at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med omrddets ildsjale o.a. Vi skal med rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med omrddets ildsjale o.a. Vi skal med rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og"

Transkript

1

2

3 Forord SSP-irsrapporten for om tilstanden i SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune har Aalborg Kommune foreligger hermed. varet pd forkant med udviklingen, sdledes at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med Det forste Ar er giet efter Kommunalrefor-samarbejdemen og Politikreds-reformen. Reformerne har ivarksattelsen af reformerne. for Aalborg Kommune betydet en opdeling i 7 geografisk stsrre enheder med forskellige I Aalborg Kommune stdr vi for i SSP-samarbejdet at skulle udvikle et kriminalpraventivt kulturer. Markante reformer giver ofte anledning til organisatorisk usikkerhed. Det har samspil i lokalomr6derne mellem offentlige ogsi varet tilfaldet i SSP-samarbejdet, hvor myndigheder og private i form af f.eks. foreningslivet, omrddets ildsjale o.a. Vi skal med 4 kommuner med forskellige kulturer skulle smelte sammen til 1 ny storkommune. Det har andre ord sikre at vi evner at gi fra holdning fra begyndelsen varet hensigten at bruge de til handling. Det er derfor vigtigt at holde fokus bedste tiltag som loftestang for den samlede pi malet, den kriminalpraventive indsats, og fremtidige kriminalpraventive indsats. dermed ogs6 fastsette m6l for de vedtagne indsatsomrdder. Det var med stor glade og stolthed, at Aalborg Kommune modtog meddelelsen om, at SSP-samarbejdet har sit fundament og sin Fristedet og projekt "Unge i Fokus" v. politiassistent H.P. Olsen og socialradgiver NuuradiinSSP-omrAdeudvalgene skal derfor i 2008 rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og Saleh Hussein begge var nominerede til 6rets udarbejde m6lrettede skriftlige opleg til lokale Kriminalpreventive Pris. Det er fsrste gang, indsatser. 6n kommune har flere nominerede. Gladen blev ikke mindre, da Kriminalpraventivt Rid meddelte, at "Unge i Fokus" var udpeget som 6rets orisvinder. Aalborg, den16. oktober ', B.jarne Maeng Pedersen Formand for SSP-samarbejdet, Aalborg Kommune Nordjyllands Politi Johnny Friis Centerleder Familie- og Beskaft igelsesforvaltningen /1,l L r t fr'tll,l4u'[,tr ( 1l vve, Y '" r-j il \. rlner Jensen '..-," / Omrade-funktionschef Skole- og Kulturforvaltningen 3( Sociatrddgiver Nuuradiin Satah Hussein og potitiassistent H.P. Otsen har samarbejdet om serlige tilbud til kriminelle drenge i alderen dr. Tilbuddene skulle andre drengenes adferd og holdninger, sd de kunne indgd i samfundslivet pit normale vilkdr. Makkerparret har skabt serlige relationer til drengene og deres netvark, blandt andet gennem faste mader og aktiviteter. Projektet er lykkedes med stor succes, kun 6n af de oprindeligt otte drenge i prolektet er fatdet titbage i kriminalitet." [Kilde: Det kriminalpraventive Rdds website]

4 Samarbejde P6 baggrund af rusmiddelundersogelsen fra oftere og oftere besoger skoleklasser for at 2005 og drrsrapporterne siden 2005 har der fortalle om emnet. varet sat fokus p6 debutalderen for indtagelse af alkohol, foraldresamarbejdet og de unges SSP-samarbejdet har i 2007 i hoj grad veret brug af medier. SSP-samarbejdet har arbejdet med eksterne samarbejdspartnere for at reformen. Kommunalreformen bevirkede, praget af Kommunalreformen og Politikreds- fi flest mulige unge og foraldre itale. at der skete en omfattende rokering pi personerne i de forskellige omrdder, og antallet Magasinet Ansvar blev trykt i eksemplarer og udsendtil alle foreldre med born pi arbejdsrelationer har skullet etableres, og for- af omrdder blev andret fra 6 til 7. Nye sam skole6r. Magasinet Ansvar behandledeskellige kulturer skal nu samarbejde. oa en "anderledes" made SSP-samarbejdets indsatsomrider. De tilbagemeldinger, vi har Politikredsreformen har ligeledes bevirket, at modtaget fra foraldre og samarbejdspartnere, der er sket en omrokering af medarbejdere. har veret meget Positive. Det er SSP-samarbejdets opfattelse, at politiet i 2007 har haft svart ved at leve op til de Vi har i 2007 arbejdet tat sammen med to vedtagne samarbejdsaftaler, der er beskrevet skuespillere ansat p6 Jomfru Ane Teatret. Samarbejdet resulterede i en forestilling kaldet borg Kommune. i SSP-strukturen for SSP-samarbejdet i Aal- "Tid Til". Som titlen antyder, handlede stykket om fortravlede foraldre, som ikke i tide leste Vi har i SSP-samarbejdet allerede aftalt samarbejde med firmaet Advice om udgivelse af barnets signaler. 18 skoler oververede forestillingen, og 4 foraldregrupper overvarede 2. udgave af magasinet Ansvar i Derudover samarbejdes der med Det Hemmelige stykketil foraldremsder. Vi ved, at foresstillingen efterfolgende har givet anledning til Teater samt de to skuespillere, som lavede mange debatter og stor eftertenksomhed. forestillingen "Tid til", om to forskellige forestillinger om ungdomsproblematikker. Vi arbejder fortsat med emnet unges brug af nye medier. Primus motor i dette arbejde er I forbindelse med rusmiddelundersogelsen politiassistent H.P. Olsen. Der afholdes msder 2008 og SSP-irsrapporten 2007IOB bliver der med foraldrene med de nye medier som tema etableret kurser for de lokale SSP-medarbejdere, saledes at der lokalt vil kunne ske en om- p6 aftenmsder. EfterhAnden har der vist sig et behov for, at skoleeleverne ogs6 fir del i fattende vidensdeling og intensivering af den denne viden. Dette har bevirket, at H.P. Olsen kri minaloraventive i ndsats i lokalomrdderne.

5 t\ A -S.#qr"-,ib,Y#. -$".,i$' i;; '.'"* r "":rl' *d,4* "/-.,/' *fu. t.?-,$ g ".-]. m'ff fr {ffi \ i, tt:d ''. t '': lr f,*rs.;'' SSP-samarbejdet har etableret et samarbejde med overlege Henrik Rindom, som arbejderet i lokalomr6derne, og det er ogsa her, an- SSP-samarbejdet iaalborg Kommune er funder med dialogmoder mellem unge og deres svaret for problemernes losning skal findes. foraldre. Det er de lokale SSP-udvalg og omradeudvalgenes ansvar at have kendskab til de lokale Dette initiativ ser SSP-samarbejdet iaalborg Kommune frem til, og det er hibet, at SSPmedarbejdere vil kunne blive uddannetil at ivarksatte de nodvendige kriminalpreventive problematikker, ligesom det er deres ansvar at afholde dialogmoder i lokalomraderne. Dette indsatser. Derfor skal der udvikles redskaber projekt bliver ivarksat for at styrke indsatsen ikke blot til at spotte problemerne, men ogsd for de unge i aldersgruppen Ar. redskaber til at presentere lssningsforslag. 'l-t-.- ' lt i./;t]t r"s./ 0u' t*1"j,!:rij!11ff."

6 f-,,.*.r**,...-.**,.,,"r!f'*'o'**\,*nu** #r'-tr goronin9l i rr _Barn og unges brug af hjemmesiden \ "*\'\* \i \ -Doloqo*{:X L - 9nt, -e! nrt{4 l' I UT 7f ced L.LJl rile se! '&. oo'"?t,frrn.

7 r Grupperinger I alle omraderne beskrives der uheldige grupperinger. Grupperingerne best6r af bade dan- aftalt vold mod det gastende holds tilhen- som udviser en aggressiv adferd og udover ske unge og unge af anden etnisk herkomst. gere. De beskrevne grupperinger har aldersmassigt en stor spredning. Der er grupperinger, Der er beskrivelser af enkelte unge og uhel- grupperinger, som opsoger elever pa som bestar af helt unge (born) i drs-digalderen, og grupperinger, hvor deltagerne er andre skoler i skoletiden. Adfarden hos de fra 18 Ar og op. uheldige grupperinger er ofte trusler om vold, ligesom der har varet forsog pa salg af stoffer Tendensen er, at de unges adferd, nar de er i pa enkelte skoler. grupperingerne, uhensigtsmessig. De yngste grupperingers adferd har varet til 2OO7 har Kennedyarkaden og Kildeparken gene for almindelige borgere og ma karakteriseres som alment "granseoverskridende", peringer - til gene for arkadens erhvervsdriv- veret samlingssted for nogle uheldige grup- hvorimod de grupperinger, som bestdr af eldre unge, udviser en uacceptabel stojende, som stojende og voldelig. ende og gester. Adfarden karakteriseres voldelig og kriminel adfard. Andre grupperinger, med stor aldersspredning, opholder sig i private hjem. Der drikkes og misbruges stoffer. I grupperingerne drikkes der alkohol, der misbruges hash, der selges narkotiske stoffer i form af hash og piller, og indbyrdes vold og vold mod andre samt tyveri er en del af det at vare i grupperne. Ved storre begivenheder, eksempelvis AAB's hjemmekampe, er der grupperinger af unge, Der beskrives enkelte grupperinger af piger, hvis adfard pa mange mdder ligner drengegrupperingernes. Adfarden karakteriseres som stojende og voldelig. Enkelte drikker og misbruger stoffer.

8 Kriminalitet Fra politietstatistik for 2007 spander kriminalitet p6 ungeomrddet fra smityverier over ser narmere p6 baggrunden for de store Udviklingen tilsiger, at SSP-samarbejdet harvark til indbrud, vold og til drab. stigninger af sager. Et samlet antal sager for hele aldersgruppen til og med 17 Ar er 567 sager, fordelt pa 391 For de hriger tallene p6 vold mere personer. Det er et stort tal. Der ligger mange ens 6r for 6r. For 2002 med 40 sager, ttl 2007 foraldrebekymringer bag s6danne tal. Tallene med 47 sager. Disse tal er stadig bekymrende dakker flere unge, som vi kan have endog hoje, og der bar ligeledes her ske en indsats. meget store bekymringer for. Tyveri og butikstyveri har fortsat det storste Tallet 567 er ikke mange, ndr man ser tallet antal sager med 360 sager i Der er tale i forhold til de mange tusinde unge, kommunen rummer i aldersgruppen. Men vi kan ogsa let var 226 sager. om en jevn stigning i forhold ltl2002, hvor tal- hurtigt blive enige om, at 567 sager er 567 for mange. P r narkoomr6det viser udviklingen i 2007 ogsd stigning i antallet af sager. I forhold til Ser man narmere p6 tallene, mi man konstatere, at antallet af unge, der begir krimi- en s6dan stigning var forventelig, men den er samfundsudviklingen vil man maske sige, at nalitet er steget fra 357 personer i 2005 og til ikke mere acceotabel af den orund. 391 personeri2007. Statistikken viser, at de 15 til 17-Arige i 2007 Ser man p6 voldsomridet, er det markant, at satter en markant bekymrende rekord med aldersgruppen op til 14 dr siden 2004 har haft 34 sager for overtradelser af loven om euforiserende stoffer. De helt unge under 146r og i 2007 med 32 sager. Arene for var tallene er i 2007 registreret med 1 sag. et hojt antal voldssager med 27 sager, 4 og 6 sager. Dette rejser et sporgsmdl om, hvorvidt de helt Det bemarkes, at opgorelsen for 2007 indeholder tal fra en storre Aalboro Kommune end unge generelt har et problem med hdndtering af konflikter. tallene hrene far. 'r Det handler ikke om at aktivere, men om at have tid. Foretdrene bliver nod til at prioritere tid tit fordybetse og engagement. Tid tit at lave ingenting - ud over at vere der.3' [Kilde: Bjarne Pedersen]

9 Statistik Statistik over antal sigtelser til og med 14 ir ' '467 jtatistikken viser antallet af ejste sigtelser mod unge til og med 14 6r, samt hvor mange unge disse sigtelser er fordelt pa tallene med blet. kun fra 2005) ,l Statistik over antal sigtelser fra 1S-irige til og med 17-irige lnobrrid Antal uhg$ Vold Antal unge ' ', Statistikken viser antallet af rejste sigtelser mod unge fra 1 5 ar til og med 1 7 a( samt hvor mange unge disse sigtelser er fordelt pe. (tallene med bl6t kun fra 2005)

10 Nr. 1 'VINTER 2006/2007.WWW.ANSVAR.INF0 G[at U oltil $ln$-l [hn - De nye kommunikationsforme l[nhnlf $ter - Inkl. udpumpning InUaUE du dit? - Ste ved dit nej! liuslalttr [ail MEil medilinu$l - Leg livet

11 Unges adfard Genereltegnes der, i de lokale SSP-omrAder et positivt billede af de unge i Aalborg Kommune. Enkelte omrider navner aldre unge som styrende iforhold tilyngre unge. Denne problematik kan dog ikke beskrives som generel. Men man kan undre sig over foraldrene til de helt unge, som opholder sig sammen med aldre Der er en tendens til, at unge, som har konflikter med hinanden, hurtigt involverer vennerne unge. via mobiltelefon. Derved kan konflikter mellem Sporgsmdlet er, om disse foreldre er vidende 2 uenige unge let eskalere til en konflikt mellem 2 store grupper af unge. Man modes p6 de laver. om hvem deres born omg6s ifritiden og hvad aftalte steder, og der opst6r dramatiske episodet sorn oftere ender med vold. Der er eksempler p6, at unge via medierne, SMS og internettet, mobber eller truer hinanden. Problemet anses ikke for at vere sti- Der beskrives unge, hvis adfard pi skolen er uacceptabel, deres sprog er grenseoverskridende, de fremtreder provokerende, gende. forstyrrer undervisningen, moder sent, og de Et omrdde beskriver unge som ikke respekterer andres ejendom. Eksempelvis er der ikke passer ikke skolen. Skolerne giver udtryk for en bekymring for, at unge med denne form for den store respekt iforhold til at passe p6 ting, der adfard er i fare for at forlade skolen for tid og svines overalt, tegnes graffiti, udsves harvark, ende som drop-out-elever. og oplevelsen er, at de unge er ligeglade.

12 Etniske problemer Den demografiske befolkningssammensat-frning i omr6derne er meget forskellig fra om- kommer i konflikt med hjemmet iforhold tilfor- samme omr6de berettes om piger, der rade til omride. Siledes er der omrader, hvor lovelser og kulturelle/religiose forpligtigelser der stort set ikke bor unge med anden etnisk og forventninger. Ligeledes kan deltagelse baggrund end dansk De fleste omr6der oplever ganske f6 eller slet ingen problemer vare problematiske. i arrangementer arrangeret af skolen ogsd med etniske unge, hvorimod enkelte distrikter beskriver endog store problemer med disse Et andet omride beskriver piger, som er i en unge. kulturel klemme, hvor de er presset af store restriktioner og i flere situationer vold i hjemmet. Et enkelt omr6de beskriver piger af anden etnisk baggrund end dansk, hvor pigerne lever et dobbeltliv. Det opleves, som om pigerne Der gives udtryk for en frygt for, at der i enkelte betragter skolen som et fristed i forhold til omrider kan opst6 ghettolignende tilstande, hjemme, hvor de lever en voksentilvarelse, idet danske og ressourcestarke familier flytter fra omradet. idet de passer yngre soskende og i nogle tilfalde ogs6 skadede foreldre og ikke deltager ifritidslivet.

13 l,.j nge og rusm id ler Det er fortsat alkohol og hash, omrdderne de af SSP-samarbejdet kendte unge, der opholder sig meget i byens rum. beskriver som de unges foretrukne rusmidler. Debutalderen for indtagelse af alkohol er fortsat 14 hr ifalge rusmiddelundersogelsen. OmrAdernes mistanke om de unges hashmisbrug understottes af rusmiddelundersogels- Alkohol er let tilgengelig pa trods af den galdende lovgivning, der forbyder salg af alkohol en. Det er bekymrende, at unge som praver til unge under 16 ar. Men det er positivt, at hash, oftest prover det mere end to gange. I debutalderen ikke har andret sig i negativ retning. provet hash mere end to undersogelsen tilkendegiver 296 unge at have gange. OmrAderne beskriver unge med et meget stort alkoholforbrug, hvilket understottes af rusmiddelundersogelsen, som viser, at 782 unge tilkendegiver, at de har et alkoholforbrug pd minimum en gang ugentlig. Omr6derne beretter om fd unge, som eksperimenterer med stoffer. Der eksoerimenteres fortrinsvis med ecstasy, kokain, amfetamin og svampe. Snifning nevnes ogs6 som noget, der med javne mellemrum dukker op. Flere omrdder er bekymrede for enkelte unges Ovenst6ende giver anledning til at milrette hashmisbrug. Der er fundet vandpiber/hash-forebyggelsepiber og andre efterladenskaber pd skolernes/ stoffer og deres risikovillighed. mod disse unges holdninger til institutionernes legepladser, der indikerer, at Det giver ligeledes anledning til at fokusere unge har roget hash. Hash er som alkohol let pd oplysning til foraldre og til foraldresamarbejdet. tilgangelig. Hash er et almindeligt stof blandt Om unges misbrug - Danske unge er de unge der drikker mest i hele Europa - De unge, der drikker mest er ogsd de unge der har flest erfaringer med de illegale rusmidler - De unge der drikker tidligst er ogsd dem der fdr det starste forbrug som voksne - Alkohol-debutalderen afhanger af meningsdannerne i en klasse eller ungdomsgruppe, og af hvornar foraldrene giver slip. [Kilde, Rusmiddelguiden - For foreldre og teenagere]

14 r= SSP-Rusm iddel u ndersogelse 2008 SSP-samarbejdet har i 2008 gennemfort den anden rusmiddelundersogelse. Her har man bl.a. undersogt, hvilke erfaringer eleverne pd klassetrin har med alkohol og hash. I alt har 5952 elever svaret p5 sporgeskemaet. De sporgsmal fra undersogelsen, som vi her vil informere om. er: Af figur 1 fremgdr det, at 32% af eleverne pd klassetrin ingen erfaringer har med alkohol. Det vil sige, at 68% af eleverne har provet at drikke alkohol. Overordnet er der en svag tendens til, at en stsrre andel af drengene end pigerne har erfaring med alkohol (71% mod 65%). 7. klasse er det klassetrin, hvor der er flest elever, der gor deres fsrste erfaringer med alkohol. Dette galder for bide drengene og pigerne. Figur 1 : Andel elever; der forste gang prover at drild<e atkohol Tidligere 6. klasse end 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.klasse 10. klasse Har ikke provet at drikke alkohol (pa 6. tit 10. klassetrin)

15 Figur 2 viser, hvor hyppigt eleverne pd de forskellige klassetrin drikker alkohol. Tendensenom ugen, 3% drikker 3-4 gange om ugen, og end 1 gang om ugen, 25o/o drikker 1-2 gange viser her meget klart, at jo hojere klassetrin, 2o/o drikker flere end 4 gange om ugen. Ud fra jo storre en andel drikker alkohol og jo hyppigere. Siledes er der eksempelvis pa 6. klas- der er grund til bekymring, hvis eleverne drik- et faresignalsperspektiv valger vi at sige, at setrin 89%, der aldrig drikker, 9%, der drikker ker alkohol ugentligt eller hyppigere. Samlet ferre end 1 gang om ugen, 1o/o, der drikker under et er det 13% a'f de unge, der angiver at 1-2 gange om ugen, og 1oh, der drikker 3-4 have et alkoholforbrug p6 minimum en gang gange om ugen. Pd 9. klassetrin er det 19%, ugentlig, hvilket svarer til, at det drejer sig om der aldrig drikker alkohol. 51% drikker farre 782 af de unge, som er med i undersogelsen. Figur 2: Andel elever, der drikker alkohol r% (1 oo/- (132\ 1% (r8) 4% (61 10%. (1401 1% (89) afis, (6.40) 21o/o (310) zwe (2e8) 42o/o (612),86Y0 (12 J 3oo/o (1e04) 6Qo/o 40% 51Yo (608) 41o/o ('t42) 20Yo 6. klas 7. klas 8. klas L klass 10.klas Gsnnemsnitfor klassetrin raldrig ofarre end 1 gang om ugen o 1-2 gange om ugen E3-4 gange om ugen tnere eno q gange om ugen

16 Ser vi p6, hvor mange der har pravet at ryge hash, s6 er det gennemsnitlig 9% af de unge p klassetrin (figur 3). Det svarer i absolutte tal til, at 549 af de deltagend elever har svaret bekraftende pa, at de har provet at ryge hash. Generelt har en lidt storre andel af drengene end pigerne provet at ryge hash. S6ledes fordeler andelene mellem de to kon sig med 43o/o ti'l pigerne og 57o/o til drengene. Tendensen viser meget klart, at jo hojere klassetrin, jo storre en andel har provet at ryge hash. Naturligvis m6 det tolkes som et d6aigt tegn, nar de unge angiver, at de har provet at ryge hash, idet de dermed ma ses som verende i risiko for at komme ind i en uheldig udvikling, om ikke det allerede er et udtryk for en uheldig udvikling. I den forlcindelser det vigtigt at grave et spadestik dybere og se p6, hvor ofte de unge, som angiver, at de har provet at ryge hash, rent faktisk gor det. o/o Figur 3; Andel elever der har provet hash t86).o 1ffi,::t, 23% 041) Ll:}. I t gj6 (64) ffifi lngxl iflg I I I 11% 996 g:ey Fto) 15+e1 10. ldasse Gennemsnit I Pige I Dreng dalle elever

17 l' Figur 4 viser fordelingen af hashrygning blandt de elever, som angiver, at de har provet at ryge hash. Her viser det sig, at godt halvdelen (54%) af de unge, der har pravet at ryge hash, har gjort det flere end to gange. Siledes har 296 af eleverne i undersogelsen svaret, at de har provet det mere end to gange. Fra 8. klassetrin er'flere end to gange' det hyppigst afgivne svar blandt hashrygerne. Figur 4: Fordelingen af hashrygningens hyppighed, blandt de elever som angiver, at de har prwel at ryge hash klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse r1 gang r2 gange rflere end 2 gange

18 Sociale problemer Mange af bornene, som er i de uheldige grupperinger, beskrives som bsrn, der udsattes for omsorgssvigt hjemme. Foraldrene fsler sig magteslose, bornene tager styringen. Mange af disse familierlbarn er sager i Fami- Der opleves born, som skal vare "sm6 voksne" hjemme, fordi foreldrene ikke magter foraldrerollen. Tendensen er, at antallet af unge i denne kategori er stigende. Foraldrenes problemer er ofte alkohol og/eller stofmisbrug eller psykisk sygdom. Enkelte elever lever et liv uden forforaldrenes og skolens rakkevidde. lie- og Beskeftigelsesforvaltningen. Bornene Der bbskrives unge med sociale problemer, oplever tilsyneladende skolen som et fristed, som ingen fritidsinteresser har. Ndr disse unge men er samtidig en stor belastning for skolen. gdr hjem fra skole, 96r de hjem til ingenting, og de modes ikke med andre unge. Over for disse unge er der etableret mange forebyggende tiltag, men er, om de "kendte" tiltag er tilstrakkelige.

19 lndsatsomrider I perioden valgte vi i SSP-samarbejdet at arbejde med folgende indsatsomrader: blematik, der skal p6. De utilpassede unge skal vare et specifikt. Alkohol, herunder tidlig debutalder indsatsomrdde. I forhold til disse unge skal. Hash der udarbejdes en strategi for indsats hos. Foreldreinddragelse samarbejdspalterne.. Medier. Unge, vi ikke ved noget om Fra centralt hold vil der blive uddannet personale, som bliver i stand til at formidle resultaterne fra 6rsrapporten og rusmiddelunder fastholdes de kendte indsatsomr6der. SSP-omr6derne udarbejder planer for indsatsogelsensomrdderne blev det vedtaget at intensivere indsatsen i forhold til de unge op til 16 Ar. Herefter forlader de unge folkeskolen og 96r fra at vare elever til at vare studerende, og de far i hojere grad ansvaret for sig selv. Foraldrenes rolle er ofte mere perifer. Den unge gar fra det store fallesskab i folkeskolen til at have et selvstendigt ansvar for egen laring. Er de i stand til at modst6 presset? Kan vi klade dem bedre p6, sdledes at de bliver i stand til at treffe kvalificerede valg? I forhold til holdningsarbejdet med de rige vil skolerne og omraderne blive tilbudt teaterforestillinger med fokus p6 ungdomsproblematikker. I et samarbejde med overlage Henrik Rindom og Ungdomscentret vil der blive uddannet personale til blandt andet at sette fokus pa de unges festmiljo. Vi fastholder indsatsen i forhold til arbejdet med medier. Foraldrene inddrages i forhold til bsrnenes sociale liv i klassen, projekt "Den gode klasse" i skoleregi. Foraldrene inddrages i holdningsdebatter vedrsrende alkohol- misbrug, risikovillighed og flertalsmis- De unges risikovillighed, flertalsmisforstiel-debutser, og de unges festmiljo skal vare emner, vi forst6elser. i SSP-samarbejdet satter fokus p6. Der vil blive afholdt en temadag/eftermiddag I denne 6rsrapport beskrives der episoder med (november 2008) med fokus p6 vold. Vold i vold beg6et af piger. Omr6det betragtes ikke familier, kerestevold og vold blandt de unge som et generelt problem, men det er en pro- iaalborg.

20

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr.

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 1 DET CENTRALE SSP-UDVALG AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 99 31 41 05 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Samarbejdet.... 4 Generelt

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38 Dansk Revision Darck Ravision Randers Statsautoriseret Revisiompartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SO rendee@danskrcvislon.dl( lnrnir.dansk vision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Teletoc +45 89 12

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Cases Nordjyske Nyskabere 2015

Cases Nordjyske Nyskabere 2015 Cases Nordjyske Nyskabere 2015 Her finder I en oversigt over de cases, som nogle af regionens virksomheder har budt ind med. Hvis man som hold har lyst til at arbejde med én af disse cases er det vigtigt,

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere