JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE."

Transkript

1

2 1UllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M0B og TJEPPE Det er ganske enkelt aile tiders treppe-sensation. Utroligt slidstrerk luv af 100 % nylon. Skal meblerne skiftes ud til ju l Robust og sprelldstig - da se vort store udvalg! termo-iastic bagside. 4F-garanti. Vi har : Skonne farver. AI det far De for kun Gyngestole m/hynde.. fra kr. 165, pr. m2 55 _ Sofaer, KOM INDOG SE IwESTON CONTI NA Oag Ii gstuer fra kr. 1285, Spisestuer. fra kr Ottomaner m/ ryg. fra kr. 265, dobb.. 25 ars gar. for indl<eg Indskudsborde. fra kr. 178., kr. fra kr. De bedste julegaveideer far man altid hos Borgaard BRAN DE 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlII1I1l6D11 11mllllllllRlUIIIIIIUlUlllllllilllllllllllili1I 11 1l111lnlllllnllil TELEFON (07) yttegave f a JE y LU NE STO F Hj EMME SKO m/svampegummisal - Nr tt,8s KO RT E SK0RTER = LAN G E ST0VLER!! Vi hat- et va:l d af st0vler I ski nd og ruskind. sort og bruno Prise r Ira : Smart tn Cn,85-89,50 pigerne III 98,50-106,50 tt 1,50 - i 19,50 BLA» FL0 JL«M/PELS Nr ,8S 0RKENST0VLER en velkommen gave t il st ore 09 sma med og uden loer fra 44,8S B0R N EST0VLE R E D JUL begynder JennySko os Bra nde. Tit. 18 O. " Forsidebilledet: En gave til Brande. Jens Flemming S0rensens skulptur ved friluftsbadet.

3 BrandeJul1968 Udsendes gratis til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 25. argang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1968 ADVENT OG JUL Gl<ed jer altid i H erren! Jeg sigel' igen: Glred jer I Lad aue mennesker m<erke, a t I hal' et mildt sindl H erren el' mer! - Fil Advent er juleforberedelsernes tid. Det g Ide!' p sa mange omrader. De farste juleudstillinger komm el' auerede sidst i november, og derefter ser VI det ene tegn efter de t andet, der vidner om, at j ulen n<erm er sig. Adven tlilysene t<endes. Hverdagene bliver stadig mer e og mere travle, og jo n <ermere \ i kom mer mod jul, des mere an trav lheden iru e med at bred sig ogs til sandagen e. Mange ai as habel' pli, a t del' m idt i alt det tl'a vle dog kan blive tid ttl nogen stilhed. sa vor iulel orberedelse o g~ kan omfatte dette, at v i vender yore Sind og v r e ta el' 0 jul ns sande gl<ede. De tte j lehefte kommer jo ud t il d e mange hjem i begyndelsen a! ad\ ent. Dei bliver n ok ilittigt l<est. Dels er det jo et af de farsle julehe!ter, man flir fat i, dels rummer det j o sil. meget lokalt slof. Maske buver ogsa disse ord, hvormed heftet io.djede!rest og husket en lille stund. De skulle gerne v<ere m ed midt i It det juletravle at kalde pa stilheden. De vil prave at sige n oget om det at fa en sand, gl<edelig jul. Julen star nu for delren. Dens gode tid gar sa hurtigt, om fa uger el' d en forbi. Om fa uger el' vi langt inde i det nye ars hverdage og det nye ars opgaver. Da dukker maske det spargsmal op: Hvad fik vi ud af at hoide jul? - Juletl'<eet er borte, julebrevene l<est, lagt til side eller br<endt. J'ulegaverne er taget,i brug eller forl<engst byttet for noget, man syntes, man havde mere brug for. Julen 1968 el' allerede blevet et minde, Fik vi noget ud af at det at holde jul, blev det en gl<edelig jul? 8adan vii vi maske komme til at sparge. Men endnu er de t altsli tiden far j ul. Og sa sandt del' er noget om det gamle ord, at enhver er sin egen lykkes smed, kan vi ogsa vrere med til selv at arbejde pa VOl' julegl<ede, den rette julegl<ede. Vi kan vel ikke tage den sande julegl<ede af os selv, men vi kan sage med rerligt sind at lytte til de ord, d el' fra de gamle dage forkynder om den j ulegl<ede, del' aldrig skal bortfare. Over disse linjer sta r del' nogle ol'd, som godt kan tale, at Dlan l<eser dem endnu engang. De e r skrevet for mange ar siden. De er skrevet af apostlen Paulus. De er sk revet til men g heden i Filippi. De er skrevet i et f<engsel. Et sted i brevet om a ler Paulus, at han b<erer l<enker, og han siger, at han brere r dem for Kristi skyld. Men trods alt det sv<ere, som fa-.ngselsopholdet farte med sig, ejede han en dyb glrede i sit hjerte Den tar nok kaldes den sande jul eglrede, for det val' dog in derst inde gl<eden over, at "Os er en frelser fadt". Ud af denne glrede kunne han skrive til sine venner: Gl<ed j er! Herren! og han kunne gentage: Gl<ed jer altid i Herren! Han kunne tale om det milde sind, der skulle blive kendt blandt alie mennesker. Hans egen gl<ede voksede ud af troen pa og samfundet med VOl' herre Jesus Kristus. I en af salmerne i Israels gamle salmebog (81. 73) star del': A t leve Gud n<er 2.1' min lykke. - 8adan hal' Paulus i sit f<engsel fait, at han val' ikke alene. Han har falt, at Jesus var ham n<er. Men maske ligger der ogsa i disse ord tanken om, at Jesus snart ville komme igen. Der val' jo blandt de farste kristne en strerk forventning om, at Jesu genkomst val' n<er for handen. Det hal' Paulus stolet plio Det hal' han ikke frygtet for, men gl<edet sig tn. Der er julebud i Paulus-ordene fra f<engslet. Den julehilsen hal' kunnet bevare sin kraft gennem arhundreder Her taler et menneske, del' ved noget om den sande gl<ede. Det er jo egentlig m<erkeligt. Her gar vi rundt i vore julesmykkede byer. Her har vi alt det i gang, som vi synes harer julen til. Her smykker vi vore hjem, pynter juletr<e og t<ender julelys. Her strliler lysene ud fra vore kirker. Her ringer klokkerne julen ind. Her samles mange pa kirkesti. Her lader vi os betage af VOl' julehygge. Og sa er det nogle ord fra et f<engsel, der med selve julens evangelium som baggrund sigel' os noget meget indtr<engende, noget meget gribende om den sande julegl<ede. "Ja, nu er julen n<er", sigel' vi her i advent. Julen er n<er, og matte sa ogsa dermed julens herre v<ere os nrer. Det er han, nar det er hans ord, vi lytter til. Maske er Herren ogsli nrer pa den made, som Paulus t<enkte pa. Ingen ved, hvornar Herrens genkomst skal finde sted. Ingen ved, hvornar jorden skal g~ under. Men det er sikkert og vist, at et sted derude i fremtiden gar din og min verden til grunde. Det sikreste for os, del' lever, er jo det, at en dag skal vi d0. Nu vil snart julens skanne salmer hjeelpe os til at holde god og gl<edelig hajtid i kirke og hjem. Om julegl<eden syng,=r salmerne, og julebannen findes i sa mange af dem: Ak, kom, jeg vii oplukke mit hjerte, sjrel og sind med tusind l<engselssukke, kom, Jesus. kom herind! Det er ej!remmed bolig, du harden dyre kabt, her skal du blive trolig i kcerligheden svabt. Men den sande julegl<ede kan ogsa fare os andre steder hen i VOl' salmebog. Med Guds julegl<ede levende i vore sind, med julens lys t<endt kan vi l<ese verset 0, lad mig i min sidste stund det hare af din egen mund, som and og liv kan tale, hvor godt del' er i Himmerig, og at du stol hal' sat til mig i dine lyse sale. Brande pr<estegard, dec Kr.OUe

4 AKTIESELSKABET MIDTBANK BRA NO E TELEFON Kontortid: Mandag til fredag k Fredag tillige kl L0rdag lukket Kontorer: Blahej, Fasterholt og Thyregod Bankens aktiekapital kr reserver kr

5 AF HEDEBONDENS SAGA Otto Henriksen, Vestermark, udsendte i fjor sin erindringsbog "Den gamle bonde fortreller". Hedebondens saga indtager en smuk plads i bogen. Skildringen af livet p1'l heden harer med til disse egnes historie. Hedebanderne var ikke alle ens, men mange af dem, der voksede op derude Ii stilheden, fik tid til at trenke over alt det mrerkelige, der madte dem, og blev srerprregede personligheder, der virkede som saltet i den folkelige udvikling. P1'I baggrund af hans betydelige bidrag til beskrivelse af forholdene i Brande sogn, hal' "Brande JuI" bedt Otto Henriksen fortrelle nogle trrek af sognets kulturhistorie: Seren Hamborg "Brande Jul" lettede mig valget af emne ved selv at give det. Jeg skulle fortrelle om to af de gamle sogner1'ldsformrend, gdr. Saren Hamborg, Skrerlund og gdr. Anders Nielsen, Trredholm. - Nar jeg voyer forsaget, er det alene fordi jeg kendte dem personligt pa mert hold. AI Otto HennNsen Mange af mit slregued vi! bifalde betimeligheden af at drage de to personligheders minde frem i lyset. De sprendte vidt i deres solide overblik, og de stod rodfrestet i det, der brerer et folk til alle tider, pligtbundne overfor de betroede ting. De fik ogsa begge den skrebne, at vokse op i mindre landbrugshjem, hvor flid og najsomhed i den materielle verden v ar et uomgrengeligt krav. Saren Hamborg har fortalt, at et stykke tart rugbrad val' det farste maltid, n1'lr barnene vagnede om morgenen, og forreidrene val' i marken, del' skulle passes til rette tid. Det - 'fij HYVILDVEJ smagte dem godt, og der var ingen grund til klage. Tiden kom, da han skulle i skole, og d0t skete i en af hjemmets stuer, hvor gulvene var lerstampede. - Undervisningl::n blev givet af de s1'lkaldte vinterlrel'ere, og val' om sommeren begrrenset til en dag om ugen. Man havde jo brug for barnenes medvirkning i hjemmets arbejde. Saren Hamborg fik ikke anden skolegang inden konfirmationen, og Dllede dog at blive b1'lde sogneradsformand og amtsradsmedlem. Forklaringen herpa var ikke alene hans gode evner, den la ogsa idette, at han tidligt forstod at srette sig selv i arbejde. Han val' opmrerksom overfor det, han madte i livets skole, og dette var en vresentlig grund til at forme en solid livsanskuelse. I ungdomstiden kom han p1'l Vallekilde Hajskole, hvad han tillagde stor betydning. Jeg har sjreldent madt en hajskoleelev, der var sa strerkt prreget af den oprindelige grundtvigske retningslinje om sand livsoplysning som skolens farste mal. Da Saren Hamborg i 1888 overtog den ejendom, hvor han avede sin bondegerning gennem 60 ai', 11'1 de to trediedele hen i hede og mose. Bygningerne var sma og trrengte til fornyelse, men den driftige unge bonde sa,.at her var del' muligheder for fremgang. Jorden var af s1'l god bonitet, at det ville lanne sig, at srette den i kultur. Willy Bertelsens Tsmmerhandel BRANDE. TELEFON

6 Julegaven fra staten OPRET PRIEMIEOPSPARINGS K O N T O O G FA D EL I PRIEMIER N E Brande Sons Spare- oglaanekasse Sognets eneste lokale pengeinstitut T elefon (07) GM Autoriseret forhandl e r Brande Motor Compagni Ais Storegade 20. Brande Tlf. (07) Vaerksted, Herningvej 50. Tlf. (07) Reservedelslager, Herningvej 50 Tlf. (07) Caltex service-station. Herningvej 50. Tlf. (07) Olie Benzin. Bi/gas 4

7 Nar han senere h.:evdede, at mennesker skal l.:ere at hj.:elpe sig selv i den udstr.:ekning, evner og kr.:efter betinger det, kunne han g"re det med god grund. Han viste selv vejen. Da Landboforeningen i 1942 indstillede S"ren og Karen Hamborg iii Det kg!. danske Landhusholdningsselskabs s.:erlige anerkendelse, "nskede S. Hamborg, at naboernes hj.:elpsomhed <ikulle n.:evnes under den f"rste begyndelse. - Peter Jensen lanle h am redskaber til hedeopdyrkningen, en anden hjalp ved nattevagten i teglv.:erket, hvor stenene til de nye bygninger skulle br.:endes, og l"b disse tjenester ikke op i den store pengev.:erdi, sa bet"d de dog noget. S0r en Hamborg glemte ikke denne forstaelse senere, da han selv blev en velst aende mand. Han hjalp gerne, hvor han skonnede, manden var tilliden v.:erd. Efterh ~nden matte lyngen, der l ~ hen i hede ved ejendommens overtagelse, vige. Det gay megen slid, men ogsa en rig arbejdsgl.:ede. Dagen kom, da Landboforeningen udn.:evnte.:egteparret til.:eresmedlemmer. S. Hamborg var med, da foreningen stiftedes i 1895, da udviklingen kr.:evede en sammenslutning pa frivillighedens grund til en fyldigere oplysning om naturlovenes krav, hvis v.:erket skulle lykkes. - Den voksende forstaelse af disse ting fik omkring Arhundredskiftet en gr"detid i folge. - Vel nok den bedst e i bondestandens historie. Videnskaben kom den praktiske bond e til h jrelp, det ogede arbejdsudbyttet, sa eksporten kunne fremmes, til held to I" den nationalokonomiske status, der ikke talte underskud. S. Hamborg havde vundet en indgaende forstaelse af disse Hn g, og derfor var det naturligt, at srette ham pa betroede poster i det offentlige styre. Han kom i sogneradet, hvor han snart gjorde sig greld nde ved sit overblik og sin sunde vurdermg af forholdene, der Iii for. Et almindeligt medlemsskab blev fulgt at et formandsskab, hvor han viste en betydelig evne til at srette tingene pa plads i realistisk belysning. D a han senere kom ind i amtsrlidet blev en lignende anerkendet e ham til del. Han h"rte ikke til de mennesker, ordene f j. 1" ig let foi", men n ~ r de kom, mrerkede vi den solide u nder tone, der bar demo Administrationen krrevede jo heller ikke den gang sa megen tid som nu. Pi' given fora nledning fortalte S"ren Hambor g mig en gang, at den skriftlige udveksling, der pahvilede sogncr iidsformanden, kunne han ordne det meste af, medens ga r den s :folk SOy til middag, og sa gik det igen med landbrugsarbejdet., der ogsa skulle passes til rette tid. S. Hamborg blev ikke staende ved det en gang vundne, han f",ite sig ikke frerdig, men var altid p a vej. Da vi i Landboforeningens bestyrelse s"gte hans tilladelse til at indstille ham til at modtage solvbregeret for landboflid. svarede han: "A haar wal ett gjort det bejer, end saa manne;" men det glredede ham, vi ville understrege, hvad det betod, Til julen har vi atter i ~r righoldigt udvalg i JULEKNAS og JULEGAVER Noget for enhver smag Lister til aile formdl Storegade 9. Telefon (07) V~lg ALPI NA til ungdommen af i dag P. NISSEN Urmager og optiker Storegade 9. Brande Telefon Brande Listefabrik Herningvej. Telefon * Tekstilfarveri Teksti Itrykkeri MARTENSENS FABRI K A~ Garner Brande, til. (07)

8 H A ROE El-problemer s A. HENVENO OEM TIL KURT S0RENSEN aut. el-installatl<lr Borgergade 10. Brande. Telefon at arbejde sig frem til den fri bondes livsvilkar. Vi viste ham skemaet, der krrevede oplysning om hans ekonomiske forhold, fra begyndelsen til dagen vi skrev, et halvt Arhundrede efter, da sagde han:..a tees der sto'er "offenthggeres lkke", a haar aldrig haft noget mellemvrerende med skattemyndighederne, og der er intet at skjule". - Det endelige resultat var jo meget godt, men uden en stor viljestyrke og viden om vrekstens love, var det ikke sket. Dette lader vi ga videre til nreste slregled, der mol bie pa mere rimelige arbejdsvilkar i Seren Hamborgs virksomme liv taler hverdagens nrere belysning, og derfor skal han mindes, inden hans saga gar i glemme. Det var ikke blot som driftig bonde, han gjorde sig greldende, han fyldte en stor plads i det frellesskab der samler sig om det dybeste, der rarer sig i dansk folkeliv og dansk menighedsliv, han vidste, at ogsa dette var givet os pol kampens vilkar, og at vi skal vrere vagne og finde vor piads, for at vrerne det bedste vort folk ejar. I et sundt og strerkt hjemliv hentede han styrke til hverdagens meje, hans ferste og anden hustru Mette og Karen Hamborg, gay han altid en stor tak. EL- ma:!rket garanterer gode yarer og varige goderj STORT UOVALG I MOOERNE BELYSNINGER OG EL-ARTIKLER Brande-egnens Mejeriselskab TIl. Brande TIl. Uh re Anders N ielsen Det herer jo ikke til sjreldenhederne, at mennesker, der vokser op under ringe ydre kar, arbejder sig frem til ledende stillinger.evnerne betinger nreppe det hele her. Det tidlige mede med livets krav var ofte forudsretningen for, at man kunne bruge dem. Anders Nielsens historie synes at vrere en bekrreftelse herpa. BRANDE KOMMUNE K OMMUNEKONTORET Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl og 14-16, fredag kl og 15,30-19,00, 10rdag lukket Jule- og nytarsaftensdag samt paskel0rdag lukket hele dagen Ingeni0rkontoret: Onsdas:J ki.11-12, fredag k

9 Har De set pa Gave.. ideer til jul Her er nogle tips )::j- B0RNEKONFEKTION ~ STRIKKEDE HUER OG HANDSKER );\- STR0MPER-UNDERT0J Se ind i Solgarden og kom i julestemning B,,,d,. T,II.1B0050 ~ SAJYKA BRANDE -THYREGOD KARTOFFELSEKTION Spisekartofler fra sortere-central BRA!!DE. TELEFON Herret0j.. Drenget0j Se yore gode juletilbud IIRANDE. lhhon (07) 180t 2J Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE b0r De k0be has os, den er UdS0gt, friskbriendt og malet i lufttaot maskine, og den er dr0jere. Juul Mathiassen TORVET TELEFON BRANDE KO LON I A L - V IN - Husk vor ekstrafine KAFFE (Columbia-blanding) K 0 N S E R V E S Hos T. C. O.-k0bmanden er priserne rigtige H. L. Aastrup &S0n TOI-vet. Brande. Telefon Alt i 1. klasses k0d, flaos k. palieg og salater TULIPs Slagteri-udsalg Storegade 35. Telefon Husk Yore laokre K RANSEKAGER til julen Lauge J0rgensen hote!:. Bfllllue Telefon Torvets Conditori. Telefon

10 Andt:rs Nielsen g lemte ikke de m nnesker, der havde kdldt pol de gode krrefter i b rn e- og ungdomsaren e. Han vidste, t tillid f orpligter H an ar vo - et op under sma kar, og dette var vel hemmeligheden, der skabte hans dybtgaende sociaie f01' sblelse, der ikke sveekkedes, fordi han senere arbejdede sig op til at blive en holden mand. Han havde leer, at menneskers arbejdsviikar er sare orsl ellige, og dette matte preege deres anskuelse om ret og uret. I det politiske hrevdede han den svager es ret, men tillig.e, at pligtel'ne folger med. Der var vel splugsmal, vi sa forskelligt pa, men det skilte egentlig ik ke, fordi hans m enn eskelighed og hans folkelige indstilling Ui bag ved det hcle. "Frit at t<enke, tro og tale, del, er folkets odeisret". Denne el'kendeise val' ogsa Anders Nielsens. Fa disse egne var kla:; ~t! delingen vel mindre end mange andre steder. Da Landbolort! ningen blev stiftet aret 1895, samlede den bade g 'dml'elld 06 husmcend, men da husrrwndsbevcegelsen biev rejst over hele Iandet, dannedes der ogsa her en forening med And ers NIelsen sam formand. Selv om Anders Nielsen ikke I egentlig for stand havde de samme arb jdsvilkar, som husmeendene, sa 101 fremhjcelpen ham dog s' stoorkt pa sinde, at valget fn ldi m egc( naturligt. Bedl'e formand val' det vanskeligt a i finde. Udfra erkendelsen at, at h n magtede m ere end de fleste, blev del' kaldt pa ham fra mange sider, og nar han Ik et hverv betroet. holdt han ofte ud I en arrcek ke. H an mrede sit arbejde p langt igt, men blev aldrig siddende fot lcenge. SOl sogneradsformand viste han det solide overblik over komm'_inens a nliggender. Anvendelsen af midlerne skulle vcere fuldt forsval'lig overfor skatteyderne, og okonomien skulle v::er orden. Som formand for mergeiselskabet i Husum fik han grun d forbedringen af de omliggende marker hjulpet langt frem, og Langkjcer Mejeri hcedrede hans minde med en stor solvkl'ans ved hans bortgang. Sa meget om hans gerning til bondestandens erhvervsmcessige fremgang. Men han havde tillige et stcel'kt andeligt behov, som h an delte med andre, der havd det p i\. lignende vis. Nar han r ejste sig i en forsamling, hvo1' disse ting skulle droftes, sa lyttede vi, fordi hans ord havde v ; gt. Han var en provet mand i livets skolegang, og dette medflher ofte en indgang i vismandens tempe!. "Du ma ikke rose mig" sagde han kort for han dode. N ej, men vi rna have loy til at minde den yngre sicegt om, at offervil.jen for de t, del' er offeret vcerd, betyder noget afgerende for, at folket kan holdes i live. Mrendene jeg har skildret viste det i handling, og dette herer med i den historiske sammenhceng, del' trester til fremtiden. Man sigel' ikke sa sj::eldent, at kvinden er livet i hjemmet. Dette g jaldt i hoj grad i Tr<:edholm, og Anders Nielsen ville selv bekrcefte det. Inger virkede ved sin naturlige varme, nar man kom indenfor hjemmets d0re, for at tale med manden, der levede af sine pligter og derigennem viste vej i et folkesamfund sammen med mange andre, men personligt og steel'kt. Dette gay hjemmet harmoni, og heri ligger der fremtid. Kom i julestemning, beseg yore J U LESTUER Prey et glas dejlig varm J U LEG UZJGG. Vi anbefaler hotellets JULEPLATTE akr og leverer gerne hjemme hos Oem selv for kr.12, For de unge pa 40 arrangerer vi JULEBAL 2. juledag. og nytarsaften DEN STORE NYTARSFEST Svejstrups orkester 1II Ulllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillilllllllllllllllllllllllllllilili1IIIIlIlIIlIIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIlIlIIIIIWU HOTEL DALGAS BRANDE. T ELEFON De gi'r mere Dar De giver en bog Velkommen 00 bos BOGHANDLEREN Der er altid en der passer... I Arets store bogkatalog, som De har faet med posten, kan De finde gaver til hele familien. Aile julepublikationer med Hvem - Hvad - Hvor, Kvindens H. H, H" Bla=ksprutten, Svikm01len, Storm P., Yed julelampens ska=r og mange fl ere er nu udkommet. Desuden har vi mange andre gaveideer - a=s kepost - skakspi I - b0rnesp il - foto - glober - pap irkurve - mapper ti I private papi rer - telefonregistre til private - og meget mere. I vor ka=lderafdeling masser af nyt keramik, tin og reprodu ktioner af moderne og gam mel kunst. Kom ind og bes0g vor udstilling. Brande Boghandel,. P. WESTE RGAAR D. TLF. (07) BRAN DE 9

11 Ju11968 Vor verden larmer med br0l og brag, med svrerd og sorg og harm. Mit hjerte lrenges med sagte slag mod liv og varsol varm. Vor verden dares af g0gl og l0gn, af taler og taskenspii. Mit hjerte lrenges ved helg og s0gn mod viijer, som freden vii. Vor verden vandrer med brudte hab om fred og frihed og ret. Mit hjerte sender sit stumme rab : "Gud, ser du ej, hvad er sket." Vor verden trodser Guds gamle bud om n resten og krerlighed. Mit hjerte lrenges der langt, langt ud til dem der nederlag led. Vor verden glemmer at g0re bod, den farer hovmodigt frem. Mit hjerte s0ger en sandhed god med fred for de tusind' hjem. Vor verden fik dog engang et bud forkyndt af en engels r0st. Mit hjerte pany vii h0re Gud og s0ge Hans tales tmst. Vor verden fejrer pany den fest, som mennesker kalder jui. Mit hierte gar for at vrere grest i Betlehemsstaldens skjul :::o::;? ==:?2 :-====== - =-= Vor verden skal se min pilgrimsfrerd, om han jeg endog skal fa. Mit hierte sk al vidne for lreg og lrerd om Jesus pa krybbens stra. Vor verden skal kende det nye liv, som Betlehemsbarnet har bragt. Mit hjerte, vrer tr0stigt Guds skabende: Bliv! har endnu sin gamle magt. Orla Grarup

12 Uldkr( mmeren blev kebmand i Brande Ved Tit. Jessen Nlarinus Dinesen Herreekviperingsh andler Marinus Dinesen, Storegade 12 i Brande, har sa at sige hele sit liv haft nrer tilknytning ti.l sparekassevirksomheden, til at begynde med helt ufl'ivilligt, men senere som meget aktiv formand og meddirekter ved Brande Sogns Spare- og Laanekasse. Marinus Dinesen havde en gudmor, der syntes godt om drengen, og i dabsgave file barnet en spareleassebog, som vel oprindeligt var trenkt som en konfirmationshjrelp. - Pengene blev imidlertid staende pa kontoen i sparekassen i Herning, fortre11er M. Dinesen. Jeg har ikke haft umiddelbart brug for pengene - e11er ogsa har jeg ment, at de burde sta til en anden "god gang". Og denne gode gang meldte sig, da jeg etablerede mig som herreekviperingshandler i Brande. - De penge, der blev sat pa bog 'i sparekassen blev til en god slump - ikke et beleb, der i yore dage ville virk e srerlig imponerende, men alligevel en skilling, som kunne srette mig i stand til at blive selvstrendig meringsdrivende. I 1908 fik jeg nreringsbrev som uldkrremmer. - Hvornar begyndte denne selvstrendighed? - SA skal vi langt tilbage i tiden. Det er 80 ar siden, jeg blev fedt pa slregtsgarden i Skrerbrek ved Rind. Mine forreldres ejendom var nabo til det omrade, der nu er et yndet udflugtssted "Skrergarden". Gudmor kontante tak for at fa loy til at holde mig over daben kom m ig tilgode mange Ar senere. Pa garden i Skrerbrek delte vi k r med andre bender og deres born. Vi var otte seskende hjemme, og efterhanden som arenes tal hobede sig op - det gin de jo ogsa for en seks-syv Ars pur!t - blev vi sat til at tage del i det daglige arbejde. Vi havde det godt hjemme, sa det var egentlig ikke n ogen straf at blive sat til at bestille noget. For samhdigt Jrerte vi, hvad det betyder at skulle omsrette gardens produkter. - Det blev saledes et liv ved handel og ikke ved landbrug! - Jeg har altid haft lyst til at se mig om og til at handle. Mine forreldre sa med iorstaelse pa min situation, og da Hernings den gang meget store kebmand, Poul Nergaard, sogte medhjrelp, spurgte jeg til pladsen og blev ansat som lrerling. Det var i Byen imponerede ikke mig sa meget, som den maske gjorde det for andre landbodrenge i min alder. Jeg kendte den, fordi vi ofte drog ind til staden for at h andle eller for at afsrette yore produkter. Store Mar nus og lille Marinus - Og livet i den store kebmandsgard? - Det formede sig vel som normalt for den slags store fore tagender. Der var travlt i butik og pa lager. Vi fik ikke loy til at drive den af. Var der en pause i ekspeditionerne, blev vi straks sat til at ordne lageret. Hver dag skulle vi hente varer fra banegarden. Poul Nergaard holdt heste, sma norbagger og Hgnende, sa vi skulle passe pa, ikke at lresse alt for meget pa vognen. Lagerbygningen var i tre etager. Den er der forevrigt endnu Vi sendte varerne ved hjrelp af hejsevrerket op til de etager, hvor de sku11e stables. - Pa skift skulle vi gore tjeneste i foderstofafdelingen, hvor det vanskeligste hverv bestod i at knuse de harde oliekager og horfrekager. Omsretningen var betydelig, sa vi skulle faktisk have fart pa, for at blive frerdig med dagens gerning, selvom dagene var endog meget lange den gang. VESTEREGNENS ANDElS-GROVVAREFORENING Landmzndenes egen forretning Alt i korn, foderstoffer, glijdning og landbrugskemikalier BRA N DE tlf GIVE tlf FARRE tlf.26 11

13 Fine Jule~ tilbud Pyjamas Flonels og popl in, ensfarvet eller stribet i prima kvaliteter ]9.50 Handsker Velsiddende skindhandsk, Handsyede og m, uldfoer Farver: sort, gr'a, brun ]9.50 Vi kan vise Oem et af landets storste Skjorte-programmer - Der er alt (na;sten) i sport og manchetskjorter ]9.50 La; re, kl aedelige og flotte he luldne Cardigans og i mangeflotte modefarver i uld eller crepe - moderne dessiner DERES T0JEKSPERT ER OGSA.,. DERES GAVEEKSPERT GA til herremagasinet TIP..TOP Brande telefon ,.. der er udvalg Vi var to, del' hed Marinus Dinesen hos Poul N0rgaard. D~t kunne til at begynde med volde pudsige forvekslinger, men tingene blev hurtigt sat pa rett2 plads, Vi blev kaldt "Store Marinus" og "Lille Marinus" - sidstenrevnte val' min ringhed, Store Marinus val' gardskarl og husets faktotum. - Kom kunderne med byttevarer? - Det skete jrevnligt at hedeb0nderne havde deres produktermed til k0bmanden, Vi fik yarer for Yarer, hed det sig. Del' val' tid til at forhandle om priserne, og hedebonden fik som regel en pren afregning, selvom varerne ofte ikke svarede til en kvalitet, der kunne vurderes til srerlig h0j pris. Vi fik sm0r og vi fik vadmel klrede, men den st0rste handel gik med skind og huder. Vl modtog de ra huder af far, kalv eller okse, Hvert skind blev omhyggeligt saltet og rullet sammen med luven indad. Sa blev det h 1 ~ 1 gt ned i!:!n kasse og pakket godt ned, Men ve os, n ' r vi ved lidt for hurtigt arbejde glemte at stuve de saltede huder h elt vrek. Det, der stak uden for, blev surt, og s ~ ville opk0beren have klrekkeligt afslag pa prisen. - Der m0dte mange kunder hos Poul N0rgaard. Han kendte hver og en, bade mand og kone fra de forskellige garde, og han vidste, hvordan de skulle betjenes. For ham gik det hele sa let og ubesvreret. Vi andre havde besvrer nok med at finde ud af, hvad folk ville kebe. Vi skulle vise stor taimodighed, og den harman jo ikke meget af i den alder, hvor del' heist skal ske noget i en fart. Del' val' mange dejlige typer blandt kunderne fra landsbyerne i Hammerum herred. lviuseumsforstander H. p, Hansen hal' skildret dem, sa de stadig star Iyslevende for en. Nar de om fredagen kom ind med deres huder, vidste de, hvor varen skulle afleveres og 11vor man skulle klare afregningen. Selvf01geligt kunne der vrere delte meninger om prisen, men jeg troi ikke, Poul N0rgaard nogensinde har "taget nogen ved nresen". Det var med andre ord et godt lrerested, og hjemme fra ha\'de jeg lrert, at man kom lrengst med rerlighed. Alt det er kommet mig til gode siden hen. Nceringshrev sam uldkrcemmer - Vi kom bort fra det med nreringsbrevet. - Ja, men det kommer nu. Da jeg val' udlrert i 1908 s<l jeg mig om eiter en anden stilling. Det val' vanskeligt at fa plads, og sa fulgte j eg mine lrengslers mm: at blive min egen herr~. Knap 20 ar gammel fik jeg n~ringsbrev som uldhandler. Fik Iov til at drage landet rundt med uldposen pa nakken, Det var et stort ojeblik, da jeg formedelst en beskeden sum kunne overtage min f0rste kollektion hos en hjemmestrikker i Ikast. Betingelsen for at ga som uldkrremmer val', at man handlede med t0j Ira Hammerum herred. Jeg fik et godt samarbejd,= med min "fabrikant", del' siden fik en meget stor virksomhed. - Jeg pakkede mit t0j, gjorde cyklen i stand og stak af til Sjrelland, hvor jeg tog fat pi\. min nye bestilling. Man kunne maske v~re lidt beklemt i starten, men del' var nu ingen grund til at tabe hum0ret. Sjrellrenderne og ",boerne i det hele taget tog godt imod mig, og som regel blev der gjort en god handel. Ordrerne gik med jrevne mellemrum til Ikast, og efter aftale blev uldt0jet leveret pa de "dresser, jeg havde opgivet. Jeg kom Sjrelland, Lolland-Falster, Langeland og M0en rundt adskillige gange i de ai', jeg val' uldkrremmer. - Kunne man skaffe sit udkomme som uldkrrerruner? - Man skal ikke stille st0ne fordringer, end man kan vente indfriet. Jeg forstod at srette trering efter nrering - men f0rst og fremmest var disse vandrear gode lrerear for mig, en god skole for min senere gerning. Den daglige omsretning var ikkc stor, regnet ud i kroner og 0re - mest det sidste. Men der blev da til Iogi og til det dalige bred. Uldkrremmeren kom altid ind pa en gard med posen kroget op pa armen og med en 12

14 srerlig tilbl dsvare i handen. Den kunne vrere bukser med ladden vrang, undertrojer eller lignende. Dette f0rstehandstilbud bl t:v altid fulgt op med en pris. Jyder er gode til at tinge om prisen. Det er 0boerne ikke, sa her var det bare om at ko,mme med den rigtige pris straks. Herreliv for 1)25 kr. Efterhfmden kendte jeg mine kunders 0nsker, sa handelen blev hurtigt afsluttet. Del' blev tid tii en snak og til en bid br0d. Som regel boede jeg pa afholdshotellerne. Der var ikk,~ noget i retning af overdadighed. Et beskedent logi, en god omgangstone, men en aldeles solid middag - med tre retter, og en god morgenanretning. Prisen? En krone og fem og tyve 0re, alt iberegnet - og det er hverken 10gn eller latin. Del' var handel hver dag, men j eg glemmer aldrig da en hel dags omflakken kun gay en omsretning pa ti re. Det var en kaffepose, jeg solgte til en kone, som havde ondt af mig, fordi alt slog fejl for mig den dag. Men ellers gik det siimrend godt nok. Jeg fik masser af frisk luft, var i fysisk god s tand og havd e faet mod pa tilva!relsen, sa meget mod, a t jeg en dag besluttede, at n u skulle det OIDfiakkende liv vrere slut. Jeg ville vrere bosiddende. - Og det boende sted blev altsa Brande! - Ja. i 1912 var Brande en by i udvikling. Her matte vrere muligheder. Jeg havde jo set et og andet undervejs og blev klar over. at der her var realistiske muligheder for en ung mand med forretningssans. Jeg har heller aldrig haft anledning til at fortryde. - Her kom dabsgaven i brug? - Den 1. august abnede jeg fo retning i ejendommen Storegade 27 - mellem Brugsen og Telefoncentralen. Foruden min fyldte uldpose havde jeg rede penge svarende til vrerdien i posen, og desuden stivede 8parekassebogen mig vreldigt af. Den var pa 500 kr., sa jeg kunne selv srette et klrekkeligt kontant bel0b ind i foretagendet. Jeg husker, at indk0b af mit f0rste varelager kom til at kostc ca kr. Det var virkelig mange penge d en gang. Min indsats val' ikke forgreves. Det vil sige, med tiden vandt jeg en god kundekreds. Og i 1917 fiyttede jeg ind i ejendommen Storegade 12, her hvor virksomheden stadig hal' til huse - under noget st0rre forhold end dem, jeg startede med. Samtidig blev jeg gift - indskyder Marinus Dinesen med et smil. Nabodatteren fra Brugsen, Marie Rahn og jeg blev enige om at sift faige gennem Iivet. Det skai ik ke Iyde som prai, men jeg kan nok sige, at vi har faet en lykkeiig tid i vort hjem, i forretningen og i Brandei det hele taget. Vi blev akcepteret af befolkningen i by og pa land, og nu handler vi med kunder, hvis forreldre og bedsteforreldre kom i forretningen, da vi startede. Min kone var vant til handel - hendes bror, k0bmand Laurids Rahn - var uddeler i Brugsen, da jeg kom hertii. Hun har taget sin del af arbejdet, og det har yore tre d0tre ogsa gjort. Fd tillidsposter - Faste principper og faste priser? - Det er klogt at have en sund handelsmoral. Forretningen tog megen tid, men der blev da ogsa tid til at vrere med i foreningsarbejdet. I de yngre ar havde jeg interesse for Brande Idrrets-Forenings arbejde. Jeg kom i bestyrelsen. Kom ogsa i bestyrelsen for Brande Handvrerkerforening, dels for at passe 0konomien og for at tilgodese de unge handelsmedhjrelperes uddannelse. Der var sygeplejeioreningen og Brande H0jskolehjem. Det blev dog tillidsposten inden for Brande Sogns Spare- og Laanekasse, som betog mig mest: at fa betroet ct hverv inden for dette rervrerdige institut, hvor mrend med rige traditioner stod for styret. Jeg kom til at samarbejde med Smen S0nder Julearrangementer i Brande Sendag den 15. december: KI. 14 og 20: Julekoncert i Brande kirke til fordel for me nighedsradenes juleuddeling. Fredag den 20.) lerdag den 21. og sendag den 22. december: Tombola pa Torvet sm<e kfyldt med dejlige gevinster. Festlige optog og musi k i gade r ne. S<eregen j u lebelysning og smu kke juleudstillinger, Gratis bortlodning Ved at l<egge Deres julehandel i forretningerne i Brande, far De chancen for at vinde gavekort fra SO til 1000 kr. Sendag den 22. december: Bes0g af nissefamilien og aftodo-pigegarden fra Odense, der ankommer med ekstratog kl. 15. Koncert pa Torvet, Tusinder af godteposer til b0rnene. VelJ~ommen IiI julehandel i Brande 13

15 For rejse og sport BRANDTEX vi Aage Petersen TEL E F 0 N (07) gaard, skrreddermester Jens Rasmussen, Lars Sl<mdertoft og Anders Peder Arvad, siden ogsa med Niels Arvad i direktionen og med alle de gode mrend, der kom ind i bestyrelse og tilsyns rad. Det blev 21 gode og begivenhedsrige ar, indtil jeg pa grund af sygdom matte frasige mig dette tillidshverv. Der kunne berettes mangt og meget om sparekassens vlrksomhed i krisetid, under bescettelse og i fremgangs:h, men det bliver del' sagt og skrevet noget om, nar sparekassen nu om knap fern ar har loo-ars jubllreum. Mens samtalen star pa, blader Marinus Dinesen i breve og optegnelser. 0verst reresmedlem-diplomet ira Brande Handelsstandsforening, so M. D inesen var med til at oprette i 1941 og i hvis bestyrelse han slillede sine gode evner til radighed for et arbejde til ga\"n Ikke blot for handelsstanden, men ogsa. for det k0bende publikum. Her ligger udklip fra blade og tidskrifter om srerllge b eglvenhedel' i foreningslivet eller om eget virke. Her ligger ogsa breve fra forretningsforblndelser og fra venner. Vi tillade!" os her frit at eitere, hvad en god yen og tidligere "genbo" skrev til og om M. Dinesen i forbindelse med en af familiens fe. dage: I Brande Dinesen fik fin butik med alt i herreld reder. Snart pa det h ele han fik skik, den indsats b ragte hceder. Som tiden gik blev hurtigt kendt, at Dinesen va l' manden, i Brande by blev bud der sendt, mer end til n ogen anden. Marie og Marinus Din sen har rige Ar at se tilbage pa. Men dagligt har de for IIIj e, at deres vcerk er lykkedes og nu f0res videre i nye og dog traditionsbundne baner at datteren og svigers0nnen, Jytte og J0rgen Kjcer-Rasmussen. ET SMUKKERE HJEM Mednye GARDINER fra Leopold Thaarup Brande Yore gardinfolk st ~ r parat til at hjcelpe Oem med Oeres gardin-problem - og glceder sig til at vi se Oem et vceld af nyheder i aile prislag. - Benyt desuden vor udvidede gardin-service. - Tag telefonen og.drej (07) GARDIN-BUSSEN fyldt med pr0ver - kommer overalt Vi tager mal -Vi syr Vi hrenger op Leopold Thaarup Brande. Telefon (07)

16 Pra Tunstjoreningens arhejdsmark Ved Brande Turistjorenings formanct L. Lenz Der er virkelig tale om en arbejdsmark, for turisme er noget meget levende. Der sker noget hele tiden. Ikke sa snart er man frerdig med en sreson, skal man til at forberede den nrest8. Det er lige som forfatterne, der ma skrlve julehistorier i sommermanederne. Brande Turistforening har en god turistsommer bag sig. Sp0rger man de forretningsdrivende, er svaret overalt: "over normalt." Vi haber, turisforeningens propaganda har vreret medvirkende hertil. Det er ikke sa lige til at aflrese direkte resultater, men avisudklip tra mange Indenlandske og udenlandske aviser og tidskrifter, viser, at Brande-egnen er blevet omtalt, ferst for fremstedet for fiskeriet, dernrest for kanosejladsen pa Skjern a og senest for vort fremst0d for besog 1 lyngblomstringstiden. Det viste sig ogsa at vrere en god ide, at invitere kommunens beboere ud pa en lyngtur i vor egen egn. Turen blev en overraskelse for mange, der ikke tidligere havde vreret pa Harrild hede, hvor statsskovvresenet har anlagt en ny tilkorselsvej, ad Hrervejen eller pa det fredede omrade ved Ballesbrekgard. Der er kommet nye toner i turistarbejdet. Mens man nu strerkt diskuterer nye grrenser for amt og kommune, blres~r turistfolk pa alle de "kridtstreger", som jo ikke findes i terrrenet. Glreden over naturen er gratis, og ingen kan tage den fra os. Derfor rrekker Brande Turistforenings interesseomrade fra Skjern aens udspring, langs med aen til den nar et godt stykke ind i Ringkebing amt. Vi har brunkulslejerne ved Fasterholt og Seby. Vi har "tilegnet" os en del af Hrervejen og hele naturparken omkring Rorbrek S0. Vi tager samrend ogsa Billund og Legoland med ind i billedet - men vi er ikke smalige. De andre turistforeninger ma ogsa godt vrere med. Brande har haft bes0g af skrankemedarbejdere fra ADAC. det tyske automobilforbund. Der har vreret bes0g af en engelsk lystfiskeriekspert. Det sidste har medf0rt, at Brande sammen med Ry bliver anfort i et stort rejsebureaus fortegnelse over lystfiskermuligheder i Europa. Vi er optaget I det engelske flyveselskab British European Airways katalog "Silver Wing". Journalister fra Holland og Schweitz har grestet egnen for at fa noget at vide om fiskemulighederne. Kanofarten pa Skjern It er blevet en virkelig sukces. Mange har allerede gennemfort turen pa den hidtil alt for lidt kendte Skjern d, helt ud til Ringkobing fjord. Srerlig glad er turistforeningen for den beskrivelse, redakt0r Muus Petersen gay i sit blad "Aarhuus Stiftstidende" om naturen og fugle- og dyrelivet langs Aen. Det vakte sensation, at to unge nygifte par lagde deres bryllupsrejse ad aen, og et hold vestjyder, der ellers traditionsmressigt er pa vandretur hvert itr, valgte kanoturen. Og de siger, at de vii komme igen. - Der foreligger allerede bestillinger til nreste ar, sa de 10 kanoer, man nu disponerer over, slar nreppe til i den kommende sreson. - Forovrigt blev der arrangeret en mini-regatta pa R0rbrek 50. Det var et kont syn. Turistarbejdet gar pa tvrers af alle skel. I den vestjyske kreds under Samvirkende jyske Turistforeninger henviser vi til udstillingscentret i Herning, brunkulslejerne, svreveflyvecentret i Arnborg, Billund lufthavn, Legoland, kanofarten pa Skjern a, Hrervejen, gavlmalerierne i Brande, badestrande ved Vesterhavet, Holstebros foretagsomhed, Ribe og Ringkebings idyller, Esbjerg som sefartsby og med andre aktiviteter. Hele dette turistland omfattes af de brochurer, som i et antal af ca vii blive udsendt i frellesskab for turistsresonen 1970, Med yore dages samfrerdselsmidler kan propaganda for en enkelt lille by eller egn 'ikke sla til. Alligevel har Brande Turistforening selv lac;let fremstille brochurer, der i ferste rrekke skal betjene de mennesker, der har besogt os eller i den nrermeste fremtid vil besege egnen. Foruden at fortrelle gresterne, hvad vi har af sevrerdigheder, bestrreber vi os pa at interessere egnens beboere for turisme. Turistforeningen g0r en indsats ud fra det synspunkt. at god omtale af vor by vil gavne, men vi haber ogsa, at mange vrerdsretter denne indsats. Vi kan ikke alene magte opgaven. Vi haber da bl. a., at al juleposten foruden julemrerket ma vrere forsynet med det lille mrerkat med byvo!ibnet. Mrerkatet fas DERES DIREKTE OLIELEDNING Vi leverer rustbeskyttende fyringsolier lige til d0ren i egen' moderne tankbil. Gennem vor Grad dage service fylder vi automatisk Deres olietank op i takt med forbruget. Betalingen kan De med en BP Varmekonto fordele over 10 maneder uden tillaeg. BP fordele, der ikke koster ekstra. Levering ogs<1 gennem Deres saedvanlige forhandler. Ring allerede i dag til: BRANDE DEPOT Steen Rosse! V iadukten 2. Telefon (07)

17 Brande Bank (Filial al Vei le Bank) Telefon KO N TORTI D: Mandag-fredag kl Fredag tillige L0rdag lukket. i Brande Boghandel, del' ogsfl er turistbureau og 10ser d opgave glimrende. Her kan man fii. Brande-brochuren, ehurerne om fiskeri, kanofart og om ture i omegnen. Del' skal sta meget i en brochure, men teksten kan v kort og prrecis, Ellers bliver en sadan tryksag for kostt Brande Turistiorening hal' planer om at udgive en srer turist-avis med fyldige oplysninger om aile de muligheder. bes0g pa egnen indebrerer. Del' skal g0res opmrerksom pa faciliteter og indkebsmuligheder, turisterne hal'. Det 'r plan at denne turist-avis bl a. skal uddeles pa "Ferie for aile Herning i paskedagene. Vi haber at kunne fa trykt oplag avisen pa tysk og E'ngelsk, sa vi ad turistforeningens sa: vanlig kanaler kan lwmme i for bindelse med 'publikum b i England og j Nordty klan d. Kunsten hal' vrer t det store diskussionsemne i BrandE den forlebne tid, men pa et omn'ide er den indsats, del' gjort af Midtjydsk Kunstrorening i samarbejde med State Kunstforui, af aller stflrste betydning, nemlig turistmressj. Turistfor eningen h al' haf t henvendelse Ira mange interes, r ~ de, der har fulgt ar bejdet. Vi hal' haft utallige fore'sp0rgsl Ec Beseg af danske og flere udenlandske journalister, som vi A FOE L N G E R: Filskov Bank Thyregod Bank Fasterholt Bank Mandag-Iredag Mandag-Iredag Tirsdag kl kl og torsdag L0rdag lukket Fredag kl b.oo L0rdag lu kket Telelon Telelon Telelon ( ) 88 ( ) 133 (189111) 88 Vestjy der pa kanof~rd BRANDE ~ Den stra ta:kk' h "\1011e har faet e n ny»hat«og vii blive g n nemrestaurerc l. s den pany ka n sta som et vartegn for denne egn. Brande T uristfu rening h a l' gjort en en rgisk indsats for m01 I lis bevan-ise, og n u [,~lg es,agen op a[ l\" ationalmusee t og af»foreningeil til g amle m01\ rs bevarelse«. - Del' skal skaffes mang.' p ng ' lil restaur ringsarbejdet, S'l bidrag modtag s med ta knemmelighed. 1I~1II OlafPovlsen mllirlliililii!ilhllnnlllllllllllll1' TRI K OTAGEFABRIK Tell. (07) BRANDE Tell. (07)

18 sat i fo r b mdelse m ed kunstforeningen. Turistioreningen hal' il'llildekommet et enske 0 01 et bykor t, og i samar bejde med byens penge institutter er fremstillet en folder m ed bykortet og byens sevcerdigheder, herunder ogsa gavlmalerierne. Hele dette material e er sendt til alle vore forbindelser. Turistioren ingen ger sin indsats i ov erbev!sning om, at god omtale af en by gavner. Vi tror derimod ikke, at darlig omtale er bedre end slet ingen. Det hal' vceret og vil fortsat vcere VOl' pgave at fa det frem, som er godt. TUristforeningens bestyrelse mener virkelig, at Brande er en Hlle, god by med dejlige omglvelser, interessante steder, der fortceller om Danmarks geologi og historie. Med den uro, del' er i mange lande. bliver ganske naturligt feriestedernes anta l fcerre. Den intern ationale turism fai" andre rejsem iil. Her iblandt ;:1' de kilometerlange danske badcstrande. Et 0get turistbes0g i Danmark far overordentllg stor betydning. 0konomlsk kan man blot a nfl2jre, at hoteller og restaur ationer i Brande ror ment lig omscetter noget over to millionet' k roner ArligL. H eraf er en stor del turistindtcegter - idet man 0k o nomi ~k m il. k ar ak terisere enhver uden!> gns bes0gend sow turist. Pengene f1'a hoteller, camp ingpladser, pulsevogne osv kanaliseres til mange andre handlende. - Den samlede udenlandske tur istomscetning er PH halvall.den millia rd kroner, hvortil kommer den indenlandske tur isme. Her har vi i Jylland faet en stor chan ce, ef ter at det bi. a. ved indsats fra Brande TuristfoTcning - assisteret af folk etingsmand Arne Christiansen som medlem af Danmarks Turistrad Sprml pa bordet med.~ - ~ D.A.8 Telefon (07) Svommebadet Interessentselskabet Brande Elvrerk TELEFON Brande Teglvzrk R. Bom mcrsholt TELE FON Byg smu kt og billlgt - byg med tegl Arnk ilde s Trakto rservice Ferguson trak t orer VejleveJ. Brande Telefon Installation af: Shell oliefyr Brande Maskinfabrik Telefon (07)

19 RONSON VARAFLAME PREMIER Vor tids mest juldkomne gaslighter - kom i nd og se vort store udval 9 CENTRUM Torvet Brande. til. (07) Friluftslivets glxder nydes ved Skjern a - er sli1l.et fast, at de meget store priser, som synes at vrere hemmende pa turistlivet i K0benh avn, og som for en del skabte mistillid til fagets ud0vere - ikke grelder i provinsen. Dette fremhreves nu fra officiel side. Vi vii nemlig gerne have k0benhavnske turiste.r - og vi er sikre pa, at det midtjyske omrade netop er noget for k0benhavnerne. De mange sommerhusbeboere i omegnen giver bevis herfor. De 0nsker nemlig ro og mulighed for at fiske. Andels-Kartoffelmelsfabri kken "Midtjylland" BRANDE. TELEFON Kartoffelmel Kartoffelpulver til foderbrug Kartoffel kogning Idyl pa Skjern aved Hastrup skov Duge - flag HAndkl<eder - Viskestykker Dynebetr<ek Plaider Vattzepper Ryat<epper gd til gammeldaws jul keb JULEGA VER i Deres specialforretning * Brande tlf

20 Brande Turistforening har andre ting pa programmet. Da kommuneingeni0r Hugo Nielsen fratradte som formand, 10ved8 han at videref0re projektet med restaureringen af Uhre m0ne, den ene af de to endnu eksisterende stratrekte m0ller i Danmark. Om nogen vil st0tte denne sag, kan man indbetale sit bidrag i pengeinstitutterne. Vi g0r opmrerksom p lt, at der er skattefradragsret for be10b, der ydes til Uhre m0lle-ronden. Da fris0rmester S. lviidtgaard fratradte turisttoreningens bestyrelse efter mange ars godt virke, lovede han at v rere foreningens reprresentant i udvalget for julearrangementer, hvor han for tiden er formand. Julearrangementerne er en form for turistservice over for vore nrermeste kunder. bg dem skylder man da mindst lige sa megen opmrerksomhed som de fjernere og sjreldnere bes0gende. Turistforeningen glreder sig over den st0tte, der modtqges fra Brande kommune og fra en rrekke virksomhed r, der hm' bidraget til udsendelse af publikationerne. Foreningen h ar en trofast medlemskreds, men vi vil da gerne have den meget st0rre. Vi har nemlig den forn0dne optimisme. Brande r en god by. Vi kan vrere bekendt at vise den og dens sk0nne omegn frem. L. Lem: Et vreld af gaveideer finder Dei... ~ONSEN E L -H us ET. N0rregade 16, telefon Det store udvalg i Nede,.dele. Bluse,. St,.ikva,.e,. St,.emper Bh- 0 9,.ollons og be,.netej finder De i T0jboden TORVET. BRANDE. TELEFON Brugsen's Supermarked a. m. b. a. TELEFON s6dah I design center Storegade 26 Tlf. (07) med masser af gaveideer i ~ Kjole,. ~ Lys ~ Stoft,.yk ~ Lakvare,. );} Safari-stole ~ Ke,.amik ~ Julepynt ~ Glas og meget andet Gaver med ide - g"r festen til en virkelig glaede 19

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013

Velkommen til Stiftende generalforsamling for  Stadii-Vederse Friskole 9. april 2013 Velkommen til Stiftende generalforsamling for " Stadii-Vederse Friskole" 9. april 2013 1:!i!''Ill I i H 'i ljl!! Ill; t'h.l!' l I I I, I'll jl!l ij t!rl ~,'I if l 11!'1!. ;I I il., I..!l 'l!i,, l!!, h

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere