at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med omrddets ildsjale o.a. Vi skal med rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med omrddets ildsjale o.a. Vi skal med rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og"

Transkript

1

2

3 Forord SSP-irsrapporten for om tilstanden i SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune har Aalborg Kommune foreligger hermed. varet pd forkant med udviklingen, sdledes at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med Det forste Ar er giet efter Kommunalrefor-samarbejdemen og Politikreds-reformen. Reformerne har ivarksattelsen af reformerne. for Aalborg Kommune betydet en opdeling i 7 geografisk stsrre enheder med forskellige I Aalborg Kommune stdr vi for i SSP-samarbejdet at skulle udvikle et kriminalpraventivt kulturer. Markante reformer giver ofte anledning til organisatorisk usikkerhed. Det har samspil i lokalomr6derne mellem offentlige ogsi varet tilfaldet i SSP-samarbejdet, hvor myndigheder og private i form af f.eks. foreningslivet, omrddets ildsjale o.a. Vi skal med 4 kommuner med forskellige kulturer skulle smelte sammen til 1 ny storkommune. Det har andre ord sikre at vi evner at gi fra holdning fra begyndelsen varet hensigten at bruge de til handling. Det er derfor vigtigt at holde fokus bedste tiltag som loftestang for den samlede pi malet, den kriminalpraventive indsats, og fremtidige kriminalpraventive indsats. dermed ogs6 fastsette m6l for de vedtagne indsatsomrdder. Det var med stor glade og stolthed, at Aalborg Kommune modtog meddelelsen om, at SSP-samarbejdet har sit fundament og sin Fristedet og projekt "Unge i Fokus" v. politiassistent H.P. Olsen og socialradgiver NuuradiinSSP-omrAdeudvalgene skal derfor i 2008 rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og Saleh Hussein begge var nominerede til 6rets udarbejde m6lrettede skriftlige opleg til lokale Kriminalpreventive Pris. Det er fsrste gang, indsatser. 6n kommune har flere nominerede. Gladen blev ikke mindre, da Kriminalpraventivt Rid meddelte, at "Unge i Fokus" var udpeget som 6rets orisvinder. Aalborg, den16. oktober ', B.jarne Maeng Pedersen Formand for SSP-samarbejdet, Aalborg Kommune Nordjyllands Politi Johnny Friis Centerleder Familie- og Beskaft igelsesforvaltningen /1,l L r t fr'tll,l4u'[,tr ( 1l vve, Y '" r-j il \. rlner Jensen '..-," / Omrade-funktionschef Skole- og Kulturforvaltningen 3( Sociatrddgiver Nuuradiin Satah Hussein og potitiassistent H.P. Otsen har samarbejdet om serlige tilbud til kriminelle drenge i alderen dr. Tilbuddene skulle andre drengenes adferd og holdninger, sd de kunne indgd i samfundslivet pit normale vilkdr. Makkerparret har skabt serlige relationer til drengene og deres netvark, blandt andet gennem faste mader og aktiviteter. Projektet er lykkedes med stor succes, kun 6n af de oprindeligt otte drenge i prolektet er fatdet titbage i kriminalitet." [Kilde: Det kriminalpraventive Rdds website]

4 Samarbejde P6 baggrund af rusmiddelundersogelsen fra oftere og oftere besoger skoleklasser for at 2005 og drrsrapporterne siden 2005 har der fortalle om emnet. varet sat fokus p6 debutalderen for indtagelse af alkohol, foraldresamarbejdet og de unges SSP-samarbejdet har i 2007 i hoj grad veret brug af medier. SSP-samarbejdet har arbejdet med eksterne samarbejdspartnere for at reformen. Kommunalreformen bevirkede, praget af Kommunalreformen og Politikreds- fi flest mulige unge og foraldre itale. at der skete en omfattende rokering pi personerne i de forskellige omrdder, og antallet Magasinet Ansvar blev trykt i eksemplarer og udsendtil alle foreldre med born pi arbejdsrelationer har skullet etableres, og for- af omrdder blev andret fra 6 til 7. Nye sam skole6r. Magasinet Ansvar behandledeskellige kulturer skal nu samarbejde. oa en "anderledes" made SSP-samarbejdets indsatsomrider. De tilbagemeldinger, vi har Politikredsreformen har ligeledes bevirket, at modtaget fra foraldre og samarbejdspartnere, der er sket en omrokering af medarbejdere. har veret meget Positive. Det er SSP-samarbejdets opfattelse, at politiet i 2007 har haft svart ved at leve op til de Vi har i 2007 arbejdet tat sammen med to vedtagne samarbejdsaftaler, der er beskrevet skuespillere ansat p6 Jomfru Ane Teatret. Samarbejdet resulterede i en forestilling kaldet borg Kommune. i SSP-strukturen for SSP-samarbejdet i Aal- "Tid Til". Som titlen antyder, handlede stykket om fortravlede foraldre, som ikke i tide leste Vi har i SSP-samarbejdet allerede aftalt samarbejde med firmaet Advice om udgivelse af barnets signaler. 18 skoler oververede forestillingen, og 4 foraldregrupper overvarede 2. udgave af magasinet Ansvar i Derudover samarbejdes der med Det Hemmelige stykketil foraldremsder. Vi ved, at foresstillingen efterfolgende har givet anledning til Teater samt de to skuespillere, som lavede mange debatter og stor eftertenksomhed. forestillingen "Tid til", om to forskellige forestillinger om ungdomsproblematikker. Vi arbejder fortsat med emnet unges brug af nye medier. Primus motor i dette arbejde er I forbindelse med rusmiddelundersogelsen politiassistent H.P. Olsen. Der afholdes msder 2008 og SSP-irsrapporten 2007IOB bliver der med foraldrene med de nye medier som tema etableret kurser for de lokale SSP-medarbejdere, saledes at der lokalt vil kunne ske en om- p6 aftenmsder. EfterhAnden har der vist sig et behov for, at skoleeleverne ogs6 fir del i fattende vidensdeling og intensivering af den denne viden. Dette har bevirket, at H.P. Olsen kri minaloraventive i ndsats i lokalomrdderne.

5 t\ A -S.#qr"-,ib,Y#. -$".,i$' i;; '.'"* r "":rl' *d,4* "/-.,/' *fu. t.?-,$ g ".-]. m'ff fr {ffi \ i, tt:d ''. t '': lr f,*rs.;'' SSP-samarbejdet har etableret et samarbejde med overlege Henrik Rindom, som arbejderet i lokalomr6derne, og det er ogsa her, an- SSP-samarbejdet iaalborg Kommune er funder med dialogmoder mellem unge og deres svaret for problemernes losning skal findes. foraldre. Det er de lokale SSP-udvalg og omradeudvalgenes ansvar at have kendskab til de lokale Dette initiativ ser SSP-samarbejdet iaalborg Kommune frem til, og det er hibet, at SSPmedarbejdere vil kunne blive uddannetil at ivarksatte de nodvendige kriminalpreventive problematikker, ligesom det er deres ansvar at afholde dialogmoder i lokalomraderne. Dette indsatser. Derfor skal der udvikles redskaber projekt bliver ivarksat for at styrke indsatsen ikke blot til at spotte problemerne, men ogsd for de unge i aldersgruppen Ar. redskaber til at presentere lssningsforslag. 'l-t-.- ' lt i./;t]t r"s./ 0u' t*1"j,!:rij!11ff."

6 f-,,.*.r**,...-.**,.,,"r!f'*'o'**\,*nu** #r'-tr goronin9l i rr _Barn og unges brug af hjemmesiden \ "*\'\* \i \ -Doloqo*{:X L - 9nt, -e! nrt{4 l' I UT 7f ced L.LJl rile se! '&. oo'"?t,frrn.

7 r Grupperinger I alle omraderne beskrives der uheldige grupperinger. Grupperingerne best6r af bade dan- aftalt vold mod det gastende holds tilhen- som udviser en aggressiv adferd og udover ske unge og unge af anden etnisk herkomst. gere. De beskrevne grupperinger har aldersmassigt en stor spredning. Der er grupperinger, Der er beskrivelser af enkelte unge og uhel- grupperinger, som opsoger elever pa som bestar af helt unge (born) i drs-digalderen, og grupperinger, hvor deltagerne er andre skoler i skoletiden. Adfarden hos de fra 18 Ar og op. uheldige grupperinger er ofte trusler om vold, ligesom der har varet forsog pa salg af stoffer Tendensen er, at de unges adferd, nar de er i pa enkelte skoler. grupperingerne, uhensigtsmessig. De yngste grupperingers adferd har varet til 2OO7 har Kennedyarkaden og Kildeparken gene for almindelige borgere og ma karakteriseres som alment "granseoverskridende", peringer - til gene for arkadens erhvervsdriv- veret samlingssted for nogle uheldige grup- hvorimod de grupperinger, som bestdr af eldre unge, udviser en uacceptabel stojende, som stojende og voldelig. ende og gester. Adfarden karakteriseres voldelig og kriminel adfard. Andre grupperinger, med stor aldersspredning, opholder sig i private hjem. Der drikkes og misbruges stoffer. I grupperingerne drikkes der alkohol, der misbruges hash, der selges narkotiske stoffer i form af hash og piller, og indbyrdes vold og vold mod andre samt tyveri er en del af det at vare i grupperne. Ved storre begivenheder, eksempelvis AAB's hjemmekampe, er der grupperinger af unge, Der beskrives enkelte grupperinger af piger, hvis adfard pa mange mdder ligner drengegrupperingernes. Adfarden karakteriseres som stojende og voldelig. Enkelte drikker og misbruger stoffer.

8 Kriminalitet Fra politietstatistik for 2007 spander kriminalitet p6 ungeomrddet fra smityverier over ser narmere p6 baggrunden for de store Udviklingen tilsiger, at SSP-samarbejdet harvark til indbrud, vold og til drab. stigninger af sager. Et samlet antal sager for hele aldersgruppen til og med 17 Ar er 567 sager, fordelt pa 391 For de hriger tallene p6 vold mere personer. Det er et stort tal. Der ligger mange ens 6r for 6r. For 2002 med 40 sager, ttl 2007 foraldrebekymringer bag s6danne tal. Tallene med 47 sager. Disse tal er stadig bekymrende dakker flere unge, som vi kan have endog hoje, og der bar ligeledes her ske en indsats. meget store bekymringer for. Tyveri og butikstyveri har fortsat det storste Tallet 567 er ikke mange, ndr man ser tallet antal sager med 360 sager i Der er tale i forhold til de mange tusinde unge, kommunen rummer i aldersgruppen. Men vi kan ogsa let var 226 sager. om en jevn stigning i forhold ltl2002, hvor tal- hurtigt blive enige om, at 567 sager er 567 for mange. P r narkoomr6det viser udviklingen i 2007 ogsd stigning i antallet af sager. I forhold til Ser man narmere p6 tallene, mi man konstatere, at antallet af unge, der begir krimi- en s6dan stigning var forventelig, men den er samfundsudviklingen vil man maske sige, at nalitet er steget fra 357 personer i 2005 og til ikke mere acceotabel af den orund. 391 personeri2007. Statistikken viser, at de 15 til 17-Arige i 2007 Ser man p6 voldsomridet, er det markant, at satter en markant bekymrende rekord med aldersgruppen op til 14 dr siden 2004 har haft 34 sager for overtradelser af loven om euforiserende stoffer. De helt unge under 146r og i 2007 med 32 sager. Arene for var tallene er i 2007 registreret med 1 sag. et hojt antal voldssager med 27 sager, 4 og 6 sager. Dette rejser et sporgsmdl om, hvorvidt de helt Det bemarkes, at opgorelsen for 2007 indeholder tal fra en storre Aalboro Kommune end unge generelt har et problem med hdndtering af konflikter. tallene hrene far. 'r Det handler ikke om at aktivere, men om at have tid. Foretdrene bliver nod til at prioritere tid tit fordybetse og engagement. Tid tit at lave ingenting - ud over at vere der.3' [Kilde: Bjarne Pedersen]

9 Statistik Statistik over antal sigtelser til og med 14 ir ' '467 jtatistikken viser antallet af ejste sigtelser mod unge til og med 14 6r, samt hvor mange unge disse sigtelser er fordelt pa tallene med blet. kun fra 2005) ,l Statistik over antal sigtelser fra 1S-irige til og med 17-irige lnobrrid Antal uhg$ Vold Antal unge ' ', Statistikken viser antallet af rejste sigtelser mod unge fra 1 5 ar til og med 1 7 a( samt hvor mange unge disse sigtelser er fordelt pe. (tallene med bl6t kun fra 2005)

10 Nr. 1 'VINTER 2006/2007.WWW.ANSVAR.INF0 G[at U oltil $ln$-l [hn - De nye kommunikationsforme l[nhnlf $ter - Inkl. udpumpning InUaUE du dit? - Ste ved dit nej! liuslalttr [ail MEil medilinu$l - Leg livet

11 Unges adfard Genereltegnes der, i de lokale SSP-omrAder et positivt billede af de unge i Aalborg Kommune. Enkelte omrider navner aldre unge som styrende iforhold tilyngre unge. Denne problematik kan dog ikke beskrives som generel. Men man kan undre sig over foraldrene til de helt unge, som opholder sig sammen med aldre Der er en tendens til, at unge, som har konflikter med hinanden, hurtigt involverer vennerne unge. via mobiltelefon. Derved kan konflikter mellem Sporgsmdlet er, om disse foreldre er vidende 2 uenige unge let eskalere til en konflikt mellem 2 store grupper af unge. Man modes p6 de laver. om hvem deres born omg6s ifritiden og hvad aftalte steder, og der opst6r dramatiske episodet sorn oftere ender med vold. Der er eksempler p6, at unge via medierne, SMS og internettet, mobber eller truer hinanden. Problemet anses ikke for at vere sti- Der beskrives unge, hvis adfard pi skolen er uacceptabel, deres sprog er grenseoverskridende, de fremtreder provokerende, gende. forstyrrer undervisningen, moder sent, og de Et omrdde beskriver unge som ikke respekterer andres ejendom. Eksempelvis er der ikke passer ikke skolen. Skolerne giver udtryk for en bekymring for, at unge med denne form for den store respekt iforhold til at passe p6 ting, der adfard er i fare for at forlade skolen for tid og svines overalt, tegnes graffiti, udsves harvark, ende som drop-out-elever. og oplevelsen er, at de unge er ligeglade.

12 Etniske problemer Den demografiske befolkningssammensat-frning i omr6derne er meget forskellig fra om- kommer i konflikt med hjemmet iforhold tilfor- samme omr6de berettes om piger, der rade til omride. Siledes er der omrader, hvor lovelser og kulturelle/religiose forpligtigelser der stort set ikke bor unge med anden etnisk og forventninger. Ligeledes kan deltagelse baggrund end dansk De fleste omr6der oplever ganske f6 eller slet ingen problemer vare problematiske. i arrangementer arrangeret af skolen ogsd med etniske unge, hvorimod enkelte distrikter beskriver endog store problemer med disse Et andet omride beskriver piger, som er i en unge. kulturel klemme, hvor de er presset af store restriktioner og i flere situationer vold i hjemmet. Et enkelt omr6de beskriver piger af anden etnisk baggrund end dansk, hvor pigerne lever et dobbeltliv. Det opleves, som om pigerne Der gives udtryk for en frygt for, at der i enkelte betragter skolen som et fristed i forhold til omrider kan opst6 ghettolignende tilstande, hjemme, hvor de lever en voksentilvarelse, idet danske og ressourcestarke familier flytter fra omradet. idet de passer yngre soskende og i nogle tilfalde ogs6 skadede foreldre og ikke deltager ifritidslivet.

13 l,.j nge og rusm id ler Det er fortsat alkohol og hash, omrdderne de af SSP-samarbejdet kendte unge, der opholder sig meget i byens rum. beskriver som de unges foretrukne rusmidler. Debutalderen for indtagelse af alkohol er fortsat 14 hr ifalge rusmiddelundersogelsen. OmrAdernes mistanke om de unges hashmisbrug understottes af rusmiddelundersogels- Alkohol er let tilgengelig pa trods af den galdende lovgivning, der forbyder salg af alkohol en. Det er bekymrende, at unge som praver til unge under 16 ar. Men det er positivt, at hash, oftest prover det mere end to gange. I debutalderen ikke har andret sig i negativ retning. provet hash mere end to undersogelsen tilkendegiver 296 unge at have gange. OmrAderne beskriver unge med et meget stort alkoholforbrug, hvilket understottes af rusmiddelundersogelsen, som viser, at 782 unge tilkendegiver, at de har et alkoholforbrug pd minimum en gang ugentlig. Omr6derne beretter om fd unge, som eksperimenterer med stoffer. Der eksoerimenteres fortrinsvis med ecstasy, kokain, amfetamin og svampe. Snifning nevnes ogs6 som noget, der med javne mellemrum dukker op. Flere omrdder er bekymrede for enkelte unges Ovenst6ende giver anledning til at milrette hashmisbrug. Der er fundet vandpiber/hash-forebyggelsepiber og andre efterladenskaber pd skolernes/ stoffer og deres risikovillighed. mod disse unges holdninger til institutionernes legepladser, der indikerer, at Det giver ligeledes anledning til at fokusere unge har roget hash. Hash er som alkohol let pd oplysning til foraldre og til foraldresamarbejdet. tilgangelig. Hash er et almindeligt stof blandt Om unges misbrug - Danske unge er de unge der drikker mest i hele Europa - De unge, der drikker mest er ogsd de unge der har flest erfaringer med de illegale rusmidler - De unge der drikker tidligst er ogsd dem der fdr det starste forbrug som voksne - Alkohol-debutalderen afhanger af meningsdannerne i en klasse eller ungdomsgruppe, og af hvornar foraldrene giver slip. [Kilde, Rusmiddelguiden - For foreldre og teenagere]

14 r= SSP-Rusm iddel u ndersogelse 2008 SSP-samarbejdet har i 2008 gennemfort den anden rusmiddelundersogelse. Her har man bl.a. undersogt, hvilke erfaringer eleverne pd klassetrin har med alkohol og hash. I alt har 5952 elever svaret p5 sporgeskemaet. De sporgsmal fra undersogelsen, som vi her vil informere om. er: Af figur 1 fremgdr det, at 32% af eleverne pd klassetrin ingen erfaringer har med alkohol. Det vil sige, at 68% af eleverne har provet at drikke alkohol. Overordnet er der en svag tendens til, at en stsrre andel af drengene end pigerne har erfaring med alkohol (71% mod 65%). 7. klasse er det klassetrin, hvor der er flest elever, der gor deres fsrste erfaringer med alkohol. Dette galder for bide drengene og pigerne. Figur 1 : Andel elever; der forste gang prover at drild<e atkohol Tidligere 6. klasse end 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.klasse 10. klasse Har ikke provet at drikke alkohol (pa 6. tit 10. klassetrin)

15 Figur 2 viser, hvor hyppigt eleverne pd de forskellige klassetrin drikker alkohol. Tendensenom ugen, 3% drikker 3-4 gange om ugen, og end 1 gang om ugen, 25o/o drikker 1-2 gange viser her meget klart, at jo hojere klassetrin, 2o/o drikker flere end 4 gange om ugen. Ud fra jo storre en andel drikker alkohol og jo hyppigere. Siledes er der eksempelvis pa 6. klas- der er grund til bekymring, hvis eleverne drik- et faresignalsperspektiv valger vi at sige, at setrin 89%, der aldrig drikker, 9%, der drikker ker alkohol ugentligt eller hyppigere. Samlet ferre end 1 gang om ugen, 1o/o, der drikker under et er det 13% a'f de unge, der angiver at 1-2 gange om ugen, og 1oh, der drikker 3-4 have et alkoholforbrug p6 minimum en gang gange om ugen. Pd 9. klassetrin er det 19%, ugentlig, hvilket svarer til, at det drejer sig om der aldrig drikker alkohol. 51% drikker farre 782 af de unge, som er med i undersogelsen. Figur 2: Andel elever, der drikker alkohol r% (1 oo/- (132\ 1% (r8) 4% (61 10%. (1401 1% (89) afis, (6.40) 21o/o (310) zwe (2e8) 42o/o (612),86Y0 (12 J 3oo/o (1e04) 6Qo/o 40% 51Yo (608) 41o/o ('t42) 20Yo 6. klas 7. klas 8. klas L klass 10.klas Gsnnemsnitfor klassetrin raldrig ofarre end 1 gang om ugen o 1-2 gange om ugen E3-4 gange om ugen tnere eno q gange om ugen

16 Ser vi p6, hvor mange der har pravet at ryge hash, s6 er det gennemsnitlig 9% af de unge p klassetrin (figur 3). Det svarer i absolutte tal til, at 549 af de deltagend elever har svaret bekraftende pa, at de har provet at ryge hash. Generelt har en lidt storre andel af drengene end pigerne provet at ryge hash. S6ledes fordeler andelene mellem de to kon sig med 43o/o ti'l pigerne og 57o/o til drengene. Tendensen viser meget klart, at jo hojere klassetrin, jo storre en andel har provet at ryge hash. Naturligvis m6 det tolkes som et d6aigt tegn, nar de unge angiver, at de har provet at ryge hash, idet de dermed ma ses som verende i risiko for at komme ind i en uheldig udvikling, om ikke det allerede er et udtryk for en uheldig udvikling. I den forlcindelser det vigtigt at grave et spadestik dybere og se p6, hvor ofte de unge, som angiver, at de har provet at ryge hash, rent faktisk gor det. o/o Figur 3; Andel elever der har provet hash t86).o 1ffi,::t, 23% 041) Ll:}. I t gj6 (64) ffifi lngxl iflg I I I 11% 996 g:ey Fto) 15+e1 10. ldasse Gennemsnit I Pige I Dreng dalle elever

17 l' Figur 4 viser fordelingen af hashrygning blandt de elever, som angiver, at de har provet at ryge hash. Her viser det sig, at godt halvdelen (54%) af de unge, der har pravet at ryge hash, har gjort det flere end to gange. Siledes har 296 af eleverne i undersogelsen svaret, at de har provet det mere end to gange. Fra 8. klassetrin er'flere end to gange' det hyppigst afgivne svar blandt hashrygerne. Figur 4: Fordelingen af hashrygningens hyppighed, blandt de elever som angiver, at de har prwel at ryge hash klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse r1 gang r2 gange rflere end 2 gange

18 Sociale problemer Mange af bornene, som er i de uheldige grupperinger, beskrives som bsrn, der udsattes for omsorgssvigt hjemme. Foraldrene fsler sig magteslose, bornene tager styringen. Mange af disse familierlbarn er sager i Fami- Der opleves born, som skal vare "sm6 voksne" hjemme, fordi foreldrene ikke magter foraldrerollen. Tendensen er, at antallet af unge i denne kategori er stigende. Foraldrenes problemer er ofte alkohol og/eller stofmisbrug eller psykisk sygdom. Enkelte elever lever et liv uden forforaldrenes og skolens rakkevidde. lie- og Beskeftigelsesforvaltningen. Bornene Der bbskrives unge med sociale problemer, oplever tilsyneladende skolen som et fristed, som ingen fritidsinteresser har. Ndr disse unge men er samtidig en stor belastning for skolen. gdr hjem fra skole, 96r de hjem til ingenting, og de modes ikke med andre unge. Over for disse unge er der etableret mange forebyggende tiltag, men er, om de "kendte" tiltag er tilstrakkelige.

19 lndsatsomrider I perioden valgte vi i SSP-samarbejdet at arbejde med folgende indsatsomrader: blematik, der skal p6. De utilpassede unge skal vare et specifikt. Alkohol, herunder tidlig debutalder indsatsomrdde. I forhold til disse unge skal. Hash der udarbejdes en strategi for indsats hos. Foreldreinddragelse samarbejdspalterne.. Medier. Unge, vi ikke ved noget om Fra centralt hold vil der blive uddannet personale, som bliver i stand til at formidle resultaterne fra 6rsrapporten og rusmiddelunder fastholdes de kendte indsatsomr6der. SSP-omr6derne udarbejder planer for indsatsogelsensomrdderne blev det vedtaget at intensivere indsatsen i forhold til de unge op til 16 Ar. Herefter forlader de unge folkeskolen og 96r fra at vare elever til at vare studerende, og de far i hojere grad ansvaret for sig selv. Foraldrenes rolle er ofte mere perifer. Den unge gar fra det store fallesskab i folkeskolen til at have et selvstendigt ansvar for egen laring. Er de i stand til at modst6 presset? Kan vi klade dem bedre p6, sdledes at de bliver i stand til at treffe kvalificerede valg? I forhold til holdningsarbejdet med de rige vil skolerne og omraderne blive tilbudt teaterforestillinger med fokus p6 ungdomsproblematikker. I et samarbejde med overlage Henrik Rindom og Ungdomscentret vil der blive uddannet personale til blandt andet at sette fokus pa de unges festmiljo. Vi fastholder indsatsen i forhold til arbejdet med medier. Foraldrene inddrages i forhold til bsrnenes sociale liv i klassen, projekt "Den gode klasse" i skoleregi. Foraldrene inddrages i holdningsdebatter vedrsrende alkohol- misbrug, risikovillighed og flertalsmis- De unges risikovillighed, flertalsmisforstiel-debutser, og de unges festmiljo skal vare emner, vi forst6elser. i SSP-samarbejdet satter fokus p6. Der vil blive afholdt en temadag/eftermiddag I denne 6rsrapport beskrives der episoder med (november 2008) med fokus p6 vold. Vold i vold beg6et af piger. Omr6det betragtes ikke familier, kerestevold og vold blandt de unge som et generelt problem, men det er en pro- iaalborg.

20

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr.

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 1 DET CENTRALE SSP-UDVALG AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 99 31 41 05 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Samarbejdet.... 4 Generelt

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.'

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' ,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' rindelige form og navngivning et sterkt fokus mslopfyldelse, indebarer, at flere

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Rusmiddelundersøgelsen

Rusmiddelundersøgelsen Rusmiddelundersøgelsen Udviklingen i de unges holdninger til, brug af og viden om rusmidler, gennem de sidste 10 år samt deres erfaringer med kriminalitet og hvordan de trives Pixie-udgave Rusmiddelundersøgelsen

Læs mere

BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN

BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN TEMA: BORNERETTIGHEDER BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN Et tidligere SOS-barn har stillet Malis regering til ansvar og krever bsrns rettigheder opfyldt i det fattige fand. De fsrste lafter blev

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Ungeprofil 2014. Varde kommune

Ungeprofil 2014. Varde kommune Ungeprofil 2014 Varde kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning.

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning. Kare foreldre FormAlet med denne folder er ai gare foraldre opmerksomme pi skolens tilbud om, at deres born kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne fra Mikro Varkstedet, som

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

EUFORISERENDE STOFFER ØVELSE

EUFORISERENDE STOFFER ØVELSE 1 KAPITEL 4 INDSATSOMRÅDER UNDERVISNING I EUFORISERENDE STOFFER TIP EN 13 ER 1 X 2 1 Er hash skadeligt? Nej, hash er et naturprodukt, der stammer fra en plante. 2 Er hash afhængighedsskabende? Ja, man

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

KOMMUNAL SKÆVHED Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 9. marts 2016, 05:00

KOMMUNAL SKÆVHED Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 9. marts 2016, 05:00 Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt - UgebrevetA4.dk 08-03-2016 22:00:46 KOMMUNAL SKÆVHED Underretninger af omsorgssvigtede børn svinger vildt Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 9. marts

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Alle klasser fra 1.-9. klasse deltag i undersøgelsen. I alt deltog 706 elever fordelt med: - indskolingen 292 - mellemtrin 225 - udskoling

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere