AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: november 2013 J.nr.: NMK Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Beckersvej 43 Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikssund Kommunes afgørelse af 27. august 2012 om afslag på lovliggørende landzonetilladelse til udhus/hønsehus på ejendommen matr. nr. 1B Tørslev By, beliggende Beckersvej 43, 3630 Jægerspris, og afgørelsen står således ved magt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Klager har blandt andet anført, at dyreholdet er erhvervsmæssigt. Produktion af fjerkræ indgår således i driftsregnskabet for ejendommen. Hønsehuset danner en vinkel med kostalden omkring arealet, hvorpå den store køkkenhave er placeret. Der er beplantning, hvilket ikke medfører et indtryk af bygningens flugt ud i det åbne land. Der er tale om små undseelige bygninger af begrænset størrelse. Klager mener derfor, at der er tale om proportionalitetsforvrængning. Klager mener, at Frederikssund Kommune i sin sagsbehandling har anvendt urimelige henvisninger til en tidligere sag, manipuleret med hensyn til om der er erhvervsmæssigt dyrehold eller ej, nægtet at forholde sig til fakta, foretaget proportionsforvrængning samt anvendt nedladende og subjektive formuleringer. Derudover gør klager gældende, at administrationen har misinformeret politikerne. Klager mener, at kommunen ikke har varetaget sin vejledningspligt i henhold til forvaltningslovens 7, blandt andet på baggrund af at der ikke har været nogen dialog mellem kommunen og ansøger i tidsrummet mellem ansøgers ansøgning og kommunens udarbejdelse af dagsordenstekst til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets møde. Sagens oplysninger Ejendommen, som er en landbrugsejendom på ca. 9,5 ha, er beliggende i landzone i det åbne land. Ejendommen ligger i kystnærhedszonen. På ejendommen er der ifølge LIFA OIS et stuehus med et samlet boligareal på 115 m 2, opført i 1943, et udhus med et areal på 120 m 2, opført i 1943, et udhus med et areal på 14 m 2, opført i 2004, en carport på 55 m 2, opført i 1990 samt en bygning til landbrug, industri ect. med et areal på 112 m 2, opført i Ejendommen er i henhold til Kommuneplan for Frederikssund Kommune udlagt til landområde. Anvendelsen er primært fastlagt til jordbrugsformål. Der må primært opføres og indrettes bebyggelse og anlæg, der er nødvendige for jordbrugserhvervet. Frederikssund Kommune konstaterede ved et miljøtilsyn den 22. november 2011, at der var opført et hønsehus på ejendommen. Den 15. december 2011 meddelte kommunen ansøger, at oplysninger herom ville blive videregivet til en byggesagsbehandler. Kommunen sendte den 22. juni 2012 en partshøring til ansøger. Kommunen oplyste, at der på det foreliggende grundlag ikke kunne meddeles en lovliggørende tilladelse. Kommunen oplyste, at klager manglede at redegøre for, hvorfor udhuset ikke var placeret inden for havearealet i tilknytning til hovedbebyggelsen. Kommunen vedlagde et udkast til dagsorden til teknik-, miljø- og erhvervsudvalgets møde den 13. august 2012 med en frist for ansøger til at komme med bemærkninger til den 23. juli Ansøgers rådgiver kom med bemærkninger ved brev af 23. juli Ansøger har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til et udhus/hønsehus på 28 m 2. Bygningen er opført i pudsede mursten, på støbt fundament. Det har røde teglsten, staldvinduer og trædøre. Bygningen ligger inden for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Ansøger har oplyst, at bygningen er nødvendig for driften af landbruget og er opført 7,5 m fra eksisterende kostald. Bygningen bliver anvendt til stald for høns, kyllinger og duer samt nødvendige redskaber til dette og køkkenhaven. Kostalden og hønsehuset indgår i den landbrugsproduktion der foregår på ejendommen. Bygningen er placeret i sammenhæng med eksisterende kostald, andegård, køkkenhave og de områder, der i forvejen bærer præg af animalsk produktion på ejendommen. Det oplyses, at kød og æg fra ejendommen giver en omsætning på knap kr. pr. år. 2

3 Frederikssund Kommune har meddelt afslag på det ansøgte. Kommunen har begrundet afslaget med, at bygningen virker dominerende i landskabet, fordi den er placeret på marken og uden tilknytning til stuehuset på ejendommen. Ejendommens oprindelige karakter af fritliggende gård/husmandssted udviskes, da bebyggelsen spredes ud i det åbne land. Det er kommunens vurdering, at bygningen uden vanskeligheder kunne være opført inden for havearealet. Såfremt ansøger havde søgt på forhånd, ville kommunen have stillet vilkår om, at bygningen skulle placeres tættere på den eksisterende bebyggelse og længere væk fra fortidsmindet. En tilladelse vil skabe præcedens og være i modstrid med landzonebestemmelsernes formål. Bygningen anvendes til redskaber (trillebøre, buskrydder m.m.) og 10 høns. Bygningen er opført på dyrkbar mark ca. 8 m fra den kostald, som kommunen meddelte lovliggørende landzonetilladelse til i Afstanden til den øvrige bebyggelse er ca. 50 m. Der er ikke tale om en driftsmæssig nødvendig bygning, da den anvendes til udhusformål og et mindre hønsehold. Der er heller ikke tale om et mindre udhus i tilknytning til boligen. Kommunen meddeler normalt tilladelse til mindre staldbygninger til hobbybrug, når bygningen opføres i tilknytning til hovedbebyggelsen, og byggeriet ikke påvirker landskabet. Bygningen er placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med landskabelige værdier. Landskabet er åbent og letkuperet med intensivt dyrkede marker og ekstensiv drift ved moser og ådale. Området er sårbart og særligt karakteristiske med stjerneuskiftede landsbyer og græsklædte diger, der markerer de oprindelige markstrukturer og blokudskiftede fritliggende gårde. Visuelt forekommer kostalden og udhuset at udgøre en samlet selvstændig bebyggelse, som er trukket lidt væk fra de øvrige bygninger på ejendommen. Bygningerne på ejendommen er mindre længehuse opført på en række med forholdsvis stor afstand i mellem. Med den aktuelle udhusbygning fortsætter rækken af bygninger ud i det åbne land. Frederikssund Kommune har i anledning af klagen oplyst, at der efter kommunens vurdering ikke er tale om en driftsmæssig nødvendig bygning. Kommunen har foretaget en proportionalitetsafvejning. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I henhold til forvaltningslovens 3 7, stk. 1, skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter spørgsmål inden for myndighedens område. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at Frederikssund Kommune har tilsidesat vejledningspligten. Efter planlovens 35, stk. 1, om landzoneadministrationen, forudsætter udstykning og opførelse af ny bebyggelse, der ikke er erhvervsmæssig nødvendig for driften af en landbrugsejendom, at kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse. Den konkrete afgørelse træffes med udgangspunkt i de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I Natur- og Miljøklagenævnets praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. 3 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven. 3

4 Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Egentlig byudvikling bør henvises til arealer i byzone. Efter planlovens 36, stk. 1, nr. 3, kræves der ikke landzonetilladelse til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms drift som landbrugsejendom. Der kræves dog en landzonetilladelse for så vidt angår beliggenheden og udformningen af bygninger, der opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. 36, stk. 2. Der kan uden landzonetilladelse opføres garager, udhuse og andre småbygninger på op til 50 m 2 i tilknytning til et enfamiliehus, jf. planlovens 36, stk. 1, nr. 7. Ansøger har oplyst, at bygningen bliver anvendt som hønsehus samt nødvendige redskaber til dette og køkkenhaven. Kommunen har vurderet, at bygningen ikke er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Uanset om udhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt, kræver det en landzonetilladelse, såfremt det ikke er opført i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer/enfamiliehuset. Ved vurderingen af om et byggeri opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer er nævnets praksis, at byggeriet skal opføres inden for en afstand af ca. 20 meter fra den eksisterende bebyggelse. Ved hidtidige bebyggelsesarealer forstås efter Miljøministeriets Vejledning om landzoneadministration primært det område, hvor ejendommens bebyggelse ligger samlet, subsidiært det areal, hvorpå hovedparten af bygningerne ligger. I den konkrete sag ligger ejendommens eksisterende bebyggelse ikke samlet, idet der ligger en kostald ca. 35 meter sydøst for den eksisterende bolig, der ligger samlet med den oprindelige driftsbygning på ejendommen. Udhuset ønskes opført ca. 8 meter sydøst for denne kostald og ca. 40 m fra den øvrige bebyggelse. Natur- og Miljøklagenævnet er på den baggrund enig med kommunen i, at det ansøgte kræver en landzonetilladelse. Kommunen har vurderet, at bygningen virker dominerende i landskabet, da den er placeret uden tilknytning til stuehuset på ejendommen. Ejendommens oprindelige karakter af fritliggende gård/ husmandssted udviskes, da bebyggelsen spredes ud i det åbne land. Kommunen har vurderet, at bygningen uden vanskeligheder kunne være tættere på den eksisterende bebyggelse. Området er sårbart og særligt karakteristiske med stjerneuskiftede landsbyer og græsklædte diger, der markerer de oprindelige markstrukturer og blokudskiftede fritliggende gårde. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke foreligger omstændigheder, der kan begrunde en landzonetilladelse inden for landskabsområdet. Nævnet har lagt væk på, at placeringen ca. 55 m fra stuehuset medfører spredt bebyggelse på ejendommen samt på præcedensvirkningen. På baggrund heraf stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet Frederikssund Kommunes afgørelse af 27. august 2012 om afslag på lovliggørende landzonetilladelse til udhus på ejendommen Matr.nr. 1B Tørslev By, beliggende Beckersvej 43, 3630 Jægerspris, og afgørelsen står således ved magt. 4

5 Det er klager anførte, herunder vedrørende proportionsforvrængning, kan ikke føre til et andet resultat. Lars Busck Fredningskonsulent / Mia Lee Fuldmægtig Afgørelsen er sendt pr. til: Agrovi, Tina Seligmann Petersen, cc. Frederikssund Kommune, sagsnr , cc. Maja Schultz- Hansen, 5

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land Praksis for landzoneadministration Det åbne land Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en tilbygning til ridehal samt staklade/varmecentralbygning på Stutteri

NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en tilbygning til ridehal samt staklade/varmecentralbygning på Stutteri Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Sendt til ejere af ejendomme markeret på vedlagte oversigtskort, til Grønt Råd samt til ansøger NABOHØRING- I forbindelse med ansøgning om lovliggørende

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere