Diagnostik og behandling af plasmacelle leukæmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagnostik og behandling af plasmacelle leukæmi"

Transkript

1 Diagnostik og behandling af plasmacelle leukæmi (DC90.1) Retningslinje 2015 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)

2 Baggrund DMSG retningslinjer er udfærdiget af et udvalg under DMSG. Nærværende retningslinje for plasmacelleleukæmi er evidensbaseret og vil blive revideret efter behov. Før publikation har retningslinjen været gennemarbejdet på DMSG plenummøder og været i høring på samtlige hæmatologiske afdelinger i Danmark. Den koordinerende DMSG ansvarlige for retningslinjen for plasmacelleleukæmi er overlæge Carsten Helleberg, Herlev Hospital. Øvrige bidragsydere: Overlæge Annette Vangsted, Rigshospitalet; overlæge Thomas Lund, Odense Universitetshospital; og professor Niels Abildgaard, Odense Universitetshospital. DMSG udvalget for udfærdigelse af retningslinjer består af: Overlæge Henrik Gregersen, Aalborg Universitetshospital Overlæge Niels Frost Andersen, Aarhus Universitetshospital Overlæge, professor Torben Plesner, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Overlæge Per Trøllund Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Overlæge Peter Gimsing, Rigshospitalet Overlæge Carsten Helleberg Herlev Hospital Overlæge Annette Vangsted, Rigshospitalet Overlæge Bo Amdi Jensen, Roskilde Sygehus Overlæge Morten Salomo, Rigshospitalet Afdelingslæge Thomas Lund, Odense Universitetshospital Afdelingslæge Anja Klostergaard, Aarhus Universitetshospital Overlæge, professor Niels Abildgaard (formand for udvalget), Odense Universitetshospital

3 Retningslinjerne publiceres on-line på DMSG hjemmeside Retningslinjerne er opbygget i kapitler med selvstændige referencer. Inddelingen fremgår af indholdsfortegnelsen på første side, hvorfra der også kan linkes direkte til de enkelte kapitler. Der er ved de enkelte anbefalinger omkring behandling anført evidens niveauer i henhold til følgende oversigt: Evidens/Styrke Evidensniveau 1a og 1b, styrke A Evidensniveau 2a, 2b og 3, styrke B Evidensniveau 4, styrke C Publikationstype Randomiserede, kontrollerede studier Kontrollerede, ikke randomiserede studier Mindre serier, oversigtsartikel, ekspertvurdering, ledende artikel

4 Introduktion Plasmacelleleukæmi er en sjælden, men aggressiv plasmacelledyskrasi. Biologisk er plasmacelleleukæmi karakteriseret ved adskillige distinkte genetiske aberrationer, som medfører ændringer i ekspression af adhæsionsmolekyler og chemokin receptorer og som bidrager til knoglemarvs-mikromiljø uafhængig tumorvækst, hæmning af apoptose og unddragelse af immun surveillance med nedsat anti-tumor T-celle og NK-celle medieret immunrespons. Ved genekspressionsprofil teknik er primær plasmacelleleukæmi en velafgrænset enhed. Hyppighed i Europa 2-4 % af myelomatose patienter, svarende til 6-12 nye tilfælde om året i Danmark. Plasmacelle leukæmi opdeles i primær plasmacelleleukæmi, ppcl (de novo plasmacelleleukæmi), som diagnosticeres uden tidligere kendt myelomatose og sekundær plasmacelleleukæmi (spcl), når sygdommen opstår i forbindelse med relaps eller progression af kendt myelomatose. ppcl udgør ca. 50 procent af tilfældene og spcl ca. 50 procent. Denne instruks beskæftiger sig primært med ppcl Hvorvidt primær plasmacelleleukæmi opstår som de novo eller, som det oftest er tilfældet ved myelomatose, forudgås af præmalign fase, er uvist.

5 Klinik Sygdommen er sjælden og der findes kun få samlede opgørelser. ppcl adskiller sig på flere områder fra myelomatose: Median alder ved sygdomsdebut rækker fra år, ca 10 år lavere end for myelomatose. Der er øget forekomst af let kæde sygdom: % hos plasmacelleleukæmi mod ca 15 % hos myelomatose. Sammenlignet med myelomatose ses et mere aggressivt klinik forløb med hurtig progressiv symptomudvikling, ringere performance status, øget forekomst af ISS stadie III (63 % - 80 %), høj tumorbyrde, ekstramedullær involvering, udtalt anæmi, leukocytose, hypercalcæmi, LDH forhøjelse, hæmoragisk diatese pga trombocytopeni. Nyreinsufficiens forekommer hyppigere formentlig pga øget let kæde sygdom. Der ses øget forekomst af involvering af lever, milt og lymfeknuder, nonossøse plasmacytomer. Forekomst af ossøse forandringer er lavere end hos myelomatose patienter. Diagnostik Omhyggelig undersøgelse af perifert blod er påkrævet hos patienter mistænkt for myelomatose og som debuterer med leukocytose og LDH forhøjelse, se ovenfor. Diagnosen plasmacelleleukæmi stilles ved påvisning af >20 % plasmaceller i perifert blod og/eller et absolut antal klonale plasmaceller i blodet på >2 x 10 9 /l. Et lavere antal cirkulerende klonale plasmaceller kan ses ved myelomatose og andre plasmacelledyskrasier, sågar ved MGUS. Ved myelomatose har påvisning af et lavere antal cirkulerende plasmaceller prognostisk advers betydning. Den diagnostiske afgrænsning mellem plasmacelle leukæmi og myelomatose med cirkulerende plasmaceller er under diskussion i IMWG. Indtil videre fastholdes den nævnte definition af såvel IMWG og WHO..

6 Et øget antal plasmaceller i blodet kan også observeres ved ikke maligne tilstande så som svær sepsis, mononucleosis, og serum syge hvorfor det er nødvendigt at foretage flowcytometrisk undersøgelse for at sikre at der at tale om en klonal tilstand. Knoglemarvsbiopsi ses ofte med udtalt infiltration af plasmaceller med plasmablast-/anaplastisk morfologi. Ved FISH kan påvises genetiske abnormaliteter i >80 % af tilfældene og består hyppigst i hypodiploidi: deletion 13,monosomi 13, deletion 17, Myc abnormiteter og Ras mutationer og t(11;14), men samlede opgørelser er få. t(11;14) ses forbundet med dårlig prognose i modsætning til standard risiko ved myelomatose. Plasmacelleleukæmi er i dag formentlig underdiagnosticeret og vil også være det, hvis diagnoses kunne stilles ved alene et af nuværende kriterier. Der er dog indtil videre ikke konsensus om justering. Der benyttes de samme undersøgelser af blod og urin (inkl. elektroforese og immunfiksation) som ved diagnostik af myelomatose. Ved mistanke om ekstramedullær sygdom anvendes MR og PET-CT, ved mistanke om CNS-spredning endvidere lumbal-punktur.

7 Prognose og overlevelse I de fleste opgørelser er prognosen ganske dårlig, median overlevelse 7-13 måneder og 5 års median overlevelse <10 %. De bedste resultater ses ved patienter, som gennemgår HDT-forløb med stamcellestøtte: median overlevelse >3 år hos 64 %. Dette skyldes 2 faktorer: 1) aggressiv manifestation ved debut med komplikationer medførende død tidligt i forløb 2) manglende opnåelse af varig remission Dårlige prognostika er som ved myelomatose: høj ISS, hyperkalcæmi, højt LDH, dårlig PS og alder. Behandling Litteraturen er sparsom for behandling af plasmacelle-leukæmi, og der findes således ingen randomiserede undersøgelser. Det anbefales derfor at patienter i videst mulig omfang inkluderes i den eksisterende Europæiske protokol, som i Danmark er aktiv ved Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. For at forhindre tidlig død forårsaget af irreversible sygdomskomplikationer skal behandling forsøges iværksat snarest muligt. Bortezomib baseret regime vil være standardvalg, hvis der ikke findes mulighed for tilbud af relevant protokol, da en retrospektiv undersøgelse har vist signifikant øget OS ved bortezomib-holdige regimer. En nyere populationsbaseret undersøgelse har ligeledes vist øget OS (især hos ældre patienter) efter at novel drugs er blevet introduceret i behandlingen. 1) Patienten, der er kandidat til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

8 Bortezomib holdigt regime, f.eks.: Cy-Vel-dex, Rev-Vel-dex, Thal-Vel-dex som induktionsregime, efterfulgt af stamcellehøst og HDT forløb med HD melfalan som konditionering. Da der ikke findes randomiserede studier, kan nøjere rekommandation for induktionsregime ikke opstilles. Ved PCL er det særlig vigtigt at opnå hurtig og effektiv sygdomskontrol. Ved de nævnte regimer er de højest rapporterede responsrater opnået med Rev-Vel-dex. Rekommandation for induktionsbehandling: Revlimid-velcade-dexametason (RVD), (Evidens 4, styrke C) Dosis: Revlimid: 25 mg d Velcade: 1,3 mg/m2, d. 1,4,8,11. Dexametason: 20 mg d. 1,2,4,5,8,9,11,12 Regimet gentages hver 3. uge i alt 4 gange. Herpes zoster profylakse med tabl. acyclovir 400 mg x 2 op til 3 mdr efter afsluttet behandling. Efterfulgt af perifer stamcellehøst og højdosis kemoterapi med stamcellestøtte se Diagnostik og Behandling af Myelomatose Retningslinie Post-transplantations strategi (konsolidering/vedligeholdelsesbehandling) er forsøgt med nyere stoffer. Der findes dog alene case rapporter og små opgørelser til dokumentation af forlænget remissionsvarighed under vedligeholdelsesbehandling med thalidomid, lenalidomid og bortezomib. Flere grupper anbefaler dog konsolidering og vedligeholdelsesbehandling baseret på den dårlige prognose i plasmacelle leukæmi og data, som tyder

9 på bedring i respons og dermed øget PFS og OS hos myelomatose patienter. Det er endvidere vist, at opnåelse af MRD-negativ remissionsstatus forbedrer overlevelse især ved højrisiko cytogenetik, ligesom plasmacelle leukæmi-patienter på trods af opnået CR får hurtigt relaps. Prognosen efter relaps er dårlig. Dette taler for anvendelse af konsolidering/vedligeholdelse. Mulige konsolideringsregimer post HDT er 2-4 serier Rev-Vel-dex eller Thal-Vel-dex efterfulgt af Revlimid eller Velcade vedligeholdelsesbehandling til progression. Rekommandation for konsolidering og vedligeholdelse: Revlimid-velcade (RVD), (Evidens 4, styrke C) Dosis: Revlimid: 10 mg d Velcade 1,3 mg/m2 d. 1 og 14. Dexametason 20 mg d. 1 og 14. Regimet gentages hver 4. uge til sygdomsprogression. Allogen hæmatopoietisk stamcelle transplantation Hos yngre patienter < 65 år kan allogen transplantation overvejes som konsolideringsregime efter HDT idet recidiv risikoen hermed nedsættes, men transplantationsrelateret mortalitet er ganske høj. Allogen transplantation kan diskuteres med den enkelte patient og bør planlægges 3-6 måneder efter autolog behandling og bør bestå i miniallogen transplantation.

10 Effekten ved allogen transplantation er dog ukendt og allogen transplantation bør reserveres protokol, hvor den samlede behandling ved plasmacelle-leukæmi kan inkorporeres. 2) Patienten, der ikke er kandidat til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte Patienter, som pga alder og/eller komorbiditet ikke tåler HDT-forløb, behandles med f.eks. MP-V eller RVD. Hos disse patienter anbefales konsolidering og vedligeholdelses-behandling som hos yngre patienter. Hos patienter med høj alder og komorbiditet er dosis reduktion væsentlig, så fortsat terapi muliggøres og tidlig behandlingsafbrydelse undgås. Rekommandation for induktionsbehandling: Revlimid-Velcade-Dexametason (RVD), (Evidens 4, styrke C) Dosis: Revlimid: 25 mg d Velcade: 1,3 mg/m2, d. 1,4,8,11. Dexametason: 20 mg d. 1,2,4,5,8,9,11,12 Regimet gentages hver 3. uge i alt 6-8 gange. Herpes zoster profylakse med tabl. acyclovir 400 mg x 2 op til 3 mdr efter afsluttet behandling. Rekommandation for konsolidering og vedligeholdelse: Revlimid-Velcade-Dex (RVD), (Evidens 4, styrke C) Dosis: Revlimid: 10 mg d

11 Velcade 1,3 mg/m2 d. 1 og 14. Dexametason 20 mg d. 1 og 14. Regimet gentages hver 4. uge til sygdomsprogression. Behandling af recidiv Prognosen ved recidiv er meget alvorlig, om end sygdommen ofte vil være behandlingsfølsom. Recidiv behandling er ganske udfordrende og baserer sig på bl.a. alder, PS, komorbiditet, tid fra initial behandling, toksicitet, knoglemarvsreserve. Om muligt forsøges fortsat anvendelse af flerstofregime indeholdende novel agent. Responskriterier IMWG har i 2013 foreslået følgende responskriterier: Respons subkategori Stringent komplet remission Komplet remission Very good partial respons Partial respons Stabil sygdom Progressiv sygdom Knoglemarv kriterie Perifert blod kriterie Serologisk kriterie Andre Plasma celler i knoglemarv <5% og ingen klonale plasma celler i flow cytometry Knoglemarvs plasma celler <5% Plasma celler i knoglemarv <5% Plasma celler i knoglemarv 5 to 25% >25% stigning i plasma celler I knoglemarv eller absolut stigning>10% Ingen plasma celler i perifert blod ved flow cytometry Ingen plasma celler i perifert blod Ingen plasma celler i perifert blod Perifert blod plasma celler 1 5% Negativ serum og urin immunofixation Normal serum FLC ratio Negativ serum og urin immunofixation >90% reduktion serum M- protein og 24-t urin M-protein <100 mg >50% reduktion i serum M- protein og reduktion i 24-t urin M- protein > 90% og <200 mg Kriterie for partial respons eller progressiv sygdom ikke mødt >5% absolut stigning i perifert blod plasma celler >25% stigning i serum monoklonal paraprotein med absolut stigning >5 g/l >25% stigning i 24-t urin lette kæde excretion med Ingen tegn på ekstramedullær sygdom Ingen tegn på ekstramedullær sygdom Ingen tegn på ekstramedullær sygdom >50% reduktion i størrelse på ekstramedullar sygdom Hypercalæmi Øgning i lytisk knoglelæsioner Stigning i størrelse/antal

12 Respons subkategori Knoglemarv kriterie Perifert blod kriterie Serologisk kriterie Andre Relaps fra CR Mere end 10% stigning i plasma celler i knoglemarv Påvisning af perifert blod plasma celler uanset antal absolut stigning >200 mg Påvisning af oprindelig M- protein in serum and/or urin immunofixation extramedullar sygdom Extramedullar sygdom På baggrund af hyppig ekstramedullær sygdom anvendes MR og PET-CT til vurdering heraf. Understøttende behandling Tidlig mortalitet pga komplikationer er høj ved plasmacelle-leukæmi, og understøttende behandling er derfor særlig vigtig. Tumorlyse ses sjældent (få %) ved myelomatose, men hyppigere hos plasmacelleleukæmi, hvorfor allopurinol og sufficient væsketerapi er indiceret. Varicel zoster profylakse ved behandling med bortezomib, antibakteriel og antifungal profylakse gives især ved højdosis steroid. Ved gentagne bakterielle infektioner hos patienter med hypogammaglobulinæmi anvendes IVIG. Trombose profylakse skal gives i forbindelse med thalidomid eller lenalidomid i form af magnyl hos lavrisiko og lavmolekylær heparin hos højrisiko patienter. Bisfosfonat er indiceret, hvis nyrefunktion tillader det, og erythropoietin kan overvejes. Sekundær plasmacelle leukæmi Forventet restlevetid efter spcl er dårligere end for ppcl. Data tyder på at bortezomib er en af de mest effektive behandlingsmodaliteter. Desværre har patienter med spcl generelt modtaget multiple behandlingsserier forud for diagnosen og vil således være refraktærer over for meget behandling. Højdosis methylprednisolon kan prøves i

13 kombination med andre stoffer, men effektiv understøttende behandling og palliation er vigtige overvejelser til denne patientgruppe. Litteratur WHO classification of tuomors og haematopoietic and lymphoid tissues (4. edition). International Agency for Research on Cancer, Lyon, Van de Donk NWCJ, Lokhorst HM, Anderson KC, Richardson PG. How I treat plasma cell leukemia. Blood. 2012;120(12): Jelinek T, Rihova L, Hajek R. Plasma cell leukemia: from biology to treatment. Eur.J.Haematol. 2015; 95(1): de Larrea CF, Kyle RA, Durie BGM, Ludwig H et al. Plasma Cell Leukemia: Concensus statement of diagnostic requirements, response criteria, and treament recommendations by the International Myeloma Working Group (IMWG). Leukemia. 2013; 27: Katodritou E, Terpos E, Kelaidi C, et al. Treatment with bortezomibbased regimens improves overall response and predicts for survival in patients with primary or secondary plasma cell leukemia: Analysis of the Greek myeloma study group. Am J Hematol. 2014; 89(2): Gonsalves WI, Rajkumar SV, Go RS, et al. Trends in survival of patients with primary plasma cell leukemia: a population-based analysis. Blood. 2014; 124:

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere

POEMS syndrom. Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)

POEMS syndrom. Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) POEMS syndrom Retningslinje udfærdiget i 2013 af Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Retningslinjen er udfærdiget af et DMSG udvalg bestående af: Afdelingslæge Anja Klostergaard, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Niels Abildgaard Odense Universitetshospital DMF/IMF seminar Nyborg 16. November 2017 Inddeling af behandlinger IMIDs Immunterapi Andre nye lægemidler Kemoterapi

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Årsrapport 2010. for. Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database

Årsrapport 2010. for. Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Årsrapport 2010 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Dansk Myelomatose Studie Gruppe side 1/98 Årsrapport 2010 Forord Dette er den fjerde årsrapport for Dansk Myelomatose

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

Årsrapport 2009. for. Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database

Årsrapport 2009. for. Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Årsrapport 2009 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Dansk Myelomatose Studie Gruppe side 1/95 Årsrapport 2009 Forord Dette er den tredje årsrapport for Dansk Myelomatose

Læs mere

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus

Myelomatose generelt. Dansk Myelomatose Forening 13.9.14. Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Dansk Myelomatose Forening 13.9.14 Myelomatose generelt Maja Hinge. Læge, stud. ph.d., Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Torben Plesner Professor, Overlæge, Hæmatologisk afd., Vejle Sygehus Hvad er myelomatose

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods. Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods. Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Equalis usermeeting march 2012 Outline Analysis in Denmark: Overview

Læs mere

Behandling Behandlingen af myelomatose beskrives uddybende,

Behandling Behandlingen af myelomatose beskrives uddybende, Behandling 7 Behandlingen af myelomatose beskrives uddybende, og hovedvægten er lagt på den medicinske behandling. Desuden defineres responskriterierne for vurdering af effekt af behandling. Endvidere

Læs mere

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2015 fra Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2015 fra Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) Diagnostik og behandling af myelomatose Retningslinje 2015 fra Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Indledning... 4 3. Klinisk præsentation... 5 4. Diagnostik...

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

MGUS. Diagnostiske kriterier: IgA og IgG MGUS er defineret i 2003 kriterierne fra International Myeloma Working Group (3):

MGUS. Diagnostiske kriterier: IgA og IgG MGUS er defineret i 2003 kriterierne fra International Myeloma Working Group (3): MGUS Generelt: MGUS (monoklonal gammopathi af ukendt betydning) er en godartet tilstand karakteriseret ved forekomst af M-komponent i serum eller urin uden tegn til myelomatose eller anden malign lymfoproliferativ

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Et historisk tilbageblik

Et historisk tilbageblik Et historisk tilbageblik Dette kapitel omhandler myelomatose op gennem tiden fra de første beskrivelser af sygdommens tilstedeværelse i knoglerne i 1844 til samarbejdet i den engelske og nordiske myelomatosegruppe

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

RADS baggrundsnotat vedr. behandling af patienter med myelomatose 1.1

RADS baggrundsnotat vedr. behandling af patienter med myelomatose 1.1 Baggrundsnotat for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2011 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2011 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Diagnostik og behandling af myelomatose Retningslinje 2011 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Indledning...4 3. Klinisk præsentation...5 4. Diagnostik...7

Læs mere

Årsrapport 2009. Dansk Myelomatose studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database

Årsrapport 2009. Dansk Myelomatose studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2009 Dansk Myelomatose studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2009 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Dansk Myelomatose

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Fagudvalget for medicinsk behandling af Myelomatose under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Fagudvalget for medicinsk behandling af Myelomatose under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Baggrundsnotat for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database

Årsrapport for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2005-2007 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database Forord Dette er den første årsrapport for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose-database.

Læs mere

DSTH s forårsmøde 21. maj 2015 Roskilde Syghus

DSTH s forårsmøde 21. maj 2015 Roskilde Syghus Primær Immun Trombocytopeni (ITP) Sygdomsmekanisme, behandling, trombose- og blødningskomplika@oner DSTH s forårsmøde 21. maj 2015 Roskilde Syghus Sif GudbrandsdoMr Hæmatologisk afdeling L, Herlev Hospital

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Tunge kæder. Lette kæder

Tunge kæder. Lette kæder 37-årig mand tidligere rask. Gennem 3 mdr. smerter i hø-side af thorax (efter slag?) Tiltsgende smerte i ve-oe OE. Rtg-viser lungeinfiltrater og costae-destruktioner. Osteo- lytiske forandringer i calva-

Læs mere

Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17

Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17 Den 29. april 2016 Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose

Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose Til leverandørerne 2013.09.20 Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har nedsat ovenanførte fagudvalg jf. Danske

Læs mere

DMSG rekommandation 2008 for cytogenetisk prognosticering af patienter med nydiagnosticeret myelomatose

DMSG rekommandation 2008 for cytogenetisk prognosticering af patienter med nydiagnosticeret myelomatose DMSG rekommandation 2008 for cytogenetisk prognosticering af patienter med nydiagnosticeret myelomatose Overordnet beskrivelse (lægmandsbeskrivelse): Myelomatose er en alvorlig form for knoglemarvkræft,

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Michael Boe Møller Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Lymfoide neoplasier Mine temaer Baggrund Diagnostik Lymfoid uddifferentiering Applikationer

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Historisk. Baggrundsnotatet er udformet på baggrund af opdaterede danske retningslinjer (2013) fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG).

Historisk. Baggrundsnotatet er udformet på baggrund af opdaterede danske retningslinjer (2013) fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG). Baggrundsnotat for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Label. Mundtlig information og udlevering af den skriftlige information samt pjecen Før du beslutter dig

Label. Mundtlig information og udlevering af den skriftlige information samt pjecen Før du beslutter dig KAT HOVON 126, NMSG 21/13 Ixazomib + Thalidomid + Dexamethason til nydiagnostiserede myelomatoseptt der ikke kan autolog stamcelletransplanteres. Behandlingen efterfølges af randomisering til vedligeholdende

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2016

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2016 Diagnostik og behandling af myelomatose Retningslinje 2016 Fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Indledning... 4 3. Klinisk præsentation... 5 4. Diagnostik...

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2012 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)

Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2012 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Diagnostik og behandling af myelomatose Retningslinje 2012 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Indledning... 4 3. Klinisk præsentation... 5 4. Diagnostik...

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato

4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag 1 8 15 22 1 8 15 22 Dato RIGSHSPITALET PRTKL: Behandling og undersøgelsesskema HÆMATLGISK KLINIK NLG-MCL6 (Philemon) Rituximab/Lenalidomid/Ibrutinib Cyklus a 28 e 4 uger før beh. 2 uger før beh. Uge -4-2 0 1 2 3 4jl44 5 6 7 Dag

Læs mere

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret:

7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 7. semester Efterår 2009/10 Modul K4 - Sygdomme i blod- og bloddannende organer uge 1 Hold A og Hold B 2 grupper Revideret: 29.10.09 1. udgave 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG d. 4/1

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose)

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) Handelsnavn Revlimid Generisk navn Lenalidomid Firma Celgene

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) Hvilke personer skal registreres?: Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva

Præ 1. Serie 2. Serie 3 serie 4. Serie Eva RIGSHOPITALET HOVON 8 Behandlings- og undersøgelsesskema OBS! MAX ORDINATION PÅ 75 MG RITUX I HHT. PROTOKOL! Serie nr. (gives med ugers interval) Behandlingsdag INDUKTIONSBEHANDLING ARM A (age 8-65)(R

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Årsrapport Dansk Myelomatose Studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database

Årsrapport Dansk Myelomatose Studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2008 Dansk Myelomatose Studie Gruppe og Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2008 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Forord Dette er den

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

levertumorer hos børn

levertumorer hos børn i levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom levertumorer hos børn Hepatoblastom Hepatocellulært carcinom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet

MDS. Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet MDS Marianne Bach Treppendahl Læge, PhD Hæmatologisk Klinik Rigshospitalet LT-HSC ST-HSC MPP Myelodysplastic syndrom (MDS) ~ 250 nye tilfælde per år Median alder ved diagnose~ 65-70 år CMP CLP MEP GMP

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

Diagnosticering. sygeplejerske info om myelomatose

Diagnosticering. sygeplejerske info om myelomatose Diagnosticering I dette kapitel redegøres for symptomerne ved myelomatose. Diagnostiske undersøgelser som blodprøver, urinundersøgelser, knoglemarvs- og radiologiske undersøgelser gennemgås, ligesom differentialdiagnoser

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Rekommandation for diagnostik, behandling og efterkontrol af akut myeloid leukæmi (AML)

Rekommandation for diagnostik, behandling og efterkontrol af akut myeloid leukæmi (AML) Rekommandation for diagnostik, behandling og efterkontrol af akut myeloid leukæmi (AML) Anden reviderede udgave (version 3) Akut Leukæmi Gruppen i Danmark 2015 Dokument udarbejdet af arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Patienthåndbog. Dansk Myelomatose Forening

Patienthåndbog. Dansk Myelomatose Forening Patienthåndbog Dansk Myelomatose Forening Indhold Forord 3 Krop 4 Sind 26 Hverdag 30 Ordliste 38 Links 49 Om Dansk Myelomatose Forening 50 Udgivet af Dansk Myelomatose Forening 2011 Bidragydere: Professor,

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Lenalidomid er en thalidomidanalog med immunmodulerende, antiangiogenetisk og antineoplastisk virkning.

Lenalidomid er en thalidomidanalog med immunmodulerende, antiangiogenetisk og antineoplastisk virkning. Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til behandling af patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) Handelsnavn Revlimid Generisk navn Lenalidomid Firma

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Henvisning til allogen hæmatopoietisk celletransplantation Myelomatose/Plasmacellesygdom

Henvisning til allogen hæmatopoietisk celletransplantation Myelomatose/Plasmacellesygdom Visitationsudvalget for Allogen HCT KMT-Sekretariatet, 4042 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 Købehavn Ø Telefon: Mail: Lokationsnr.: 3545 9604 kmt-sekr.rigshospitalet@regionh.dk 1301 10. Skemaet bedes

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet til sjældne sygdomme

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: LYFO Alle patienter som diagnosticeres med malignt lymfom, og som har haft en et forløb på en hæmatologisk afdeling der varetager diagnostik

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere