JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE."

Transkript

1

2 1UllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M0B og TJEPPE Det er ganske enkelt aile tiders treppe-sensation. Utroligt slidstrerk luv af 100 % nylon. Skal meblerne skiftes ud til ju l Robust og sprelldstig - da se vort store udvalg! termo-iastic bagside. 4F-garanti. Vi har : Skonne farver. AI det far De for kun Gyngestole m/hynde.. fra kr. 165, pr. m2 55 _ Sofaer, KOM INDOG SE IwESTON CONTI NA Oag Ii gstuer fra kr. 1285, Spisestuer. fra kr Ottomaner m/ ryg. fra kr. 265, dobb.. 25 ars gar. for indl<eg Indskudsborde. fra kr. 178., kr. fra kr. De bedste julegaveideer far man altid hos Borgaard BRAN DE 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlII1I1l6D11 11mllllllllRlUIIIIIIUlUlllllllilllllllllllili1I 11 1l111lnlllllnllil TELEFON (07) yttegave f a JE y LU NE STO F Hj EMME SKO m/svampegummisal - Nr tt,8s KO RT E SK0RTER = LAN G E ST0VLER!! Vi hat- et va:l d af st0vler I ski nd og ruskind. sort og bruno Prise r Ira : Smart tn Cn,85-89,50 pigerne III 98,50-106,50 tt 1,50 - i 19,50 BLA» FL0 JL«M/PELS Nr ,8S 0RKENST0VLER en velkommen gave t il st ore 09 sma med og uden loer fra 44,8S B0R N EST0VLE R E D JUL begynder JennySko os Bra nde. Tit. 18 O. " Forsidebilledet: En gave til Brande. Jens Flemming S0rensens skulptur ved friluftsbadet.

3 BrandeJul1968 Udsendes gratis til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 25. argang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1968 ADVENT OG JUL Gl<ed jer altid i H erren! Jeg sigel' igen: Glred jer I Lad aue mennesker m<erke, a t I hal' et mildt sindl H erren el' mer! - Fil Advent er juleforberedelsernes tid. Det g Ide!' p sa mange omrader. De farste juleudstillinger komm el' auerede sidst i november, og derefter ser VI det ene tegn efter de t andet, der vidner om, at j ulen n<erm er sig. Adven tlilysene t<endes. Hverdagene bliver stadig mer e og mere travle, og jo n <ermere \ i kom mer mod jul, des mere an trav lheden iru e med at bred sig ogs til sandagen e. Mange ai as habel' pli, a t del' m idt i alt det tl'a vle dog kan blive tid ttl nogen stilhed. sa vor iulel orberedelse o g~ kan omfatte dette, at v i vender yore Sind og v r e ta el' 0 jul ns sande gl<ede. De tte j lehefte kommer jo ud t il d e mange hjem i begyndelsen a! ad\ ent. Dei bliver n ok ilittigt l<est. Dels er det jo et af de farsle julehe!ter, man flir fat i, dels rummer det j o sil. meget lokalt slof. Maske buver ogsa disse ord, hvormed heftet io.djede!rest og husket en lille stund. De skulle gerne v<ere m ed midt i It det juletravle at kalde pa stilheden. De vil prave at sige n oget om det at fa en sand, gl<edelig jul. Julen star nu for delren. Dens gode tid gar sa hurtigt, om fa uger el' d en forbi. Om fa uger el' vi langt inde i det nye ars hverdage og det nye ars opgaver. Da dukker maske det spargsmal op: Hvad fik vi ud af at hoide jul? - Juletl'<eet er borte, julebrevene l<est, lagt til side eller br<endt. J'ulegaverne er taget,i brug eller forl<engst byttet for noget, man syntes, man havde mere brug for. Julen 1968 el' allerede blevet et minde, Fik vi noget ud af at det at holde jul, blev det en gl<edelig jul? 8adan vii vi maske komme til at sparge. Men endnu er de t altsli tiden far j ul. Og sa sandt del' er noget om det gamle ord, at enhver er sin egen lykkes smed, kan vi ogsa vrere med til selv at arbejde pa VOl' julegl<ede, den rette julegl<ede. Vi kan vel ikke tage den sande julegl<ede af os selv, men vi kan sage med rerligt sind at lytte til de ord, d el' fra de gamle dage forkynder om den j ulegl<ede, del' aldrig skal bortfare. Over disse linjer sta r del' nogle ol'd, som godt kan tale, at Dlan l<eser dem endnu engang. De e r skrevet for mange ar siden. De er skrevet af apostlen Paulus. De er sk revet til men g heden i Filippi. De er skrevet i et f<engsel. Et sted i brevet om a ler Paulus, at han b<erer l<enker, og han siger, at han brere r dem for Kristi skyld. Men trods alt det sv<ere, som fa-.ngselsopholdet farte med sig, ejede han en dyb glrede i sit hjerte Den tar nok kaldes den sande jul eglrede, for det val' dog in derst inde gl<eden over, at "Os er en frelser fadt". Ud af denne glrede kunne han skrive til sine venner: Gl<ed j er! Herren! og han kunne gentage: Gl<ed jer altid i Herren! Han kunne tale om det milde sind, der skulle blive kendt blandt alie mennesker. Hans egen gl<ede voksede ud af troen pa og samfundet med VOl' herre Jesus Kristus. I en af salmerne i Israels gamle salmebog (81. 73) star del': A t leve Gud n<er 2.1' min lykke. - 8adan hal' Paulus i sit f<engsel fait, at han val' ikke alene. Han har falt, at Jesus var ham n<er. Men maske ligger der ogsa i disse ord tanken om, at Jesus snart ville komme igen. Der val' jo blandt de farste kristne en strerk forventning om, at Jesu genkomst val' n<er for handen. Det hal' Paulus stolet plio Det hal' han ikke frygtet for, men gl<edet sig tn. Der er julebud i Paulus-ordene fra f<engslet. Den julehilsen hal' kunnet bevare sin kraft gennem arhundreder Her taler et menneske, del' ved noget om den sande gl<ede. Det er jo egentlig m<erkeligt. Her gar vi rundt i vore julesmykkede byer. Her har vi alt det i gang, som vi synes harer julen til. Her smykker vi vore hjem, pynter juletr<e og t<ender julelys. Her strliler lysene ud fra vore kirker. Her ringer klokkerne julen ind. Her samles mange pa kirkesti. Her lader vi os betage af VOl' julehygge. Og sa er det nogle ord fra et f<engsel, der med selve julens evangelium som baggrund sigel' os noget meget indtr<engende, noget meget gribende om den sande julegl<ede. "Ja, nu er julen n<er", sigel' vi her i advent. Julen er n<er, og matte sa ogsa dermed julens herre v<ere os nrer. Det er han, nar det er hans ord, vi lytter til. Maske er Herren ogsli nrer pa den made, som Paulus t<enkte pa. Ingen ved, hvornar Herrens genkomst skal finde sted. Ingen ved, hvornar jorden skal g~ under. Men det er sikkert og vist, at et sted derude i fremtiden gar din og min verden til grunde. Det sikreste for os, del' lever, er jo det, at en dag skal vi d0. Nu vil snart julens skanne salmer hjeelpe os til at holde god og gl<edelig hajtid i kirke og hjem. Om julegl<eden syng,=r salmerne, og julebannen findes i sa mange af dem: Ak, kom, jeg vii oplukke mit hjerte, sjrel og sind med tusind l<engselssukke, kom, Jesus. kom herind! Det er ej!remmed bolig, du harden dyre kabt, her skal du blive trolig i kcerligheden svabt. Men den sande julegl<ede kan ogsa fare os andre steder hen i VOl' salmebog. Med Guds julegl<ede levende i vore sind, med julens lys t<endt kan vi l<ese verset 0, lad mig i min sidste stund det hare af din egen mund, som and og liv kan tale, hvor godt del' er i Himmerig, og at du stol hal' sat til mig i dine lyse sale. Brande pr<estegard, dec Kr.OUe

4 AKTIESELSKABET MIDTBANK BRA NO E TELEFON Kontortid: Mandag til fredag k Fredag tillige kl L0rdag lukket Kontorer: Blahej, Fasterholt og Thyregod Bankens aktiekapital kr reserver kr

5 AF HEDEBONDENS SAGA Otto Henriksen, Vestermark, udsendte i fjor sin erindringsbog "Den gamle bonde fortreller". Hedebondens saga indtager en smuk plads i bogen. Skildringen af livet p1'l heden harer med til disse egnes historie. Hedebanderne var ikke alle ens, men mange af dem, der voksede op derude Ii stilheden, fik tid til at trenke over alt det mrerkelige, der madte dem, og blev srerprregede personligheder, der virkede som saltet i den folkelige udvikling. P1'I baggrund af hans betydelige bidrag til beskrivelse af forholdene i Brande sogn, hal' "Brande JuI" bedt Otto Henriksen fortrelle nogle trrek af sognets kulturhistorie: Seren Hamborg "Brande Jul" lettede mig valget af emne ved selv at give det. Jeg skulle fortrelle om to af de gamle sogner1'ldsformrend, gdr. Saren Hamborg, Skrerlund og gdr. Anders Nielsen, Trredholm. - Nar jeg voyer forsaget, er det alene fordi jeg kendte dem personligt pa mert hold. AI Otto HennNsen Mange af mit slregued vi! bifalde betimeligheden af at drage de to personligheders minde frem i lyset. De sprendte vidt i deres solide overblik, og de stod rodfrestet i det, der brerer et folk til alle tider, pligtbundne overfor de betroede ting. De fik ogsa begge den skrebne, at vokse op i mindre landbrugshjem, hvor flid og najsomhed i den materielle verden v ar et uomgrengeligt krav. Saren Hamborg har fortalt, at et stykke tart rugbrad val' det farste maltid, n1'lr barnene vagnede om morgenen, og forreidrene val' i marken, del' skulle passes til rette tid. Det - 'fij HYVILDVEJ smagte dem godt, og der var ingen grund til klage. Tiden kom, da han skulle i skole, og d0t skete i en af hjemmets stuer, hvor gulvene var lerstampede. - Undervisningl::n blev givet af de s1'lkaldte vinterlrel'ere, og val' om sommeren begrrenset til en dag om ugen. Man havde jo brug for barnenes medvirkning i hjemmets arbejde. Saren Hamborg fik ikke anden skolegang inden konfirmationen, og Dllede dog at blive b1'lde sogneradsformand og amtsradsmedlem. Forklaringen herpa var ikke alene hans gode evner, den la ogsa idette, at han tidligt forstod at srette sig selv i arbejde. Han val' opmrerksom overfor det, han madte i livets skole, og dette var en vresentlig grund til at forme en solid livsanskuelse. I ungdomstiden kom han p1'l Vallekilde Hajskole, hvad han tillagde stor betydning. Jeg har sjreldent madt en hajskoleelev, der var sa strerkt prreget af den oprindelige grundtvigske retningslinje om sand livsoplysning som skolens farste mal. Da Saren Hamborg i 1888 overtog den ejendom, hvor han avede sin bondegerning gennem 60 ai', 11'1 de to trediedele hen i hede og mose. Bygningerne var sma og trrengte til fornyelse, men den driftige unge bonde sa,.at her var del' muligheder for fremgang. Jorden var af s1'l god bonitet, at det ville lanne sig, at srette den i kultur. Willy Bertelsens Tsmmerhandel BRANDE. TELEFON

6 Julegaven fra staten OPRET PRIEMIEOPSPARINGS K O N T O O G FA D EL I PRIEMIER N E Brande Sons Spare- oglaanekasse Sognets eneste lokale pengeinstitut T elefon (07) GM Autoriseret forhandl e r Brande Motor Compagni Ais Storegade 20. Brande Tlf. (07) Vaerksted, Herningvej 50. Tlf. (07) Reservedelslager, Herningvej 50 Tlf. (07) Caltex service-station. Herningvej 50. Tlf. (07) Olie Benzin. Bi/gas 4

7 Nar han senere h.:evdede, at mennesker skal l.:ere at hj.:elpe sig selv i den udstr.:ekning, evner og kr.:efter betinger det, kunne han g"re det med god grund. Han viste selv vejen. Da Landboforeningen i 1942 indstillede S"ren og Karen Hamborg iii Det kg!. danske Landhusholdningsselskabs s.:erlige anerkendelse, "nskede S. Hamborg, at naboernes hj.:elpsomhed <ikulle n.:evnes under den f"rste begyndelse. - Peter Jensen lanle h am redskaber til hedeopdyrkningen, en anden hjalp ved nattevagten i teglv.:erket, hvor stenene til de nye bygninger skulle br.:endes, og l"b disse tjenester ikke op i den store pengev.:erdi, sa bet"d de dog noget. S0r en Hamborg glemte ikke denne forstaelse senere, da han selv blev en velst aende mand. Han hjalp gerne, hvor han skonnede, manden var tilliden v.:erd. Efterh ~nden matte lyngen, der l ~ hen i hede ved ejendommens overtagelse, vige. Det gay megen slid, men ogsa en rig arbejdsgl.:ede. Dagen kom, da Landboforeningen udn.:evnte.:egteparret til.:eresmedlemmer. S. Hamborg var med, da foreningen stiftedes i 1895, da udviklingen kr.:evede en sammenslutning pa frivillighedens grund til en fyldigere oplysning om naturlovenes krav, hvis v.:erket skulle lykkes. - Den voksende forstaelse af disse ting fik omkring Arhundredskiftet en gr"detid i folge. - Vel nok den bedst e i bondestandens historie. Videnskaben kom den praktiske bond e til h jrelp, det ogede arbejdsudbyttet, sa eksporten kunne fremmes, til held to I" den nationalokonomiske status, der ikke talte underskud. S. Hamborg havde vundet en indgaende forstaelse af disse Hn g, og derfor var det naturligt, at srette ham pa betroede poster i det offentlige styre. Han kom i sogneradet, hvor han snart gjorde sig greld nde ved sit overblik og sin sunde vurdermg af forholdene, der Iii for. Et almindeligt medlemsskab blev fulgt at et formandsskab, hvor han viste en betydelig evne til at srette tingene pa plads i realistisk belysning. D a han senere kom ind i amtsrlidet blev en lignende anerkendet e ham til del. Han h"rte ikke til de mennesker, ordene f j. 1" ig let foi", men n ~ r de kom, mrerkede vi den solide u nder tone, der bar demo Administrationen krrevede jo heller ikke den gang sa megen tid som nu. Pi' given fora nledning fortalte S"ren Hambor g mig en gang, at den skriftlige udveksling, der pahvilede sogncr iidsformanden, kunne han ordne det meste af, medens ga r den s :folk SOy til middag, og sa gik det igen med landbrugsarbejdet., der ogsa skulle passes til rette tid. S. Hamborg blev ikke staende ved det en gang vundne, han f",ite sig ikke frerdig, men var altid p a vej. Da vi i Landboforeningens bestyrelse s"gte hans tilladelse til at indstille ham til at modtage solvbregeret for landboflid. svarede han: "A haar wal ett gjort det bejer, end saa manne;" men det glredede ham, vi ville understrege, hvad det betod, Til julen har vi atter i ~r righoldigt udvalg i JULEKNAS og JULEGAVER Noget for enhver smag Lister til aile formdl Storegade 9. Telefon (07) V~lg ALPI NA til ungdommen af i dag P. NISSEN Urmager og optiker Storegade 9. Brande Telefon Brande Listefabrik Herningvej. Telefon * Tekstilfarveri Teksti Itrykkeri MARTENSENS FABRI K A~ Garner Brande, til. (07)

8 H A ROE El-problemer s A. HENVENO OEM TIL KURT S0RENSEN aut. el-installatl<lr Borgergade 10. Brande. Telefon at arbejde sig frem til den fri bondes livsvilkar. Vi viste ham skemaet, der krrevede oplysning om hans ekonomiske forhold, fra begyndelsen til dagen vi skrev, et halvt Arhundrede efter, da sagde han:..a tees der sto'er "offenthggeres lkke", a haar aldrig haft noget mellemvrerende med skattemyndighederne, og der er intet at skjule". - Det endelige resultat var jo meget godt, men uden en stor viljestyrke og viden om vrekstens love, var det ikke sket. Dette lader vi ga videre til nreste slregled, der mol bie pa mere rimelige arbejdsvilkar i Seren Hamborgs virksomme liv taler hverdagens nrere belysning, og derfor skal han mindes, inden hans saga gar i glemme. Det var ikke blot som driftig bonde, han gjorde sig greldende, han fyldte en stor plads i det frellesskab der samler sig om det dybeste, der rarer sig i dansk folkeliv og dansk menighedsliv, han vidste, at ogsa dette var givet os pol kampens vilkar, og at vi skal vrere vagne og finde vor piads, for at vrerne det bedste vort folk ejar. I et sundt og strerkt hjemliv hentede han styrke til hverdagens meje, hans ferste og anden hustru Mette og Karen Hamborg, gay han altid en stor tak. EL- ma:!rket garanterer gode yarer og varige goderj STORT UOVALG I MOOERNE BELYSNINGER OG EL-ARTIKLER Brande-egnens Mejeriselskab TIl. Brande TIl. Uh re Anders N ielsen Det herer jo ikke til sjreldenhederne, at mennesker, der vokser op under ringe ydre kar, arbejder sig frem til ledende stillinger.evnerne betinger nreppe det hele her. Det tidlige mede med livets krav var ofte forudsretningen for, at man kunne bruge dem. Anders Nielsens historie synes at vrere en bekrreftelse herpa. BRANDE KOMMUNE K OMMUNEKONTORET Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl og 14-16, fredag kl og 15,30-19,00, 10rdag lukket Jule- og nytarsaftensdag samt paskel0rdag lukket hele dagen Ingeni0rkontoret: Onsdas:J ki.11-12, fredag k

9 Har De set pa Gave.. ideer til jul Her er nogle tips )::j- B0RNEKONFEKTION ~ STRIKKEDE HUER OG HANDSKER );\- STR0MPER-UNDERT0J Se ind i Solgarden og kom i julestemning B,,,d,. T,II.1B0050 ~ SAJYKA BRANDE -THYREGOD KARTOFFELSEKTION Spisekartofler fra sortere-central BRA!!DE. TELEFON Herret0j.. Drenget0j Se yore gode juletilbud IIRANDE. lhhon (07) 180t 2J Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE b0r De k0be has os, den er UdS0gt, friskbriendt og malet i lufttaot maskine, og den er dr0jere. Juul Mathiassen TORVET TELEFON BRANDE KO LON I A L - V IN - Husk vor ekstrafine KAFFE (Columbia-blanding) K 0 N S E R V E S Hos T. C. O.-k0bmanden er priserne rigtige H. L. Aastrup &S0n TOI-vet. Brande. Telefon Alt i 1. klasses k0d, flaos k. palieg og salater TULIPs Slagteri-udsalg Storegade 35. Telefon Husk Yore laokre K RANSEKAGER til julen Lauge J0rgensen hote!:. Bfllllue Telefon Torvets Conditori. Telefon

10 Andt:rs Nielsen g lemte ikke de m nnesker, der havde kdldt pol de gode krrefter i b rn e- og ungdomsaren e. Han vidste, t tillid f orpligter H an ar vo - et op under sma kar, og dette var vel hemmeligheden, der skabte hans dybtgaende sociaie f01' sblelse, der ikke sveekkedes, fordi han senere arbejdede sig op til at blive en holden mand. Han havde leer, at menneskers arbejdsviikar er sare orsl ellige, og dette matte preege deres anskuelse om ret og uret. I det politiske hrevdede han den svager es ret, men tillig.e, at pligtel'ne folger med. Der var vel splugsmal, vi sa forskelligt pa, men det skilte egentlig ik ke, fordi hans m enn eskelighed og hans folkelige indstilling Ui bag ved det hcle. "Frit at t<enke, tro og tale, del, er folkets odeisret". Denne el'kendeise val' ogsa Anders Nielsens. Fa disse egne var kla:; ~t! delingen vel mindre end mange andre steder. Da Landbolort! ningen blev stiftet aret 1895, samlede den bade g 'dml'elld 06 husmcend, men da husrrwndsbevcegelsen biev rejst over hele Iandet, dannedes der ogsa her en forening med And ers NIelsen sam formand. Selv om Anders Nielsen ikke I egentlig for stand havde de samme arb jdsvilkar, som husmeendene, sa 101 fremhjcelpen ham dog s' stoorkt pa sinde, at valget fn ldi m egc( naturligt. Bedl'e formand val' det vanskeligt a i finde. Udfra erkendelsen at, at h n magtede m ere end de fleste, blev del' kaldt pa ham fra mange sider, og nar han Ik et hverv betroet. holdt han ofte ud I en arrcek ke. H an mrede sit arbejde p langt igt, men blev aldrig siddende fot lcenge. SOl sogneradsformand viste han det solide overblik over komm'_inens a nliggender. Anvendelsen af midlerne skulle vcere fuldt forsval'lig overfor skatteyderne, og okonomien skulle v::er orden. Som formand for mergeiselskabet i Husum fik han grun d forbedringen af de omliggende marker hjulpet langt frem, og Langkjcer Mejeri hcedrede hans minde med en stor solvkl'ans ved hans bortgang. Sa meget om hans gerning til bondestandens erhvervsmcessige fremgang. Men han havde tillige et stcel'kt andeligt behov, som h an delte med andre, der havd det p i\. lignende vis. Nar han r ejste sig i en forsamling, hvo1' disse ting skulle droftes, sa lyttede vi, fordi hans ord havde v ; gt. Han var en provet mand i livets skolegang, og dette medflher ofte en indgang i vismandens tempe!. "Du ma ikke rose mig" sagde han kort for han dode. N ej, men vi rna have loy til at minde den yngre sicegt om, at offervil.jen for de t, del' er offeret vcerd, betyder noget afgerende for, at folket kan holdes i live. Mrendene jeg har skildret viste det i handling, og dette herer med i den historiske sammenhceng, del' trester til fremtiden. Man sigel' ikke sa sj::eldent, at kvinden er livet i hjemmet. Dette g jaldt i hoj grad i Tr<:edholm, og Anders Nielsen ville selv bekrcefte det. Inger virkede ved sin naturlige varme, nar man kom indenfor hjemmets d0re, for at tale med manden, der levede af sine pligter og derigennem viste vej i et folkesamfund sammen med mange andre, men personligt og steel'kt. Dette gay hjemmet harmoni, og heri ligger der fremtid. Kom i julestemning, beseg yore J U LESTUER Prey et glas dejlig varm J U LEG UZJGG. Vi anbefaler hotellets JULEPLATTE akr og leverer gerne hjemme hos Oem selv for kr.12, For de unge pa 40 arrangerer vi JULEBAL 2. juledag. og nytarsaften DEN STORE NYTARSFEST Svejstrups orkester 1II Ulllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillilllllllllllllllllllllllllllilili1IIIIlIlIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIlIlIIIIIWU HOTEL DALGAS BRANDE. T ELEFON De gi'r mere Dar De giver en bog Velkommen 00 bos BOGHANDLEREN Der er altid en der passer... I Arets store bogkatalog, som De har faet med posten, kan De finde gaver til hele familien. Aile julepublikationer med Hvem - Hvad - Hvor, Kvindens H. H, H" Bla=ksprutten, Svikm01len, Storm P., Yed julelampens ska=r og mange fl ere er nu udkommet. Desuden har vi mange andre gaveideer - a=s kepost - skakspi I - b0rnesp il - foto - glober - pap irkurve - mapper ti I private papi rer - telefonregistre til private - og meget mere. I vor ka=lderafdeling masser af nyt keramik, tin og reprodu ktioner af moderne og gam mel kunst. Kom ind og bes0g vor udstilling. Brande Boghandel,. P. WESTE RGAAR D. TLF. (07) BRAN DE 9

11 Ju11968 Vor verden larmer med br0l og brag, med svrerd og sorg og harm. Mit hjerte lrenges med sagte slag mod liv og varsol varm. Vor verden dares af g0gl og l0gn, af taler og taskenspii. Mit hjerte lrenges ved helg og s0gn mod viijer, som freden vii. Vor verden vandrer med brudte hab om fred og frihed og ret. Mit hjerte sender sit stumme rab : "Gud, ser du ej, hvad er sket." Vor verden trodser Guds gamle bud om n resten og krerlighed. Mit hjerte lrenges der langt, langt ud til dem der nederlag led. Vor verden glemmer at g0re bod, den farer hovmodigt frem. Mit hjerte s0ger en sandhed god med fred for de tusind' hjem. Vor verden fik dog engang et bud forkyndt af en engels r0st. Mit hjerte pany vii h0re Gud og s0ge Hans tales tmst. Vor verden fejrer pany den fest, som mennesker kalder jui. Mit hierte gar for at vrere grest i Betlehemsstaldens skjul :::o::;? ==:?2 :-====== - =-= Vor verden skal se min pilgrimsfrerd, om han jeg endog skal fa. Mit hierte sk al vidne for lreg og lrerd om Jesus pa krybbens stra. Vor verden skal kende det nye liv, som Betlehemsbarnet har bragt. Mit hjerte, vrer tr0stigt Guds skabende: Bliv! har endnu sin gamle magt. Orla Grarup

12 Uldkr( mmeren blev kebmand i Brande Ved Tit. Jessen Nlarinus Dinesen Herreekviperingsh andler Marinus Dinesen, Storegade 12 i Brande, har sa at sige hele sit liv haft nrer tilknytning ti.l sparekassevirksomheden, til at begynde med helt ufl'ivilligt, men senere som meget aktiv formand og meddirekter ved Brande Sogns Spare- og Laanekasse. Marinus Dinesen havde en gudmor, der syntes godt om drengen, og i dabsgave file barnet en spareleassebog, som vel oprindeligt var trenkt som en konfirmationshjrelp. - Pengene blev imidlertid staende pa kontoen i sparekassen i Herning, fortre11er M. Dinesen. Jeg har ikke haft umiddelbart brug for pengene - e11er ogsa har jeg ment, at de burde sta til en anden "god gang". Og denne gode gang meldte sig, da jeg etablerede mig som herreekviperingshandler i Brande. - De penge, der blev sat pa bog 'i sparekassen blev til en god slump - ikke et beleb, der i yore dage ville virk e srerlig imponerende, men alligevel en skilling, som kunne srette mig i stand til at blive selvstrendig meringsdrivende. I 1908 fik jeg nreringsbrev som uldkrremmer. - Hvornar begyndte denne selvstrendighed? - SA skal vi langt tilbage i tiden. Det er 80 ar siden, jeg blev fedt pa slregtsgarden i Skrerbrek ved Rind. Mine forreldres ejendom var nabo til det omrade, der nu er et yndet udflugtssted "Skrergarden". Gudmor kontante tak for at fa loy til at holde mig over daben kom m ig tilgode mange Ar senere. Pa garden i Skrerbrek delte vi k r med andre bender og deres born. Vi var otte seskende hjemme, og efterhanden som arenes tal hobede sig op - det gin de jo ogsa for en seks-syv Ars pur!t - blev vi sat til at tage del i det daglige arbejde. Vi havde det godt hjemme, sa det var egentlig ikke n ogen straf at blive sat til at bestille noget. For samhdigt Jrerte vi, hvad det betyder at skulle omsrette gardens produkter. - Det blev saledes et liv ved handel og ikke ved landbrug! - Jeg har altid haft lyst til at se mig om og til at handle. Mine forreldre sa med iorstaelse pa min situation, og da Hernings den gang meget store kebmand, Poul Nergaard, sogte medhjrelp, spurgte jeg til pladsen og blev ansat som lrerling. Det var i Byen imponerede ikke mig sa meget, som den maske gjorde det for andre landbodrenge i min alder. Jeg kendte den, fordi vi ofte drog ind til staden for at h andle eller for at afsrette yore produkter. Store Mar nus og lille Marinus - Og livet i den store kebmandsgard? - Det formede sig vel som normalt for den slags store fore tagender. Der var travlt i butik og pa lager. Vi fik ikke loy til at drive den af. Var der en pause i ekspeditionerne, blev vi straks sat til at ordne lageret. Hver dag skulle vi hente varer fra banegarden. Poul Nergaard holdt heste, sma norbagger og Hgnende, sa vi skulle passe pa, ikke at lresse alt for meget pa vognen. Lagerbygningen var i tre etager. Den er der forevrigt endnu Vi sendte varerne ved hjrelp af hejsevrerket op til de etager, hvor de sku11e stables. - Pa skift skulle vi gore tjeneste i foderstofafdelingen, hvor det vanskeligste hverv bestod i at knuse de harde oliekager og horfrekager. Omsretningen var betydelig, sa vi skulle faktisk have fart pa, for at blive frerdig med dagens gerning, selvom dagene var endog meget lange den gang. VESTEREGNENS ANDElS-GROVVAREFORENING Landmzndenes egen forretning Alt i korn, foderstoffer, glijdning og landbrugskemikalier BRA N DE tlf GIVE tlf FARRE tlf.26 11

13 Fine Jule~ tilbud Pyjamas Flonels og popl in, ensfarvet eller stribet i prima kvaliteter ]9.50 Handsker Velsiddende skindhandsk, Handsyede og m, uldfoer Farver: sort, gr'a, brun ]9.50 Vi kan vise Oem et af landets storste Skjorte-programmer - Der er alt (na;sten) i sport og manchetskjorter ]9.50 La; re, kl aedelige og flotte he luldne Cardigans og i mangeflotte modefarver i uld eller crepe - moderne dessiner DERES T0JEKSPERT ER OGSA.,. DERES GAVEEKSPERT GA til herremagasinet TIP..TOP Brande telefon ,.. der er udvalg Vi var to, del' hed Marinus Dinesen hos Poul N0rgaard. D~t kunne til at begynde med volde pudsige forvekslinger, men tingene blev hurtigt sat pa rett2 plads, Vi blev kaldt "Store Marinus" og "Lille Marinus" - sidstenrevnte val' min ringhed, Store Marinus val' gardskarl og husets faktotum. - Kom kunderne med byttevarer? - Det skete jrevnligt at hedeb0nderne havde deres produktermed til k0bmanden, Vi fik yarer for Yarer, hed det sig. Del' val' tid til at forhandle om priserne, og hedebonden fik som regel en pren afregning, selvom varerne ofte ikke svarede til en kvalitet, der kunne vurderes til srerlig h0j pris. Vi fik sm0r og vi fik vadmel klrede, men den st0rste handel gik med skind og huder. Vl modtog de ra huder af far, kalv eller okse, Hvert skind blev omhyggeligt saltet og rullet sammen med luven indad. Sa blev det h 1 ~ 1 gt ned i!:!n kasse og pakket godt ned, Men ve os, n ' r vi ved lidt for hurtigt arbejde glemte at stuve de saltede huder h elt vrek. Det, der stak uden for, blev surt, og s ~ ville opk0beren have klrekkeligt afslag pa prisen. - Der m0dte mange kunder hos Poul N0rgaard. Han kendte hver og en, bade mand og kone fra de forskellige garde, og han vidste, hvordan de skulle betjenes. For ham gik det hele sa let og ubesvreret. Vi andre havde besvrer nok med at finde ud af, hvad folk ville kebe. Vi skulle vise stor taimodighed, og den harman jo ikke meget af i den alder, hvor del' heist skal ske noget i en fart. Del' val' mange dejlige typer blandt kunderne fra landsbyerne i Hammerum herred. lviuseumsforstander H. p, Hansen hal' skildret dem, sa de stadig star Iyslevende for en. Nar de om fredagen kom ind med deres huder, vidste de, hvor varen skulle afleveres og 11vor man skulle klare afregningen. Selvf01geligt kunne der vrere delte meninger om prisen, men jeg troi ikke, Poul N0rgaard nogensinde har "taget nogen ved nresen". Det var med andre ord et godt lrerested, og hjemme fra ha\'de jeg lrert, at man kom lrengst med rerlighed. Alt det er kommet mig til gode siden hen. Nceringshrev sam uldkrcemmer - Vi kom bort fra det med nreringsbrevet. - Ja, men det kommer nu. Da jeg val' udlrert i 1908 s<l jeg mig om eiter en anden stilling. Det val' vanskeligt at fa plads, og sa fulgte j eg mine lrengslers mm: at blive min egen herr~. Knap 20 ar gammel fik jeg n~ringsbrev som uldhandler. Fik Iov til at drage landet rundt med uldposen pa nakken, Det var et stort ojeblik, da jeg formedelst en beskeden sum kunne overtage min f0rste kollektion hos en hjemmestrikker i Ikast. Betingelsen for at ga som uldkrremmer val', at man handlede med t0j Ira Hammerum herred. Jeg fik et godt samarbejd,= med min "fabrikant", del' siden fik en meget stor virksomhed. - Jeg pakkede mit t0j, gjorde cyklen i stand og stak af til Sjrelland, hvor jeg tog fat pi\. min nye bestilling. Man kunne maske v~re lidt beklemt i starten, men del' var nu ingen grund til at tabe hum0ret. Sjrellrenderne og ",boerne i det hele taget tog godt imod mig, og som regel blev der gjort en god handel. Ordrerne gik med jrevne mellemrum til Ikast, og efter aftale blev uldt0jet leveret pa de "dresser, jeg havde opgivet. Jeg kom Sjrelland, Lolland-Falster, Langeland og M0en rundt adskillige gange i de ai', jeg val' uldkrremmer. - Kunne man skaffe sit udkomme som uldkrrerruner? - Man skal ikke stille st0ne fordringer, end man kan vente indfriet. Jeg forstod at srette trering efter nrering - men f0rst og fremmest var disse vandrear gode lrerear for mig, en god skole for min senere gerning. Den daglige omsretning var ikkc stor, regnet ud i kroner og 0re - mest det sidste. Men der blev da til Iogi og til det dalige bred. Uldkrremmeren kom altid ind pa en gard med posen kroget op pa armen og med en 12

14 srerlig tilbl dsvare i handen. Den kunne vrere bukser med ladden vrang, undertrojer eller lignende. Dette f0rstehandstilbud bl t:v altid fulgt op med en pris. Jyder er gode til at tinge om prisen. Det er 0boerne ikke, sa her var det bare om at ko,mme med den rigtige pris straks. Herreliv for 1)25 kr. Efterhfmden kendte jeg mine kunders 0nsker, sa handelen blev hurtigt afsluttet. Del' blev tid tii en snak og til en bid br0d. Som regel boede jeg pa afholdshotellerne. Der var ikk,~ noget i retning af overdadighed. Et beskedent logi, en god omgangstone, men en aldeles solid middag - med tre retter, og en god morgenanretning. Prisen? En krone og fem og tyve 0re, alt iberegnet - og det er hverken 10gn eller latin. Del' var handel hver dag, men j eg glemmer aldrig da en hel dags omflakken kun gay en omsretning pa ti re. Det var en kaffepose, jeg solgte til en kone, som havde ondt af mig, fordi alt slog fejl for mig den dag. Men ellers gik det siimrend godt nok. Jeg fik masser af frisk luft, var i fysisk god s tand og havd e faet mod pa tilva!relsen, sa meget mod, a t jeg en dag besluttede, at n u skulle det OIDfiakkende liv vrere slut. Jeg ville vrere bosiddende. - Og det boende sted blev altsa Brande! - Ja. i 1912 var Brande en by i udvikling. Her matte vrere muligheder. Jeg havde jo set et og andet undervejs og blev klar over. at der her var realistiske muligheder for en ung mand med forretningssans. Jeg har heller aldrig haft anledning til at fortryde. - Her kom dabsgaven i brug? - Den 1. august abnede jeg fo retning i ejendommen Storegade 27 - mellem Brugsen og Telefoncentralen. Foruden min fyldte uldpose havde jeg rede penge svarende til vrerdien i posen, og desuden stivede 8parekassebogen mig vreldigt af. Den var pa 500 kr., sa jeg kunne selv srette et klrekkeligt kontant bel0b ind i foretagendet. Jeg husker, at indk0b af mit f0rste varelager kom til at kostc ca kr. Det var virkelig mange penge d en gang. Min indsats val' ikke forgreves. Det vil sige, med tiden vandt jeg en god kundekreds. Og i 1917 fiyttede jeg ind i ejendommen Storegade 12, her hvor virksomheden stadig hal' til huse - under noget st0rre forhold end dem, jeg startede med. Samtidig blev jeg gift - indskyder Marinus Dinesen med et smil. Nabodatteren fra Brugsen, Marie Rahn og jeg blev enige om at sift faige gennem Iivet. Det skai ik ke Iyde som prai, men jeg kan nok sige, at vi har faet en lykkeiig tid i vort hjem, i forretningen og i Brandei det hele taget. Vi blev akcepteret af befolkningen i by og pa land, og nu handler vi med kunder, hvis forreldre og bedsteforreldre kom i forretningen, da vi startede. Min kone var vant til handel - hendes bror, k0bmand Laurids Rahn - var uddeler i Brugsen, da jeg kom hertii. Hun har taget sin del af arbejdet, og det har yore tre d0tre ogsa gjort. Fd tillidsposter - Faste principper og faste priser? - Det er klogt at have en sund handelsmoral. Forretningen tog megen tid, men der blev da ogsa tid til at vrere med i foreningsarbejdet. I de yngre ar havde jeg interesse for Brande Idrrets-Forenings arbejde. Jeg kom i bestyrelsen. Kom ogsa i bestyrelsen for Brande Handvrerkerforening, dels for at passe 0konomien og for at tilgodese de unge handelsmedhjrelperes uddannelse. Der var sygeplejeioreningen og Brande H0jskolehjem. Det blev dog tillidsposten inden for Brande Sogns Spare- og Laanekasse, som betog mig mest: at fa betroet ct hverv inden for dette rervrerdige institut, hvor mrend med rige traditioner stod for styret. Jeg kom til at samarbejde med Smen S0nder Julearrangementer i Brande Sendag den 15. december: KI. 14 og 20: Julekoncert i Brande kirke til fordel for me nighedsradenes juleuddeling. Fredag den 20.) lerdag den 21. og sendag den 22. december: Tombola pa Torvet sm<e kfyldt med dejlige gevinster. Festlige optog og musi k i gade r ne. S<eregen j u lebelysning og smu kke juleudstillinger, Gratis bortlodning Ved at l<egge Deres julehandel i forretningerne i Brande, far De chancen for at vinde gavekort fra SO til 1000 kr. Sendag den 22. december: Bes0g af nissefamilien og aftodo-pigegarden fra Odense, der ankommer med ekstratog kl. 15. Koncert pa Torvet, Tusinder af godteposer til b0rnene. VelJ~ommen IiI julehandel i Brande 13

15 For rejse og sport BRANDTEX vi Aage Petersen TEL E F 0 N (07) gaard, skrreddermester Jens Rasmussen, Lars Sl<mdertoft og Anders Peder Arvad, siden ogsa med Niels Arvad i direktionen og med alle de gode mrend, der kom ind i bestyrelse og tilsyns rad. Det blev 21 gode og begivenhedsrige ar, indtil jeg pa grund af sygdom matte frasige mig dette tillidshverv. Der kunne berettes mangt og meget om sparekassens vlrksomhed i krisetid, under bescettelse og i fremgangs:h, men det bliver del' sagt og skrevet noget om, nar sparekassen nu om knap fern ar har loo-ars jubllreum. Mens samtalen star pa, blader Marinus Dinesen i breve og optegnelser. 0verst reresmedlem-diplomet ira Brande Handelsstandsforening, so M. D inesen var med til at oprette i 1941 og i hvis bestyrelse han slillede sine gode evner til radighed for et arbejde til ga\"n Ikke blot for handelsstanden, men ogsa. for det k0bende publikum. Her ligger udklip fra blade og tidskrifter om srerllge b eglvenhedel' i foreningslivet eller om eget virke. Her ligger ogsa breve fra forretningsforblndelser og fra venner. Vi tillade!" os her frit at eitere, hvad en god yen og tidligere "genbo" skrev til og om M. Dinesen i forbindelse med en af familiens fe. dage: I Brande Dinesen fik fin butik med alt i herreld reder. Snart pa det h ele han fik skik, den indsats b ragte hceder. Som tiden gik blev hurtigt kendt, at Dinesen va l' manden, i Brande by blev bud der sendt, mer end til n ogen anden. Marie og Marinus Din sen har rige Ar at se tilbage pa. Men dagligt har de for IIIj e, at deres vcerk er lykkedes og nu f0res videre i nye og dog traditionsbundne baner at datteren og svigers0nnen, Jytte og J0rgen Kjcer-Rasmussen. ET SMUKKERE HJEM Mednye GARDINER fra Leopold Thaarup Brande Yore gardinfolk st ~ r parat til at hjcelpe Oem med Oeres gardin-problem - og glceder sig til at vi se Oem et vceld af nyheder i aile prislag. - Benyt desuden vor udvidede gardin-service. - Tag telefonen og.drej (07) GARDIN-BUSSEN fyldt med pr0ver - kommer overalt Vi tager mal -Vi syr Vi hrenger op Leopold Thaarup Brande. Telefon (07)

16 Pra Tunstjoreningens arhejdsmark Ved Brande Turistjorenings formanct L. Lenz Der er virkelig tale om en arbejdsmark, for turisme er noget meget levende. Der sker noget hele tiden. Ikke sa snart er man frerdig med en sreson, skal man til at forberede den nrest8. Det er lige som forfatterne, der ma skrlve julehistorier i sommermanederne. Brande Turistforening har en god turistsommer bag sig. Sp0rger man de forretningsdrivende, er svaret overalt: "over normalt." Vi haber, turisforeningens propaganda har vreret medvirkende hertil. Det er ikke sa lige til at aflrese direkte resultater, men avisudklip tra mange Indenlandske og udenlandske aviser og tidskrifter, viser, at Brande-egnen er blevet omtalt, ferst for fremstedet for fiskeriet, dernrest for kanosejladsen pa Skjern a og senest for vort fremst0d for besog 1 lyngblomstringstiden. Det viste sig ogsa at vrere en god ide, at invitere kommunens beboere ud pa en lyngtur i vor egen egn. Turen blev en overraskelse for mange, der ikke tidligere havde vreret pa Harrild hede, hvor statsskovvresenet har anlagt en ny tilkorselsvej, ad Hrervejen eller pa det fredede omrade ved Ballesbrekgard. Der er kommet nye toner i turistarbejdet. Mens man nu strerkt diskuterer nye grrenser for amt og kommune, blres~r turistfolk pa alle de "kridtstreger", som jo ikke findes i terrrenet. Glreden over naturen er gratis, og ingen kan tage den fra os. Derfor rrekker Brande Turistforenings interesseomrade fra Skjern aens udspring, langs med aen til den nar et godt stykke ind i Ringkebing amt. Vi har brunkulslejerne ved Fasterholt og Seby. Vi har "tilegnet" os en del af Hrervejen og hele naturparken omkring Rorbrek S0. Vi tager samrend ogsa Billund og Legoland med ind i billedet - men vi er ikke smalige. De andre turistforeninger ma ogsa godt vrere med. Brande har haft bes0g af skrankemedarbejdere fra ADAC. det tyske automobilforbund. Der har vreret bes0g af en engelsk lystfiskeriekspert. Det sidste har medf0rt, at Brande sammen med Ry bliver anfort i et stort rejsebureaus fortegnelse over lystfiskermuligheder i Europa. Vi er optaget I det engelske flyveselskab British European Airways katalog "Silver Wing". Journalister fra Holland og Schweitz har grestet egnen for at fa noget at vide om fiskemulighederne. Kanofarten pa Skjern It er blevet en virkelig sukces. Mange har allerede gennemfort turen pa den hidtil alt for lidt kendte Skjern d, helt ud til Ringkobing fjord. Srerlig glad er turistforeningen for den beskrivelse, redakt0r Muus Petersen gay i sit blad "Aarhuus Stiftstidende" om naturen og fugle- og dyrelivet langs Aen. Det vakte sensation, at to unge nygifte par lagde deres bryllupsrejse ad aen, og et hold vestjyder, der ellers traditionsmressigt er pa vandretur hvert itr, valgte kanoturen. Og de siger, at de vii komme igen. - Der foreligger allerede bestillinger til nreste ar, sa de 10 kanoer, man nu disponerer over, slar nreppe til i den kommende sreson. - Forovrigt blev der arrangeret en mini-regatta pa R0rbrek 50. Det var et kont syn. Turistarbejdet gar pa tvrers af alle skel. I den vestjyske kreds under Samvirkende jyske Turistforeninger henviser vi til udstillingscentret i Herning, brunkulslejerne, svreveflyvecentret i Arnborg, Billund lufthavn, Legoland, kanofarten pa Skjern a, Hrervejen, gavlmalerierne i Brande, badestrande ved Vesterhavet, Holstebros foretagsomhed, Ribe og Ringkebings idyller, Esbjerg som sefartsby og med andre aktiviteter. Hele dette turistland omfattes af de brochurer, som i et antal af ca vii blive udsendt i frellesskab for turistsresonen 1970, Med yore dages samfrerdselsmidler kan propaganda for en enkelt lille by eller egn 'ikke sla til. Alligevel har Brande Turistforening selv lac;let fremstille brochurer, der i ferste rrekke skal betjene de mennesker, der har besogt os eller i den nrermeste fremtid vil besege egnen. Foruden at fortrelle gresterne, hvad vi har af sevrerdigheder, bestrreber vi os pa at interessere egnens beboere for turisme. Turistforeningen g0r en indsats ud fra det synspunkt. at god omtale af vor by vil gavne, men vi haber ogsa, at mange vrerdsretter denne indsats. Vi kan ikke alene magte opgaven. Vi haber da bl. a., at al juleposten foruden julemrerket ma vrere forsynet med det lille mrerkat med byvo!ibnet. Mrerkatet fas DERES DIREKTE OLIELEDNING Vi leverer rustbeskyttende fyringsolier lige til d0ren i egen' moderne tankbil. Gennem vor Grad dage service fylder vi automatisk Deres olietank op i takt med forbruget. Betalingen kan De med en BP Varmekonto fordele over 10 maneder uden tillaeg. BP fordele, der ikke koster ekstra. Levering ogs<1 gennem Deres saedvanlige forhandler. Ring allerede i dag til: BRANDE DEPOT Steen Rosse! V iadukten 2. Telefon (07)

17 Brande Bank (Filial al Vei le Bank) Telefon KO N TORTI D: Mandag-fredag kl Fredag tillige L0rdag lukket. i Brande Boghandel, del' ogsfl er turistbureau og 10ser d opgave glimrende. Her kan man fii. Brande-brochuren, ehurerne om fiskeri, kanofart og om ture i omegnen. Del' skal sta meget i en brochure, men teksten kan v kort og prrecis, Ellers bliver en sadan tryksag for kostt Brande Turistiorening hal' planer om at udgive en srer turist-avis med fyldige oplysninger om aile de muligheder. bes0g pa egnen indebrerer. Del' skal g0res opmrerksom pa faciliteter og indkebsmuligheder, turisterne hal'. Det 'r plan at denne turist-avis bl a. skal uddeles pa "Ferie for aile Herning i paskedagene. Vi haber at kunne fa trykt oplag avisen pa tysk og E'ngelsk, sa vi ad turistforeningens sa: vanlig kanaler kan lwmme i for bindelse med 'publikum b i England og j Nordty klan d. Kunsten hal' vrer t det store diskussionsemne i BrandE den forlebne tid, men pa et omn'ide er den indsats, del' gjort af Midtjydsk Kunstrorening i samarbejde med State Kunstforui, af aller stflrste betydning, nemlig turistmressj. Turistfor eningen h al' haf t henvendelse Ira mange interes, r ~ de, der har fulgt ar bejdet. Vi hal' haft utallige fore'sp0rgsl Ec Beseg af danske og flere udenlandske journalister, som vi A FOE L N G E R: Filskov Bank Thyregod Bank Fasterholt Bank Mandag-Iredag Mandag-Iredag Tirsdag kl kl og torsdag L0rdag lukket Fredag kl b.oo L0rdag lu kket Telelon Telelon Telelon ( ) 88 ( ) 133 (189111) 88 Vestjy der pa kanof~rd BRANDE ~ Den stra ta:kk' h "\1011e har faet e n ny»hat«og vii blive g n nemrestaurerc l. s den pany ka n sta som et vartegn for denne egn. Brande T uristfu rening h a l' gjort en en rgisk indsats for m01 I lis bevan-ise, og n u [,~lg es,agen op a[ l\" ationalmusee t og af»foreningeil til g amle m01\ rs bevarelse«. - Del' skal skaffes mang.' p ng ' lil restaur ringsarbejdet, S'l bidrag modtag s med ta knemmelighed. 1I~1II OlafPovlsen mllirlliililii!ilhllnnlllllllllllll1' TRI K OTAGEFABRIK Tell. (07) BRANDE Tell. (07)

18 sat i fo r b mdelse m ed kunstforeningen. Turistioreningen hal' il'llildekommet et enske 0 01 et bykor t, og i samar bejde med byens penge institutter er fremstillet en folder m ed bykortet og byens sevcerdigheder, herunder ogsa gavlmalerierne. Hele dette material e er sendt til alle vore forbindelser. Turistioren ingen ger sin indsats i ov erbev!sning om, at god omtale af en by gavner. Vi tror derimod ikke, at darlig omtale er bedre end slet ingen. Det hal' vceret og vil fortsat vcere VOl' pgave at fa det frem, som er godt. TUristforeningens bestyrelse mener virkelig, at Brande er en Hlle, god by med dejlige omglvelser, interessante steder, der fortceller om Danmarks geologi og historie. Med den uro, del' er i mange lande. bliver ganske naturligt feriestedernes anta l fcerre. Den intern ationale turism fai" andre rejsem iil. Her iblandt ;:1' de kilometerlange danske badcstrande. Et 0get turistbes0g i Danmark far overordentllg stor betydning. 0konomlsk kan man blot a nfl2jre, at hoteller og restaur ationer i Brande ror ment lig omscetter noget over to millionet' k roner ArligL. H eraf er en stor del turistindtcegter - idet man 0k o nomi ~k m il. k ar ak terisere enhver uden!> gns bes0gend sow turist. Pengene f1'a hoteller, camp ingpladser, pulsevogne osv kanaliseres til mange andre handlende. - Den samlede udenlandske tur istomscetning er PH halvall.den millia rd kroner, hvortil kommer den indenlandske tur isme. Her har vi i Jylland faet en stor chan ce, ef ter at det bi. a. ved indsats fra Brande TuristfoTcning - assisteret af folk etingsmand Arne Christiansen som medlem af Danmarks Turistrad Sprml pa bordet med.~ - ~ D.A.8 Telefon (07) Svommebadet Interessentselskabet Brande Elvrerk TELEFON Brande Teglvzrk R. Bom mcrsholt TELE FON Byg smu kt og billlgt - byg med tegl Arnk ilde s Trakto rservice Ferguson trak t orer VejleveJ. Brande Telefon Installation af: Shell oliefyr Brande Maskinfabrik Telefon (07)

19 RONSON VARAFLAME PREMIER Vor tids mest juldkomne gaslighter - kom i nd og se vort store udval 9 CENTRUM Torvet Brande. til. (07) Friluftslivets glxder nydes ved Skjern a - er sli1l.et fast, at de meget store priser, som synes at vrere hemmende pa turistlivet i K0benh avn, og som for en del skabte mistillid til fagets ud0vere - ikke grelder i provinsen. Dette fremhreves nu fra officiel side. Vi vii nemlig gerne have k0benhavnske turiste.r - og vi er sikre pa, at det midtjyske omrade netop er noget for k0benhavnerne. De mange sommerhusbeboere i omegnen giver bevis herfor. De 0nsker nemlig ro og mulighed for at fiske. Andels-Kartoffelmelsfabri kken "Midtjylland" BRANDE. TELEFON Kartoffelmel Kartoffelpulver til foderbrug Kartoffel kogning Idyl pa Skjern aved Hastrup skov Duge - flag HAndkl<eder - Viskestykker Dynebetr<ek Plaider Vattzepper Ryat<epper gd til gammeldaws jul keb JULEGA VER i Deres specialforretning * Brande tlf

20 Brande Turistforening har andre ting pa programmet. Da kommuneingeni0r Hugo Nielsen fratradte som formand, 10ved8 han at videref0re projektet med restaureringen af Uhre m0ne, den ene af de to endnu eksisterende stratrekte m0ller i Danmark. Om nogen vil st0tte denne sag, kan man indbetale sit bidrag i pengeinstitutterne. Vi g0r opmrerksom p lt, at der er skattefradragsret for be10b, der ydes til Uhre m0lle-ronden. Da fris0rmester S. lviidtgaard fratradte turisttoreningens bestyrelse efter mange ars godt virke, lovede han at v rere foreningens reprresentant i udvalget for julearrangementer, hvor han for tiden er formand. Julearrangementerne er en form for turistservice over for vore nrermeste kunder. bg dem skylder man da mindst lige sa megen opmrerksomhed som de fjernere og sjreldnere bes0gende. Turistforeningen glreder sig over den st0tte, der modtqges fra Brande kommune og fra en rrekke virksomhed r, der hm' bidraget til udsendelse af publikationerne. Foreningen h ar en trofast medlemskreds, men vi vil da gerne have den meget st0rre. Vi har nemlig den forn0dne optimisme. Brande r en god by. Vi kan vrere bekendt at vise den og dens sk0nne omegn frem. L. Lem: Et vreld af gaveideer finder Dei... ~ONSEN E L -H us ET. N0rregade 16, telefon Det store udvalg i Nede,.dele. Bluse,. St,.ikva,.e,. St,.emper Bh- 0 9,.ollons og be,.netej finder De i T0jboden TORVET. BRANDE. TELEFON Brugsen's Supermarked a. m. b. a. TELEFON s6dah I design center Storegade 26 Tlf. (07) med masser af gaveideer i ~ Kjole,. ~ Lys ~ Stoft,.yk ~ Lakvare,. );} Safari-stole ~ Ke,.amik ~ Julepynt ~ Glas og meget andet Gaver med ide - g"r festen til en virkelig glaede 19

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler MOB ER OG TIE E Skal moblerne ski/res tid til jul, da se vort Jtore ttdvalg Vi har: Dagligstuer............... fra kr. 840,00 Spisestuer............... fra kr. 960,00 La:nestole, polstrede....... fra kr.

Læs mere

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH.

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11,50 kr. 15,00 Legett?Jj Byens st0rste udvalg.

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. "polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.". 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e!

Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.. 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e! "polo robaks-essclls Stort Lager i ptllekorl Ira,00!:S,OO Kr. V. B9RSTING. Srorcgacil: Spis SM0R {ra L H RE MEJERf 'anr De til Io.:ommemle H Jlid o\wvejer K",b~l af J aiegatjcr o~ D e!;tlller Dem selv

Læs mere

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG 1959 Fotografiet pa omslaget er af Mogens von Haven. Forordet af cand. psych. J0rgen Hviid. Bogen er sat med lntertype Baskerville og trykt

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene Indholdsfortegnelse: Forord om : Tre vigtige anledninger 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene 2. - : En pige, født for at tjene 3. - : Gensynet 4. - : Syv brogede år 5. - : Ingen tilfældigheder 6. -

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger.

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger. Jul i kulturlandsbyen i Tommerup Af Finn Brunse Fotografer: Jan I. Marcussen og Kjeld Smed Vi må vel sige, at uanset enkelte kritiske synspunkter om Kulturlandsby 96/Hele verden til Tommerup, så blev dette

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979

Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM. /0rdag den 29. september 1979 Afdeling Vejle A 90 ÅRS JUBILA:UM /0rdag den 29. september 1979 Paladskroen og Bygningen i Vejle anbe.faler sig med uds0gt k0kken til enhver fest - 1. kl.s vine - omhyggelig betjening og billige priser

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 10. Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus. om landsbyplan. Helnæs Made skal ikke fredes Side 10. Kite-surfing Side 6 og 8

HELNÆSPOSTEN 10. Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus. om landsbyplan. Helnæs Made skal ikke fredes Side 10. Kite-surfing Side 6 og 8 HELNÆSPOSTEN 10 Oktober 2007 2. årgang nr. 10 Løssalg 10,00 kr. Kite-surfing Side 6 og 8 Helnæs Made skal ikke fredes Side 10 Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus om landsbyplan Fortsættes på side 4-5 Første

Læs mere

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 1 Billeder fra Grønland. Andreas B. Pedersen Tekst side

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Sengeløse Nyt. Læs i avisen om: Høflige spøgelser i Sengeløse. Vand på Ole Rømersvej. Godnathistorier for de små.

Sengeløse Nyt. Læs i avisen om: Høflige spøgelser i Sengeløse. Vand på Ole Rømersvej. Godnathistorier for de små. Sengeløse Nyt 18. Årgang Nummer 9 November 2014 Læs i avisen om: Høflige spøgelser i Sengeløse Vand på Ole Rømersvej Lavtstående sol, lidt diset i luften og stort set skyfrit. Svag eller ingen vind med

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere