BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]"

Transkript

1 [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter: Erhvervs- og Boligstyrelsen Udgiver: Erhvervs- og Boligstyrelsen Ansvarlig institution: Erhvervs- og Boligstyrelsen Anden bidragyder: Kort- og Matrikelstyrelsen (oprindelig udgave) Anden bidragyder: Schultz Grafisk A/S (Web) Emneord (dansk): BBR, Bygnings- og Boligregister, BBR-lov, ejendomsniveau, bygningsniveau, enhedsniveau, bolig-/erhvervsenhed adresse, adresser, adressefastsættelse, bygningsanvendelse, areal, bebygget areal, boligareal, erhvervsareal, olietanke, ændringsregister, stamregister, dataindhold, byggesagsbehandling, byggesag, ejermeddelelse Emneord (engelsk): Resumé (dansk): BBR-instruksen fastsætter retningslinier for kommunernes drift, ajourføring og anvendelse af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Retningslinierne har samme bindende karakter som traditionelle cirkulærskrivelser til de enkelte kommunalbestyrelser. BBR-instruksen indeholder en gennemgang af BBR-systemets opbygning og struktur med en beskrivelse af dataindholdet. Endvidere indeholder BBR-instruksen definitioner af de enkelte oplysninger i BBR bl.a. regler for hvordan de forskellige arealeoplysninger beregnes. Resumé (engelsk): Sprog: dansk Den elektroniske versions ISBN: Version: 1.0 URL: Dato: Format: html, gif, jpeg, css, Indholdsfortegnelse 1. BBR - lovgivning og administrative forskrifter 1.1 BBR-loven 1.2 Administrative forskrifter Bekendtgørelser Cirkulærer Cirkulæreskrivelser 2. Generelt om BBR's struktur 2.1 Den tekniske registerstruktur BBR-stamregister BBR-ændringsregister BBR-historisk register 2.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Ejendomsniveauet Bygningsniveauet

2 2.2.3 Bolig- og erhvervsenheden 3. BBR's registreringsindhold 3.1 Oversigt over registreringsindholdet Ejendomsniveau Bygningsniveau Bolig-/erhvervsenheden 3.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Registerindhold på ejendomsniveau Registerindhold på bygningsniveau Registerindhold på enhedsniveau 4. Identifikationer 4.1 Identifikation af ejendomme 4.2 Identifikation af bygninger 4.3 Identifikation af bolig- og erhvervsenheder 4.4 Identifikationsændringer i BBR 5.1 Arealer Arealbegreberne på bygningsniveau Arealbegreberne på enhedsniveau Sammenhængen mellem arealer i BBR og arealer i anden lovgivning 5.2. Retningslinjer for brugen af bygnings- og enhedsanvendelseskoder (felt 203) 5.4. Opvarmningsforhold Varmeinstallationer (felt 229) Opvarmningsmiddel (felt 230) Supplerende varmeinstallation (felt 239) Elopvarmede helårsboliger (felt 239) 5.5 Helårsbeboelse i sommerhus 5.6. Udlejningsforhold 5.7. Huslejeoplysninger og huslejeforhold 5.8 Olietanke 5.9 Afløbsforhold 5.10 Boligtypekoderne i BBR (felt 308) 5.11 Vandforsyning 6. Retningslinier for anvendelse af notatlinier 6.1 Fastlæggelse af indholdet af notatlinier Notatliniesystemet Indholdet af de faste notatlinier Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne Indholdet af notatlinierne BBR's ajourføring 7.1 Ajourføring af delregistrene (ændringsregistret, stamregistret og historisk register) Oplysninger, der indberettes til BBR-ændringsregister Oplysninger, der indberettes til BBR-stamregister 7.2 Identifikationsgrundlaget 7.3 Brug af rettelseskode Brug af rettelseskode 1 "oprettelse" Brug af rettelseskode 2 "tilføjelse/ændring" Brug af rettelseskode 3 "sletning" Brug af rettelseskode 4 "fejlrettelse" Brug af rettelseskode 5 "identifikationsændring" 7.4 Brug af sagstype (felterne 190, 290 og 390 "byggearbejdets eller ændringens art") Indberetning af sagstype til BBR-ændringsregister Indberetning af sagstype til BBR-stamregister 7.5 Indberetning af dataindhold Indberetning af dataindhold til BBR-ændringsregister Indberetning af dataindhold til BBR-stamregister 7.6 Eksempler på indberetninger til BBR-ændringsregister af forskellige byggesager og faserne i byggesagerne Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et nybyggeri Indberetning af data ved meddelelse af tilladelse til en tilbygning Indberetning af data ved meddelelse af byggetilladelse til et ombygningsarbejde Indberetning af sammenlægninger og opdelinger Indberetning af data ved påbegyndelse af byggearbejde Indberetning af data ved meddelelse af ibrugtagningstilladelse Indberetning af data ved meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse Indberetning af data ved fuldførelse Byggearbejder der kun skal anmeldes Indberetning af data ved meddelelse af nedrivningstilladelse og ved gennemført nedrivning

3 Indberetning af data ved henlæggelse af en byggesag 7.7 Maskinel overførsel af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister 7.8 Maskinelt dannede felter i BBR-registret og ved overførslen til BBR-stamregistret 7.9 Erindringsfaciliteter i BBR-ændringsregistret 8.2. BBR - ejermeddelelser Generelle principper for den løbende udsendelse af BBR-ejermeddelelser Ejerrekvisition Blanketter og udskrifter Forsendelsen af BBR-ejermeddelelser 9. Systematiske anvendelser af BBR's oplysninger 9.1. BBR's anvendelse til årsomvurdering af fast ejendom Udtagelse til vurdering Beregning af lejeværdi 9.2 BBR's anvendelse ved udmåling af bloktilskud Opgørelse af boligkriteriet Procedure og vigtige tidsfrister for kommunens opgørelse af boliger til udgiftsbehovsligningen Registrering af boliger i boligkriteriet 10. Øvrige forhold vedrørende BBR 10.1 Den løbende udveksling af oplysninger mellem CPR og BBR 10.2 Supplerende identifikations- og beliggenhedsdata 10.3 Forsvarets og Justitsministeriets bygninger 11. Yderligere vejledning 20. Love, bekendtgørelser og cirkulærer 1. BBR - lovgivning og administrative forskrifter Bygnings- og boligregistret (BBR) blev etableret i Formålet med registret er ved kommunernes foranstaltning at tilvejebringe en systematisk registrering af bolig- og bygningsforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. I følge lov om bygnings- og boligregistrering har BBR til formål at: 1. indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., 2. indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser og 3. stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder. 1.1 BBR-loven Hver kommune er i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering pålagt at føre et register om bygnings- og boligforhold. Den oprindelige lov nr. 243 af 12. maj 1976 fastsatte regler for registrets etablering og ajourføring og for kommunalbestyrelsernes ansvar i denne forbindelse. Videregivelse fra registret blev begrænset til kun at omfatte offentlige myndigheder og koncessionerede selskaber. Endvidere blev boligministeren pålagt at sikre samordningen af registreringen vedrørende fast ejendom. Med lov nr. 138 af 13. april 1983 blev adgangen til registreringen udvidet, således at ejere og lejere, forsyningsselskaber o.lign. samt private virksomheder, der udfører opgaver for offentlige myndigheder, også fik adgang til de registrerede oplysninger. Med lov nr. 841 af 18. december 1987 blev adgangen til registreringen endnu engang udvidet, idet personer eller virksomheder, der udfører opgaver i medfør af

4 autorisation, lovgivning eller på baggrund af en aftale med ejendommens ejer fik adgang til registrets oplysninger. Denne udvidelse af adgangen blev dog betinget af, at ejendommens ejer forlods giver skriftligt samtykke til, at oplysningerne indhentes. Med lov nr. 750 af 7. december 1988 udvidedes bestemmelserne om samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom til også at omfatte andre stedbestemte oplysninger. Med lov nr. 275 af 8. maj 1991 blev kravene i forbindelse med adgangen til registreringen lempet, idet offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder kan rekvirere oplysninger fra BBR-registret uden ejers tilladelse. Adgangen er dog betinget af, at opdyrkning af nye kundeforhold eller videregivelse kommercielt til trediepart ikke finder sted. Med lov nr. 172 af 19. marts 2001 ændres BBR-loven på en række punkter: 1. Der skabes lovmæssigt grundlag for en ny videregivelsesordning for ejendomsdata og forbudet mod at anvende oplysningerne i BBR til opdyrkning af nye kundeforhold ophæves. Der er efterfølgende etableret en offentlig informationsserver (OIS) hvortil der er overført kopier af BBR, ESR, Matrikelregistret, Krydsreferenceregistret, Planregistret og SVUR. På OIS kan ejere af fast ejendom via internettet se alle oplysninger vedrørende deres ejendom ved brug af en pinkode, mens offentligheden (borgere) kan få adgang til oplysninger, der er vurderet som "ikke følsomme oplysninger". Den tidligere bestemmelse om forbud mod videregivelse til tredje part er ophævet. Dette gjorde det muligt at etablere en ordning, hvor der bliver overført data fra OIS til offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssig basis har nedsat sig som distributører af data. Forbudet mod opdyrkning af nye kundeforhold er også ophævet. Herefter kan oplysninger fra BBR anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af de regler, der er fastsat i Lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring. Erhvervs- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at de regler, der gælder for de enkelte registre påses. 2. Præcisering og samling af regler for adressering. Adressen fungerer i det daglige som en vigtig nøgle, når man udveksler information om personers bopæl, arbejdssted eller om beliggenheden af institutioner, virksomheder, butikker og lignende. For at styrke denne funktion samler lovændringen regelgrundlaget for adresser i BBR-loven. Bestemmelserne om fastsættelse af vejnavne og husnumre er overført fra lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Lovændringen fastslår, at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter adressebetegnelsen til de enkelte bygninger, bolig- og erhvervsenheder m.v. i modsætning til tidligere, hvor det var ejeren, der skulle fastsætte adressen for enhederne. Ejeren kunne førhen klage over det juridiske grundlag for vejbestyrelsens eller kommunalbestyrelsens fastsættelse af vejnavne og husnumre i medfør af 4 i lov om offentlige veje og 7 i lov om private fællesveje med Vejdirektoratet som klageinstans. Det følger nu af BBR-loven 9a, at kommunens afgørelser på disse områder kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren. Enhver afgørelse i henhold til 9a skal derfor indeholde oplysning om, at den kan påklages til Erhvervsog Boligstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Kbh. Ø. 3. Ajourføring af BBR ved eksterne parter Lovændringen giver hjemmel til, at kommunen vil kunne indgå aftaler med eksterne parter om ajourføring af BBR. Kommunalbestyrelsen kan således indgå aftale med virksomheder, som f.eks. landinspektører, forsikringsselskaber og forsyningsselskaber, der igennem deres virksomhed frembringer oplysninger eller på anden måde er i besiddelse af relevante oplysninger for en korrekt opdatering. Det påhviler dog fortsat kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med at alle oplysninger, der indberettes til registret er korrekte.

5 4. Tilpasning af dataindholdet til nutidens behov Lovens 2, stk. 2 giver økonomi- og erhvervsministeren adgang til at træffe beslutning om, at der skal registreres nye oplysninger i BBR om tekniske anlæg, hvis ministeren skønner at oplysningerne har betydning for det offentliges opgavevaretagelse eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse. 5. Tilpasning af lov om bygnings- og boligregistrering til lov om behandling af personoplysninger Oprindeligt var BBR ikke omfattet af lov om offentlige myndigheders registre, men Datatilsynet har vurderet at registret falder ind under Lov om behandling af personoplysninger. Som en direkte konsekvens heraf er formålet med BBR blevet tydeliggjort ved at indsætte en formålsparagraf i 1 stk. 2. Det fremgår blandt andet heraf, at BBR skal indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder. Lov om BBR med ovennævnte ændringer er sammenskrevet i Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002). 1.2 Administrative forskrifter BBR føres som fastsat i loven i de enkelte kommuners regi efter retningslinier fastlagt af økonomi- og erhvervsministeren. Herved opnås, at der føres et landsdækkende register, der både kan anvendes i den kommunale og den statslige forvaltning. Ledelsen af den samlede registerdrift påhviler økonomi- og erhvervsministeren, ligesom det er ministerens opgave at forestå den administrative anvendelse af det samlede registersystem. Retningslinier for administration og ajourføring af BBR er fastsat i en række administrative forskrifter i form af bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser samt i nærværende BBR-instruks Bekendtgørelser Bekendtgørelsesformen anvendes, hvis reglerne skal regulere retsstillingen mellem borgere indbyrdes, pålægge borgere pligter overfor det offentlige eller hvis reglerne skal tillægge borgerne rettigheder overfor det offentlige. I medfør af BBR-loven er der fastsat bestemmelser i bekendtgørelsesform om ejeres oplysningspligt til BBR samt om adgangen til at modtage oplysninger fra BBR samt oplysninger sammenstillet fra to eller flere ejendomsdataregistre. Gældende bekendtgørelser i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering er medtaget i sektion Cirkulærer Cirkulæreformen anvendes for bindende generelle forskrifter, der alene retter sig til myndigheder. Cirkulærer må ikke indeholde forskrifter, der direkte beskriver borgernes retsstilling. I medfør af BBR-loven er der fastsat bestemmelser i cirkulæreform om registrets etablering, ajourføring, drift og anvendelse, om etableringen af Krydsreferenceregistret samt om registreringen af kommune- og lokalplaner mv. i Planregistret. Gældende cirkulærer i henhold til lov om bygnings- og boligregistrering er medtaget i instruksens sektion Cirkulæreskrivelser Cirkulæreskrivelser anvendes ved fastlæggelse af konkrete administrative retningslinier til mange myndigheder. Cirkulæreskrivelsers indhold er bindende. Cirkulæreskrivelser i medfør af BBR-loven har dels været udformet som traditionelle cirkulæreskrivelser fremsendt i brevform til den enkelte kommunalbestyrelse og dels

6 som BBR-meddelelser. Der er igennem tiden fremsendt en lang række traditionelle cirkulæreskrivelser med hjemmel i BBR-loven. Da disse ifølge formen har været konkrete bindende retningslinier og dermed ofte knyttet til en bestemt opgave, vil en del af disse i dag være uaktuelle. Med hensyn til BBR-meddelelserne er disse fra december 1990 erstattet af nærværende BBR-instruks. Indholdet i BBR-instruksen vil derfor have samme bindende karakter som traditionelle cirkulæreskrivelser. 2. Generelt om BBR's struktur Ved registersystemets struktur forstås både den tekniske registerstruktur og grupperinger af oplysninger i registreringen for den enkelte bygning eller bygningsdel. 2.1 Den tekniske registerstruktur Den tekniske registerstruktur er fastlagt for at opnå den størst mulige enkelhed, herunder den mest hensigtsmæssige samling af registreringsindholdet i forhold til de opgaver, som skal løses ved hjælp af BBR-registersystemet. I figur 1 er vist de særskilte registre, der indgår i det samlede registersystem. Figur 1 Hovedstruktur i BBR-registersystemet BBR-stamregister BBR-stamregister indeholder oplysninger om den aktuelle status for bygningsbestanden og bestanden af boliger og erhvervs- og institutionsenheder. Ajourføringen heraf finder sted dels ved direkte indberetning til stamregistret og dels ved overførsel af oplysninger fra BBR's ændringsregister ved afslutning af byggesager BBR-ændringsregister BBR-ændringsregister indeholder oplysninger om verserende byggesager. Det drejer sig om nybyggeri, til- og ombygninger samt nedrivninger, der indberettes til registret i tilknytning til kommunernes byggesagsbehandling. Desuden indeholder denne del af registersystemet en række informationer, herunder dateringer, der afspejler byggeprocessen BBR-historisk register BBR-historisk register indeholder oplysninger om gennemførte ændringer i bygnings-

7 og boligmassen. Denne del af registersystemet ajourføres maskinelt på grundlag af de indberetninger, der sker til BBRstamregister og BBR-ændringsregister. Kommunerne foretager således ikke indberetning til dette register. 2.2 Niveauopdelingen i BBR-systemet For alle bebyggede ejendomme, der indgår i BBR-registersystemet, er der foretaget en gruppering af oplysningerne. Grupperingen er foretaget ud fra det synspunkt, at nogle oplysninger for en ejendom er fælles for hele ejendommen, nogle er fælles for en bygning og endelig vedrører nogle alene en bolig, erhvervs- eller institutionsenhed. Jf. figur 2. Figur 2 Niveauopdelingen i BBR-systemet Den enkelte oplysning er således registreret på et af følgende tre niveauer: 1. Ejendomsniveau. 2. Bygningsniveau. 3. Niveau for bolig- eller erhvervsenheder. Afgrænsningen af de 3 niveauer er fastlagt i boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977om etablering af bygnings- og boligregistrering Ejendomsniveauet I BBR registreres oplysninger om samtlige bebyggede ejendomme, hvorved forstås ejendomme, der er bebygget i BBR-lovens forstand, jf. afsnit Ejendomsniveauet i BBR knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning. Denne afgrænsning er valgt for at opnå overensstemmelse mellem ejendomsbegrebet i Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR) og i BBR. Ved en ejendom i ESR forstås arealer, som i matriklen er opført under et matrikelnummer arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge notering i matriklen og tingbogen skal holdes forenede (jf. udstykningslovens 2) arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed. Landbrugsejendomme, der drives sammen (jf. 9 i lov om landbrugsejendomme), registreres dog hver for sig samt bygninger opført på lejet grund. Ejerlejligheder afviger fra den anførte definition på en selvstændig ejendom. I BBR registreres ejerlejligheder som bolig- eller erhvervsenheder. Ejerlejlighedens ejendomsnummer i ejendomsregistret registeres som en særskilt oplysning på den enkelte enhed, således at ejerlejligheden ved registrets anvendelse, f.eks. til

8 vurderingsformål, kan fremkomme som en selvstændig ejendom. BBR omfatter samtlige bygninger. Det betyder, at registret også omfatter bebyggelser, der er undtaget fra vurdering, såsom kirker og stations-, administrations- og værkstedsbygninger i forbindelse med jernbane- og havneanlæg mv Bygningsniveauet Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende) Niveau for bolig- eller erhvervsenheder Ved en bolig- eller erhvervsenhed i BBR forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil herefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed kan være et erhvervslejemål. Omfatter et lejemål flere adskilte arealer, der hver for sig har selvstændig adgang med tilknyttet adresse, skal lejemålet opfattes som bestående af flere bolig- eller erhvervsenheder, som registreres særskilt. Anvender ejeren selv adskilte arealer, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse, betragtes også disse som særskilte boliger eller erhvervsenheder. For bygninger, der anvendes udelukkende til beboelse foretages en fuldstændig opdeling af arealet på boligenheder. For bygninger, der anvendes til både bolig og erhverv, foretages en fuldstændig opdeling på bolig- og erhvervsenheder. For bygninger, hvor det samlede areal af boligenhederne udgør mindre end 5 pct. af det samlede bygningsareal, foretages dog kun en opdeling på enheder for den del af bygningen, der udelukkende anvendes til beboelse eller til blandet erhverv og beboelse. For det resterende erhvervsareal kræves ikke opdeling på erhvervsenheder. For bygninger, der udelukkende anvendes til erhverv, er der således intet krav om opdeling i enheder. 3. BBR's registreringsindhold I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af afsnit og Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBRlovens forstand. 3.1 Oversigt over registreringsindholdet Registreringsindholdet i BBR på de enkelte niveauer (ejendom, bygning og boligeller erhvervsenhed) fremgår af nedenstående oversigt. Det 3-cifrede løbenummer refererer til feltnumrene i Kommunedatas Brugervejledning om BBR. Vedrørende afgrænsningen af om registreringen er frivillig eller obligatorisk henvises til Boligministeriets cirkulære af 11. februar 1986 om BBR's ajourføring og drift Ejendomsniveau Identifikation: 101 Ejendomsnummer Ejendommens beliggenhed:

9 171 Vejkode 172 Husnummer 173 Bogstav Ejerforhold: 102 Ejerforhold Installationer: 103 Vandforsyning 104 Afløbsforhold Supplerende data: 106 Notater om ejendommen 107 Opdateringsdato for ejendommen Olietanke 180 Vurderingsudtagelseskode 181 Vurderingsudtagelseskode 190 Sagstype 194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til ejer 195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen Generelle karakteristika: 120 Antal egentlige bygninger 121 Antal ejerlejligheder 122 Antal enkeltværelser 125 Antal småbygninger 126 Antal beboelseslejligheder 127 Antal erhvervsenheder Arealer: 123 Tilnærmet etageareal 124 Samlet boligareal 128 Bebygget areal 129 Samlet erhvervsareal 130 Samlet bygningsareal 131 Småbygningernes areal Bygningsniveau Identifikation: 201 Bygningsnummer Beliggenhed: 271 Vejkode 272 Husnummer 273 Bogstav Generelle karakteristika: 203 Bygningens anvendelse 204 Adgangsforhold 205 Antal beboelseslejligheder 206 Antal enkeltværelser 207 Opførelsesår 208 Midlertidig oprettelse/fuldført 209 Om- og tilbygningsår 236 Sikringsrumspladser 237 Fritliggende 238 Fredningsforhold Bygningsmaterialer. 210 Konstruktionsforhold 211 Ydervæggenes materiale 212 Tagdækningsmateriale 215 Kilde til materialer Arealer: 216 Samlet bygningsareal 217 Samlet boligareal 218 Samlet erhvervsareal 219 Bebygget areal 220 Antal etager 221 Samlet areal af tagetage 222 Areal af udnyttet del af tagetage 223 Samlet kælderareal 224 Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn

10 225 Andet areal 228 Kilde til bygningsarealer 241 Areal af indbygget garage 242 Areal af indbygget carport 243 Areal af indbygget udhus 244 Areal af udestue 245 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder 246 Areal af overdækket terrasse 247 Areal af affaldsrum i terrænniveau 270 Afvigende etager 286 Færdigt areal 296 Foreløbigt færdiggjort bygningsareal Installationer: 229 Varmeinstallation 230 Opvarmningsmiddel 231 Elevator 234 Dato for energiattest 235 Dato for varmesynsrapport 239 Supplerende varme 248 Afløbsforhold 249 Vandforsyning Lejeforhold: 260 Årlig leje 261 Udlejningsforhold Supplerende data: 232 Notater om bygningen 233 Opdateringsdato for bygningen 268 Byggesagsdato 269 Litra 281 Byggetilladelse, dato 282 Påbegyndelse, dato 283 Ibrugtagningstilladelse, dato 284 Delvis ibrugtagning, dato 285 Henlæggelse, dato 287 Distrikt 288 Fuldført, dato 290 Sagstype 291 Offentlig støtte 292 Byggesagskode 293 Anmeldelse af byggearbejde, dato 294 Nedrivningstilladelse, dato 295 Gennemført nedrivning, dato 297 Foreløbigt færdiggjorte antal lejligheder 298 Foreløbigt færdiggjorte antal enkeltværelser Bolig-/erhvervsenheden Identifikation: 301 Vejkode 372 Husnummer 373 Husbogstav 303 Etage 304 Side/dørnummer Anvendelse og alder: 307 Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse 308 Boligtype 309 Kondemneret boligenhed 310 Oprettelsesdato for enhedens identifikation 379 Lovlig anvendelse 380 Dispensationsår Arealer: 311 Samlet enhedsareal 312 Enhedsareal til beboelse 313 Enhedsareal til erhverv 314 Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden 315 Antal værelser til erhverv i enheden 316 Flytbare skillevægge 317 Kilde til enhedens arealer Installationer: 318 Toiletforhold

11 319 Badeforhold 320 Køkkenforhold 321 Energiforsyning Lejeforhold: 322 Udlejningsforhold 323 Årlig leje 378 CPR-adresse 392 Udlejningsforhold 2 Supplerende data: 306 Ejendomsnummer for ejerlejligheder 324 Notater om bolig- eller erhvervsenheden 325 Opdateringsdato for bolig- eller erhvervsenheden Henvisningsnumre fra supplementsrum til moderlejlighed 390 Sagstype 391 Delvis ibrugtagningstilladelse, dato 394 Ejermeddelelse, rekvisition 395 Ejermeddelelse, rekvisition. 3.2 BBR's registreringsindhold - detaljeret beskrivelse I dette afsnit er de enkelte datafelter i BBR detaljeret og systematisk beskrevet. Udover denne systematiske beskrivelse er der for enkelte emner en mere uddybet beskrivelse i senere afsnit i instruksen. Der vil for disse datafelter være en direkte henvisning til de pågældende afsnit i instruksen. Ejendomsniveau Bygningsniveau Bolig-/erhvervsenheden Registerindhold på ejendomsniveau 101 Ejendomsnummer 102 Ejerforhold 103 Vandforsyning 104 Afløbsforhold 106 Notater om ejendommen 107 Opdateringsdato for ejendommen Olietanke 120 Antal egentlige bygninger 121 Antal ejerlejligheder 122 Antal enkeltværelser 123 Tilnærmet etageareal 124 Samlet boligareal 125 Antal småbygninger 126 Antal beboelseslejligheder 127 Antal erhvervsenheder 128 Bebygget areal 129 Samlet erhvervsareal 130 Samlet bygningsareal 131 Småbygningernes areal 171 Vejkode 172 Husnummer 173 Bogstav 180 Vurderingsudtagelseskode 181 Vurderingsudtagelseskode 190 Sagstype 194 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til ejer 195 Rekvisition af BBR-ejermeddelelse til kommunen 101 Ejendomsnummer. Ejendom (CS, CR) Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt indenfor kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenr. giver en entydig identifikation af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

12 Bortset fra ejerlejligheder er nummeret identisk med ejendommens nummer i ejendomsstamregistret (ESR). For ejerlejligheder er det identisk med moderejendommens nummer i ESR. Ajourføring Ajourføring på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret. BBR-instruks afsnit 4.1 Boligministeriets cirkulære af 6/ om etablering af bygnings- og boligregistrering, 102 Ejerforhold Ejendom (CS, CR) Ejendommens ejer er: 10 Privatpersoner eller interessentskab. 20 Almennyttig boligselskab. 30 Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskab). Under denne kode medtages alle selskaber som ikke beskattes efter personbeskatningsreglerne. 40 Forening, legat eller selvejende institution. 41 Privat andelsboligforening. 50 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende. 60 Anden primærkommune. 70 Amtskommune. 80 Staten. 90 Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere. Ajourføring Ajourføres ved maskinel overførsel af oplysning om hovedejerens ejerforhold fra ESR til BBR's stamregister. Ved formodede fejl gives meddelelse herom til ESR-registerføreren. Der kan kun foretages manuel indberetning til stamregistret ved oprettelse af en ny ejendom. Ejerforholdskoden skal indberettes manuelt til BBR-ændringsregistret, således at den korrekte ejerforholdskode er tilgængelig under byggesagen. Ejerforholdskoden vil for nyopståede ejendomme blive overført fra ændringsregistret til stamregistret ved byggesagens afslutning. Fejl, som opstår af denne grund, kan kun rettes via ESR.

13 Kommunedatas brugervejledning. Bemærkninger Ajourføringen af ejerforholdet i ESR foretages ud fra de oplysninger, der afgives i forbindelse med overdragelse af fast ejendom (det grønne salgsindberetningsskema). 103 Vandforsyning Ejendom (CS, CR) 1. Offentligt alment vandforsyningsanlæg. 2. Privat alment vandforsyningsanlæg. Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme. 3. Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme. 4. Brønd. 6. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme). 7. Blandet vandforsyning. 9. Ingen vandforsyning. Lov om vandforsyning m.v. En supplerende forklaring vedrørende anvendelse af visse koder fremgår af BBRinstruksens afsnit Bemærkninger Hvis der findes flere typer vandforsyning på ejendommen, indberettes den type, der har den laveste kodeværdi. Indberetning af kode 7 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau. 104 Afløbsforhold Ejendom (CS, CR) 10. Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 11. Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg. 20. Afløb til samletank. 21. Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand. 29. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. 30. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. 31. Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

14 32. Mekanisk og biologisk rensning. 70. Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet. 75. Blandet afløbsforhold. 80. Anden type afløb. 90. Intet afløb. En nærmere forklaring vedrørende anvendelse af de enkelte koder fremgår af afsnit 5.9. Bemærkninger Hvis alt forekommende spildevand ikke afledes på samme måde, benyttes kodeværdi i følgende prioriteringsorden: 10, 11, 20, 21, 32, 29, 30, 31, 70, 80, 81, 90 Hvis afløbet fra toilet og køkken er forskellige, er det toiletvandets afløbsforhold, der er afgørende for valget af kode. Indberetning af kode 75 skal kun ske ved nærmere specifikation på bygningsniveau. Der kan i påkommende tilfælde suppleres med indberetning på notatlinier. Hvis notatlinie 33 anvendes, udskrives indholdet på ejermeddelelsen. 106 Notat om ejendommen Ejendom (CS, CR) Notater om ejendommen, der ikke i forvejen kan indberettes til de faste datafelter. Et antal linier er reserveret til generel anvendelse efter fastlagte retningslinier, medens de resterende kan anvendes af den enkelte kommune. BBR-instruks sektion Opdateringsdato for ejendommen. Ejendom (CS, CR) Opdateringsdato (år-måned-dag) for sidste ændring af oplysningerne på ejendomsniveau. 110 Olietank, type Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank.

15 C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. 9 Ingen tanke. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 112 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 113 Olietank, type. Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank. C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank.

16 Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 115 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 116 Olietank, type Ejendom (CS, CR) A Nedgravet olietank. B Overjordisk olietank. C Indendørs olietank. D Gastank. E Slanger til jordvarme. F Afblændet/opfyldt tank. Felt 110, 113 og 116 angiver arten af henholdsvis 1., 2. og 3. tank. Bemærkninger For koderne A-D, angives tankens størrelse i felt Olietank, størrelse Ejendom (CS, CR) 1. Under l.

17 l. 3. Over l. Felt 111, 114 og 117 angiver størrelsen af henholdsvis 1., 2. og 3. tank Miljøministeriets bkg. nr. 386 af 21/ om kontrol med oplag af olie m. v., og Miljøministeriets cirk. nr. 135 af 21/ om kontrol med oplag af olie m.v. 118 Olietank, år Ejendom (CS, CR) Felt 112, 115 og 118 angiver installationsår for henholdsvis 1., 2. og 3. tank. 119 Tanke i alt Ejendom (CS, CR) Feltet indeholder oplysning om det samlede antal tanke på ejendommen, såfremt dette overstiger Antal Bygninger Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal bygninger eksklusive småbygninger (felt 203 = ). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau 121 Antal ejerlejligheder Ejendom (CR Oplysningen angiver ejendommens samlede antal ejerlejligheder, d.v.s. summen af enheder med felt 306 udfyldt Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau Bemærkninger Feltet viser antallet af enheder, der er omfattet af ejerlejligheds opdeling og svarer nødvendigvis ikke til det juridiske antal ejerlejligheder i moderejendommen 122 Antal enkeltværelser Ejendom (CR)

18 Oplysningen angiver ejendommens samlede antal enkeltværelser som summen af enkeltværelser, dvs. med boligtypekode 3, i ejendommens bygninger (felt 206) Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 123 Tilnærmet etageareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver et areal for ejendommen, som er en tilnærmelse til det etageareal, der jf. bygningsreglementerne skal indgå i beregning af bebyggelsesprocententen. I arealet indgår summen af de enkelte bygningers etageareal, herunder udnyttelige tagetager og kældre hvor loftet er mere end 1,25 over det omgivende terræn. For enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse indgår garage-, carport og udhusarealer kun med den del af arealet, som overstiger 35 m 2 pr. bolig. For øvrig boligbebyggelse indgår garage- og carportarealer kun med den del af arealet, som overstiger 20 m 2 pr. bolig. Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau Bygningsreglement for småhuse Bygningsreglementet Bemærkninger Beregningen er en tilnærmelse til bygningsreglementernes bestemmelser, da det ikke maskinelt er muligt at beregne etagearealet fuldstændig korrekt på grundlag af oplysningerne i BBR. 124 Samlet boligareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede boligareal som summen af boligarealet i ejendommens enkelte bygninger (felt 217). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 125 Antal småbygninger Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal småbygninger, d.v.s. summen af bygninger med anvendelseskode i felt 203.

19 Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau 126 Antal beboelseslejligheder Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal beboelseslejligheder som summen af beboelseslejligheder i ejendommens enkelte bygninger (felt 205). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 127 Antal erhvervsenheder Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede antal erhvervsenheder, d.v.s. summen af enheder med anvendelseskode eller 610 i felt 307. Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på enhedsniveau. 128 Bebygget areal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede bebyggede areal som summen af de enkelte bygningers, småbygningers, bebyggede areal (felt 219). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 129 Samlet erhvervsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede erhvervsareal som summen af de enkelte bygningers erhvervsareal (felt 218) Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 130 Samlet bygningsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver ejendommens samlede bygningsareal som summen af de

20 enkelte bygningers samlede bygningsareal (felt 216). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 131 Samlet småbygningsareal Ejendom (CR) Oplysningen angiver det samlede areal af ejendommens småbygninger som summen af de enkelte småbygningers bebyggede areal (felt 219). Ajourføring Maskinel sammentælling af oplysninger på bygningsniveau. 171 Vejkode Ejendom (CS, CR) Kode for den gade/vej, hvor ejendommen er beliggende, d.v.s. den repræsentative adresse. - Indenrigsministeriets cirkulære om folkeregistrering. - BBR-instruks afsnit 4.3. Bemærkninger Indberettes altid i overensstemmelse med den i ejendomsstamregistret benyttede vejkode. 172 Husnr Ejendom (CS, CR) Ejendommens husnummer. Ajourføring Hvis husnummer ikke allerede er tildelt i forbindelse med udstykning, tildeles dette senest af bygningsmyndigheden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. -BBR-instruks afsnit 4.3. Bemærkninger Indberettes altid i overensstemmelse med det i ejendomsstamregistret benyttede husnummer. 173 Bogstav Ejendom (CS, CR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik Version 1.5.0 Versionshistorik VERSION Beskrivelse 1.2.0 Energimærkedata tilføjet (CO33900T) 1.3.0 Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) 1.5.0 MiniMaks data tilføjet

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Page 1 of 9 BEK nr 1731 af 21/12/2006 Gældende (Energimærkningsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-12-2006 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 352 af 18/04/2007

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807 Udbudsmateriale for 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg Side 2 af 271 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Sagsnummer 2011/001727 Udbudsmateriale for Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Side 2 af 86 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Frederikssundsvej 358, 2700 Brønshøj

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Sagsnummer 2013/004371 Juni 2013 Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Åbrovej 6 6100 Haderslev Side 2 af 104 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Skovbølling

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune Salgsopstilling Offentligt udbud for Norddjurs Kommune Projektejendom Sag 901402CH Rimsø Bygade 22, Rimsø, 8500 Grenaa Beliggende i udkanten af landsby på Djursland Gode adgangsforhold Tidligere plejehjem

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere