OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

2 . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 2. september 2002 med senere ændringer, samt 6 i cirkulære om adresser (CIR nr. 37 af. december 2002).. Interessenter og høringsparter De kernekomponenter, der beskrives i dette dokument, er af relevans for alle parter der ønsker at anvende det danske adressesystem som et stedrelateret (dvs. geografisk) referencesystem. Dette er særligt nemt i Danmark fordi kommunerne, som led i deres rolle som adressemyndighed, knytter et geografisk punkt (adressepunkt) til hver enkelt adresse (adgangsadresse, dvs. adresse på indgangsdør e.l. til en bygning). Kernekomponenterne henvender sig såvel til de parter som varetager registrering og vedligeholdelse af data om adressepunkterne (koordinater, metadata mv.), som til de parter der anvender data i forskellige it-systemer, web-services, digitale kort o.l. Den første gruppe består først og fremmest af kommunerne og de virksomheder som bistår kommunerne med GIS-løsninger mv. Den sidste gruppe omfatter et stigende antal virksomheder og applikationer i såvel den offentlige og den private sektor, f.eks.: udrykningstjenester, herunder 2, samt ulykkes-, krise- og katastrofeberedskab web-services og mobile tjenester, baseret på information om brugerens position kørselsoptimering, logistik, postbefordring og transportstyring i bred forstand finansiering, forsikring, handel og administration af fast ejendom digital forvaltning, borgerservice, digital sagsbehandling (ESDH) og planlægning forskning, analyser og monitering indenfor sundhed, miljø og sociale emner 2. Relevans Kernekomponenten Adressepunkt tager udgangspunkt i de tekniske de facto standarder og snitflader, der har været et resultat af det fælles offentlige såkaldte adresseprojekt Som resultat af dette projekt blev alle landets ca. 2,2 mio. adgangsadresser ( hoveddørsadresser ) registreret og forsynet med et sæt geografiske koordinater, der angiver adressens beliggenhed på et digitalt kort. På baggrund af adressernes funktion som en vigtig del af samfundets infrastruktur, aftalte kommunerne og Finansministeriet i 2002, at de offentlige adressedata skal stilles til rådighed for den offentlige såvel som den private sektor til en datapris på 0 (nul), idet der alene skal betales for distributionsomkostninger. Det forhold, at offentlige adressedata stilles til rådighed på meget fordelagtige vilkår, har betydet at en række centrale brugere i dag anvender såvel adresseidentifikationerne (vejnavn, husnummer, postnummer) som de tilhørende geografiske koordinater OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 2

3 (adressepunktet). Heraf følger behovet for og relevansen af at standardisere komponenten adressepunkt. 3. Oversigt over de relevante klasser Figuren nedenfor illustrerer den konceptuelle model for de relevante adressepunkts klasser. Modellen illustrerer hvorledes en bestemt fastsat adgangsadresse (jf. beskrivelsen i dokumentationsguide Adresse ) kan have reference til et geografisk sted defineret ved hjælp af komponenten adressepunkt. Det geografiske sted som et adressepunkt refererer til, er defineret som et punkt efter de principper der er angivet i ISO 6709 Standard representation of geographic point location by coordinates. De officielt fastsatte adressepunkter ajourføres af kommunerne efter reglerne i BBRloven og cirkulære om adresser, således at data er tilrådighed i BBR/krydsreferenceregisteret og OIS. Konceptuel model Den konceptuelle model viser sammenhængen mellem AdgangsAdresse, Bestemt- Adgangsadresse, AdressePunkt og GeografiskPunktPosition. BestemtAdgangsAdresse er en specialisering af AdgangsAdresse, dvs, at den, udover sine egne egenskaber, har alle de egenskaber som AdgangsAdresse har. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 3

4 En BestemtAdgangsAdresse har nul, en eller flere AdressePunkter. Det betyder at BestemtAdgangsAdresse kan have et eller flere AdressePunkter, men ikke nødvendigvis har det. Et AdressePunkt vil derimod altid tilhøre en og netop en BestemtAdgangsAdresse. Ethvert AdressePunkt har en GeografiskPunktPosition som ved hjælp af geografiske koordinater beskriver AdressePunktets placering. Én forekomst af et AdressePunkt kan f.eks. angive beliggenheden af indkørslen til grunden, medens en anden og tredje forekomst kan angive placeringen af hoveddøren hhv. brevkassen til den indgang som den BestemteAdgangsAdresse hører til, osv. Forskellige forekomster af et AdressePunkt kan endvidere være gyldige på forskellige tidspunkter (dvs. tidsperioder): Ved grundens udstykning kan det første AdressePunkt være placeret midt på grunden, under bygningens opførelse kan et nyt adressepunkt ligge midt i bygningen, når bygningen står færdig kan et nyt AdressePunkt angive den eksakte beliggenhed af hoveddøren, osv. Forskellige forekomster af et AdressePunkt kan endelig være udtryk for at forskellige parter har forskellige opfattelser; Kommunen kan have registreret ét AdressePunkt til en BestemtAdgangsAdresse, medens en ejer eller bruger ved hjælp af et andet AdressePunkt ønsker at gøre kommunen opmærksom på, at denne placering er forkert, f.eks. fordi hoveddøren er placeret på bagsiden af bygningen. Det er op til den enkelte applikation eller implementering, at tilføje yderligere oplysninger (komponenter) som beskriver de særlige egenskaber for et givent adressepunkt eller sæt af sådanne. Som beskrevet ovenfor kan det f.eks. være: Hvilken part er kilde til informationerne? Hvilken teknisk standard der er anvendt? osv. I kapitel 6 er det vist hvordan sådanne supplerende kvalitets- og oprindelsesoplysninger kan implementeres. Kapitlet viser bl.a. hvordan de standardinformationer, som hører til kommunernes registrering af de officielle adressepunkter, kan tilføjes. 4. Logisk model På baggrund af den konceptuelle model er der udarbejdet en logisk model. Den logiske model er opdelt i to figurer. En med danske betegnelser og en med engelsk betegnelser. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 4

5 AdgangsAdresse +KommuneKode +VejKode +HusNummer BestemtAdgangsAdresse +AdgangsAdresseID AdgangsAdresse er beskrevet i dokumentationsguiden for adresse 0..* AdressePunkt +AdressePunktID 0.. GeografiskPunktPosition +KoordinatSystem 0.. AdressePunktStatus +RevisitionsDato +GyldigFra +GyldigTil +NøjagtighedsKlasse Koordinatsæt +Østlig +Nordlig +Højde Logisk model med danske betegnelser Den logiske model viser at en Bestemt Adgangsadresse er en specialisering af en AdgangsAdresse som også indeholder attributten AdgangsAdresseID En BestemtAdgangsAdresse har nul, et eller flere AdressePunkter knyttet til sig. Et AdressePunkt identificeres ved en AdressePunktID. Et AdressePunkt kan ikke eksistere uden en BestemtAdgangsadresse, dvs. at et AdressePunkt altid hører til en BestemtAdgangsadresse. Et AdressePunkt kan heller ikke eksistere uden en GeografiskPosition. GeografiskPunktPosition indeholder altid attributten KoordinatSystem, som beskriver dét koordinatsystem som koordinatværdierne refererer til. GeografiskPunktPosition hører til et eller ingen AdressePunkt. Koordinatsæt indeholder attributterne Østlig, Nordlig og Højde. GeografiskPunktPosition har et og kun et Koordinatsæt. AdressePunktStatus indeholder attributterne GyldigFra, GyldigTil, RevisionsDato og NøjagtighedsKlasse. AdressePunktStatus beskriver AdressePunkt og kan ikke eksistere uden denne. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 5

6 AddressAccess +MunicipalityCode +StreetCode +StreetBuildingiIdentifier AddressAccessDefinite +AddressAccessIdentifier 0..* AddressPoint +AddressPointIdentifier 0.. GeographicPointLocation +crsidentifier 0.. AddressPointStatusStructure +AddressPointRevisitionDateTime +AddressPointValidStartDateTime +AddressPointValidEndDateTime +AddressCoordinateQualityClassCode GeographicCoordinateTuple +GeographicEastingMeasure +GeographicNorthingMeasure +GeographicHeightMeasure Logisk model med engelsk betegnelser OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 6

7 De komplekse typer som anvendes i adressepunkt Navn på klasse Formål Anvendelse AddressAccessDefinite BestemtAdgangsAdresse AddressPoint AdressePunkt GeographicPointLocation GeografiskPunktPosition GeographicCoordinateTuple Koordinatsæt AddressPointStatusStructure AdressePunktStatus Identificerer en bestemt adgangsadresse (AddressAccess), som er fastsat eller godkendt af kommunen efter Cirkulære om adresser, og som er knyttet til en bestemt beliggenhed, repræsenteret af et adressepunkt. Identifikation og beskrivelse af et geografisk sted (punkt) der repræsenterer beliggenheden af en bestemt adgangsadresse (Definite- AddressAccess). Entydig angivelse af en position på jordens overflade i 2D eller 3D ved hjælp af geografiske koordinater i et bestemt referencesystem. Sæt af koordinater (østlig, nordlig samt evt. højde) i et bestemt geografisk referencesystem. Angivelse af grundlæggende gyldigheds- og kvalitetsoplysninger om et adressepunkt, herunder gyldighedsperiode, revisionsdato /tid samt kvalitet (nøjagtighed). I applikationer, hvor man har brug for at anvende den officielt fastsatte adgangsadresse inklusive dennes geografiske beliggenhed, herunder evt. forskellige versioner af denne, f.eks. fra forskellige tidsrum eller kilder. Da identifikationen af en Bestemt- Adgangsadresse sker v.h.a. en global, unik ID, er en bestemt adgangsadresse stabil, selv om den tilknyttede kommunekode, vejkode og husnummer, ændres. Dette vil f.eks. være tilfældet i.f.m. kommunalreformen. I applikationer hvor man har brug for at håndtere eller anvende en adresses geografiske beliggenhed. I applikationer, hvor man på en simpel måde vil angive en geografisk position, uden at gøre brug af de specialiserede geografiske standarder og komponenter som f.eks. findes i OGCs GML eller det danske GML3V0.DK Som ovenfor Avendes som en del af adressepunkt til at angive den tidsmæssige gyldighed og den tilstræbte nøjagtighed. I tabellen nedenfor beskrives de simple typer, som anvendes i de komplekse komponenter. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 7

8 Element navn AddressAccessIdentifier Dansk label og definition Eksempel AdgangsAdresseID En global, unik og stabil identifikation (UUID) af en bestemt adgangsadresse, uafhængig af adressens referencer til kommune, vejnavn eller husnummer. 90ace739-d a60-4fcb 073c0293 (ID for Alexander Kiellands Vej 5 i Aalborg kommune) Bemærkning En stabil identifikationen er f.eks. vigtigt hvis en række ejendomme skal have nye husnumre, knyttes til et andet vejnavn (efter en vejomlægning) eller ved en kommunalreform hvor mange adresser får ny kommune- og vejkode. Dette element vil være styret centralt, i BBRs adresseregister. AddressPointIdentifier crsidentifier AdressePunktID: Global unik identifikation (UUID) af et adressepunkt KoordinatSystem Angivelse af hvilket geografisk referencesystem som de pågældende koordinatværdier refererer til (crs ~ Coordinate Reference System) 2b7b7e2a c d f5f49ea (ID for det punkt som Aalborg kommune har knyttet til Alexander Kiellands Vej 5) EPSG:25832 (Kode for UTM ETRS89 zone 32, moderne koordinatsystem, som anvendes hyppigt i Danmark og som bl.a. er afpasset efter GPS ) Global unik identifikation af et adressepunkt. For de officielt fastsatte adressepunkter som registreres i BBR, vil elementet blive tildelt centralt, i BBRs adresseregister. I andre applikationer er elementet valgfrit, men nyttigt som reference. Ofte angivet ved hjælp af EPSG kode (European Petroleum Survey Group). Pr er det anbefalede koordinatsystem UTM ETRS89 zone 32 eller 33, som har EPSG-kode hhv GeographicEastingMeasure Østlig I UTM ETRS89 angives værdien i meter. GeographicNorthingMeasure Nordlig I UTM ETRS89 angives værdien i meter målt fra ækvator. GeographicHeightMeasure Højde 25.2 Angivet i meter over/under nul-planet. AddressPointValidStartDateTime GyldigFra: Adressepunkt gyldige fra dato og klokkeslæt T22:5:0+:00 Som TimeRangeStructure AddressPointValidEndDateTime GyldigTil: Adressepunkt gyldig til dato og klokkeslæt T04:0:2+:00 Som TimeRangeStructure OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 8

9 AddressPointRevisionDateTime RevisionsDato: Dato og klokkeslæt for revision af AdressePunkt T4:04:45+:00 Ved revsion forstås rettelse eller godkendelse "AS IS" som defineret i det offentlige adresseprojekt AddressCoordinateQualityClassC ode NøjagtighedsKlasse Nøjagighedsklasse for adressekoordinater jf. det offentlige adresseprojekt : hhv. absolut, dvs. korrekt placeret eller beregnet placering. A, B, U Kodeværdierne som fastlagt i det offentlige adresseprojekt : A= absolutte, dvs. korrekt placerede koordinater; B= Beregnede koordinater, dvs. omtrentlig placering. I det officielle adresseprojekt anvendtes desuden: U= Uden koordinater, dvs. ukendt placering GeographicPointLocation (GeografiskPunktPosition) Formål Baggrund Entydig angivelse af en geografisk position i 2 eller 3D ved hjælp af geografiske koordinater i et bestemt referencesystem Komponenten er baseret på ISO 6709 standarden Anvendelse Indhold Anvendes når man på en simpel, generisk måde vil angive et geografisk punkt, og ikke har behov for de udvidede og specialiserede geografiske komponenter som findes i OGC (Open Geospatial) GML eller det danske GML3V0.DK Identifikation af det anvendte referencesystem (koordinatsystem mv.) plus et sæt koordinater, evt. suppleret af en højdeangivelse Nødvendige elementer er angivet med fed skrift GeographicPointLocation Min Max Dansk Label Eksempel crsidentifier Koordinatsystem navn EPSG:25832 GeographicCoordinateTuple Geografiske koordinater GeographicCoordinateTuple Min Max Dansk Label Eksempel - GeographicEastingMeasure Østlig GeographicNorthingMeasure Nordlig GeographicHeightMeasure 0 Højde 25.2 Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 9

10 <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>25.2</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> AddressPointStatusStructure (AdressePunktStatus) Formål Baggrund Anvendelse Indhold Angivelse af grundlæggende gyldigheds- og kvalitetsoplysninger om et adressepunkt, herunder gyldighedsperiode, revisionsdato /tid samt kvalitet (nøjagtighed). Bygger delvist på elementer som er fastsat som de facto standard i det offentlige Adresseprojekt Avendes som en del af AddressPoint til at angive gyldighedsperiode, seneste revisionsdato samt den tilstræbte nøjagtighed af oplysningerne om adressens position. Revisionsdato samt evt. oplysning om gyldighedsperiode og den tilstræbte nøjagtighed Nødvendige elementer er angivet med fed skrift AddressPointStatusStructure Min Max Dansk Label Eksempel AddressPointRevisionDateTime RevisionsDato T0:02:25+:00 AddressPointValidStartDateTime 0 GyldigFra T00:00:00+:00 AddressPointValidEndDateTime 0 GyldigTil T4:04:45+:00 AddressCoordinateQualityClassCode 0 NøjagtighedsKlasse A Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressPointStatusStruture> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointStatusStructure> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> AddressPoint (Adressepunkt) Formål Identifikation og beskrivelse af et geografisk sted (punkt) der repræsenterer beliggenheden af en bestemt adgangsadresse (DefiniteAddressAccess). OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 0

11 Baggrund Anvendelse Indhold For alle adresser som er fastsat og registreret i overensstemmelse med adressebestemmelserne i BBR-loven, skal kommunen registrere oplysningerne om et punkt som repræsenterer den indgangsdør, bygning eller det areal, anlæg e.l. som adressen hører til. Andre parter eller applikationer kan have behov for at beskrive tilsvarende egenskaber som knytter sig til en adresse. I applikationer hvor man har brug for at håndtere eller anvende data om en adresses geografiske beliggenhed Geografisk position på jordens overflade, med evt. tilhørende unik, global identifikation samt evt. statusoplysninger Nødvendige elementer er angivet med fed skrift AddressPoint Min Max Dansk Label Eksempel AddressPointIdentifier 0 AdressepunktID 2b7b7e2a c d~ f5f49ea GeographicPointLocation GeografiskPunktPosition Se ovenfor AddressPointStatusStructure 0 AdressePunktStatus Se ovenfor Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressPoint> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> </AddressPoint> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>2b7b7e2a c df5f49ea</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>25.2</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> T22:5:0</AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> T04:0:2</AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> AddressAccessDefinite (BestemtAdgangsAdresse) Formål Identificerer en bestemt adgangsadresse (AddressAccess), som er fastsat eller godkendt af kommunen efter Cirkulære om adresser, og som er knyttet til en bestemt beliggenhed, repræsenteret af et adressepunkt. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

12 Baggrund Anvendelse Indhold For alle adresser som er fastsat og registreret i overensstemmelse med adressebestemmelserne i BBR-loven, registrerer kommunen adressens tilhørsforhold til den pågældende kommune (kommunekode), vejnavn (vejkode) og husnummer, samt oplysninger om et punkt som repræsenterer den indgangsdør, bygning eller det areal, anlæg e.l. som adressen hører til. En officielt fastsat adresse er derfor såvel en administrativ nøgle som en geografisk nøgle. I applikationer, hvor man har brug for at anvende den officielt fastsatte adgangsadresse inklusive dennes geografiske beliggenhed, herunder evt. forskellige versioner af denne, f.eks. fra forskellige tidsrum eller kilder. Da identifikationen af en BestemtAdgangsadresse sker v.h.a. en global, unik ID, er en bestemt adgangsadresse stabil, selv om den tilknyttede kommunekode, vejkode og husnummer, ændres. Dette vil f.eks. være tilfældet i.f.m. kommunalreformen. En global, unik identifikation knytter en adgangsadresse til et eller flere adressepunkt(er) beskrevet som en geografisk position på jordens overflade. AddressAccessDefinite Min Max Dansk Label Eksempel AddressAccess Adgangsadresse Se OIOXML Adresseguiden AddressAccessIdentifier Adgangsadresse ID 90ace739-d a60-4fcb073c0293 AddressPoint 0 * Adressepunkt Se ovenfor Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>085</MunicipalityCode> <StreetCode>079</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>23A</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90ace739-d a60-4fcb073c0293</AddressAccessIdentifier> </AddressAccessDefinite> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>085</MunicipalityCode> <StreetCode>079</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>23A</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90ace739-d a60-4fcb073c0293</AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>2b7b7e2a-66b0-4c4-96a9-0b4df5f49ea</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>0.0</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> </AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> </AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>B</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 2

13 6. Brug af kerneskemaerne Eksempel viser hvordan et adressepunkt kan indgå i en applikation der knytter årlige omsætningstal for detailhandelsvirksomheder til adressepunkter, således at man kan visualisere omsætningen pr. år på et digitalt kort og beregne den samlede omsætning indenfor et bestemt geografisk område. De pågældende virksomheder er identificeret i BusinessEntityInformation som indeholder de basale oplysninger fra CVR, herunder P-nummer (produktionsenhedsnummer), CVR-nummer og den juridiske enheds navn samt branchekode. For hver produktionsenhed indeholder TurnoverInformation oplysninger om årlig omsætning, årstal og kilde til oplysningen Omsætningstal findes ikke i CVR, hvorfor de i dette tænkte eksempel må have en anden kilde. Omsætningstallene kan nu kobles til et bestemt geografisk sted ved hjælp af CVRs oplysninger om produktionsenhedens beliggenhedsadresse, dvs. AddressAccess. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 3

14 Eksempel på XML-struktur <AddressAccessBusinessInformation> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>00</MunicipalityCode> <StreetCode>5804</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>25B</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>ff3d53c9-59cf-46a9-a720-06f237a74975</AddressAccessIdentifier <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>7e9f904-0b6a-4c5f-ba99-037efcaff62</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>0.0</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <BusinessEntityInformation> <ProductionUnitIdentifer> </ProductionUnitIdentifer> <LeglUnitIdentifier> </LeglUnitIdentifier> <LegalUnitName>Allans Eftf. Autodele</LegalUnitName> <BranchCode>50020</BranchCode> <TurnoverInformation> <TurnoverValue> </TurnoverValue> <TurnoverYear>2002</TurnoverYear> <SourceInformation>BrancheTrends A/S</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue>320680<TurnoverValue> <TurnoverYear>2003</TurnoverYear> <SourceInformation>BrancheTrends A/S</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue>303200<TurnoverValue> <TurnoverYear>2004</TurnoverYear> <SourceInformation>GeoTrends Aps</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue> <TurnoverValue> <TurnoverYear>2005</TurnoverYear> <SourceInformation>GeoTrends Aps</SourceInformation> </TurnoverInformation> </BusinessEntityInformation> </AddressAccessBusinessInformation> Eksempel 2 viser hvordan oplysninger om en BestemtAdgangsadresse kan struktureres med henblik på at holde f.eks. 2-systemet ajour med aktuelle oplysninger om nye, ændrede og nedlagte adgangsadresser og deres geografiske beliggenhed. Elementet AddressAccessDefinitStatusStructure indeholder data om hvilken type ændring der er tale om (f.eks. Ny, Opdateret, Nedlagt ) og gyldighedsperioden for den pågældende AddressAccesssDefinite. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 4

15 Ved en opdatering af en eksisterende, gældende adresse, f.eks. ved tilknytning af et nyt (ajourført) AddressPoint angiver UpdateDate datoen for opdateringens gyldighed. AddressAccess +MunicipalityCode +StreetCode +StreetBuildingiIdentifier AddressAccessDefiniteStatusStructure +AddressAccessDefiniteChangeType +AddressAccessDefiniteValidStartDate +AddressAccessDefiniteValidEndDate [0..] +AddressAccessDefiniteUpdateDate 0.. AddressAccessDefinite +AddressAccessIdentifier 0..* 0.. AddressPoint +AddressPointIdentifier GeographicPointLocation +crsidentifier 0.. GeographicCoordinateTuple +GeographicEastingMeasure +GeographicNorthingMeasure +GeographicHeightMeasure AddressPointStatusStructure +AddressPointRevisitionDate +AddressPointQualityClassCode Eksempel på XML-struktur <AddressAccessDefiniteStatusStructure> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>0663</MunicipalityCode> <StreetCode>092</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>48</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90acb22c-4b3d-4e9-8ab3-b7dc </AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>f5a0c3d9-4ab8-4bcb-b97f-604d89d4d5b</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 5

16 <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>B</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>b3aa4e0-4ab8-4bcb-b97f-604d89c4d3b</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>43.50</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <AddressAccessDefiniteChangeType>NY</AdressAccessDefiniteChangeType> <AddressAccessDefiniteValidStartDate> </AdressAccessDefiniteValidStartDate> <AddressAccessDefiniteUpdateDate> </AdressAccessDefiniteUpdateDate> </AddressAcessDefiniteStatusStructure> Eksempel 3 viser hvordan man kan håndtere de data tekniske data som kommunerne opdaterer når de ajourfører adressepunkterne i GIS (geografisk informationssystem) eller i en web-applikation hvor adressepunkterne kan flyttes og redigeres på baggrund af et digitalt kort. Alle de viste data vil være en del af det nye bygnings- og boligregister (BBR) som er under udvikling: Det nye BBR vil bl.a. blive det officielle basisregister for alle adresser og adressepunkter. De tekniske oplysninger består ud over data i AddressPointStatusStructure af oplysninger om kilde og teknisk standard for adressepunktet i AddressPointStatusStructure samt oplysninger om hvordan adressens husnummer skal præsenteres på et digitalt kort, herunder hvilken vinkel teksten skal skrives i. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 6

17 Eksempel på XML-struktur <BBRAddressAccessDefinite> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>0205</MunicipalityCode> <StreetCode>0580</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>5</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>c6324d3-b3e4-438f-a472-d95f369f60d</AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>dfeec8d-df5-4f5a-974c-6b05ff66993</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>78.54</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 7

18 </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> T0:54:34</AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> T0:54:34</AddressPointValidStartDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <BBRAddressPoint> <AddressPointIdentifier>dfeec8d-df5-4f5a-974c-6b05ff66993</AddressPointIdentifier> <AddressPointPortrayal> <AddressPointTextAngle>24.34</AddressPointTextAngle> <AddressPointTextJustificationCode>5</AddressPointTextJustificationCode> </AddressPointPortrayal> <AddressPointMetaData> <AddressPointTechicalStandard>TD</AddressPointTechicalStandard> <AddressPointSourceCode>4</AddressPointSourceCode> </AddressPointMetaData> </BBRAddressPoint> </BBRAddressAccessDefinite> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 8

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

ST Sortiment Informationsmodel

ST Sortiment Informationsmodel .5.27 ST Sortiment Informationsmodel .5.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

1 Klassifikation Informationsmodel

1 Klassifikation Informationsmodel 23..27 Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

1 ST Klassifikation Informationsmodel

1 ST Klassifikation Informationsmodel ..27 ST Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 2.9.27 Sortiment Informationsmodel 2.9.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 8.2.27 Sortiment Informationsmodel 8.2.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8.2.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 / Ændringer i BuildingDwellingV6 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning )

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) 8. marts 2004 Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) Baggrund Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser (Adressecirkulæret) er en følge af den seneste ændring af lov om

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Vejledning til ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN www.ebst.dk 18. december 2007 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Rettet 3. januar 2008: Side 7 øverst Sag 07/04873 ke/mli 2/18 1. Indledning... 3 1.1 Om bekendtgørelsen...

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Systembeskrivelse AWS

Systembeskrivelse AWS Systembeskrivelse AWS Offentlige adresse webservices HØRINGSSVAR og replik Dette notat gennemgår høringssvar til forslag til Systembeskrivelse AWS, der var i offentlig høring i perioden fra 11. maj - 9.

Læs mere

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold:

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold: Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller Indhold: 1. Generelt 2. Overblik 3. Specifikationens omfang 4. Identifikation 5. Dataindhold og struktur 6. Referencesystem 7. Datakvalitet

Læs mere

Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005. Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2. Bilag B: Postale begreber... 5

Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005. Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2. Bilag B: Postale begreber... 5 Bilag til afrapportering - Officielt postnummerkort Bilag s. 1 af 21 Officielt postnummerkort Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde 2005 BILAG Bilag A: Kommissorium af 9. februar 2005... 2 Bilag B:

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1 Aktør-adresse Konceptuel model Fællesoffentligt modeludkast 7. december 2005 Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 ARBEJDSMETODE... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.3 AFGRÆNSNINGER... 4 1.4

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Dataudveksling med andre systemer... 2

Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Overordnede betragtninger...2 6.2 Oversigt over integration mellem Nyt BBR og andre systemer...3 6.3 Skabelon til systemintegration...5

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Officielt postnummerkort

Officielt postnummerkort 01. august 2006 Sag D-4236-6 /mli Officielt postnummerkort - Afrapportering af arbejdsgruppens arbejde Indhold RESUMÉ 2 1. INDLEDNING 3 1.1 BBR-loven og postnummersystemet 3 1.2 Arbejdsgruppen 3 2. BAGGRUND

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn Data version 1.0 - December 2009 Oktober 2014 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps

i ii Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensens Hjemmeside Præsentation af offentlige informationer via geospatiale data og Google Maps Martin Højriis Kristensen, hoejriis.dk Case: Martins Hjemmeside (.dk) Hvad? Privat hjemmeside

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Der er knyttet en række generelle egenskaber til de enkelte objekter som beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags-

Læs mere

Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00)

Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00) OIOXML dokumentationsguide Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00) Administrativt Vejnummer 1. Ejerskab 2. Relevans 3. Oversigt over de relevante klasser 4. De strukturerede OIOXML typer 5. Brug

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere