OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

2 . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 2. september 2002 med senere ændringer, samt 6 i cirkulære om adresser (CIR nr. 37 af. december 2002).. Interessenter og høringsparter De kernekomponenter, der beskrives i dette dokument, er af relevans for alle parter der ønsker at anvende det danske adressesystem som et stedrelateret (dvs. geografisk) referencesystem. Dette er særligt nemt i Danmark fordi kommunerne, som led i deres rolle som adressemyndighed, knytter et geografisk punkt (adressepunkt) til hver enkelt adresse (adgangsadresse, dvs. adresse på indgangsdør e.l. til en bygning). Kernekomponenterne henvender sig såvel til de parter som varetager registrering og vedligeholdelse af data om adressepunkterne (koordinater, metadata mv.), som til de parter der anvender data i forskellige it-systemer, web-services, digitale kort o.l. Den første gruppe består først og fremmest af kommunerne og de virksomheder som bistår kommunerne med GIS-løsninger mv. Den sidste gruppe omfatter et stigende antal virksomheder og applikationer i såvel den offentlige og den private sektor, f.eks.: udrykningstjenester, herunder 2, samt ulykkes-, krise- og katastrofeberedskab web-services og mobile tjenester, baseret på information om brugerens position kørselsoptimering, logistik, postbefordring og transportstyring i bred forstand finansiering, forsikring, handel og administration af fast ejendom digital forvaltning, borgerservice, digital sagsbehandling (ESDH) og planlægning forskning, analyser og monitering indenfor sundhed, miljø og sociale emner 2. Relevans Kernekomponenten Adressepunkt tager udgangspunkt i de tekniske de facto standarder og snitflader, der har været et resultat af det fælles offentlige såkaldte adresseprojekt Som resultat af dette projekt blev alle landets ca. 2,2 mio. adgangsadresser ( hoveddørsadresser ) registreret og forsynet med et sæt geografiske koordinater, der angiver adressens beliggenhed på et digitalt kort. På baggrund af adressernes funktion som en vigtig del af samfundets infrastruktur, aftalte kommunerne og Finansministeriet i 2002, at de offentlige adressedata skal stilles til rådighed for den offentlige såvel som den private sektor til en datapris på 0 (nul), idet der alene skal betales for distributionsomkostninger. Det forhold, at offentlige adressedata stilles til rådighed på meget fordelagtige vilkår, har betydet at en række centrale brugere i dag anvender såvel adresseidentifikationerne (vejnavn, husnummer, postnummer) som de tilhørende geografiske koordinater OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 2

3 (adressepunktet). Heraf følger behovet for og relevansen af at standardisere komponenten adressepunkt. 3. Oversigt over de relevante klasser Figuren nedenfor illustrerer den konceptuelle model for de relevante adressepunkts klasser. Modellen illustrerer hvorledes en bestemt fastsat adgangsadresse (jf. beskrivelsen i dokumentationsguide Adresse ) kan have reference til et geografisk sted defineret ved hjælp af komponenten adressepunkt. Det geografiske sted som et adressepunkt refererer til, er defineret som et punkt efter de principper der er angivet i ISO 6709 Standard representation of geographic point location by coordinates. De officielt fastsatte adressepunkter ajourføres af kommunerne efter reglerne i BBRloven og cirkulære om adresser, således at data er tilrådighed i BBR/krydsreferenceregisteret og OIS. Konceptuel model Den konceptuelle model viser sammenhængen mellem AdgangsAdresse, Bestemt- Adgangsadresse, AdressePunkt og GeografiskPunktPosition. BestemtAdgangsAdresse er en specialisering af AdgangsAdresse, dvs, at den, udover sine egne egenskaber, har alle de egenskaber som AdgangsAdresse har. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 3

4 En BestemtAdgangsAdresse har nul, en eller flere AdressePunkter. Det betyder at BestemtAdgangsAdresse kan have et eller flere AdressePunkter, men ikke nødvendigvis har det. Et AdressePunkt vil derimod altid tilhøre en og netop en BestemtAdgangsAdresse. Ethvert AdressePunkt har en GeografiskPunktPosition som ved hjælp af geografiske koordinater beskriver AdressePunktets placering. Én forekomst af et AdressePunkt kan f.eks. angive beliggenheden af indkørslen til grunden, medens en anden og tredje forekomst kan angive placeringen af hoveddøren hhv. brevkassen til den indgang som den BestemteAdgangsAdresse hører til, osv. Forskellige forekomster af et AdressePunkt kan endvidere være gyldige på forskellige tidspunkter (dvs. tidsperioder): Ved grundens udstykning kan det første AdressePunkt være placeret midt på grunden, under bygningens opførelse kan et nyt adressepunkt ligge midt i bygningen, når bygningen står færdig kan et nyt AdressePunkt angive den eksakte beliggenhed af hoveddøren, osv. Forskellige forekomster af et AdressePunkt kan endelig være udtryk for at forskellige parter har forskellige opfattelser; Kommunen kan have registreret ét AdressePunkt til en BestemtAdgangsAdresse, medens en ejer eller bruger ved hjælp af et andet AdressePunkt ønsker at gøre kommunen opmærksom på, at denne placering er forkert, f.eks. fordi hoveddøren er placeret på bagsiden af bygningen. Det er op til den enkelte applikation eller implementering, at tilføje yderligere oplysninger (komponenter) som beskriver de særlige egenskaber for et givent adressepunkt eller sæt af sådanne. Som beskrevet ovenfor kan det f.eks. være: Hvilken part er kilde til informationerne? Hvilken teknisk standard der er anvendt? osv. I kapitel 6 er det vist hvordan sådanne supplerende kvalitets- og oprindelsesoplysninger kan implementeres. Kapitlet viser bl.a. hvordan de standardinformationer, som hører til kommunernes registrering af de officielle adressepunkter, kan tilføjes. 4. Logisk model På baggrund af den konceptuelle model er der udarbejdet en logisk model. Den logiske model er opdelt i to figurer. En med danske betegnelser og en med engelsk betegnelser. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 4

5 AdgangsAdresse +KommuneKode +VejKode +HusNummer BestemtAdgangsAdresse +AdgangsAdresseID AdgangsAdresse er beskrevet i dokumentationsguiden for adresse 0..* AdressePunkt +AdressePunktID 0.. GeografiskPunktPosition +KoordinatSystem 0.. AdressePunktStatus +RevisitionsDato +GyldigFra +GyldigTil +NøjagtighedsKlasse Koordinatsæt +Østlig +Nordlig +Højde Logisk model med danske betegnelser Den logiske model viser at en Bestemt Adgangsadresse er en specialisering af en AdgangsAdresse som også indeholder attributten AdgangsAdresseID En BestemtAdgangsAdresse har nul, et eller flere AdressePunkter knyttet til sig. Et AdressePunkt identificeres ved en AdressePunktID. Et AdressePunkt kan ikke eksistere uden en BestemtAdgangsadresse, dvs. at et AdressePunkt altid hører til en BestemtAdgangsadresse. Et AdressePunkt kan heller ikke eksistere uden en GeografiskPosition. GeografiskPunktPosition indeholder altid attributten KoordinatSystem, som beskriver dét koordinatsystem som koordinatværdierne refererer til. GeografiskPunktPosition hører til et eller ingen AdressePunkt. Koordinatsæt indeholder attributterne Østlig, Nordlig og Højde. GeografiskPunktPosition har et og kun et Koordinatsæt. AdressePunktStatus indeholder attributterne GyldigFra, GyldigTil, RevisionsDato og NøjagtighedsKlasse. AdressePunktStatus beskriver AdressePunkt og kan ikke eksistere uden denne. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 5

6 AddressAccess +MunicipalityCode +StreetCode +StreetBuildingiIdentifier AddressAccessDefinite +AddressAccessIdentifier 0..* AddressPoint +AddressPointIdentifier 0.. GeographicPointLocation +crsidentifier 0.. AddressPointStatusStructure +AddressPointRevisitionDateTime +AddressPointValidStartDateTime +AddressPointValidEndDateTime +AddressCoordinateQualityClassCode GeographicCoordinateTuple +GeographicEastingMeasure +GeographicNorthingMeasure +GeographicHeightMeasure Logisk model med engelsk betegnelser OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 6

7 De komplekse typer som anvendes i adressepunkt Navn på klasse Formål Anvendelse AddressAccessDefinite BestemtAdgangsAdresse AddressPoint AdressePunkt GeographicPointLocation GeografiskPunktPosition GeographicCoordinateTuple Koordinatsæt AddressPointStatusStructure AdressePunktStatus Identificerer en bestemt adgangsadresse (AddressAccess), som er fastsat eller godkendt af kommunen efter Cirkulære om adresser, og som er knyttet til en bestemt beliggenhed, repræsenteret af et adressepunkt. Identifikation og beskrivelse af et geografisk sted (punkt) der repræsenterer beliggenheden af en bestemt adgangsadresse (Definite- AddressAccess). Entydig angivelse af en position på jordens overflade i 2D eller 3D ved hjælp af geografiske koordinater i et bestemt referencesystem. Sæt af koordinater (østlig, nordlig samt evt. højde) i et bestemt geografisk referencesystem. Angivelse af grundlæggende gyldigheds- og kvalitetsoplysninger om et adressepunkt, herunder gyldighedsperiode, revisionsdato /tid samt kvalitet (nøjagtighed). I applikationer, hvor man har brug for at anvende den officielt fastsatte adgangsadresse inklusive dennes geografiske beliggenhed, herunder evt. forskellige versioner af denne, f.eks. fra forskellige tidsrum eller kilder. Da identifikationen af en Bestemt- Adgangsadresse sker v.h.a. en global, unik ID, er en bestemt adgangsadresse stabil, selv om den tilknyttede kommunekode, vejkode og husnummer, ændres. Dette vil f.eks. være tilfældet i.f.m. kommunalreformen. I applikationer hvor man har brug for at håndtere eller anvende en adresses geografiske beliggenhed. I applikationer, hvor man på en simpel måde vil angive en geografisk position, uden at gøre brug af de specialiserede geografiske standarder og komponenter som f.eks. findes i OGCs GML eller det danske GML3V0.DK Som ovenfor Avendes som en del af adressepunkt til at angive den tidsmæssige gyldighed og den tilstræbte nøjagtighed. I tabellen nedenfor beskrives de simple typer, som anvendes i de komplekse komponenter. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 7

8 Element navn AddressAccessIdentifier Dansk label og definition Eksempel AdgangsAdresseID En global, unik og stabil identifikation (UUID) af en bestemt adgangsadresse, uafhængig af adressens referencer til kommune, vejnavn eller husnummer. 90ace739-d a60-4fcb 073c0293 (ID for Alexander Kiellands Vej 5 i Aalborg kommune) Bemærkning En stabil identifikationen er f.eks. vigtigt hvis en række ejendomme skal have nye husnumre, knyttes til et andet vejnavn (efter en vejomlægning) eller ved en kommunalreform hvor mange adresser får ny kommune- og vejkode. Dette element vil være styret centralt, i BBRs adresseregister. AddressPointIdentifier crsidentifier AdressePunktID: Global unik identifikation (UUID) af et adressepunkt KoordinatSystem Angivelse af hvilket geografisk referencesystem som de pågældende koordinatværdier refererer til (crs ~ Coordinate Reference System) 2b7b7e2a c d f5f49ea (ID for det punkt som Aalborg kommune har knyttet til Alexander Kiellands Vej 5) EPSG:25832 (Kode for UTM ETRS89 zone 32, moderne koordinatsystem, som anvendes hyppigt i Danmark og som bl.a. er afpasset efter GPS ) Global unik identifikation af et adressepunkt. For de officielt fastsatte adressepunkter som registreres i BBR, vil elementet blive tildelt centralt, i BBRs adresseregister. I andre applikationer er elementet valgfrit, men nyttigt som reference. Ofte angivet ved hjælp af EPSG kode (European Petroleum Survey Group). Pr er det anbefalede koordinatsystem UTM ETRS89 zone 32 eller 33, som har EPSG-kode hhv GeographicEastingMeasure Østlig I UTM ETRS89 angives værdien i meter. GeographicNorthingMeasure Nordlig I UTM ETRS89 angives værdien i meter målt fra ækvator. GeographicHeightMeasure Højde 25.2 Angivet i meter over/under nul-planet. AddressPointValidStartDateTime GyldigFra: Adressepunkt gyldige fra dato og klokkeslæt T22:5:0+:00 Som TimeRangeStructure AddressPointValidEndDateTime GyldigTil: Adressepunkt gyldig til dato og klokkeslæt T04:0:2+:00 Som TimeRangeStructure OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 8

9 AddressPointRevisionDateTime RevisionsDato: Dato og klokkeslæt for revision af AdressePunkt T4:04:45+:00 Ved revsion forstås rettelse eller godkendelse "AS IS" som defineret i det offentlige adresseprojekt AddressCoordinateQualityClassC ode NøjagtighedsKlasse Nøjagighedsklasse for adressekoordinater jf. det offentlige adresseprojekt : hhv. absolut, dvs. korrekt placeret eller beregnet placering. A, B, U Kodeværdierne som fastlagt i det offentlige adresseprojekt : A= absolutte, dvs. korrekt placerede koordinater; B= Beregnede koordinater, dvs. omtrentlig placering. I det officielle adresseprojekt anvendtes desuden: U= Uden koordinater, dvs. ukendt placering GeographicPointLocation (GeografiskPunktPosition) Formål Baggrund Entydig angivelse af en geografisk position i 2 eller 3D ved hjælp af geografiske koordinater i et bestemt referencesystem Komponenten er baseret på ISO 6709 standarden Anvendelse Indhold Anvendes når man på en simpel, generisk måde vil angive et geografisk punkt, og ikke har behov for de udvidede og specialiserede geografiske komponenter som findes i OGC (Open Geospatial) GML eller det danske GML3V0.DK Identifikation af det anvendte referencesystem (koordinatsystem mv.) plus et sæt koordinater, evt. suppleret af en højdeangivelse Nødvendige elementer er angivet med fed skrift GeographicPointLocation Min Max Dansk Label Eksempel crsidentifier Koordinatsystem navn EPSG:25832 GeographicCoordinateTuple Geografiske koordinater GeographicCoordinateTuple Min Max Dansk Label Eksempel - GeographicEastingMeasure Østlig GeographicNorthingMeasure Nordlig GeographicHeightMeasure 0 Højde 25.2 Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 9

10 <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>25.2</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> AddressPointStatusStructure (AdressePunktStatus) Formål Baggrund Anvendelse Indhold Angivelse af grundlæggende gyldigheds- og kvalitetsoplysninger om et adressepunkt, herunder gyldighedsperiode, revisionsdato /tid samt kvalitet (nøjagtighed). Bygger delvist på elementer som er fastsat som de facto standard i det offentlige Adresseprojekt Avendes som en del af AddressPoint til at angive gyldighedsperiode, seneste revisionsdato samt den tilstræbte nøjagtighed af oplysningerne om adressens position. Revisionsdato samt evt. oplysning om gyldighedsperiode og den tilstræbte nøjagtighed Nødvendige elementer er angivet med fed skrift AddressPointStatusStructure Min Max Dansk Label Eksempel AddressPointRevisionDateTime RevisionsDato T0:02:25+:00 AddressPointValidStartDateTime 0 GyldigFra T00:00:00+:00 AddressPointValidEndDateTime 0 GyldigTil T4:04:45+:00 AddressCoordinateQualityClassCode 0 NøjagtighedsKlasse A Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressPointStatusStruture> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointStatusStructure> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> AddressPoint (Adressepunkt) Formål Identifikation og beskrivelse af et geografisk sted (punkt) der repræsenterer beliggenheden af en bestemt adgangsadresse (DefiniteAddressAccess). OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 0

11 Baggrund Anvendelse Indhold For alle adresser som er fastsat og registreret i overensstemmelse med adressebestemmelserne i BBR-loven, skal kommunen registrere oplysningerne om et punkt som repræsenterer den indgangsdør, bygning eller det areal, anlæg e.l. som adressen hører til. Andre parter eller applikationer kan have behov for at beskrive tilsvarende egenskaber som knytter sig til en adresse. I applikationer hvor man har brug for at håndtere eller anvende data om en adresses geografiske beliggenhed Geografisk position på jordens overflade, med evt. tilhørende unik, global identifikation samt evt. statusoplysninger Nødvendige elementer er angivet med fed skrift AddressPoint Min Max Dansk Label Eksempel AddressPointIdentifier 0 AdressepunktID 2b7b7e2a c d~ f5f49ea GeographicPointLocation GeografiskPunktPosition Se ovenfor AddressPointStatusStructure 0 AdressePunktStatus Se ovenfor Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressPoint> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> </AddressPoint> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>2b7b7e2a c df5f49ea</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>25.2</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> T22:5:0</AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> T04:0:2</AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> AddressAccessDefinite (BestemtAdgangsAdresse) Formål Identificerer en bestemt adgangsadresse (AddressAccess), som er fastsat eller godkendt af kommunen efter Cirkulære om adresser, og som er knyttet til en bestemt beliggenhed, repræsenteret af et adressepunkt. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

12 Baggrund Anvendelse Indhold For alle adresser som er fastsat og registreret i overensstemmelse med adressebestemmelserne i BBR-loven, registrerer kommunen adressens tilhørsforhold til den pågældende kommune (kommunekode), vejnavn (vejkode) og husnummer, samt oplysninger om et punkt som repræsenterer den indgangsdør, bygning eller det areal, anlæg e.l. som adressen hører til. En officielt fastsat adresse er derfor såvel en administrativ nøgle som en geografisk nøgle. I applikationer, hvor man har brug for at anvende den officielt fastsatte adgangsadresse inklusive dennes geografiske beliggenhed, herunder evt. forskellige versioner af denne, f.eks. fra forskellige tidsrum eller kilder. Da identifikationen af en BestemtAdgangsadresse sker v.h.a. en global, unik ID, er en bestemt adgangsadresse stabil, selv om den tilknyttede kommunekode, vejkode og husnummer, ændres. Dette vil f.eks. være tilfældet i.f.m. kommunalreformen. En global, unik identifikation knytter en adgangsadresse til et eller flere adressepunkt(er) beskrevet som en geografisk position på jordens overflade. AddressAccessDefinite Min Max Dansk Label Eksempel AddressAccess Adgangsadresse Se OIOXML Adresseguiden AddressAccessIdentifier Adgangsadresse ID 90ace739-d a60-4fcb073c0293 AddressPoint 0 * Adressepunkt Se ovenfor Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>085</MunicipalityCode> <StreetCode>079</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>23A</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90ace739-d a60-4fcb073c0293</AddressAccessIdentifier> </AddressAccessDefinite> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>085</MunicipalityCode> <StreetCode>079</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>23A</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90ace739-d a60-4fcb073c0293</AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>2b7b7e2a-66b0-4c4-96a9-0b4df5f49ea</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>0.0</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> </AddressPointValidStartDateTime> <AddressPointValidEndDateTime> </AddressPointValidEndDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>B</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 2

13 6. Brug af kerneskemaerne Eksempel viser hvordan et adressepunkt kan indgå i en applikation der knytter årlige omsætningstal for detailhandelsvirksomheder til adressepunkter, således at man kan visualisere omsætningen pr. år på et digitalt kort og beregne den samlede omsætning indenfor et bestemt geografisk område. De pågældende virksomheder er identificeret i BusinessEntityInformation som indeholder de basale oplysninger fra CVR, herunder P-nummer (produktionsenhedsnummer), CVR-nummer og den juridiske enheds navn samt branchekode. For hver produktionsenhed indeholder TurnoverInformation oplysninger om årlig omsætning, årstal og kilde til oplysningen Omsætningstal findes ikke i CVR, hvorfor de i dette tænkte eksempel må have en anden kilde. Omsætningstallene kan nu kobles til et bestemt geografisk sted ved hjælp af CVRs oplysninger om produktionsenhedens beliggenhedsadresse, dvs. AddressAccess. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 3

14 Eksempel på XML-struktur <AddressAccessBusinessInformation> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>00</MunicipalityCode> <StreetCode>5804</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>25B</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>ff3d53c9-59cf-46a9-a720-06f237a74975</AddressAccessIdentifier <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>7e9f904-0b6a-4c5f-ba99-037efcaff62</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>0.0</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <BusinessEntityInformation> <ProductionUnitIdentifer> </ProductionUnitIdentifer> <LeglUnitIdentifier> </LeglUnitIdentifier> <LegalUnitName>Allans Eftf. Autodele</LegalUnitName> <BranchCode>50020</BranchCode> <TurnoverInformation> <TurnoverValue> </TurnoverValue> <TurnoverYear>2002</TurnoverYear> <SourceInformation>BrancheTrends A/S</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue>320680<TurnoverValue> <TurnoverYear>2003</TurnoverYear> <SourceInformation>BrancheTrends A/S</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue>303200<TurnoverValue> <TurnoverYear>2004</TurnoverYear> <SourceInformation>GeoTrends Aps</SourceInformation> </TurnoverInformation> <TurnoverInformation> <TurnoverValue> <TurnoverValue> <TurnoverYear>2005</TurnoverYear> <SourceInformation>GeoTrends Aps</SourceInformation> </TurnoverInformation> </BusinessEntityInformation> </AddressAccessBusinessInformation> Eksempel 2 viser hvordan oplysninger om en BestemtAdgangsadresse kan struktureres med henblik på at holde f.eks. 2-systemet ajour med aktuelle oplysninger om nye, ændrede og nedlagte adgangsadresser og deres geografiske beliggenhed. Elementet AddressAccessDefinitStatusStructure indeholder data om hvilken type ændring der er tale om (f.eks. Ny, Opdateret, Nedlagt ) og gyldighedsperioden for den pågældende AddressAccesssDefinite. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 4

15 Ved en opdatering af en eksisterende, gældende adresse, f.eks. ved tilknytning af et nyt (ajourført) AddressPoint angiver UpdateDate datoen for opdateringens gyldighed. AddressAccess +MunicipalityCode +StreetCode +StreetBuildingiIdentifier AddressAccessDefiniteStatusStructure +AddressAccessDefiniteChangeType +AddressAccessDefiniteValidStartDate +AddressAccessDefiniteValidEndDate [0..] +AddressAccessDefiniteUpdateDate 0.. AddressAccessDefinite +AddressAccessIdentifier 0..* 0.. AddressPoint +AddressPointIdentifier GeographicPointLocation +crsidentifier 0.. GeographicCoordinateTuple +GeographicEastingMeasure +GeographicNorthingMeasure +GeographicHeightMeasure AddressPointStatusStructure +AddressPointRevisitionDate +AddressPointQualityClassCode Eksempel på XML-struktur <AddressAccessDefiniteStatusStructure> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>0663</MunicipalityCode> <StreetCode>092</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>48</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>90acb22c-4b3d-4e9-8ab3-b7dc </AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>f5a0c3d9-4ab8-4bcb-b97f-604d89d4d5b</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 5

16 <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>B</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>b3aa4e0-4ab8-4bcb-b97f-604d89c4d3b</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>43.50</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> </AddressPointRevisionDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <AddressAccessDefiniteChangeType>NY</AdressAccessDefiniteChangeType> <AddressAccessDefiniteValidStartDate> </AdressAccessDefiniteValidStartDate> <AddressAccessDefiniteUpdateDate> </AdressAccessDefiniteUpdateDate> </AddressAcessDefiniteStatusStructure> Eksempel 3 viser hvordan man kan håndtere de data tekniske data som kommunerne opdaterer når de ajourfører adressepunkterne i GIS (geografisk informationssystem) eller i en web-applikation hvor adressepunkterne kan flyttes og redigeres på baggrund af et digitalt kort. Alle de viste data vil være en del af det nye bygnings- og boligregister (BBR) som er under udvikling: Det nye BBR vil bl.a. blive det officielle basisregister for alle adresser og adressepunkter. De tekniske oplysninger består ud over data i AddressPointStatusStructure af oplysninger om kilde og teknisk standard for adressepunktet i AddressPointStatusStructure samt oplysninger om hvordan adressens husnummer skal præsenteres på et digitalt kort, herunder hvilken vinkel teksten skal skrives i. OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 6

17 Eksempel på XML-struktur <BBRAddressAccessDefinite> <AddressAccessDefinite> <MunicipalityCode>0205</MunicipalityCode> <StreetCode>0580</StreetCode> <StreetBuildingIdentifier>5</StreetBuildingIdentifier> <AddressAccessIdentifier>c6324d3-b3e4-438f-a472-d95f369f60d</AddressAccessIdentifier> <AddressPoint> <AddressPointIdentifier>dfeec8d-df5-4f5a-974c-6b05ff66993</AddressPointIdentifier> <GeographicPointLocation crsidentifier= EPSG:25832 > <GeographicCoordinateTuple> <GeographicEastingMeasure> </GeographicEastingMeasure> <GeographicNorthingMeasure> </GeographicNorthingMeasure> <GeographicHeightMeasure>78.54</GeographicHeightMeasure> </GeographicCoordinateTuple> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 7

18 </GeographicPointLocation> <AddressPointStatusStructure> <AddressPointRevisionDateTime> T0:54:34</AddressPointRevisionDateTime> <AddressPointValidStartDateTime> T0:54:34</AddressPointValidStartDateTime> <AddressCoordinateQualityClassCode>A</AddressCoordinateQualityClassCode> </AddressPointStatusStructure> </AddressPoint> </AddressAccessDefinite> <BBRAddressPoint> <AddressPointIdentifier>dfeec8d-df5-4f5a-974c-6b05ff66993</AddressPointIdentifier> <AddressPointPortrayal> <AddressPointTextAngle>24.34</AddressPointTextAngle> <AddressPointTextJustificationCode>5</AddressPointTextJustificationCode> </AddressPointPortrayal> <AddressPointMetaData> <AddressPointTechicalStandard>TD</AddressPointTechicalStandard> <AddressPointSourceCode>4</AddressPointSourceCode> </AddressPointMetaData> </BBRAddressPoint> </BBRAddressAccessDefinite> OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt 8

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER DANVA DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER Beskrivelse Version 2.6.0 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 7 1.1. Målsætning... 8 1.2. Databaser... 8 1.3. Ændringer og udvidelser... 8 1.4.

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE FORSLAG TIL GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 GEOGRAFISK INFORMATION I ØJENHØJDE GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere