Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen"

Transkript

1 Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

2 Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse Formål med ordningen IT-system Hvordan gennemføres en sag i BSFS Sekretariatets opgaver Ad-hoc opgaver Aktører i forbindelse med den obligatoriske byggeskade-forsikring Energistyrelsen (ENS) Kommunerne og BBR Forsikringsselskaberne Bygningssagkyndige Uvildig bygningssagkyndig Bygningsejeren/Forbrugeren Bygherren Offentligheden, byggebranchen og forskere... 9

3 Side 3 af 9 sider 1. Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr. 575 af 6. juni 2007 og trådte i kraft i april Forsikringen blev indført efter en periode med en række konkrete sager, hvor forbrugere stod med nyopførte huse med alvorlige byggeskader som fx skimmelsvamp, og hvor forbrugerne efterfølgende skulle igennem lange og komplicerede tvister og retssager for at få udbedret fejl og mangler. Byggeskadeforsikringsordningen blev udarbejdet med inspiration fra den forsikringsordning, der blev etableret for almene boliger i Denne ordning har haft den effekt, at andelen af væsentlige byggeskader i det almene byggeri er faldet fra 30 procent i 1986 til 4 procent i Ordningen har på nuværende tidspunkt været gældende i ca. 6 år, og i forbindelse med ordningens videreførelse er der allerede oprettet et sekretariat. Sekretariatet drives i dag af Teknologisk Institut, og af hensyn til at kontrakten med Teknologisk Institut udløber den 31. januar 2015, er der derfor igangsat et nyt udbud. 1.1 Formål med ordningen Formålet med ordningen er at styrke især forbrugerens retstilling ved at give adgang til en mere enkel proces og adgang til skadeudbedring eller erstatning fra forsikringsselskabet, såfremt der konstateres en alvorlig byggeskade på en ny bolig. I tilfælde af, at der konstateres en dækningsberettiget skade, sørger forsikringsselskabet således for enten at iværksætte en udbedring af skaden eller for at udbetale erstatning til ejeren af bygningen. Samtidigt skal forsikringen bidrage til at forebygge forekomsten af væsentlige skader i byggeriet og dermed nedbringe niveauet for byggeskader i privat boligbyggeri. Forsikringen tegnes af bygherren til fordel for bygningsejeren og dækker byggeskader, der opstår inden for en 10-årig periode fra forsikringens ikrafttrædelse. Forsikringen følger endvidere den ejendom, som forsikringen er tegnet på. Dette gælder, uanset om ejendommen videresælges. Forsikringen sørger også for, at forbrugeren kan gå til forsikringsselskabet, hvis der opstår en væsentlig byggeskade i et nyt boligbyggeri, som herefter vil sørge for at iværksætte en udbedring af skaden eller udbetale erstatning til ejeren af bygningen. Ordningen medfører dels, at boligejerens økonomi ikke bliver belastet på grund af udbedringen af en væsentlig byggeskade, og dels at forbrugeren ikke skal igennem en langvarig tvist med de involverede håndværkere om, hvem der skal stå for udbedring af skaden. Forsikringsordningen indeholder endvidere et krav om, at gennemføres to eftersyn af byggeriet inden for de første fem år efter byggeriets aflevering til bygningsejeren. Formålet med eftersynene er både at opdage og udbedre skader og opdage skaderne, inden de ansvarliges ansvarsperiode udløber, således at det økonomiske ansvar kan gøres gældende over for

4 Side 4 af 9 sider de ansvarlige. Derudover er formålet med eftersynene at indsamle viden om byggeskader, således at disse kan forebygges i fremtidigt byggeri. Eftersynene foretages af en bygningssagkyndig, som udfylder et eftersynsskema udarbejdet af Energistyrelsen (ENS). 1.2 IT-system BSFS er et system, som ENS har udarbejdet med det formål at fungere som et styringsredskab til sagsbehandling og kontrol samt som et redskab til, at forsikringsselskaberne kan se, hvilke sager, der er oprettet i systemet med henblik på, at forsikringsselskaberne kan tilrettelægge eftersyn m.v. Herudover har ENS som ansvarlig myndighed overordnet adgang til systemet. IT-systemets formål er også at medvirke til at understøtte sagsbehandlingen i forhold til byggeskadeforsikringen, herunder være med til at sikre, at alle eftersyn gennemføres inden for de i lovgivningen fastsatte rammer. Efterhånden som flere rapporter bliver indberettet, vil databasen indeholde flere og flere oplysninger om byggeskader i det private boligbyggeri, og derfor virker BSFS som et vigtigt værktøj for den efterfølgende erfarings- og vidensformidling. 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS Ud fra nedenstående punkter er der opstillet et sagsflow, som viser, hvordan samspillet mellem kommunen, forsikringsselskabet og sekretariatet er i forbindelse med færdigmeldingen af et byggeri, som er omfattet af byggeskadeforsikringen. 1) I forbindelse med færdigmelding/ibrugtagningstilladelse registrerer kommunerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) navnet på det forsikringsselskab, der har forsikret boligenheden, samt datoen for forsikringens ikrafttrædelsesdato. Via en web-service oprettes herefter automatisk en sag på den pågældende boligenhed i BSFS. 2) Forsikringsselskabet kan nu se, at sagen er oprettet i systemet, således at tilrettelæggelsen af eftersyn m.v. kan påbegyndes. Dette indebærer, at forsikringsselskabet rekvirerer en bygningssagkyndig til at gennemføre 1-års eftersyn på boligenheden. 3) Forsikringsselskabet opretter den bygningssagkyndige som bruger i BSFS, såfremt denne ikke allerede er oprettet i systemet. 4) Den sagkyndige gennemfører 1-års eftersyn og indberetter eftersynsrapporten i BSFS. 5) Forsikringsselskabet udarbejder på baggrund eftersynsrapporten en skadesoversigt, som tilsendes den sikrede sammen med eftersynsrapporten. 6) Eftersynsrapport og skadesoversigt sendes desuden via BSFS til sekretariatet.

5 Side 5 af 9 sider 7) Sekretariatet samler oplysningerne og gør dem tilgængelige for bygningsejeren via OIS. 8) Forsikringsselskaberne rekvirerer en bygningssagkyndig til at gennemføre 5-års eftersyn på boligenheden. Dette må ikke foretages af den samme bygningssagkyndige, som foretog 1- års eftersynet. BSFS oplyser automatisk, hvis forsikringsselskabet vælger den samme bygningssagkyndige. 9) Proceduren fra 1-års eftersynet gentages. 1.4 Sekretariatets opgaver I forbindelse med den daglige drift vil der være en videreførelse af et allerede eksisterende sekretariat, som på vegne af ENS varetager sekretariatsfunktionen vedrørende administration af ordningen. Sekretariatsfunktionen består af flere elementer, herunder følgende overordnede kerneopgaver: Administration af BSFS Vejledning af forsikringsselskaberne Kontrol af forsikringsselskaberne overholder ordningens tidsfrister for rekvirering af eftersyn Gennemgang af sager i BSFS Byggeskademøde og resultatkontrakt Afrapportering ved kvartalsvis statusrapport til ENS Som led i sekretariatets administration af BSFS skal sekretariatet løbende dokumentere problemområder over for ENS ved den kvartalsvise afrapportering og påpege fejl over for ENS i relation til vedligeholdelses- og driftsleverandøren. Derudover skal sekretariatet bl.a. kunne vejlede forsikringsselskaberne ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på byggeskadeforsikringsområdet og kontrollere, at forsikringsselskaberne får udført eftersyn af forbrugerens ejendom rettidigt. Denne vejledning kan også have form af skriftlige vejledninger. Sekretariatet skal endvidere i forbindelse med gennemgangen af forsikringsselskabernes eftersynsog skadesoversigter orientere forsikringsselskaberne om, hvilke typer fejl og mangler, som efter sekretariatets opfattelse må anses for dækningsberettigede. Den løbende gennemgang af rapporterne skal sekretariatet også anvende som erfaringsopsamling i forbindelse med den rapport, der skal udarbejdes til brug for den årlige byggeskademødedag. Sekretariatets udformning af den årlige rapport til brug for byggeskademødedagen skal bl.a. indeholde en evaluering af sekretariatets årlige arbejde, en analyse af både de tendenser, hvor der udføres stikprøvevis eftersyn af forbrugerens ejendom, og en analyse af udviklingen af de dæknings- og ikke-dækningsberettigede skader. Herudover skal rapporten indeholde en status og evaluering på antallet af in-aktive sager.

6 Side 6 af 9 sider Rapporten skal sikre, at sekretariatet og ENS får et mere samlet overblik over forsikringsselskabernes administration af ordningen generelt, som dermed kan bidrage til, at erfaringsformidlingen over for forbrugeren højnes løbende. Endelig skal sekretariatet kvartalsvis afrapportere til ENS, hvor sekretariatet afgiver en statusrapport, hvori der bl.a. redegøres for antallet af forsikringsselskabernes rettidige udførte eftersyn og forsinkelser. Dertil skal den kvartalsvise afrapportering være med til at afdække, hvor mange eftersyn forsikringsselskaberne foretager repræsentativt, samt evt. problemer med BSFSsystemet. Sekretariatets afrapportering bidrager derfor til, at ENS både får indblik i forsikringsselskabernes procedurer i relation til udførelsen af eftersyn, og at ENS får mulighed for at få en bedre løbende kontrol af forsikringsselskaberne. 1.5 Ad-hoc opgaver ENS har foruden sekretariatets kerneopgaver mulighed for at efterspørge ad-hoc opgaver i kontraktsperioden, som dog ikke har et fast defineret indhold, men som skal bruges til erfaringsformidling, som sekretariatet får i forbindelse med varetagelsen af de opgaver, der skal udføres. Opgaverne kan variere fra periode til periode og honoreres på baggrund af timepriser. ENS er ikke forpligtet til at anvende leverandøren til løsning af opgaverne. Ad-hoc opgaverne kan bl.a. bestå i, at der udarbejdes artikler, nyhedsbreve eller afholdes oplæg, som alle er tiltag, hvis formål er formidling af erfaringerne med ordningen til gavn for forbrugerne. Derudover kan en opgave fx bestå i at tage kontakt til kommunerne mhp. oprettelse af sager i BBR. Drift og vedligehold af BSFS indgår ikke i dette udbud, som alene omfatter varetagelse af sekretariatsopgaver i tilknytning til ovenstående punkter. 2. Aktører i forbindelse med den obligatoriske byggeskadeforsikring Ordningen involverer en lang række aktører med forskellige interesser og forpligtelser. Figur 1 viser ordningens aktører.

7 Side 7 af 9 sider Figur 1 Sekretariatet Bygningsejere/ forbrugere Forsikringsselskaber Offentligheden, byggebranchen og forskere Byggskadeforsikring Kommuner Energistyrelsen Professionelle bygherrer Bygningssagkyndige Ordningens aktører er samtidig også brugere af BSFS og vil i varierende omfang have snitflader til sekretariatet. Nedenfor er aktørernes roller i relation til BSFS beskrevet. 2.1 Energistyrelsen (ENS) ENS stiller IT-systemet til rådighed. ENS modtager via BSFS forsikringsselskabernes eftersynsberetning og skadesoversigt. ENS kan endvidere benytte data fra systemet i forbindelse med indsatsen for at mindske fejl og mangler i byggeriet. 2.2 Kommunerne og BBR I forbindelse med færdigmelding af et byggeri/meddelelse af ibrugtagningstilladelse registrerer kommunen navnet på det forsikringsselskab, der har tegnet byggeskadeforsikring for byggeriet og datoen for forsikringens ikrafttræden i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Denne registrering i BBR danner grundlag for en sags oprettelse i BSFS. Efter at en byggesag er afsluttet med disse oplysninger, skal kommunerne ikke foretage sig yderligere i forbindelse med forsikringen. Kommunerne har således ikke adgang til BSFS. 2.3 Forsikringsselskaberne Forsikringsselskaberne forsikrer nybyggede boliger, der opføres af bygherren til salg eller udlejning. Det er forsikringsselskaberne, der får foretaget eftersyn af en bebyggelse, og som afholder udgifterne hertil. Der stilles i lovgivningen krav om to eftersyn, som skal foretages af en bygningssagkyndig: 1. Et 1-års eftersyn, hvor forsikringsselskabet på baggrund af den bygningssagkyndige eftersynsindberetning udarbejder en skadesoversigt over de konstaterede dækningsberettigede skader. Såvel eftersynsindberetning som skadesoversigt skal være kommet frem til bygningsejeren senest 10 måneder efter forsikringens ikrafttræden.

8 Side 8 af 9 sider 2. Et 5-års eftersyn, hvor samme ovenstående procedure følges, hvor eftersynsindberetning og skadesoversigt fra 5-års eftersynet skal være kommet frem til bygningsejeren senest 4 år og 10 måneder efter forsikringens ikrafttræden. Såfremt forsikringsselskaberne ikke udfører eftersynene, er det sekretariatets opgave efter aftale med ENS at rekvirere et eftersyn på forsikringsselskabets regning. Forsikringsselskaberne sender tillige eftersynsindberetning og skadesoversigt til ENS. 2.4 Bygningssagkyndige Forsikringsselskaberne rekvirerer den bygningssagkyndige og har til opgave at forestå eftersyn i form af en systematisk, byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med det formål at beskrive og vurdere dennes tilstand. Den sagkyndiges resultater skal indberettes elektronisk via et skema i BSFS. Den bygningssagkyndige registrerer eventuelle skader på bygningen, som skyldes fejl eller mangler i forbindelse med opførelsen af byggeriet. 2.5 Uvildig bygningssagkyndig Den bygningssagkyndige skal være uvildig og må derfor ikke have forbindelser til de parter, som har opført byggeriet, ligesom denne ikke må foretage både 1og 5-års eftersyn. 2.6 Bygningsejeren/Forbrugeren Den obligatoriske byggeskadeforsikring tegnes af bygherren, og det er den til enhver tid værende bygningsejer, der i forsikringens løbetid på 10 år er dækket af forsikringen. Opdager den sikrede bygningsejer en skade uden for eftersynene, skal denne anmeldes til forsikringsselskabet, som vurderer, om der er tale om en dækningsberettiget skade, og herefter tager de nødvendige skridt. Bygningsejerne har ikke adgang til BSFS, men vil få tilsendt rapporten fra forsikringsselskaberne samt få adgang til rapporten via Den Offentlige Informationsserver OIS. Det er kun fysiske personer, som kan indhente skadesrapporterne via OIS. 2.7 Bygherren Bygherren, der bygger boliger til salg eller udlejning, er forpligtet til at tegne en forsikring. Bygherren har ikke adgang til BSFS.

9 Side 9 af 9 sider 2.8 Offentligheden, byggebranchen og forskere Et mål med den obligatoriske byggeskadeforsikring er at samle et datagrundlag, som kan bidrage til at forebygge væsentlige skader i byggeriet. Målet er på længere sigt at kunne nedbringe niveauet for byggeskader i privat boligbyggeri. Det er derfor væsentligt, at sekretariatet får videreformidlet erfaringer om forsikringsordningen til byggeriets parter, så ordningen bidrager til læring i byggeriet samt til offentligheden generelt. Forskere i al almindelighed skal have adgang til at benytte data fra BSFS i forskningsøjemed.

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere