Møns Klint som udflugtsmål i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier"

Transkript

1 Kulturmiljø Landskab Tema Tid Emne Møns Klint som udflugtsmål Kyst og Nor Rekreation 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljøets hovedtræk Kulturmiljøets hovedtræk er det varierede landskab, der består af Klinten, Klinteskoven, Huno-, Aborre- og Geddesø samt Jydelejet. Herudover de kulturhistoriske seværdigheder, fx gravhøje, borgbanke, oldtidsagre og plantehaver, og desuden den rekreative brug af disse landskabelige og kulturhistoriske forhold - eksemplificeret i overnatningsstederne, vandrerhjemmet Hunosøgård og Hotel Store Klint. Sammenhæng med: Liselund, feriekolonien Søvang, Høvblege, Mandemarke Bakker Bevaringstilstand: Landskabets pleje og bevarelse varetages via fredninger for Klintens og Jydelejets vedkommende, og begge dele er godt bevaret. Området omkring det kommende Geo-center er dog præget af anlægsarbejderne. Bevaringstilstanden for de kulturhistoriske seværdigheder i skoven varierer. Gravhøjene er generelt ikke fritaget for træer, hvilket vanskeliggør oplevelsen af dem. Samme forhold gælder for Timmesøbjerg, der dog ved sin mægtige størrelse har visuel gennemslagskraft. Oldtidsagrene er yderst vanskelige at aflæse på grund af blade og planteopvækst. Nåleskov vokser flere steder og ændrer skovens lysåbne karakter og den visuelle forbindelse mellem fx oldtidshøjene. Hotel Store Klint er bevaret i sin oprindelige bygningsform, bortset fra tag og kviste, der blev ombygget i 1980, hvor også husets indre blev renoveret under medvirken af Skov- og Naturstyrelsen. Hotel Store Klints ydre bevaringstilstand i dag er rimelig; en istandsættelse forventes foretaget i forbindelse med den nye brug. I samme anledning vil hotellets indre gennemgå en del ombygninger. Vandrerhjemmet er rimeligt bevaret bygningsteknisk, mens det i henhold til originalitet i højere grad afspejler tidernes øgede behov end den autentiske bygningsform. Hestepensionen står velbevaret, selv om den egentlig har haft en anden placering og brug som pavillon ved søen. Den gamle pavillons struktur ses stadig. Gavlen står intakt, ligesom facaden mod syd daterer sig tilbage til traktørpavillonen. Nogle af husene under Klintholm, i kanten af skoven, står velbevarede med deres stiltræk og materialer intakt, mens andre har mistet samme ved (for) gennemgribende istandsættelse. Bærende bevaringsværdier: De bærende landskabelige bevaringsværdier er: Jydelejet og dets særlige overdrevsflora. Klinten og de mange udkigspunkter. Klinteskoven, hvor samspillet mellem landskab og forhistorie fremhæves, fx de mange haver og indelukker, som skoven er inddelt i og afspejles i de mange diger og stednavnene. Herudover de mange gravhøje, der hyppigt er grupperede og præger oplevelsen af skoven, fx Skriverhøj, som udgør en stor samling gravhøje, der synes at ligge i ring, sporene af oldtidsagrene samt Timmesøbjerg, som er borgbanke fra 1100-tallet.

2 Disse kulturhistoriske værdier knytter sig til kulturmiljøets bærende bevaringsværdier i fortællingen om den organiserede turisme med aktivitets-, overnatnings- og bespisningsmuligheder - eksemplificeret i vandrerhjemmet, Hunosøgård, og den tidligere pavillon, nu hestepension, samt bomhusene ved indgangen til skoven og Hotel Store Klint. Afgrænsning: Kulturmiljøet har en landskabelig afgræsning. I nord og vest afgrænses kulturmiljøet af det smalle skovstykke omkring Hunosø. Fra dette skovstykkes sydvestlige del følges et markskel over til Plantehavernes nordlige del, der visuelt afgrænser campingpladsen, som dermed indbefattes i sin nuværende udstrækning (juli 2006). Herefter følges skovens vestgrænse og i syd afgrænser Busene ejerlavsgrænse og i øst kysten. Sårbarhed: Klintområdet er omfattet af Fredningen af Skovdigerne er sårbare overfor manglende vedligehold. Det bevarede stisystem er sårbart overfor omlægninger og sløjfning. Skoven er sårbar overfor omdannelse af løvskov til nåleskov, beplantning af de små agre, overdrev og andre lysåbninger i skoven, der skaber variation og udsigtspunkter i skoven. Bomhusene har mistet deres funktion og er af den grund sårbare overfor nedrivning, eller hvis fx vejen skal udvides. I dag opleves campingpladsen som et farverigt indslag i naturoplevelsen underlagt landskabets former og beplantning. Denne balance er sårbar overfor en udvidelse af campingpladsen og ligesom klintområdet som helhed er sårbart over for yderligere udbygning af turismeanlæg. Jydelejet bevares af myndighederne i henhold til formulerede mål og forskrifter som overdrev. Bevaringstilstanden er god. Jydelejet vurderes ikke sårbart, så længe driften med karakter af overdrev bevares ved fortsat afgræsning, udsigtspunkter, fx Aborrebjerg, og stier opretholdes og vedligeholdes. Bevarelsen af Vandrerhjemmets fysiske form er - for hovedbygningen og fløjens vedkommende - sårbart overfor tilbygninger i forbindelse med fx udvidelse af værelserne med bade-/toiletfaciliteter. For ridepensionen gælder samme forhold. Fed = beskrivende for dette km. Unik Sjælden Repræsentativ Egnsspecifik Fungerende Autentisk - Historisk kildeværdi Oplevelsesværdi Identitetsværdi Fortælleværdi Diversitet Homogenitet Sammenhæng med naturgrundlag Naturgrundlaget Møns Klint er et storslået klintprofil, hvor hvide flager af kridt, skudt op i spir og tinder, når højder på over 100 meter. De mægtige, hvide kridtflager gør Møns Klint dramatisk og imponerende, og klinten er blandt Danmarks vigtigste geologiske lokaliteter. Klintens dramatiske udseende skyldes, at de store opskudte flager af skrivekridt veksler med løse istids-sedimenter, som lettere eroderes og derfor fremstår som dale, de såkaldte fald. Kridtflagerne danner markante rygge, som kan følges i landskabet bag klinten.

3 Skrivekridtet, der danner Møns Klint og som ligger lige under moræneleret i landskabet bag klinten - fx Høvblege og Jydelejet er opstået ved, at kalkskaller fra mikroskopiske dyr og planter er aflejret på bunden af et tropisk hav, som dækkede det meste af Nordeuropa for 75 millioner år siden, i Kridttiden. Sidste istids store gletschere fik med ubegribelig kraft fat i skrivekridtet og skubbede det op fra undergrunden i ca. 100 meter tykke kridtflager. Høje Møn består af sådanne kridtflager. Det vil sige, at selvom selve skrivekridtet er omkring 70 millioner år gammelt, er opskubningen under år gammel. Selve klinten blev først dannet, da Stenalderhavet skyllede ind og begyndte at erodere landet. Erosionen pågår stadig og fremkalder jævnligt store skred i klinten. Landskabets hovedtræk Landskabet domineres af den dramatiske klint, den lange vej fra klintekanten og ned til den smalle strand, hvor det hvide kridt lyser skarpt på en solskinsdag og giver havet nærmest kysten en smuk lysegrøn farve. Ovenfor klinten er landskabet meget bakket, og visse steder står kalken frem direkte i overfladen. Nede fra stranden kan man studere klintens opbygning, der er en karakteristisk vekslen mellem fremstående kridtflager næser og lavere partier fald der består af ler og sand. I kridtet findes flintesten i tynde lag. De ses som mørke linier og viser, hvordan isen har presset og foldet lagene af skrivekridt Hotel Store Klint ligger i en landskabelig lomme omgivet af træer og højere terræn. I skoven omkring hotellet ligger mange gravhøje, og disse forstærker oplevelsen af det i øvrigt meget levende landskab, som skoven udgør. Terrænet veksler mellem dybe slugter, bakkekamme og højdedrag. Højene og de øvrige kulturhistoriske spor, som fx Timmesøbjerg, udgør et dramatisk landskab. Skoven er opdelt i mange, navnegivne haver. Ved Jydelejet udgør Aborrebjerg en landskabelig formation med stor højde ligesom Timmesøbjerg, men i kontrast til Timmesøbjergs lukkede rum i skoven, ligger Aborrebjerg med åben udsigt og vidde. I dalstrøget Jydelejet findes en helt speciel flora og fauna i kraft af områdets undergrund samt lysåbne og tørre karakter, der tilsammen giver en artsrig vegetation af urter, orkideer og spredt bevoksning af buske og træer. Benævnelsen overdrev stammer fra en tid, hvor landsbyerne havde fælles arealer til græsning langt væk fra engene og de dyrkede jorder. Husdyrene blev sendt ud på overdrevet. Begrebet overdrev stammer egentlig herfra, men siden er ordet blevet til betegnelsen for en naturtype. Vandrerhjemmet ligger ved Hunosø, som har en randbeplantning af træer. Denne træbeplantning giver sammen med træerne mellem vandrerhjemmet og Langebjergvej oplevelsen af, at stedet ligger i skoven, til trods for at der kun er tale om smalle skovstykker. Træbeplantningen har høj landskabelig værdi for stedet og sammenknytter vandrerhjem, ridepension og sø på bedste vis. Kulturhistoriske hovedtræk Fænomenet Den Årlige Udflugt til Møns Klint bredte sig fra begyndelsen af 1800-tallet. Opdagelsen af dette turistmål skyldtes både oplysningstidens forskningsiver og naturromantikkens sværmerier. I løbet af 1800-tallet blev Møns Klint et af guldaldermalernes mest yndede motiver.

4 Med turismens demokratisering gennem 1900-tallet kom også folket på udflugt til Møns Klint og fra 1960 erne var privatbilismen i udpræget grad medvirkende til udbredelsen af turismen ved klinten. Fra 1700-tallets slutning begyndte oplysningstidens forskere at interessere sig for klintens karakter, eksempelvis magister J.A. Dyssel, der i 1756 skrev artiklen Tilforladelig efterretning om det Navnkundige Forbierg Møens Klint. Skriveriet gjorde Klinten kendt i elitære kredse, og mens borgerskab og kunstnere i begyndelsen af 1800-tallet gjorde rejser til det store europæiske udland, blev Møns Klint den hjemlige eksponent for naturdramatik. Klinten blev et yndet motiv for danske guldaldermalere. I kunstnernes fodspor kom borgerskabet fra København og Hamborg sejlende med dampskib. De så Klinten fra søsiden og indlogerede sig på Hotel Store Klint. Foreninger fra Lolland-Falster og Sydsjælland tog med færgen på endagsudflugter fra tidlig morgen til sen aften. Undervejs på udflugten var der stop langs kysten for at drikke kaffe, f.eks. på Søvang på Bogø. Efter 1.verdenskrig skiftede transportmidlet til bil og rutebil. Langs klinten og i området syd for klinten opstod pensionater, som husede ferierende gæster. Pensionaterne var indrettet i store bygninger med haver i tidstypisk stil for 1930 erne. Husene blev senere brugt som feriekolonier, bortset fra enkelte som Hunosøgård og Klintholm Søbad. I en periode efter anden verdenskrig, hvor feriemønstret ændrede sig til fordel for charterturisme til udlandet, svandt klintens popularitet som feriemål. Men i løbet af 1960 erne blev Møns Klint gjort til et folkeligt udflugtsmål af klintens indehaver, godsejer C.C. Scavenius. Møns Klint blev anlagt som turistcenter med cafeteria, udstillinger, dyrehold og legeplads. Det gamle Hotel Store Klint og pensionen, Hunosøgård, blev moderniseret. Camping Møns Klint fik tre stjerner, og Klinteskoven blev udstyret med afmærkede stier og ridestier. I Jydelejet blev der anlagt slalombakke, løjper og skilift. Hermed blev der skabt rige muligheder for at tiltrække en meget bred målgruppe. Frem til 2005 har besøgende ved Møns Klint kunnet forfriske og forlyste sig på Store Klint, inden de har forladt stedet via den krogede og stejle grusvej, der fører ud ad Klinteskoven. De røde bomhuse af træ, hvor Scavenius opkrævede bompenge, markerer begyndelsen og slutningen på Klintekongens rige. Bomhusene står stadig som markante symboler på udflugt til Møns Klint i godsejer C.C. Scavenius s tid. I 1973 begyndte forhandlingerne med staten om salget og dermed fredningen af Møns Klint. Der var mange komplikationer desangående, men i 1992 havde staten købt og fredet hele klinten samt Jydelejet, Høvblege og Mandemarke Bakker. Jydelejet og Høvblege fik den mest restriktive fredning, hvilket bl.a. indebærer forbud mod gødskning og sprøjtning. Områderne fremstår som kulturlandskaber i form af overdrev, som vi kender dem fra guldalderens skildringer. Overdrevene fremkommer ved driftsformen, som først og fremmest består af græssende kvæghold. Navnet Jydelejet beror, ifølge geologen Hintze, på en skrivefejl. Det egentlige navn er Glidelejet. Efterleddet, -lejet, fortæller, at der er tale om et fiskerleje, og at navnet egentlig mere er relateret til kysten, end til overdrevet. De jævne dele af Jydelejet har gennem tiden været opdyrket og brugt som fælles græsningsareal. På Møn har overdrevene spillet en særlig rolle, idet sædskiftet ikke tillod græsning i brakmarken efter midsommer. Jydelejet repræsenterer således et kulturlandskab fra tiden før udskiftningen. Jydelejet har i de senere årtier fungeret som udflugtsmål både for naturoplevelsens skyld og for kulturelle tiltag, fx i forbindelse med Sankt Hans.

5 Bygningshistorie Klintepavillonen blev opført i 1895, som afløser for et ruf, dvs. et overdækket traktørsted. Pavillonen blev udbygget to gange omkring 1930, hvor den åbne veranda blev lukket med glasvinduer. I 1970 blev pavillonen udstyret med et moderne selvbetjeningscafeteria, som byggedes udenom den gamle pavillon. Derved bevaredes pavillonens indre med spisesal og vægmalerier af Møns Klint. Pavillonen var en integreret del af det leben, der udspillede sig omkring fænomenet Udflugt til Møns Klint. I 2005 blev Klintepavillonen nedrevet, og i 2006 opføres et moderne formidlingscenter ved siden af Hotel Store Klint. Centret åbnes i I 1910 opførtes nuværende Hotel Store Klint, men allerede fra år 1900 har der på dette sted ligget et hotel med navnet, Store Klint. Hotellet, der kun har været beboet i sommerhalvåret, fungerede som sådan frem til Hotellet bevares og vil i det kommende formidlingscenter huse blandt andet skoletjenesten. Hunosøgård var avlsgård under Klintholm og blev om sommeren også benyttet til pensionat. I løbet af sommeren 1913 brændte gården. Af en avisreportage fra Møns Folkeblad fremgår det, at der på avlsgården var indlogeret københavnske gæster, som dog alle undslap ilden. Gården brændte ned til grunden, og så stod værterne med det problem, at der manglede værelser til de gæster, der havde booket sig ind. Artiklen forudser, at Hotel Hunosøgård nu endelig ville få en tiltrængt udvidelse hvilket blev til den toetagers bygning i rød tegl, der i dag udgør vandrerhjemmet. Fra omkring 1900 har der vest for bygningskomplekset været opstillet en traktørpavillon nede ved søen for sommergæster. Pavillonen bliver senere flyttet væk fra søen op til gården. Den gamle pavillon befinder sig nu nordøst for bygningskomplekset i en rødmalet træbygning. Der har været afholdt fester i pavillonens festsal, bl.a. skoleafslutninger for Magleby Realskole. Den rødmalede træbygning huser i dag ridepension. Hunosøgård er formodentlig opkaldt efter voldstedet Huneborgen, undersøgt af Nationalmuseet i Ved undersøgelsen fandtes rester af en middelalderlig bindingsværksbygning. Arkæologi Klinteskoven øst for Klintholm huser en af landets højeste koncentrationer af mindre, fredede gravhøje fra oldtiden. Højene er ikke daterede, da de ikke er udgravede, men form og størrelse gør det sandsynligt, at de stammer fra Yngre Bronzealder, og at de rummer urnegrave. Omkring 100 høje findes i denne del af skoven. Udover Bronzealderhøjene findes der også en langhøj fra Bondestenalderen, helleristninger fra Bronzealderen samt nogle bautasten, sandsynligvis fra Jernalderen. På Timmesøbjerg findes et voldanlæg, der kan være et forsvarsværk fra Yngre Jernalder, og i Klinteskoven er der også spor efter højryggede agre fra Middelalderen. Arkitektur Hotel Store Klint er bygget i 1910 som en parafrase over en herregårdshovedbygning med symmetrisk, nyklassicistisk stilinspiration. Bygningen står grundmuret med høje blændingsfelter, der indrammer stueetagens og 1.sals vinduer. På bagsiden brydes vinduernes gennemgående brystningshøjde af et sæt vinduer, der i stedet følger trappens reposer. Hoveddøren er med rundbuet stik og placeret i nordgavlen med stor trappe op til huset. I den modsatte ende er bygget en havestue. Tagets noget usædvanlige facon - som en mellemting mellem en mansard og et helvalmet tag - synes at være oprindelig, mens de franske altaner er tilføjet senere

6 som en udvidelse af de oprindelige kviste. Tag og kviste tynger den samlede arkitektoniske helhed men giver udsigt til havet. Møn Klints Vandrerhjem, det tidligere pensionat Hunosøgård, er sammensat af flere bygninger, der hver især er meget forskellige. Hovedbygningen er en rødstensbygning med en kort sidefløj og tidstypisk, lettere svejtserinspireret stil. En gulpudset fløj har et lidt tungere udtryk med et stort valmet tag den er givet en rest af den avlsgård, der brændte. De to bygninger er forbundet af en glasbygning fra 1960 erne, bygget i den tids byggestil. Hestepensionen, der ligger for sig selv har stiltræk tilfælles med hovedbygningen. Hestepensionen står dog i rødmalet træværk, og den lette detaljering er fint tilpasset den naturskønne beliggenhed. Ved indgangen til Klinteskoven, ved Geddesø, står et af de små vagthuse med stråtag, ligesom flere af 1700tals-husene i den nærliggende bebyggelse, Karensby, står ganske velbevarede i forhold til deres originale udtryk.

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Perspektivplan Kongens Have

Perspektivplan Kongens Have Perspektivplan Kongens Have Juni 2007 Forord Forord Slots- og Ejendomsstyrelsen (i det følgende kaldet SES) har ansvaret for en stor del af de mest betydningsfulde danske slotte, palæer og haver. Det er

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune Stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 00 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune FORORD Interessen for vore byer og bygninger er stor over alt i Danmark. Det gælder de gamle

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere

Kulturen mellem kyst og land

Kulturen mellem kyst og land Kulturen mellem kyst og land Kulturarvens mønstre i landskabet I Stygge Krumpens fodspor By- og købstadskultur Landsbyer og hovedgårde Kystkulturen Hjørring kulturarvskommune 2006 / 07 Forsidefotos: Havnen

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev. Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1 Titel

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Rørvig 2012 Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Lokalplaner, natur- og landzoneadministration Hovedvægten lægges på bevarelsen af de gamle landsby- og fiskermiljøer og bevarelsen af Rørvigs

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere