JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE."

Transkript

1

2 1UllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M0B og TJEPPE Det er ganske enkelt aile tiders treppe-sensation. Utroligt slidstrerk luv af 100 % nylon. Skal meblerne skiftes ud til ju l Robust og sprelldstig - da se vort store udvalg! termo-iastic bagside. 4F-garanti. Vi har : Skonne farver. AI det far De for kun Gyngestole m/hynde.. fra kr. 165, pr. m2 55 _ Sofaer, KOM INDOG SE IwESTON CONTI NA Oag Ii gstuer fra kr. 1285, Spisestuer. fra kr Ottomaner m/ ryg. fra kr. 265, dobb.. 25 ars gar. for indl<eg Indskudsborde. fra kr. 178., kr. fra kr. De bedste julegaveideer far man altid hos Borgaard BRAN DE 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlII1I1l6D11 11mllllllllRlUIIIIIIUlUlllllllilllllllllllili1I 11 1l111lnlllllnllil TELEFON (07) yttegave f a JE y LU NE STO F Hj EMME SKO m/svampegummisal - Nr tt,8s KO RT E SK0RTER = LAN G E ST0VLER!! Vi hat- et va:l d af st0vler I ski nd og ruskind. sort og bruno Prise r Ira : Smart tn Cn,85-89,50 pigerne III 98,50-106,50 tt 1,50 - i 19,50 BLA» FL0 JL«M/PELS Nr ,8S 0RKENST0VLER en velkommen gave t il st ore 09 sma med og uden loer fra 44,8S B0R N EST0VLE R E D JUL begynder JennySko os Bra nde. Tit. 18 O. " Forsidebilledet: En gave til Brande. Jens Flemming S0rensens skulptur ved friluftsbadet.

3 BrandeJul1968 Udsendes gratis til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 25. argang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1968 ADVENT OG JUL Gl<ed jer altid i H erren! Jeg sigel' igen: Glred jer I Lad aue mennesker m<erke, a t I hal' et mildt sindl H erren el' mer! - Fil Advent er juleforberedelsernes tid. Det g Ide!' p sa mange omrader. De farste juleudstillinger komm el' auerede sidst i november, og derefter ser VI det ene tegn efter de t andet, der vidner om, at j ulen n<erm er sig. Adven tlilysene t<endes. Hverdagene bliver stadig mer e og mere travle, og jo n <ermere \ i kom mer mod jul, des mere an trav lheden iru e med at bred sig ogs til sandagen e. Mange ai as habel' pli, a t del' m idt i alt det tl'a vle dog kan blive tid ttl nogen stilhed. sa vor iulel orberedelse o g~ kan omfatte dette, at v i vender yore Sind og v r e ta el' 0 jul ns sande gl<ede. De tte j lehefte kommer jo ud t il d e mange hjem i begyndelsen a! ad\ ent. Dei bliver n ok ilittigt l<est. Dels er det jo et af de farsle julehe!ter, man flir fat i, dels rummer det j o sil. meget lokalt slof. Maske buver ogsa disse ord, hvormed heftet io.djede!rest og husket en lille stund. De skulle gerne v<ere m ed midt i It det juletravle at kalde pa stilheden. De vil prave at sige n oget om det at fa en sand, gl<edelig jul. Julen star nu for delren. Dens gode tid gar sa hurtigt, om fa uger el' d en forbi. Om fa uger el' vi langt inde i det nye ars hverdage og det nye ars opgaver. Da dukker maske det spargsmal op: Hvad fik vi ud af at hoide jul? - Juletl'<eet er borte, julebrevene l<est, lagt til side eller br<endt. J'ulegaverne er taget,i brug eller forl<engst byttet for noget, man syntes, man havde mere brug for. Julen 1968 el' allerede blevet et minde, Fik vi noget ud af at det at holde jul, blev det en gl<edelig jul? 8adan vii vi maske komme til at sparge. Men endnu er de t altsli tiden far j ul. Og sa sandt del' er noget om det gamle ord, at enhver er sin egen lykkes smed, kan vi ogsa vrere med til selv at arbejde pa VOl' julegl<ede, den rette julegl<ede. Vi kan vel ikke tage den sande julegl<ede af os selv, men vi kan sage med rerligt sind at lytte til de ord, d el' fra de gamle dage forkynder om den j ulegl<ede, del' aldrig skal bortfare. Over disse linjer sta r del' nogle ol'd, som godt kan tale, at Dlan l<eser dem endnu engang. De e r skrevet for mange ar siden. De er skrevet af apostlen Paulus. De er sk revet til men g heden i Filippi. De er skrevet i et f<engsel. Et sted i brevet om a ler Paulus, at han b<erer l<enker, og han siger, at han brere r dem for Kristi skyld. Men trods alt det sv<ere, som fa-.ngselsopholdet farte med sig, ejede han en dyb glrede i sit hjerte Den tar nok kaldes den sande jul eglrede, for det val' dog in derst inde gl<eden over, at "Os er en frelser fadt". Ud af denne glrede kunne han skrive til sine venner: Gl<ed j er! Herren! og han kunne gentage: Gl<ed jer altid i Herren! Han kunne tale om det milde sind, der skulle blive kendt blandt alie mennesker. Hans egen gl<ede voksede ud af troen pa og samfundet med VOl' herre Jesus Kristus. I en af salmerne i Israels gamle salmebog (81. 73) star del': A t leve Gud n<er 2.1' min lykke. - 8adan hal' Paulus i sit f<engsel fait, at han val' ikke alene. Han har falt, at Jesus var ham n<er. Men maske ligger der ogsa i disse ord tanken om, at Jesus snart ville komme igen. Der val' jo blandt de farste kristne en strerk forventning om, at Jesu genkomst val' n<er for handen. Det hal' Paulus stolet plio Det hal' han ikke frygtet for, men gl<edet sig tn. Der er julebud i Paulus-ordene fra f<engslet. Den julehilsen hal' kunnet bevare sin kraft gennem arhundreder Her taler et menneske, del' ved noget om den sande gl<ede. Det er jo egentlig m<erkeligt. Her gar vi rundt i vore julesmykkede byer. Her har vi alt det i gang, som vi synes harer julen til. Her smykker vi vore hjem, pynter juletr<e og t<ender julelys. Her strliler lysene ud fra vore kirker. Her ringer klokkerne julen ind. Her samles mange pa kirkesti. Her lader vi os betage af VOl' julehygge. Og sa er det nogle ord fra et f<engsel, der med selve julens evangelium som baggrund sigel' os noget meget indtr<engende, noget meget gribende om den sande julegl<ede. "Ja, nu er julen n<er", sigel' vi her i advent. Julen er n<er, og matte sa ogsa dermed julens herre v<ere os nrer. Det er han, nar det er hans ord, vi lytter til. Maske er Herren ogsli nrer pa den made, som Paulus t<enkte pa. Ingen ved, hvornar Herrens genkomst skal finde sted. Ingen ved, hvornar jorden skal g~ under. Men det er sikkert og vist, at et sted derude i fremtiden gar din og min verden til grunde. Det sikreste for os, del' lever, er jo det, at en dag skal vi d0. Nu vil snart julens skanne salmer hjeelpe os til at holde god og gl<edelig hajtid i kirke og hjem. Om julegl<eden syng,=r salmerne, og julebannen findes i sa mange af dem: Ak, kom, jeg vii oplukke mit hjerte, sjrel og sind med tusind l<engselssukke, kom, Jesus. kom herind! Det er ej!remmed bolig, du harden dyre kabt, her skal du blive trolig i kcerligheden svabt. Men den sande julegl<ede kan ogsa fare os andre steder hen i VOl' salmebog. Med Guds julegl<ede levende i vore sind, med julens lys t<endt kan vi l<ese verset 0, lad mig i min sidste stund det hare af din egen mund, som and og liv kan tale, hvor godt del' er i Himmerig, og at du stol hal' sat til mig i dine lyse sale. Brande pr<estegard, dec Kr.OUe

4 AKTIESELSKABET MIDTBANK BRA NO E TELEFON Kontortid: Mandag til fredag k Fredag tillige kl L0rdag lukket Kontorer: Blahej, Fasterholt og Thyregod Bankens aktiekapital kr reserver kr

5 AF HEDEBONDENS SAGA Otto Henriksen, Vestermark, udsendte i fjor sin erindringsbog "Den gamle bonde fortreller". Hedebondens saga indtager en smuk plads i bogen. Skildringen af livet p1'l heden harer med til disse egnes historie. Hedebanderne var ikke alle ens, men mange af dem, der voksede op derude Ii stilheden, fik tid til at trenke over alt det mrerkelige, der madte dem, og blev srerprregede personligheder, der virkede som saltet i den folkelige udvikling. P1'I baggrund af hans betydelige bidrag til beskrivelse af forholdene i Brande sogn, hal' "Brande JuI" bedt Otto Henriksen fortrelle nogle trrek af sognets kulturhistorie: Seren Hamborg "Brande Jul" lettede mig valget af emne ved selv at give det. Jeg skulle fortrelle om to af de gamle sogner1'ldsformrend, gdr. Saren Hamborg, Skrerlund og gdr. Anders Nielsen, Trredholm. - Nar jeg voyer forsaget, er det alene fordi jeg kendte dem personligt pa mert hold. AI Otto HennNsen Mange af mit slregued vi! bifalde betimeligheden af at drage de to personligheders minde frem i lyset. De sprendte vidt i deres solide overblik, og de stod rodfrestet i det, der brerer et folk til alle tider, pligtbundne overfor de betroede ting. De fik ogsa begge den skrebne, at vokse op i mindre landbrugshjem, hvor flid og najsomhed i den materielle verden v ar et uomgrengeligt krav. Saren Hamborg har fortalt, at et stykke tart rugbrad val' det farste maltid, n1'lr barnene vagnede om morgenen, og forreidrene val' i marken, del' skulle passes til rette tid. Det - 'fij HYVILDVEJ smagte dem godt, og der var ingen grund til klage. Tiden kom, da han skulle i skole, og d0t skete i en af hjemmets stuer, hvor gulvene var lerstampede. - Undervisningl::n blev givet af de s1'lkaldte vinterlrel'ere, og val' om sommeren begrrenset til en dag om ugen. Man havde jo brug for barnenes medvirkning i hjemmets arbejde. Saren Hamborg fik ikke anden skolegang inden konfirmationen, og Dllede dog at blive b1'lde sogneradsformand og amtsradsmedlem. Forklaringen herpa var ikke alene hans gode evner, den la ogsa idette, at han tidligt forstod at srette sig selv i arbejde. Han val' opmrerksom overfor det, han madte i livets skole, og dette var en vresentlig grund til at forme en solid livsanskuelse. I ungdomstiden kom han p1'l Vallekilde Hajskole, hvad han tillagde stor betydning. Jeg har sjreldent madt en hajskoleelev, der var sa strerkt prreget af den oprindelige grundtvigske retningslinje om sand livsoplysning som skolens farste mal. Da Saren Hamborg i 1888 overtog den ejendom, hvor han avede sin bondegerning gennem 60 ai', 11'1 de to trediedele hen i hede og mose. Bygningerne var sma og trrengte til fornyelse, men den driftige unge bonde sa,.at her var del' muligheder for fremgang. Jorden var af s1'l god bonitet, at det ville lanne sig, at srette den i kultur. Willy Bertelsens Tsmmerhandel BRANDE. TELEFON

6 Julegaven fra staten OPRET PRIEMIEOPSPARINGS K O N T O O G FA D EL I PRIEMIER N E Brande Sons Spare- oglaanekasse Sognets eneste lokale pengeinstitut T elefon (07) GM Autoriseret forhandl e r Brande Motor Compagni Ais Storegade 20. Brande Tlf. (07) Vaerksted, Herningvej 50. Tlf. (07) Reservedelslager, Herningvej 50 Tlf. (07) Caltex service-station. Herningvej 50. Tlf. (07) Olie Benzin. Bi/gas 4

7 Nar han senere h.:evdede, at mennesker skal l.:ere at hj.:elpe sig selv i den udstr.:ekning, evner og kr.:efter betinger det, kunne han g"re det med god grund. Han viste selv vejen. Da Landboforeningen i 1942 indstillede S"ren og Karen Hamborg iii Det kg!. danske Landhusholdningsselskabs s.:erlige anerkendelse, "nskede S. Hamborg, at naboernes hj.:elpsomhed <ikulle n.:evnes under den f"rste begyndelse. - Peter Jensen lanle h am redskaber til hedeopdyrkningen, en anden hjalp ved nattevagten i teglv.:erket, hvor stenene til de nye bygninger skulle br.:endes, og l"b disse tjenester ikke op i den store pengev.:erdi, sa bet"d de dog noget. S0r en Hamborg glemte ikke denne forstaelse senere, da han selv blev en velst aende mand. Han hjalp gerne, hvor han skonnede, manden var tilliden v.:erd. Efterh ~nden matte lyngen, der l ~ hen i hede ved ejendommens overtagelse, vige. Det gay megen slid, men ogsa en rig arbejdsgl.:ede. Dagen kom, da Landboforeningen udn.:evnte.:egteparret til.:eresmedlemmer. S. Hamborg var med, da foreningen stiftedes i 1895, da udviklingen kr.:evede en sammenslutning pa frivillighedens grund til en fyldigere oplysning om naturlovenes krav, hvis v.:erket skulle lykkes. - Den voksende forstaelse af disse ting fik omkring Arhundredskiftet en gr"detid i folge. - Vel nok den bedst e i bondestandens historie. Videnskaben kom den praktiske bond e til h jrelp, det ogede arbejdsudbyttet, sa eksporten kunne fremmes, til held to I" den nationalokonomiske status, der ikke talte underskud. S. Hamborg havde vundet en indgaende forstaelse af disse Hn g, og derfor var det naturligt, at srette ham pa betroede poster i det offentlige styre. Han kom i sogneradet, hvor han snart gjorde sig greld nde ved sit overblik og sin sunde vurdermg af forholdene, der Iii for. Et almindeligt medlemsskab blev fulgt at et formandsskab, hvor han viste en betydelig evne til at srette tingene pa plads i realistisk belysning. D a han senere kom ind i amtsrlidet blev en lignende anerkendet e ham til del. Han h"rte ikke til de mennesker, ordene f j. 1" ig let foi", men n ~ r de kom, mrerkede vi den solide u nder tone, der bar demo Administrationen krrevede jo heller ikke den gang sa megen tid som nu. Pi' given fora nledning fortalte S"ren Hambor g mig en gang, at den skriftlige udveksling, der pahvilede sogncr iidsformanden, kunne han ordne det meste af, medens ga r den s :folk SOy til middag, og sa gik det igen med landbrugsarbejdet., der ogsa skulle passes til rette tid. S. Hamborg blev ikke staende ved det en gang vundne, han f",ite sig ikke frerdig, men var altid p a vej. Da vi i Landboforeningens bestyrelse s"gte hans tilladelse til at indstille ham til at modtage solvbregeret for landboflid. svarede han: "A haar wal ett gjort det bejer, end saa manne;" men det glredede ham, vi ville understrege, hvad det betod, Til julen har vi atter i ~r righoldigt udvalg i JULEKNAS og JULEGAVER Noget for enhver smag Lister til aile formdl Storegade 9. Telefon (07) V~lg ALPI NA til ungdommen af i dag P. NISSEN Urmager og optiker Storegade 9. Brande Telefon Brande Listefabrik Herningvej. Telefon * Tekstilfarveri Teksti Itrykkeri MARTENSENS FABRI K A~ Garner Brande, til. (07)

8 H A ROE El-problemer s A. HENVENO OEM TIL KURT S0RENSEN aut. el-installatl<lr Borgergade 10. Brande. Telefon at arbejde sig frem til den fri bondes livsvilkar. Vi viste ham skemaet, der krrevede oplysning om hans ekonomiske forhold, fra begyndelsen til dagen vi skrev, et halvt Arhundrede efter, da sagde han:..a tees der sto'er "offenthggeres lkke", a haar aldrig haft noget mellemvrerende med skattemyndighederne, og der er intet at skjule". - Det endelige resultat var jo meget godt, men uden en stor viljestyrke og viden om vrekstens love, var det ikke sket. Dette lader vi ga videre til nreste slregled, der mol bie pa mere rimelige arbejdsvilkar i Seren Hamborgs virksomme liv taler hverdagens nrere belysning, og derfor skal han mindes, inden hans saga gar i glemme. Det var ikke blot som driftig bonde, han gjorde sig greldende, han fyldte en stor plads i det frellesskab der samler sig om det dybeste, der rarer sig i dansk folkeliv og dansk menighedsliv, han vidste, at ogsa dette var givet os pol kampens vilkar, og at vi skal vrere vagne og finde vor piads, for at vrerne det bedste vort folk ejar. I et sundt og strerkt hjemliv hentede han styrke til hverdagens meje, hans ferste og anden hustru Mette og Karen Hamborg, gay han altid en stor tak. EL- ma:!rket garanterer gode yarer og varige goderj STORT UOVALG I MOOERNE BELYSNINGER OG EL-ARTIKLER Brande-egnens Mejeriselskab TIl. Brande TIl. Uh re Anders N ielsen Det herer jo ikke til sjreldenhederne, at mennesker, der vokser op under ringe ydre kar, arbejder sig frem til ledende stillinger.evnerne betinger nreppe det hele her. Det tidlige mede med livets krav var ofte forudsretningen for, at man kunne bruge dem. Anders Nielsens historie synes at vrere en bekrreftelse herpa. BRANDE KOMMUNE K OMMUNEKONTORET Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl og 14-16, fredag kl og 15,30-19,00, 10rdag lukket Jule- og nytarsaftensdag samt paskel0rdag lukket hele dagen Ingeni0rkontoret: Onsdas:J ki.11-12, fredag k

9 Har De set pa Gave.. ideer til jul Her er nogle tips )::j- B0RNEKONFEKTION ~ STRIKKEDE HUER OG HANDSKER );\- STR0MPER-UNDERT0J Se ind i Solgarden og kom i julestemning B,,,d,. T,II.1B0050 ~ SAJYKA BRANDE -THYREGOD KARTOFFELSEKTION Spisekartofler fra sortere-central BRA!!DE. TELEFON Herret0j.. Drenget0j Se yore gode juletilbud IIRANDE. lhhon (07) 180t 2J Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE b0r De k0be has os, den er UdS0gt, friskbriendt og malet i lufttaot maskine, og den er dr0jere. Juul Mathiassen TORVET TELEFON BRANDE KO LON I A L - V IN - Husk vor ekstrafine KAFFE (Columbia-blanding) K 0 N S E R V E S Hos T. C. O.-k0bmanden er priserne rigtige H. L. Aastrup &S0n TOI-vet. Brande. Telefon Alt i 1. klasses k0d, flaos k. palieg og salater TULIPs Slagteri-udsalg Storegade 35. Telefon Husk Yore laokre K RANSEKAGER til julen Lauge J0rgensen hote!:. Bfllllue Telefon Torvets Conditori. Telefon

10 Andt:rs Nielsen g lemte ikke de m nnesker, der havde kdldt pol de gode krrefter i b rn e- og ungdomsaren e. Han vidste, t tillid f orpligter H an ar vo - et op under sma kar, og dette var vel hemmeligheden, der skabte hans dybtgaende sociaie f01' sblelse, der ikke sveekkedes, fordi han senere arbejdede sig op til at blive en holden mand. Han havde leer, at menneskers arbejdsviikar er sare orsl ellige, og dette matte preege deres anskuelse om ret og uret. I det politiske hrevdede han den svager es ret, men tillig.e, at pligtel'ne folger med. Der var vel splugsmal, vi sa forskelligt pa, men det skilte egentlig ik ke, fordi hans m enn eskelighed og hans folkelige indstilling Ui bag ved det hcle. "Frit at t<enke, tro og tale, del, er folkets odeisret". Denne el'kendeise val' ogsa Anders Nielsens. Fa disse egne var kla:; ~t! delingen vel mindre end mange andre steder. Da Landbolort! ningen blev stiftet aret 1895, samlede den bade g 'dml'elld 06 husmcend, men da husrrwndsbevcegelsen biev rejst over hele Iandet, dannedes der ogsa her en forening med And ers NIelsen sam formand. Selv om Anders Nielsen ikke I egentlig for stand havde de samme arb jdsvilkar, som husmeendene, sa 101 fremhjcelpen ham dog s' stoorkt pa sinde, at valget fn ldi m egc( naturligt. Bedl'e formand val' det vanskeligt a i finde. Udfra erkendelsen at, at h n magtede m ere end de fleste, blev del' kaldt pa ham fra mange sider, og nar han Ik et hverv betroet. holdt han ofte ud I en arrcek ke. H an mrede sit arbejde p langt igt, men blev aldrig siddende fot lcenge. SOl sogneradsformand viste han det solide overblik over komm'_inens a nliggender. Anvendelsen af midlerne skulle vcere fuldt forsval'lig overfor skatteyderne, og okonomien skulle v::er orden. Som formand for mergeiselskabet i Husum fik han grun d forbedringen af de omliggende marker hjulpet langt frem, og Langkjcer Mejeri hcedrede hans minde med en stor solvkl'ans ved hans bortgang. Sa meget om hans gerning til bondestandens erhvervsmcessige fremgang. Men han havde tillige et stcel'kt andeligt behov, som h an delte med andre, der havd det p i\. lignende vis. Nar han r ejste sig i en forsamling, hvo1' disse ting skulle droftes, sa lyttede vi, fordi hans ord havde v ; gt. Han var en provet mand i livets skolegang, og dette medflher ofte en indgang i vismandens tempe!. "Du ma ikke rose mig" sagde han kort for han dode. N ej, men vi rna have loy til at minde den yngre sicegt om, at offervil.jen for de t, del' er offeret vcerd, betyder noget afgerende for, at folket kan holdes i live. Mrendene jeg har skildret viste det i handling, og dette herer med i den historiske sammenhceng, del' trester til fremtiden. Man sigel' ikke sa sj::eldent, at kvinden er livet i hjemmet. Dette g jaldt i hoj grad i Tr<:edholm, og Anders Nielsen ville selv bekrcefte det. Inger virkede ved sin naturlige varme, nar man kom indenfor hjemmets d0re, for at tale med manden, der levede af sine pligter og derigennem viste vej i et folkesamfund sammen med mange andre, men personligt og steel'kt. Dette gay hjemmet harmoni, og heri ligger der fremtid. Kom i julestemning, beseg yore J U LESTUER Prey et glas dejlig varm J U LEG UZJGG. Vi anbefaler hotellets JULEPLATTE akr og leverer gerne hjemme hos Oem selv for kr.12, For de unge pa 40 arrangerer vi JULEBAL 2. juledag. og nytarsaften DEN STORE NYTARSFEST Svejstrups orkester 1II Ulllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillilllllllllllllllllllllllllllilili1IIIIlIlIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIlIlIIIIIWU HOTEL DALGAS BRANDE. T ELEFON De gi'r mere Dar De giver en bog Velkommen 00 bos BOGHANDLEREN Der er altid en der passer... I Arets store bogkatalog, som De har faet med posten, kan De finde gaver til hele familien. Aile julepublikationer med Hvem - Hvad - Hvor, Kvindens H. H, H" Bla=ksprutten, Svikm01len, Storm P., Yed julelampens ska=r og mange fl ere er nu udkommet. Desuden har vi mange andre gaveideer - a=s kepost - skakspi I - b0rnesp il - foto - glober - pap irkurve - mapper ti I private papi rer - telefonregistre til private - og meget mere. I vor ka=lderafdeling masser af nyt keramik, tin og reprodu ktioner af moderne og gam mel kunst. Kom ind og bes0g vor udstilling. Brande Boghandel,. P. WESTE RGAAR D. TLF. (07) BRAN DE 9

11 Ju11968 Vor verden larmer med br0l og brag, med svrerd og sorg og harm. Mit hjerte lrenges med sagte slag mod liv og varsol varm. Vor verden dares af g0gl og l0gn, af taler og taskenspii. Mit hjerte lrenges ved helg og s0gn mod viijer, som freden vii. Vor verden vandrer med brudte hab om fred og frihed og ret. Mit hjerte sender sit stumme rab : "Gud, ser du ej, hvad er sket." Vor verden trodser Guds gamle bud om n resten og krerlighed. Mit hjerte lrenges der langt, langt ud til dem der nederlag led. Vor verden glemmer at g0re bod, den farer hovmodigt frem. Mit hjerte s0ger en sandhed god med fred for de tusind' hjem. Vor verden fik dog engang et bud forkyndt af en engels r0st. Mit hjerte pany vii h0re Gud og s0ge Hans tales tmst. Vor verden fejrer pany den fest, som mennesker kalder jui. Mit hierte gar for at vrere grest i Betlehemsstaldens skjul :::o::;? ==:?2 :-====== - =-= Vor verden skal se min pilgrimsfrerd, om han jeg endog skal fa. Mit hierte sk al vidne for lreg og lrerd om Jesus pa krybbens stra. Vor verden skal kende det nye liv, som Betlehemsbarnet har bragt. Mit hjerte, vrer tr0stigt Guds skabende: Bliv! har endnu sin gamle magt. Orla Grarup

12 Uldkr( mmeren blev kebmand i Brande Ved Tit. Jessen Nlarinus Dinesen Herreekviperingsh andler Marinus Dinesen, Storegade 12 i Brande, har sa at sige hele sit liv haft nrer tilknytning ti.l sparekassevirksomheden, til at begynde med helt ufl'ivilligt, men senere som meget aktiv formand og meddirekter ved Brande Sogns Spare- og Laanekasse. Marinus Dinesen havde en gudmor, der syntes godt om drengen, og i dabsgave file barnet en spareleassebog, som vel oprindeligt var trenkt som en konfirmationshjrelp. - Pengene blev imidlertid staende pa kontoen i sparekassen i Herning, fortre11er M. Dinesen. Jeg har ikke haft umiddelbart brug for pengene - e11er ogsa har jeg ment, at de burde sta til en anden "god gang". Og denne gode gang meldte sig, da jeg etablerede mig som herreekviperingshandler i Brande. - De penge, der blev sat pa bog 'i sparekassen blev til en god slump - ikke et beleb, der i yore dage ville virk e srerlig imponerende, men alligevel en skilling, som kunne srette mig i stand til at blive selvstrendig meringsdrivende. I 1908 fik jeg nreringsbrev som uldkrremmer. - Hvornar begyndte denne selvstrendighed? - SA skal vi langt tilbage i tiden. Det er 80 ar siden, jeg blev fedt pa slregtsgarden i Skrerbrek ved Rind. Mine forreldres ejendom var nabo til det omrade, der nu er et yndet udflugtssted "Skrergarden". Gudmor kontante tak for at fa loy til at holde mig over daben kom m ig tilgode mange Ar senere. Pa garden i Skrerbrek delte vi k r med andre bender og deres born. Vi var otte seskende hjemme, og efterhanden som arenes tal hobede sig op - det gin de jo ogsa for en seks-syv Ars pur!t - blev vi sat til at tage del i det daglige arbejde. Vi havde det godt hjemme, sa det var egentlig ikke n ogen straf at blive sat til at bestille noget. For samhdigt Jrerte vi, hvad det betyder at skulle omsrette gardens produkter. - Det blev saledes et liv ved handel og ikke ved landbrug! - Jeg har altid haft lyst til at se mig om og til at handle. Mine forreldre sa med iorstaelse pa min situation, og da Hernings den gang meget store kebmand, Poul Nergaard, sogte medhjrelp, spurgte jeg til pladsen og blev ansat som lrerling. Det var i Byen imponerede ikke mig sa meget, som den maske gjorde det for andre landbodrenge i min alder. Jeg kendte den, fordi vi ofte drog ind til staden for at h andle eller for at afsrette yore produkter. Store Mar nus og lille Marinus - Og livet i den store kebmandsgard? - Det formede sig vel som normalt for den slags store fore tagender. Der var travlt i butik og pa lager. Vi fik ikke loy til at drive den af. Var der en pause i ekspeditionerne, blev vi straks sat til at ordne lageret. Hver dag skulle vi hente varer fra banegarden. Poul Nergaard holdt heste, sma norbagger og Hgnende, sa vi skulle passe pa, ikke at lresse alt for meget pa vognen. Lagerbygningen var i tre etager. Den er der forevrigt endnu Vi sendte varerne ved hjrelp af hejsevrerket op til de etager, hvor de sku11e stables. - Pa skift skulle vi gore tjeneste i foderstofafdelingen, hvor det vanskeligste hverv bestod i at knuse de harde oliekager og horfrekager. Omsretningen var betydelig, sa vi skulle faktisk have fart pa, for at blive frerdig med dagens gerning, selvom dagene var endog meget lange den gang. VESTEREGNENS ANDElS-GROVVAREFORENING Landmzndenes egen forretning Alt i korn, foderstoffer, glijdning og landbrugskemikalier BRA N DE tlf GIVE tlf FARRE tlf.26 11

13 Fine Jule~ tilbud Pyjamas Flonels og popl in, ensfarvet eller stribet i prima kvaliteter ]9.50 Handsker Velsiddende skindhandsk, Handsyede og m, uldfoer Farver: sort, gr'a, brun ]9.50 Vi kan vise Oem et af landets storste Skjorte-programmer - Der er alt (na;sten) i sport og manchetskjorter ]9.50 La; re, kl aedelige og flotte he luldne Cardigans og i mangeflotte modefarver i uld eller crepe - moderne dessiner DERES T0JEKSPERT ER OGSA.,. DERES GAVEEKSPERT GA til herremagasinet TIP..TOP Brande telefon ,.. der er udvalg Vi var to, del' hed Marinus Dinesen hos Poul N0rgaard. D~t kunne til at begynde med volde pudsige forvekslinger, men tingene blev hurtigt sat pa rett2 plads, Vi blev kaldt "Store Marinus" og "Lille Marinus" - sidstenrevnte val' min ringhed, Store Marinus val' gardskarl og husets faktotum. - Kom kunderne med byttevarer? - Det skete jrevnligt at hedeb0nderne havde deres produktermed til k0bmanden, Vi fik yarer for Yarer, hed det sig. Del' val' tid til at forhandle om priserne, og hedebonden fik som regel en pren afregning, selvom varerne ofte ikke svarede til en kvalitet, der kunne vurderes til srerlig h0j pris. Vi fik sm0r og vi fik vadmel klrede, men den st0rste handel gik med skind og huder. Vl modtog de ra huder af far, kalv eller okse, Hvert skind blev omhyggeligt saltet og rullet sammen med luven indad. Sa blev det h 1 ~ 1 gt ned i!:!n kasse og pakket godt ned, Men ve os, n ' r vi ved lidt for hurtigt arbejde glemte at stuve de saltede huder h elt vrek. Det, der stak uden for, blev surt, og s ~ ville opk0beren have klrekkeligt afslag pa prisen. - Der m0dte mange kunder hos Poul N0rgaard. Han kendte hver og en, bade mand og kone fra de forskellige garde, og han vidste, hvordan de skulle betjenes. For ham gik det hele sa let og ubesvreret. Vi andre havde besvrer nok med at finde ud af, hvad folk ville kebe. Vi skulle vise stor taimodighed, og den harman jo ikke meget af i den alder, hvor del' heist skal ske noget i en fart. Del' val' mange dejlige typer blandt kunderne fra landsbyerne i Hammerum herred. lviuseumsforstander H. p, Hansen hal' skildret dem, sa de stadig star Iyslevende for en. Nar de om fredagen kom ind med deres huder, vidste de, hvor varen skulle afleveres og 11vor man skulle klare afregningen. Selvf01geligt kunne der vrere delte meninger om prisen, men jeg troi ikke, Poul N0rgaard nogensinde har "taget nogen ved nresen". Det var med andre ord et godt lrerested, og hjemme fra ha\'de jeg lrert, at man kom lrengst med rerlighed. Alt det er kommet mig til gode siden hen. Nceringshrev sam uldkrcemmer - Vi kom bort fra det med nreringsbrevet. - Ja, men det kommer nu. Da jeg val' udlrert i 1908 s<l jeg mig om eiter en anden stilling. Det val' vanskeligt at fa plads, og sa fulgte j eg mine lrengslers mm: at blive min egen herr~. Knap 20 ar gammel fik jeg n~ringsbrev som uldhandler. Fik Iov til at drage landet rundt med uldposen pa nakken, Det var et stort ojeblik, da jeg formedelst en beskeden sum kunne overtage min f0rste kollektion hos en hjemmestrikker i Ikast. Betingelsen for at ga som uldkrremmer val', at man handlede med t0j Ira Hammerum herred. Jeg fik et godt samarbejd,= med min "fabrikant", del' siden fik en meget stor virksomhed. - Jeg pakkede mit t0j, gjorde cyklen i stand og stak af til Sjrelland, hvor jeg tog fat pi\. min nye bestilling. Man kunne maske v~re lidt beklemt i starten, men del' var nu ingen grund til at tabe hum0ret. Sjrellrenderne og ",boerne i det hele taget tog godt imod mig, og som regel blev der gjort en god handel. Ordrerne gik med jrevne mellemrum til Ikast, og efter aftale blev uldt0jet leveret pa de "dresser, jeg havde opgivet. Jeg kom Sjrelland, Lolland-Falster, Langeland og M0en rundt adskillige gange i de ai', jeg val' uldkrremmer. - Kunne man skaffe sit udkomme som uldkrrerruner? - Man skal ikke stille st0ne fordringer, end man kan vente indfriet. Jeg forstod at srette trering efter nrering - men f0rst og fremmest var disse vandrear gode lrerear for mig, en god skole for min senere gerning. Den daglige omsretning var ikkc stor, regnet ud i kroner og 0re - mest det sidste. Men der blev da til Iogi og til det dalige bred. Uldkrremmeren kom altid ind pa en gard med posen kroget op pa armen og med en 12

14 srerlig tilbl dsvare i handen. Den kunne vrere bukser med ladden vrang, undertrojer eller lignende. Dette f0rstehandstilbud bl t:v altid fulgt op med en pris. Jyder er gode til at tinge om prisen. Det er 0boerne ikke, sa her var det bare om at ko,mme med den rigtige pris straks. Herreliv for 1)25 kr. Efterhfmden kendte jeg mine kunders 0nsker, sa handelen blev hurtigt afsluttet. Del' blev tid tii en snak og til en bid br0d. Som regel boede jeg pa afholdshotellerne. Der var ikk,~ noget i retning af overdadighed. Et beskedent logi, en god omgangstone, men en aldeles solid middag - med tre retter, og en god morgenanretning. Prisen? En krone og fem og tyve 0re, alt iberegnet - og det er hverken 10gn eller latin. Del' var handel hver dag, men j eg glemmer aldrig da en hel dags omflakken kun gay en omsretning pa ti re. Det var en kaffepose, jeg solgte til en kone, som havde ondt af mig, fordi alt slog fejl for mig den dag. Men ellers gik det siimrend godt nok. Jeg fik masser af frisk luft, var i fysisk god s tand og havd e faet mod pa tilva!relsen, sa meget mod, a t jeg en dag besluttede, at n u skulle det OIDfiakkende liv vrere slut. Jeg ville vrere bosiddende. - Og det boende sted blev altsa Brande! - Ja. i 1912 var Brande en by i udvikling. Her matte vrere muligheder. Jeg havde jo set et og andet undervejs og blev klar over. at der her var realistiske muligheder for en ung mand med forretningssans. Jeg har heller aldrig haft anledning til at fortryde. - Her kom dabsgaven i brug? - Den 1. august abnede jeg fo retning i ejendommen Storegade 27 - mellem Brugsen og Telefoncentralen. Foruden min fyldte uldpose havde jeg rede penge svarende til vrerdien i posen, og desuden stivede 8parekassebogen mig vreldigt af. Den var pa 500 kr., sa jeg kunne selv srette et klrekkeligt kontant bel0b ind i foretagendet. Jeg husker, at indk0b af mit f0rste varelager kom til at kostc ca kr. Det var virkelig mange penge d en gang. Min indsats val' ikke forgreves. Det vil sige, med tiden vandt jeg en god kundekreds. Og i 1917 fiyttede jeg ind i ejendommen Storegade 12, her hvor virksomheden stadig hal' til huse - under noget st0rre forhold end dem, jeg startede med. Samtidig blev jeg gift - indskyder Marinus Dinesen med et smil. Nabodatteren fra Brugsen, Marie Rahn og jeg blev enige om at sift faige gennem Iivet. Det skai ik ke Iyde som prai, men jeg kan nok sige, at vi har faet en lykkeiig tid i vort hjem, i forretningen og i Brandei det hele taget. Vi blev akcepteret af befolkningen i by og pa land, og nu handler vi med kunder, hvis forreldre og bedsteforreldre kom i forretningen, da vi startede. Min kone var vant til handel - hendes bror, k0bmand Laurids Rahn - var uddeler i Brugsen, da jeg kom hertii. Hun har taget sin del af arbejdet, og det har yore tre d0tre ogsa gjort. Fd tillidsposter - Faste principper og faste priser? - Det er klogt at have en sund handelsmoral. Forretningen tog megen tid, men der blev da ogsa tid til at vrere med i foreningsarbejdet. I de yngre ar havde jeg interesse for Brande Idrrets-Forenings arbejde. Jeg kom i bestyrelsen. Kom ogsa i bestyrelsen for Brande Handvrerkerforening, dels for at passe 0konomien og for at tilgodese de unge handelsmedhjrelperes uddannelse. Der var sygeplejeioreningen og Brande H0jskolehjem. Det blev dog tillidsposten inden for Brande Sogns Spare- og Laanekasse, som betog mig mest: at fa betroet ct hverv inden for dette rervrerdige institut, hvor mrend med rige traditioner stod for styret. Jeg kom til at samarbejde med Smen S0nder Julearrangementer i Brande Sendag den 15. december: KI. 14 og 20: Julekoncert i Brande kirke til fordel for me nighedsradenes juleuddeling. Fredag den 20.) lerdag den 21. og sendag den 22. december: Tombola pa Torvet sm<e kfyldt med dejlige gevinster. Festlige optog og musi k i gade r ne. S<eregen j u lebelysning og smu kke juleudstillinger, Gratis bortlodning Ved at l<egge Deres julehandel i forretningerne i Brande, far De chancen for at vinde gavekort fra SO til 1000 kr. Sendag den 22. december: Bes0g af nissefamilien og aftodo-pigegarden fra Odense, der ankommer med ekstratog kl. 15. Koncert pa Torvet, Tusinder af godteposer til b0rnene. VelJ~ommen IiI julehandel i Brande 13

15 For rejse og sport BRANDTEX vi Aage Petersen TEL E F 0 N (07) gaard, skrreddermester Jens Rasmussen, Lars Sl<mdertoft og Anders Peder Arvad, siden ogsa med Niels Arvad i direktionen og med alle de gode mrend, der kom ind i bestyrelse og tilsyns rad. Det blev 21 gode og begivenhedsrige ar, indtil jeg pa grund af sygdom matte frasige mig dette tillidshverv. Der kunne berettes mangt og meget om sparekassens vlrksomhed i krisetid, under bescettelse og i fremgangs:h, men det bliver del' sagt og skrevet noget om, nar sparekassen nu om knap fern ar har loo-ars jubllreum. Mens samtalen star pa, blader Marinus Dinesen i breve og optegnelser. 0verst reresmedlem-diplomet ira Brande Handelsstandsforening, so M. D inesen var med til at oprette i 1941 og i hvis bestyrelse han slillede sine gode evner til radighed for et arbejde til ga\"n Ikke blot for handelsstanden, men ogsa. for det k0bende publikum. Her ligger udklip fra blade og tidskrifter om srerllge b eglvenhedel' i foreningslivet eller om eget virke. Her ligger ogsa breve fra forretningsforblndelser og fra venner. Vi tillade!" os her frit at eitere, hvad en god yen og tidligere "genbo" skrev til og om M. Dinesen i forbindelse med en af familiens fe. dage: I Brande Dinesen fik fin butik med alt i herreld reder. Snart pa det h ele han fik skik, den indsats b ragte hceder. Som tiden gik blev hurtigt kendt, at Dinesen va l' manden, i Brande by blev bud der sendt, mer end til n ogen anden. Marie og Marinus Din sen har rige Ar at se tilbage pa. Men dagligt har de for IIIj e, at deres vcerk er lykkedes og nu f0res videre i nye og dog traditionsbundne baner at datteren og svigers0nnen, Jytte og J0rgen Kjcer-Rasmussen. ET SMUKKERE HJEM Mednye GARDINER fra Leopold Thaarup Brande Yore gardinfolk st ~ r parat til at hjcelpe Oem med Oeres gardin-problem - og glceder sig til at vi se Oem et vceld af nyheder i aile prislag. - Benyt desuden vor udvidede gardin-service. - Tag telefonen og.drej (07) GARDIN-BUSSEN fyldt med pr0ver - kommer overalt Vi tager mal -Vi syr Vi hrenger op Leopold Thaarup Brande. Telefon (07)

16 Pra Tunstjoreningens arhejdsmark Ved Brande Turistjorenings formanct L. Lenz Der er virkelig tale om en arbejdsmark, for turisme er noget meget levende. Der sker noget hele tiden. Ikke sa snart er man frerdig med en sreson, skal man til at forberede den nrest8. Det er lige som forfatterne, der ma skrlve julehistorier i sommermanederne. Brande Turistforening har en god turistsommer bag sig. Sp0rger man de forretningsdrivende, er svaret overalt: "over normalt." Vi haber, turisforeningens propaganda har vreret medvirkende hertil. Det er ikke sa lige til at aflrese direkte resultater, men avisudklip tra mange Indenlandske og udenlandske aviser og tidskrifter, viser, at Brande-egnen er blevet omtalt, ferst for fremstedet for fiskeriet, dernrest for kanosejladsen pa Skjern a og senest for vort fremst0d for besog 1 lyngblomstringstiden. Det viste sig ogsa at vrere en god ide, at invitere kommunens beboere ud pa en lyngtur i vor egen egn. Turen blev en overraskelse for mange, der ikke tidligere havde vreret pa Harrild hede, hvor statsskovvresenet har anlagt en ny tilkorselsvej, ad Hrervejen eller pa det fredede omrade ved Ballesbrekgard. Der er kommet nye toner i turistarbejdet. Mens man nu strerkt diskuterer nye grrenser for amt og kommune, blres~r turistfolk pa alle de "kridtstreger", som jo ikke findes i terrrenet. Glreden over naturen er gratis, og ingen kan tage den fra os. Derfor rrekker Brande Turistforenings interesseomrade fra Skjern aens udspring, langs med aen til den nar et godt stykke ind i Ringkebing amt. Vi har brunkulslejerne ved Fasterholt og Seby. Vi har "tilegnet" os en del af Hrervejen og hele naturparken omkring Rorbrek S0. Vi tager samrend ogsa Billund og Legoland med ind i billedet - men vi er ikke smalige. De andre turistforeninger ma ogsa godt vrere med. Brande har haft bes0g af skrankemedarbejdere fra ADAC. det tyske automobilforbund. Der har vreret bes0g af en engelsk lystfiskeriekspert. Det sidste har medf0rt, at Brande sammen med Ry bliver anfort i et stort rejsebureaus fortegnelse over lystfiskermuligheder i Europa. Vi er optaget I det engelske flyveselskab British European Airways katalog "Silver Wing". Journalister fra Holland og Schweitz har grestet egnen for at fa noget at vide om fiskemulighederne. Kanofarten pa Skjern It er blevet en virkelig sukces. Mange har allerede gennemfort turen pa den hidtil alt for lidt kendte Skjern d, helt ud til Ringkobing fjord. Srerlig glad er turistforeningen for den beskrivelse, redakt0r Muus Petersen gay i sit blad "Aarhuus Stiftstidende" om naturen og fugle- og dyrelivet langs Aen. Det vakte sensation, at to unge nygifte par lagde deres bryllupsrejse ad aen, og et hold vestjyder, der ellers traditionsmressigt er pa vandretur hvert itr, valgte kanoturen. Og de siger, at de vii komme igen. - Der foreligger allerede bestillinger til nreste ar, sa de 10 kanoer, man nu disponerer over, slar nreppe til i den kommende sreson. - Forovrigt blev der arrangeret en mini-regatta pa R0rbrek 50. Det var et kont syn. Turistarbejdet gar pa tvrers af alle skel. I den vestjyske kreds under Samvirkende jyske Turistforeninger henviser vi til udstillingscentret i Herning, brunkulslejerne, svreveflyvecentret i Arnborg, Billund lufthavn, Legoland, kanofarten pa Skjern a, Hrervejen, gavlmalerierne i Brande, badestrande ved Vesterhavet, Holstebros foretagsomhed, Ribe og Ringkebings idyller, Esbjerg som sefartsby og med andre aktiviteter. Hele dette turistland omfattes af de brochurer, som i et antal af ca vii blive udsendt i frellesskab for turistsresonen 1970, Med yore dages samfrerdselsmidler kan propaganda for en enkelt lille by eller egn 'ikke sla til. Alligevel har Brande Turistforening selv lac;let fremstille brochurer, der i ferste rrekke skal betjene de mennesker, der har besogt os eller i den nrermeste fremtid vil besege egnen. Foruden at fortrelle gresterne, hvad vi har af sevrerdigheder, bestrreber vi os pa at interessere egnens beboere for turisme. Turistforeningen g0r en indsats ud fra det synspunkt. at god omtale af vor by vil gavne, men vi haber ogsa, at mange vrerdsretter denne indsats. Vi kan ikke alene magte opgaven. Vi haber da bl. a., at al juleposten foruden julemrerket ma vrere forsynet med det lille mrerkat med byvo!ibnet. Mrerkatet fas DERES DIREKTE OLIELEDNING Vi leverer rustbeskyttende fyringsolier lige til d0ren i egen' moderne tankbil. Gennem vor Grad dage service fylder vi automatisk Deres olietank op i takt med forbruget. Betalingen kan De med en BP Varmekonto fordele over 10 maneder uden tillaeg. BP fordele, der ikke koster ekstra. Levering ogs<1 gennem Deres saedvanlige forhandler. Ring allerede i dag til: BRANDE DEPOT Steen Rosse! V iadukten 2. Telefon (07)

17 Brande Bank (Filial al Vei le Bank) Telefon KO N TORTI D: Mandag-fredag kl Fredag tillige L0rdag lukket. i Brande Boghandel, del' ogsfl er turistbureau og 10ser d opgave glimrende. Her kan man fii. Brande-brochuren, ehurerne om fiskeri, kanofart og om ture i omegnen. Del' skal sta meget i en brochure, men teksten kan v kort og prrecis, Ellers bliver en sadan tryksag for kostt Brande Turistiorening hal' planer om at udgive en srer turist-avis med fyldige oplysninger om aile de muligheder. bes0g pa egnen indebrerer. Del' skal g0res opmrerksom pa faciliteter og indkebsmuligheder, turisterne hal'. Det 'r plan at denne turist-avis bl a. skal uddeles pa "Ferie for aile Herning i paskedagene. Vi haber at kunne fa trykt oplag avisen pa tysk og E'ngelsk, sa vi ad turistforeningens sa: vanlig kanaler kan lwmme i for bindelse med 'publikum b i England og j Nordty klan d. Kunsten hal' vrer t det store diskussionsemne i BrandE den forlebne tid, men pa et omn'ide er den indsats, del' gjort af Midtjydsk Kunstrorening i samarbejde med State Kunstforui, af aller stflrste betydning, nemlig turistmressj. Turistfor eningen h al' haf t henvendelse Ira mange interes, r ~ de, der har fulgt ar bejdet. Vi hal' haft utallige fore'sp0rgsl Ec Beseg af danske og flere udenlandske journalister, som vi A FOE L N G E R: Filskov Bank Thyregod Bank Fasterholt Bank Mandag-Iredag Mandag-Iredag Tirsdag kl kl og torsdag L0rdag lukket Fredag kl b.oo L0rdag lu kket Telelon Telelon Telelon ( ) 88 ( ) 133 (189111) 88 Vestjy der pa kanof~rd BRANDE ~ Den stra ta:kk' h "\1011e har faet e n ny»hat«og vii blive g n nemrestaurerc l. s den pany ka n sta som et vartegn for denne egn. Brande T uristfu rening h a l' gjort en en rgisk indsats for m01 I lis bevan-ise, og n u [,~lg es,agen op a[ l\" ationalmusee t og af»foreningeil til g amle m01\ rs bevarelse«. - Del' skal skaffes mang.' p ng ' lil restaur ringsarbejdet, S'l bidrag modtag s med ta knemmelighed. 1I~1II OlafPovlsen mllirlliililii!ilhllnnlllllllllllll1' TRI K OTAGEFABRIK Tell. (07) BRANDE Tell. (07)

18 sat i fo r b mdelse m ed kunstforeningen. Turistioreningen hal' il'llildekommet et enske 0 01 et bykor t, og i samar bejde med byens penge institutter er fremstillet en folder m ed bykortet og byens sevcerdigheder, herunder ogsa gavlmalerierne. Hele dette material e er sendt til alle vore forbindelser. Turistioren ingen ger sin indsats i ov erbev!sning om, at god omtale af en by gavner. Vi tror derimod ikke, at darlig omtale er bedre end slet ingen. Det hal' vceret og vil fortsat vcere VOl' pgave at fa det frem, som er godt. TUristforeningens bestyrelse mener virkelig, at Brande er en Hlle, god by med dejlige omglvelser, interessante steder, der fortceller om Danmarks geologi og historie. Med den uro, del' er i mange lande. bliver ganske naturligt feriestedernes anta l fcerre. Den intern ationale turism fai" andre rejsem iil. Her iblandt ;:1' de kilometerlange danske badcstrande. Et 0get turistbes0g i Danmark far overordentllg stor betydning. 0konomlsk kan man blot a nfl2jre, at hoteller og restaur ationer i Brande ror ment lig omscetter noget over to millionet' k roner ArligL. H eraf er en stor del turistindtcegter - idet man 0k o nomi ~k m il. k ar ak terisere enhver uden!> gns bes0gend sow turist. Pengene f1'a hoteller, camp ingpladser, pulsevogne osv kanaliseres til mange andre handlende. - Den samlede udenlandske tur istomscetning er PH halvall.den millia rd kroner, hvortil kommer den indenlandske tur isme. Her har vi i Jylland faet en stor chan ce, ef ter at det bi. a. ved indsats fra Brande TuristfoTcning - assisteret af folk etingsmand Arne Christiansen som medlem af Danmarks Turistrad Sprml pa bordet med.~ - ~ D.A.8 Telefon (07) Svommebadet Interessentselskabet Brande Elvrerk TELEFON Brande Teglvzrk R. Bom mcrsholt TELE FON Byg smu kt og billlgt - byg med tegl Arnk ilde s Trakto rservice Ferguson trak t orer VejleveJ. Brande Telefon Installation af: Shell oliefyr Brande Maskinfabrik Telefon (07)

19 RONSON VARAFLAME PREMIER Vor tids mest juldkomne gaslighter - kom i nd og se vort store udval 9 CENTRUM Torvet Brande. til. (07) Friluftslivets glxder nydes ved Skjern a - er sli1l.et fast, at de meget store priser, som synes at vrere hemmende pa turistlivet i K0benh avn, og som for en del skabte mistillid til fagets ud0vere - ikke grelder i provinsen. Dette fremhreves nu fra officiel side. Vi vii nemlig gerne have k0benhavnske turiste.r - og vi er sikre pa, at det midtjyske omrade netop er noget for k0benhavnerne. De mange sommerhusbeboere i omegnen giver bevis herfor. De 0nsker nemlig ro og mulighed for at fiske. Andels-Kartoffelmelsfabri kken "Midtjylland" BRANDE. TELEFON Kartoffelmel Kartoffelpulver til foderbrug Kartoffel kogning Idyl pa Skjern aved Hastrup skov Duge - flag HAndkl<eder - Viskestykker Dynebetr<ek Plaider Vattzepper Ryat<epper gd til gammeldaws jul keb JULEGA VER i Deres specialforretning * Brande tlf

20 Brande Turistforening har andre ting pa programmet. Da kommuneingeni0r Hugo Nielsen fratradte som formand, 10ved8 han at videref0re projektet med restaureringen af Uhre m0ne, den ene af de to endnu eksisterende stratrekte m0ller i Danmark. Om nogen vil st0tte denne sag, kan man indbetale sit bidrag i pengeinstitutterne. Vi g0r opmrerksom p lt, at der er skattefradragsret for be10b, der ydes til Uhre m0lle-ronden. Da fris0rmester S. lviidtgaard fratradte turisttoreningens bestyrelse efter mange ars godt virke, lovede han at v rere foreningens reprresentant i udvalget for julearrangementer, hvor han for tiden er formand. Julearrangementerne er en form for turistservice over for vore nrermeste kunder. bg dem skylder man da mindst lige sa megen opmrerksomhed som de fjernere og sjreldnere bes0gende. Turistforeningen glreder sig over den st0tte, der modtqges fra Brande kommune og fra en rrekke virksomhed r, der hm' bidraget til udsendelse af publikationerne. Foreningen h ar en trofast medlemskreds, men vi vil da gerne have den meget st0rre. Vi har nemlig den forn0dne optimisme. Brande r en god by. Vi kan vrere bekendt at vise den og dens sk0nne omegn frem. L. Lem: Et vreld af gaveideer finder Dei... ~ONSEN E L -H us ET. N0rregade 16, telefon Det store udvalg i Nede,.dele. Bluse,. St,.ikva,.e,. St,.emper Bh- 0 9,.ollons og be,.netej finder De i T0jboden TORVET. BRANDE. TELEFON Brugsen's Supermarked a. m. b. a. TELEFON s6dah I design center Storegade 26 Tlf. (07) med masser af gaveideer i ~ Kjole,. ~ Lys ~ Stoft,.yk ~ Lakvare,. );} Safari-stole ~ Ke,.amik ~ Julepynt ~ Glas og meget andet Gaver med ide - g"r festen til en virkelig glaede 19

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver

17-12-2009. 5.klasse går Lucia til morgensang Tirsdag d.15 2.klasse Julemanden Onsdag d.16 9.klasse to vers Julegaver Dato Klasse Overskrift Tirsdag d.1 7.klasse to vers Advent Onsdag d.2 10.klasse December måned Torsdag d.3 0.klasse Julepynt Fredag d.4 1.klasse Nisser Mandag d.7 6.klasse Engle Tirsdag d.8 8.klasse to

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 22.s.e.trinitatis 2014.doc 16-11-2014. side 1. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 22.s.e.trinitatis 2014.doc 16-11-2014. side 1. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14. Der er noget man ikke kan tage selv. Der er i centrum af evangeliet en stærk hemmelighed, og det er at der er noget som Gud giver, og som man

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30.

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Købe/Sælgedag: Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Vi har de tidligere år set en tendens til, at der handles meget med

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere