OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on :42:12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12"

Transkript

1 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on :42:12 1

2 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den del af ejendomsområdet i OIS der stammer fra Bygningsog Boligregistret i KomMuneData. 2

3 BBR BBR EJENDOM ÆNDRINGSEJENDOM T I L H Ø I N D E H V E ÆNDRINGSBYGNING KAN HAVE BYGNING I N D E H O L D E R H Ø R E R T I L K A N H A V E ÆNDRINGSENHED VEDRØRER ENHED BYGNING: HAR ALTID :ADRESSE ÆNDRINGSENHED: HAR ALTID :ADRESSE ÆNDRINGSBYGNING: ER BELIGGENDE PÅ :ESR MATRIKELSTYKKE BYGNING: ER EJERLEJLIGHED GENNEM :ESR EJENDOM BBR EJENDOM: SKAL ALTID HAVE :ESR EJENDOM ENHED: LIGGER PÅ :ESR MATRIKELSTYKKE ÆNDRINGSBYGNING: HAR ALTID :ADRESSE BYGNING: ER BELIGGENDE PÅ :ESR MATRIKELSTYKKE BBR EJENDOM: HAR ALTID :ADRESSE ENHED: HAR ALTID :ADRESSE ENHED: ER EJERLEJLIGHED GENNEM :ESR EJENDOM ÆNDRINGSEJENDOM: HAR ALTID :ADRESSE ÆNDRINGSEJENDOM: SKAL HAVE :ESR EJENDOM Data Model for Subject Area BBR 77% 3

4 BBR EJENDOM Beskrivelse Ejendomsniveauet ibbr knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning for at opnå overensstemmelse med ejendomsbegrebet i ESR. Der er dog 2 undtagelser: BBR er begrænset til at omfatte ejendomme, hvorpå der findes bygninger. Ejerlejligheder opfattes i BBR ikke som ejendomme, men som enheder. BYG ANT EJD AFLOEB KODE EJD BEBOLEJL ANT EJD BEBYG ARL SAML EJD BOLIG ARL SAML EJD BOLIG KONDEM EJD BYG ARL SAML EJD BYGGESAG VERS EJD ENH ANT EJD ERHV ARL SAML EJD NR Description Antal bygninger på ejendommen (excl. garager, carporte og udhuse) Kode for ejendommens afløbsforhold Antal beboelseslejligheder på ejendommen. Bebygget areal på hele ejendommen. Samlet boligareal på ejendommen. Kode for kondemneret boligenhed Samlet bygningsareal på ejendommen Kode for verserende byggesag på ejendommen. Antal enheder på ejendommen. Samlet erhvervsareal på ejendommen. Ejendomsnummer incl. check-ciffer EJD OPDAT DATO Opdateringen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på ejendommen. EJD VANDFORSY KODE EJERFORHOLD KODE EJERLEJL ANT ENKELTVAER ANT ERHV ENH ANT ETAGE ARL TILN OLIETANK ANT OLIETANK1 AAR Kode for ejendommens vandforsyning Ejerforholdskode Antal ejerlejligheder på ejendommen. Antal enkeltværelser på ejendommen. Antal erhvervsenheder på ejendommen. Arealet er et tilnærmet etageareal. Hvis ejendommen har mere end 3 olietanke, gastanke m.v., kan det samlede antal tanke være anført her. Årstal for installation af olietanken. OLIETANK1 STOER Kode for olietankstørrelse tank 1 OLIETANK1 TYPE Kode for olietanktype tank 1 4

5 OLIETANK2 AAR Årstal for installation af o lietanken. OLIETANK2 STOER Kode for olietankstørrelse tank 1 OLIETANK2 TYPE Kode for olietanktype tank 2 OLIETANK3 AAR Årstal for installation af olietanken. OLIETANK3 STOER Kode for olietankstørrelse tank 1 OLIETANK3 TYPE Kode for olietanktype tank 2 SMAABYG ANT SMAABYG ARL SAML Antal garager, carporte og udhuse på ejendommen. Samlet areal af garager, carporte og udhuse på ejendommen. HAR ALTID C INDEHOLDER N KAN HAVE C SKAL ALTID HAVE C BBR EJENDOM mandatory HAR ALTID One ADRESSE En BBR ejendom har altid en adresse. BBR EJENDOM optional INDEHOLDER One or More BYGNING En BBR ejendom kan indeholde en eller flere bygninger. BBR EJENDOM optional KAN HAVE One ÆNDRINGSEJENDOM Til en BBR ejendom hører der en Ændringsejendom, hvis der findes en ændringssag på ejendommen. BBR EJENDOM mandatory SKAL ALTID HAVE One ESR EJENDOM En BBR ejendom kan kun eksistere, hvis der også findes en ESR ejendom. BYGNING Beskrivelse Ved en bygning forstås en sammenhængende bebyggelse af permanent karakter, der er opført på en selvstændig ejendom og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold (fx. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende). Bebyggelse af midlertidig karakter eller af forholdsvis ringe værdi betragtes ikke som bygninger (fx. småskure, udhuse og drivhuse). ADGANG KODE AFFALDSRUM ARL ANDET ARL Description Kode for bygningens adgangsforhold. Koden er kun anført for udlejningsejendomme. Areal af affaldsrum. Indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. 5

6 Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. ANMELDELSE DATO BYG AFLOEB KODE BYG ANVEND KODE BYG ARL FAERDIG BYG ARL SAML BYG BEBOLEJL ANT BYG BEBYG ARL BYG BOLIG ARL SAML BYG BYGGESAG VERS BYG ENH ANT BYG ENKELT VAER ANT BYG ERHV ARL SAML BYG KILDE ARL KODE BYG LEJE AAR Dato for anmeldelse af byggearbejde. Kode for bygningens afløbsforhold. Kode for bygningens anvendelse. Det areal, som er færdiggjort i forbindelse med den sidst udstedte delvise ibrugtagningstilladelse. Færdiggjort bygningsareal er samlet bygningsareal plus udnyttet tagetage. Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, incl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal). Antal beboelseslejligheder med eget køkken i bygningen. Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er excl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal. Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. Kode for verserende byggesager på bygningen. Antal enheder i bygningen. Antal af særskilt registrerede boligenheder uden eget køkken i bygningen. Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. Kode for kilde til bygningens arealer. Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. BYG NR Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. BYG OPDAT DATO BYG UDLEJ NING KODE Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på bygningen. Kode for bygningens udlejningsforhold. 6

7 BYG VANDFORSY KODE BYGGESAG DATO Kode for bygningens vandforsyning. Byggesagsdatoen angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen. Byggesagsdatoen er en af følgende datoer: Dato for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. Dato for nedrivningstilladelse. Dato for anmeldt landbrugsbyggeri (anv.kode 210). Dato for anmeldt byggeri i henhold til småhusreglementet. Hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme dato, er byggesagsdatoen efterfulgt af litra. BYGGESAG KODE BYGGESAG LITRA BYGGESAGSTYPE KODE BYGGETILL DATO CARPORT INDB ARL DELVIS IBRUGTAG DATO DISTRIKT EL ENERGIMAERKE ELEVATOR KODE Koden angiver, efter hvilket bygningsreglement den enkelte byggesag skal styres. Litra er anvendt, hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato Kode for byggearbejdets eller ændringens art. Dato for bygninsmyndighedens udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til-/ombygningsarbejde. Areal af indbygget carport: Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Dato for den seneste af bygningsmyndigheden udstedte delvise ibrugtagningstilladelse til byggeriet. Anvendes frit af kommunen til en eventuel distriktsopdeling. Kode for energimærke el. Kode for bygningens elevatorforhold. EM NR Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med energimærkning. EMRAPPORT NR ENERGIATTEST DATO ENERGIMAERKE DATO ETAGER AFVIG KODE ETAGER ANT FREDNING KODE FRITLIG KODE Rapportnummer for energimærke. Dato for udstedelse af energiattest. Dato for energimærkning.. Kode for afvigende etager. Antal etager incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder. Kode for fredningsforhold. Kode for fritliggende bygning. 7

8 FULDFOERT DATO GARAGE INDB ARL Dato for fuldført byggeri. Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. HE NR Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med huseftersyn. HENLAGGELSESDATO HERAPPORT NR HUSEFTERSYN DATO IBRUGT TILLADELSESDATO KAELDER ARL SAML KAELDER ARL UNDER 125M KILDE MATR KODE KONSTRUKTION KODE LOVLIG BEBO ARL MIDL OPRET KODE MILJOE ENERGIMARKE DHENLÆG DATO Rapportnummer for huseftersyn. Dato for huseftersyn. DIBRUGB DATO Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. Kode for kilde til materialer. Kode for konstruktionsforhold. Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. Kode for midlertidig oprettelse/fuldførelse. Kode for energimærke miljøbelastning. NEDRIVNING DATO Dato for bygningsmyndighedens udstedelse af nedrivningstilladelse eller datoen for anmreldelse af en hel eller delvis nedrivning af en bygning. OMBYG AAR OPFOERELSE AAR OPVARMNING KODE PAABEGYND DATO SIKRINGSRUM ANT Årstal for seneste væsentlige om-/tilbygning. Bygningens opførelsesår. Kode for bygningens opvarmningsmiddel. Den dato som oplyses for påbegyndelse af byggearbejde. Angiver antal personpladser i bygningens sikringsrum. 8

9 TAG KODE TAGETAGE ARL SAML TAGETAGE ARL UDNYT TERRASSE OVERD ARL Kode for tagdækningens materiale. Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. Areal af overdækning. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. UDESTUE ARL Areal af indbygget udestue eller lign. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. UDHUS INDB ARL VAND ENERGIMAERKE VARME ENERGIMAERKE VARME SUPPL KODE VARMEINSTAL KODE VARMESYN DATO YDERVAEG KODE Areal af indbygget udhus. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed bygningens samlede areal. Kode for energimærke vand. Kode for energimærke varme. Kode for supplerende varmeinstallationer. Kode for bygningens varmeinstallation. Dato for varmesynsrapport. Kode for ydervæggens materiale. også i ER BELIGGENDE PÅ C ER EJERLEJLIGHED GENNEM C HAR ALTID C INDEHOLDER N KAN HAVE N TILHØRER D BYGNING mandatory ER BELIGGENDE PÅ One ESR MATRIKELSTYKKE En bygning er logisk set beliggende på én matrikel. NB: Der findes p.t. en række bygninger, der er placerede over flere matrikler. 9

10 BYGNING optional ER EJERLEJLIGHED GENNEM One ESR EJENDOM BYGNING mandatory HAR ALTID One ADRESSE En bygning skal have netop én adresse. BYGNING optional INDEHOLDER One or More ENHED En bygning kan indeholde en eller flere enheder. Hvis bygningen er en småbygning (Anvendelseskode= 910, 920, 930) må den ikke indeholde enheder. BYGNING optional KAN HAVE One or More ÆNDRINGSBYGNING En bygning kan have en eller flere ændringsbygninger. Der er én ændringsbygning for hver byggesag. BYGNING mandatory TILHØRER One BBR EJENDOM En bygning tilhører netop én BBR-ejendom. ENHED Beskrivelse BAD KODE BEBO ARL Ved en bolig- eller erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil derefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed vil som regel være et erhvervslejemål, der omfatter et afgrænset og sammenhængende areal af en bygning. En enhed ligger fysisk i én bygning og hører til én etage. Flere enheder kan logisk samles til én enhed v.h.a. adressen. Description Kode for enhedens badeforhold. Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wcrum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. BOLIGTYPE KODE DISPENSATION AAR ENERGI KODE ENH ANVEND KODE ENH ARL SAML ENH BOLIG KONDEM Kode for enhedens boligtype. Årstal for dispensation for helårsbeboelse i sommerhusområde. Kode for enhedens energiforsyning. Kode for enhedens anvendelse. Arealet måles til ydersiden af ydervæggene bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Kode for kondemneret boligenhed. 10

11 ENH BYGGESAG VERS ENH CPR ADR KODE ENH ERHV ARL ENH KILDE ARL KODE ENH LEJE AAR ENH OPDAT DATO ENH OPRET DATO ENH UDLEJNING KODE ENH UDLEJNING2 KODE HENVIS ETAGE HENVIS HUS BOGSTAV HENVIS HUS NR HENVIS SIDE HENVIS VEJ KODE KOEKKEN KODE LOVLIG ANVEND KODE SKILLEVAEG KODE TOILET KODE VAER ERHV ANT Kode for verserende byggesager på enheden. Adressekode fra CPR. Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke -boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Kode for kilde til enhedens arealer. Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændringg af oplysninger på enheden. Oprettelsesdatoen er den dato, hvor enheden er klar til indflytning, d.v.s. ved udstedelse af enten ibrugtagningstilladelse, delvis ibrugtagningstilladelse eller ved fuldført byggeri. Kode for enhedens udlejningsforhold. Kode for enhedens udlejningsforhold dannet på grundlag af oplysninger i BBR, CPR og ESR. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens etagebetegnelse. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens husbogstav. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens husnummer. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens sidebetegnelse. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens vejkode. Kode for enhedens køkkenforhold. Kode for lovlig anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse. Kode for flytbare skillevægge. Kode for enhedens toiletforhold. Antal værelser, der udelukkende anvendes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. 11

12 VAERELSE ANT Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden. Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringstum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne vedr. beboelse er opfyldt. ER EJERLEJLIGHED GENNEM C HAR ALTID C KAN HAVE N LIGGER I D LIGGER PÅ C ENHED optional ER EJERLEJLIGHED GENNEM One ESR EJENDOM En enhed i BBR, der er en ejerlejlighed, knyttes i ESR til en ejendom, idet ejerlejligheden til ESR defineres som en ejendom. ENHED mandatory HAR ALTID One ADRESSE En enhed har altid en adresse. Det er netop adressen, der identificerer den enkelte enhed (gør den éntydig inden for ejendommen/bygningen)., ENHED optional KAN HAVE One or More ÆNDRINGSENHED En enhed kan have en eller flere ændringsenheder. ENHED mandatory LIGGER I One BYGNING En enhed ligger i netop én bygning. ENHED optional LIGGER PÅ One ESR MATRIKELSTYKKE Relationen findes kun i forbindelse med ejerlejlighed ÆNDRINGSBYGNING Beskrivelse For hver ændringssag findes en ændringsbygning, der indeholder oplysninger om, hvilke ændringer der sker på bygningen, når sagen afsluttes. ADGANG KODE Description Kode for bygningens adgangsforhold. Koden er kun anført for 12

13 udlejningsejendomme. AFFALDSRUM ARL ANDET ARL BYG AFLOEB KODE BYG ANVEND KODE Areal af affaldsrum. Indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. Kode for bygningens afløbsforhold. Kode for bygningens anvendelse. BYG ARL FORE FAERDIG Angiver det areal, som har fået udstedt delvis ibrugtagningstilladelse. BYG ARL SAML BYG BEBOLEJL ANT BYG BEBYG ARL BYG BOLIG ARL SAML BYG BYGGESAG VERS BYG ENH ANT BYG ENKELTVAER ANT BYG KILDE ARL KODE BYG LEJE AAR Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, incl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal). Antal beboelseslejligheder med eget køkken i bygningen. Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er excl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal. Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. Kode for flere verserende byggesager på bygningen. Antal enheder i bygningen. Antal af særskilt registrerede boligenheder uden eget køkken i bygningen. Kode for kilde til bygningens arealer. Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. BYG NR Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. BYG OPDAT DATO BYG UDLEJNING KODE Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på bygningen. Kode for bygningens udlejningsforhold. 13

14 BYG VANDFORSY KODE CARPORT INDB ARL DISTRIKT ELEVATOR KODE ENKELTVAER ANT FORE FAERDIG ERHV ARL SAML ETAGER AFVIG KODE ETAGER ANT FRITLIG KODE GARAGE INDB ARL KAELDER ARL SAML KAELDER ARL UNDER 125M KILDE MATR KODE KONSTRUKTION KODE LEJL ANT FORE FAERDIG LOVLIG BEBO ARL OFFENTLIG STOETTE KODE OMBYG AAR Kode for bygningens vandforsyning. Areal af indbygget carport: Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Anvendes frit af kommunen til en eventuel distriktsopdeling. Kode for bygningens elevatorforhold. Angiver det antal enkeltværelser, som har fået udstedt delvis ibrugtagningstilladelse. Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. Kode for afvigende etager. Antal etager incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder. Kode for fritliggende bygning. Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. Kode for kilde til materialer. Kode for konstruktionsforhold. Angiver det antal enheder, som har fået udstedt delvis ibrugtagningstilladelse. Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. Angiver om bygningen opføres med offentlig støtte i henhold til lov om boligbyggeri eller lov om ældreboliger. Årstal for seneste væsentlige om-/tilbygning. 14

15 OPFOERELSE AAR OPVARMNING KODE SIKRINGSRUM ANT TAG KODE TAGETAGE ARL SAML TAGETAGE ARL UDNYT TERRASSE OVERD ARL Bygningens opførelsesår. Kode for bygningens opvarmningsmiddel. Angiver antal personpladser i bygningens sikringsrum. Kode for tagdækningens materiale. Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. Areal af overdækning. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. UDESTUE ARL Areal af indbygget udestue eller lign. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. UDHUS INDB ARL VARME SUPPL KODE VARMEINSTAL KODE YDERVAEG KODE Areal af indbygget udhus. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed bygningens samlede areal. Kode for supplerende varmeinstallationer. Kode for bygningens varmeinstallation. Kode for ydervæggens materiale. også i ER BELIGGENDE PÅ C HAR ALTID C INDGÅR C KAN HAVE D VEDRØRER D ÆNDRINGSBYGNING mandatory ER BELIGGENDE PÅ One ESR MATRIKELSTYKKE En ændringsbygning er logisk set beliggende på én matrikel. NB: Der findes p.t. en række bygninger, der er placerede over flere matrikler. ÆNDRINGSBYGNING mandatory HAR ALTID One ADRESSE En Ændringsbygning har altid neop én adresse. 15

16 ÆNDRINGSBYGNING mandatory INDGÅR One ÆNDRINGSEJENDOM ÆNDRINGSBYGNING optional KAN HAVE One or More ÆNDRINGSENHED Ændringsbygning kan have en eller flere ændringsenheder. ÆNDRINGSBYGNING optional VEDRØRER One BYGNING Hvis der ikke er en bygning til ndringsbygningen, er det fordi ændringssagen drejer sig om en ny bygning. ÆNDRINGSEJENDOM Beskrivelse Ændringsejendommen findes, hvis der er en eller flere ændringssager på ejendommen og ændringer overføres til BBR ejendom, når sagen afsluttes. BYG ANT EJD AFLOEB KODE EJD ENH ANT EJD NR Description Antal bygninger på ejendommen (excl. garager, carporte og udhuse) Kode for ejendommens afløbsforhold Antal enheder på ejendommen. Ejendomsnummer incl. check-ciffer EJD OPDAT DATO Opdateringen angiver datoen for senes te ændring af oplysninger på ejendommen. EJD VANDFORSY KODE EJERFORHOLD KODE OLIETANK ANT OLIETANK1 AAR Kode for ejendommens vandforsyning Ejerforholdskode Hvis ejendommen har mere end 3 olietanke, gastanke m.v., kan det samlede antal tanke være anført her. Årstal for installation af olietanken. OLIETANK1 STOER Kode for olietankstørrelse tank 1 OLIETANK1 TYPE Kode for olietanktype tank 1 OLIETANK2 AAR Årstal for installation af olietanken. OLIETANK2 STOER Kode for olietankstørrelse tank 1 OLIETANK2 TYPE Kode for olietanktype tank 2 OLIETANK3 AAR Årstal for installation af olietanken. OLIETANK3 STOER Kode for olietankstørrelse tank 1 OLIETANK3 TYPE Kode for olietanktype tank 2 HAR ALTID C HØRER TIL C 16

17 SKAL HAVE C VEDRØRER C ÆNDRINGSEJENDOM mandatory HAR ALTID One ADRESSE En Ændringsejendom har altid netop én adresse. ÆNDRINGSEJENDOM optional HØRER TIL One BBR EJENDOM En Ændringsejendom kan være knyttet til en BBR Ejendom. Hvis der ikke er en BBR ejendom til ændringsejendommen, er det fordi ændringssagen drejer sig om en ny ejendom. ÆNDRINGSEJENDOM mandatory SKAL HAVE One ESR EJENDOM Ændringsejendom skal have en ESR ejendom. Der må ikke findes en ændringsejendom i BBR, som ikke findes i ESR. ÆNDRINGSEJENDOM mandatory VEDRØRER One or More ÆNDRINGSBYGNING ÆNDRINGSENHED Beskrivelse For hver ændringsbygning findes en eller flere ændringsenheder, der indeholder oplysninger om, hvilke ændringer der sker på de enkelte enheder, når sagen afsluttes. BAD KODE BEBO ARL BOLIGTYPE KODE ENERGI KODE ENH ANVEND KODE ENH ARL SAML ENH BOLIG KONDEM ENH DELVIS IBRUG DATO ENH ERHV ARL Description Kode for enhedens badeforhold. Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wcrum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Kode for enhedens boligtype. Kode for enhedens energiforsyning. Kode for enhedens anvendelse. Arealet måles til ydersiden af ydervæggene bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Kode for kondemneret boligenhed. Dato for delvis ibrugtagning. Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke -boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. 17

18 Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. ENH KILDE ARL KODE ENH LEJE AAR ENH OPDAT DATO ENH OPRET DATO ENH UDLEJNING KODE HENVIS ETAGE HENVIS HUS BOGSTAV HENVIS HUS NR HENVIS SIDE HENVIS VEJ KODE KOEKKEN KODE SKILLEVAEG KODE TOILET KODE VAER ERHV ANT VAERELSE ANT Kode for kilde til enhedens arealer. Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændringg af oplysninger på enheden. Oprettelsesdatoen er den dato, hvor enheden er klar til indflytning, d.v.s. ved udstedelse af enten ibrugtagningstilladelse, delvis ibrugtagningstilladelse eller ved fuldført byggeri. Kode for enhedens udlejningsforhold. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens etagebetegnelse. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens husbogstav. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens husnummer. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens sidebetegnelse. Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens vejkode. Kode for enhedens køkkenforhold. Kode for flytbare skillevægge. Kode for enhedens toiletforhold. Antal værelser, der udelukkende anvendes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden. Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel 18

19 anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringstum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne vedr. beboelse er opfyldt. HAR ALTID C HØRER TIL D VEDRØRER D ÆNDRINGSENHED mandatory HAR ALTID One ADRESSE En ændringsenhed har altid en adresse. Enhedens adresse identificerer den inden for den enkelte ejendom-bygning. ÆNDRINGSENHED mandatory HØRER TIL One ÆNDRINGSBYGNING En ændringsenhed hører til netop én ændringsbygning. ÆNDRINGSENHED optional VEDRØRER One ENHED Hvis der ikke er en enhed til ændringsenheden, er det fordi ændringssagen drejer sig om en ny enhed. 19

20 Subject Area EJD Beskrivelse Subject area EJD indeholder den del af ejendomsområdet i OIS der indeholder overordnede entiter: kommune EJD KOMMUNE KOMMUNE: ER OPDELT I :ESR EJENDOM KOMMUNE: VEDTAGER :KOMMUNEPLAN KOMMUNE: HAR :VEJ KOMMUNE: ER OPDELT I :KOMMUNAL VURDERINGS KREDS KOMMUNE: INDGÅR I :AMT KOMMUNE: HAR :KOMMUNAL EJERLAV KOMMUNE: INDGÅR I :TINGLYSNINGSSTED KOMMUNE: OPDELES :OMRÅDE Data Model for Subject Area EJD 100% KOMMUNE Beskrivelse ADRESSE NR En kommune (Primærkommune) er den mindste administrative forvaltningsenhed i Danmark, jfr. Den Kommunale Styrelseslov. Den har en række veldefinerede opgaver, som fastlægges af den danske stat (Indenrigsministeriet). Kommunen har et kommunenummer, tildelt af Indenrigsministeriet: danske kommuner grønlandske kommuner KOMMUNE NAVN Navn på kommunen. ER OPDELT I D ER OPDELT I D 20

21 HAR D HAR D INDGÅR I D INDGÅR I D OPDELES D VEDTAGER D KOMMUNE mandatory ER OPDELT I One or More KOMMUNAL VURDERINGS KREDS En Kommune er opdelt i en eller flere Kommunale vurderingskredse. KOMMUNE mandatory ER OPDELT I One or More ESR EJENDOM En kommune er opdelt i en række ESR ejendomme. KOMMUNE mandatory HAR One or More VEJ En Kommune har en eller flere veje. KOMMUNE mandatory HAR One or More KOMMUNAL EJERLAV En kommune har altid en eller oftest flere kommunale_ejerlavstilknytninger. KOMMUNE mandatory INDGÅR I One AMT En (primær)kommune indgår altid i en bestemt amt(skommune). KOMMUNE mandatory INDGÅR I One TINGLYSNINGSSTED En Kommune indgår i netop ét Tinglysningssted. KOMMUNE mandatory OPDELES One or More OMRÅDE KOMMUNE mandatory VEDTAGER One or More KOMMUNEPLAN En ko mmune vedtager altid en eller flere (kommune/lokal/..)planer. 21

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Sagsnummer 2012/003687 Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere