BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]"

Transkript

1 [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter: Erhvervs- og Boligstyrelsen Udgiver: Erhvervs- og Boligstyrelsen Ansvarlig institution: Erhvervs- og Boligstyrelsen Anden bidragyder: Kort- og Matrikelstyrelsen (oprindelig udgave) Anden bidragyder: Schultz Grafisk A/S (Web) Emneord (dansk): BBR, Bygnings- og Boligregister, BBR-lov, ejendomsniveau, bygningsniveau, enhedsniveau, bolig-/erhvervsenhed adresse, adresser, adressefastsættelse, bygningsanvendelse, areal, bebygget areal, boligareal, erhvervsareal, olietanke, ændringsregister, stamregister, dataindhold, byggesagsbehandling, byggesag, ejermeddelelse Emneord (engelsk): Resumé (dansk): BBR-instruksen fastsætter retningslinier for kommunernes drift, ajourføring og anvendelse af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Retningslinierne har samme bindende karakter som traditionelle cirkulærskrivelser til de enkelte kommunalbestyrelser. BBR-instruksen indeholder en gennemgang af BBR-systemets opbygning og struktur med en beskrivelse af dataindholdet. Endvidere indeholder BBR-instruksen definitioner af de enkelte oplysninger i BBR bl.a. regler for hvordan de forskellige arealeoplysninger beregnes. Resumé (engelsk): Sprog: dansk Den elektroniske versions ISBN: Version: 1.0 URL: Dato: Format: html, gif, jpeg, css, Indholdsfortegnelse 1. BBR - lovgivning og administrative forskrifter 1.1 BBR-loven 1.2 Administrative forskrifter Bekendtgørelser Cirkulærer Cirkulæreskrivelser 2. Generelt om BBR's struktur 2.1 Den tekniske registerstruktur BBR-stamregister BBR-ændringsregister BBR-historisk register 2.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Ejendomsniveauet Bygningsniveauet

2 2.2.3 Bolig- og erhvervsenheden 3. BBR's registreringsindhold 3.1 Oversigt over registreringsindholdet Ejendomsniveau Bygningsniveau Bolig-/erhvervsenheden 3.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Registerindhold på ejendomsniveau Registerindhold på bygningsniveau Registerindhold på enhedsniveau 4. Identifikationer 4.1 Identifikation af ejendomme 4.2 Identifikation af bygninger 4.3 Identifikation af bolig- og erhvervsenheder 4.4 Identifikationsændringer i BBR 5.1 Arealer Arealbegreberne på bygningsniveau Arealbegreberne på enhedsniveau Sammenhængen mellem arealer i BBR og arealer i anden lovgivning 5.2. Retningslinjer for brugen af bygnings- og enhedsanvendelseskoder (felt 203) 5.4. Opvarmningsforhold Varmeinstallationer (felt 229) Opvarmningsmiddel (felt 230) Supplerende varmeinstallation (felt 239) Elopvarmede helårsboliger (felt 239) 5.5 Helårsbeboelse i sommerhus 5.6. Udlejningsforhold 5.7. Huslejeoplysninger og huslejeforhold 5.8 Olietanke 5.9 Afløbsforhold 5.10 Boligtypekoderne i BBR (felt 308) 5.11 Vandforsyning 6. Retningslinier for anvendelse af notatlinier 6.1 Fastlæggelse af indholdet af notatlinier Notatliniesystemet Indholdet af de faste notatlinier Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne BBR's ajourføring 7.1 Ajourføring af delregistrene (ændringsregistret, stamregistret og historisk register) Oplysninger, der indberettes til BBR-ændringsregister Oplysninger, der indberettes til BBR-stamregister 7.2 Identifikationsgrundlaget 7.3 Brug af rettelseskode Brug af rettelseskode 1 "oprettelse" Brug af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring" Brug af rettelseskode 3 "sletning" Brug af rettelseskode 4 "fejlrettelse" Brug af rettelseskode 5 "identifikationsændring" 7.4 Brug af sagstype (felterne 190, 290 og 390 "byggearbejdets eller ændringens art") Indberetning af sagstype til BBR-ændringsregister Indberetning af sagstype til BBR-stamregister 7.5 Indberetning af dataindhold Indberetning af dataindhold til BBR-ændringsregister Indberetning af dataindhold til BBR-stamregister 7.6 Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister af forskellige byggesager og faserne i byggesagerne Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et nybyggeri Indberetning af data ved meddelelse af tilladelse til en tilbygning Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et ombygningsarbejde Indberetning af sammenlægninger og opdelinger Indberetning af data ved påbegyndelse af byggearbejde Indberetning af data ved meddelelse af ibrugtagningstilladelse Indberetning af data ved meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse Indberetning af data ved fuldførelse Byggearbejder der kun skal anmeldes Indberetning af data ved meddelelse af nedrivningstilladelse og ved gennemført nedrivning

3 Indberetning af data ved henlæggelse af en byggesag 7.7 Maskinel overførsel af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister 7.8 Maskinelt dannede felter i BBR-registret og ved overførslen til BBR-stamregistret 7.9 Erindringsfaciliteter i BBR-ændringsregistret 8.2. BBR - ejermeddelelser Generelle principper for den løbende udsendelse af BBR-ejermeddelelser Ejerrekvisition Blanketter og udskrifter Forsendelsen af BBR-ejermeddelelser 9. Systematiske anvendelser af BBR's oplysninger 9.1. BBR's anvendelse til årsomvurdering af fast ejendom Udtagelse til vurdering Beregning af lejeværdi 9.2 BBR's anvendelse ved udmåling af bloktilskud Opgørelse af boligkriteriet Procedure og vigtige tidsfrister for kommunens opgørelse af boliger til udgiftsbehovsligningen Registrering af boliger i boligkriteriet 10. Øvrige forhold vedrørende BBR 10.1 Den løbende udveksling af oplysninger mellem CPR og BBR 10.2 Supplerende identifikations- og beliggenhedsdata 10.3 Forsvarets og Justitsministeriets bygninger 11. Yderligere vejledning 20. Love, bekendtgørelser og cirkulærer 1. BBR - lovgivning og administrative forskrifter Bygnings- og boligregistret (BBR) blev etableret i Formålet med registret er ved kommunernes foranstaltning at tilvejebringe en systematisk registrering af bolig- og bygningsforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. I følge lov om bygnings- og boligregistrering har BBR til formål at: 1. indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., 2. indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser og 3. stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder. 1.1 BBR-loven Hver kommune er i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering pålagt at føre et register om bygnings- og boligforhold. Den oprindelige lov nr. 243 af 12. maj 1976 fastsatte regler for registrets etablering og ajourføring og for kommunalbestyrelsernes ansvar i denne forbindelse. Videregivelse fra registret blev begrænset til kun at omfatte offentlige myndigheder og koncessionerede selskaber. Endvidere blev boligministeren pålagt at sikre samordningen af registreringen vedrørende fast ejendom. Med lov nr. 138 af 13. april 1983 blev adgangen til registreringen udvidet, således at ejere og lejere, forsyningsselskaber o.lign. samt private virksomheder, der udfører opgaver for offentlige myndigheder, også fik adgang til de registrerede oplysninger. Med lov nr. 841 af 18. december 1987 blev adgangen til registreringen endnu engang udvidet, idet personer eller virksomheder, der udfører opgaver i medfør af

4 autorisation, lovgivning eller på baggrund af en aftale med ejendommens ejer fik adgang til registrets oplysninger. Denne udvidelse af adgangen blev dog betinget af, at ejendommens ejer forlods giver skriftligt samtykke til, at oplysningerne indhentes. Med lov nr. 750 af 7. december 1988 udvidedes bestemmelserne om samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom til også at omfatte andre stedbestemte oplysninger. Med lov nr. 275 af 8. maj 1991 blev kravene i forbindelse med adgangen til registreringen lempet, idet offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder kan rekvirere oplysninger fra BBR-registret uden ejers tilladelse. Adgangen er dog betinget af, at opdyrkning af nye kundeforhold eller videregivelse kommercielt til trediepart ikke finder sted. Med lov nr. 172 af 19. marts 2001 ændres BBR-loven på en række punkter: 1. Der skabes lovmæssigt grundlag for en ny videregivelsesordning for ejendomsdata og forbudet mod at anvende oplysningerne i BBR til opdyrkning af nye kundeforhold ophæves. Der er efterfølgende etableret en offentlig informationsserver (OIS) hvortil der er overført kopier af BBR, ESR, Matrikelregistret, Krydsreferenceregistret, Planregistret og SVUR. På OIS kan ejere af fast ejendom via internettet se alle oplysninger vedrørende deres ejendom ved brug af en pinkode, mens offentligheden (borgere) kan få adgang til oplysninger, der er vurderet som "ikke følsomme oplysninger". Den tidligere bestemmelse om forbud mod videregivelse til tredje part er ophævet. Dette gjorde det muligt at etablere en ordning, hvor der bliver overført data fra OIS til offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssig basis har nedsat sig som distributører af data. Forbudet mod opdyrkning af nye kundeforhold er også ophævet. Herefter kan oplysninger fra BBR anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af de regler, der er fastsat i Lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring. Erhvervs- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at de regler, der gælder for de enkelte registre påses. 2. Præcisering og samling af regler for adressering. Adressen fungerer i det daglige som en vigtig nøgle, når man udveksler information om personers bopæl, arbejdssted eller om beliggenheden af institutioner, virksomheder, butikker og lignende. For at styrke denne funktion samler lovændringen regelgrundlaget for adresser i BBR-loven. Bestemmelserne om fastsættelse af vejnavne og husnumre er overført fra lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Lovændringen fastslår, at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter adressebetegnelsen til de enkelte bygninger, bolig- og erhvervsenheder m.v. i modsætning til tidligere, hvor det var ejeren, der skulle fastsætte adressen for enhederne. Ejeren kunne førhen klage over det juridiske grundlag for vejbestyrelsens eller kommunalbestyrelsens fastsættelse af vejnavne og husnumre i medfør af 4 i lov om offentlige veje og 7 i lov om private fællesveje med Vejdirektoratet som klageinstans. Det følger nu af BBR-loven 9a, at kommunens afgørelser på disse områder kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren. Enhver afgørelse i henhold til 9a skal derfor indeholde oplysning om, at den kan påklages til Erhvervsog Boligstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Kbh. Ø. 3. Ajourføring af BBR ved eksterne parter Lovændringen giver hjemmel til, at kommunen vil kunne indgå aftaler med eksterne parter om ajourføring af BBR. Kommunalbestyrelsen kan således indgå aftale med virksomheder, som f.eks. landinspektører, forsikringsselskaber og forsyningsselskaber, der igennem deres virksomhed frembringer oplysninger eller på anden måde er i besiddelse af relevante oplysninger for en korrekt opdatering. Det påhviler dog fortsat kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med at alle oplysninger, der indberettes til registret er korrekte.

5 4. Tilpasning af dataindholdet til nutidens behov Lovens 2, stk. 2 giver økonomi- og erhvervsministeren adgang til at træffe beslutning om, at der skal registreres nye oplysninger i BBR om tekniske anlæg, hvis ministeren skønner at oplysningerne har betydning for det offentliges opgavevaretagelse eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse. 5. Tilpasning af lov om bygnings- og boligregistrering til lov om behandling af personoplysninger Oprindeligt var BBR ikke omfattet af lov om offentlige myndigheders registre, men Datatilsynet har vurderet at registret falder ind under Lov om behandling af personoplysninger. Som en direkte konsekvens heraf er formålet med BBR blevet tydeliggjort ved at indsætte en formålsparagraf i 1 stk. 2. Det fremgår blandt andet heraf, at BBR skal indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder. Lov om BBR med ovennævnte ændringer er sammenskrevet i Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002). 1.2 Administrative forskrifter BBR føres som fastsat i loven i de enkelte kommuners regi efter retningslinier fastlagt af økonomi- og erhvervsministeren. Herved opnås, at der føres et landsdækkende register, der både kan anvendes i den kommunale og den statslige forvaltning. Ledelsen af den samlede registerdrift påhviler økonomi- og erhvervsministeren, ligesom det er ministerens opgave at forestå den administrative anvendelse af det samlede registersystem. Retningslinier for administration og ajourføring af BBR er fastsat i en række administrative forskrifter i form af bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser samt i nærværende BBR-instruks Bekendtgørelser Bekendtgørelsesformen anvendes, hvis reglerne skal regulere retsstillingen mellem borgere indbyrdes, pålægge borgere pligter overfor det offentlige eller hvis reglerne skal tillægge borgerne rettigheder overfor det offentlige. I medfør af BBR-loven er der fastsat bestemmelser i bekendtgørelsesform om ejeres oplysningspligt til BBR samt om adgangen til at modtage oplysninger fra BBR samt oplysninger sammenstillet fra to eller flere ejendomsdataregistre. Gældende bekendtgørelser i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering er medtaget i sektion Cirkulærer Cirkulæreformen anvendes for bindende generelle forskrifter, der alene retter sig til myndigheder. Cirkulærer må ikke indeholde forskrifter, der direkte beskriver borgernes retsstilling. I medfør af BBR-loven er der fastsat bestemmelser i cirkulæreform om registrets etablering, ajourføring, drift og anvendelse, om etableringen af Krydsreferenceregistret samt om registreringen af kommune- og lokalplaner mv. i Planregistret. Gældende cirkulærer i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering er medtaget i instruksens sektion Cirkulæreskrivelser Cirkulæreskrivelser anvendes ved fastlæggelse af konkrete administrative retningslinier til mange myndigheder. Cirkulæreskrivelsers indhold er bindende. Cirkulæreskrivelser i medfør af BBR-loven har dels været udformet som traditionelle cirkulæreskrivelser fremsendt i brevform til den enkelte kommunalbestyrelse og dels

6 som BBR-meddelelser. Der er igennem tiden fremsendt en lang række traditionelle cirkulæreskrivelser med hjemmel i BBR-loven. Da disse ifølge formen har været konkrete bindende retningslinier og dermed ofte knyttet til en bestemt opgave, vil en del af disse i dag være uaktuelle. Med hensyn til BBR-meddelelserne er disse fra december 1990 erstattet af nærværende BBR-instruks. Indholdet i BBR-instruksen vil derfor have samme bindende karakter som traditionelle cirkulæreskrivelser. 2. Generelt om BBR's struktur Ved registersystemets struktur forstås både den tekniske registerstruktur og grupperinger af oplysninger i registreringen for den enkelte bygning eller bygningsdel. 2.1 Den tekniske registerstruktur Den tekniske registerstruktur er fastlagt for at opnå den størst mulige enkelhed, herunder den mest hensigtsmæssige samling af registreringsindholdet i forhold til de opgaver, som skal løses ved hjælp af BBR-registersystemet. I figur 1 er vist de særskilte registre, der indgår i det samlede registersystem. Figur 1 Hovedstruktur i BBR-registersystemet BBR-stamregister BBR-stamregister indeholder oplysninger om den aktuelle status for bygningsbestanden og bestanden af boliger og erhvervs- og institutionsenheder. Ajourføringen heraf finder sted dels ved direkte indberetning til stamregistret og dels ved overførsel af oplysninger fra BBR's ændringsregister ved afslutning af byggesager BBR-ændringsregister BBR-ændringsregister indeholder oplysninger om verserende byggesager. Det drejer sig om nybyggeri, til- og ombygninger samt nedrivninger, der indberettes til registret i tilknytning til kommunernes byggesagsbehandling. Desuden indeholder denne del af registersystemet en række informationer, herunder dateringer, der afspejler byggeprocessen BBR-historisk register BBR-historisk register indeholder oplysninger om gennemførte ændringer i bygnings-

7 og boligmassen. Denne del af registersystemet ajourføres maskinelt på grundlag af de indberetninger, der sker til BBRstamregister og BBR-ændringsregister. Kommunerne foretager således ikke indberetning til dette register. 2.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet For alle bebyggede ejendomme, der indgår i BBR-registersystemet, er der foretaget en gruppering af oplysningerne. Grupperingen er foretaget ud fra det synspunkt, at nogle oplysninger for en ejendom er fælles for hele ejendommen, nogle er fælles for en bygning og endelig vedrører nogle alene en bolig, erhvervs- eller institutionsenhed. Jf. figur 2. Figur 2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Den enkelte oplysning er således registreret på et af følgende tre niveauer: 1. Ejendomsniveau. 2. Bygningsniveau. 3. Niveau for bolig- eller erhvervsenheder. Afgrænsningen af de 3 niveauer er fastlagt i boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977om etablering af bygnings- og boligregistrering Ejendomsniveauet I BBR registreres oplysninger om samtlige bebyggede ejendomme, hvorved forstås ejendomme, der er bebygget i BBR-lovens forstand, jf. afsnit Ejendomsniveauet i BBR knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning. Denne afgrænsning er valgt for at opnå overensstemmelse mellem ejendomsbegrebet i Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) og i BBR. Ved en ejendom i ESR forstås arealer, som i matriklen er opført under et matrikelnummer arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge notering i matriklen og tingbogen skal holdes forenede (jf. udstykningslovens 2) arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed. Landbrugsejendomme, der drives sammen (jf. 9 i lov om landbrugsejendomme), registreres dog hver for sig samt bygninger opført på lejet grund. Ejerlejligheder afviger fra den anførte definition på en selvstændig ejendom. I BBR registreres ejerlejligheder som bolig- eller erhvervsenheder. Ejerlejlighedens ejendomsnummer i ejendomsregistret registeres som en særskilt oplysning på den enkelte enhed, således at ejerlejligheden ved registrets anvendelse, f.eks. til

8 vurderingsformål, kan fremkomme som en selvstændig ejendom. BBR omfatter samtlige bygninger. Det betyder, at registret også omfatter bebyggelser, der er undtaget fra vurdering, såsom kirker og stations-, administrations- og værkstedsbygninger i forbindelse med jernbane- og havneanlæg mv Bygningsniveauet Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende) Niveau for bolig- eller erhvervsenheder Ved en bolig- eller erhvervsenhed i BBR forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil herefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed kan være et erhvervslejemål. Omfatter et lejemål flere adskilte arealer, der hver for sig har selvstændig adgang med tilknyttet adresse, skal lejemålet opfattes som bestående af flere bolig- eller erhvervsenheder, som registreres særskilt. Anvender ejeren selv adskilte arealer, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse, betragtes også disse som særskilte boliger eller erhvervsenheder. For bygninger, der anvendes udelukkende til beboelse foretages en fuldstændig opdeling af arealet på boligenheder. For bygninger, der anvendes til både bolig og erhverv, foretages en fuldstændig opdeling på bolig- og erhvervsenheder. For bygninger, hvor det samlede areal af boligenhederne udgør mindre end 5 pct. af det samlede bygningsareal, foretages dog kun en opdeling på enheder for den del af bygningen, der udelukkende anvendes til beboelse eller til blandet erhverv og beboelse. For det resterende erhvervsareal kræves ikke opdeling på erhvervsenheder. For bygninger, der udelukkende anvendes til erhverv, er der således intet krav om opdeling i enheder. 3. BBR's registreringsindhold I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af afsnit og Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBRlovens forstand. 3.1 Oversigt over registreringsindholdet Registreringsindholdet i BBR på de enkelte niveauer (ejendom, bygning og boligeller erhvervsenhed) fremgår af nedenstående oversigt. Det 3-cifrede løbenummer refererer til feltnumrene i Kommunedatas Brugervejledning om BBR. Vedrørende afgrænsningen af om registreringen er frivillig eller obligatorisk henvises til Boligministeriets cirkulære af 11. februar 1986 om BBR's ajourføring og drift Ejendomsniveau Identifikation: 101 Ejendomsnummer Ejendommens beliggenhed:

9 171 Vejkode 172 Husnummer 173 Bogstav Ejerforhold: 102 Ejerforhold Installationer: 103 Vandforsyning 104 Afløbsforhold Supplerende data: 106 Notater om ejendommen 107 Opdateringsdato for ejendommen Olietanke 180 Vurderingsudtagelseskode 181 Vurderingsudtagelseskode 190 Sagstype 194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til ejer 195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen Generelle karakteristika: 120 Antal egentlige bygninger 121 Antal ejerlejligheder 122 Antal enkeltværelser 125 Antal småbygninger 126 Antal beboelseslejligheder 127 Antal erhvervsenheder Arealer: 123 Tilnærmet etageareal 124 Samlet boligareal 128 Bebygget areal 129 Samlet erhvervsareal 130 Samlet bygningsareal 131 Småbygningernes areal Bygningsniveau Identifikation: 201 Bygningsnummer Beliggenhed: 271 Vejkode 272 Husnummer 273 Bogstav Generelle karakteristika: 203 Bygningens anvendelse 204 Adgangsforhold 205 Antal beboelseslejligheder 206 Antal enkeltværelser 207 Opførelsesår 208 Midlertidig oprettelse/fuldført 209 Om- og tilbygningsår 236 Sikringsrumspladser 237 Fritliggende 238 Fredningsforhold Bygningsmaterialer. 210 Konstruktionsforhold 211 Ydervæggenes materiale 212 Tagdækningsmateriale 215 Kilde til materialer Arealer: 216 Samlet bygningsareal 217 Samlet boligareal 218 Samlet erhvervsareal 219 Bebygget areal 220 Antal etager 221 Samlet areal af tagetage 222 Areal af udnyttet del af tagetage 223 Samlet kælderareal 224 Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn

10 225 Andet areal 228 Kilde til bygningsarealer 241 Areal af indbygget garage 242 Areal af indbygget carport 243 Areal af indbygget udhus 244 Areal af udestue 245 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder 246 Areal af overdækket terrasse 247 Areal af affaldsrum i terrænniveau 270 Afvigende etager 286 Færdigt areal 296 Foreløbigt færdiggjort bygningsareal Installationer: 229 Varmeinstallation 230 Opvarmningsmiddel 231 Elevator 234 Dato for energiattest 235 Dato for varmesynsrapport 239 Supplerende varme 248 Afløbsforhold 249 Vandforsyning Lejeforhold: 260 Årlig leje 261 Udlejningsforhold Supplerende data: 232 Notater om bygningen 233 Opdateringsdato for bygningen 268 Byggesagsdato 269 Litra 281 Byggetilladelse, dato 282 Påbegyndelse, dato 283 Ibrugtagningstilladelse, dato 284 Delvis ibrugtagning, dato 285 Henlæggelse, dato 287 Distrikt 288 Fuldført, dato 290 Sagstype 291 Offentlig støtte 292 Byggesagskode 293 Anmeldelse af byggearbejde, dato 294 Nedrivningstilladelse, dato 295 Gennemført nedrivning, dato 297 Foreløbigt færdiggjorte antal lejligheder 298 Foreløbigt færdiggjorte antal enkeltværelser Bolig-/erhvervsenheden Identifikation: 301 Vejkode 372 Husnummer 373 Husbogstav 303 Etage 304 Side/dørnummer Anvendelse og alder: 307 Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse 308 Boligtype 309 Kondemneret boligenhed 310 Oprettelsesdato for enhedens identifikation 379 Lovlig anvendelse 380 Dispensationsår Arealer: 311 Samlet enhedsareal 312 Enhedsareal til beboelse 313 Enhedsareal til erhverv 314 Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden 315 Antal værelser til erhverv i enheden 316 Flytbare skillevægge 317 Kilde til enhedens arealer Installationer: 318 Toiletforhold

11 319 Badeforhold 320 Køkkenforhold 321 Energiforsyning Lejeforhold: 322 Udlejningsforhold 323 Årlig leje 378 CPR-adresse 392 Udlejningsforhold 2 Supplerende data: 306 Ejendomsnummer for ejerlejligheder 324 Notater om bolig- eller erhvervsenheden 325 Opdateringsdato for bolig- eller erhvervsenheden Henvisningsnumre fra supplementsrum til moderlejlighed 390 Sagstype 391 Delvis ibrugtagningstilladelse, dato 394 Ejermeddelelse, rekvisition 395 Ejermeddelelse, rekvisition. 3.2 BBR's registreringsindhold - detaljeret beskrivelse I dette afsnit er de enkelte datafelter i BBR detaljeret og systematisk beskrevet. Udover denne systematiske beskrivelse er der for enkelte emner en mere uddybet beskrivelse i senere afsnit i instruksen. Der vil for disse datafelter være en direkte henvisning til de pågældende afsnit i instruksen. Ejendomsniveau Bygningsniveau Bolig-/erhvervsenheden Registerindhold på ejendomsniveau 101 Ejendomsnummer 102 Ejerforhold 103 Vandforsyning 104 Afløbsforhold 106 Notater om ejendommen 107 Opdateringsdato for ejendommen Olietanke 120 Antal egentlige bygninger 121 Antal ejerlejligheder 122 Antal enkeltværelser 123 Tilnærmet etageareal 124 Samlet boligareal 125 Antal småbygninger 126 Antal beboelseslejligheder 127 Antal erhvervsenheder 128 Bebygget areal 129 Samlet erhvervsareal 130 Samlet bygningsareal 131 Småbygningernes areal 171 Vejkode 172 Husnummer 173 Bogstav 180 Vurderingsudtagelseskode 181 Vurderingsudtagelseskode 190 Sagstype 194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til ejer 195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen 101 Ejendomsnummer. Ejendom (CS, CR) Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt indenfor kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenr. giver en entydig identifikation af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

12 Bortset fra ejerlejligheder er nummeret identisk med ejendommens nummer i ejendomsstamregistret (ESR). For ejerlejligheder er det identisk med moderejendommens nummer i ESR. Ajourføring Ajourføring på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret. BBR-instruks afsnit 4.1 Boligministeriets cirkulære af 6/ om etablering af bygnings- og boligregistrering, 102 Ejerforhold Ejendom (CS, CR) Ejendommens ejer er: 10 Privatpersoner eller interessentskab. 20 Almennyttig boligselskab. 30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskab). Under denne kode medtages alle selskaber som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne. 40 Forening, legat eller selvejende institution. 41 Privat andelsboligforening. 50 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende. 60 Anden primærkommune. 70 Amtskommune. 80 Staten. 90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere. Ajourføring Ajourføres ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra ESR til BBR's stamregister. Ved formodede fejl gives meddelelse herom til ESR-registerføreren. Der kan kun foretages manuel indberetning til stamregistret ved oprettelse af en ny ejendom. Ejerforholdskoden skal indberettes manuelt til BBR-ændringsregistret, således at den korrekte ejerforholdskode er tilgængelig under byggesagen. Ejerforholdskoden vil for nyopståede ejendomme blive overført fra ændringsregistret til stamregistret ved byggesagens afslutning. Fejl, som opstår af denne grund, kan kun rettes via ESR.

13 Kommunedatas brugervejledning. Bemærkninger Ajourføringen af ejerforholdet i ESR foretages ud fra de oplysninger, der afgives i forbindelse med overdragelse af fast ejendom (det grønne salgsindberetningsskema). 103 Vandforsyning Ejendom (CS, CR) 1. Offentligt alment vandforsyningsanlæg. 2. Privat alment vandforsyningsanlæg. Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme. 3. Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme. 4. Brønd. 6. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme). 7. Blandet vandforsyning. 9. Ingen vandforsyning. Lov om vandforsyning m.v. En supplerende forklaring vedrørende anvendelse af visse koder fremgår af BBRinstruksens afsnit Bemærkninger Hvis der findes flere typer vandforsyning på ejendommen, indberettes den type, der har den laveste kodeværdi. Indberetning af kode 7 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau. 104 Afløbsforhold Ejendom (CS, CR) 10. Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 11. Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg. 20. Afløb til samletank. 21. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. 29. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. 30. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. 31. Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

14 32. Mekanisk og biologisk rensning. 70. Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet. 75. Blandet afløbsforhold. 80. Anden type afløb. 90. Intet afløb. En nærmere forklaring vedrørende anvendelse af de enkelte koder fremgår af afsnit 5.9. Bemærkninger Hvis alt forekommende spildevand ikke afledes på samme måde, benyttes kodeværdi i følgende prioriteringsorden: 10, 11, 20, 21, 32, 29, 30, 31, 70, 80, 81, 90 Hvis afløbet fra toilet og køkken er forskellige, er det toiletvandets afløbsforhold, der er afgørende for valget af kode. Indberetning af kode 75 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau. Der kan i påkommende tilfælde suppleres med indberetning på notatlinier. Hvis notatlinie 33 anvendes, udskrives indholdet på ejermeddelelsen. 106 Notat om ejendommen Ejendom (CS, CR) Notater om ejendommen, der ikke i forvejen kan indberettes til de faste datafelter. Et antal linier er reserveret til generel anvendelse efter fastlagte retningslinier, medens de resterende kan anvendes af den enkelte kommune. BBR-instruks sektion Opdateringsdato for ejendommen. Ejendom (CS, CR) Opdateringsdato (år-måned-dag) for sidste ændring af oplysningerne på ejendomsniveau. 110 Olietank, type Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank.

15 C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. 9 Ingen tanke. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 112 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 113 Olietank, type. Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank. C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

16 Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 115 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 116 Olietank, type Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank. C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l.

17 l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 118 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 119 Tanke i alt Ejendom (CS, CR) Feltet indeholder oplysning om det samlede antal tanke på ejendommen, såfremt dette overstiger Antal Bygninger Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal bygninger eksklusive småbygninger (felt 203 = ). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau 121 Antal ejerlejligheder Ejendom (CR Oplysningen angiver ejendommens samlede antal ejerlejligheder, d.v.s. summen af enheder med felt 306 udfyldt Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau Bemærkninger Feltet viser antallet af enheder, der er omfattet af ejerlejligheds opdeling og svarer nødvendigvis ikke til det juridiske antal ejerlejligheder i moderejendommen 122 Antal enkeltværelser Ejendom (CR)

18 Oplysningen angiver ejendommens samlede antal enkeltværelser som summen af enkeltværelser, dvs. med boligtypekode 3, i ejendommens bygninger (felt 206) Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 123 Tilnærmet etageareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver et areal for ejendommen, som er en tilnærmelse til det etageareal, der jf. bygningsreglementerne skal indgå i beregning af bebyggelsesprocententen. I arealet indgår summen af de enkelte bygningers etageareal, herunder udnyttelige tagetager og kældre hvor loftet er mere end 1,25 over det omgivende terræn. For enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse indgår garage-, carport og udhusarealer kun med den del af arealet, som overstiger 35 m 2 pr. bolig. For øvrig boligbebyggelse indgår garage- og carportarealer kun med den del af arealet, som overstiger 20 m 2 pr. bolig. Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau Bygningsreglement for småhuse Bygningsreglementet Bemærkninger Beregningen er en tilnærmelse til bygningsreglementernes bestemmelser, da det ikke maskinelt er muligt at beregne etagearealet fuldstændig korrekt på grundlag af oplysningerne i BBR. 124 Samlet boligareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede boligareal som summen af boligarealet i ejendommens enkelte bygninger (felt 217). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 125 Antal småbygninger Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal småbygninger, d.v.s. summen af bygninger med anvendelseskode i felt 203.

19 Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau 126 Antal beboelseslejligheder Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal beboelseslejligheder som summen af beboelseslejligheder i ejendommens enkelte bygninger (felt 205). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 127 Antal erhvervsenheder Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal erhvervsenheder, d.v.s. summen af enheder med anvendelseskode eller 610 i felt 307. Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau. 128 Bebygget areal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede bebyggede areal som summen af de enkelte bygningers, småbygningers, bebyggede areal (felt 219). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 129 Samlet erhvervsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede erhvervsareal som summen af de enkelte bygningers erhvervsareal (felt 218) Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 130 Samlet bygningsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede bygningsareal som summen af de

20 enkelte bygningers samlede bygningsareal (felt 216). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 131 Samlet småbygningsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver det samlede areal af ejendommens småbygninger som summen af de enkelte småbygningers bebyggede areal (felt 219). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 171 Vejkode Ejendom (CS, CR) Kode for den gade/vej, hvor ejendommen er beliggende, d.v.s. den repræsentative adresse. - Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering. - BBR-instruks afsnit 4.3. Bemærkninger Indberettes altid i overensstemmelse med den i ejendomsstamregistret benyttede vejkode. 172 Husnr Ejendom (CS, CR) Ejendommens husnummer. Ajourføring Hvis husnummer ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. -BBR-instruks afsnit 4.3. Bemærkninger Indberettes altid i overensstemmelse med det i ejendomsstamregistret benyttede husnummer. 173 Bogstav Ejendom (CS, CR)

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej

FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST ADGANG_KODE Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej BAD_KODE C Der er adgang til badeværelse BAD_KODE

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100,

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR. VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Kolding Kommune - Byggesag Afsender Kolding Kommune, - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 621

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Afsender Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg VEJLE KOMMUNE DIGITAL -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen. Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen. Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) ALLERØD KOMMUNE Plan og Byg Afsender ALLERØD KOMMUNE, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 ALLERØD -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 113895 02-05-2013

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 143 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 143 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Vejen Kommune Teknik & Miljø () Afsender Vejen Kommune, Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Svendborg Kommune Afsender Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 479 18278 06-07-2017

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Faaborg-Midtfyn Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15, 5600 Faaborg Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 298618

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR. GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere