller unge under 18 år er anbragt uden for hjemmet, og som samtidig tjener som privat bolig, er ikke omfattet af lovens rygeforbud. Anbefalinger fra HR særligt vedr. det totale rygeforbud på institutioner og skoler for børn og unge Tillader Vejle Kommunes institutioner og skoler for børn og unge kan ifalde bødestraf, hvis Side 5 af 7

6 det på institutionen eller skolen tillades, at der ryges i strid med lovens bestemmelser. Når blot institutionen eller skolen ikke tillader rygning, kan institutionen/skolen ikke ifalde bødestraf. HR anbefaler derfor, at kommunens institutioner og skoler via skiltning - i skel ved diverse indgange til matriklen, via møder i forældrebestyrelsen/skolebestyrelsen, personalemøder, MED-møder, intranet, personaleintra, forældreintra, opslag, nyhedsbreve og lignende - informerer om det totale rygeforbud. HR anbefaler tillige, at ledelsen og personalet på skolen/institutionen mundtligt minder om det totale rygeforbud, i tilfælde hvor en ryger ikke respektere rygeforbuddet - præcist som ledelsen/personalet i andre sammenhænge håndhæver gældende regler på institutionen/skolen, eksempelvis forbuddet om at benytte udesko på en skofri skole eller forbuddet om at benytte mobiltelefoner. Sanktionen over for en medarbejder der ikke respekterer rygeforbuddet er: irettesættelse, skriftlig advarsel og i yderste konsekvens bortvisning. For fagligt råd og vejledning i en sådan situation kan Forhandling & personalejura eller forvaltningens personalekonsulenter kontaktes. Sanktionsmulighederne overfor ikke-ansatte personer - fx forældre, gæster eller lignende - begrænser sig til et forbud mod at færdes på institutionens/skolens matrikel. Respekteres dette forbud ikke, kan institutionen/skolen kontakte politiet. - En procedure svarende til den procedure der følges på institutionen/skolen i tilfælde hvor forældre, gæster eller lignende har udvist voldelig eller truende adfærd over for personalet HR anbefaler at konsekvensen af ikke at respektere forbuddet beskrives i de tilfælde hvor det er nødvendigt at irettesætte i forhold til overholdelse af rygeforbuddet. Hvor må der ryges? Arbejdsgiver disponerer alene over den eller de matrikler der tilhører institutionen/skolen. Arbejdsgiver kan selvsagt ikke anvise rygere - det være sig medarbejdere, forældre, gæster eller lignende - til at ryge på andre lodsejeres matrikler. Arbejdsgiver er ej heller forpligtet hertil. Rygere er således henvist til offentlige arealer eller til eksempelvis nabomatrikler efter selvstændig aftale herom, indgået mellem denne lodsejer og rygeren. HR henleder opmærksomheden på Vejle Kommunes delpolitik om røg, hvorefter ansatte som arbejder med børn fungerer som rollemodeller. Delpolitikken om røg forpligter kommunens ledere til at skride ind overfor medarbejdere der ikke over- Side 6 af 7

7 holder delpolitikken. I yderste konsekvens er sanktionen bortvisning. HR anbefaler derfor, at der i regi af FAG-MED evt. Lokal-MED gennemføres en drøftelse af begrebet rollemodel således, at den enkelte medarbejder er sig sit ansvar og eventuelle konsekvenser bevidst. Herunder en drøftelse af hvorvidt man kan fungere som rollemodel, hvis man ryger uden for institutionens/skolens matrikel, men synligt fra institutionens/skolens vinduer/udendørsarealer og i synlig afstand til institutionens/skolens indgange/indkørsler. Arbejdstid I udgangspunktet skal en medarbejder stå til rådighed for sin arbejdsgiver i arbejdstiden - herunder i eventuelle arbejdsgiverbetalte pauser. Omvendt skal en medarbejder der selv betaler sine pauser i udgangspunktet ikke stå til rådighed for sin arbejdsgiver i disse pauser. Det er en ledelsesmæssig vurdering hvad der på den enkelte arbejdsplads kræves for at en medarbejder står til rådighed for sin arbejdsgiver. At en medarbejder befinder sig på institutionens/skolens matrikel er ikke nødvendigvis en forudsætning for at stå til rådighed for arbejdsgiver. I givne situationer kan en medarbejder fx stå til sin arbejdsgivers rådighed, hvis medarbejderen kan kontaktes på en mobiltelefon. Ved vurderingen af hvorvidt en medarbejder står til sin arbejdsgivers rådighed, kan særlige forhold om sikkerhed og forsvarlighed i relation til normering af antallet af børn og unge i forhold til antallet af medarbejdere gøre sig gældende. Dette kan især være af betydning på institutioner og skoler for udad reagerende børn og unge. Kompetencen til at vurdere hvorvidt en medarbejder står til rådighed for sin arbejdsgiver ligger i enhver situation hos den enkelte leder. Ved denne vurdering kan spidsbelastningsperioder, sygefravær, ferie eller andre forhold have indvirkning på den enkelte leders vurdering i forhold til at sikre den forsvarlige daglige drift. HR anbefaler, at det i regi af Lokal-MED drøftes hvorledes medarbejderne på den enkelte arbejdsplads i givne situationer står til arbejdsgivers rådighed således, at den enkelte medarbejder er sig sit ansvar bevidst. HR anbefaler endvidere at der i denne forbindelse orienteres om, at en medarbejder der ikke står til sin arbejdsgivers rådighed i yderste konsekvens kan bortvises. 13. august 2012 Side 7 af 7

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: 2006-1433-269 Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag-Høringsliste-jan-07 Høringsliste til lovforslag

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere