Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder"

Transkript

1 Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling i landsdelen. God og sammenhængende infrastruktur hænger stærkt sammen med økonomisk vækst også i Sønderjylland. Læs mere om URS på Danmarks trafik og infrastruktur 2030 Transportarbejdet vokser i disse år betydeligt, det er en naturlig konsekvens af globaliseringen, øget international samhandel, øget velstand samt ikke mindst centralisering og koncentration, som begge betyder øget afstand til arbejde og til indkøb og service. I 2030 må det forventes, at disse udviklingstendenser vil have forandret Danmark. Det er vigtigt, at den langsigtede transportpolitik udvikles i dette perspektiv. Den fortsatte vækst og velfærd skal først og fremmest sikres gennem fastholdelse af Danmark som et konkurrencedygtigt samfund i en stadig mere global økonomi. Sønderjylland er i dag Danmarks mest betydende port til Europa, væsentlige dele af lastbiltrafikken og gods med tog passerer gennem regionen. Også når det gælder persontrafik har regionen en vigtig rolle som port til Europa. Både gods- og persontrafik over grænsen i Sønderjylland er i vækst. Samspillet med Nordtyskland og Hamborg som en vigtig global drejeskive har allerede i dag stor betydning for Danmarks adgang til det globale marked. Et samspil som er i udvikling. I et tidsperspektiv 2030, må forventningen være, at samspillet med Nordtyskland og Hamborg vil få stadig større betydning for udvikling af Danmarks transport og infrastruktur. Jyllands Korridoren porten til Europa I dette notat, er udviklingen af Danmarks transport og infrastruktur belyst med udgangspunkt i Jyllands Korridoren. Udgangspunkt er at Jyllands Korridoren er et stadigt vigtigere brohoved i et Europa og en Verden, som bliver mere international og global. Udviklingen af transportsektoren og infrastrukturen skal ses i dette perspektiv. I 5 facts baserede opslag, er udviklingen af transport og infrastruktur belyst i et internationalt perspektiv. Fokus er Danmarks porte. Temaerne for de 5 opslag er: 1. Godstransport med lastbil, tog og ro-ro / containerskibe til og fra Danmark. 2. Persontrafik grænseoverskridende trafik, befolkning, turisme og erhvervspendling 3. Persontrafik med tog fokus på forbindelser til og fra udlandet (højhastighedstog i Europa) 4. Havnene i regionen havnene i Nordtyskland er medtaget, fordi der er et aktivt samspil mellem de danske og de nordtyske havne i dag, 5. Logistikregioner samspillet med de globale containerhavne Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

2 Kort 1. Godstransport med Lastbil (incl. færge), tog, ro-ro (løstrailerne med skib) og containere til og fra Danmark. Tabellen indeholder således alene de godsformer med skib, som er containeriseret, den samlede skibstransport til og fra Danmark er med på kort 4 Hovedtal mio. tons 2006 (se tabel 1) Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

3 Tema 1: Godstransport med lastbil, tog og ro-ro / containerskibe til og fra Danmark. Der er væsentlig sammenhæng mellem transport af gods med lastbil, med tog, løstrailere og containere. F.eks. vil en transport af en løstrailer med skib fra Danmark til England erstatte en tilsvarende transport ad landevejen og færge eller tunnel over Den Engelske Kanal. Derfor har vi valg at sammenstille den samlede transport til og fra Danmark med disse transportmidler under et i kort 1. I tabel 1 er mængderne fordelt på de enkelte havne, grænseovergange mm. og på transportmidler. I 2006 var den samlede godsmængde til og fra Danmark med disse transportmidler 60 mio. tons. 40 mio. tons blev transporteret ind og ud via Jylland-Fyn, medens ca. 20 mio. tons blev transporteret via Sjælland. Landgrænsen i Sønderjylland tegnede sig for 28,9 mio. tons, eller ca. halvdelen af de samlede mængder. Bemærk, at kort og tabellen også omfatter gods i transit via Danmark, enten med tog eller med lastbil. Lastbil på landevej eller via færge udgjorde i alt ca. 45 mio. tons af den samlede mængde. Tabellen indeholder ikke de øvrige godsmængder via havnene og med fly (dette udgør ca. 52,7 mio. tons. i 2006). Danmarks Transport Forskning har i 2005 udarbejdet en fremskrivning af godstrafikken frem til Forventningen er, at Danmarks im- og eksport vil blive fordoblet, godstransport med lastbil eller i form af containere og løstrailere forventes at stige mest. Den største stigning vil ske i trafikken via landgrænsen i Sønderjylland. Tabel 1. Godstransport med lastbil, færge, tog, og containere og løstrailere med skib til og fra Danmark Mio. tons (se også kort 1) Mio. tons Lastbil Færge Tog Skib: cont. Skib: ro-ro I alt Hanstholm - 0, ,3 Hirtshals - 1, ,3 Frederikshavn - 2, ,7 Aalborg ,3-0,3 Nordjylland i alt - 4,3-0,3-4,6 Grenå - 0, ,6 Århus ,2 0,5 3,7 Fredericia ,3 0,2 0,5 Aabenraa ,2 0,2 Østjylland i alt - 0,6-3,5 0,9 5,0 Landgrænsen 23,2-5, ,9 Esbjerg (Vestjylland) ,2 1,7 1,9 Helsingør - 4, ,4 Københavns havn ,0 0,1 1,1 Øresundsbroen 3,5-3, ,2 Øresundsregionen i alt 3,5 4,4 3,7 1,0 0,1 12,7 Rødby - 5, ,8 Gedser - 1, ,7 Femern Bælt i alt - 7, ,5 Vestdanmark i alt 23,2 4,9 5,7 4,0 2,6 40,4 Østdanmark i alt 3,5 11,9 3,7 1,0 0,1 20,2 Damark i alt 26,7 16,8 9,4 5,0 2,7 60,6 Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

4 Kort 2. Persontrafik til og fra Danmark med færger, tog og bil 2006, samt udviklingen fra 2002 til personer pr. døgn og vækst fra 2002 til 2006 i % Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

5 Tema 2: Persontrafik grænseoverskridende trafik, befolkning, turisme og erhvervspendling Den internationale persontrafik er i vækst, det er både den globale trafik med fly og øget trafik hen over grænsen i nærområderne, f. eks. Inden for Øresundsregionen og mellem Sønderjylland og Nordtyskland. Region Syddanmark har sammen med Slesvig-Holsten og Hamborg 5,8 mio. indb. Til sammenligning er der 3,5 mio. indb. i Øresundsregionen Kort 2 viser den samlede persontrafik til og fra Danmark pr. døgn med bil, tog og færge i Desuden er for de enkelte regioner vist væksten i persontrafikken fra 2002 til Grænserne til og fra Danmark passeres dagligt af ca personer svarende til ca. 67 mio. passager pr. år. Trafikken er i vækst. Fra 2002 til 2006 persontrafikken over grænserne vokset med 16 % eller knap 10 mio. passager. Væksten har været størst i Sønderjylland (16 %) og over Øresund (25%). Hvor væksten i Sønderjylland er sket i form af øget biltrafik, er over halvdelen af væksten over Øresund sket med tog via Øresundsbroen. Kortet omfatter ikke international persontrafik med fly til og fra Danmark (se figur 2). Der var i 2006 i alt ca. 20 mio. passagerer til og fra Danmark med fly. I figur 2 er lufthavnene i Nordtyskland medtaget, dette skal ses i lyset af, at disse i stigende grad sammen med Billund Lufthavn anvendes af indbyggere i Region Syddanmark. Hamborg, Billund, Lübeck og Århus Lufthavne har 13,8 mio. passagerer pr år mod 19,9 mio. passagerer i Københavns Lufthavn Der er også sket en vækst i grænsependlingen. Der er i dag ca personer bosiddende i Tyskland, som arbejder i Danmark. De fleste arbejder i Region Syddanmark. Pendlingen over Øresund er af samme størrelsesorden. Turismeindustrien udgør et stadigt vigtigere indtægtsgrundlag for Danmark. Effektive transportforbindelser og god infrastruktur er vigtige rammebetingelser for udvikling af Danmark som turistland. Figur 1 nedenfor viser det samlede antal overnatninger i 2006 af udenlandske gæster fordelt på hoteller, lystbåde, feriehuse, feriecentre og campingpladser. Desuden er antal af overnatningerne i Vestdanmark vist. I 2006 var der i alt 22 mio. overnatninger af udenlandske gæster i Danmark. 73 % heraf var i Vestdanmark. Feriehusene stod for ca. halvdelen af alle overnatninger. Figur 1. Mio. overnatninger i Danmark 2006 af udenlandske gæster, andel heraf i Vestdanmark Figur 2. Antal (mio.) passagerer i lufthavne i Danmark og Nordtyskland 2005 På campingpladser Vestdanmark Hele Danmark Lübeck (0,7) Århus (0,5) Esbjerg (0,2) Sønderborg (0,1) Karup (0,2) Aalborg (0,7) I lystbåde Billund (2,0) I feriehuse I feriecentre Hamborg (10,6) På hoteller København (19,9) Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

6 Kort 3. Togtrafikken mellem landsdelene og til og fra Danmark. Kortet viser antal persontog pr. døgn på de viste strækninger. Desuden angiver tykkelsen af linien, hvor intensivt strækningen betjenes. Som det fremgår, er der en tæt togbetjening mellem Sjælland og Skåne og mellem København og Jylland/Fyn. Togbetjeningen mellem Danmark og Tyskland er mere sporadisk. Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

7 Tema 3: Persontrafik med tog fokus på forbindelser til og fra udlandet (højhastighedstog i Europa) Vækst i international persontrafik kan ske med bil, fly eller tog. Nye broer, nye tog og udbygning af jernbanenettet, som muliggør hørere rejsehastigheder, har samlet betydet, at togtransport over mellemlange distancer er vokset. I Danmark har indførelsen af IC3 togsæt og åbningen af den faste forbindelse over Store Bælt betydet, at togtrafikken mellem landsdelene er steget. I 2006 var der 7,9 mio. passagerer med tog over Store Bælt. Fra 2002 til 2006 er denne trafik vokset med 10 %. Over Øresundsbroen var der også 7,9 mio. togpassagerer i 2006, her er antal togpassagerer vokset med 67 % siden Udviklingen af togtrafikken er i Danmark især sket mellem Øst- og Vestdanmark og over Øresund. Dette illustreres af kort 3, som viser antal passagertog pr. døgn på udvalgte strækninger. Der var i passagertog pr. døgn mellem København og Malmø, og 118 passagertog pr. døgn over Storebælt. Togtrafikken fra Kolding til Tinglev var mere beskeden, her var der 45 tog pr. døgn, og mellem Tinglev og Padborg, dvs. i retning mod Tyskland var der 26 tog pr. døgn. I Sønderjylland er dele af hovedstrækningen mellem Kolding og grænsen enkeltsporet. Det er strækningerne: Vamdrup Vojens og Tinglev Padborg. Siden åbningen af den faste togforbindelse over Store Bælt i 1997 er alle godstog til og fra Tyskland kørt via Sønderjylland. Væksten i godstogene har været medvirkende til, at der i dag er kapacitetsproblemer på strækningen. Figur 3 viser rejsetid og afstand mellem en række byer i Danmark og Tyskland. Som det fremgår: Er rejsetiden med tog fra Kolding til København er en time kortere end fra Kolding til Hamborg (samme afstand). Er man først er i Hamborg, så er der korte rejsetider til andre europæiske storbyer dvs. Hamborg er et vigtigt knudepunkt, men forbindelserne hertil fra Vestdanmark er ikke prioriterede. Figur 3. Togrejser mellem byer. Rejsetid og afstand (hurtigste forbindelse) Kolding - København Kolding - Hamborg Hamborg - Berlin afstand, km rejsetid, minutter Århus - København København - Hamborg Hamborg - Frankfurt Hamborg - Bruxelles Hamborg - Paris Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

8 Kort 4. Godsomsætningen via regionens havne. Kortet viser den samlede godstransport via havnene i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Slesvig Holstein, Hamborg, Bremen og Østdanmark. Cirklerne angiver omsætning i mio. tons 2005,desuden er der for hver cirkel i % angivet væksten i godsomsætning fra 2002 til 2005 Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

9 Tema 4: Havnene i regionen vi har medtaget havnene i Nordtyskland, fordi der er et aktivt samspil mellem de danske og de nordtyske havne i dag, Godstransport via havnene er i vækst. Region Syddanmark er en væsentlig region, når det gælder godsomsætning via havne: Ca. 30 % af den samlede godsomsætning over danske havne sker via havne i Region Syddanmark. Der er et betydeligt samspil mellem havnene i Region Syddanmark og havnene nord og syd for regionen. Kort 4 viser den samlede godsomsætning via havnene i de tre vestdanske regioner samt i Slesvig Holsten, Hamborg, Bremen og Østdanmark. Tabel 2 indeholder talgrundlaget for kortet. Godsomsætningen via havnene er i vækst. Fra 2002 til 2005 er godsomsætningen via havnene i Vestdanmark vokset med godt 5 mio. tons. eller ca. 9 %. Som det fremgår har væksten i Hamborg og Bremen været endnu større. Godsomsætningen via de to havne er vokset med næsten 30 mio. tons fra 2002 til Tabel 2. Godsomsætningen over regionens havne (national og internationalt gods) 2005, samt udviklingen fra 2002 til 2005 Omsætning 05 Udvikling Mio. tons 05 Pct. Mio. tons Region Nordjylland 12,0 3% 2,0 Region Midtjylland 14,7 17% 2,1 Region Syddanmark 30,8 5% 1,3 Vestdanmark i alt 57,5 9% 5,4 Østdanmark 38,5 7% 2,7 Slesvig-Holsten 39,1 4% 1,5 Hamborg 108,3 25% 21,5 Bremen 54,2 16% 7,7 Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

10 Kort 5. Logistikregioner og samspil med de globale containerhavne. Kortet viser konturerne af nogle sammenhængende logistikregioner (lysegrøn) samt omsætningen i 2005 i regionens containerhavne (mørkegrøn) Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

11 Tema 5: Logistikregioner samspillet med de globale containerhavne Logistik og transport af gods får stadig stigende betydning for regionernes konkurrenceevne. Der er således stigende fokus på udvikling af logistik og transport som en samlet rammebetingelse for vækst og udvikling i regionerne. Det er samtidig en stigende erkendelse, at logistikregionerne skal ses i et globalt perspektiv. De globale containerhavne får stadig større betydning for effektiv adgang til verdensmarkedet. Også lufthavnene og organisering af de globale aircargo systemer er af betydning for global konkurrenceevne. Dette understreges f.eks. af, at målt i værdi tegner luftfragt sig i dag for 25 % af EU's samhandel med resten af Verden. Vestdanmark udgør en samlet logistikregion med en række knudepunkter inden for regionen. Knudepunkterne er kendetegnet ved en specialisering, f.eks. er sker der en stigende koncentration af national distribution og konsolidering af internationalt stykgods i regionen fra Århus til Kolding. Padborgs rolle for Danmarks im- og eksport af køl- og frysevarer er et andet eksempel på specialisering inden for regionen. Udviklingspotentialet inden for transport og logistik illustreres bl.a. af de mange nye distributionscentre, der etableres af regionens transport og logistikvirksomheder, og af regionens industri- og handelsvirksomheder. De globale containerhavne spiller en stadig vigtigere rolle for international samhandel. Hamborg og Bremen havne er de vigtigste knudepunkter set fra Danmark og Skandinavien. Containeromsætningen over Hamborg havn var i 2005 godt 8 mio. TEU (TEU er en omregningsfaktor, 1 TEU svarer til en 20 fods container) og over Bremerhaven 4,4 mio. TEU. Forventningen er, at containeromsætningen i Hamborg Havn vil være fordoblet inden I Bremerhaven forventes en vækst på 50% i samme periode. Dette vil presse baglandet og skabe behov for nye trafikløsninger: vækst i de øvrige containerhavne, f.eks. Århus, samt øget anvendelse af banetransport. Allerede i dag tegner tog og skib sig for hver 1/3 af containertransporterne til og fra Hamborg Havn. Figur 4 viser godsomsætningen med bane i Danmark, Sverige, Slesvig Holsten og Hamborg i 2002 og Godstransport med bane er i vækst i Sverige og i Hamborg, ikke i Danmark. Utilstrækkelige rammebetingelser er i dag en væsentlig barriere for udvikling af godstransport med bane i Danmark. I Region Syddanmark er de væsentligste problemer: manglende dobbeltspor i Sønderjylland, og kombiterminalerne i regionen (særligt Taulov) er forældede, urentable og sidst men ikke mindst for små allerede i forhold til den nuværende trafik Figur 4. Godstransport med bane i Danmark sammenholdt med Sverige, Slesvig-Holsten og Hamborg. Mio. tons 2002 og 2005 Hamborg Slesvig Holsten Danmark Sverige Mio. tons Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

12 Bilag 1: Data grundlaget for kort 2 Persontrafikken til og fra Danmark med bil, færge og tog Antal personer pr. døgn. ÅDT 1000 A. Passagerer med færge B. Passagerer i tog på bro eller landgrænse C. Biler på bro eller over landgrænse D. Personer i bil (beregnet af C. 1,54 personer/bil) Personer i alt (A+B+D) Udv Hanstholm 1,5 1,5 104% Hirtshals 5,3 5,3 10% Frederikshavn 7,1 7,1-22% Grenå 0,5 0,5-11% Jylland - Norge / Sverige i alt 14,4 14,4 8% -5% Frøslev 18,2 28,0 28,0 47% Kruså 12,9 19,9 19,9 0% Sæd 5,0 7,7 7,7 6% Havneby 1,0 1,0-11% Tog via landgrænsen 0,6 0,6 17% Øvrige overgange 1) 8,0 12,3 12,3 - Jylland - Tyskland i alt 1,0 0,6 44,1 67,9 69,5 38% 16% Esbjerg 0,2 0,2-36% Jylland - England 0,2 0,2 0,1% -36% Helsingør 29,4 29,4-8% Øresundsbroen - bil 15,7 24,2 24,2 64% Øresundsbroen - tog 21,6 21,6 67% København - Polen 0,3 0,3-19% København - Norge 2,0 2,0-5% Øresundsregionen i alt 31,7 21,6 15,7 24,2 77,5 42% 25% Gedser 4,1 4,1 23% Rødby 18,6 18,6 4% Femern Bælt i alt 22,7 22,7 12% 7% Danmark i alt 69,8 22,4 59,8 92,1 184,3 100% 16% Kilder: Notatet er udarbejdet til UdviklingsRåd Sønderjylland af Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Kort: Mio Schrøder, World Lab Architecture (WLA) Data er hentet fra: Danmarks Statistiks databank, ITD konjunkturindeks, Nordisk Transportpolitisk Netværk, NTN, Transportstatistik 2006 NTN Korridoren, DSBs og Deutche Bahns hjemmesider: og Hjemmesider for havnene: Lübeck, Hamborg og Bremerhaven Jyllands Korridoren, URS infrastruktur, baggrundsnotat, februar

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

En vestdansk-nordtysk banestrategi

En vestdansk-nordtysk banestrategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning.

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning. 1 2 NTN nyt No. 3 - Februar 2015 Tema: KORT NYT fra regionerne: Norge: Tusindvis af trailere flyttes fra vej til bane Udvikling af infrastruktur og transportpolitik i Tyskland Temaet for dette Nyhedsbrev

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv Chefrådgiver Michael Henriques, Tetraplan 1 Indledning Denne præsentation er baseret på en rapport udarbejdet for organisationen Danske Havne med titlen: Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark

3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,25/3 2015 Indhold 3.1. Indledning... 1 3.2. Persontransport...

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

COINCO North II - WP1 forprojekt, Korridorens transportnet - nu og efter 2020

COINCO North II - WP1 forprojekt, Korridorens transportnet - nu og efter 2020 + COINCO North II - WP1 forprojekt, Korridorens transportnet - nu og efter 2020 Januar 2013 COINCO North II - WP1 forprojekt, Korridorens transportnet - nu og efter 2020 Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere