- t elefonint erview s m ed m.v. Decem ber 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999"

Transkript

1 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999

2 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, Odense C, telf Telefax , w w w.diabetesforeningen.dk En undersøgelse af diabetikernes rygevaner I N DH OLDSFORTEGN ELSE 1. del. Baggrund for undersøgelsen s. 1 Metode s. 2 Tem aer for undersøgelsen s. 3 Stillede spørgsm ål s. 3 Anvendelse af indtastede data s. 5 Konklusioner s. 5 Rygere og ikke- rygere i forskellige aldersgrupper og diabetestyper s. 6 Rygere, der har prøvet at begrænse forbrug eller holde op s. 8 Rygning og kom plikationer/ m edicinering for forhøjet blodtryk s. 9 Tak til deltagerne s. 1 0 En undersøgelse af diabetikernes rygevaner

3 Baggrund for undersøgelsen. Diabet ikere har en levet id, der er 6-8 år kort ere end baggrundsbefolkningens m iddellevet id. Det er især blodpropper i hjert e og hjerne, som forårsager den for t idlige død. Man ved, at t obaksrygning m angedobler den i forvejen værende forhøjede risiko for blodpropper hos diabet ikere, og der er t illige undersøgelser, der t yder på, at kom plikat ioner på nyrer, ben, fødder, nerver og m åske også øjne forekom m er hyppigst hos rygende diabet ikere. I Sundhedsstyrelsens redegørelse for organiseringen af den frem t idige diabet esbehandling i Danm ark, juni 1994, er det frem hævet, at rygest oprådgivning skal indgå i en årlig st at ussam t ale m ed alle diabet ikere, m en det opfat tes ikke alt id af diabet ikerne, at det t e sker, og det m å - bekræftet af undersøgelsen - form odes, at det te ikke altid sker. I 1994 gennem ført e Diabet esforeningen i sam arbejde m ed Dansk I nstitut for Klinisk Epidem iologi - DI KE - en spørgeskem aundersøgelse blandt 1000 insulinkrævende diabet ikere. Der var ikke tale om opfølgende int erviews. Da kun m indre end 50% ret urnerede spørgeskem aerne, m ente DI KE ikke at burde konkludere ud fra de afgivne svar. DI KE fandt, at der var en ikke-ubet ydelig risiko for, at der blandt ikke-respondent erne var m ange flere rygere end svarende t il de, der reagerede på henvendelsen. Af de m odtagne besvarelser frem gik, at godt 26% af de, som svarede, røg dagligt, at 27% havde røget t idligere. 35% af rygerne røg m ellem 10 og 20 cigaret t er daglig, og næst en 40% flere end 20 cigaret t er pr. dag. Diabet esforeningen beslut tede i foråret 1999, at foreningen i teknisk sam arbejde m ed Tobaksskaderådet ville bekost e uddannelse af 2 rygest op-inst rukt ører i alle diabet esam bulatorier for voksne (over 15, rspekt ive 18 år). På denne baggrund vil Diabet esforeningen advokere for, at de diabet ikere, som har ønske om at holde op m ed at ryge, skal have præference inden for de offent lige rygest op-t ilbud, og foreningen er af den opfat telse, at am t skom m unerne bør sæt te m idler af t il at opret t e et rygeafvænningscent er for diabet ikere pr. am t, knyt t et t il et diabet esam bulat orium. For at kunne m åle effekten af de kom m ende års indsats for at form å flest m ulige diabetikere til at holde op m ed at ryge blev det besluttet at gennem føre denne undersøgelse.

4 - 1 - Metode. I undersøgelsen er alene brugt t elefonint erviews for at undgå problem er som ved undersøgelsen i Der er fra Diabet esforeningens m edlem sdat abase, der rum m er knap m edlem m er, hvoraf er diabet ikere, og hvoraf halvdelen regulerer deres diabet es ved hjælp af insulin, m ens den anden halvdel anvender t ablett er eller diæt alene, udt rukket navne og t elefonnum re. Der er udt rukket for hvert 10 år et ant al, som afspejler gruppens repræsent at ivit et i forhold t il baggrundsbefolkningen, korrigeret for det særlige forhold, at diabet es har sine t oppe i debut alderen. Det te er der t aget højde for. Det bet yder, at der er udt aget flere i takt m ed st igende alder og under hensyn t il årgangsst ørrelse af især t ype 1 diabet es. Overlæge, dr.m ed. Knut Borch-Johnsen, St eno Diabetes Cent er, har bist ået m ed denne del af udtrækningen. Ant allet af udt rukne aldersdiabetikere er udt rukket dels i sam arbejde m ed Knut Borch-Johnsen dels eft er ønske fra Tobaksskaderådet s form and, overlæge, dr.m ed. Poul Ebbe Nielsen, for at sikre, at der kom så m ange aldersdiabet ikere m ed i undersøgelsen, at denne gruppe kunne være repræsent at iv. Der er ved udt rækningen sikret en nogenlunde ligelig repræsentatiom m ellem kønnene. Der er også t aget hensyn t il en vis geografisk spredning og repræsent at ion geografisk, dog således at der er foret aget flest opkald, fordelt på by og land, på Fyn som dem ografisk t værsnit af befolkningen. Det t e er sket i forbindelse m ed om fat t ende t elefoncent ral-ændringer på Sjælland, hvor der dog er sikret en rim elig dækning. Hvor vaskning af t elefonnum re sam m en m ed TeleDanm ark - m ed respekt af m edlem m erne - ikke har kunnet gennem føres, er flere ført ind som reserver - og i sidst e fald er der sket en øgning af opkald t il Odense, Århus og Nordjyllands am t for at give et dækkende billede. For hver opringning er anført t elefonnum m er, m edlem snum m er og opringningstidspunkt. Der er ringet 3 gange til et m edlem, som ikke har svaret, fordelt på 2 eft erm iddage/ aft ener.

5 Hereft er er pågældende skift et ud m ed en reserve m ed sam m e profil. Der er på denne m åde gennem ført sam t aler i knap 3000 forsøg. Opringningerne er sket i t idsrum m et på hverdage, hvor opkaldene er lagt ud fra alder og hensyn t il forventet beskæft igelse. I nt erview erne er håndplukket blandt årige for at øge t illiden hos de, som er blevet spurgt. Kun 3 af de kont aktede har nægt et overhovedet at svare. 47 har kun villet oplyse, om de røg eller ikke røg. Af disse oplyst e 31, at de ikke røg, m ens 16 røg. Disse 47 er m edt aget i den overordnede vurdering, m en har m åt t et udelades i den specifikke vurdering. Dett e er akcept abelt, både på grund af det lave ant al og på grund af den fordeling m ellem ikke-rygere og rygere blandt de 47, svarende rim eligt godt t il undersøgelsens sam lede result at. Tobaksskaderådet s sekret ariat har bistået m ed en gennem gang af spørgeskem aet, således at det t e er sam m enligneligt m ed de undersøgelser, som Tobaksskaderådet iværksæt ter blandt befolkningen som helhed Tem aer for undersøgelsen: Der var 2 t em aer: * Nuværende og t idligere rygevaner * Tilfredshed m ed Diabet esforeningens m edlem sblad, inform ationsm ateriale og brug af m idler. Sidst nævnt e t em a blev drøft et sidst i int erview ene og rum m ede 6 spørgsm ål Forbehold: a. Det er int erview ernes sam m enfaldende opfat t else, at spørgsm ålene om event uelle organskader af flere blev opfat t et som m eget følsom m e. Blandt de først e rygere lå der en undertone af egen skyld, når em net blev berørt. Derfor blev det allerede på den først e af 10 int erview-dage beslutt et at st arte m ed at spørge om event uel behandling m ed blodtrykssænkende m edicin og dereft er om organskader. En del har oplyst, at de har flere organskader. Andre har oplyst en enkelt t ype organskade, m en kan have flere. Da der ikke i det t e spørgsm ål var afkrydsningsm ulighed for Nej t il organskader, blev et Nej anført under Andet. Det har dog ikke haft betydning for svarene, idet kun et m eget lille fåt al oplyste at have organskader, som ikke var oplist et.

6 Kun 1 af de adspurgte afbrød int erview et på grund af spørgsm ålet. b. Det er int erview ernes opfat t else, at m ange, der er st oppet for flere år siden, ikke kan huske, hvorfor og under hvilke om st ændigheder det t e sket e. Ligeledes har de næppe heller en helt klar erindring om, hvorvidt de er blevet rådet hert il af lægen. I nt erview erne har dog valgt at vise st or t ålm odighed for at hjælpe de adsprugt e t il at huske bedst m uligt. St illede spørgsm ål. I nt erview et blev indledt m ed spørgsm ålet : Ryger De? Afhængig af svaret blev valgt et skem a for rygere og ikke-rygere. Sam t lige 40 spørgsm ål på rygerskem aet ( ikke-rygerskem aet havde ikke spørgsm ålene 26-40) lød således: 0. Ryger De? 1. Hvor gam m el er De? 2. Køn 3. Hvor længe har De haft diabet es? 4. Får De insulin? 5. Får de blodsukkerregulerende t ablet t er? 6. Klarer De Dem m ed diæt alene? 7. Har De på grund af diabet es fået konst at eret problem er m ed...? 8. Får De behandling for disse problem er? Hvilket am t bor De i? 10. Hvad er Deres beskæftigelse? 11. Hvad er Deres erhverv? Spørgsm ål stillet sidst i sam talens forløb : 12. Hvad læser De i m edlem sbladet? 13. Hvad vil De gerne kunne læse m ere om i m edlem sbladet? 14. Er De t ilfreds m ed m edlem sbladet? 15. Hvor m ange gange om året best iller De inform at ionsm at eriale fra foreningen? 16. Hvordan best iller De inform ationsm at erialet? 17. Hvad, synes De, foreningen skal bruge m odtagne bidrag t il?

7 Spørgsm ål t il ikke-rygere: 18. Har De røget t idligere? 19. Hvor længe siden er det, at De holdt op? 20. Fik De rådgivning af læge eller sygehus om at holde op m ed at ryge? 21. Hvorfor holdt De op m ed at ryge? 22. Brugt e De nikotintyggegum m i eller - plast er? 23. Havde De ubehag ved at holde op? 24. Havde De fordele ved at holde op? Hvilke? 25. Hvor m ange gange prøvede De at holde op, før det lykkedes? Spørgsm ål t il rygere: 26. Hvad ryger De? 27. Hvor m ange cigarett er ryger De dagligt? 28. Hvor m ange cigarer og/ eller cerut t er ryger De dagligt? 29. Hvor m ange pakker pibet obak ryger De på en uge? Der er norm alt 40 g i en pakke. 30. Har De m odt aget rådgivning om rygest op fra Deres læge eller am bulat orium? 31. Har De nogensinde prøvet at holde op m ed at ryge? 32. Har De forsøgt at holde op inden for det sidst e år? 33. Brugt e De nikotintyggegum m i eller - plast er? 34. Vil De gerne holde op m ed at ryge? 35. Hvorfor vil De gerne holde op m ed at ryge? 36. Har De planer om at holde op? Hvis Ja, hvornår? 37. Har De nogensinde forsøgt at nedsætt e t obaksforbruget? 38. Hvis det er lykkedes for Dem at nedsæt t e forbruget, hvor m eget drejer det sig om? 39. Er t obaksforbruget st eget siden da? 40. Vil De gerne nedsætt e Deres tobaksforbrug nu? Anvendelse af indt ast ede data. Der er udkørt t abeller alene byggende på de st illede spørgsm ål og rygevanerne generelt. Der er foret aget m ange krydsninger af 2, 3 og 4 spørgsm ålsgrupper for at kunne underbygge konklusionerne, m en også for at frem skaffe en oplysningsm ængde, som vil kunne int eressere læsere ud over de anført e konklusioner.

8 De overordnede konklusioner er sikrest, idet de om fat t er m ange m ennesker. I t akt m ed at m at erialet bruges stadig m ere speficeret, svinder den st at ist iske sikkerhed, m en der er dog st adig m ange m ed i det repræsent at ive m at eriale, når der tegnes profiler af de enkelt e aldersklasser m.v. Der er således ikke forsøgt konkluderet eller sam m endraget på et spinkelt grundlag. Konklusioner. 32% af diabet ikerne ryger dagligt. Flere m ænd end kvinder ryger, m en forskellen er ikke ret st or. Forskellen er størst blandt de helt unge ( år). For de årige gælder, at flest kvinder ryger ( 57% m od 43% ), m ens m ændene fra år ryger m est (51% m od 49%, dog for de årige 52% m od 48% kvinder). De insulinbehandlede ryger m indre end de ikke-insulinbehandlede diabet ikere. De unge insulinkrævende diabet ikere ryger m arkant m indre end de øvrige aldersklasser. De årige ryger væsent ligt m ere end øvrige aldersklasser. De årige pensionist er ryger m est. Der er en t endens t il, at arbejdsløse årige ryger m ere end arbejdst agere. Diabet ikere i Hovedst adsom rådet, Bornholm s am t, Sønderjyllands am t, Ribe am t og Ringkøbing am t ryger m ere end diabet ikere i andre am t er. Diabet ikere i Vejle am t, Vest sjællands am t og Nordjyllands am t ryger væsentligt m indre end diabet ikere i andre am t er. De, der ikke ryger, har for halvdelens vedkom m ende røget tidligere. Det er længe siden, at De er holdt op. De flest e, fordi de har vidst, at rygning indebærer en risiko eller en særlig risiko for diabet ikere. Meget få m ener at have fået vejledning. Blandt rygerne ønsker 25% at begrænse forbruget % har prøvet at nedsæt t e forbruget. De fleste til det halve, og det er lykkedes halvdelen at holde niveau et, sikkert fordi m ot ivat ionen er st or for diabet ikere. Mellem 19% og 25% har prøvet at holde op. Ca. en t rediedel af rygerne har planer om at holde op inden for de nærm est e 12 m åneder

9 Profil af rygere og ikke- rygere i forskellige aldersklasser, fordelt på t ype 1 diabetes og aldersdiabetes ( t ype 2 diabetes). A årige. Denne gruppe er insulinkrævende diabetikere - t ype 1 diabet ikere. 21% af de adspurgt e røg. 20% af hele gruppen, eller knap 95% af rygerne, ryger cigaret t er Knap halvdelen af rygerne har et forbrug på cigaret t er om dagen, Lidt over 1/ 4 af rygerne har et forbrug på cigarett er om dagen. 12% har røget t idligere, svarende t il 15% af ikke-rygerne. 68% har aldrig røget. Knap halvdelen af rygerne vil gerne nedsæt te tobaksforbruget. 1/ 3 vil gerne st oppe inden for de næste 12 m åneder. B årige. 98% af de adspurgt e er insulinbehandlede. 20% af de insulinbehandlede ryger. Talm at erialet for de ikkeinsulinbehandlede er for beskedent t il at konkludere på. Halvdelen ryger m ere end 10 cigaret ter om dagen. 40% ryger m ere end 16 cigaret t er om dagen, m ens 18% ryger m ere end 20 cigaret t er om dagen. Blandt de, som daglige ryger op til 10 cigarett er, vil m ere end halvdelen gerne holde op inde for 12 m åneder. Blandt de, som ryger m ere end cigaret t er om dagen, er interessen væsentligt st ørre. C årige. 46% af de insulinbehandlede ryger. 49% af de t ablet behandlede i denne gruppe ryger. Blandt de insulinbehandlede rygere har 60% et st ørre forbrug end 10 cigaret t er dagligt. 30% ryger m ere end 16 cigaret t er dagligt, m ens næst en 15% ryger m ere end 20 cigaret t er om dagen. Knap 30% af de insulinbehandlede rygere vil gerne stoppe inden for de næst e 12 m åneder.

10 25% vil gerne nedsæt te forbruget. Blandt de t ablet behandlede rygere har 60% et forbrug på m ere end 10 cigaret t er om dagen og 50% på m ere end 16 cigaret t er dagligt. I denne gruppe vil m ere end 1/ 3 gerne st oppe m ed at ryge inden for de nærm est e 12 m åneder. I nteressen for at nedsæt t e forbruget er lidt m indre D årige. 27% af de insulinbehandlede ryger. 34% af de t ablet behandlede ryger. 60% af de insulinbehandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er om dagen. 35% ryger m ere end 16 cigarett er dagligt og 10% m ere end 20 cigaret ter dagligt. Kun 18% af de insulinbehandlede rygere har planer om at st oppe inden for 12 m åneder. 60% af de t ablet behandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er dagligt. Knap 40% ryger m ere end 16 cigaret ter dagligt, m ens 18% ryger m ere end 20 cigarett er om dagen. 40% har planer om at holde op m ed at ryge inden for de næst e 12 m åneder. E årige. 29% af de insulinbehandlede ryger. 34% af de t ablet behandlede ryger. Halvdelen af de insulinbehandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er dagligt, 38% på m ere end 16 cigaret ter om dagen, m ens 17% ryger m ere end 20 cigaret ter dagligt. 55% af de t ablet behandlede rygere har et forbrug på m ere end 10 cigaret t er om dagen, 32% på m ere end 16 cigaret t er dagligt, m ens 10% ryger m ere end 20 cigaret ter pr. dag. Lidt m ere end 25% af alle årige diabet ikere, der rygerm har planer om at holde op inden for de næst e 12 m åneder.

11 - 7 - Diabet ikere, som ryger, der har prøvet at begræ nse forbruget eller holde op m ed at ryge. I nsulinbehandlede rygere. 20% har forsøgt at sæt te forbruget ned. 55% af disse har nået at nedsæt t e forbruget t il halvdelen af det t idligere t obaksforbrug. Halvdelen har kunnet holde niveauet nede på de opnåede 50% af t idligere. 19% har planer om at holde op. I kke- insulinbehandlede diabetikere. 25% har prøvet at begrænse forbruget af t obak. 59% af de t ablet behandlede og 40% af de rent diætbehandlede diabet ikere har nået at halvere t obaksforbruget. Af disse har 30% kunnet holde niveauet på det således opnåede. 26% har planer om at holde op.

12 - 8 - Rygevaner hos diabet ikere m ed kom plikationer/ der får blodt rykssæ nkende m edicin. Bem æ rk, at der i nedenstående kan væ re flere, som sam tidig har tilstedevæ relsen af m ere end 1 kom plikation. A årige. 17% har problem er m ed øjne, hjert e og/ eller nyrer. 7% behandles m ed blodtrykssænkende m edicin. 20% af gruppen ryger. Bem ærk, at ant allet i denne gruppe er lavt. Derfor er konklusionen ikke sikker. B årige. 25% har problem er m ed øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 19% får behandling m ed blodt rykssænkende m edicin. 8% af gruppen ryger. C årige. 1/ 3 oplyser, at de har kom plikat ioner i øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 21% oplyser, at de får blodtrykssænkende m edicin. 25% af gruppen ryger.

13 D årige. 30% har kom plikat ioner i øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 38% behandles m ed blodtrykssænkende m edicin. 25% af gruppen ryger. E årige. 30% oplyser, at de har kom plikat ioner i øjne, hjert e, nyrer og/ eller nerver. 43% behandles m ed blodtrykssænkende m edicin. 17% af gruppen ryger Tak til deltagerne. I nt erview erne har været posit ivt overraskede over den im ødekom m enhed, der har været vist hos de adspurgt e. Tobaksrygning har eft er sigende været et t abu-em ne blandt diabet ikerne, idet det har været hævdet, at rygning skulle være en akcept abel kom pensation for så m ange t ing, som diabet ikere ikke m å. Det har været let at sam tale m ed de adspurgt e. De har svaret ligefrem t og kvikt. I nt erview erne håber, at der har været givet t id t il sam t alen, og de beklager, hvis det af t idsm æssige grunde ikke har været m uligt at drøft e en lang række m edm enneskelige forhold, som har opt aget en del af de adspurgt e. De adspurgt es im ødekom m enhed hænger sikkert sam m en m ed st or t ilfredshed m ed foreningen, hvor 95% af de adspurgt e udt rykt e udelt t ilfredshed m ed foreningens inform at ionsarbejde, og m ange følt e, at de ikke havde bedre forslag t il forbruget af foreningens m idler, end det er t ilfældet i dag. Odense i eft eråret 1999.

14 del Spørgeskem aer og kryds m ellem flere spørgsm ål og svar

15 Det anvendte spørgeskem a excl. spørgsm ål vedrørende foreningens arbejde

16 - 12 -

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Af Susanne van Deurs Planen om denne opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen kom i stand i tilslutning til foreningens

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed Forebyggelsessekretariatet ETOS Svendborg 2010 Elevers trivsel og sundhed Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Metode...6 2.1 Dataindsamling...6 2.2 Deltagelse...7 3.0 Sammenfatning af undersøgelsesresultaterne...9

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN...

Læs mere

Ældres syn på rygning og livskvalitet

Ældres syn på rygning og livskvalitet Rapport 2011 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Rapport nr. 1 2012 Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Ældres syn på rygning og livskvalitet - Interviews

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere