BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]"

Transkript

1 [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter: Erhvervs- og Boligstyrelsen Udgiver: Erhvervs- og Boligstyrelsen Ansvarlig institution: Erhvervs- og Boligstyrelsen Anden bidragyder: Kort- og Matrikelstyrelsen (oprindelig udgave) Anden bidragyder: Schultz Grafisk A/S (Web) Emneord (dansk): BBR, Bygnings- og Boligregister, BBR-lov, ejendomsniveau, bygningsniveau, enhedsniveau, bolig-/erhvervsenhed adresse, adresser, adressefastsættelse, bygningsanvendelse, areal, bebygget areal, boligareal, erhvervsareal, olietanke, ændringsregister, stamregister, dataindhold, byggesagsbehandling, byggesag, ejermeddelelse Emneord (engelsk): Resumé (dansk): BBR-instruksen fastsætter retningslinier for kommunernes drift, ajourføring og anvendelse af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Retningslinierne har samme bindende karakter som traditionelle cirkulærskrivelser til de enkelte kommunalbestyrelser. BBR-instruksen indeholder en gennemgang af BBR-systemets opbygning og struktur med en beskrivelse af dataindholdet. Endvidere indeholder BBR-instruksen definitioner af de enkelte oplysninger i BBR bl.a. regler for hvordan de forskellige arealeoplysninger beregnes. Resumé (engelsk): Sprog: dansk Den elektroniske versions ISBN: Version: 1.0 URL: Dato: Format: html, gif, jpeg, css, Indholdsfortegnelse 1. BBR - lovgivning og administrative forskrifter 1.1 BBR-loven 1.2 Administrative forskrifter Bekendtgørelser Cirkulærer Cirkulæreskrivelser 2. Generelt om BBR's struktur 2.1 Den tekniske registerstruktur BBR-stamregister BBR-ændringsregister BBR-historisk register 2.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Ejendomsniveauet Bygningsniveauet

2 2.2.3 Bolig- og erhvervsenheden 3. BBR's registreringsindhold 3.1 Oversigt over registreringsindholdet Ejendomsniveau Bygningsniveau Bolig-/erhvervsenheden 3.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Registerindhold på ejendomsniveau Registerindhold på bygningsniveau Registerindhold på enhedsniveau 4. Identifikationer 4.1 Identifikation af ejendomme 4.2 Identifikation af bygninger 4.3 Identifikation af bolig- og erhvervsenheder 4.4 Identifikationsændringer i BBR 5.1 Arealer Arealbegreberne på bygningsniveau Arealbegreberne på enhedsniveau Sammenhængen mellem arealer i BBR og arealer i anden lovgivning 5.2. Retningslinjer for brugen af bygnings- og enhedsanvendelseskoder (felt 203) 5.4. Opvarmningsforhold Varmeinstallationer (felt 229) Opvarmningsmiddel (felt 230) Supplerende varmeinstallation (felt 239) Elopvarmede helårsboliger (felt 239) 5.5 Helårsbeboelse i sommerhus 5.6. Udlejningsforhold 5.7. Huslejeoplysninger og huslejeforhold 5.8 Olietanke 5.9 Afløbsforhold 5.10 Boligtypekoderne i BBR (felt 308) 5.11 Vandforsyning 6. Retningslinier for anvendelse af notatlinier 6.1 Fastlæggelse af indholdet af notatlinier Notatliniesystemet Indholdet af de faste notatlinier Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne BBR's ajourføring 7.1 Ajourføring af delregistrene (ændringsregistret, stamregistret og historisk register) Oplysninger, der indberettes til BBR-ændringsregister Oplysninger, der indberettes til BBR-stamregister 7.2 Identifikationsgrundlaget 7.3 Brug af rettelseskode Brug af rettelseskode 1 "oprettelse" Brug af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring" Brug af rettelseskode 3 "sletning" Brug af rettelseskode 4 "fejlrettelse" Brug af rettelseskode 5 "identifikationsændring" 7.4 Brug af sagstype (felterne 190, 290 og 390 "byggearbejdets eller ændringens art") Indberetning af sagstype til BBR-ændringsregister Indberetning af sagstype til BBR-stamregister 7.5 Indberetning af dataindhold Indberetning af dataindhold til BBR-ændringsregister Indberetning af dataindhold til BBR-stamregister 7.6 Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister af forskellige byggesager og faserne i byggesagerne Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et nybyggeri Indberetning af data ved meddelelse af tilladelse til en tilbygning Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et ombygningsarbejde Indberetning af sammenlægninger og opdelinger Indberetning af data ved påbegyndelse af byggearbejde Indberetning af data ved meddelelse af ibrugtagningstilladelse Indberetning af data ved meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse Indberetning af data ved fuldførelse Byggearbejder der kun skal anmeldes Indberetning af data ved meddelelse af nedrivningstilladelse og ved gennemført nedrivning

3 Indberetning af data ved henlæggelse af en byggesag 7.7 Maskinel overførsel af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister 7.8 Maskinelt dannede felter i BBR-registret og ved overførslen til BBR-stamregistret 7.9 Erindringsfaciliteter i BBR-ændringsregistret 8.2. BBR - ejermeddelelser Generelle principper for den løbende udsendelse af BBR-ejermeddelelser Ejerrekvisition Blanketter og udskrifter Forsendelsen af BBR-ejermeddelelser 9. Systematiske anvendelser af BBR's oplysninger 9.1. BBR's anvendelse til årsomvurdering af fast ejendom Udtagelse til vurdering Beregning af lejeværdi 9.2 BBR's anvendelse ved udmåling af bloktilskud Opgørelse af boligkriteriet Procedure og vigtige tidsfrister for kommunens opgørelse af boliger til udgiftsbehovsligningen Registrering af boliger i boligkriteriet 10. Øvrige forhold vedrørende BBR 10.1 Den løbende udveksling af oplysninger mellem CPR og BBR 10.2 Supplerende identifikations- og beliggenhedsdata 10.3 Forsvarets og Justitsministeriets bygninger 11. Yderligere vejledning 20. Love, bekendtgørelser og cirkulærer 1. BBR - lovgivning og administrative forskrifter Bygnings- og boligregistret (BBR) blev etableret i Formålet med registret er ved kommunernes foranstaltning at tilvejebringe en systematisk registrering af bolig- og bygningsforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. I følge lov om bygnings- og boligregistrering har BBR til formål at: 1. indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., 2. indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser og 3. stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder. 1.1 BBR-loven Hver kommune er i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering pålagt at føre et register om bygnings- og boligforhold. Den oprindelige lov nr. 243 af 12. maj 1976 fastsatte regler for registrets etablering og ajourføring og for kommunalbestyrelsernes ansvar i denne forbindelse. Videregivelse fra registret blev begrænset til kun at omfatte offentlige myndigheder og koncessionerede selskaber. Endvidere blev boligministeren pålagt at sikre samordningen af registreringen vedrørende fast ejendom. Med lov nr. 138 af 13. april 1983 blev adgangen til registreringen udvidet, således at ejere og lejere, forsyningsselskaber o.lign. samt private virksomheder, der udfører opgaver for offentlige myndigheder, også fik adgang til de registrerede oplysninger. Med lov nr. 841 af 18. december 1987 blev adgangen til registreringen endnu engang udvidet, idet personer eller virksomheder, der udfører opgaver i medfør af

4 autorisation, lovgivning eller på baggrund af en aftale med ejendommens ejer fik adgang til registrets oplysninger. Denne udvidelse af adgangen blev dog betinget af, at ejendommens ejer forlods giver skriftligt samtykke til, at oplysningerne indhentes. Med lov nr. 750 af 7. december 1988 udvidedes bestemmelserne om samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom til også at omfatte andre stedbestemte oplysninger. Med lov nr. 275 af 8. maj 1991 blev kravene i forbindelse med adgangen til registreringen lempet, idet offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder kan rekvirere oplysninger fra BBR-registret uden ejers tilladelse. Adgangen er dog betinget af, at opdyrkning af nye kundeforhold eller videregivelse kommercielt til trediepart ikke finder sted. Med lov nr. 172 af 19. marts 2001 ændres BBR-loven på en række punkter: 1. Der skabes lovmæssigt grundlag for en ny videregivelsesordning for ejendomsdata og forbudet mod at anvende oplysningerne i BBR til opdyrkning af nye kundeforhold ophæves. Der er efterfølgende etableret en offentlig informationsserver (OIS) hvortil der er overført kopier af BBR, ESR, Matrikelregistret, Krydsreferenceregistret, Planregistret og SVUR. På OIS kan ejere af fast ejendom via internettet se alle oplysninger vedrørende deres ejendom ved brug af en pinkode, mens offentligheden (borgere) kan få adgang til oplysninger, der er vurderet som "ikke følsomme oplysninger". Den tidligere bestemmelse om forbud mod videregivelse til tredje part er ophævet. Dette gjorde det muligt at etablere en ordning, hvor der bliver overført data fra OIS til offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssig basis har nedsat sig som distributører af data. Forbudet mod opdyrkning af nye kundeforhold er også ophævet. Herefter kan oplysninger fra BBR anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af de regler, der er fastsat i Lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring. Erhvervs- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at de regler, der gælder for de enkelte registre påses. 2. Præcisering og samling af regler for adressering. Adressen fungerer i det daglige som en vigtig nøgle, når man udveksler information om personers bopæl, arbejdssted eller om beliggenheden af institutioner, virksomheder, butikker og lignende. For at styrke denne funktion samler lovændringen regelgrundlaget for adresser i BBR-loven. Bestemmelserne om fastsættelse af vejnavne og husnumre er overført fra lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Lovændringen fastslår, at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter adressebetegnelsen til de enkelte bygninger, bolig- og erhvervsenheder m.v. i modsætning til tidligere, hvor det var ejeren, der skulle fastsætte adressen for enhederne. Ejeren kunne førhen klage over det juridiske grundlag for vejbestyrelsens eller kommunalbestyrelsens fastsættelse af vejnavne og husnumre i medfør af 4 i lov om offentlige veje og 7 i lov om private fællesveje med Vejdirektoratet som klageinstans. Det følger nu af BBR-loven 9a, at kommunens afgørelser på disse områder kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren. Enhver afgørelse i henhold til 9a skal derfor indeholde oplysning om, at den kan påklages til Erhvervsog Boligstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Kbh. Ø. 3. Ajourføring af BBR ved eksterne parter Lovændringen giver hjemmel til, at kommunen vil kunne indgå aftaler med eksterne parter om ajourføring af BBR. Kommunalbestyrelsen kan således indgå aftale med virksomheder, som f.eks. landinspektører, forsikringsselskaber og forsyningsselskaber, der igennem deres virksomhed frembringer oplysninger eller på anden måde er i besiddelse af relevante oplysninger for en korrekt opdatering. Det påhviler dog fortsat kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med at alle oplysninger, der indberettes til registret er korrekte.

5 4. Tilpasning af dataindholdet til nutidens behov Lovens 2, stk. 2 giver økonomi- og erhvervsministeren adgang til at træffe beslutning om, at der skal registreres nye oplysninger i BBR om tekniske anlæg, hvis ministeren skønner at oplysningerne har betydning for det offentliges opgavevaretagelse eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse. 5. Tilpasning af lov om bygnings- og boligregistrering til lov om behandling af personoplysninger Oprindeligt var BBR ikke omfattet af lov om offentlige myndigheders registre, men Datatilsynet har vurderet at registret falder ind under Lov om behandling af personoplysninger. Som en direkte konsekvens heraf er formålet med BBR blevet tydeliggjort ved at indsætte en formålsparagraf i 1 stk. 2. Det fremgår blandt andet heraf, at BBR skal indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder. Lov om BBR med ovennævnte ændringer er sammenskrevet i Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002). 1.2 Administrative forskrifter BBR føres som fastsat i loven i de enkelte kommuners regi efter retningslinier fastlagt af økonomi- og erhvervsministeren. Herved opnås, at der føres et landsdækkende register, der både kan anvendes i den kommunale og den statslige forvaltning. Ledelsen af den samlede registerdrift påhviler økonomi- og erhvervsministeren, ligesom det er ministerens opgave at forestå den administrative anvendelse af det samlede registersystem. Retningslinier for administration og ajourføring af BBR er fastsat i en række administrative forskrifter i form af bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser samt i nærværende BBR-instruks Bekendtgørelser Bekendtgørelsesformen anvendes, hvis reglerne skal regulere retsstillingen mellem borgere indbyrdes, pålægge borgere pligter overfor det offentlige eller hvis reglerne skal tillægge borgerne rettigheder overfor det offentlige. I medfør af BBR-loven er der fastsat bestemmelser i bekendtgørelsesform om ejeres oplysningspligt til BBR samt om adgangen til at modtage oplysninger fra BBR samt oplysninger sammenstillet fra to eller flere ejendomsdataregistre. Gældende bekendtgørelser i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering er medtaget i sektion Cirkulærer Cirkulæreformen anvendes for bindende generelle forskrifter, der alene retter sig til myndigheder. Cirkulærer må ikke indeholde forskrifter, der direkte beskriver borgernes retsstilling. I medfør af BBR-loven er der fastsat bestemmelser i cirkulæreform om registrets etablering, ajourføring, drift og anvendelse, om etableringen af Krydsreferenceregistret samt om registreringen af kommune- og lokalplaner mv. i Planregistret. Gældende cirkulærer i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering er medtaget i instruksens sektion Cirkulæreskrivelser Cirkulæreskrivelser anvendes ved fastlæggelse af konkrete administrative retningslinier til mange myndigheder. Cirkulæreskrivelsers indhold er bindende. Cirkulæreskrivelser i medfør af BBR-loven har dels været udformet som traditionelle cirkulæreskrivelser fremsendt i brevform til den enkelte kommunalbestyrelse og dels

6 som BBR-meddelelser. Der er igennem tiden fremsendt en lang række traditionelle cirkulæreskrivelser med hjemmel i BBR-loven. Da disse ifølge formen har været konkrete bindende retningslinier og dermed ofte knyttet til en bestemt opgave, vil en del af disse i dag være uaktuelle. Med hensyn til BBR-meddelelserne er disse fra december 1990 erstattet af nærværende BBR-instruks. Indholdet i BBR-instruksen vil derfor have samme bindende karakter som traditionelle cirkulæreskrivelser. 2. Generelt om BBR's struktur Ved registersystemets struktur forstås både den tekniske registerstruktur og grupperinger af oplysninger i registreringen for den enkelte bygning eller bygningsdel. 2.1 Den tekniske registerstruktur Den tekniske registerstruktur er fastlagt for at opnå den størst mulige enkelhed, herunder den mest hensigtsmæssige samling af registreringsindholdet i forhold til de opgaver, som skal løses ved hjælp af BBR-registersystemet. I figur 1 er vist de særskilte registre, der indgår i det samlede registersystem. Figur 1 Hovedstruktur i BBR-registersystemet BBR-stamregister BBR-stamregister indeholder oplysninger om den aktuelle status for bygningsbestanden og bestanden af boliger og erhvervs- og institutionsenheder. Ajourføringen heraf finder sted dels ved direkte indberetning til stamregistret og dels ved overførsel af oplysninger fra BBR's ændringsregister ved afslutning af byggesager BBR-ændringsregister BBR-ændringsregister indeholder oplysninger om verserende byggesager. Det drejer sig om nybyggeri, til- og ombygninger samt nedrivninger, der indberettes til registret i tilknytning til kommunernes byggesagsbehandling. Desuden indeholder denne del af registersystemet en række informationer, herunder dateringer, der afspejler byggeprocessen BBR-historisk register BBR-historisk register indeholder oplysninger om gennemførte ændringer i bygnings-

7 og boligmassen. Denne del af registersystemet ajourføres maskinelt på grundlag af de indberetninger, der sker til BBRstamregister og BBR-ændringsregister. Kommunerne foretager således ikke indberetning til dette register. 2.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet For alle bebyggede ejendomme, der indgår i BBR-registersystemet, er der foretaget en gruppering af oplysningerne. Grupperingen er foretaget ud fra det synspunkt, at nogle oplysninger for en ejendom er fælles for hele ejendommen, nogle er fælles for en bygning og endelig vedrører nogle alene en bolig, erhvervs- eller institutionsenhed. Jf. figur 2. Figur 2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Den enkelte oplysning er således registreret på et af følgende tre niveauer: 1. Ejendomsniveau. 2. Bygningsniveau. 3. Niveau for bolig- eller erhvervsenheder. Afgrænsningen af de 3 niveauer er fastlagt i boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977om etablering af bygnings- og boligregistrering Ejendomsniveauet I BBR registreres oplysninger om samtlige bebyggede ejendomme, hvorved forstås ejendomme, der er bebygget i BBR-lovens forstand, jf. afsnit Ejendomsniveauet i BBR knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning. Denne afgrænsning er valgt for at opnå overensstemmelse mellem ejendomsbegrebet i Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) og i BBR. Ved en ejendom i ESR forstås arealer, som i matriklen er opført under et matrikelnummer arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge notering i matriklen og tingbogen skal holdes forenede (jf. udstykningslovens 2) arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed. Landbrugsejendomme, der drives sammen (jf. 9 i lov om landbrugsejendomme), registreres dog hver for sig samt bygninger opført på lejet grund. Ejerlejligheder afviger fra den anførte definition på en selvstændig ejendom. I BBR registreres ejerlejligheder som bolig- eller erhvervsenheder. Ejerlejlighedens ejendomsnummer i ejendomsregistret registeres som en særskilt oplysning på den enkelte enhed, således at ejerlejligheden ved registrets anvendelse, f.eks. til

8 vurderingsformål, kan fremkomme som en selvstændig ejendom. BBR omfatter samtlige bygninger. Det betyder, at registret også omfatter bebyggelser, der er undtaget fra vurdering, såsom kirker og stations-, administrations- og værkstedsbygninger i forbindelse med jernbane- og havneanlæg mv Bygningsniveauet Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende) Niveau for bolig- eller erhvervsenheder Ved en bolig- eller erhvervsenhed i BBR forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil herefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed kan være et erhvervslejemål. Omfatter et lejemål flere adskilte arealer, der hver for sig har selvstændig adgang med tilknyttet adresse, skal lejemålet opfattes som bestående af flere bolig- eller erhvervsenheder, som registreres særskilt. Anvender ejeren selv adskilte arealer, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse, betragtes også disse som særskilte boliger eller erhvervsenheder. For bygninger, der anvendes udelukkende til beboelse foretages en fuldstændig opdeling af arealet på boligenheder. For bygninger, der anvendes til både bolig og erhverv, foretages en fuldstændig opdeling på bolig- og erhvervsenheder. For bygninger, hvor det samlede areal af boligenhederne udgør mindre end 5 pct. af det samlede bygningsareal, foretages dog kun en opdeling på enheder for den del af bygningen, der udelukkende anvendes til beboelse eller til blandet erhverv og beboelse. For det resterende erhvervsareal kræves ikke opdeling på erhvervsenheder. For bygninger, der udelukkende anvendes til erhverv, er der således intet krav om opdeling i enheder. 3. BBR's registreringsindhold I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af afsnit og Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBRlovens forstand. 3.1 Oversigt over registreringsindholdet Registreringsindholdet i BBR på de enkelte niveauer (ejendom, bygning og boligeller erhvervsenhed) fremgår af nedenstående oversigt. Det 3-cifrede løbenummer refererer til feltnumrene i Kommunedatas Brugervejledning om BBR. Vedrørende afgrænsningen af om registreringen er frivillig eller obligatorisk henvises til Boligministeriets cirkulære af 11. februar 1986 om BBR's ajourføring og drift Ejendomsniveau Identifikation: 101 Ejendomsnummer Ejendommens beliggenhed:

9 171 Vejkode 172 Husnummer 173 Bogstav Ejerforhold: 102 Ejerforhold Installationer: 103 Vandforsyning 104 Afløbsforhold Supplerende data: 106 Notater om ejendommen 107 Opdateringsdato for ejendommen Olietanke 180 Vurderingsudtagelseskode 181 Vurderingsudtagelseskode 190 Sagstype 194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til ejer 195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen Generelle karakteristika: 120 Antal egentlige bygninger 121 Antal ejerlejligheder 122 Antal enkeltværelser 125 Antal småbygninger 126 Antal beboelseslejligheder 127 Antal erhvervsenheder Arealer: 123 Tilnærmet etageareal 124 Samlet boligareal 128 Bebygget areal 129 Samlet erhvervsareal 130 Samlet bygningsareal 131 Småbygningernes areal Bygningsniveau Identifikation: 201 Bygningsnummer Beliggenhed: 271 Vejkode 272 Husnummer 273 Bogstav Generelle karakteristika: 203 Bygningens anvendelse 204 Adgangsforhold 205 Antal beboelseslejligheder 206 Antal enkeltværelser 207 Opførelsesår 208 Midlertidig oprettelse/fuldført 209 Om- og tilbygningsår 236 Sikringsrumspladser 237 Fritliggende 238 Fredningsforhold Bygningsmaterialer. 210 Konstruktionsforhold 211 Ydervæggenes materiale 212 Tagdækningsmateriale 215 Kilde til materialer Arealer: 216 Samlet bygningsareal 217 Samlet boligareal 218 Samlet erhvervsareal 219 Bebygget areal 220 Antal etager 221 Samlet areal af tagetage 222 Areal af udnyttet del af tagetage 223 Samlet kælderareal 224 Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn

10 225 Andet areal 228 Kilde til bygningsarealer 241 Areal af indbygget garage 242 Areal af indbygget carport 243 Areal af indbygget udhus 244 Areal af udestue 245 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder 246 Areal af overdækket terrasse 247 Areal af affaldsrum i terrænniveau 270 Afvigende etager 286 Færdigt areal 296 Foreløbigt færdiggjort bygningsareal Installationer: 229 Varmeinstallation 230 Opvarmningsmiddel 231 Elevator 234 Dato for energiattest 235 Dato for varmesynsrapport 239 Supplerende varme 248 Afløbsforhold 249 Vandforsyning Lejeforhold: 260 Årlig leje 261 Udlejningsforhold Supplerende data: 232 Notater om bygningen 233 Opdateringsdato for bygningen 268 Byggesagsdato 269 Litra 281 Byggetilladelse, dato 282 Påbegyndelse, dato 283 Ibrugtagningstilladelse, dato 284 Delvis ibrugtagning, dato 285 Henlæggelse, dato 287 Distrikt 288 Fuldført, dato 290 Sagstype 291 Offentlig støtte 292 Byggesagskode 293 Anmeldelse af byggearbejde, dato 294 Nedrivningstilladelse, dato 295 Gennemført nedrivning, dato 297 Foreløbigt færdiggjorte antal lejligheder 298 Foreløbigt færdiggjorte antal enkeltværelser Bolig-/erhvervsenheden Identifikation: 301 Vejkode 372 Husnummer 373 Husbogstav 303 Etage 304 Side/dørnummer Anvendelse og alder: 307 Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse 308 Boligtype 309 Kondemneret boligenhed 310 Oprettelsesdato for enhedens identifikation 379 Lovlig anvendelse 380 Dispensationsår Arealer: 311 Samlet enhedsareal 312 Enhedsareal til beboelse 313 Enhedsareal til erhverv 314 Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden 315 Antal værelser til erhverv i enheden 316 Flytbare skillevægge 317 Kilde til enhedens arealer Installationer: 318 Toiletforhold

11 319 Badeforhold 320 Køkkenforhold 321 Energiforsyning Lejeforhold: 322 Udlejningsforhold 323 Årlig leje 378 CPR-adresse 392 Udlejningsforhold 2 Supplerende data: 306 Ejendomsnummer for ejerlejligheder 324 Notater om bolig- eller erhvervsenheden 325 Opdateringsdato for bolig- eller erhvervsenheden Henvisningsnumre fra supplementsrum til moderlejlighed 390 Sagstype 391 Delvis ibrugtagningstilladelse, dato 394 Ejermeddelelse, rekvisition 395 Ejermeddelelse, rekvisition. 3.2 BBR's registreringsindhold - detaljeret beskrivelse I dette afsnit er de enkelte datafelter i BBR detaljeret og systematisk beskrevet. Udover denne systematiske beskrivelse er der for enkelte emner en mere uddybet beskrivelse i senere afsnit i instruksen. Der vil for disse datafelter være en direkte henvisning til de pågældende afsnit i instruksen. Ejendomsniveau Bygningsniveau Bolig-/erhvervsenheden Registerindhold på ejendomsniveau 101 Ejendomsnummer 102 Ejerforhold 103 Vandforsyning 104 Afløbsforhold 106 Notater om ejendommen 107 Opdateringsdato for ejendommen Olietanke 120 Antal egentlige bygninger 121 Antal ejerlejligheder 122 Antal enkeltværelser 123 Tilnærmet etageareal 124 Samlet boligareal 125 Antal småbygninger 126 Antal beboelseslejligheder 127 Antal erhvervsenheder 128 Bebygget areal 129 Samlet erhvervsareal 130 Samlet bygningsareal 131 Småbygningernes areal 171 Vejkode 172 Husnummer 173 Bogstav 180 Vurderingsudtagelseskode 181 Vurderingsudtagelseskode 190 Sagstype 194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til ejer 195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen 101 Ejendomsnummer. Ejendom (CS, CR) Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt indenfor kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenr. giver en entydig identifikation af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

12 Bortset fra ejerlejligheder er nummeret identisk med ejendommens nummer i ejendomsstamregistret (ESR). For ejerlejligheder er det identisk med moderejendommens nummer i ESR. Ajourføring Ajourføring på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret. BBR-instruks afsnit 4.1 Boligministeriets cirkulære af 6/ om etablering af bygnings- og boligregistrering, 102 Ejerforhold Ejendom (CS, CR) Ejendommens ejer er: 10 Privatpersoner eller interessentskab. 20 Almennyttig boligselskab. 30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskab). Under denne kode medtages alle selskaber som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne. 40 Forening, legat eller selvejende institution. 41 Privat andelsboligforening. 50 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende. 60 Anden primærkommune. 70 Amtskommune. 80 Staten. 90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere. Ajourføring Ajourføres ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra ESR til BBR's stamregister. Ved formodede fejl gives meddelelse herom til ESR-registerføreren. Der kan kun foretages manuel indberetning til stamregistret ved oprettelse af en ny ejendom. Ejerforholdskoden skal indberettes manuelt til BBR-ændringsregistret, således at den korrekte ejerforholdskode er tilgængelig under byggesagen. Ejerforholdskoden vil for nyopståede ejendomme blive overført fra ændringsregistret til stamregistret ved byggesagens afslutning. Fejl, som opstår af denne grund, kan kun rettes via ESR.

13 Kommunedatas brugervejledning. Bemærkninger Ajourføringen af ejerforholdet i ESR foretages ud fra de oplysninger, der afgives i forbindelse med overdragelse af fast ejendom (det grønne salgsindberetningsskema). 103 Vandforsyning Ejendom (CS, CR) 1. Offentligt alment vandforsyningsanlæg. 2. Privat alment vandforsyningsanlæg. Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme. 3. Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme. 4. Brønd. 6. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme). 7. Blandet vandforsyning. 9. Ingen vandforsyning. Lov om vandforsyning m.v. En supplerende forklaring vedrørende anvendelse af visse koder fremgår af BBRinstruksens afsnit Bemærkninger Hvis der findes flere typer vandforsyning på ejendommen, indberettes den type, der har den laveste kodeværdi. Indberetning af kode 7 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau. 104 Afløbsforhold Ejendom (CS, CR) 10. Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 11. Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg. 20. Afløb til samletank. 21. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. 29. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. 30. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. 31. Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

14 32. Mekanisk og biologisk rensning. 70. Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet. 75. Blandet afløbsforhold. 80. Anden type afløb. 90. Intet afløb. En nærmere forklaring vedrørende anvendelse af de enkelte koder fremgår af afsnit 5.9. Bemærkninger Hvis alt forekommende spildevand ikke afledes på samme måde, benyttes kodeværdi i følgende prioriteringsorden: 10, 11, 20, 21, 32, 29, 30, 31, 70, 80, 81, 90 Hvis afløbet fra toilet og køkken er forskellige, er det toiletvandets afløbsforhold, der er afgørende for valget af kode. Indberetning af kode 75 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau. Der kan i påkommende tilfælde suppleres med indberetning på notatlinier. Hvis notatlinie 33 anvendes, udskrives indholdet på ejermeddelelsen. 106 Notat om ejendommen Ejendom (CS, CR) Notater om ejendommen, der ikke i forvejen kan indberettes til de faste datafelter. Et antal linier er reserveret til generel anvendelse efter fastlagte retningslinier, medens de resterende kan anvendes af den enkelte kommune. BBR-instruks sektion Opdateringsdato for ejendommen. Ejendom (CS, CR) Opdateringsdato (år-måned-dag) for sidste ændring af oplysningerne på ejendomsniveau. 110 Olietank, type Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank.

15 C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. 9 Ingen tanke. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 112 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 113 Olietank, type. Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank. C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

16 Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 115 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 116 Olietank, type Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank. C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l.

17 l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 118 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 119 Tanke i alt Ejendom (CS, CR) Feltet indeholder oplysning om det samlede antal tanke på ejendommen, såfremt dette overstiger Antal Bygninger Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal bygninger eksklusive småbygninger (felt 203 = ). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau 121 Antal ejerlejligheder Ejendom (CR Oplysningen angiver ejendommens samlede antal ejerlejligheder, d.v.s. summen af enheder med felt 306 udfyldt Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau Bemærkninger Feltet viser antallet af enheder, der er omfattet af ejerlejligheds opdeling og svarer nødvendigvis ikke til det juridiske antal ejerlejligheder i moderejendommen 122 Antal enkeltværelser Ejendom (CR)

18 Oplysningen angiver ejendommens samlede antal enkeltværelser som summen af enkeltværelser, dvs. med boligtypekode 3, i ejendommens bygninger (felt 206) Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 123 Tilnærmet etageareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver et areal for ejendommen, som er en tilnærmelse til det etageareal, der jf. bygningsreglementerne skal indgå i beregning af bebyggelsesprocententen. I arealet indgår summen af de enkelte bygningers etageareal, herunder udnyttelige tagetager og kældre hvor loftet er mere end 1,25 over det omgivende terræn. For enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse indgår garage-, carport og udhusarealer kun med den del af arealet, som overstiger 35 m 2 pr. bolig. For øvrig boligbebyggelse indgår garage- og carportarealer kun med den del af arealet, som overstiger 20 m 2 pr. bolig. Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau Bygningsreglement for småhuse Bygningsreglementet Bemærkninger Beregningen er en tilnærmelse til bygningsreglementernes bestemmelser, da det ikke maskinelt er muligt at beregne etagearealet fuldstændig korrekt på grundlag af oplysningerne i BBR. 124 Samlet boligareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede boligareal som summen af boligarealet i ejendommens enkelte bygninger (felt 217). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 125 Antal småbygninger Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal småbygninger, d.v.s. summen af bygninger med anvendelseskode i felt 203.

19 Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau 126 Antal beboelseslejligheder Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal beboelseslejligheder som summen af beboelseslejligheder i ejendommens enkelte bygninger (felt 205). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 127 Antal erhvervsenheder Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal erhvervsenheder, d.v.s. summen af enheder med anvendelseskode eller 610 i felt 307. Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau. 128 Bebygget areal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede bebyggede areal som summen af de enkelte bygningers, småbygningers, bebyggede areal (felt 219). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 129 Samlet erhvervsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede erhvervsareal som summen af de enkelte bygningers erhvervsareal (felt 218) Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 130 Samlet bygningsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede bygningsareal som summen af de

20 enkelte bygningers samlede bygningsareal (felt 216). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 131 Samlet småbygningsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver det samlede areal af ejendommens småbygninger som summen af de enkelte småbygningers bebyggede areal (felt 219). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 171 Vejkode Ejendom (CS, CR) Kode for den gade/vej, hvor ejendommen er beliggende, d.v.s. den repræsentative adresse. - Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering. - BBR-instruks afsnit 4.3. Bemærkninger Indberettes altid i overensstemmelse med den i ejendomsstamregistret benyttede vejkode. 172 Husnr Ejendom (CS, CR) Ejendommens husnummer. Ajourføring Hvis husnummer ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. -BBR-instruks afsnit 4.3. Bemærkninger Indberettes altid i overensstemmelse med det i ejendomsstamregistret benyttede husnummer. 173 Bogstav Ejendom (CS, CR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Sagsnummer 2012/003687 Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Digitale kort og administrative registre

Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr. 330 [Tom side] Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere