Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder"

Transkript

1 Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling i landsdelen. God og sammenhængende infrastruktur hænger stærkt sammen med økonomisk vækst også i Sønderjylland. Læs mere om URS på Danmarks trafik og infrastruktur 2030 Transportarbejdet vokser i disse år betydeligt, det er en naturlig konsekvens af globaliseringen, øget international samhandel, øget velstand samt ikke mindst centralisering og koncentration, som begge betyder øget afstand til arbejde og til indkøb og service. I 2030 må det forventes, at disse udviklingstendenser vil have forandret Danmark. Det er vigtigt, at den langsigtede transportpolitik udvikles i dette perspektiv. Den fortsatte vækst og velfærd skal først og fremmest sikres gennem fastholdelse af Danmark som et konkurrencedygtigt samfund i en stadig mere global økonomi. Sønderjylland er i dag Danmarks mest betydende port til Europa, væsentlige dele af lastbiltrafikken og gods med tog passerer gennem regionen. Også når det gælder persontrafik har regionen en vigtig rolle som port til Europa. Både gods- og persontrafik over grænsen i Sønderjylland er i vækst. Samspillet med Nordtyskland og Hamborg som en vigtig global drejeskive har allerede i dag stor betydning for Danmarks adgang til det globale marked. Et samspil som er i udvikling. I et tidsperspektiv 2030, må forventningen være, at samspillet med Nordtyskland og Hamborg vil få stadig større betydning for udvikling af Danmarks transport og infrastruktur. Jyllands Korridoren porten til Europa I dette notat, er udviklingen af Danmarks transport og infrastruktur belyst med udgangspunkt i Jyllands Korridoren. Udgangspunkt er at Jyllands Korridoren er et stadigt vigtigere brohoved i et Europa og en Verden, som bliver mere international og global. Udviklingen af transportsektoren og infrastrukturen skal ses i dette perspektiv. I 5 facts baserede opslag, er udviklingen af transport og infrastruktur belyst i et internationalt perspektiv. Fokus er Danmarks porte. Temaerne for de 5 opslag er: 1. Godstransport med lastbil, tog og ro-ro / containerskibe til og fra Danmark. 2. Persontrafik grænseoverskridende trafik, befolkning, turisme og erhvervspendling 3. Persontrafik med tog fokus på forbindelser til og fra udlandet (højhastighedstog i Europa) 4. Havnene i regionen havnene i Nordtyskland er medtaget, fordi der er et aktivt samspil mellem de danske og de nordtyske havne i dag, 5. Logistikregioner samspillet med de globale containerhavne Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

2 Kort 1. Godstransport med Lastbil (incl. færge), tog, ro-ro (løstrailerne med skib) og containere til og fra Danmark. Tabellen indeholder således alene de godsformer med skib, som er containeriseret, den samlede skibstransport til og fra Danmark er med på kort 4 Hovedtal mio. tons 2006 (se tabel 1) Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

3 Tema 1: Godstransport med lastbil, tog og ro-ro / containerskibe til og fra Danmark. Der er væsentlig sammenhæng mellem transport af gods med lastbil, med tog, løstrailere og containere. F.eks. vil en transport af en løstrailer med skib fra Danmark til England erstatte en tilsvarende transport ad landevejen og færge eller tunnel over Den Engelske Kanal. Derfor har vi valg at sammenstille den samlede transport til og fra Danmark med disse transportmidler under et i kort 1. I tabel 1 er mængderne fordelt på de enkelte havne, grænseovergange mm. og på transportmidler. I 2006 var den samlede godsmængde til og fra Danmark med disse transportmidler 60 mio. tons. 40 mio. tons blev transporteret ind og ud via Jylland-Fyn, medens ca. 20 mio. tons blev transporteret via Sjælland. Landgrænsen i Sønderjylland tegnede sig for 28,9 mio. tons, eller ca. halvdelen af de samlede mængder. Bemærk, at kort og tabellen også omfatter gods i transit via Danmark, enten med tog eller med lastbil. Lastbil på landevej eller via færge udgjorde i alt ca. 45 mio. tons af den samlede mængde. Tabellen indeholder ikke de øvrige godsmængder via havnene og med fly (dette udgør ca. 52,7 mio. tons. i 2006). Danmarks Transport Forskning har i 2005 udarbejdet en fremskrivning af godstrafikken frem til Forventningen er, at Danmarks im- og eksport vil blive fordoblet, godstransport med lastbil eller i form af containere og løstrailere forventes at stige mest. Den største stigning vil ske i trafikken via landgrænsen i Sønderjylland. Tabel 1. Godstransport med lastbil, færge, tog, og containere og løstrailere med skib til og fra Danmark Mio. tons (se også kort 1) Mio. tons Lastbil Færge Tog Skib: cont. Skib: ro-ro I alt Hanstholm - 0, ,3 Hirtshals - 1, ,3 Frederikshavn - 2, ,7 Aalborg ,3-0,3 Nordjylland i alt - 4,3-0,3-4,6 Grenå - 0, ,6 Århus ,2 0,5 3,7 Fredericia ,3 0,2 0,5 Aabenraa ,2 0,2 Østjylland i alt - 0,6-3,5 0,9 5,0 Landgrænsen 23,2-5, ,9 Esbjerg (Vestjylland) ,2 1,7 1,9 Helsingør - 4, ,4 Københavns havn ,0 0,1 1,1 Øresundsbroen 3,5-3, ,2 Øresundsregionen i alt 3,5 4,4 3,7 1,0 0,1 12,7 Rødby - 5, ,8 Gedser - 1, ,7 Femern Bælt i alt - 7, ,5 Vestdanmark i alt 23,2 4,9 5,7 4,0 2,6 40,4 Østdanmark i alt 3,5 11,9 3,7 1,0 0,1 20,2 Damark i alt 26,7 16,8 9,4 5,0 2,7 60,6 Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

4 Kort 2. Persontrafik til og fra Danmark med færger, tog og bil 2006, samt udviklingen fra 2002 til personer pr. døgn og vækst fra 2002 til 2006 i % Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

5 Tema 2: Persontrafik grænseoverskridende trafik, befolkning, turisme og erhvervspendling Den internationale persontrafik er i vækst, det er både den globale trafik med fly og øget trafik hen over grænsen i nærområderne, f. eks. Inden for Øresundsregionen og mellem Sønderjylland og Nordtyskland. Region Syddanmark har sammen med Slesvig-Holsten og Hamborg 5,8 mio. indb. Til sammenligning er der 3,5 mio. indb. i Øresundsregionen Kort 2 viser den samlede persontrafik til og fra Danmark pr. døgn med bil, tog og færge i Desuden er for de enkelte regioner vist væksten i persontrafikken fra 2002 til Grænserne til og fra Danmark passeres dagligt af ca personer svarende til ca. 67 mio. passager pr. år. Trafikken er i vækst. Fra 2002 til 2006 persontrafikken over grænserne vokset med 16 % eller knap 10 mio. passager. Væksten har været størst i Sønderjylland (16 %) og over Øresund (25%). Hvor væksten i Sønderjylland er sket i form af øget biltrafik, er over halvdelen af væksten over Øresund sket med tog via Øresundsbroen. Kortet omfatter ikke international persontrafik med fly til og fra Danmark (se figur 2). Der var i 2006 i alt ca. 20 mio. passagerer til og fra Danmark med fly. I figur 2 er lufthavnene i Nordtyskland medtaget, dette skal ses i lyset af, at disse i stigende grad sammen med Billund Lufthavn anvendes af indbyggere i Region Syddanmark. Hamborg, Billund, Lübeck og Århus Lufthavne har 13,8 mio. passagerer pr år mod 19,9 mio. passagerer i Københavns Lufthavn Der er også sket en vækst i grænsependlingen. Der er i dag ca personer bosiddende i Tyskland, som arbejder i Danmark. De fleste arbejder i Region Syddanmark. Pendlingen over Øresund er af samme størrelsesorden. Turismeindustrien udgør et stadigt vigtigere indtægtsgrundlag for Danmark. Effektive transportforbindelser og god infrastruktur er vigtige rammebetingelser for udvikling af Danmark som turistland. Figur 1 nedenfor viser det samlede antal overnatninger i 2006 af udenlandske gæster fordelt på hoteller, lystbåde, feriehuse, feriecentre og campingpladser. Desuden er antal af overnatningerne i Vestdanmark vist. I 2006 var der i alt 22 mio. overnatninger af udenlandske gæster i Danmark. 73 % heraf var i Vestdanmark. Feriehusene stod for ca. halvdelen af alle overnatninger. Figur 1. Mio. overnatninger i Danmark 2006 af udenlandske gæster, andel heraf i Vestdanmark Figur 2. Antal (mio.) passagerer i lufthavne i Danmark og Nordtyskland 2005 På campingpladser Vestdanmark Hele Danmark Lübeck (0,7) Århus (0,5) Esbjerg (0,2) Sønderborg (0,1) Karup (0,2) Aalborg (0,7) I lystbåde Billund (2,0) I feriehuse I feriecentre Hamborg (10,6) På hoteller København (19,9) Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

6 Kort 3. Togtrafikken mellem landsdelene og til og fra Danmark. Kortet viser antal persontog pr. døgn på de viste strækninger. Desuden angiver tykkelsen af linien, hvor intensivt strækningen betjenes. Som det fremgår, er der en tæt togbetjening mellem Sjælland og Skåne og mellem København og Jylland/Fyn. Togbetjeningen mellem Danmark og Tyskland er mere sporadisk. Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

7 Tema 3: Persontrafik med tog fokus på forbindelser til og fra udlandet (højhastighedstog i Europa) Vækst i international persontrafik kan ske med bil, fly eller tog. Nye broer, nye tog og udbygning af jernbanenettet, som muliggør hørere rejsehastigheder, har samlet betydet, at togtransport over mellemlange distancer er vokset. I Danmark har indførelsen af IC3 togsæt og åbningen af den faste forbindelse over Store Bælt betydet, at togtrafikken mellem landsdelene er steget. I 2006 var der 7,9 mio. passagerer med tog over Store Bælt. Fra 2002 til 2006 er denne trafik vokset med 10 %. Over Øresundsbroen var der også 7,9 mio. togpassagerer i 2006, her er antal togpassagerer vokset med 67 % siden Udviklingen af togtrafikken er i Danmark især sket mellem Øst- og Vestdanmark og over Øresund. Dette illustreres af kort 3, som viser antal passagertog pr. døgn på udvalgte strækninger. Der var i passagertog pr. døgn mellem København og Malmø, og 118 passagertog pr. døgn over Storebælt. Togtrafikken fra Kolding til Tinglev var mere beskeden, her var der 45 tog pr. døgn, og mellem Tinglev og Padborg, dvs. i retning mod Tyskland var der 26 tog pr. døgn. I Sønderjylland er dele af hovedstrækningen mellem Kolding og grænsen enkeltsporet. Det er strækningerne: Vamdrup Vojens og Tinglev Padborg. Siden åbningen af den faste togforbindelse over Store Bælt i 1997 er alle godstog til og fra Tyskland kørt via Sønderjylland. Væksten i godstogene har været medvirkende til, at der i dag er kapacitetsproblemer på strækningen. Figur 3 viser rejsetid og afstand mellem en række byer i Danmark og Tyskland. Som det fremgår: Er rejsetiden med tog fra Kolding til København er en time kortere end fra Kolding til Hamborg (samme afstand). Er man først er i Hamborg, så er der korte rejsetider til andre europæiske storbyer dvs. Hamborg er et vigtigt knudepunkt, men forbindelserne hertil fra Vestdanmark er ikke prioriterede. Figur 3. Togrejser mellem byer. Rejsetid og afstand (hurtigste forbindelse) Kolding - København Kolding - Hamborg Hamborg - Berlin afstand, km rejsetid, minutter Århus - København København - Hamborg Hamborg - Frankfurt Hamborg - Bruxelles Hamborg - Paris Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

8 Kort 4. Godsomsætningen via regionens havne. Kortet viser den samlede godstransport via havnene i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Slesvig Holstein, Hamborg, Bremen og Østdanmark. Cirklerne angiver omsætning i mio. tons 2005,desuden er der for hver cirkel i % angivet væksten i godsomsætning fra 2002 til 2005 Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

9 Tema 4: Havnene i regionen vi har medtaget havnene i Nordtyskland, fordi der er et aktivt samspil mellem de danske og de nordtyske havne i dag, Godstransport via havnene er i vækst. Region Syddanmark er en væsentlig region, når det gælder godsomsætning via havne: Ca. 30 % af den samlede godsomsætning over danske havne sker via havne i Region Syddanmark. Der er et betydeligt samspil mellem havnene i Region Syddanmark og havnene nord og syd for regionen. Kort 4 viser den samlede godsomsætning via havnene i de tre vestdanske regioner samt i Slesvig Holsten, Hamborg, Bremen og Østdanmark. Tabel 2 indeholder talgrundlaget for kortet. Godsomsætningen via havnene er i vækst. Fra 2002 til 2005 er godsomsætningen via havnene i Vestdanmark vokset med godt 5 mio. tons. eller ca. 9 %. Som det fremgår har væksten i Hamborg og Bremen været endnu større. Godsomsætningen via de to havne er vokset med næsten 30 mio. tons fra 2002 til Tabel 2. Godsomsætningen over regionens havne (national og internationalt gods) 2005, samt udviklingen fra 2002 til 2005 Omsætning 05 Udvikling Mio. tons 05 Pct. Mio. tons Region Nordjylland 12,0 3% 2,0 Region Midtjylland 14,7 17% 2,1 Region Syddanmark 30,8 5% 1,3 Vestdanmark i alt 57,5 9% 5,4 Østdanmark 38,5 7% 2,7 Slesvig-Holsten 39,1 4% 1,5 Hamborg 108,3 25% 21,5 Bremen 54,2 16% 7,7 Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

10 Kort 5. Logistikregioner og samspil med de globale containerhavne. Kortet viser konturerne af nogle sammenhængende logistikregioner (lysegrøn) samt omsætningen i 2005 i regionens containerhavne (mørkegrøn) Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

11 Tema 5: Logistikregioner samspillet med de globale containerhavne Logistik og transport af gods får stadig stigende betydning for regionernes konkurrenceevne. Der er således stigende fokus på udvikling af logistik og transport som en samlet rammebetingelse for vækst og udvikling i regionerne. Det er samtidig en stigende erkendelse, at logistikregionerne skal ses i et globalt perspektiv. De globale containerhavne får stadig større betydning for effektiv adgang til verdensmarkedet. Også lufthavnene og organisering af de globale aircargo systemer er af betydning for global konkurrenceevne. Dette understreges f.eks. af, at målt i værdi tegner luftfragt sig i dag for 25 % af EU's samhandel med resten af Verden. Vestdanmark udgør en samlet logistikregion med en række knudepunkter inden for regionen. Knudepunkterne er kendetegnet ved en specialisering, f.eks. er sker der en stigende koncentration af national distribution og konsolidering af internationalt stykgods i regionen fra Århus til Kolding. Padborgs rolle for Danmarks im- og eksport af køl- og frysevarer er et andet eksempel på specialisering inden for regionen. Udviklingspotentialet inden for transport og logistik illustreres bl.a. af de mange nye distributionscentre, der etableres af regionens transport og logistikvirksomheder, og af regionens industri- og handelsvirksomheder. De globale containerhavne spiller en stadig vigtigere rolle for international samhandel. Hamborg og Bremen havne er de vigtigste knudepunkter set fra Danmark og Skandinavien. Containeromsætningen over Hamborg havn var i 2005 godt 8 mio. TEU (TEU er en omregningsfaktor, 1 TEU svarer til en 20 fods container) og over Bremerhaven 4,4 mio. TEU. Forventningen er, at containeromsætningen i Hamborg Havn vil være fordoblet inden I Bremerhaven forventes en vækst på 50% i samme periode. Dette vil presse baglandet og skabe behov for nye trafikløsninger: vækst i de øvrige containerhavne, f.eks. Århus, samt øget anvendelse af banetransport. Allerede i dag tegner tog og skib sig for hver 1/3 af containertransporterne til og fra Hamborg Havn. Figur 4 viser godsomsætningen med bane i Danmark, Sverige, Slesvig Holsten og Hamborg i 2002 og Godstransport med bane er i vækst i Sverige og i Hamborg, ikke i Danmark. Utilstrækkelige rammebetingelser er i dag en væsentlig barriere for udvikling af godstransport med bane i Danmark. I Region Syddanmark er de væsentligste problemer: manglende dobbeltspor i Sønderjylland, og kombiterminalerne i regionen (særligt Taulov) er forældede, urentable og sidst men ikke mindst for små allerede i forhold til den nuværende trafik Figur 4. Godstransport med bane i Danmark sammenholdt med Sverige, Slesvig-Holsten og Hamborg. Mio. tons 2002 og 2005 Hamborg Slesvig Holsten Danmark Sverige Mio. tons Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

12 Bilag 1: Data grundlaget for kort 2 Persontrafikken til og fra Danmark med bil, færge og tog Antal personer pr. døgn. ÅDT 1000 A. Passagerer med færge B. Passagerer i tog på bro eller landgrænse C. Biler på bro eller over landgrænse D. Personer i bil (beregnet af C. 1,54 personer/bil) Personer i alt (A+B+D) Udv Hanstholm 1,5 1,5 104% Hirtshals 5,3 5,3 10% Frederikshavn 7,1 7,1-22% Grenå 0,5 0,5-11% Jylland - Norge / Sverige i alt 14,4 14,4 8% -5% Frøslev 18,2 28,0 28,0 47% Kruså 12,9 19,9 19,9 0% Sæd 5,0 7,7 7,7 6% Havneby 1,0 1,0-11% Tog via landgrænsen 0,6 0,6 17% Øvrige overgange 1) 8,0 12,3 12,3 - Jylland - Tyskland i alt 1,0 0,6 44,1 67,9 69,5 38% 16% Esbjerg 0,2 0,2-36% Jylland - England 0,2 0,2 0,1% -36% Helsingør 29,4 29,4-8% Øresundsbroen - bil 15,7 24,2 24,2 64% Øresundsbroen - tog 21,6 21,6 67% København - Polen 0,3 0,3-19% København - Norge 2,0 2,0-5% Øresundsregionen i alt 31,7 21,6 15,7 24,2 77,5 42% 25% Gedser 4,1 4,1 23% Rødby 18,6 18,6 4% Femern Bælt i alt 22,7 22,7 12% 7% Danmark i alt 69,8 22,4 59,8 92,1 184,3 100% 16% Kilder: Notatet er udarbejdet til UdviklingsRåd Sønderjylland af Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Kort: Mio Schrøder, World Lab Architecture (WLA) Data er hentet fra: Danmarks Statistiks databank, ITD konjunkturindeks, Nordisk Transportpolitisk Netværk, NTN, Transportstatistik 2006 NTN Korridoren, DSBs og Deutche Bahns hjemmesider: og Hjemmesider for havnene: Lübeck, Hamborg og Bremerhaven Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, juni 2013 Opsætning og kort: Danmarks Transport-Tidende

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013

Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013 Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013 CVR 48233511 Udarbejdet : Ellen Holbek, Martin Elmegaard Mortensen, Ute Stemmann, Anne Tanderup Kontrolleret : Henrik Tornblad

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK EXTRA Trafikale konsekvenser Det bliver surt at være syddansker, hvis støtterne bag en fast forbindelse over Kattegat får magt, som de har agt.

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:13 15. juli 2010. Jernbanenet og transport med tog 2009. Jernbanenettet

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:13 15. juli 2010. Jernbanenet og transport med tog 2009. Jernbanenettet STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2010:13 15. juli 2010 Jernbanenet og transport med tog 2009 Resumé: I 2009 var persontransportarbejdet med tog 6,4 mia. personkm. Det er 1 pct. mindre end året før.

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere