OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

2 . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 2. september 2002 med senere ændringer, samt 6 i cirkulære om adresser (CIR nr. 37 af. december 2002).. Interessenter og høringsparter De kernekomponenter, der beskrives i dette dokument, er af relevans for alle parter der ønsker at anvende det danske adressesystem som et stedrelateret (dvs. geografisk) referencesystem. Dette er særligt nemt i Danmark fordi kommunerne, som led i deres rolle som adressemyndighed, knytter et geografisk punkt (adressepunkt) til hver enkelt adresse (adgangsadresse, dvs. adresse på indgangsdør e.l. til en bygning). Kernekomponenterne henvender sig såvel til de parter som varetager registrering og vedligeholdelse af data om adressepunkterne (koordinater, metadata mv.), som til de parter der anvender data i forskellige it-systemer, web-services, digitale kort o.l. Den første gruppe består først og fremmest af kommunerne og de virksomheder som bistår kommunerne med GIS-løsninger mv. Den sidste gruppe omfatter et stigende antal virksomheder og applikationer i såvel den offentlige og den private sektor, f.eks.: udrykningstjenester, herunder 2, samt ulykkes-, krise- og katastrofeberedskab web-services og mobile tjenester, baseret på information om brugerens position kørselsoptimering, logistik, postbefordring og transportstyring i bred forstand finansiering, forsikring, handel og administration af fast ejendom digital forvaltning, borgerservice, digital sagsbehandling (ESDH) og planlægning forskning, analyser og monitering indenfor sundhed, miljø og sociale emner 2. Relevans Kernekomponenten Adressepunkt tager udgangspunkt i de tekniske de facto standarder og snitflader, der har været et resultat af det fælles offentlige såkaldte adresseprojekt Som resultat af dette projekt blev alle landets ca. 2,2 mio. adgangsadresser ( hoveddørsadresser ) registreret og forsynet med et sæt geografiske koordinater, der angiver adressens beliggenhed på et digitalt kort. På baggrund af adressernes funktion som en vigtig del af samfundets infrastruktur, aftalte kommunerne og Finansministeriet i 2002, at de offentlige adressedata skal stilles til rådighed for den offentlige såvel som den private sektor til en datapris på 0 (nul), idet der alene skal betales for distributionsomkostninger. Det forhold, at offentlige adressedata stilles til rådighed på meget fordelagtige vilkår, har betydet at en række centrale brugere i dag anvender såvel adresseidentifikationerne (vejnavn, husnummer, postnummer) som de tilhørende geografiske koordinater OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 2

3 (adressepunktet). Heraf følger behovet for og relevansen af at standardisere komponenten adressepunkt. 3. Oversigt over de relevante klasser Figuren nedenfor illustrerer den konceptuelle model for de relevante adressepunkts klasser. Modellen illustrerer hvorledes en bestemt fastsat adgangsadresse (jf. beskrivelsen i dokumentationsguide Adresse ) kan have reference til et geografisk sted defineret ved hjælp af komponenten adressepunkt. Det geografiske sted som et adressepunkt refererer til, er defineret som et punkt efter de principper der er angivet i ISO 6709 Standard representation of geographic point location by coordinates. De officielt fastsatte adressepunkter ajourføres af kommunerne efter reglerne i BBRloven og cirkulære om adresser, således at data er tilrådighed i BBR/krydsreferenceregisteret og OIS. Konceptuel model Den konceptuelle model viser sammenhængen mellem AdgangsAdresse, Bestemt- Adgangsadresse, AdressePunkt og GeografiskPunktPosition. BestemtAdgangsAdresse er en specialisering af AdgangsAdresse, dvs, at den, udover sine egne egenskaber, har alle de egenskaber som AdgangsAdresse har. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 3

4 En BestemtAdgangsAdresse har nul, en eller flere AdressePunkter. Det betyder at BestemtAdgangsAdresse kan have et eller flere AdressePunkter, men ikke nødvendigvis har det. Et AdressePunkt vil derimod altid tilhøre en og netop en BestemtAdgangsAdresse. Ethvert AdressePunkt har en GeografiskPunktPosition som ved hjælp af geografiske koordinater beskriver AdressePunktets placering. Én forekomst af et AdressePunkt kan f.eks. angive beliggenheden af indkørslen til grunden, medens en anden og tredje forekomst kan angive placeringen af hoveddøren hhv. brevkassen til den indgang som den BestemteAdgangsAdresse hører til, osv. Forskellige forekomster af et AdressePunkt kan endvidere være gyldige på forskellige tidspunkter (dvs. tidsperioder): Ved grundens udstykning kan det første AdressePunkt være placeret midt på grunden, under bygningens opførelse kan et nyt adressepunkt ligge midt i bygningen, når bygningen står færdig kan et nyt AdressePunkt angive den eksakte beliggenhed af hoveddøren, osv. Forskellige forekomster af et AdressePunkt kan endelig være udtryk for at forskellige parter har forskellige opfattelser; Kommunen kan have registreret ét AdressePunkt til en BestemtAdgangsAdresse, medens en ejer eller bruger ved hjælp af et andet AdressePunkt ønsker at gøre kommunen opmærksom på, at denne placering er forkert, f.eks. fordi hoveddøren er placeret på bagsiden af bygningen. Det er op til den enkelte applikation eller implementering, at tilføje yderligere oplysninger (komponenter) som beskriver de særlige egenskaber for et givent adressepunkt eller sæt af sådanne. Som beskrevet ovenfor kan det f.eks. være: Hvilken part er kilde til informationerne? Hvilken teknisk standard der er anvendt? osv. I kapitel 6 er det vist hvordan sådanne supplerende kvalitets- og oprindelsesoplysninger kan implementeres. Kapitlet viser bl.a. hvordan de standardinformationer, som hører til kommunernes registrering af de officielle adressepunkter, kan tilføjes. 4. Logisk model På baggrund af den konceptuelle model er der udarbejdet en logisk model. Den logiske model er opdelt i to figurer. En med danske betegnelser og en med engelsk betegnelser. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 4

5 AdgangsAdresse +KommuneKode +VejKode +HusNummer BestemtAdgangsAdresse +AdgangsAdresseID AdgangsAdresse er beskrevet i dokumentationsguiden for adresse 0..* AdressePunkt +AdressePunktID 0.. GeografiskPunktPosition +KoordinatSystem 0.. AdressePunktStatus +RevisitionsDato +GyldigFra +GyldigTil +NøjagtighedsKlasse Koordinatsæt +Østlig +Nordlig +Højde Logisk model med danske betegnelser Den logiske model viser at en Bestemt Adgangsadresse er en specialisering af en AdgangsAdresse som også indeholder attributten AdgangsAdresseID En BestemtAdgangsAdresse har nul, et eller flere AdressePunkter knyttet til sig. Et AdressePunkt identificeres ved en AdressePunktID. Et AdressePunkt kan ikke eksistere uden en BestemtAdgangsadresse, dvs. at et AdressePunkt altid hører til en BestemtAdgangsadresse. Et AdressePunkt kan heller ikke eksistere uden en GeografiskPosition. GeografiskPunktPosition indeholder altid attributten KoordinatSystem, som beskriver dét koordinatsystem som koordinatværdierne refererer til. GeografiskPunktPosition hører til et eller ingen AdressePunkt. Koordinatsæt indeholder attributterne Østlig, Nordlig og Højde. GeografiskPunktPosition har et og kun et Koordinatsæt. AdressePunktStatus indeholder attributterne GyldigFra, GyldigTil, RevisionsDato og NøjagtighedsKlasse. AdressePunktStatus beskriver AdressePunkt og kan ikke eksistere uden denne. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 5

6 AddressAccess +MunicipalityCode +StreetCode +StreetBuildingiIdentifier AddressAccessDefinite +AddressAccessIdentifier 0..* AddressPoint +AddressPointIdentifier 0.. GeographicPointLocation +crsidentifier 0.. AddressPointStatusStructure +AddressPointRevisitionDateTime +AddressPointValidStartDateTime +AddressPointValidEndDateTime +AddressCoordinateQualityClassCode GeographicCoordinateTuple +GeographicEastingMeasure +GeographicNorthingMeasure +GeographicHeightMeasure Logisk model med engelsk betegnelser OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 6

7 De komplekse typer som anvendes i adressepunkt Navn på klasse Formål Anvendelse AddressAccessDefinite BestemtAdgangsAdresse AddressPoint AdressePunkt GeographicPointLocation GeografiskPunktPosition GeographicCoordinateTuple Koordinatsæt AddressPointStatusStructure AdressePunktStatus Identificerer en bestemt adgangsadresse (AddressAccess), som er fastsat eller godkendt af kommunen efter Cirkulære om adresser, og som er knyttet til en bestemt beliggenhed, repræsenteret af et adressepunkt. Identifikation og beskrivelse af et geografisk sted (punkt) der repræsenterer beliggenheden af en bestemt adgangsadresse (Definite- AddressAccess). Entydig angivelse af en position på jordens overflade i 2D eller 3D ved hjælp af geografiske koordinater i et bestemt referencesystem. Sæt af koordinater (østlig, nordlig samt evt. højde) i et bestemt geografisk referencesystem. Angivelse af grundlæggende gyldigheds- og kvalitetsoplysninger om et adressepunkt, herunder gyldighedsperiode, revisionsdato /tid samt kvalitet (nøjagtighed). I applikationer, hvor man har brug for at anvende den officielt fastsatte adgangsadresse inklusive dennes geografiske beliggenhed, herunder evt. forskellige versioner af denne, f.eks. fra forskellige tidsrum eller kilder. Da identifikationen af en Bestemt- Adgangsadresse sker v.h.a. en global, unik ID, er en bestemt adgangsadresse stabil, selv om den tilknyttede kommunekode, vejkode og husnummer, ændres. Dette vil f.eks. være tilfældet i.f.m. kommunalreformen. I applikationer hvor man har brug for at håndtere eller anvende en adresses geografiske beliggenhed. I applikationer, hvor man på en simpel måde vil angive en geografisk position, uden at gøre brug af de specialiserede geografiske standarder og komponenter som f.eks. findes i OGCs GML eller det danske GML3V0.DK Som ovenfor Avendes som en del af adressepunkt til at angive den tidsmæssige gyldighed og den tilstræbte nøjagtighed. I tabellen nedenfor beskrives de simple typer, som anvendes i de komplekse komponenter. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 7

8 Element navn AddressAccessIdentifier Dansk label og definition Eksempel AdgangsAdresseID En global, unik og stabil identifikation (UUID) af en bestemt adgangsadresse, uafhængig af adressens referencer til kommune, vejnavn eller husnummer. 90ace739-d a60-4fcb 073c0293 (ID for Alexander Kiellands Vej 5 i Aalborg kommune) Bemærkning En stabil identifikationen er f.eks. vigtigt hvis en række ejendomme skal have nye husnumre, knyttes til et andet vejnavn (efter en vejomlægning) eller ved en kommunalreform hvor mange adresser får ny kommune- og vejkode. Dette element vil være styret centralt, i BBRs adresseregister. AddressPointIdentifier crsidentifier AdressePunktID: Global unik identifikation (UUID) af et adressepunkt KoordinatSystem Angivelse af hvilket geografisk referencesystem som de pågældende koordinatværdier refererer til (crs ~ Coordinate Reference System) 2b7b7e2a c d f5f49ea (ID for det punkt som Aalborg kommune har knyttet til Alexander Kiellands Vej 5) EPSG:25832 (Kode for UTM ETRS89 zone 32, moderne koordinatsystem, som anvendes hyppigt i Danmark og som bl.a. er afpasset efter GPS ) Global unik identifikation af et adressepunkt. For de officielt fastsatte adressepunkter som registreres i BBR, vil elementet blive tildelt centralt, i BBRs adresseregister. I andre applikationer er elementet valgfrit, men nyttigt som reference. Ofte angivet ved hjælp af EPSG kode (European Petroleum Survey Group). Pr er det anbefalede koordinatsystem UTM ETRS89 zone 32 eller 33, som har EPSG-kode hhv GeographicEastingMeasure Østlig I UTM ETRS89 angives værdien i meter. GeographicNorthingMeasure Nordlig I UTM ETRS89 angives værdien i meter målt fra ækvator. GeographicHeightMeasure Højde 25.2 Angivet i meter over/under nul-planet. AddressPointValidStartDateTime GyldigFra: Adressepunkt gyldige fra dato og klokkeslæt T22:5:0+:00 Som TimeRangeStructure AddressPointValidEndDateTime GyldigTil: Adressepunkt gyldig til dato og klokkeslæt T04:0:2+:00 Som TimeRangeStructure OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 8

9 AddressPointRevisionDateTime RevisionsDato: Dato og klokkeslæt for revision af AdressePunkt T4:04:45+:00 Ved revsion forstås rettelse eller godkendelse "AS IS" som defineret i det offentlige adresseprojekt AddressCoordinateQualityClassC ode NøjagtighedsKlasse Nøjagighedsklasse for adressekoordinater jf. det offentlige adresseprojekt : hhv. absolut, dvs. korrekt placeret eller beregnet placering. A, B, U Kodeværdierne som fastlagt i det offentlige adresseprojekt : A= absolutte, dvs. korrekt placerede koordinater; B= Beregnede koordinater, dvs. omtrentlig placering. I det officielle adresseprojekt anvendtes desuden: U= Uden koordinater, dvs. ukendt placering GeographicPointLocation (GeografiskPunktPosition) Formål Baggrund Entydig angivelse af en geografisk position i 2 eller 3D ved hjælp af geografiske koordinater i et bestemt referencesystem Komponenten er baseret på ISO 6709 standarden Anvendelse Indhold Anvendes når man på en simpel, generisk måde vil angive et geografisk punkt, og ikke har behov for de udvidede og specialiserede geografiske komponenter som findes i OGC (Open Geospatial) GML eller det danske GML3V0.DK Identifikation af det anvendte referencesystem (koordinatsystem mv.) plus et sæt koordinater, evt. suppleret af en højdeangivelse Nødvendige elementer er angivet med fed skrift GeographicPointLocation Min Max Dansk Label Eksempel crsidentifier Koordinatsystem navn EPSG:25832 GeographicCoordinateTuple Geografiske koordinater GeographicCoordinateTuple Min Max Dansk Label Eksempel - GeographicEastingMeasure Østlig GeographicNorthingMeasure Nordlig GeographicHeightMeasure 0 Højde 25.2 Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 9

10 <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>25.2</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> AddressPointStatusStructure (AdressePunktStatus) Formål Baggrund Anvendelse Indhold Angivelse af grundlæggende gyldigheds- og kvalitetsoplysninger om et adressepunkt, herunder gyldighedsperiode, revisionsdato /tid samt kvalitet (nøjagtighed). Bygger delvist på elementer som er fastsat som de facto standard i det offentlige Adresseprojekt Avendes som en del af AddressPoint til at angive gyldighedsperiode, seneste revisionsdato samt den tilstræbte nøjagtighed af oplysningerne om adressens position. Revisionsdato samt evt. oplysning om gyldighedsperiode og den tilstræbte nøjagtighed Nødvendige elementer er angivet med fed skrift AddressPointStatusStructure Min Max Dansk Label Eksempel AddressPointRevisionDateTime RevisionsDato T0:02:25+:00 AddressPointValidStartDateTime 0 GyldigFra T00:00:00+:00 AddressPointValidEndDateTime 0 GyldigTil T4:04:45+:00 AddressCoordinateQualityClassCode 0 NøjagtighedsKlasse A Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressPointStatusStruture> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointStatusStructure> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> AddressPoint (Adressepunkt) Formål Identifikation og beskrivelse af et geografisk sted (punkt) der repræsenterer beliggenheden af en bestemt adgangsadresse (DefiniteAddressAccess). OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 0

11 Baggrund Anvendelse Indhold For alle adresser som er fastsat og registreret i overensstemmelse med adressebestemmelserne i BBR-loven, skal kommunen registrere oplysningerne om et punkt som repræsenterer den indgangsdør, bygning eller det areal, anlæg e.l. som adressen hører til. Andre parter eller applikationer kan have behov for at beskrive tilsvarende egenskaber som knytter sig til en adresse. I applikationer hvor man har brug for at håndtere eller anvende data om en adresses geografiske beliggenhed Geografisk position på jordens overflade, med evt. tilhørende unik, global identifikation samt evt. statusoplysninger Nødvendige elementer er angivet med fed skrift AddressPoint Min Max Dansk Label Eksempel AddressPointIdentifier 0 AdressepunktID 2b7b7e2a c d~ f5f49ea GeographicPointLocation GeografiskPunktPosition Se ovenfor AddressPointStatusStructure 0 AdressePunktStatus Se ovenfor Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressPoint> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> </AddressPoint> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>2b7b7e2a c df5f49ea</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>25.2</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> T22:5:0</AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> T04:0:2</AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> AddressAccessDefinite (BestemtAdgangsAdresse) Formål Identificerer en bestemt adgangsadresse (AddressAccess), som er fastsat eller godkendt af kommunen efter Cirkulære om adresser, og som er knyttet til en bestemt beliggenhed, repræsenteret af et adressepunkt. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

12 Baggrund Anvendelse Indhold For alle adresser som er fastsat og registreret i overensstemmelse med adressebestemmelserne i BBR-loven, registrerer kommunen adressens tilhørsforhold til den pågældende kommune (kommunekode), vejnavn (vejkode) og husnummer, samt oplysninger om et punkt som repræsenterer den indgangsdør, bygning eller det areal, anlæg e.l. som adressen hører til. En officielt fastsat adresse er derfor såvel en administrativ nøgle som en geografisk nøgle. I applikationer, hvor man har brug for at anvende den officielt fastsatte adgangsadresse inklusive dennes geografiske beliggenhed, herunder evt. forskellige versioner af denne, f.eks. fra forskellige tidsrum eller kilder. Da identifikationen af en BestemtAdgangsadresse sker v.h.a. en global, unik ID, er en bestemt adgangsadresse stabil, selv om den tilknyttede kommunekode, vejkode og husnummer, ændres. Dette vil f.eks. være tilfældet i.f.m. kommunalreformen. En global, unik identifikation knytter en adgangsadresse til et eller flere adressepunkt(er) beskrevet som en geografisk position på jordens overflade. AddressAccessDefinite Min Max Dansk Label Eksempel AddressAccess Adgangsadresse Se OIOXML Adresseguiden AddressAccessIdentifier Adgangsadresse ID 90ace739-d a60-4fcb073c0293 AddressPoint 0 * Adressepunkt Se ovenfor Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>085</MunicipalityCode> <StreetCode>079</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>23A</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90ace739-d a60-4fcb073c0293</AddressAccessIdentifier> </AddressAccessDefinite> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>085</MunicipalityCode> <StreetCode>079</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>23A</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90ace739-d a60-4fcb073c0293</AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>2b7b7e2a-66b0-4c4-96a9-0b4df5f49ea</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>0.0</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> </AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> </AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>B</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 2

13 6. Brug af kerneskemaerne Eksempel viser hvordan et adressepunkt kan indgå i en applikation der knytter årlige omsætningstal for detailhandelsvirksomheder til adressepunkter, således at man kan visualisere omsætningen pr. år på et digitalt kort og beregne den samlede omsætning indenfor et bestemt geografisk område. De pågældende virksomheder er identificeret i BusinessEntityInformation som indeholder de basale oplysninger fra CVR, herunder P-nummer (produktionsenhedsnummer), CVR-nummer og den juridiske enheds navn samt branchekode. For hver produktionsenhed indeholder TurnoverInformation oplysninger om årlig omsætning, årstal og kilde til oplysningen Omsætningstal findes ikke i CVR, hvorfor de i dette tænkte eksempel må have en anden kilde. Omsætningstallene kan nu kobles til et bestemt geografisk sted ved hjælp af CVRs oplysninger om produktionsenhedens beliggenhedsadresse, dvs. AddressAccess. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 3

14 Eksempel på XML-struktur <AddressAccessBusinessInformation> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>00</MunicipalityCode> <StreetCode>5804</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>25B</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>ff3d53c9-59cf-46a9-a720-06f237a74975</AddressAccessIdentifier <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>7e9f904-0b6a-4c5f-ba99-037efcaff62</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>0.0</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <BusinessEntityInformation> <ProductionUnitIdentifer> </ProductionUnitIdentifer> <LeglUnitIdentifier> </LeglUnitIdentifier> <LegalUnitName>Allans Eftf. Autodele</LegalUnitName> <BranchCode>50020</BranchCode> <TurnoverInformation> <TurnoverValue> </TurnoverValue> <TurnoverYear>2002</TurnoverYear> <SourceInformation>BrancheTrends A/S</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue>320680<TurnoverValue> <TurnoverYear>2003</TurnoverYear> <SourceInformation>BrancheTrends A/S</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue>303200<TurnoverValue> <TurnoverYear>2004</TurnoverYear> <SourceInformation>GeoTrends Aps</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue> <TurnoverValue> <TurnoverYear>2005</TurnoverYear> <SourceInformation>GeoTrends Aps</SourceInformation> </TurnoverInformation> </BusinessEntityInformation> </AddressAccessBusinessInformation> Eksempel 2 viser hvordan oplysninger om en BestemtAdgangsadresse kan struktureres med henblik på at holde f.eks. 2-systemet ajour med aktuelle oplysninger om nye, ændrede og nedlagte adgangsadresser og deres geografiske beliggenhed. Elementet AddressAccessDefinitStatusStructure indeholder data om hvilken type ændring der er tale om (f.eks. Ny, Opdateret, Nedlagt ) og gyldighedsperioden for den pågældende AddressAccesssDefinite. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 4

15 Ved en opdatering af en eksisterende, gældende adresse, f.eks. ved tilknytning af et nyt (ajourført) AddressPoint angiver UpdateDate datoen for opdateringens gyldighed. AddressAccess +MunicipalityCode +StreetCode +StreetBuildingiIdentifier AddressAccessDefiniteStatusStructure +AddressAccessDefiniteChangeType +AddressAccessDefiniteValidStartDate +AddressAccessDefiniteValidEndDate [0..] +AddressAccessDefiniteUpdateDate 0.. AddressAccessDefinite +AddressAccessIdentifier 0..* 0.. AddressPoint +AddressPointIdentifier GeographicPointLocation +crsidentifier 0.. GeographicCoordinateTuple +GeographicEastingMeasure +GeographicNorthingMeasure +GeographicHeightMeasure AddressPointStatusStructure +AddressPointRevisitionDate +AddressPointQualityClassCode Eksempel på XML-struktur <AddressAccessDefiniteStatusStructure> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>0663</MunicipalityCode> <StreetCode>092</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>48</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90acb22c-4b3d-4e9-8ab3-b7dc </AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>f5a0c3d9-4ab8-4bcb-b97f-604d89d4d5b</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 5

16 <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>B</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>b3aa4e0-4ab8-4bcb-b97f-604d89c4d3b</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>43.50</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <AddressAccessDefiniteChangeType>NY</AdressAccessDefiniteChangeType> <AddressAccessDefiniteValidStartDate> </AdressAccessDefiniteValidStartDate> <AddressAccessDefiniteUpdateDate> </AdressAccessDefiniteUpdateDate> </AddressAcessDefiniteStatusStructure> Eksempel 3 viser hvordan man kan håndtere de data tekniske data som kommunerne opdaterer når de ajourfører adressepunkterne i GIS (geografisk informationssystem) eller i en web-applikation hvor adressepunkterne kan flyttes og redigeres på baggrund af et digitalt kort. Alle de viste data vil være en del af det nye bygnings- og boligregister (BBR) som er under udvikling: Det nye BBR vil bl.a. blive det officielle basisregister for alle adresser og adressepunkter. De tekniske oplysninger består ud over data i AddressPointStatusStructure af oplysninger om kilde og teknisk standard for adressepunktet i AddressPointStatusStructure samt oplysninger om hvordan adressens husnummer skal præsenteres på et digitalt kort, herunder hvilken vinkel teksten skal skrives i. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 6

17 Eksempel på XML-struktur <BBRAddressAccessDefinite> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>0205</MunicipalityCode> <StreetCode>0580</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>5</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>c6324d3-b3e4-438f-a472-d95f369f60d</AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>dfeec8d-df5-4f5a-974c-6b05ff66993</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>78.54</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 7

18 </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> T0:54:34</AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> T0:54:34</AddressPointValidStartDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <BBRAddressPoint> <AddressPointIdentifier>dfeec8d-df5-4f5a-974c-6b05ff66993</AddressPointIdentifier> <AddressPointPortrayal> <AddressPointTextAngle>24.34</AddressPointTextAngle> <AddressPointTextJustificationCode>5</AddressPointTextJustificationCode> </AddressPointPortrayal> <AddressPointMetaData> <AddressPointTechicalStandard>TD</AddressPointTechicalStandard> <AddressPointSourceCode>4</AddressPointSourceCode> </AddressPointMetaData> </BBRAddressPoint> </BBRAddressAccessDefinite> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 8

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Indledning og indhold

Indledning og indhold UTM SYSTEM34 Indledning og indhold Denne dokumentation beskriver programfunktionen til koordinattransformation i softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering. Programmet lagrer internt alle grafiske

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup

GeoRest API. Nye geonøgler i Kortforsyningen. Nikolaj Kamstrup GeoRest API Nye geonøgler i Kortforsyningen Nikolaj Kamstrup Hvad er geonøglerne? Geonøglerne er en betegnelse for en række webservice metoder til opslag i GST data. Geonøglernes rolle er ud fra brugeres

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ

Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ NOTAT Dato: 18/7-2014 Kontor: EJD Sagsbeh: DKS Dok id: 0.4 BRUGERVEJLEDNING TIL OPGAVELISTERNE PÅ DANMARKSADRESSER.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Opgavelister... 2 2.1 Ikke en facitliste...

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.11, 17-12-2013 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere