Grunddata-aftalerne 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunddata-aftalerne 2012"

Transkript

1 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Per Smed Udviklingschef, KOMBIT

2 Grunddata-reformen del af ØA En kort tour-de-force gennemgang 1 Status på Grunddatareformen Strategi og aftale 2 Økonomiske rammer & konsekvenser 3 De enkelte aftalepakker (AP 1-8) - hovedindhold AP-1 Ejendom AP-2 Adresser, distrikter og stednavne AP-3 Vandløb & søer AP-4 Geografiske data (kort) 4 Administrative / organisatoriske konsekvenser Konsekvenser for kommunerne 5 Den praktiske udrulning tidsplaner / hvad nu? AP-5 Person-området (kun analyse) AP-6 Virksomheds-området AP-7 Datafordeler AP-8 Governance på grunddata 2

3 Grunddata-aftalerne 2012 Under Økonomiaftalerne for 2013 har regeringen og KL aftalt, at de offentlige grunddata og de tilhørende forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles. Hovedformål er flg.: Grundregistreringen af personer, virksomheder, ejendomme osv. skal fungere som et fælles og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet. Grunddata skal opdateres ét sted og skal let og sikkert kunne genanvendes af alle myndigheder. Aftalen indebærer a) udvikling af nye / tilretning af eksisterende it-løsninger, b) flytning af data mellem offentlige registre og c) frikøb af de fleste grunddata. Herunder indgår nedlæggelse af ESR Den omfattende aftale skal sikre bl.a. følgende hovedmål: Tiltrængt grundlæggende omstrukturering af alle offentlige grunddata-registre Omfattende forenkling af processer på tunge forvaltningsområder som ejendom og virksomhed Offentlige grunddata samles i juridisk autoritative basisregistre Data distribueres via et single-point Den fælles DataFordeler Grunddata frikøbes til gratis anvendelse i offentlig og privat sektor (CPR pt. undtaget) 3

4 Hvad er grunddata? Grunddata er oplysninger, som bruges af flere forskellige myndigheder -f.eks. informationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer. Uddrag fra aftalen: Det offentlige registrerer en lang række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, veje, landkort osv. Disse oplysninger de såkaldte grunddata bruges igen og igen i hele den offentlige sektor og udgør fundamentet for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og dermed bidrage positivt til hele samfundets effektivitet. Samme grunddata anvendes tilsvarende i udstrakt grad af den private sektor både til interne processer, til forretningsløsninger og til nye digitale produkter. Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Mere om grunddataprogrammets under - pkt. Fælles grunddata for alle myndigheder. Grunddata er i fase 1-2 defineret som: CPR (incl CPR-U (Carl-2) CVR (evt. incl SE) BBR Adresseregister m. AWS Matriklen DAGI landinddelinger Kort (matrikel, topografi, fix, højdemodel m. fl.) Tingbogen Ejer-register (nyt reg.: Ejere & administrator) Senere (evt.): eindkomst, Planregister m.fl.ko ESR udgår 4

5 Grunddata Hovedindhold af de enkelt aftalepakker AP-1 Ejendom Moderniseringaf ejendomsområdet. Matriklen, Tingbogen, BBR &Ejerfortegnelse bliver autoritative registre. ESR nedlægges. Forenkling af forvaltninger og arbejdsgange.ejerlejligheder og bygninger på lejet grund til matriklen. Indførelse af fælles BFE-nr for ejendom mv. Ny national Ejerfortegnelse mv. AP-2 Adresser Adressedata suppleres. Ny obligatorisk anvendelse af fælles, standardiserede adresser ibbr i alle it-løsninger. Ny kommunal it-løsning til distriktsinddelinger. DAGI register over landinddelinger. Nyt Stednavneregister. AP-3 Vandløb & miljø Aftale om fri, gratis adgang til vandløbsdata et fællesoffentligt grunddatasæt AP-4 Geodata Fri adgang til geografiske data for alle. Forpligtende model for vedligehold af geodata AP-5 CPR Analyse af persondataområdet mhp. klar modernisering incl udfasning af P-data. Aftalestof til ØA AP-6 CVR Forbedret, enkelt datagrundlag i CVR. Udbygning af adresser.fri adgang til CVR og SE. Gratis adgangtil Regnskabsdata. Udfasning af V-data. SE fungerer primært som internt system hos SKAT. AP-7 Datafordeler Billig og effektiv distribution af grunddata via ny fællesoffentlig Datafordeler AP-8 Governance Board Aftale om fællesoffentlig styring og udvikling af grunddata i DK Grunddata reform - Status maj

6 Grunddata aftalernes Økonomi 6

7 Grunddata aftalerne Økonomi Grunddataprogrammet medfører besparelser / effektiviseringer i kommunerne på knap 50 mio. kr. i 2013 stigende til 185 mio. kr. i 2016 og 210 mio. kr./år i 2020 og frem Økonomiske gevinster opstår ved a) it-omkostninger falder bort og b) arbejdsprocesser forenkles. Bl.a. falder udgifterne til registerdelen af ESR bort, når ejendomspakken (AP-1) er indfaset (ca. 30 mio. kr./årligt) Aftalen indebærer, at kommunerne over bloktilskuddet medfinansierer det samlede program med 25 mio. kr. i 2014, 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem Der forventes omkostninger i kommunerne til Grunddataprogrammet på godt 70 mio. kr. i 2013 faldende til godt 40 mio. kr. i 2016 (primært løn til registrering og verificering af supplerende personog virksomhedsadresser De tre ESR-løsninger Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Leje-/administration er udenfor BC. Nybygges i kommunalt regi. Kommunerne høster gevinsten 100 % Kilde: KL/reg. aftale om Grunddataprogram sept NB: Gråmarkerede felter er (maksimale) estimater. Indirekte gevinster er ikke medregnet. Kommuner mio I alt kr. Gevinster 47,8 86,5 139,3 184,4 195,0 202,0 207,0 210, ,0 Omkostninger -71,4-62,3-60,4-41,9-30,0-20,0-20,0-20,0-326,0 I alt -23,6 24,2 78,9 142,5 165,0 182,0 187,0 190,0 946,0 Medfinansiering 0,0-25,0-50,0-75,0-75,0-75,0-75,0-75,0-450,0 Nettovirkning -23,6-0,8 28,9 67,5 90,0 107,0 112,0 115,0 496,0 Grunddata reform - Status maj

8 Aftalepakke 1 EJENDOM 8

9 AP-1 Ejendom Opgaverne - overordnet set 1. Anvende entydig nøgle på al ejendom: BFE -Bestemt Fast Ejendom 2. Overføre Ejerlejligheder og BPLG til Matriklen incl forvask 3. Etablere en fælles autoritativ Ejerfortegnelse v/tingbogen (dvs. flyt data fra ESR) 4. Overføre data fra ESR til Tingbog, Matr. Ejerfortegnelse mv. -& ændre it-systemer 5. Tilrette BBR v.2.0, Matrikel, Tingbog og Ejerfortegnelse med ny BFE-nøgle 6. Forbedre kvaliteten af grunddata (datavask af ejendomsdata og ejeroplysninger) 7. Udstille autoritative grunddata for kommuner, staten & private via Datafordeler 8. Ny it-udvikling af kommune-løsninger: Ejendomskat, Bidrag, Leje-/adm, BBR m.fl. 9

10 AP-1 Ejendom ESR Hvad er det for en størrelse.? Ca Ca Ejendoms Stam- Ejendoms - Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse SKAT + diverse Basisdata REGISTER ESR nummer Ca Leje-/ administration SKAT Vurderings-ejendomme Ejendoms - BIDRAG Ca Skatte data Adm. data (af kommunal ejendom) Opkrævnings-ejendomme (Forbrugsafgifter) Bidrags data Autoritative Grunddata 10

11 AP-1 Ejendom ESR data flyttes og samles i 5 autoritative registre (To be) ESR s data VURDERING EJER EJENDOM Vurderingsejendomme Opkrævnings-ejendomme MATRIKEL KMS-Matrikel Forvaltningsmatrikel EJENDOMSSKAT DATAFORDELER Data-anvendere: Staten incl SKAT Kommuner Koncessionerede Private Fælleoffentlig datadistribution BIDRAG MATRIKEL BBR EJERFOR- TEGNELSE VURDERING TING- BOG Øvrige kommunale opgaver understøttes af nye it-løsninger Autoritative Grunddata 11

12 Aftalepakke 2 ADRESSER 12

13 AP-2 Adresser Adresser som offentlige grunddata Personer Virksomheder Fast ejendom Huse Lokalitet Adresser Natur og Infrastruktur Trafiknet Grunde Landinddelinger Landskab Steder Ejendom og bygning Adresser 13

14 AP-2 Adresser Genbrug af adressedata i BBR Initiativets elementer Alle myndigheder skal hente / genbruge BBR s autoritative adressedata BBR s adressedata gøres tilgængelige gennem den fællesoffentlige datafordeler Kommunerne supplerer BBR sadressebestand med visse erhvervsadresser mv. CPR overgår til at anvende BBR s adresser som grundlag for folkeregistreringen CVR overgår til BBR s adresser som registreringsgrundlag. Samme for SKAT Dannelsen af vejnavne og adresser samles i BBR (CPR Vej kan udfases) Forventede forbedringer Lettelser for myndigheder, borgere og virksomheder, der kan anvende de autoritative grunddata som led i deres myndighedsopgave eller aktivitet Bedre vilkår for kommunens adressemyndighed, der skal forvalte grunddata Højere kvalitet af data og løsninger, fordi adressedata genbruges konsekvent Initiativets parter MBBL, KMS, CPR, CVR, SKAT, Finansmin, KL og KOMBIT 14

15 AP-2 Adresser mv. Distriktsinddelinger, DAGI og Stednavne 1. Distriktsinddelinger - kommunerne Kommunerne etablerer en landsdækkende it-løsning for distriktsinddelinger udbygget afløser for CPRs vejregister incl. fuld geografi. Distriktsinddelingen indeholderde ca. 30 kommunale distrikter eks. læge-, skole-, social-, Dataansvar er fortsat hos den del-myndighed, der forvalter den pågældende inddeling Ny Distriktsløsning har integration til relevante kommunale it-løsninger CPR Vejregistret nedlægges. 2. DAGI Danmarks Administrative Geografiske Inddeling KMS etablerer en landsdækkende it-løsning for nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) samt de obligatoriskekommunale distriktsinddelinger (eks. afstemningsområder) samt supplerende bynavne. Registret bliver autoritativt Dataansvar forbliver hos den myndighed, der forvalter den pågældende inddeling KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale data om distrikter, når CPR s Vejregister nedlægges. 3. Stednavne KMS udbygger Stednavne-registret til nationalt register Registret bliver autoritativt 15

16 Aftalepakke 3 og 4 GEODATA incl vandløb 16

17 AP Geodata hovedelementer i aftale Offentlige og private anvender i dag geografiske grunddata fra flere producenter foruden KMS. Der er tilknyttet betalingspligt, rettighedspligter mv. -tilsammen forhold, der indebærer begrænset bred samfundsmæssig og enkel udveksling af data. Initiativet om geografiske grunddata indebærer: Udbygning af de autoritative geografiske grunddata Fri (gratis) adgang til en række fysisk-geografiske grunddata primært KMS topografiske kort, vandløbsdata, DK s højdemodel m.fl. Fri (gratis) adgang til de teknisk-geografiske grunddata især Matrikelkortet mv. Udmøntning og mål: Fri adgang til Matrikelkort kan understøtte effektive sagsgange på tværs af kommune, tinglysning, mægler, realkreditinstitut, sælger og køber. Fri adgang til Topografiske kort og Matrikelkort mv. til kommercielle og non-kommercielle formål. Private virksomheder kan frit anvende data -& i kombination med andre oplysninger. Der etableres sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata på tværs af administrative grænser baseret på FOT-data. Fri adgang til den ajourførte højdemodel for både offentlige og private parter. Lovforslag sendt i høring 10. okt Lov gældende fra 01. jan

18 AP Geodata hovedelementer i økonomi Business Case udarbejdet i fællesoffentligt regi. Konklusionerne er: Klar samfundsmæssig gevinst ved frikøb alle anvender samme datagrundlag Sammenlagt taber det offentlige umiddelbart Til gengæld tjener den private sektor klart Hvem betaler frem til 2020 Geodatastyrelsen Staten i øvrigt Regionerne Kommunerne 202,7 mio. 30,1 mio. 4,0 mio. 74,8 mio. Hvem sparer frem til 2020 Ejendomssektoren 248,0 mio. Forsyningssektoren 380,0 mio. Fødevaresektoren 8,9 mio. Kortsektoren 58,8 mio. Transportsektoren 23,2 mio. Iværksættere ca. 70,0 mio. Øvrige sektorer 33,4 mio. I alt 835 mio. kr. (perioden ) 18

19 Aftalepakke 5 CPR -Person 19

20 AP-5 CPR persondata Status på aftalen En korrekt og komplet grundregistrering af persondata er grundlag for de fleste forvaltningsprocesser En udbygget digitalisering af den offentlige sektor gør det stadigt vigtigere, at alle offentlige myndigheder anvender samme, ajourførte grunddata om personer i registreringer og afgørelser Sket til dato status og planer: 2011: Arbejdsgruppe med ministerier, regioner, kommuner & KOMBIT udarbejder første oplæg om effektiv og sammenhængende personregistrering og distribution af persondata. 2012: Business case udarbejdes ikke, da der udestår mange faktuelle forhold til afklaring, bl.a.: Udbygning af CPR med nye/ændrede funktioner - efterspurgt af brugerne Udbygning af CPR med data, som i dag kun forefindes i KMDs kopi P-data Reduktion i antal CPR-kopier med bl.a. fejlkilder til følge 2013: Ny arbejds-& styregruppe med udbygget fokus, bl.a.: Større analyse af persondata iværksættes af CPR Fokus på fremtidig anvendelse af CPR s data bred samfundsbetragtning Bemærk vilkår for CPR-data: Persondata er ikke omfattet af frikøb af grunddata Der bliver ikke krav om kun at anvende CPR-master kopier vil fortsat eksistere Sikkerhedskrav lempes ikke mere den anden vej 20

21 AP-5 CPR : Fakta om distribution af persondata Om CPR frem til i dag Arkitektur i CPR er opbygget over flere generationer af it-systemer og netværk. Mange it-systemer er derfor designet til CPR-distribution over smalle datalinjer eller via post Omkostninger til CPR-integration og eller etablering af kopi er i dag lav ca kr. Der sker pt. en klar stigning i antal it-systemer med integration til CPR Om distribution fra CPR Direkte distribution fra CPR CPR distribuerer til mere end 400 it-systemer Nogle af disse distribuerer videre til adskillige it-systemer op mod Om kunder direkte og mellemhandlere Hos KMD og CSC er der etableret komplette kommercielle kopiregistre (P-data og DPR) Hos NSP og KOMBIT er der nationale platforme under etablering Andre it-systemer indeholder del-mængder af CPR (eks. patient-& kundelister) Ny Datafordeler vil overtage del af distributionen fremover 21

22 AP-5 CPR : Fakta om distribution af pengestrømme CPR 83 mio. 41 mio. Virksomheder/ private 30 mio. Stat/ regioner o CPRs samlede indtægter er 83 mio. kr. fordelt på private, stat, regioner og kommuner. 0,8 mio. 11 mio. o Kommunernes udgifter til CPR-data er ca. 97 mio. kr.,, hvoraf KMD opkræver størstedelen. P-Data KMD DPR CSC 86 mio. Ca. 9 mio. 1) Kommuner o KMD opkræver 86 mio. kr. hos kommunerne og betaler 0,8 mio. kr. om året til CPR for disse data. NSP Regioner Serv.ice platform KOMBIT Ikke fastlagt d.d. Ikke fastlagt d.d. Note 1: Pris til DPR er skønnet på grundlag af Gentofte-tal (3 kr. pr borger x 3 mio. CPR-borgere) 22

23 Aftalepakke 6 CVR - Virksomhed 23

24 AP-6 CVR & virksomhed hovedelementer i aftale Baggrund for initiativet om virksomhedsdata : Virksomhedsdata i Virksomhedsregistret (CVR) og i Selskabsregisteret (SE) skal forbedres Datagrundlag i CVR og SE er ikke tilstrækkeligt korrekt & dækkende jf. krav til digital forvaltning. Begge registre skal gøres frit tilgængelige for den offentlige & private sektor Barrierer for forretningsudvikling i den private sektor skal fjernes CVR og selskabsdata bør frikøbes og frit anvendes til kommercielle og non-kommercielle formål. Initiativet om virksomhedsdata indebærer bl.a. at: CVR gøres gratis tilgængelig for offentlig & privat anvendelse incl samkøring med andre data CVR skal udgøre et korrekt datagrundlag i alle offentlige og private it-løsninger Virksomheder med under kr. i årlig omsætning samt udenlandske virksomheder kan registreres i CVR-registret SE registret (incl SE-numre) gøres til et internt system hos SKAT( og data indgår i CVR) CVR validerer adresser mod BBR s oplysninger Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital myndighedsudøvelse CVR tilpasses, således at kommunerne over tid kan udfase brugen af kopiregistret V-data Pt: Forhandling om frikøb af CVRs regnskabsdata 24

25 Aftalepakke 7 DATAFORDELER 25

26 AP-7 Datafordeler hovedelementer i aftale Den fællesoffentlige Datafordeler (DF) skal smidigt, billigt, effektivt og stabilt distribuere data fra grunddata registrene til offentlige myndigheder og private virksomheder. Distributionen skal i første omgang understøtte de autoritative grunddata, som omfatter følgende forvaltningsområder - men kan over tid udbygges med andre data: Ejendomme, boliger, bygninger og adressedannelse Landkortlægning, veje og ejendomsdannelse Personers identitet, bopæl, familieforhold og opholdsgrundlag Virksomheder og deres betroede personer Borgernes indkomst, formue og relation til arbejdsmarkedet Af oplæg til aftale fremgår: Følgende registre forventes at benytte Datafordeleren allerede fra fase 1-2 (2014): CPR og CPR-U (Carl2) CVR + senere SE (Selskabsregistret) BBR incl Krydreferencereg. Adresser incl AWS Matriklen Øvrige OIS-data (HES, El, Energi mv.) FOTdanmark & Kortforsyningen Ejerfortegnelse (ny) Senere kan tilkomme bl.a.: eindkomst Højdemodel, vandløbsdata mv. Tinglysning evt. (jf. ny prisaftale) 26

27 AP-7 Datafordeler Aftale om rammer Rammevilkår for Datafordeler Alle fællesoffentlige grunddata (skal) distribueres via Datafordeleren Forpligtende SAMARBEJDE MED KOMBIT om Serviceplatform og DataAdgang Datafordeleren kan distribuere andre offentlige data end grunddata (version 2, 3 ) Opdatering af grunddata sker (uforandret) via grunddata-forvalterens eksisterende grænseflader Grunddata ejer leverer grunddata til DF med aftalt aktuel frekvens + historik fra 2013 Grunddataforvalteren har dataejerskab incl ansvar for data-og grænsefladebeskrivelser Datafordeleren distribuerer både til offentlige og private Datafordeleren leverer både online-opslag og fil-distribution mv. Datafordeleren understøtter standardiserede grænseflader & fælles hændelsesfordeler Brugerne indgår kun én kontrakt /aftale for adgang til alle grunddata Data distribution følger gældende dansk og europæisk lovgivning 27

28 AP-7 Datafordeler Tidsplan under revision 1. Status for projekt Datafordeler Projektet status er i rødt Udbudsbekendtgørelse til it-løsning offentliggjort dec som Konkurrencepræget Dialog Ønske om agil udvikling og K03 kontraktprincipper Udbudsmateriale udsendes til 5 prækval. leverandører medio juni 2013 To dialogrunder og valg af leverandør maj 2014 eller op til: Fem dialogrunder og valg af leverandør december Seneste revisioner og overvejelser Kontraktindgåelse Migrering af OIS og Kortforsyningen dec Basisplatform til DF dec Konsolidering af OIS og Kortforsyningen nov Konsolidering af CVR og CPR (optionel) dec Projekt afslutning febr maj 2014 (kun 2 dialogrunder) 3. Konsekvenser forventede Direkte projektomkostninger for DF forøges Forlænget drift af det statslige OIS og Kortforsyningen minimum 2 år Forlænget drift af det kommunale ESR og Opkrævning minimum 1 år Genberegning af Business Case og konsekvens-justeringer 28

29 Aftalepakke 8 Fællesoffentlig GOVERNANCE 29

30 AP-8 Governance Board Der etableres et fællesoffentligt Grunddata Governance Board, som har til opgave at sikre en effektiv og koordineret udvikling og anvendelse af grunddata i den offentlige sektor, herunder: Initiativet om Governance Board indebærer flg. hovedopgaver: Samordning, forvaltning, fællesoffentlige strategi for grunddata samt stille/prioritere forslag til ny udvikling, krav til dataejere mv. Godkende væsentlige ændringer i snitflader, standarder og datamodeller i forhold til grunddata Fastlægge DF s dataindhold samt godkende udviklingsplaner og budget for DF Iværksætte og finansiere analyser, business cases og mindre udviklingsaktiviteter Stille forslag til nye initiativer for udvikling og effektivisering af grunddata-området Påtaleret ifm. uhensigtsmæssig og ineffektiv grunddata-anvendelse hos offentlige myndigheder Dokumentere fremdrift på udvikling og ibrugtagning af grunddata, følge op på business cases for grunddata samt levere årlig afrapportering på dette til relevante fora Grunddata Governance Board bemandes med repræsentanter for grunddata-forvalterne, to brugerrepræsentanter og de bevilgende parter. Til betjening af Governance Board etableres et mindre fællesoffentligt grunddata-sekretariatet. 30

31 AP 1-8 KONSEKVENS for KOMMUNERNE 31

32 Alle aftalepakker nr. 1-7 Afledte it-konsekvenser for kommunerne (ekstra-arbejde) Nye Økonomi-løsninger Ejendomskat Ejendoms Bidrag Leje-/ administration af kommunal ejendom Fælles Opkrævningssystem Endvidere: o Datavask, Migrering og Udfasning af ESR + oprydning i data + tests Nye Ejendoms-løsninger BBR version 2.0 Adresse-løsninger incl AWS og UUID niv 5 Kommunale Distriktsinddelinger Endvidere: o Understøtte ny Ejerfortegnelse, Adresser, BRF-nr. i BBR, Matriklen & Tingbogen + tests Nye Data-løsninger P-data til CPR V-data til CVR KMD Indkomst til eindkomst Endvidere: o Samarbejde med DIGST om Datafordeler (Serviceplatform & DataAdgang) + tests 32

33 Grunddata-aftalerne: Tidsplaner - foreløbig Xxxx: Grunddata 33

34 Grunddataprogrammet Alle aftalepakker nr Governance Spørgsmål i.f.m. gennemgang af de enkelte Aftalepakker - Tak for tålmodigheden - 34

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2013 Titel: Årsrapport 2013 Årsrapport Redaktion: Økonomi og Styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2014 2 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 4 2.

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere