Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13"

Transkript

1 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår, hvor vi i denne anledning afholdte en fest samt et åbent hus arrangement på værket i Østergade. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen står overfor store udfordringer med at holde prisen på leveret varme, når der årligt foretages energiafgiftsstigninger og senest er der indført en ny forsyningssikkerhedsafgift, denne er dog pålagt alle former for brændsler. Vi har i det forløbne år arbejdet med vores varmeforsyningsprojekt til Geotermi, mere herom senere, og ligeledes er der brugt megen tid på retssagen og vores anbragte sag hos Energitilsynet om at få efterprøvet prisen på leveret varme fra Brdr. Hartmann. FORBRUGERE Der er nedlagt ejendomme og tilsluttet nye forbrugere, der er ved regnskabsårets udgang udlignet med samme antal forbrugere, der er dog flere projekter i gang, med ny opførte bygninger og ejendomme der vil skifte fra el-varme til fjernvarme for kommende regnskabsår. Der var den 31. maj 2013 i alt forbrugere med et samlet etageareal på m² årets tilgang er på m². Som nævnt sidste år, husk at kontrollere om din boligs BBR-data passer med bygningens m² boligareal, der kan hentes yderligere oplysninger om BBR-data på Tønder Fjernvarmeselskabs hjemmeside. Der kan være afvigelser i de anførte m² på de nyligt fremsendte budget- og energikontrol skemaer. Ejeren af ejendommen kan ved henvendelse til kommunen eller selv hente oplysninger på hjemmesiden OIS.dk få eller printe en BBR-oversigt, der forklarer det oplyste areal, man skal som ejer af en ejendom/lejlighed selv få rettet en evt. uoverensstemmelse i det oplyste areal. VARMESALG OG PRISER Den kolde vinter har hævet varmesalget til MWh. En stigning på MWh i forhold til sidste år. Behovet for opvarmning har i det forløbne år målt i graddagetal været ca. 4 % højere end ud fra et normalår, mod sidste års 11,9 % lavere end et normalår. For at udjævne de store variationer på behovet for varme, budgetterer vi efter et normalår på graddage. Salgsprocenten af den producerede varmemængde er på 80,02 %, en mindre stigning i forhold til sidste år, der skyldes den kolde vinter og deraf et mindre varmetab på nettet. Årets måleraflæsning hos forbrugerne viste, at 1935 forbrugere skulle indbetale 3,6 mill. kr. og 797 forbrugere skulle have 1,0 mill. kr. udbetalt. Efter et år med store prisudsving, på købt energi, afgiftsstigninger og en ny forsyningssikkerhedsafgift, må vi for det kommende budgetår hæve salgsprisen pr. MWh fra 615,- kr. til 670,- kr., det faste bidrag hæves fra 10,00 kr. til 11,00 kr. pr. tilsluttet m², hvorimod abonnement på 500,- kr. pr. installation fastholdes alle priser er eksklusive moms. Det betyder, at et hus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh vil få en stigning på 1.407,- kr. til i alt kr. inklusiv moms i den kommende regnskabsperiode svarende til 8,7%. Side 1 af 5

2 PRODUKTION Varmeleveringen fra Brødrene Hartmann A/S kører nu på 18. år og har i det forløbne år udgjort 91 % af den samlede varme -produktion til fjernvarmenettet på MWh mod 95 % året før. Resterende 9 % blev suppleret med produktion på egne gas- kedler. Vore egne kedler på Østergade er underlagt CO2-kvote reglerne, der er vedtaget nye regler for kvoteordningens tredje periode, der strækker sig fra 2013 til 2020, Tønder Fjernvarme har udarbejdet overvågningsplan samt udført ny ansøgning om tilladelse til udledning af CO2-kvoter, der opfylder reglerne der fremgår af Europa-Kommissionen, et administrativt arbejde der har været meget omfattende og fremover ligeledes vil være administrativ ressource krævende. LEDNINGSNET OG MÅLERE Der er i det forløbne år nyetableret og renoveret 475 meter hovedforsyningsledninger og brønde på strækningerne, Nørregade, Strucksalle, Værftsvej, Martin Hammerichsvej, Viben og Leosalle. Der er i samarbejde med ledningsejere og Tønder kommune udført renovering og omlægning af ledninger i Strucksalle og Leosalle som følge af renovering og af vejene. Derudover er der etableret 597 meter stikledninger i forbindelse med tilgang og renovering. Der er med ny tilgang og kontrol udskiftet 16 målere, samt hen over året udskiftet 345 batterier i fjernvarmemålerne. En investering, der sammen med målervedligehold beløber sig til ca. 1,9 mill. kr. ENERGISPAREAKTIVITETER Tønder Fjernvarmeselskab skal som tidligere år finde og dokumentere gennemførte energibesparelser for året 2012, til gavn for miljøet og besparelse på varmeregningen. Vi har kunnet opfylde de pålagte krav, ved at have et godt samarbejde med lokale- og eksterne rådgivere samt Tønder Kommune, der hver især arbejder med projekter for efterisolering og gennemgribende renoveringer af bygningerne i forsyningsområdet. For kalenderåret 2012 blev der fundet og indberettet besparelser på i alt 940 MWh. eller hvad der svarer til 52 huses årsvarmebehov. Der er indgået ny energispareaftale i november 2012 og fjernvarmeselskaberne i Danmark skal tilsammen finde MWh, heraf skal Tønder Fjernvarme for årene 2013 og 2014 årligt finde MWh. FREMTIDENS VARMEPRODUKTION Siden sidste generalforsamling den 4. september 2012, har der været arbejdet intenst med vores kommende geotermi projekt både med hensyn til den kommunale sagsbehandling men også på det tekniske og økonomiske plan. Som det fremgik af orienteringsskrivelsen af 14. januar 2013 til forbrugerne blev der i maj 2012 indsendt et revideret projektforslag til Tønder Kommune. Samtidigt blev der udarbejdet materiale til Side 2 af 5

3 Lokalplan for det område hvor geotermiprojektet skal foregå, foretaget VVM-screening og Miljøvurdering for projektet. Den kommunale sagsbehandling havde en aftalt tidsplan, der kunne sagsbehandle og fremlægge projektet til beslutning ved et byrådsmøde i september Sådan er det imidlertid ikke gået, og projektgodkendelsen blev først givet på byrådsmødet i juni Der var en klagefrist på tilladelsen frem til 26. juli 2013, og der er ikke indkommet klager, hvorfor projektforslaget nu er endelig godkendt og vi kan komme i gang. Årsagen til den store forsinkelse var bl.a. det mislykkede geotermi projekt i Viborg, der gjorde at alle ville være opmærksomme på ikke at løbe de samme risici, som de gjorde i Viborg. Risikovurderingen, som Tønder kommune havde hyret det rådgivende ingeniørfirma Rambøll til at foretage, forsinkede således udsendelse af projektforslaget i fornyet partshøring, som først skete i januar I forbindelse med den supplerende partshøring kom der en uventet positiv tilkendegivelse fra Brdr. Hartmann, der tilkendegav at såfremt projektet ville dække hele varmeforsyningen til Tønder Fjernvarme og, at Tønder Fjernvarme fremover også ville være i stand til at dække spids- og reservelasten, så ønskede Brdr. Hartmann sig helt frigjort fra fremtidige leveringsforpligtelser. Det forenklede situationen betydeligt idet denne udmelding svarede til Tønder Fjernvarmes ønske om at gennemføre det fulde projekt med to sæt boringer og en ydelse fra geotermianlægget, der kunne dække omkring 90 % af fjernvarmens energibehov. Efter drøftelser med kommunen og deres rådgiver Rambøll enedes man herefter om endnu en revision af projektforslaget, som blev indsendt i maj Det er dette projektforslag omfattende 2 sæt boringer (4 stk. i alt), som nu er godkendt og senere på dagsordnen vil blive gennemgået af vores rådgiver Viktor Jensen fra DFP med henblik på generalforsamlingens godkendelse af hele projektet. Samtidig med arbejdet med Projektforslaget i relation til Varmeforsyningsloven er der arbejdet intenst med Indvindingsplanen i relation til Undergrundsloven. Denne skal godkendes af Energistyrelsen inden, der må bores i undergrunden, belært af de erfaringer, man havde fået i forbindelse med Viborg projektet. Indvindingsplanen og undersøgelserne i forbindelse med udarbejdelsen heraf er med til at understøtte vores geotermiprojekt organisatorisk og medvirkende til at præcisere de teoretiske undersøgelser af vores geotermiprojekt. Her kan nævnes yderligere simuleringer i reservoir for bestemmelse af produktions- og injektionsafstande, vandanalyser og til bestemmelse af, hvilken type overfladeanlæg der skal benyttes til at udnytte den geotermiske varme. Tønder Fjernvarmeselskab arbejder også på at få de bedste forsikringsvilkår, og med de muligheder, der er for at få en lav forsikringspræmie, vil ovennævnte plan, kunne bidrage til nogle gode forhandlinger til fastlæggelse af forsikringspræmien. Organisatorisk er vi blevet styrket via kontakten til det tyske firma Erdwerk GmbH fra München, der har stor erfaring fra geotermiprojekter omkring München og er blevet anbefalet af forsikringsselskaber Munich RE, som vil blive vort forsikringsselskab. Det ser således nu ud til, at vejen endelig er ryddet og at vi kan komme i arbejdstøjet med den praktiske gennemførelse af projektet. Den første aktivitet vi skal i gang med, er at sikre os de rigtige leverandører og entreprenører til opgaven, og at sikre os at leveringstider og andre aktiviteter ikke blokerer eller forsinker vores projekt. Side 3 af 5

4 Vi må således nu ud og afholde ny EU-licitation på leje af borerig og andre leverancer, som ikke kan genforhandles på basis af den tidligere licitation afholdt sammen med Viborg. Tønder Fjernvarme har opgivet at gennemføre en prøveudtagning fra den eksisterende Tønder-5 boring i Gallehus, da det desværre viser sig, at DONG Energy i forbindelse med afslutningen af denne boring har ind pumpet over m 3 ferskvand i boringen, hvorfor en prøvepumpning ikke ville give nogen information om formationsvandet i reservoiret. Indretning af borepladen på Søndre Industrivej er det første arbejde, der skal igangsættes straks, når Lokalplanen er endelig godkendt. Det forventes derfor, at arbejdet med indretning af borepladsen bliver påbegyndt inden årets udgang. Tidsplanen for, at vi kan sende den CO 2 neutrale og miljø rigtige varme ud til forbrugerne, siger nu, at dette kan påbegyndes i løbet af VARMEKØBSPRISEN FRA BRDR. HARTMANN Efter kontraktens ophævelse i 2002 havde vi igennem 2003 en midlertidig aftale med BH om prisen for den leverede varme. Siden har der ingen aftale været om, hvad prisen skulle være, idet vi ikke har kunnet opnå enighed herom. Prisen har herefter været fastsat ensidigt af BH, men vi var tvunget til at aftage varmen fra BH. Der har altså foreligget en monopolsituation. Det er et princip for varmelevering, at prisen ikke må overstige det, det koster at producere den hos BH. Derfor har vi krav på indsigt i økonomien i kraftvarmeværket med henblik på at kunne kontrollere, om vi betalte for meget. BH afviste dette. Kravet fra vores side blev intensiveret i 2008 og de stadige afvisninger førte til, at vi i november 2008 indbragte sagen for Energitilsynet Energitilsynet har myndighed til at afkræve varmeproducenten oplysninger. Tilsynet har endvidere myndighed til, hvis det ikke er muligt efter forhandling at opnå en rimelig pris, at fastsætte prisen. BH har igennem det nu snart 5-årige forløb sagen har kørt i tilsynet, haft held til at undlade at oplyse nærmere om sine produktionsforhold. Dette held har været hjulpet alt for godt på vej af svigtende sagsbehandling fra tilsynets side. Først fra 2012 har der været stillet egentlige krav over for BH, men det er desværre også igennem 2012 og 2013 lykkedes BH at trække sagsbehandlingen på en sådan måde, at der altså endnu ikke foreligger en afgørelse. Til gengæld har det dog siden januar 2012 i stigende grad stået klart, at tilsynets afgørelse vil gå fjernvarmens vej. Vi må dog stadig undre os over og beklage, at tilsynet endnu engang forsinkes i afgørelsen i forhold til, hvad tilsynet selv har stillet i udsigt. Det der har været tilfældet gang på gang skete igen i maj, juni og juli, således at vi lige nu er uden for den tidsplan som - udover at være revideret adskillige gange - er fastsat af tilsynet selv. Den afgørelse som vi imidlertid har udsigt til er ensbetydende med en betydelig nedsættelse af varmeprisen og en ligeledes betydelig tilbagebetaling for tidligere år. Hvorledes en tilbagebetaling vil skulle administreres er det for tidligt at udtale sig om, men udgangspunktet vil formentligt alene være at det vil have betydning for den fremtidige varmepris, altså en nedsættelse af de kommende års priser. Imidlertid må den præcise betydning af udtrykket "de kommende år" stå hen i det uvisse. Ikke blot har afgørelsen trukket ud i årevis, men det må også forudses, at BH vil indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet. Dette har ganske vist som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men kan dog alligevel ikke forventes at være uden indflydelse på konsekvenserne. Vi kan ikke som varmeværk være sikre på, hvordan den endelige afgørelse vil blive, før det sidste punktum er sat. Og dermed kan vi heller ikke indrette os økonomisk efter afgørelsen, før den er endelig. Side 4 af 5

5 Dette var om BH sagen ved Energitilsynet. Men der er både en sag ved tilsynet og ved domstolene. Da prisforhøjelsen kom i 2010 valgte bestyrelsen at indtage den holdning, at man ikke ville betale forhøjelsen, men fortsatte med at betale den efter vor egen opfattelse for høje pris, der hidtil havde været beregnet. Dette førte så til, at BH i 2010 anlagde en retssag for at få forhøjelsen betalt. Ved denne retssag fik BH den 23. maj i år ved retten i Sønderborg dom for, at vi skal betale det tilbageholdte beløb, som retten pålagde Tønder Fjernvarme at betale. Denne afgørelse er indbragt for landsretten. Hvis Energitilsynet havde truffet sin afgørelse hurtigere kunne retssagen have været undgået. Sekretariatet i Energitilsynet har besluttet at overdrage sagen til højere instans. AFSLUTNING: Tønder Fjernvarmeselskab står overfor store udfordringer og forventer at kunne gå i gang med at løse den opgave det er, at udfase de fossile brændsler til varmeforsyning i det kommende år og ligeledes at se på mulighederne for at udvide det fremtidige forsyningsområde. Vore mål for fremtiden vil være at skabe en stabil og fremtidssikret varmeforsyning der samtidig sikrer vore nuværende og fremtidige varmeforbrugere en god brugerøkonomi med konkurrencedygtige priser. Beretning til generalforsamlingen den 03. september Side 5 af 5

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere