- t elefonint erview s m ed m.v. Decem ber 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999"

Transkript

1 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999

2 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, Odense C, telf Telefax , w w w.diabetesforeningen.dk En undersøgelse af diabetikernes rygevaner I N DH OLDSFORTEGN ELSE 1. del. Baggrund for undersøgelsen s. 1 Metode s. 2 Tem aer for undersøgelsen s. 3 Stillede spørgsm ål s. 3 Anvendelse af indtastede data s. 5 Konklusioner s. 5 Rygere og ikke- rygere i forskellige aldersgrupper og diabetestyper s. 6 Rygere, der har prøvet at begrænse forbrug eller holde op s. 8 Rygning og kom plikationer/ m edicinering for forhøjet blodtryk s. 9 Tak til deltagerne s. 1 0 En undersøgelse af diabetikernes rygevaner

3 Baggrund for undersøgelsen. Diabet ikere har en levet id, der er 6-8 år kort ere end baggrundsbefolkningens m iddellevet id. Det er især blodpropper i hjert e og hjerne, som forårsager den for t idlige død. Man ved, at t obaksrygning m angedobler den i forvejen værende forhøjede risiko for blodpropper hos diabet ikere, og der er t illige undersøgelser, der t yder på, at kom plikat ioner på nyrer, ben, fødder, nerver og m åske også øjne forekom m er hyppigst hos rygende diabet ikere. I Sundhedsstyrelsens redegørelse for organiseringen af den frem t idige diabet esbehandling i Danm ark, juni 1994, er det frem hævet, at rygest oprådgivning skal indgå i en årlig st at ussam t ale m ed alle diabet ikere, m en det opfat tes ikke alt id af diabet ikerne, at det t e sker, og det m å - bekræftet af undersøgelsen - form odes, at det te ikke altid sker. I 1994 gennem ført e Diabet esforeningen i sam arbejde m ed Dansk I nstitut for Klinisk Epidem iologi - DI KE - en spørgeskem aundersøgelse blandt 1000 insulinkrævende diabet ikere. Der var ikke tale om opfølgende int erviews. Da kun m indre end 50% ret urnerede spørgeskem aerne, m ente DI KE ikke at burde konkludere ud fra de afgivne svar. DI KE fandt, at der var en ikke-ubet ydelig risiko for, at der blandt ikke-respondent erne var m ange flere rygere end svarende t il de, der reagerede på henvendelsen. Af de m odtagne besvarelser frem gik, at godt 26% af de, som svarede, røg dagligt, at 27% havde røget t idligere. 35% af rygerne røg m ellem 10 og 20 cigaret t er daglig, og næst en 40% flere end 20 cigaret t er pr. dag. Diabet esforeningen beslut tede i foråret 1999, at foreningen i teknisk sam arbejde m ed Tobaksskaderådet ville bekost e uddannelse af 2 rygest op-inst rukt ører i alle diabet esam bulatorier for voksne (over 15, rspekt ive 18 år). På denne baggrund vil Diabet esforeningen advokere for, at de diabet ikere, som har ønske om at holde op m ed at ryge, skal have præference inden for de offent lige rygest op-t ilbud, og foreningen er af den opfat telse, at am t skom m unerne bør sæt te m idler af t il at opret t e et rygeafvænningscent er for diabet ikere pr. am t, knyt t et t il et diabet esam bulat orium. For at kunne m åle effekten af de kom m ende års indsats for at form å flest m ulige diabetikere til at holde op m ed at ryge blev det besluttet at gennem føre denne undersøgelse.

4 - 1 - Metode. I undersøgelsen er alene brugt t elefonint erviews for at undgå problem er som ved undersøgelsen i Der er fra Diabet esforeningens m edlem sdat abase, der rum m er knap m edlem m er, hvoraf er diabet ikere, og hvoraf halvdelen regulerer deres diabet es ved hjælp af insulin, m ens den anden halvdel anvender t ablett er eller diæt alene, udt rukket navne og t elefonnum re. Der er udt rukket for hvert 10 år et ant al, som afspejler gruppens repræsent at ivit et i forhold t il baggrundsbefolkningen, korrigeret for det særlige forhold, at diabet es har sine t oppe i debut alderen. Det te er der t aget højde for. Det bet yder, at der er udt aget flere i takt m ed st igende alder og under hensyn t il årgangsst ørrelse af især t ype 1 diabet es. Overlæge, dr.m ed. Knut Borch-Johnsen, St eno Diabetes Cent er, har bist ået m ed denne del af udtrækningen. Ant allet af udt rukne aldersdiabetikere er udt rukket dels i sam arbejde m ed Knut Borch-Johnsen dels eft er ønske fra Tobaksskaderådet s form and, overlæge, dr.m ed. Poul Ebbe Nielsen, for at sikre, at der kom så m ange aldersdiabet ikere m ed i undersøgelsen, at denne gruppe kunne være repræsent at iv. Der er ved udt rækningen sikret en nogenlunde ligelig repræsentatiom m ellem kønnene. Der er også t aget hensyn t il en vis geografisk spredning og repræsent at ion geografisk, dog således at der er foret aget flest opkald, fordelt på by og land, på Fyn som dem ografisk t værsnit af befolkningen. Det t e er sket i forbindelse m ed om fat t ende t elefoncent ral-ændringer på Sjælland, hvor der dog er sikret en rim elig dækning. Hvor vaskning af t elefonnum re sam m en m ed TeleDanm ark - m ed respekt af m edlem m erne - ikke har kunnet gennem føres, er flere ført ind som reserver - og i sidst e fald er der sket en øgning af opkald t il Odense, Århus og Nordjyllands am t for at give et dækkende billede. For hver opringning er anført t elefonnum m er, m edlem snum m er og opringningstidspunkt. Der er ringet 3 gange til et m edlem, som ikke har svaret, fordelt på 2 eft erm iddage/ aft ener.

5 Hereft er er pågældende skift et ud m ed en reserve m ed sam m e profil. Der er på denne m åde gennem ført sam t aler i knap 3000 forsøg. Opringningerne er sket i t idsrum m et på hverdage, hvor opkaldene er lagt ud fra alder og hensyn t il forventet beskæft igelse. I nt erview erne er håndplukket blandt årige for at øge t illiden hos de, som er blevet spurgt. Kun 3 af de kont aktede har nægt et overhovedet at svare. 47 har kun villet oplyse, om de røg eller ikke røg. Af disse oplyst e 31, at de ikke røg, m ens 16 røg. Disse 47 er m edt aget i den overordnede vurdering, m en har m åt t et udelades i den specifikke vurdering. Dett e er akcept abelt, både på grund af det lave ant al og på grund af den fordeling m ellem ikke-rygere og rygere blandt de 47, svarende rim eligt godt t il undersøgelsens sam lede result at. Tobaksskaderådet s sekret ariat har bistået m ed en gennem gang af spørgeskem aet, således at det t e er sam m enligneligt m ed de undersøgelser, som Tobaksskaderådet iværksæt ter blandt befolkningen som helhed Tem aer for undersøgelsen: Der var 2 t em aer: * Nuværende og t idligere rygevaner * Tilfredshed m ed Diabet esforeningens m edlem sblad, inform ationsm ateriale og brug af m idler. Sidst nævnt e t em a blev drøft et sidst i int erview ene og rum m ede 6 spørgsm ål Forbehold: a. Det er int erview ernes sam m enfaldende opfat t else, at spørgsm ålene om event uelle organskader af flere blev opfat t et som m eget følsom m e. Blandt de først e rygere lå der en undertone af egen skyld, når em net blev berørt. Derfor blev det allerede på den først e af 10 int erview-dage beslutt et at st arte m ed at spørge om event uel behandling m ed blodtrykssænkende m edicin og dereft er om organskader. En del har oplyst, at de har flere organskader. Andre har oplyst en enkelt t ype organskade, m en kan have flere. Da der ikke i det t e spørgsm ål var afkrydsningsm ulighed for Nej t il organskader, blev et Nej anført under Andet. Det har dog ikke haft betydning for svarene, idet kun et m eget lille fåt al oplyste at have organskader, som ikke var oplist et.

6 Kun 1 af de adspurgte afbrød int erview et på grund af spørgsm ålet. b. Det er int erview ernes opfat t else, at m ange, der er st oppet for flere år siden, ikke kan huske, hvorfor og under hvilke om st ændigheder det t e sket e. Ligeledes har de næppe heller en helt klar erindring om, hvorvidt de er blevet rådet hert il af lægen. I nt erview erne har dog valgt at vise st or t ålm odighed for at hjælpe de adsprugt e t il at huske bedst m uligt. St illede spørgsm ål. I nt erview et blev indledt m ed spørgsm ålet : Ryger De? Afhængig af svaret blev valgt et skem a for rygere og ikke-rygere. Sam t lige 40 spørgsm ål på rygerskem aet ( ikke-rygerskem aet havde ikke spørgsm ålene 26-40) lød således: 0. Ryger De? 1. Hvor gam m el er De? 2. Køn 3. Hvor længe har De haft diabet es? 4. Får De insulin? 5. Får de blodsukkerregulerende t ablet t er? 6. Klarer De Dem m ed diæt alene? 7. Har De på grund af diabet es fået konst at eret problem er m ed...? 8. Får De behandling for disse problem er? Hvilket am t bor De i? 10. Hvad er Deres beskæftigelse? 11. Hvad er Deres erhverv? Spørgsm ål stillet sidst i sam talens forløb : 12. Hvad læser De i m edlem sbladet? 13. Hvad vil De gerne kunne læse m ere om i m edlem sbladet? 14. Er De t ilfreds m ed m edlem sbladet? 15. Hvor m ange gange om året best iller De inform at ionsm at eriale fra foreningen? 16. Hvordan best iller De inform ationsm at erialet? 17. Hvad, synes De, foreningen skal bruge m odtagne bidrag t il?

7 Spørgsm ål t il ikke-rygere: 18. Har De røget t idligere? 19. Hvor længe siden er det, at De holdt op? 20. Fik De rådgivning af læge eller sygehus om at holde op m ed at ryge? 21. Hvorfor holdt De op m ed at ryge? 22. Brugt e De nikotintyggegum m i eller - plast er? 23. Havde De ubehag ved at holde op? 24. Havde De fordele ved at holde op? Hvilke? 25. Hvor m ange gange prøvede De at holde op, før det lykkedes? Spørgsm ål t il rygere: 26. Hvad ryger De? 27. Hvor m ange cigarett er ryger De dagligt? 28. Hvor m ange cigarer og/ eller cerut t er ryger De dagligt? 29. Hvor m ange pakker pibet obak ryger De på en uge? Der er norm alt 40 g i en pakke. 30. Har De m odt aget rådgivning om rygest op fra Deres læge eller am bulat orium? 31. Har De nogensinde prøvet at holde op m ed at ryge? 32. Har De forsøgt at holde op inden for det sidst e år? 33. Brugt e De nikotintyggegum m i eller - plast er? 34. Vil De gerne holde op m ed at ryge? 35. Hvorfor vil De gerne holde op m ed at ryge? 36. Har De planer om at holde op? Hvis Ja, hvornår? 37. Har De nogensinde forsøgt at nedsætt e t obaksforbruget? 38. Hvis det er lykkedes for Dem at nedsæt t e forbruget, hvor m eget drejer det sig om? 39. Er t obaksforbruget st eget siden da? 40. Vil De gerne nedsætt e Deres tobaksforbrug nu? Anvendelse af indt ast ede data. Der er udkørt t abeller alene byggende på de st illede spørgsm ål og rygevanerne generelt. Der er foret aget m ange krydsninger af 2, 3 og 4 spørgsm ålsgrupper for at kunne underbygge konklusionerne, m en også for at frem skaffe en oplysningsm ængde, som vil kunne int eressere læsere ud over de anført e konklusioner.

8 De overordnede konklusioner er sikrest, idet de om fat t er m ange m ennesker. I t akt m ed at m at erialet bruges stadig m ere speficeret, svinder den st at ist iske sikkerhed, m en der er dog st adig m ange m ed i det repræsent at ive m at eriale, når der tegnes profiler af de enkelt e aldersklasser m.v. Der er således ikke forsøgt konkluderet eller sam m endraget på et spinkelt grundlag. Konklusioner. 32% af diabet ikerne ryger dagligt. Flere m ænd end kvinder ryger, m en forskellen er ikke ret st or. Forskellen er størst blandt de helt unge ( år). For de årige gælder, at flest kvinder ryger ( 57% m od 43% ), m ens m ændene fra år ryger m est (51% m od 49%, dog for de årige 52% m od 48% kvinder). De insulinbehandlede ryger m indre end de ikke-insulinbehandlede diabet ikere. De unge insulinkrævende diabet ikere ryger m arkant m indre end de øvrige aldersklasser. De årige ryger væsent ligt m ere end øvrige aldersklasser. De årige pensionist er ryger m est. Der er en t endens t il, at arbejdsløse årige ryger m ere end arbejdst agere. Diabet ikere i Hovedst adsom rådet, Bornholm s am t, Sønderjyllands am t, Ribe am t og Ringkøbing am t ryger m ere end diabet ikere i andre am t er. Diabet ikere i Vejle am t, Vest sjællands am t og Nordjyllands am t ryger væsentligt m indre end diabet ikere i andre am t er. De, der ikke ryger, har for halvdelens vedkom m ende røget tidligere. Det er længe siden, at De er holdt op. De flest e, fordi de har vidst, at rygning indebærer en risiko eller en særlig risiko for diabet ikere. Meget få m ener at have fået vejledning. Blandt rygerne ønsker 25% at begrænse forbruget % har prøvet at nedsæt t e forbruget. De fleste til det halve, og det er lykkedes halvdelen at holde niveau et, sikkert fordi m ot ivat ionen er st or for diabet ikere. Mellem 19% og 25% har prøvet at holde op. Ca. en t rediedel af rygerne har planer om at holde op inden for de nærm est e 12 m åneder

9 Profil af rygere og ikke- rygere i forskellige aldersklasser, fordelt på t ype 1 diabetes og aldersdiabetes ( t ype 2 diabetes). A årige. Denne gruppe er insulinkrævende diabetikere - t ype 1 diabet ikere. 21% af de adspurgt e røg. 20% af hele gruppen, eller knap 95% af rygerne, ryger cigaret t er Knap halvdelen af rygerne har et forbrug på cigaret t er om dagen, Lidt over 1/ 4 af rygerne har et forbrug på cigarett er om dagen. 12% har røget t idligere, svarende t il 15% af ikke-rygerne. 68% har aldrig røget. Knap halvdelen af rygerne vil gerne nedsæt te tobaksforbruget. 1/ 3 vil gerne st oppe inden for de næste 12 m åneder. B årige. 98% af de adspurgt e er insulinbehandlede. 20% af de insulinbehandlede ryger. Talm at erialet for de ikkeinsulinbehandlede er for beskedent t il at konkludere på. Halvdelen ryger m ere end 10 cigaret ter om dagen. 40% ryger m ere end 16 cigaret t er om dagen, m ens 18% ryger m ere end 20 cigaret t er om dagen. Blandt de, som daglige ryger op til 10 cigarett er, vil m ere end halvdelen gerne holde op inde for 12 m åneder. Blandt de, som ryger m ere end cigaret t er om dagen, er interessen væsentligt st ørre. C årige. 46% af de insulinbehandlede ryger. 49% af de t ablet behandlede i denne gruppe ryger. Blandt de insulinbehandlede rygere har 60% et st ørre forbrug end 10 cigaret t er dagligt. 30% ryger m ere end 16 cigaret t er dagligt, m ens næst en 15% ryger m ere end 20 cigaret t er om dagen. Knap 30% af de insulinbehandlede rygere vil gerne stoppe inden for de næst e 12 m åneder.

10 25% vil gerne nedsæt te forbruget. Blandt de t ablet behandlede rygere har 60% et forbrug på m ere end 10 cigaret t er om dagen og 50% på m ere end 16 cigaret t er dagligt. I denne gruppe vil m ere end 1/ 3 gerne st oppe m ed at ryge inden for de nærm est e 12 m åneder. I nteressen for at nedsæt t e forbruget er lidt m indre D årige. 27% af de insulinbehandlede ryger. 34% af de t ablet behandlede ryger. 60% af de insulinbehandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er om dagen. 35% ryger m ere end 16 cigarett er dagligt og 10% m ere end 20 cigaret ter dagligt. Kun 18% af de insulinbehandlede rygere har planer om at st oppe inden for 12 m åneder. 60% af de t ablet behandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er dagligt. Knap 40% ryger m ere end 16 cigaret ter dagligt, m ens 18% ryger m ere end 20 cigarett er om dagen. 40% har planer om at holde op m ed at ryge inden for de næst e 12 m åneder. E årige. 29% af de insulinbehandlede ryger. 34% af de t ablet behandlede ryger. Halvdelen af de insulinbehandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er dagligt, 38% på m ere end 16 cigaret ter om dagen, m ens 17% ryger m ere end 20 cigaret ter dagligt. 55% af de t ablet behandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er om dagen, 32% på m ere end 16 cigaret t er dagligt, m ens 10% ryger m ere end 20 cigaret ter pr. dag. Lidt m ere end 25% af alle årige diabet ikere, der rygerm har planer om at holde op inden for de næst e 12 m åneder.

11 - 7 - Diabet ikere, som ryger, der har prøvet at begræ nse forbruget eller holde op m ed at ryge. I nsulinbehandlede rygere. 20% har forsøgt at sæt te forbruget ned. 55% af disse har nået at nedsæt t e forbruget t il halvdelen af det t idligere t obaksforbrug. Halvdelen har kunnet holde niveauet nede på de opnåede 50% af t idligere. 19% har planer om at holde op. I kke- insulinbehandlede diabetikere. 25% har prøvet at begrænse forbruget af t obak. 59% af de t ablet behandlede og 40% af de rent diætbehandlede diabet ikere har nået at halvere t obaksforbruget. Af disse har 30% kunnet holde niveauet på det således opnåede. 26% har planer om at holde op.

12 - 8 - Rygevaner hos diabet ikere m ed kom plikationer/ der får blodt rykssæ nkende m edicin. Bem æ rk, at der i nedenstående kan væ re flere, som sam tidig har tilstedevæ relsen af m ere end 1 kom plikation. A årige. 17% har problem er m ed øjne, hjert e og/ eller nyrer. 7% behandles m ed blodtrykssænkende m edicin. 20% af gruppen ryger. Bem ærk, at ant allet i denne gruppe er lavt. Derfor er konklusionen ikke sikker. B årige. 25% har problem er m ed øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 19% får behandling m ed blodt rykssænkende m edicin. 8% af gruppen ryger. C årige. 1/ 3 oplyser, at de har kom plikat ioner i øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 21% oplyser, at de får blodtrykssænkende m edicin. 25% af gruppen ryger.

13 D årige. 30% har kom plikat ioner i øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 38% behandles m ed blodtrykssænkende m edicin. 25% af gruppen ryger. E årige. 30% oplyser, at de har kom plikat ioner i øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 43% behandles m ed blodtrykssænkende m edicin. 17% af gruppen ryger Tak til deltagerne. I nt erview erne har været posit ivt overraskede over den im ødekom m enhed, der har været vist hos de adspurgt e. Tobaksrygning har eft er sigende været et t abu-em ne blandt diabet ikerne, idet det har været hævdet, at rygning skulle være en akcept abel kom pensation for så m ange t ing, som diabet ikere ikke m å. Det har været let at sam tale m ed de adspurgt e. De har svaret ligefrem t og kvikt. I nt erview erne håber, at der har været givet t id t il sam t alen, og de beklager, hvis det af t idsm æssige grunde ikke har været m uligt at drøft e en lang række m edm enneskelige forhold, som har opt aget en del af de adspurgt e. De adspurgt es im ødekom m enhed hænger sikkert sam m en m ed st or t ilfredshed m ed foreningen, hvor 95% af de adspurgt e udt rykt e udelt t ilfredshed m ed foreningens inform at ionsarbejde, og m ange følt e, at de ikke havde bedre forslag t il forbruget af foreningens m idler, end det er t ilfældet i dag. Odense i eft eråret 1999.

14 del Spørgeskem aer og kryds m ellem flere spørgsm ål og svar

15 Det anvendte spørgeskem a excl. spørgsm ål vedrørende foreningens arbejde

16 - 12 -

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag.

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag. Indledning Det har gennem mange år været en udbredt opfattelse, at en vækst i den kollektive transports m arkedsandele skulle skabes især gennem fysiske forbedringer.erfaringer viser dog, at m an bør se

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Spørgeskema til lærere

Spørgeskema til lærere Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist

Læs mere

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus

Eller med andre ord. Sukkersyge. 6 april 2013. Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Eller med andre ord Sukkersyge 6 april 2013 Af Thor Chalmer Rasmussen Læge, Esbjerg sygehus Læring for alle Hvad forbinder I med sukkersyge? Hvorfor er sukkersyge vigtigt at vide noget om? I forhold til

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd

FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd FAGLIGT SKØN hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd Skønnet : at kunne leve i det konkretes forenende modsætninger

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

R estauration Jom fru R igborg K onferencer 2008

R estauration Jom fru R igborg K onferencer 2008 R estauration Jom fru R igborg K onferencer 2008 I E geskov Slotspark På en eventyrlig m åde På E geskov finder D e noget for alle sanser og vi gør konferencen til en m indeværdig oplevelse. V i holder

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Søren Jacobsen, Aalborg 1. Formand for Førertræningsudvalget. Jesper Marcher, Lyngby. Peter Krogh Jacobsen, Herlev. Anne Brogård, Aalborg 2

Søren Jacobsen, Aalborg 1. Formand for Førertræningsudvalget. Jesper Marcher, Lyngby. Peter Krogh Jacobsen, Herlev. Anne Brogård, Aalborg 2 Søren Jacobsen, Aalborg 1 Formand for Førertræningsudvalget Med i arbejdsgruppen Genoptræning Førerliv, Modultræning, Spejderliv 2 og Gilwell Jesper Marcher, Lyngby Med i arbejdsgruppen Styrketræning Spejderliv

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

VP nr. 101, december 2003

VP nr. 101, december 2003 23. ÅRGANG OPLAG: 2 0 0 VP nr. 101, december 2003 2 VolleyPosten - Aalborg HIK REDAKTION: Michael Pedersen Tlf: 20966074 elvis@aalborg-hik.dk Christina Larsen Tlf: 26521541 oellegaard@yahoo.dk Send indlæg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R 2 0 0 1 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010.

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010. Fastsættelse af byggesagsgebyrer 3 0-0 9-2 0 1 0 Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 2009

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

www.primolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister smart, nemt, praktisk

www.primolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister smart, nemt, praktisk www.priolister.dk PRODUKTOVERSIGT 1.5.2015 PRIMO lister sart, net, praktisk INDHOLDSFORTEGNELSE Gyldighed Denne lagerliste annullerer alle tidligere og træder i kraft 1.5.2015. Ret til ændringer uden forudgående

Læs mere

Kv ar t alsr ap p o r t

Kv ar t alsr ap p o r t NASDAQ OMX Copenhagen Post box 1040 DK- 1007 København K Selsk ab sm ed d elelse n r. 2 0 1 0 / 0 9 04. m aj 2010. Side 1 af i alt 14. Kont akt person vedr. denne m eddelelse: adm.dir. S. E. Kracht, tlf.

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder Vision Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder G lobale udfordringer, som klim aforandringer, fødevarekrise og brugen af fossile bræ ndstoffer, råber på innovation.

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 03.02.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere